Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Promotions-Win365 Baccarat truc tiep bong da u23

Time:2020-12-04 22:27:07 Author:gōng xìng yǔ Pageviews:77033

Win365 Baccarat truc tiep bong da u23

Nàng th?c b?t ??c d?, “?ó là có nguyên nhan, b?t quá kh?ng ph?i sinh b?nh.”

Lu?n lu?n ??i v?i các nàng nghiêm kh?c có thêm ch? nhi?m l?p gi? phút này trên m?t c?ng mang theo kiêu ng?o t??i c??i, ? h?u ?ài ng?i x?m xu?ng t?ng cái ?m các nàng m?t chút, c? v? nói “Các ng??i quá tuy?t v?i, so d? v?ng b?t lu?n cái gì m?t l?n t?p luy?n ??u ph?i b?ng, l?o s? vì các ng??i c?m th?y kiêu ng?o!”

Nàng nang lên tay ?em tóc loát ? nh? sau, thanh am m?m nh? c?ng vui s??ng, “H?o, l?u cái liên h? ph??ng th?c ?i, v?a lúc ta t? Kinh Th? mang theo kh?ng ít ti?u hài t? thích ?n ?? ?n v?t t?i, l?n sau ng??i n?u là có r?nh li?n th??ng ta kia ?i m?t chuy?n, mang cho ng??i n? nhi ?n.”

Win365 Slot Game

Làm nh? v?y l?i có cái gì y ngh?a ?au, n?u h?n ??c gì nàng bi?n m?t trên th? gi?i này, ch? s? kh?ng ??i tìm ???c nàng tùy than ?? dùng, c?ng ?? g?p kh?ng ch? n?i mà tuyên d??ng nàng ?? ch?t tin t?c, hà t?t nh? v?y g?t, l?a mình d?i ng??i ?au?

“Th?t là ?áng s?, nh? ban l?p tr??ng nh? v?y l?i h?i, lá gan nh? v?y ??i, còn kh?ng ph?i b? d?a ??n h?m nay xin ngh?, ta nghe nói nàng ngày h?m qua còn khóc.”

T?ng ?i t?i dùng khu?u tay ?am ?am h?n, bi?u tình nghiêm túc.

L?c Th? nhan kinh ng?c ng?ng ??u xem h?n “H?m nay là cái gì ngày lành sao?”

Nàng l?i nói còn ch?a nói xong, li?n nghe ???c h?n l?nh kh?c ?ánh g?y nàng, “Kh?ng ai có th? mi?n c??ng ta, ch? là con ng??i c?a ta t??ng ??i tuan th? h?a h?n, ?áp ?ng r?i li?n ph?i làm ???c.”

Tuy r?ng là thiên tài ti?u b?o b?i, nh?ng h?n r?t cu?c b?n ch?t v?n là ti?u hài t?……

(yǐ qīng yǎ ,As shown below

Win365 Lotto results

Th?m y?n nhìn v? phía trong chén cánh gà, t?c kh?c c?m th?y kh?ng th?m.

“???c r?i.” L?c Th? nhan ???ng nhiên bi?t Th?m y?n là quan tam nàng m?i có th? nh? v?y, trong kho?ng th?i gian ng?n c?ng kh?ng t? giác mà b?t ??u h?ng h?n, “??ng nóng gi?n, ng??i có suy ngh? c?a ng??i, ta c?ng có y ngh? c?a ta, ta ba ba v?i ai yêu ???ng ta là qu?n kh?ng ???c. H?n tìm b?n gái li?n tìm h?n thích, h?n n?a ta l?i kh?ng ph?i nhan dan t?, mu?n m?i ng??i ??u thích, trên ??i này nói kh?ng ch?ng th?t là có ng??i kh?ng thích ti?n ?au ?úng kh?ng? Nàng kh?ng thích ta kh?ng quan h?, l?i kh?ng ph?i ta cùng nàng yêu ???ng. Ch? c?n ta ba ba thích là ?? r?i, h?n n?a ta tin t??ng ta ba ba, ta ba ba s? tìm h?n thích ng??i ???ng b?n gái, nh?ng h?n s? kh?ng tìm ??i ta kh?ng ng??i t?t ???ng l?o bà.”

L?c Th? nhan ? am nh?c l?o s? d?n d?t h?, ?i toilet tá trang thay ??i qu?n áo c?a mình sau, li?n ?i theo L?c Thiên xa ?oàn ng??i v? nhà.

Win365 Best Online Betting

Có ba ba b?i ng??i m?t kh?i ? trên tr?i, ng??i li?n kh?ng c?n s? h?i.

??ng th?i các nàng c?ng th?c kh?n tr??ng, L?c Th? nhan c?ng kh?ng dám ?i khán ?ài h? ng??i xem, càng ??ng nói còn có ?ài truy?n hình camera ??i v?i các nàng.

Bình th??ng ? t? hi?m chuy?n này th??ng, L?c Thiên xa so nàng càng ?? y.

lì jì fán

“Kia h?o, ta cùng c?ng ty th?nh cái gi?, hi?n t?i ?i ng??i ??n v? ti?p ng??i, ng??i mang theo ta ?i v?a ?i ng??i bình th??ng h?i ky túc xá l?. Ng??i cùng ta h?o h?o nói m?t cau m?y ngày nay phát sinh s?, ta l?i cùng ??n c?ng an chào h?i m?t cái, b?n h? bên kia h?n là s? phái c?nh sát th? m?y ngày, n?u có th? b?t ???c kh? nghi ng??i t? nhiên t?t nh?t, li?n tính b?t kh?ng ???c kh?i ??n kinh s? hi?u qu? c?ng có th? tr? l?i ng??i m?t cái thanh t?nh.”

L?c Thiên xa bi?u tình ng?ng tr?ng “Thanh n?u, có r?nh sao? Chúng ta ?i ra ngoài nói chuy?n.”

Nàng tr?m m?c m?t lát, n?m ch?t tay, c? h? ?em m?i gi?o phá, lúc này m?i nói “Chúng ta ??u bình t?nh m?t ?o?n th?i gian ?i.”

,As shown below

Win365 Esport

H?n có chút bi?t n?u ??a cho nàng m?t cái hình l?p ph??ng h?p gi?y, “L?c Th? nhan, ?ay là t?ng cho ng??i.”

?ang xem ??n L?c Thiên xa là lái xe l?i ?ay khi, T?n v? ??ng còn th?c kinh ng?c, “Là ng??i c?ng ty xe sao?”

Ngh? ??n n? nhan kia l?i nói, Th?m y?n li?n r?t sinh khí, vì L?c Th? nhan sinh khí, r? ràng L?c Th? nhan than th? c??ng tráng ??n cùng ng?u gi?ng nhau, m?t ch?nh n?m c?ng kh?ng có sinh b?nh vài l?n, lúc này ?ay là b?i vì ?? ch?u kinh hách, ch?ng l? xem ?i?n ?nh so L?c Th? nhan càng quan tr?ng sao?

Kh?ng hi?u kh?ng có quan h?, nh?ng kh?ng th? ti?p thu nói, ?ay là b?n h? hai ng??i c?n b?n kh?ng thích h?p v?n ??.

T? vong cái này t?, ly nàng c?ng kh?ng xa x?i, t?t c? m?i ng??i c?m th?y nàng cái gì ??u kh?ng nh? r?, nh?ng nàng nh? r? gia gia n?i n?i ? tr??c khi ch?t kia m?t ?o?n th?i gian phát sinh s?, nàng ? r?t nh? lúc còn r?t nh? c?ng ?? c?m th? quá t? vong.

Nàng l?i nói còn ch?a nói xong, li?n nghe ???c h?n l?nh kh?c ?ánh g?y nàng, “Kh?ng ai có th? mi?n c??ng ta, ch? là con ng??i c?a ta t??ng ??i tuan th? h?a h?n, ?áp ?ng r?i li?n ph?i làm ???c.”

Win365 Online Game

T?n v? ??ng ch? ??ng l?y chính mình còn mu?n ?i ??t mua ?? v?t vì t? tr??c r?i ?i.

Hai cái ti?u hài t? phòng ng? ch? cách m?t b?c t??ng.

H?n nh?ng kh?ng hy v?ng c?p khác ??ng h?c l?u l?i lo?i này h? ?n t??ng, kia quá kh?ng xong.

Th?t s? khó ??n cái kia n?ng n?i sao? Kh?ng th? kh?ng phá h?y chính mình tr??c h?n hai m??i n?m ?? lo?i, kh?ng c?n than ph?n, kh?ng c?n ng??i nhà, s? h?u h?t th?y ??u v?t b??

Th?m Thanh n?u ch?m r?i l?c l?c ??u, nàng c? ng??i run r?y, kh?ng ngh? t?i l?c hành sam c? nhiên còn kh?ng mu?n bu?ng tha nàng.

—— ngoéo tay th?t c? m?t tr?m n?m kh?ng ???c bi?n, ba ba, ng??i ?áp ?ng r?i, li?n tính ta th?t s? gi?ng trong m?ng nh? v?y kh?ng còn n?a, ng??i c?ng mu?n h?o h?o t?n t?i, vui v? mà t?n t?i.

Win365 Online Game

L?c Th? nhan th?y ba ba cùng T?ng thúc thúc ??u ? nhà, thu?n mi?ng li?n h?i m?t cau, “Ba, h?m nay s?m nh? v?y li?n tan t?m?”

L?c Thiên xa v?i vàng m?c t?t áo s?mi ?ang ? ?eo cà v?t, th?y th? d?ng m?t chút, h?i “Ng??i h?m nay mu?n ?i h?c?”

V?n ?? này……

,As shown below

Ch? L?c Thiên xa mang theo hai ??a nh? ?i vào ti?m c?m Tay ng?i xu?ng, L?c Th? nhan li?n g?p kh?ng ch? n?i mà bát quái “Ba ba, cái kia xinh ??p a di chúng ta ? Kinh Th? có ph?i hay kh?ng g?p qua? Nàng nh? th? nào t?i ninh thành, nàng có ph?i hay kh?ng vì ng??i t?i?”

Nàng kh?ng dám t??ng, nàng kh?ng ti?c t? m? k? ho?ch chính mình ch?t gi?, r?i ?i Kinh Th? r?i ?i h?n bên ng??i, nguyên b?n cho r?ng t??ng lai r?t cu?c có th? quá bình t?nh cu?c s?ng an ?n, k?t qu? h?n còn kh?ng có tính toán bu?ng tha nàng?

Trên bàn c?m Th?m y?n li?c L?c Th? nhan li?c m?t m?t cái, nói “Ta kh?ng ?n ?ùi gà.”

Win365 Promotions

Kh?ng bi?t vì cái gì, h?n ??t nhiên c?m th?y chính mình hình nh? là ? tìm ch?t.

L?c Th? nhan nghe v?y lung lay s?p ??, ? trung trong c?t truy?n, nam chính L?c Thiên xa khai m?t nhà gi?i trí c?ng ty, ??u t? kh?ng ít ??t khách tr?m tr? khen ng?i ?i?n ?nh, càng ph?ng ra kh?ng ít r?t có danh khí di?n viên ca s?.

K? th?t ??o ly này L?c Thiên xa l?i làm sao kh?ng bi?t.

As shown below

Win365 Football

“?n!”

Nàng trong m?t ??u ? b?c h?a, m?t ??i tay g?t gao mà n?m ch?t xu?ng tay bao.

L?c Th? nhan nóng n?y “Ta th?t là kh?ng sinh b?nh, chính là…… H?t xì, h?t xì!”

,As shown below

Win365 Football

Nàng ng?i x?m xu?ng d??i, dò ra tay ?m ?m L?c Th? nhan, nghe ti?u hài t? trên ng??i h??ng v?, c?m th?y v? cùng an tam.

Ch?ng l? là vì th? nhan s??

Th?m y?n cho r?ng nàng kh?ng thích, thu li?m trên m?t y c??i mím m?i, v??n tay nh?, “Kh?ng thích li?n tr? ta.”

H?n chan tr??c lái xe v?a ly khai, sau l?ng T?ng v?n tình li?n t?i ?ay, nàng ng?i trên xe nhìn h?n lái xe r?i ?i, nhìn th?y h?n xe h??ng cùng trong nhà t??ng ph?n ph??ng h??ng khai, li?n ?? l?i cái tam nh?n ??i tài x? nói “?u?i k?p h?n xe, nh?ng kh?ng c?n ly than c?n quá, ??ng b? h?n phát hi?n.”

L?c Th? nhan ?iên cu?ng l?c ??u, t?a nh? ??i tr??c là tr?ng b?i.

H?n nh? v?y trêu ch?c, L?c Thiên xa c?m l?y trong t?m tay plastic cái ly li?n h??ng h?n t?p qua ?i, “Thi?u ?ánh r?m. ??ng nói n?a, th? nhan vào ???c.”

,As shown below

Win365 Baccarat truc tiep bong da u23Win365 Poker

L?c Th? nhan l?i nghe xóa h?n y t?, nàng v? m?t ho?ng s? ho?ng lo?n, ch? ph?c h?i tinh th?n l?i sau v?i vàng xua xua tay, ?iên cu?ng l?c ??u, “Kh?ng ph?i nh? v?y, kh?ng ph?i nh? v?y, ba ba, li?n tính ta kh?ng còn n?a, ng??i c?ng mu?n h?o h?o t?n t?i!”

“Th?t là ?áng s?, nh? ban l?p tr??ng nh? v?y l?i h?i, lá gan nh? v?y ??i, còn kh?ng ph?i b? d?a ??n h?m nay xin ngh?, ta nghe nói nàng ngày h?m qua còn khóc.”

Th?m y?n nghe v?y s?c m?t c?ng ??, ng? khí l?nh h?n, “Ta kh?ng ngh? cùng ng??i cùng nhau ?i là m?t chuy?n, ta ?áp ?ng ta m? m? l?i là m?t khác m?t chuy?n, dù sao ng??i tan h?c ch? ta.”

Hai ng??i qua ?i quan h? kh?ng t?i, l?i là b?n cùng tr??ng, nàng hi?n t?i g?p ???c lo?i chuy?n này, L?c Thiên xa là kh?ng có kh? n?ng ng?i yên kh?ng nhìn ??n, h?n tr?m ngam nói “Ng??i ??ng s?, ng??i h?m nay khi nào tan t?m?”

Ch? là ???ng Th?m Thanh n?u nh? v?y ai thanh kh?n c?u h?n th?i ?i?m, h?n ngh? t?i r?t nhi?u chuy?n, nàng chi?u c? th? nhan m?t màn m?t màn t?t c? ??u n?y lên trong lòng, làm m?t ngo?i nhan, ??i th? nhan h?t s?c yêu quy, m?i cách chi?u c?, càng là b?i vì có nàng, th? nhan sinh ho?t m?i phong phú r?t nhi?u.

L?c Th? nhan v? m?t h? nghi xem nàng.

L?c Th? nhan ?iên cu?ng l?c ??u, t?a nh? ??i tr??c là tr?ng b?i.

L?c Thiên xa t? c?ng v?n trong bao l?y ra m?t tr??ng ?nh ch?p, ch?n ch? m?t lát ??a cho nàng, “Ng??i nhìn xem.”

“???c r?i.” L?c Th? nhan ???ng nhiên bi?t Th?m y?n là quan tam nàng m?i có th? nh? v?y, trong kho?ng th?i gian ng?n c?ng kh?ng t? giác mà b?t ??u h?ng h?n, “??ng nóng gi?n, ng??i có suy ngh? c?a ng??i, ta c?ng có y ngh? c?a ta, ta ba ba v?i ai yêu ???ng ta là qu?n kh?ng ???c. H?n tìm b?n gái li?n tìm h?n thích, h?n n?a ta l?i kh?ng ph?i nhan dan t?, mu?n m?i ng??i ??u thích, trên ??i này nói kh?ng ch?ng th?t là có ng??i kh?ng thích ti?n ?au ?úng kh?ng? Nàng kh?ng thích ta kh?ng quan h?, l?i kh?ng ph?i ta cùng nàng yêu ???ng. Ch? c?n ta ba ba thích là ?? r?i, h?n n?a ta tin t??ng ta ba ba, ta ba ba s? tìm h?n thích ng??i ???ng b?n gái, nh?ng h?n s? kh?ng tìm ??i ta kh?ng ng??i t?t ???ng l?o bà.”

Win365 Slot Game

Tuy r?ng gi?a mày còn có m?t chút h?ng, b?t quá ?ay là ???ng th?i l?u hành, khác ban ti?u b?ng h?u bao g?m nam sinh ??u b? ?i?m m?t chút, cho nên c?ng kh?ng tính th?c ??t ng?t.

L?c Thiên xa cùng Th?m Thanh n?u ??u th?t cao h?ng, tuy r?ng này ch? là ti?u h?c tr?n ??u kh?o thí, nh?ng c?ng c?ng ?? l?nh ???ng gia l?n lên b?n h? h?ng ph?n.

Này, này này này, này kh?ng ph?i L?c Thiên xa cái kia hàng xóm Th?m Thanh n?u sao??

L?c Thiên xa bi?u tình bình ??m “Nga, thì ra là th?.”

H?c m?t h?ng h?ng, “Ba ba, ta……”

L?c Th? nhan s? h?n s? c??p ?i, ch?y nhanh gi?u ? m?t sau, lui v? phía sau hai b??c, v? m?t c?nh giác mà xem h?n, “??a ra ?i l? v?t nào có thu h?i t?i ??o ly.”

Win365 Lottery

L?c Th? nhan l?i tùy tay phiên phiên chuy?n x?a th?, h?i “V? cau chuy?n này, k? th?t ta có m?t chút ti?u nghi v?n, ng??i nói, cái này v??ng t? sao l?i th? này a, h?n nhìn th?y c?ng chúa B?ch Tuy?t th?i ?i?m, này ?ay vì c?ng chúa B?ch Tuy?t ?? ch?t, kia h?n vì cái gì còn s? thích nàng, còn mu?n mang nàng v? nhà?”

H?n ng? khí tùy y, n?u trong lòng ?? k?t lu?n L?c thái thái ?? ch?t, kh?ng ??nh là s? kh?ng ?m hy v?ng ai th?t s? g?p qua L?c thái thái.

L?c Th? nhan còn nh? r? có m?t ?o?n ti?u c?t truy?n, mi?ng c??i c?ng ty mùa thu ra m?t ?ám áo da, ph?m ch?t cùng b?n hình ??u th?c h?o, là ngay lúc ?ó tiêu th? b?o kho?n, mi?ng c??i c?ng ty rèn s?t khi còn nóng ??y ra ti?n bao.

T?ng v?n tình t?c gi?n ??n ng?a r?ng.

Nàng ?? ngh? th?ng su?t, tam thái c?ng bình th?n r?t nhi?u. Hi?n t?i nàng còn nh?, ti?p xúc kh?ng ??n nh? v?y nhi?u chuy?n tình ?i ch?ng minh nàng ba ba chính là ti?u thuy?t trung nam chính “L?c Thiên xa”, nàng v? pháp k?t lu?n ?ó là ti?u thuy?t v?n là hi?n th?c, b?t quá ? ti?u thuy?t trung, d?a theo th?i gian tuy?n suy ?oán, “L?c Th? nhan” c?ng là ?? nhi?u n?m v? sau m?i qua ??i, m?y n?m nay kh?ng c?n lo l?ng, hà t?t ngày ngày ?i r?i r?m chuy?n này, v? sau nàng ti?u tam m?t chút thì t?t r?i, mu?n th?t s? tr?n kh?ng thoát, kia c?ng là m?nh trung chú ??nh nàng ch? có th? s?ng lau nh? v?y.

Nàng thích L?c Thiên xa thích ??n gi? phút này th? nh?ng kh?ng có ném h?n m?t cái tát, c?ng kh?ng có l?p t?c quay ??u li?n ?i ?em ng??i này v?nh vi?n bài tr? th? gi?i c?a chính mình.

Win365 Sports Betting

L?c Thiên th?y xa n? nhi bi?u tình có chút k? quái, liên t??ng ??n ngày h?m qua bu?i chi?u phát sinh s? cùng v?i n? nhi ?? ch?u kinh hách, li?n quan tam kh?n tr??ng h?i “Làm sao v?y, có ph?i hay kh?ng n?i nào kh?ng tho?i mái?”

H?n trí nh? h?o, còn nh? r? này b?n truy?n c? tích trong sách ??u có này ?ó chuy?n x?a, dò ra tay ph?t ?i m?t trên tro b?i, li?n ?em quy?n sách này ném ? L?c Th? m?t m?i tr??c.

Th?m y?n ?? rác lên l?u t?i khi, th?y L?c Thiên xa cùng T?ng v?n tình còn ?ang nói chuy?n thiên, h?n mím m?i, m?t nhìn th?ng tr?i qua lên l?u, tr? l?i chính mình phòng, h?n l?i có chút ng?i kh?ng ???c, ??c sách c?ng xem kh?ng ?i vào, h?n lo l?ng L?c Th? nhan, v?n d? mu?n ?i cách vách nhìn xem nàng, nh?ng l?i s? cái này ?i?m nàng ?? ng?, trên th?c t?, h?n lo l?ng nh?t chính là L?c thúc thúc th?t s? s? ?i cùng n? nhan kia xem ?i?n ?nh, làm L?c Th? nhan m?t ng??i ? nhà.

Win365 Slot Game

Nàng tr?m m?c m?t lát, n?m ch?t tay, c? h? ?em m?i gi?o phá, lúc này m?i nói “Chúng ta ??u bình t?nh m?t ?o?n th?i gian ?i.”

Trí nhan truy?n th?ng t?p ?oàn.

L?c Th? nhan còn ??m chìm ? th? gi?i c?a chính mình, còn t?i hoài nghi cái kia m?ng th?t gi?, phan kh?ng ra m?t khác tam th?n ?i ?áp l?i L?c Thiên xa nói, này li?n t? ba ba ?m nàng lên xe, th?ng ??n xe v?ng vàng mà ng?ng ? v? sinh vi?n m?n kh?u, L?c Th? nhan m?i b?ng t?nh ph?c h?i tinh th?n l?i.

Chính nh? Th?m Thanh n?u ch? ngh? quá bình t?nh nh?t t?, h?n c?ng gi?ng nhau, kh?ng mu?n cho chính mình c?p n? nhi mang ??n b?t lu?n cái gì bi?n s?.

“Ng??i t??ng nh?c nh? ta cái gì?” Nàng h?i.

?nh ch?p góc ph?i bên d??i bi?u hi?n th?i gian ——

Th?m Thanh n?u c?ng bi?t, nàng kh?ng nên khó x? h?n, chính là nàng c?ng kh?ng có bi?n pháp, hi?n t?i tr? b? L?c Thiên xa, kh?ng ai s? giúp nàng.

H?n c?ng nh? t?i n? nhi ?? t?ng nói v?i h?n quá, thích nh?t Th?m dì, Th?m dì ??i nàng t?t nh?t.

“H?o, k? th?t ng??i kh?ng c?n mi?n c??ng chính ng??i, kh?ng ngh? theo ta ?i nói……”

Win365Casino

H?n trí nh? h?o, còn nh? r? này b?n truy?n c? tích trong sách ??u có này ?ó chuy?n x?a, dò ra tay ph?t ?i m?t trên tro b?i, li?n ?em quy?n sách này ném ? L?c Th? m?t m?i tr??c.

Nàng ch? ch? notebook th??ng hai ch?, “Ba ba, này hai ch? có m?t cái là tên c?a ta.”

L?c Thiên th?y xa n? nhi m? to m?t to xem nàng, h?n v?i vàng h?i “Có ph?i hay kh?ng n?i nào kh?ng tho?i mái? ?ói b?ng v?n là khát?”

Win365 Online Betting

Hai ng??i qua ?i quan h? kh?ng t?i, l?i là b?n cùng tr??ng, nàng hi?n t?i g?p ???c lo?i chuy?n này, L?c Thiên xa là kh?ng có kh? n?ng ng?i yên kh?ng nhìn ??n, h?n tr?m ngam nói “Ng??i ??ng s?, ng??i h?m nay khi nào tan t?m?”

C?ng kh?ng bi?t qua bao lau, L?c Thiên xa m?t chút phía d??i “H?o.”

So v?i thích h?p v?n là kh?ng thích h?p v?n ??, nàng càng lo l?ng có ph?i hay kh?ng ra chuy?n gì.

L?c Th? nhan l?i tùy tay phiên phiên chuy?n x?a th?, h?i “V? cau chuy?n này, k? th?t ta có m?t chút ti?u nghi v?n, ng??i nói, cái này v??ng t? sao l?i th? này a, h?n nhìn th?y c?ng chúa B?ch Tuy?t th?i ?i?m, này ?ay vì c?ng chúa B?ch Tuy?t ?? ch?t, kia h?n vì cái gì còn s? thích nàng, còn mu?n mang nàng v? nhà?”

Nam ??ng h?c th? dài nh? nh?m m?t h?i, quy?n ???ng h?n là ?áp ?ng r?i, ?ang chu?n b? r?i ?i khi, nh? t?i cái gì, l?i t? trong túi l?y ra ba b?n viên giai giai k?o s?a ??t lên bàn, “Th?m y?n, cái này ???ng c?ng giúp ta giao cho L?c Th? nhan ?i, ta ngày ?ó ??u quên cùng nàng nói c?m ?n.”

C? nh? v?y giai giai k?o s?a, L?c Th? nhan ?? s?m ?n n? ??u kh?ng yêu ?n.

Win365 Horse Racing betting

Ch? là ???ng Th?m Thanh n?u nh? v?y ai thanh kh?n c?u h?n th?i ?i?m, h?n ngh? t?i r?t nhi?u chuy?n, nàng chi?u c? th? nhan m?t màn m?t màn t?t c? ??u n?y lên trong lòng, làm m?t ngo?i nhan, ??i th? nhan h?t s?c yêu quy, m?i cách chi?u c?, càng là b?i vì có nàng, th? nhan sinh ho?t m?i phong phú r?t nhi?u.

L?c Thiên xa ? T?ng v?n tình ?i r?i, ? d??i l?u tr?u ?i?u thu?c.

? ti?u thành, các bác gái nói lên nhà ai v? ?i?m này l?n s?, c?ng s? kh?ng dùng “Xu?t qu?” cái này t?, m?i ng??i ??u là nói “Làm giày rách” “Xú kh?ng bi?t x?u h?”……

Win365 Esport

M?y ngày h?m tr??c L?c Th? nhan ?i theo Th?m Thanh n?u m?t kh?i nhìn m?t b? r?t dài r?t dài Hàn k?ch, nàng kh?ng th?y bao lau, ?? b? Th?m Thanh n?u ch?y ??n làm bài t?p. Th?m Thanh n?u c?ng kh?ng c?m th?y L?c Th? nhan có th? xem hi?u lo?i này tình yêu phim truy?n hình, nàng ??n thu?n ch? là s? hài t? xem TV th?i gian dài h? ??i m?t.

Hai cái ti?u hài t? phòng ng? ch? cách m?t b?c t??ng.

T?ng ?i t?i c?p L?c Thiên xa mang ??n vài cái tin t?c t?t, ?? nh?t, mi?ng c??i th?i trang n?m nay m?t n?m thu?n l?i nhu?n so v?i n?m tr??c ??u ph?i nhi?u ra vài cái ?i?m, ? tham th? bên kia ?? là ti?ng lành ??n xa nh?n hi?u, gi? l?y th?i gian ? c? n??c trong ph?m vi khai chi nhánh c?ng ty ??u kh?ng ph?i m?ng; ?? nh?, ch?u C?ng Thành th? tr??ng ch?ng khoán lau th? b?ng bàn ?nh h??ng, phía tr??c C?ng Thành m?t ít trung ti?u gi?i trí c?ng ty l?o b?n tr?n ch?y tr?n ch?y, phá s?n phá s?n, danh ngh?a có vài cái còn ch?a n?i danh l?i r?t có thiên t? thiên phú ngh? s?, h?n theo chan b?n h? ??u ti?p xúc quá, ?i?u ki?n c?ng ?? nói th?a, ch? ??n c?ng ty thành l?p, b?n h? li?n có th? tr?c ti?p tr? thành k? h? ngh? s? c?ng nhan; ?? tam, tham th? bên kia có m?t mi?ng ??t kh?ng ng??i h?i th?m, h?n ?i theo có quan h? nhan viên ?ánh quá giao t?, có th? l?y r?t th?p giá c? b?t l?y, b?t quá ?o?n ???ng tr?t ?i?m.

Win365 Gaming Site

Th?m Thanh n?u ng?n ra, nh? ?i?m phía d??i, c?m l?y qu?i y c?n th??ng h?u áo b?ng li?n ?i theo L?c Thiên xa ?i ra ngoài.

Ch??ng 27

Kh?ng bi?t vì cái gì, h?n ??t nhiên c?m th?y chính mình hình nh? là ? tìm ch?t.

“Chính là chính là, chúng ta ban h?m nay ??u có vài cá nhan xin ngh?, nh? ban l?p tr??ng ??u xin ngh?.”

“Ng??i th?t kh?c.” L?c Th? nhan li?c m?t nhìn h?n, “Hành ?i, v?y c?m ?n ng??i.”

Qu? nhiên L?c Thiên xa nói cái gì b?n h? kh?ng thích h?p ??u là l?a nàng, h?n r? ràng chính là di tình bi?t luy?n, nguyên lai là có ng??i t??ng c?y nàng chan t??ng. Này m?t tháng t?i nay ?? lo?i hoang mang ??u có th? ???c ??n m?t l?i gi?i thích, vì cái gì h?n ??t nhiên s? nói s? kh?ng k?t h?n, vì cái gì h?n s? ? nàng tìm t?i m?n t?i khi, kh?ng ch? có kh?ng có m?ng r? nh? ?iên, ng??c l?i còn th?c l?nh ??m mà nói b?n h? kh?ng thích h?p, nguyên lai h?n bên ng??i xu?t hi?n ng??i khác!

Win365 Sports Betting

Chuy?n t?t?

H?n c?m th?y có chút k? quái, cái này a di ngoài mi?ng nói là cho L?c Th? nhan mang theo ?n, nh?ng gi?ng nh? t? ??u t?i ?u?i ??u kh?ng có xem L?c Th? nhan li?c m?t m?t cái.

L?c Thiên th?y xa nàng ng? kh?ng ???c, ??n gi?n li?n l?i kéo nàng ng?i ? trên s? pha tam s? thiên. N?u kh?ng ph?i n? nhi c?c l?c ph?n ??i, h?n ??u t??ng cho nàng ti?p theo chén mì cho nàng ?i?n ?i?n b?ng.

Các nàng tr??c sau nh? r? l?o s? d?n dò các nàng, trên m?t mu?n mang theo t??i c??i.

Th?ng c?p thành phú nh? ??i là cái gì c?m giác ?au?

Ch? là ???ng Th?m Thanh n?u nh? v?y ai thanh kh?n c?u h?n th?i ?i?m, h?n ngh? t?i r?t nhi?u chuy?n, nàng chi?u c? th? nhan m?t màn m?t màn t?t c? ??u n?y lên trong lòng, làm m?t ngo?i nhan, ??i th? nhan h?t s?c yêu quy, m?i cách chi?u c?, càng là b?i vì có nàng, th? nhan sinh ho?t m?i phong phú r?t nhi?u.

Win365 Lotto results

Ng??i khác ??u c?m th?y nàng nh?y ??n h?o, h?n l?i vì nàng th? dài nh? nh?m m?t h?i, nàng trong kho?ng th?i gian này chính là v?n lu?n ? oán gi?n, nói m?t ??n cùng ti?u khu b?o v? c?a th? c?u gi?ng nhau, qua h?m nay v? sau, nàng h?n là có th? th? l?ng l??i nhác m?t ?o?n th?i gian.

Hi?n t?i ba ba ti?n bao th??ng ?n “Mi?ng c??i” hai ch?, này ch?ng l? là trùng h?p sao?

Th?t s? khó ??n cái kia n?ng n?i sao? Kh?ng th? kh?ng phá h?y chính mình tr??c h?n hai m??i n?m ?? lo?i, kh?ng c?n than ph?n, kh?ng c?n ng??i nhà, s? h?u h?t th?y ??u v?t b??

(sà yuán wěi) Win365 Baccarat

Ch? nhi?m l?p nói tr??ng h?c c?ng s? có ph?n th??ng cho các nàng, n?u kh?ng ?oán sai, m?t ng??i m?t cái gi?y khen, vi?t ch? v?n d? c?p t? ??ng cu?n bút ?ao.

??i v?i nhi t? n?i tam th? gi?i, Th?m Thanh n?u lu?n lu?n là ??y ?? t?n tr?ng, th?y Th?m y?n kh?ng mu?n nói, nàng c?ng li?n kh?ng h?i, ch? là ng? khí ?n hòa mà nói “Kia m? m? ?i xem TV, ng??i v?i xong r?i nh? r? ?i t?m r?a ng?, ngày mai còn mu?n d?y s?m ?i h?c.”

T?ng v?n tình ch?a t?ng có nh? v?y sinh khí quá.

Win365 Log In

“Ba ba th?c thích này hai ch?, v? sau ph?i cho ng??i chu?n b? m?t kinh h?. Hi?n t?i còn kh?ng th? nói cho ng??i.”

Khi ?ó nàng lu?n là phát s?t, ba ba c?ng là nh? th? này c? ?êm c? ?êm th? nàng.

L?c Thiên xa còn nh? th??ng m?t mình ? v?n phòng n? nhi, v?i xong r?i li?n b?ng mau t?c ?? ?u?i tr? v?, ti?n v?n phòng li?n nhìn ??n n? nhi m?t tay ch?ng c?m ?ang ng?n ng??i.

Win365 Baccarat truc tiep bong da u23

Th?nh xa t?p ?oàn danh ngh?a s?n nghi?p v? s?, tr??c m?t Kinh Th? nh?t nhi?t tiêu lau bàn ?ó là k? h? h?ng m?c, kh?ng ch? nh? v?y, còn ??c qua khoáng s?n, tài chính, L?c Thiên xa c?ng coi nh? ???c v?i là xào c? ph??ng di?n trong ?ó cao th?, khá v?y so ra kém th?nh xa t?p ?oàn ? th? tr??ng ch?ng khoán th??ng ?nh h??ng. Nh?ng mà th?nh xa t?p ?oàn là gia t?c xí nghi?p, bao quát m?y th? h? ng??i tam huy?t, L?c Thiên xa b?t quá là m?y n?m nay m?i làm giàu, v? sau ??n t?t cùng ai càng t?t h?n, v?n là kh?ng bi?t bao nhiêu.

L?c Thiên xa xem nàng b? dáng này c?ng ?? loát r? ràng ng?n ngu?n, h?n th? dài m?t h?i, b?n y kh?ng ph?i t??ng d?a nàng, li?n ho?n ho?n ng? khí, t?n l?c bình t?nh mà nói “H?m nay ta tr??c m?t ra vào ?i ?n c?m, v?a lúc ??ng ph?i h?n ? C?ng Thành nh?n th?c ng??i quen, kêu L?u trung th?ng, nói là th?nh xa t?p ?oàn l?c t?ng tr? ly, h?n t?i ninh thành tr? b? c?p than thích mua ??c s?n bên ngoài, chính là thu?n ti?n tìm ng??i. H?n tìm ng??i là L?c thái thái, nghe nói ?? nhi?u n?m tr??c m?t tích, lúc sau ? b? bi?n tìm ???c nàng tùy than v?t ph?m, m?i ng??i ??u k?t lu?n nàng là ngoài y mu?n b? ch?t,” h?n d?ng m?t chút, “Ch? là tr??ng phu c?a nàng l?c t?ng kh?ng mu?n ti?p thu, nh?ng n?m g?n ?ay tiêu phí kh?ng ít ng??i l?c v?t l?c ? tìm nàng.”

H?n ??t nhiên phát hi?n chính mình r?t cu?c kh?ng th? quay v? t? tr??c th?i gian, h?n kh?ng bao gi? kh? n?ng ??i cái nào n? nhan gi?ng nh? tr??c nh? v?y thích, kia m?t ?o?n thích m?t ng??i thích ??n trong m?t trong lòng ch? có nàng th?i k? ?? qua ?i.

Win365 Sports Betting

Th?m Thanh n?u cùng L?c Thiên xa ??u r?t có ?n y, gi?ng nh? v?y tr??ng h?p cùng b?a t?i, nàng là s? kh?ng ?i, ti?u thành ng??i li?n nhi?u nh? v?y, v? lu?n ?i ??n n?i nào ??u có g?p ph?i ng??i quen kh? n?ng, th?t v?t v? b?n h? m?i d?n d?n ph?i s?ch nam n? quan h? l?i ??n, càng nhi?u ng??i ??u tin t??ng b?n h? quan h? r?t ??n gi?n, ? cái này th?i ?i?m, n?u b? ng??i nhìn ??n m?t kh?i mang theo hài t? ?n c?m Tay, kia m?y n?m nay t?i t? hi?m li?n thành m?t h?i chê c??i.

M?t chu?i Th?m y?n c?ng kh?ng xa l? giai ?i?u ? nàng thao tác d??i quanh qu?n ? bên tai h?n.

Th?y tinh c?u tr? b? l??ng phi?n bên ngoài, còn có m?t cái h?ng nh?t ti?u hùng.

H?n là kh?ng yên tam nàng l?i cùng nàng cái kia ng?i cùng bàn m?t kh?i ?i r?i, g?p ???c ?i?m s? ch? bi?t nh?m m?t l?i thét chói tai.

L?c Th? nhan li?n tính l?i trì ??n, gi? phút này c?ng get ??n Th?m y?n mu?n bi?u ??t y t?.

Theo 《 Jingle Bells 》 khúc nh?c d?o vang lên, màn che b? kéo ra, L?c Th? nhan cái th? nh?t dáng múa uy?n chuy?n nh? nhàng mà ch?y v? phía san kh?u trung tam, ngay sau ?ó n? hài t? khác nhóm c?ng l?c t?c vay quanh l?i ?ay, sáu b?y tu?i ti?u n? hài, d?n d?n thoát kh?i tr? con phì, ?? có còn ch?a rút ?i tính tr? con, c?ng có thu?c v? ti?u n? hài thiên chan, nh?y này ?i?u nh?y ??o c?ng l?nh ng??i tr??c m?t sáng ng?i.

Win365 Poker

L?c Th? nhan l?i nghe xóa h?n y t?, nàng v? m?t ho?ng s? ho?ng lo?n, ch? ph?c h?i tinh th?n l?i sau v?i vàng xua xua tay, ?iên cu?ng l?c ??u, “Kh?ng ph?i nh? v?y, kh?ng ph?i nh? v?y, ba ba, li?n tính ta kh?ng còn n?a, ng??i c?ng mu?n h?o h?o t?n t?i!”

Bình th??ng ? t? hi?m chuy?n này th??ng, L?c Thiên xa so nàng càng ?? y.

Nàng s? ngay ng??i.

Trên bàn c?m Th?m y?n li?c L?c Th? nhan li?c m?t m?t cái, nói “Ta kh?ng ?n ?ùi gà.”

L?c Th? nhan c?ng th?c thích, nh?ng mà tam tình c?ng có m?t ít ph?c t?p.

L?i ho?c là nói, h?n ??i v?i T?ng v?n tình thích b?n than li?n r?t n?ng c?n.

L?c Thiên xa nghiêm túc g?t ??u “Là r?t quan tr?ng s?, Th?m y?n tuy r?ng ?ang ng?, nh?ng n?u h?n r?i gi??ng ?i toilet nghe ???c nói, ta c?m th?y kh?ng ph?i th?c h?o. Cái này ?i?m m?i ng??i ??u ng?, chúng ta ?i ta trên xe liêu ?i.”

Nàng kh?ng có gì c?m giác, tr? b? nh? t?i gian phòng bên c?nh kh?ng h? nh? v?y ?au lòng bên ngoài, nàng sinh ho?t c?ng kh?ng có b?t lu?n cái gì thay ??i.

?ang lúc T?ng ?i t?i còn t??ng chia s? càng nhi?u tin t?c khi, L?u trung th?ng tr? v? gh? l?, h?n tay trang giày da tu?n tú l?ch s?, ng?n ng? kh?ng t?m th??ng, ch? là t?ng giám ??c tr? ly ??u nh? th? ?u tú, L?c Thiên xa ??i th?nh xa t?p ?oàn th?c l?c c?ng coi nh? là có m?t cái n?ng c?n hi?u bi?t.

Th?m y?n cùng L?c Th? nhan tình hu?ng là có vài ph?n gi?ng, m?t cái ?i theo m? m?, tr??c nay ch?a th?y qua ba ba, m?t cái ?i theo ba ba, tr??c nay ch?a th?y qua m? m?, t?i gia ?ình tình hu?ng th??ng, b?n h? hai ng??i h?n là th??ng th?c l?n nhau, lúc này Th?m y?n c?ng kh?ng làm r? ràng, h?n ??n t?t cùng là quan tam lo l?ng L?c Th? nhan, v?n là ?? y m?t ?áp án, m?t cái “? gia ?ình ??n than trung, hài t? ??n t?t cùng có ph?i hay kh?ng có th? tùy th?i b? b? xu?ng” ?áp án.

Th?m Thanh n?u “…………”

Hai ng??i t? th? phòng ra t?i, qu? nhiên L?c Th? nhan c?ng c?p sách ti?n vào.

Win365 Football

L?c Thiên th?y xa nàng ng? kh?ng ???c, ??n gi?n li?n l?i kéo nàng ng?i ? trên s? pha tam s? thiên. N?u kh?ng ph?i n? nhi c?c l?c ph?n ??i, h?n ??u t??ng cho nàng ti?p theo chén mì cho nàng ?i?n ?i?n b?ng.

? “Kh?o kh?o kh?o, l?o s? pháp b?o, phan phan phan, h?c sinh v?n m?nh” này kh?u hi?u ?? truy?n bá m? ra hi?n t?i, L?c Thiên xa làm gia tr??ng nói ra này m?t phen l?i nói, n?u b? l?o s? cùng ch? nhi?m l?p nghe ???c, kia tr??ng h?p nh?t ??nh th?c h? c?m.

Nàng ?? ngh? th?ng su?t, tam thái c?ng bình th?n r?t nhi?u. Hi?n t?i nàng còn nh?, ti?p xúc kh?ng ??n nh? v?y nhi?u chuy?n tình ?i ch?ng minh nàng ba ba chính là ti?u thuy?t trung nam chính “L?c Thiên xa”, nàng v? pháp k?t lu?n ?ó là ti?u thuy?t v?n là hi?n th?c, b?t quá ? ti?u thuy?t trung, d?a theo th?i gian tuy?n suy ?oán, “L?c Th? nhan” c?ng là ?? nhi?u n?m v? sau m?i qua ??i, m?y n?m nay kh?ng c?n lo l?ng, hà t?t ngày ngày ?i r?i r?m chuy?n này, v? sau nàng ti?u tam m?t chút thì t?t r?i, mu?n th?t s? tr?n kh?ng thoát, kia c?ng là m?nh trung chú ??nh nàng ch? có th? s?ng lau nh? v?y.

Nghe L?u trung th?ng nói, v? kia L?c tiên sinh c?ng kh?ng dám tr?ng tr?n táo b?o ?i tìm, m?t là trong nhà cha m? ph?n ??i, kh?ng mu?n ?em chuy?n này l? ra, tr? thành m?i ng??i trà d? t?u h?u trò c??i, th? hai là lo l?ng L?c thái thái n?u còn ? nhan th? nói, b? ng??i có tam phát hi?n, ng??c l?i ??i an toàn c?a nàng b?t l?i.

Th?m y?n ?? s?m ?em l?o s? b? trí tác nghi?p vi?t xong, hi?n t?i c?ng là ? chu?n b? bài hai ngày này mu?n h?c ch??ng trình h?c, h?n ng?ng ??u nhìn v? phía ?ang ? làm toán h?c ?? L?c Th? nhan, nh? t?i s? tình h?m nay, h?n ? trong lòng th? dài m?t h?i, v?n là ??ng d?y, t? m?t bên giá sách tìm tìm ki?m ki?m, cu?i cùng tìm ???c r?i m?t quy?n ??ng tho?i th?.

Nh? t?i ng??i kh?i x??ng, h?n n?m ch?t ti?u n?m tay, hung h?ng mà, dùng s?c mà ??m ??m t??ng.

Win365 Sport Online

Kho?ng cách l?n ?ó L?c Thiên xa nói b?n h? kh?ng thích h?p cho t?i h?m nay, ?? g?n m?t tháng.

T?n v? ??ng ??ng ? L?c Thiên xa tr??c m?t, có chút ng??ng ngùng mà nói “Thiên xa, xin l?i, v?a r?i có cái ??ng s? tìm ta h? tr?, ta th?t s? thoái thác kh?ng khai, ng??i ch? th?t lau ?i? N?u kh?ng, h?m nay ta th?nh ng??i ?n c?m coi nh? b?i t?i?”

Th?t s? kh?ng th? nói cho ba ba nghe sao? Nh?ng n?u kh?ng nói c?p ba ba nghe, kia nàng nh? th? nào ch?ng th?c trong m?ng s? tình là th?t s? ?au?

L?c Thiên xa xem nàng b? dáng này c?ng ?? loát r? ràng ng?n ngu?n, h?n th? dài m?t h?i, b?n y kh?ng ph?i t??ng d?a nàng, li?n ho?n ho?n ng? khí, t?n l?c bình t?nh mà nói “H?m nay ta tr??c m?t ra vào ?i ?n c?m, v?a lúc ??ng ph?i h?n ? C?ng Thành nh?n th?c ng??i quen, kêu L?u trung th?ng, nói là th?nh xa t?p ?oàn l?c t?ng tr? ly, h?n t?i ninh thành tr? b? c?p than thích mua ??c s?n bên ngoài, chính là thu?n ti?n tìm ng??i. H?n tìm ng??i là L?c thái thái, nghe nói ?? nhi?u n?m tr??c m?t tích, lúc sau ? b? bi?n tìm ???c nàng tùy than v?t ph?m, m?i ng??i ??u k?t lu?n nàng là ngoài y mu?n b? ch?t,” h?n d?ng m?t chút, “Ch? là tr??ng phu c?a nàng l?c t?ng kh?ng mu?n ti?p thu, nh?ng n?m g?n ?ay tiêu phí kh?ng ít ng??i l?c v?t l?c ? tìm nàng.”

L?c Th? nhan l?i kh?ng dám có l?, nàng v??n b? b?m móng vu?t, th?c tr?nh tr?ng th?c nghiêm túc mà nói “Kia ba ba cùng ta ngoéo tay b?o ??m, ?áp ?ng s? tình li?n nh?t ??nh ph?i làm ???c, kh?ng th? ??i y.”

L?c Th? nhan r?i gi??ng r?a m?t sau l?i ??n bên này, còn ? m?t r? r?i, ng?i ???c phòng b?p truy?n ??n mùi h??ng, nàng ánh m?t sáng lên, ??o qua m?t m?i, b??c nhanh ?i ??n phòng b?p, hít sau m?t h?i, l?y th?c khoa tr??ng ng? khí nói “Th?m dì, ta ? c?a ?? nghe ??n mùi h??ng, ng??i h?m nay l?i cho chúng ta l?y ra cán b?t ?n sao? H?m nay là cái gì ngày lành sao?”

1.Win365 Promotions

“Thiên xa, ng??i có y t? gì a…… Có ph?i hay kh?ng b?i vì ta phi l?i kéo ng??i xem ?i?n ?nh? Ta kh?ng có ng?n c?n ng??i b?i th? nhan, ch? là ta c?m th?y ta th?t v?t v? l?i ?ay tìm ng??i m?t chuy?n, c?ng s? kh?ng chi?m dùng ng??i quá nhi?u th?i gian, hi?n t?i th? nhan c?ng kh?ng n?m vi?n, kh?ng có nghiêm tr?ng ??n c?n thi?t ??n 24 gi? ??u th? nàng trình ??, v?y ng??i b?i ta ?i xem m?t h?i ?i?n ?nh, yêu c?u này c?ng b?t quá phan ?i?”

T?n v? ??ng ch? ??ng l?y chính mình còn mu?n ?i ??t mua ?? v?t vì t? tr??c r?i ?i.

L?c Thiên xa c?ng tác v?i, nàng là bi?t ??n.

Win365 Esport

T?n v? ??ng t?a h? khóc n?c n? m?t chút, “Ta h?m nay kh?ng có vi?c gì, 5 gi? là có th? tan t?m.”

L?c Thiên xa m?t bên giúp nàng m? c?a xe m?t bên tr? l?i “Xem nh? ?i.”

L?c Th? nhan kh?ng có tính toán, nh?ng nàng ít nh?t ?ánh hai ba phút h?t xì m?i d?ng l?i.

Win365 Football

L?c Thiên xa còn nh? th??ng m?t mình ? v?n phòng n? nhi, v?i xong r?i li?n b?ng mau t?c ?? ?u?i tr? v?, ti?n v?n phòng li?n nhìn ??n n? nhi m?t tay ch?ng c?m ?ang ng?n ng??i.

Th?m y?n ?ang xem th?, nghe v?y ng?ng ??u lên nhìn v? phía h?n.

Th?m y?n nhìn v? phía trong chén cánh gà, t?c kh?c c?m th?y kh?ng th?m.

(fú mǐ qí)

Tr?u xong yên c?ng kh?ng nh? v?y phi?n, ? d??i l?u tan ?? lau yên v? lúc này m?i lên l?u.

Hai ng??i ? trong phòng trò chuy?n, L?c Thiên xa nghe ???c chìa khóa m? c?a thanh am, v?i vàng ??i T?ng ?i t?i th? dài m?t ti?ng, h? gi?ng nói “Th? nhan ?? tr? l?i, ng??i ??ng ? nàng tr??c m?t nói m?y chuy?n v? v?n ?y, nàng còn cái gì c?ng kh?ng bi?t.”

L?u trung th?ng ?ang ? cúi ??u ?n cái gì, c?ng li?n kh?ng chú y t?i T?ng ?i t?i bi?u tình.

Win365 Online Betting

“Ta có th? kh?ng b? h?n tìm ???c sao?” Th?m Thanh n?u ng? khí kh?n c?u, “Ta tr?n r?i nhi?u n?m nh? v?y, ch?y thoát nhi?u n?m nh? v?y, chính là kh?ng ngh? tái ki?n nh?ng ng??i ?ó, c?ng kh?ng ngh? l?i ???ng cái gì L?c thái thái.”

Hai ng??i ? trong phòng trò chuy?n, L?c Thiên xa nghe ???c chìa khóa m? c?a thanh am, v?i vàng ??i T?ng ?i t?i th? dài m?t ti?ng, h? gi?ng nói “Th? nhan ?? tr? l?i, ng??i ??ng ? nàng tr??c m?t nói m?y chuy?n v? v?n ?y, nàng còn cái gì c?ng kh?ng bi?t.”

“V?n là yêu c?u chính ng??i qua ?i nhìn xem.” T?ng ?i t?i s? s? cái m?i, “Ng??i bi?t, ta ng??i này tr? b? s? xem m? nhan, khác ??u s? kh?ng xem.”

(gǔ liáng yùn jiè) Win365 Sport Online

T?ng ?i t?i th?a d?p ng??i quen b?ng h?u ?i toilet c?ng phu, ??i L?c Thiên xa h? gi?ng gi?i thi?u “Cái này L?u trung th?ng là ta ? C?ng Thành nh?n th?c, lúc ?y h?n giúp ta m?t cái ti?u v?i, lúc sau chúng ta ? tham th? c?ng g?p qua vài l?n m?t, làm ng??i th?c tr??ng ngh?a, ng??i bi?t h?n l?o b?n là ai sao?”

L?c Th? nhan l?y ra cái kia th?y tinh c?u, theo nàng ??ng tác, th?y tinh c?u l??ng phi?n ? trong n??c ?ong ??a, ??p c?c k?.

Hai ng??i ? trong phòng trò chuy?n, L?c Thiên xa nghe ???c chìa khóa m? c?a thanh am, v?i vàng ??i T?ng ?i t?i th? dài m?t ti?ng, h? gi?ng nói “Th? nhan ?? tr? l?i, ng??i ??ng ? nàng tr??c m?t nói m?y chuy?n v? v?n ?y, nàng còn cái gì c?ng kh?ng bi?t.”

(cóng zhèng yè)

T?n v? ??ng ngh?n ngào nói “H?o, thiên xa, c?m ?n ng??i, n?u kh?ng ph?i ng??i, ta th?t là mu?n hù ch?t.”

Ch??ng 39

Kh?ng ngh? t?i này ti?u hài t? còn r?t có c?m ?n tam sao.

Win365 Online Sportwetten

L?c Th? nhan “Kh?ng bi?t li?n kh?ng bi?t l?c. Dù sao ta c?m th?y cái này v??ng t? có v?n ??.”

“Ng?.” L?c Th? nhan ?n ?au, che l?i chính mình cái trán, l?i v?n là ?n ào, “Dù sao nàng chính là vì ba ba ng??i t?i!”

L?c Thiên xa c??i, “Kh?ng c?n nh? v?y khách khí, ta c?ng kh?ng ch? bao lau, h?n n?a h?m nay n? nhi c?a ta ch? nhi?m l?p mu?n t?i c?a th?m h?i gia ?ình, ta ?ích xác kh?ng bao nhiêu th?i gian ? bên ngoài ?n c?m, h?m nào ?i.”

(pān shū wén) Win365 Football Betting

Ch??ng 28

L?c Th? nhan ??o kh?ng t??ng nhi?u nh? v?y, nh?ng Th?m y?n t??ng ??i m?n c?m, h?n nghe th?y cái này xinh ??p a di nói l?i này, kh?ng kh?i ng?ng ??u nhìn nàng m?t cái.

L?c Thiên xa l?i tr?n an nàng vài cau, treo ?i?n tho?i sau, li?n cùng ??ng s? ?ánh thanh ti?p ?ón, c?m l?y chìa khóa xe r?i ?i c?ng ty.

Win365 Gaming Site

L?c Thiên ?i xa l?i ?ay, ? bàn làm vi?c tr??c ??ng yên, du?i tay s? s? n? nhi ??u nh?, “Là kh?ng ?i ra ngoài mua ?n, v?n là ?? ?n xong r?i?”

L?c Th? nhan l?y ra cái kia th?y tinh c?u, theo nàng ??ng tác, th?y tinh c?u l??ng phi?n ? trong n??c ?ong ??a, ??p c?c k?.

??n, cái này a di kh? n?ng c?ng s? ? L?c Th? nhan sinh b?nh th?i ?i?m ?em L?c thúc thúc kéo ?i xem ?i?n ?nh.

Làm nh? v?y l?i có cái gì y ngh?a ?au, n?u h?n ??c gì nàng bi?n m?t trên th? gi?i này, ch? s? kh?ng ??i tìm ???c nàng tùy than ?? dùng, c?ng ?? g?p kh?ng ch? n?i mà tuyên d??ng nàng ?? ch?t tin t?c, hà t?t nh? v?y g?t, l?a mình d?i ng??i ?au?

“Kh?ng ph?i cái gì ngày lành, chính là xem ng??i h?m nay di?n xu?t, ngày mai l?i là tan niên.” Th?m y?n suy ngh? m?t cái th?c t?t ly do, “L?c thúc thúc ?em phòng ? ti?n nghi bán cho chúng ta, lòng ta ??u bi?t ??n.”

L?c Thiên xa c??i, “Kh?ng c?n nh? v?y khách khí, ta c?ng kh?ng ch? bao lau, h?n n?a h?m nay n? nhi c?a ta ch? nhi?m l?p mu?n t?i c?a th?m h?i gia ?ình, ta ?ích xác kh?ng bao nhiêu th?i gian ? bên ngoài ?n c?m, h?m nào ?i.”

Win365 Gaming Site

L?c Th? nhan n?u kh?ng bi?t tình hình th?c t?, c?ng kh?ng nghe ???c kia th?ng ?i?n tho?i n?i dung, c?ng kh?ng bi?t Kinh Th? phòng ? là nhà mình, kh?ng ??nh li?n tin l?o ph? than l?i nói, nh?ng hi?n t?i, nàng cái gì ??u ?? bi?t, này tam tình li?n có chút vi di?u.

Nàng t?ng c?m th?y L?c Thiên xa sinh khí, nh?ng xem v? m?t c?a h?n nghe h?n nói nói, c?ng kh?ng gi?ng nh? là ? t?c gi?n b? dáng.

L?c Th? nhan ? c?m giác chính mình th?t s? th?i gian v? lau ngày, ?? nh?t y t??ng chính là mu?n ?em này ly k? m?ng ??u nói cho ba ba nghe, ba ba nh?t ??nh s? kh?ng tr? m?t nhìn nàng ch?t, ba ba nh?t ??nh nh?t ??nh s? c?u nàng, ?m nh? v?y ch?c ch?n y t??ng, nàng bu?ng trong tay bút chì, tr?nh tr?ng chuy?n l? nói “Ba ba, ta ?êm qua làm m?t gi?c m?ng.”

Win365 First Deposit Bonus

Nghe L?u trung th?ng nói, v? kia L?c tiên sinh c?ng kh?ng dám tr?ng tr?n táo b?o ?i tìm, m?t là trong nhà cha m? ph?n ??i, kh?ng mu?n ?em chuy?n này l? ra, tr? thành m?i ng??i trà d? t?u h?u trò c??i, th? hai là lo l?ng L?c thái thái n?u còn ? nhan th? nói, b? ng??i có tam phát hi?n, ng??c l?i ??i an toàn c?a nàng b?t l?i.

Th?m y?n cùng L?c Th? nhan ??ng ? h?u tr??ng, Th?m y?n kh?ng yêu c??i, L?c Th? nhan d?t khoát ?i cào h?n ng?a, h?n h??ng bên c?nh m?t tr?n, trên m?t kh?ng t? giác mà l? ra t??i c??i, L?c Th? nhan trò ?ùa dai th?c hi?n ???c c??i ha ha lên, m?t màn này b? L?c Thiên xa ch?p hình xu?ng d??i.

Nàng m?t chút kh?ng kh?ng ch? ???c y ngh? c?a chính mình, l?i t??ng ?em cái kia m?ng nói ra, k?t qu?……

Nhà này c?ng ty g?i là gì ?au?

Th?m y?n “……”

Th?m Thanh n?u ng?n ra, nh? ?i?m phía d??i, c?m l?y qu?i y c?n th??ng h?u áo b?ng li?n ?i theo L?c Thiên xa ?i ra ngoài.

2.Win365 Slot Game

“Chính là chính là, chúng ta ban h?m nay ??u có vài cá nhan xin ngh?, nh? ban l?p tr??ng ??u xin ngh?.”

Hai ng??i qua ?i quan h? kh?ng t?i, l?i là b?n cùng tr??ng, nàng hi?n t?i g?p ???c lo?i chuy?n này, L?c Thiên xa là kh?ng có kh? n?ng ng?i yên kh?ng nhìn ??n, h?n tr?m ngam nói “Ng??i ??ng s?, ng??i h?m nay khi nào tan t?m?”

Kh?ng bi?t ngày h?m qua Th?m y?n có hay kh?ng ? ?ay ?au? H?n là kh?ng ?i, b?ng kh?ng h?m nay kh?ng ??nh c?ng mu?n xin ngh?, ai th?y ngày h?m qua kia tr??ng h?p kh?ng b? s? t?i m?c bu?i t?i làm ác m?ng nha.

Win365 Sports Betting

T?ng ca ??n h?n m??i gi? là th??ng xuyên s?, b?t quá h?n r?t ít s? nh? v?y mu?n tìm nàng.

H?n ng? khí tùy y, n?u trong lòng ?? k?t lu?n L?c thái thái ?? ch?t, kh?ng ??nh là s? kh?ng ?m hy v?ng ai th?t s? g?p qua L?c thái thái.

Th?m Thanh n?u kh?ng h? ngh? ng?i, h?c m?t ?? b?ng “Ng??i kh?ng bi?t, h?n h?n ta, h?n ta chi?m h?n thích ng??i v? trí, h?n kh?ng có th?i kh?c nào là hy v?ng ta bi?n m?t ? th? gi?i này, n?u h?n phát hi?n ta còn s?ng, này h?u qu? ta kh?ng dám ?ánh cu?c.”

Win365 Lottery

[]

M?y cái nam sinh ??u h?m h?c r?i ?i phòng h?c.

N?u L?c Thiên xa ??i T?ng v?n tình lì l?m la li?m, kia nàng ??i h?n tuy?t ??i kh?ng có sau nh? v?y ch?p ni?m, nh?ng quen bi?t t?i nay, h?n v?n lu?n là ch?t g?n ch?t xa, nh? g?n nh? xa thái ??, gi? phút này càng là có th? d? nh? tr? bàn tay mà nói b?n h? kh?ng thích h?p, d?ng ? ?ay, này trong nháy m?t, trong x??ng c?t dang lên t?i th?ng b?i d?c cùng v?i “Ch? có th? ta kh?ng thích ng??i khác, kh?ng th? ng??i khác kh?ng thích ta” tam ly qu?y phá, làm nàng v? pháp kh?ng ch? chính mình th?t th?.

(kàn cái liáng) Win365 Online Game

…………

Ch?ng l? là vì th? nhan s??

“Nhìn ra ???c t?i, nàng so m?t khác m?y cái ti?u n? hài ??u nh?y ??n h?o, h?n là có v? ??o b?n l?nh ?i? Gia tr??ng ph?ng ch?ng c?ng kh?ng thi?u t?n tam t? ?i b?i d??ng nàng, ai, ta ??u h?o t??ng tái sinh cái n? nhi.”

Win365 Sportsbook

Nàng ?? v?t, nàng có th? kh?ng c?n, nh?ng ? nàng kh?ng có v?t b? phía tr??c, ng??i khác m? t??ng t? nàng trong tay c??p ?i!

Nàng ?? v?t, nàng có th? kh?ng c?n, nh?ng ? nàng kh?ng có v?t b? phía tr??c, ng??i khác m? t??ng t? nàng trong tay c??p ?i!

Tuy r?ng là thiên tài ti?u b?o b?i, nh?ng h?n r?t cu?c b?n ch?t v?n là ti?u hài t?……

3.

Th?m y?n c?ng kh?ng bi?t “Xu?t qu?” là có y t? gì.

L?c Th? nhan li?n tính l?i trì ??n, gi? phút này c?ng get ??n Th?m y?n mu?n bi?u ??t y t?.

N?u là ??t ? th??ng lui t?i, L?c Th? nhan nh?t ??nh s? dùng ra c? ng??i th? ?o?n t?i ng?n c?n ch?u này b?a t?i, nh?ng hi?n t?i, nàng kh?ng h? tam ly gánh n?ng. Nàng c?ng kh?ng xác ??nh chính mình ba ba có ph?i hay kh?ng kia b?n kh?i ?i?m v?n t??ng lai s? phú kh? ??ch qu?c ??i phú hào, nh?ng ít ra hi?n t?i có m?t vi?c là có th? xác nh?n, ?ó chính là nhà b?n h? kh?ng nh? v?y nghèo, h?n n?a còn có th? ?i nhanh b??c vào phú hào ??i ng?.

L?i cúi ??u nhìn v? phía bàn h?c th??ng giai giai k?o s?a, h?n lúc này ph?n ?ng t?c ?? th?c mau, v?i vàng n?m lên k?o s?a li?n lòng bàn chan m?t du l?u.

Là ??a cho n? nhi th? nhan l? v?t.

L?c Thiên ?i xa l?i ?ay, ? bàn làm vi?c tr??c ??ng yên, du?i tay s? s? n? nhi ??u nh?, “Là kh?ng ?i ra ngoài mua ?n, v?n là ?? ?n xong r?i?”

T? h?ng phòng ? ti?m c?m Tay ra t?i, L?c Th? nhan ?n ??n b?ng ??u c?ng, Th?m y?n c?ng kh?ng h?o ?i n?i nào.

H?n ch?n ch? do d? trong ch?c lát, t? trong túi l?y ra 5 mao ti?n, ??t ? Th?m y?n trên bàn, “Th?m y?n, ng??i n?u là ??ng ph?i L?c Th? nhan, có th? hay kh?ng giúp ta ?em cái này ti?n chuy?n giao cho nàng?”

Hai ng??i ? trong phòng trò chuy?n, L?c Thiên xa nghe ???c chìa khóa m? c?a thanh am, v?i vàng ??i T?ng ?i t?i th? dài m?t ti?ng, h? gi?ng nói “Th? nhan ?? tr? l?i, ng??i ??ng ? nàng tr??c m?t nói m?y chuy?n v? v?n ?y, nàng còn cái gì c?ng kh?ng bi?t.”

<p>Nam ??ng h?c có chút ng??ng ngùng, “Li?n h?m tr??c ta ?i hi?u sách mua v?, ti?n gi?ng nh? b? ng??i tr?m, là L?c Th? nhan giúp ta k?t tr??ng, ta ngày h?m qua chu?n b? còn cho nàng, nh?ng ti?n quên mang theo.”</p><p>L?c Th? nhan mím m?i, nh? gi?ng h?i nàng “Th?m dì, ng??i làm sao v?y?”</p><p>???ng L?c Thiên xa nh?c t?i “Hài t?”, nàng gi?ng nh? ch?n kinh ??ng v?t gi?ng nhau, b?ng nhiên ph?c h?i tinh th?n l?i, h?i th? kh?ng xong c?u h?n “Thiên xa, ta c?u xin ng??i, ta c?u xin ng??i giúp giúp ta, ta kh?ng th? b? h?n tìm ???c, n?u h?n phát hi?n ta còn s?ng, h?n là s? kh?ng b? qua ta, n?u h?n bi?t ti?u y?n t?n t?i, c?ng s? ?em h?n t? ta bên ng??i c??p ?i!”</p>

Th?m y?n kh?ng nh? kh?ng n?ng ??p lên h?p bút, quay ??u l?i l?nh lùng mà nhìn ch?m chú vào ? th?o lu?n chuy?n này m?y cái ??ng h?c.

L?c Th? nhan có ??i khi c?ng c?m th?y chính mình nào ?ó th?i ?i?m th?n kinh phá l? ??i ?i?u.

“T?ng thúc thúc, ng??i nh? th? nào kh?ng u?ng trà, nhà ta còn có n??c có ga, u?ng kh?ng u?ng?”

??i v?i h?c sinh ti?u h?c t?i nói, kia kh?ng th? nghi ng? là th?t l?n ?ánh sau vào. H?m nay c? h? m?i cái l?p h?c ??u có h?c sinh xin ngh?, ch? nhi?m l?p trên c? b?n c?ng ??u phê gi?y xin phép ngh?, khóa gian ngh? ng?i m??i phút, n?m nh?t phía tr??c trên c? ??o c?ng kh?ng phía tr??c nh? v?y náo nhi?t, l?p h?c b?n h?c sinh ??u t?p n?m t?p ba th?o lu?n ngày h?m qua s?, có ??ng h?c r? ràng kh?ng có g?p qua, l?i sinh ??ng nh? th?t gi?ng thu?t, ph?ng ph?t ngày h?m qua chính mình ? ?ay gi?ng nhau.

Có ba ba b?i ng??i m?t kh?i ? trên tr?i, ng??i li?n kh?ng c?n s? h?i.

T?n v? ??ng ??ng ? L?c Thiên xa tr??c m?t, có chút ng??ng ngùng mà nói “Thiên xa, xin l?i, v?a r?i có cái ??ng s? tìm ta h? tr?, ta th?t s? thoái thác kh?ng khai, ng??i ch? th?t lau ?i? N?u kh?ng, h?m nay ta th?nh ng??i ?n c?m coi nh? b?i t?i?”

L?c Thiên th?y xa n? nhi bi?u tình có chút k? quái, liên t??ng ??n ngày h?m qua bu?i chi?u phát sinh s? cùng v?i n? nhi ?? ch?u kinh hách, li?n quan tam kh?n tr??ng h?i “Làm sao v?y, có ph?i hay kh?ng n?i nào kh?ng tho?i mái?”

T?ng ?i t?i ch? y?u ph? trách chính là mi?ng c??i th?i trang m?t ít sinh y, làm ng??i tr??ng ngh?a, là L?c Thiên xa tín nhi?m nh?t b?ng h?u, hai ng??i t? nh? m?t kh?i l?n lên, kia tình ngh?a c?ng là kh?ng bình th??ng. T?ng ?i t?i c?p L?c Th? nhan mang theo m?t cái cùng nàng gi?ng nhau cao ??i thú b?ng, lo?i này thú b?ng hi?n t?i ? bên này t?nh l? thành th? ??u r?t ít nhìn th?y, trong vi?n m?t khác ti?u b?ng h?u còn s? c? y ch?y t?i L?c Th? Nhan gia nhìn xem cái kia ??i thú b?ng, ai nhìn ??u thích.

H?n gi? tay nhìn thoáng qua ??ng h?, ? trong ?i?n tho?i h?n cùng T?n v? ??ng ??c ??nh h?o th?i gian, h?n s? ?úng gi? ?u?i t?i, nàng c?ng nói s? ?úng gi? ? ??n v? c?a ch?, nh?ng kho?ng cách ??c ??nh th?i gian ??u qua ?i mau m??i phút, nàng còn kh?ng có ra t?i.

<p>Hai ng??i ? l?p h?c ??u ra h?t n?i b?t.</p><p>“Ng??i T?ng thúc thúc tr??ng ngh?a, kh?ng ch?u thu ta l?i t?c li?n tính, còn h?u ngh? tài tr? m?y ngàn ??ng ti?n, nhà chúng ta có th? mua này xe, ng??i T?ng thúc thúc chính là giúp kh?ng nh? v?i.”</p><p>L?c Th? nhan c?ng th?c thích, nh?ng mà tam tình c?ng có m?t ít ph?c t?p.</p>

L?c Th? nhan ??u sinh b?nh kh?ng tho?i mái, h?n sao l?i có th? kh?ng tr? l?i!

L?c Thiên xa v?i vàng bu?ng trong tay c?ng tác ?i vào bên ng??i nàng, m?t bên cho nàng sát n??c mi?ng m?t bên nh? nhàng mà ch?p nàng b?i, “Làm sao v?y, có ph?i hay kh?ng b? c?m? Nh? th? nào b?t ??u ?ánh h?t xì, có ph?i hay kh?ng xuyên quá ít?”

“Ta có th? kh?ng b? h?n tìm ???c sao?” Th?m Thanh n?u ng? khí kh?n c?u, “Ta tr?n r?i nhi?u n?m nh? v?y, ch?y thoát nhi?u n?m nh? v?y, chính là kh?ng ngh? tái ki?n nh?ng ng??i ?ó, c?ng kh?ng ngh? l?i ???ng cái gì L?c thái thái.”

L?c Thiên xa t? c?ng v?n trong bao l?y ra m?t tr??ng ?nh ch?p, ch?n ch? m?t lát ??a cho nàng, “Ng??i nhìn xem.”

T?n v? ??ng ??ng ? L?c Thiên xa tr??c m?t, có chút ng??ng ngùng mà nói “Thiên xa, xin l?i, v?a r?i có cái ??ng s? tìm ta h? tr?, ta th?t s? thoái thác kh?ng khai, ng??i ch? th?t lau ?i? N?u kh?ng, h?m nay ta th?nh ng??i ?n c?m coi nh? b?i t?i?”

Th?m y?n kh?ng bi?t cái này v??ng t? có hay kh?ng v?n ??, h?n ch? bi?t, h?m nay bu?i t?i h?n làm m?t cái ác m?ng, m? th?y thi th?, h?n b? do? t?nh, trên trán còn ra m? h?i l?nh, tim ??p gia t?c, h?i t??ng kh?i trong m?ng tình ti?t v?n c? c?m th?y s? h?i.

4.

“Các ng??i ?n tr??c, ta thu th?p m?t chút phòng b?p.”

Ninh thành mùa thu ?? ??n, L?c Thiên xa tuy r?ng cùng T?n v? ??ng trao ??i liên h? ph??ng th?c, nh?ng h?n quay ??u li?n ?em chuy?n này quên ? sau ??u.

L?c Thiên xa xem nàng b? dáng này c?ng ?? loát r? ràng ng?n ngu?n, h?n th? dài m?t h?i, b?n y kh?ng ph?i t??ng d?a nàng, li?n ho?n ho?n ng? khí, t?n l?c bình t?nh mà nói “H?m nay ta tr??c m?t ra vào ?i ?n c?m, v?a lúc ??ng ph?i h?n ? C?ng Thành nh?n th?c ng??i quen, kêu L?u trung th?ng, nói là th?nh xa t?p ?oàn l?c t?ng tr? ly, h?n t?i ninh thành tr? b? c?p than thích mua ??c s?n bên ngoài, chính là thu?n ti?n tìm ng??i. H?n tìm ng??i là L?c thái thái, nghe nói ?? nhi?u n?m tr??c m?t tích, lúc sau ? b? bi?n tìm ???c nàng tùy than v?t ph?m, m?i ng??i ??u k?t lu?n nàng là ngoài y mu?n b? ch?t,” h?n d?ng m?t chút, “Ch? là tr??ng phu c?a nàng l?c t?ng kh?ng mu?n ti?p thu, nh?ng n?m g?n ?ay tiêu phí kh?ng ít ng??i l?c v?t l?c ? tìm nàng.”

Win365 Online Betting

C?ng kh?ng bi?t qua bao lau, L?c Thiên xa m?t chút phía d??i “H?o.”

L?c Th? nhan ng?u nhiên l?t xem, c?ng s? nh?n kh?ng ???c nghi ng?, r? ràng là cùng cái ??ng tác cùng cái bi?u tình, vì cái gì nàng ba ba s? làm kh?ng bi?t m?t ch?p?

L?u trung th?ng v?n d? t?i ninh thành li?n kh?ng ph?i vì tìm ng??i, ch? là tính toán làm theo phép tùy ti?n ? trên ph? tìm hai ng??i h?i li?n tính xong vi?c.

(cái sōng yuán) Win365 Best Online Betting

L?c Thiên th?y xa n? nhi m? to m?t to xem nàng, h?n v?i vàng h?i “Có ph?i hay kh?ng n?i nào kh?ng tho?i mái? ?ói b?ng v?n là khát?”

Th?m Thanh n?u ng?n ra, nh? ?i?m phía d??i, c?m l?y qu?i y c?n th??ng h?u áo b?ng li?n ?i theo L?c Thiên xa ?i ra ngoài.

Ch?t lóe ch?t lóe sáng l?p lánh, ??y tr?i ??u là ng?i sao nh?, treo ? b?u tr?i phóng quang minh, gi?ng nh? r?t nhi?u ng?i sao nh?……

(dōng fāng yǒng shēng) Win365 Registration Offer

Nàng ba ba là s? kh?ng ?? cho ng??i khác khi d? nàng th??ng t?n nàng, chuy?n này, nàng so b?t lu?n k? nào ??u r? ràng kh?ng ph?i sao?

Ch??ng 38

Nàng th?c b?t ??c d?, “?ó là có nguyên nhan, b?t quá kh?ng ph?i sinh b?nh.”

Win365 Lotto results

L?c Th? nhan th?t kh?ng có Th?m y?n n?o b? nh? v?y ?áng th??ng, nàng m?t gi?c ng? th?t s? tr?m, n?a ?êm t?nh l?i khát n??c t??ng u?ng n??c, li?n m?c t?t dép lê m? ra c?a phòng, nào bi?t ba ba c? nhiên l?i ng? ? g?p trên gi??ng.

Trên th?c t?, làm ng??i ??ng xem, h?n c?ng v?nh vi?n s? kh?ng ly gi?i Th?m Thanh n?u s? l?y ch?t gi? t?i thoát kh?i chính mình nhan sinh.

M?y n?m nay h?n ch?p ?nh h?ng thú h?i gi?m, L?c Th? nhan ba tu?i tr??c kia, h?n c? h? m?i ngày ??u s? cho nàng ch?p ???c ?nh ch?p, ??n n?i v?i hi?n t?i trong nhà trong ng?n kéo ch? là album ??u có r?t nhi?u b?n.

(lán hào kōng)

M?t lát sau, có cái nam ??ng h?c ng??ng ngùng xo?n xít, th?p ph?n bi?t n?u, l?y h?t can ??m ?i vào Th?m y?n bàn h?c tr??c, th?p gi?ng h?i nói “Th?m y?n, L?c Th? nhan h?m nay có ph?i hay kh?ng sinh b?nh?”

Th?m y?n ?? rác lên l?u t?i khi, th?y L?c Thiên xa cùng T?ng v?n tình còn ?ang nói chuy?n thiên, h?n mím m?i, m?t nhìn th?ng tr?i qua lên l?u, tr? l?i chính mình phòng, h?n l?i có chút ng?i kh?ng ???c, ??c sách c?ng xem kh?ng ?i vào, h?n lo l?ng L?c Th? nhan, v?n d? mu?n ?i cách vách nhìn xem nàng, nh?ng l?i s? cái này ?i?m nàng ?? ng?, trên th?c t?, h?n lo l?ng nh?t chính là L?c thúc thúc th?t s? s? ?i cùng n? nhan kia xem ?i?n ?nh, làm L?c Th? nhan m?t ng??i ? nhà.

L?c Th? nhan th?c kinh ng?c, Th?m dì cùng Th?m y?n d?n l?i ?ay c?ng có h?n hai n?m, ? nàng trong ?n t??ng, Th?m dì v?n lu?n là ?n nhu th?c nh?, c?ng kh?ng cùng ng??i kh?i tranh ch?p, nói chuy?n ?n nói nh? nh?, làm ng??i nh? t?m mình trong gió xuan, làm ng??i x? s? càng là kh?ng ??n ch?n, nàng tr??c nay ch?a th?y qua nàng th?t th? b? dáng.

Th?m y?n cho r?ng nàng kh?ng thích, thu li?m trên m?t y c??i mím m?i, v??n tay nh?, “Kh?ng thích li?n tr? ta.”

Hi?n t?i tha h??ng ng? c? tri ?? là kinh h?, kh?ng ngh? t?i b?ng h?u ??i chuy?n c?a h?n còn nh? v?y ?? b?ng, y ??ng d??i, h?n b?ng lên chén r??u nói “H?o, phi?n toái các ng??i, v? sau các ng??i t?i Kinh Th?, ta kh?ng ??nh h?o h?o chiêu ??i các ng??i!”

Chính là nàng hi?n t?i có ?? v?t, ??u kh?ng ph?i h?n thích.

“H?o, k? th?t ng??i kh?ng c?n mi?n c??ng chính ng??i, kh?ng ngh? theo ta ?i nói……”

L?c Th? nhan vui v? g?.

“?n, l?p t?c li?n ph?i k? trung kh?o thí, ?ay là chúng ta th?ng ti?u h?c l?n ??u tiên quan tr?ng kh?o thí, các l?o s? ??u th?c ?? y.”

Win365 Sportsbook

Này ?êm khuya m?t chén n??c l?nh nàng thanh t?nh r?t nhi?u.

L?c Thiên xa bi?u tình bình ??m “Nga, thì ra là th?.”

V?n ?? này……

T?n v? ??ng ch? ??ng l?y chính mình còn mu?n ?i ??t mua ?? v?t vì t? tr??c r?i ?i.

“Ta khát.”

Mi?n c??ng u?ng lên m?t ly s?a bò nóng sau, lúc này m?i kh?i ph?c tinh th?n khí, ?i vào phòng b?p, cùng m?t cán b?t.

。Win365 Baccarat truc tiep bong da u23

Expand Text
Related Articles
Win365 First Deposit Bonus

Win365 Slot Game

“G?t.” L?c Thiên xa ng?i ? trên s? pha, hai chan giao ?i?p, bi?u tình c?ng th?c nghiêm túc, “G?t ?i.”

Nàng nh?ng th?t ra t??ng l?i ?i th? xem, còn là s?, t?ng c?m giác chính mình n?u c??ng ch? tính mu?n ?em trong m?ng h?t th?y ??u nói cho ba ba nghe, là ? tìm ???ng ch?t.

L?c Th? nhan ??o kh?ng t??ng nhi?u nh? v?y, nh?ng Th?m y?n t??ng ??i m?n c?m, h?n nghe th?y cái này xinh ??p a di nói l?i này, kh?ng kh?i ng?ng ??u nhìn nàng m?t cái.

Win365 Baccarat

Win365 Poker

L?c Thiên xa làm cái t?m d?ng th? th?, “?ình ch?, ?i?m ??n ?n b?a t?i, ba ba ?ói b?ng.”

B?t quá, ? d??ng d?c hài t? chuy?n này th??ng, h?n c?ng kh?ng mu?n thoái nh??ng, b?i v?y, n? nhi t? nh? ??n l?n chích s? l?n so v?i cùng tu?i hài t? t?i nói, ch? thi?u kh?ng nhi?u l?m.

“Ba ba, chúng ta t?i b?nh vi?n làm cái gì?”

Win365 Online Sportwetten

Win365 Best Online Betting

Th?m y?n “…… Cái kia T?n, nàng kh?ng thích ng??i.”

Khi ?ó nàng lu?n là phát s?t, ba ba c?ng là nh? th? này c? ?êm c? ?êm th? nàng.

Qu? nhiên L?c Thiên xa nói cái gì b?n h? kh?ng thích h?p ??u là l?a nàng, h?n r? ràng chính là di tình bi?t luy?n, nguyên lai là có ng??i t??ng c?y nàng chan t??ng. Này m?t tháng t?i nay ?? lo?i hoang mang ??u có th? ???c ??n m?t l?i gi?i thích, vì cái gì h?n ??t nhiên s? nói s? kh?ng k?t h?n, vì cái gì h?n s? ? nàng tìm t?i m?n t?i khi, kh?ng ch? có kh?ng có m?ng r? nh? ?iên, ng??c l?i còn th?c l?nh ??m mà nói b?n h? kh?ng thích h?p, nguyên lai h?n bên ng??i xu?t hi?n ng??i khác!

Win365 Slot Game

Win365 Promotions

???ng nàng trong lòng có cái này y t??ng sau, ?ánh h?t xì m?i ?ình ch?.

Th?m dì tam y nàng l?nh, b?t quá nàng c?m th?y c?ng kh?ng c?n thi?t ?i mi?n c??ng Th?m y?n làm h?n kh?ng thích làm s?.

L?c Th? nhan l?i ngh? t?i cái kia m?ng.

Win365 Lotto results

Win365 Best Online Betting

Kim ??ng h? ch? h??ng m??i, Th?m Thanh n?u nghe ???c m?t tr?n ti?ng ??p c?a, nàng cho r?ng chính mình nghe l?m, b?i vì kia g? c?a l?c ?? th?c nh?, ch? nghiêng tai l?ng nghe m?t phen xác nh?n lúc sau, lúc này m?i ??ng d?y ?i vào c?a, xuyên th?u qua m?t mèo nhìn ??n ng??i ??n là L?c Thiên xa, li?n th? dài nh? nh?m m?t h?i m? ra c?a phòng.

L?c Th? nhan g?t ??u, l?y h?t can ??m h?i “Ba ba, ta n?u là ?? ch?t làm sao bay gi??”

“Ng??i hy v?ng ta nh? th? nào giúp ng??i?” L?c Thiên xa tr?m gi?ng h?i.

....

relevant information
Hot News

<sub id="47300"></sub>
  <sub id="26940"></sub>
  <form id="79794"></form>
   <address id="18493"></address>

    <sub id="21643"></sub>

     Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam qatar sitemap Win365 Poker soi keo nha cai Win365 Lottery k tr?c ti?p bóng ?á Win365 Poker truc tiep bong da tren sopcast
     Win365 Poker vtv6 online truc tiep bong da| Win365 Poker xem truc tiep bong da y| Win365 Lottery xsmb 30 ngay| Win365 Lottery ty so truc tiep bong da| Win365 Poker truc tiep bong da hom nay| Win365 Lottery bóng ?á tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Poker xem tivi vtv6 tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Poker danh so de| Win365 Lottery truc tiep bong da mu vs tottenham| Win365 Poker game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t| Win365 Baccarat truc tiep bong da u23| Win365 Poker vtv6 truc tiep bong da| Win365 Lottery ty so truc tiep bong da hom nay| Win365 Baccarat xsmn truc tiep minh ngoc| Win365 Poker kênh tr?c ti?p bóng ?á ?êm nay| Win365 Poker truyen hinh truc tiep bong da viet nam| Win365 Poker danh lo de online| Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á hoàng anh gia lai h?m nay| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á|