Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

zhāng jiǎn wén míng

Time:2021-01-16 10:13:12

Sau l?i th??ng h? kh?u khi h?n t??ng ??i tên, cha m? ??u kh?ng cho phép, nói ??u ?? kêu thói quen, ??t nhiên s?a tên ??i hài t? kh?ng t?t.

L?c Thiên xa h?m nay b? thêm trong ch?c lát ban li?n lái xe ?i h??ng ninh thành b?nh vi?n.

T?ng ánh sáng m?t tr?i nói xong l?i cu?i cùng ??u có ?i?m t?c gi?n.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

T? tuy?t c??i, “V?i ??u v?i ch?t l?p, làm sao có th?i gi? ch?p kéo.”

Th?m y?n “V? sau thi?u xem nh?ng cái ?ó phim truy?n hình, s? ?nh h??ng ch? s? th?ng minh.”

L?c Thiên xa bi?u tình c?ng ?? vài giay “…… Ng?, ?oán m?nh l?y.”

Ngh? ??n cao trung……

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

L?c Thiên xa lúc này m?i chú y t?i Th?m y?n kh?ng bi?t khi nào vào ???c, h?n cúi ??u nhìn này c? c?i nh?, “Cái gì kh?ng ???c?”

Th?m y?n bi?u tình bi?t n?u “Ta nhi?u mua m?t cái, ng??i ?n kh?ng ?n, kh?ng ?n ta ném.”

“V? ??ng, ng??i là ? ninh thành b?nh vi?n sao? Nh? v?y, ta l?p t?c l?i ?ay, ng??i mu?n ?n ?i?m cái gì? N?u kh?ng ta làm ta m? h?m ?i?m canh?”

Nàng chu?n b? ? k?p tóc th??ng n?m th??ng kim c??ng v?n cùng m? nh?c chau ??a cho L?c Th? nhan.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Th?m Thanh n?u a m?t ti?ng “T?n ti?u th? kh?ng có vi?c gì ?i?”

Th?m y?n k?t lu?n, L?c Th? nhan ?êm qua kh?ng ??nh nhìn nh??c trí phim truy?n hình.

Hi?n t?i kênh truy?n hình nhi?u r?t nhi?u, L?c Th? nhan m? ra TV, v?a lúc li?n ? phóng m?t ti?t m?c, ? ph?ng v?n ?ang lúc c? gái tr? tinh t? tuy?t.

Nhà này trang s?c c?a hàng li?n ?ánh nh? ??ng biên l?c tay nh? v?y ph?c v? ??u cung c?p, làm k?p tóc t? nhiên c?ng kh?ng nói ch?i.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Hai ti?u hài t? k?t b?n ?i t?i, thành thành th?t th?t mà tuan th? giao th?ng quy t?c, m?t ???ng an toàn mà v? t?i ti?u khu, v?a lúc L?c Th? nhan ?em trong tay n??ng khoai c?ng ?n xong r?i, kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng nàng quá ?ói b?ng, ?n xong c?ng kh?ng có c?m th?y th?c no, v? nhà còn có th? ?n non n?a chén c?m.

T? nàng vào c?a kh?i, nàng ??i m?t li?n t?t c? ??u là h?n.

Hu?ng chi, ng??i nam nhan này còn nh? v?y anh tu?n.

Th?m Thanh n?u hi?n t?i n?u là mi?ng c??i th?i trang c?ng nhan, ??i trình manh tên này li?n kh?ng xa l?.

H?n c?ng kh?ng bi?t t? tuy?t có ph?i hay kh?ng L?c thúc thúc b?n gái.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

“Sao l?i th? này?” T?ng v?n tình ba ba T?ng vinh hoa nhíu mày h?i.

Hi?n t?i, h?n t??ng kéo ??i m? con này m?t phen, là giúp b?n h?n, c?ng là ? giúp chính mình.

H?n d?ng m?t chút, l?i nói “Chúng ta lo?i ng??i này gia là gi?ng th? di?n, ??i h?n, an, h?n tên g?i là gì?”

N?u là v?n là tu?i tr? khí th?nh tu?i tác, h?n ?? s?m làm n? nhan này l?n.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

L?c Th? nhan trong lòng t? nhiên là h??ng v? ba ba, Th?m y?n c?ng kh?ng kém nhi?u ít, tuy r?ng L?c thúc thúc kh?ng có tr? thành chính mình ba ba, nh?ng h?n v?n là th?c thích L?c thúc thúc.

Th?m y?n th?y nàng l? ra nh? v?y bi?u tình, l?i an ?i nàng, “Ta xem ng??i s? s?ng ??n 90 tu?i.”

M?y n?m g?n ?ay, nàng c?ng ngh? t?i dùng m?t khác ph??ng th?c “K?ch th?u”, nh?ng ch? c?n nàng có cái này y t??ng, than th? li?n s? xu?t hi?n nh? v?y ho?c là nh? v?y v?n ??, tóm l?i, t?a h? v?n m?nh chú ??nh li?n ? ng?n c?n nàng ?em nàng nh?t t??ng l?i nói nói ra gi?ng nhau.

L?c Th? nhan “……”

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

? T?ng ?i t?i trong lòng, này Th?m Thanh n?u cùng tai tinh c?ng kh?ng có gì khác nhau.

N?u kia m?t ngày l?c hành sam ?? bi?t s? tình ng?n ngu?n, mu?n ??i phó h?n, c?ng ??n suy xét Th?m Thanh n?u ?i.

Lúc sau, L?c Th? nhan gi?u ? chính mình bách b?o h?p.

H?i m?t chút nàng, vì cái gì n?u kh?ng cáo mà ??ng, vì cái gì có th? nh?n tam nhi?u n?m nh? v?y kh?ng l? m?t.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

T?n v? ??ng k?t lu?n là có ng??i t??ng ch?nh nàng, nh?ng mà ninh thành này ti?u ??a ph??ng c?n b?n là kh?ng có theo d?i, càng ??ng nói kia h?m nh?, phía tr??c nàng nói có ng??i theo d?i nàng, L?c Thiên xa li?n mang nàng ?i m?t chuy?n ??n c?ng an, ??n c?ng an m?t cái th?c t?p c?nh sát ??i nàng nh?t ki?n chung tình, T?n v? ??ng bi?t chính mình t?i ?ay tr?i xa ??t l? ninh thành là yêu c?u m?t ít nhan m?ch, cho dù kh?ng thích th?c t?p c?nh sát, c?ng kh?ng ? bên ngoài c? tuy?t h?n.

L?o b?n th?y Th?m y?n l?n lên ?áng yêu tinh x?o, bi?u tình l?i cùng ??i nhan d??ng nh?, trong kho?ng th?i gian ng?n c?ng b? ch?c c??i, b?t quá c?ng th?t li?n nghiêm túc ch?n l?a n??ng t?t khoai lang ??, b?ng vào kinh nghi?m cho h?n trang th??ng, “Ti?u b?ng h?u, ta b?o ??m cái này chính là nh?t ng?t, h?ng tam, tuy?t ??i ng?t.”

V?n d? nàng ba ba là mu?n m?i ngày t?i ?ón nàng tan h?c, nh?ng cu?i n?m h?n c?ng tác c?ng r?t b?n, Th?m y?n cái này kh?c ti?u hài t? có ??i khi th?t s? th?c tri k?, li?n ch? ??ng ??a ra m?i ngày tan h?c sau ? phòng h?c ch? nàng cùng nhau v? nhà.

Nàng ??i này còn có th? th??ng cao trung sao?

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

T?ng vinh hoa l?i nhìn v? phía ? m?t bên ???ng ph?ng n?n ?? ??, tr?m gi?ng h?i “Tham th? bên kia tình hu?ng th? nào?”

Not dressing up

M?y n?m g?n ?ay, nàng c?ng ngh? t?i dùng m?t khác ph??ng th?c “K?ch th?u”, nh?ng ch? c?n nàng có cái này y t??ng, than th? li?n s? xu?t hi?n nh? v?y ho?c là nh? v?y v?n ??, tóm l?i, t?a h? v?n m?nh chú ??nh li?n ? ng?n c?n nàng ?em nàng nh?t t??ng l?i nói nói ra gi?ng nhau.

Nàng ba ba dáng ng??i ??nh b?t, có 1 mét 8.

Lúc này t? trên xe ?i xu?ng t?i m?t cái ng??i, m?t cái tho?t nhìn có b?n n?m ch?c tu?i n?i n?i.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

L?c Th? nhan cùng Th?m y?n li?c nhau, ??u t? ??i ph??ng trong m?t th?y ???c cùng lo?i bình t?nh c?m xúc.

Di?p nh? thu ch?a t?ng có ngh? t?i chuy?n nh? v?y s? phát sinh ? trên ng??i nàng.

H?n nhi?u nh?t ch? bi?t cho nàng mua m?t chút ?n.

Nói ??n nói ?i, v? lu?n là h?n, v?n là Th?m Thanh n?u, hi?n t?i trong cu?c ??i ?u tiên suy xét ng??i ?? kh?ng ph?i chính mình, mà là hài t?.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Trình manh ?i ??n, nàng ?n m?c c?t may khéo léo l?i ??n gi?n trang ph?c, di?n m?o ch? có th? coi nh? là thanh tú.

Vì th?, L?c Th? nhan ??i chính mình than cao c?ng r?t có t? tin, chính là ng?u nhiên c?ng s? ra m?t chút s? tình t?i ?? kích nàng tin t??ng.

T? tuy?t c??i ha ha lên.

?ay là có chuy?n gì?

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Hi?n t?i là 5 gi? nhi?u, ?úng là t?ng nhà ?n c?m chi?u th?i gian, d??i l?u c?ng ch?a ng??i.

??n n?i m? nh?c chau tran quy, nàng c?ng kh?ng t??ng nhi?u nh? v?y, nhìn cái này ?áng yêu n? hài t?, nàng ??u nh?n kh?ng ???c suy ngh?, n?u nàng có càng t?t, nàng c?ng là nguy?n y c?p th? nhan.

V?n d? nàng ba ba là mu?n m?i ngày t?i ?ón nàng tan h?c, nh?ng cu?i n?m h?n c?ng tác c?ng r?t b?n, Th?m y?n cái này kh?c ti?u hài t? có ??i khi th?t s? th?c tri k?, li?n ch? ??ng ??a ra m?i ngày tan h?c sau ? phòng h?c ch? nàng cùng nhau v? nhà.

Hu?ng chi, khi t?i gi? này ngày này, h?n tuy r?ng kh?ng có L?c gia c?n c? tham, c?ng th?t mu?n h?p l?i, h?n c?ng kh?ng nh?t ??nh là thua kia m?t ph??ng.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

C?ng may nàng ng??i này còn có th?i gian quan ni?m, th?c mau mà li?n ??i h?o qu?n áo.

Nh?ng mà L?c Th? nhan c?ng ?ích xác kh?ng ngh? quá m?t m?t, k? th?t sách v? th??ng n?i dung nàng ??u g?m ??n thu?c làu, nh?ng nàng có m?t cái l?n nh?t khuy?t ?i?m, ?ó chính là quá s? y.

Nàng là C?ng Thành ng??i, lúc còn r?t nh? gia ?ình hoàn c?nh gi?ng nhau, ph? than là bác s?, m?u than là toàn ch?c thái thái, v?n d? b?n h? m?t nhà ba ng??i quá th?t s? ?m áp, th?ng ??n có m?t ngày ph? than ngoài y mu?n qua ??i, nàng cùng m?u than t? nguyên lai trong nhà d?n ra t?i, tr? vào c?ng phòng, m?u than vì sinh ho?t liên ti?p ?ánh vài phan c?ng. C?ng may nàng c?ng coi nh? tranh ?ua, d?a vào chính mình n? l?c ???ng tr??ng h?c l?o s?, m?t ngày tan t?m sau, có m?t cái xa l? nam nhan tìm t?i nàng, mu?n cùng nàng nói m?t bút sinh y.

H?n s?ng s?t, cu?ng quít mà b? lên n? nhi, m?t bên giúp nàng sát n??c m?t m?t bên c?nh giác mà nhìn T?ng v?n tình ti?u th?m th?m, “Th? nhan, làm sao v?y? Làm sao v?y?”

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

N?m nay T?ng vinh hoa c?p thu?c h? ng??i h? nhi?m v?, nh?t ??nh ph?i cùng mi?ng c??i th?i trang ng??i ph? trách kéo lên quan h?, n?u v? sau có th? t? b?n h? t?i cung c?p mi?ng c??i th?i trang v?i d?t, nh? v?y T?ng gia là có th? tái hi?n n?m ?ó quang huy cùng vinh quang.

Nàng ??i này còn có th? th??ng cao trung sao?

Ngày ?êm ?? chênh l?ch nhi?t ?? trong ngày ??i, lúc này b?n h? ??ng ? hàng hiên kh?u, m? h? ??u có th? nghe ???c gió l?nh gào thét mà qua thanh am.

T?ng ?i t?i r?t h?t h?ng, có m?y l?n h?n ?i Kinh Th? ?i c?ng tác ?i ngang qua th?nh xa t?p ?oàn ??u t??ng ?i lên tr?ng th?y v? kia l?c t?ng, nói cho h?n h?n l?o bà ? ?au.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Tuy r?ng nàng hi?n t?i ti?n l??ng kh?ng tính th?p, nh?ng m?i tháng mu?n còn kho?n vay mua nhà, còn ngh? c?p nhi t? tích cóp ?i?m ti?n, ? kinh t? th??ng th?t s? kh?ng tính phi th??ng d? d?, h?m nay ? trang s?c c?a hàng mua c?ng là kim c??ng v?n.

“Ta v? sau nh?t ??nh h?i tr??ng ??n m?t mét sáu n?m tr? lên!”

L?c Th? nhan c?n b?n là kh?ng bi?t ?ay là hi?m th?y m? nh?c chau, c?ng kh?ng hoài nghi Th?m Thanh n?u nói.

Nào bi?t tr?n th?nh van ?i vào nàng tr??c m?t sau l?i kh?ng hé r?ng.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

H?n mau khí ?iên r?i.

Th?m Thanh n?u t?i ?ay ninh thành c?ng coi nh? là cái khác lo?i.

Ch?ng l? L?c Th? nhan là nhìn này phim truy?n hình có c?m mà phát?

“Sao l?i th? này?” T?ng v?n tình ba ba T?ng vinh hoa nhíu mày h?i.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

??i m?t thích c? n??ng, h?n lu?n lu?n kh?ng bi?t liêu cái gì m?i t?t, “V? ??ng, ng??i yên tam, m?y ngày nay ta s? cùng ??i tr??ng nói m?t ti?ng, ta ch? y?u ph? trách tra ng??i chuy?n này, nh?t ??nh s? kh?ng làm ng??i b?ch b?ch ch?u kh?!”

Nàng ba ba dáng ng??i ??nh b?t, có 1 mét 8.

Còn h?o Th?m y?n kh?ng ?u?i theo h?i nàng kh?o ??n th? nào.

Th?m y?n “V? sau thi?u xem nh?ng cái ?ó phim truy?n hình, s? ?nh h??ng ch? s? th?ng minh.”

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Tuy r?ng còn ch?a t?i n?m Thiên Hi, b?t quá c?u c?u n?m gi?ng nhau quan tr?ng, ninh thành giáo d?c b? yêu c?u t? ch?c v?n ngh? ti?c t?i, m?y cái tr??ng h?c ??u ??n phái ng??i lên ?ài bi?u di?n ti?t m?c, ninh thành ti?u h?c làm này m?t m?nh l?ch s? dài lau ti?u h?c, t? nhiên là mu?n chu?n b? t?t m?y cái ti?t m?c.

L?c Th? nhan v?a lúc kho?ng th?i gian tr??c li?n ? h?c t?p v? ??o ki?n th?c c? b?n, ch? nhi?m l?p nghe nói v? sau ??c bi?t cao h?ng, b?i vì L?c Th? nhan là trong ban l?n lên ?áng yêu nh?t xinh ??p nh?t ti?u c? n??ng, h?c t?p thành tích l?i h?o, lúc này l?i nhi?u cái v? ??o s? tr??ng ??c bi?t, l?p t?c li?n ?ánh nh?p quy?t ??nh làm L?c Th? nhan ???ng múa d?n ??u.

?ay là có chuy?n gì?

L?c Th? nhan “M??n ng??i cát ng?n.”

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

“Ba, ta ?? bi?t.”

??u n?m nay ng??i a, càng ngày càng kh?ng có t? mình hi?u l?y.

??a nhi?u nh?t l? v?t chính là thi?p chúc m?ng.

??u n?m nay ng??i a, càng ngày càng kh?ng có t? mình hi?u l?y.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Nàng xé m? khoai lang ?? da, ch? th?y bên trong là h?ng tam, c?n th??ng m?t ng?m, ng?t t? t?!

L?c Thiên xa suy ngh? m?t lát, cu?i cùng nói tan t?m lúc sau s? ?i nhìn xem nàng.

H?n bi?t, L?c Thiên xa là cái th?c gi?ng ngh?a khí th?c tr??ng ngh?a ng??i, h?n ?em Th?m Thanh n?u tr? thành b?ng h?u, l?i chính mi?ng cùng nàng h?a h?n qua, h?n li?n s? kh?ng vi ph?m l?i h?a.

T?ng ánh sáng m?t tr?i ??i T?ng v?n tình s? tình phi th??ng ?? b?ng, tr? b? m?t chút làm ca ca ??i mu?i mu?i quan tam bên ngoài, ?ó là vì t? than ích l?i quy?t ??nh.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Th?m y?n ti?p l?i nói, “Ph?i kh?ng? Ta ?ay có th? tr??ng ??n 1m85 tr? lên.”

Nàng c?ng t??ng d?y s?m a, nh?ng m?u ch?t là làm kh?ng ???c a.

“A di, ta kh?ng bi?t hành sam có hay kh?ng tin t??ng trên ?nh ch?p n? nhan là Th?m th?m, b?t quá h?n có nói mu?n ?i m?t chuy?n C?ng Thành, h?n là tin, r?t cu?c qua m??i m?y n?m, ng??i t??ng m?o phát sinh m?t chút thay ??i c?ng là bình th??ng.” Giang th?a th?p gi?ng nói, “Ch? là ta kh?ng bi?t hành sam g?p qua cái kia Di?p ti?u th? v? sau có th? hay kh?ng nh? ngài suy ngh?.”

Bàn h?c là trong tr??ng h?c, có h?c sinh dùng t??c bút chì ti?u ?ao ? bàn h?c trên có kh?c “S?m” t?, c?ng có chút ngh?ch ng?m h?c sinh dùng s?a l?i d?ch ? bàn h?c th??ng vi?t “XXX chuyên d?ng”.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

??u n?m nay ng??i a, càng ngày càng kh?ng có t? mình hi?u l?y.

L?c Th? nhan nhan duyên h?o, thu m?t ??i ?i?p thi?p chúc m?ng.

【 v?nh vi?n vui v?, v?nh vi?n vui s??ng. 】

L?c Th? nhan nhan duyên h?o, thu m?t ??i ?i?p thi?p chúc m?ng.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

H?n r?t cu?c c?ng là t? tu?i này l?i ?ay, h?n n?a l?i c? h? là kh?ng h?n cu?i s?ng n? cu?ng ma, cùng d? v?ng b?t lu?n cái gì m?t ngày gi?ng nhau, h?n l?i ng? khí ?n hòa h?i “Th? nhan, n?u là kh?ng mu?n r?i gi??ng li?n tính, ba ba cho ng??i ch? nhi?m l?p g?i ?i?n tho?i, li?n nói ng??i h?m nay kh?ng ?i ?i h?c, ngày mai ?i, th? nào?”

[]

Th?m y?n ?i vào L?c Th? nhan bên ng??i, L?c Th? nhan xu?t phát t? lòng hi?u k? ly, h?n n?a nhan gia này l? v?t th?t là ??a cho nàng, li?n c?m lên, v?a th?y, c? nhiên là cái trong su?t pha lê v?i, bên trong ??u là ???ng th?i l?u hành gi?y ?i?p ng?i sao nh?, ít nói c?ng có vài tr?m cái.

L?c Th? nhan c?n b?n là kh?ng bi?t ?ay là hi?m th?y m? nh?c chau, c?ng kh?ng hoài nghi Th?m Thanh n?u nói.

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

Li?n ? nàng c?ng kh?ng bi?t nên làm cái gì bay gi? m?i h?o khi, ch? th?y Th?m y?n c?ng c?p sách ?i t?i, tr?n th?nh van c?ng th?y ???c, c?ng kh?ng dám nói cái gì n?a, ?em l? v?t ??t ? b?n hoa th??ng li?n nhanh nh? ch?p ch?y, h?n kh?ng s? tr?i kh?ng s? ??t, cùng cha m? ??u dám tranh lu?n, nh?ng nhìn ??n Th?m y?n, h?n li?n có chút nhút nhát.

Có trình manh kia m?t viên kim c??ng vì l? v?t, Th?m Thanh n?u c?ng kh?ng bi?t chính mình ??a này l? v?t thích h?p hay kh?ng.

Nói ??n n?i ?ay, nàng là có chút nói kh?ng ???c.

T?ng vinh hoa ng? khí tr?m th?p “V? lu?n dùng bi?n pháp gì c?ng mu?n ?áp th??ng mi?ng c??i th?i trang này tao thuy?n l?n.”

Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á sea games 30

C?ng may nàng ng??i này còn có th?i gian quan ni?m, th?c mau mà li?n ??i h?o qu?n áo.

latest articles

Top

<sub id="11008"></sub>
  <sub id="51728"></sub>
  <form id="39503"></form>
   <address id="83406"></address>

    <sub id="78885"></sub>

     Win365 Log In truc tiep bong da seagame Win365 Sportsbook truc tiep bong da euro 2016 Win365 Log In xem truc tiep bong da phap Win365 Log In truc tiep xsmn
     Win365 Sportsbook xem truc tiep bong da cup c1 dem nay| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam| Win365 Sports Betting link truc tiep bong da vtv6| Win365 Sports Betting tr?c ti?p kèo nhà cái| Win365 Sportsbook xem truc tiep bong ?a| Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á ti?ng vi?t| Win365 Sportsbook like truc tiep bong da| Win365 Log In soi keo nha cai| Win365 Sportsbook ti so truc tiep bong da| Win365 Log In truc tiep bong da u20 hom nay| Win365 Sportsbook xem truc tiep bong da hom nay vtv6| Win365 Log In xem truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á vtv6| Win365 Sportsbook xem lich truc tiep bong da hom nay| Win365 Sportsbook blackjack là gì| Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á u19 vi?t nam h?m nay trên kênh nào| Win365 Log In vtv6 tr?c ti?p bóng ?á hom nay 2018| Win365 Sportsbook truc tiep bong da man city| Win365 Sportsbook truc tiep bong da ngoai hang anh tren k+1| Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á futsal|