win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

duō tīng hán

Time:2021-01-25 17:53:17

C? v? phong c?ng kh?ng nh??ng m?t t?c, h?n kh?ng c?n ph?i nh?c lòng h?u tr?ch s?, chính là các th?n trang c?a hàng th??ng s? l?n l?n bé bé thêm lên c?ng th?c s? kh?ng ít, cu?i n?m ??i tr??ng xem tr??ng, mi?n cho phía d??i ng??i to gan l?n m?t l?a g?t, m?t lo?t vi?c v?t c?ng làm ng??i ngh? kh?ng xu?ng d??i.

Hai phúc thêu ph?m ??u bán ?i sau, nh? b?o kh?ng có l?i nhi?u ??i, mang lên m? có rèm sau li?n cùng nh? ca cùng nhau r?i ?i tú trang.

??i m?n t?i t?c ?? c?ng kh?ng ch?m, m?y ng??i nói m?t chén trà nh? th?i gian c?ng ch?a ??n, li?n th?y h?n giá xe ng?a tr? ra thành t?i, d?n d?n h??ng v? bên này t?i g?n.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

“N??ng, yên tam, kh?ng có vi?c gì ?au!”, Biên nói nh? b?o biên làm nh? ca còn có cha b?n h? ?em ?? v?t ??u c?p d?n ?i vào.

Nh? b?o ch? n??ng ??ng d?y ?i ra ngoài, m?t ng??i c?ng kh?ng nhàn r?i, nhìn quanh m?t chút phòng, ?em mua trang s?c ??u ch?nh ly ??n g??ng l??c ?i, còn có nh?ng cái ?ó s?i t? v?i d?t, nên ?? ch? nào ?? ch? nào, ??n lúc ?ó ph?i dùng khi c?ng h?o tìm m?t ít.

“?úng v?y, sao?”, Tri?u trung l?c kh?ng r? nàng sao ??t nhiên nói lên M?nh bình.

Tri?u trung l?c nh??ng mày, nhìn xem con dau c?, l?i nhìn xem nhà mình t?c ph?, sau ?ó ??t nhiên t?nh ng? l?i ?ay, m?ng ??n v? tay m?t cái, “?ay là có?!”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

“Nh?ng có cái gì c?m t??ng?”

V??ng ng?n chi ?n mi?ng kh?, th?y n??ng c?p múc chén canh, thu?n th? li?n u?ng m?t ng?m, nh?ng m?i xu?ng b?ng, t?ng c?m giác h??ng v? quái quái, nh?ng v?n là nu?t ?i xu?ng, ??i t??ng l?i u?ng m?t ng?m, nhìn xem có ph?i hay kh?ng chính mình phía tr??c n?m sai r?i, nh?ng m?i nghe nói kia c? h??ng v? li?n c?m giác trong b?ng n?i lên m?t c? ghê t?m c?m, mu?n áp xu?ng ?i ??u áp kh?ng xu?ng d??i, v?i vàng ch?y ??n d??i mái hiên, ng?i x?m n?i ?ó n?n khan m?t tr?n, chính là phun ra n?a ngày chính là n?a ?i?m kh?ng g?p ?? v?t.

Vài b??c ?i mau ??n vi?n m?n tr??c, v?a lúc nhìn ??n cha giá xe bò ? vi?n m?n ngo?i d?ng l?i, ng?t ngào h? lên thanh, “Cha m?, các ng??i ?? v? r?i! C?m ta ?? làm t?t.”

N?u là n?m nay còn ??nh kh?ng xu?ng d??i, t?i r?i sang n?m xuan t?t t?t c? ??u c?p ??ng b? h? tuy?n trong cung ?i, nhà mình ti?u nhi t? kia b?t b? ánh m?t, nh?ng kh?ng ph?i ??n kh?ng v?ng ?i xu?ng kéo sao, ngh? v?y nàng li?n tam ng?nh, nói ??n m?t sau ng? khí li?n thoáng t?ng thêm chút, hy v?ng có th? l?y này khi?n cho ti?u nhi t? coi tr?ng.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Tri?u trung l?c nh??ng mày, nhìn xem con dau c?, l?i nhìn xem nhà mình t?c ph?, sau ?ó ??t nhiên t?nh ng? l?i ?ay, m?ng ??n v? tay m?t cái, “?ay là có?!”

M?nh an c??i hì hì tri?u nàng v?y tay, “Ng??i ng?i l?i ?ay, bên này t?i g?n c?a s?, có phong, tuy r?ng kh?ng l?n, nh?ng c?ng s? mát m? chút.”

C?m chi?u qua ?i, ??i gia t?ng ng??i r?a m?t tr? v? phòng, v??ng ng?n chi n?m ? tan phòng trên gi??ng, hai tay v? v? chính mình b?ng, nh?t th?i có chút ng? kh?ng ???c, hài t? a, ng??i nh?ng ??ng hù vì n??ng n?t, ta ch?u kh?ng n?i ng??i nh? v?y d?a, n?u t?i, ph?i h?o h?o ??i a ~, nh?ng ??ng ??n lúc ?ó ch?n b?nh sau l?i kh?ng hoài th??ng, tuy r?ng ngoài mi?ng nói kh?ng thèm ?? y, nh?ng nàng trong lòng v?n là ?? y.

M?nh an bi?t h?n h?m nay c?ng mu?n h?i ki?n th?y th?n, nghe h?n y t? này, c?m th?y gi?ng nh? c?ng kh?ng có gì v?n ??? C? v? phong ?i theo b?n h?, ??i m?n xác th?t s? càng t?t tìm m?t ít.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

C? v? phong tr?m ngam “?n.....”

Nh? b?o th?y m?i ng??i ??u tri?u chính mình nhìn qua, kh?ng h?o quét h?ng, li?n c?ng g?t ??u, l?y quá bên c?nh m? có rèm mang h?o.

Nh? b?o vui s??ng, nàng thích nh?t ti?u x?o tinh x?o ?? v?t, ??i v?i ti?u kim th? yêu thích kh?ng bu?ng tay, “C?n ph?i nói chuy?n gi? l?i?”

H?n n?a Tri?u gia hi?n gi? c?ng d?n d?n ?i lên, hai cái nhi t? tho?t nhìn ??u là ti?n ??, kia ti?u khuê n? càng mi?n bàn, v? sau g? nh? th? nào c?ng s? kh?ng kém, ?? lo?i nguyên nhan d??i, trong th?n nh?ng th?t ra kh?ng m?t chút tin ??n nh?m nhí.

Nghe th? kh?ng th? hi?u ???c m?t cau, c? v? phong ph?c h?i tinh th?n l?i, tri?u cha xem qua ?i, th?y h?n m?t b? nhìn th?u b? dáng, tu?n m?t h?i li?m, kh?ng chút ?? y nói “Có th? có cái gì c?m t??ng, còn kh?ng ph?i là tuy?n tú sao, l?i kh?ng liên quan ta s?, ta v? tr??c phòng ?i, h?m nay ?ánh xe tr? v? m?t th?t s?.”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c?c, d?n t?i chung quanh ng??i nhìn qua, v?a ??nh nói nàng, th?y mu?i mu?i ?? ?i qua ?i, v? pháp, ch? ph?i g?t gao ?u?i k?p, h?n giám sát ch?t ch? ?i?m.

T? bi?t v??ng ng?n chi mang thai sau, h?n n?a nàng ?n tr?ng gà s? có thai phun ph?n ?ng, Ly th? li?n t??ng l?y m?t khác ?? ?n c?ng th? xem, th?t h?m nay gi?a tr?a ?? ?n qua, con dau c? ?n ngon t?t, kia ngày mai gi?a tr?a nàng th? làm con cá, n?u c?ng có th? ?? ?n xong nói, ??o kh?ng c?n ?? y hoài thai khi th?c ?n.

?áng ti?c trong nhà kh?ng có lo?i nh? có th? ??t lên bàn than lò, b?ng kh?ng li?n có th? làm cá n??ng ?n, cái lo?i này th?t cá ngo?i day l?ng ?i?m tiêu t?, nh?ng n?i b? th?t l?i m??i ph?n t??i m?i cá n??ng nàng ?? lau kh?ng ?n qua, m?i l?n ??u ch? có th? chính mình ng?m l?i t?i ?? thèm, ai, lúc này l?i mu?n ?n.

C? v? phong cong m?t b?t ??c d?, kh?ng có bi?n pháp nha, l?i kh?ng d?y n?i kh?ng ?u?i k?p ??u n?m m?t chúc t?t, n?u là chính mình th?t kh?ng g?i nàng, ph?ng ch?ng này ng? bao ??n lúc ?ó còn ph?i oán trách h?n “Nh? b?o, n?i lên?”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

“C? n??ng h?o thêu ngh?!”, Cu?i cùng v?n là kh?ng nh?n xu?ng trong lòng yêu thích, ch??ng h?i v? tay tán th??ng. Bên c?nh c? n??ng c?ng là ??y m?t kinh di?m chi s?c, này kh?ng thêu ra chính m?t t?i, ng??c l?i càng thêm h?p d?n ng??i, có lo?i t? bà che n?a m?t hoa cau nhan c?m. Nàng ?ay là mang theo cái cái gì c? n??ng t?i g?p l?o b?n a, còn tu?i nh? li?n l?i h?i nh? v?y..... H? th?n h? th?n, c?ng may nàng kh?ng có l?y y l?y ng??i, kh?ng ?em ng??i c?p ??y ra ?i.

S? chính mình kh?ng c?n th?n làm l?i, ??n lúc ?ó l?m trong nhà s?, nh? b?o ch? ??ng ?em chính mình làm này b? ph?n ??a qua ?i, ra v? trêu ch?c “Kh? kh?, ti?u c?ng t?, ?ay là ti?u nhan ??i t?t, th?nh ngài kh?ng ti?c ch? giáo.”

Nh? b?o l?c ??u, nàng còn mu?n ng? ?au, ti?p t?c oa ? trong ch?n v?n kh?ng nhúc nhích.

Nh? b?o li?n kh?ng ?i theo, ?oàn ng??i ?? ?? nhi?u, hu?ng chi nàng ?i c?ng giúp kh?ng ???c g?p cái gì, còn kh?ng b?ng l?u t?i gia n?u c?m ?au, nh? v?y ch? cha b?n h? v?a tr? v? li?n có th? ?n th??ng, kh?ng c?n n??ng s?t ru?t ho?ng h?t b?n vi?c.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Nh? b?o c?ng kh?ng ph?i th?t s? sinh khí, th?y h?n ch?u thua, t? nhiên c?ng thành th?t xu?ng d??i, “L?n sau kh?ng ???c ??u ta?”

M?nh an nu?t vào trong mi?ng gà ?inh, ?i qua ?i m? c?a, tùy ti?n nói “Chúng ta kh?ng mu?n m?t khác a?”

To?i hà tr?n t??ng ??i n?i danh m?t nhà t?u l?u chính là thái phong lau, nh?ng là nh? b?o h?m nay kh?ng chu?n b? ?i kia gia, nàng nh? r? t? tr??c c? v? phong nói qua m?t nhà xem thuy?n r?ng t?u l?u, kêu to?i an các, bên kia d?a c?a s? ??a ph??ng có th? nhìn ??n to?i b? s?ng phong c?nh, nàng mu?n ?i xem.

Nói xong nhìn v? phía b?n h? hai anh em, b?i ? sau ng??i tay h?i h?i n?m kh?i, “Khó ???c ??i gia ? to?i hà tr?n ??u có th? g?p g?, h?m nay gi?a tr?a li?n cùng nhau ?n ?i?”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Nói xong còn tác quái tri?u h?n ?m quy?n ch?p tay thi l?, ?em c? v? phong ??u th?ng nh?c.

Nói xong còn tác quái tri?u h?n ?m quy?n ch?p tay thi l?, ?em c? v? phong ??u th?ng nh?c.

“?úng kh?ng, ?úng kh?ng!”, Quay ??u ??c y tri?u h?n ng?ng lên ti?u c?m, m?t b? ng?o ki?u b? dáng, ch?ng minh kh?ng ph?i chính mình hoa m?t nhìn l?m r?i, ??u là h?n ánh m?t kh?ng t?t.

“Ng??i nha, th?t là ~”, c? v? phong c??i nh? ra ti?ng, ?m ch?t trong lòng ng?c ?n h??ng nhuy?n ng?c, c?ng kh?ng kém lúc này.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

“A? ?n”, ?em tin còn tr? v?, c? v? phong có chút th?t th?n.

Not dressing up

“S? tình còn c? nào?”

M?i ?n m?y chi?c ??a, nghe ???c bên ngoài kh?u kh?u vài ti?ng ti?ng ??p c?a, nh? b?o cùng nh? ca li?c nhau, ch?ng l? là ti?u nh??

Này c?ng kh?ng xem nh? quá m?c yêu c?u, nh? b?o ti?p nh?n nh? ca trong tay r?, c?n th?n l?y ra kia phúc tuy?t ??a giai nhan bình m?t, b? r?ng ch?ng có m?t th??c n?a, cao ba th??c, ?? dài v?a v?n, ch? n?m h?o sau ??t ? bình tòa, so gi?ng nhau ng??i s? cao h?n m?t cái ??u t? h?u, dùng ?? làm ng?n cách là chính v?a lúc.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

C? v? phong ái nàng này ki?u c?ng ti?u b? dáng, th?u ti?n lên ?i than m?t than nàng, “?n, ng??i là t?t nh?t.”

Lúc sau l?i th?y h?n ti?u tam mà ?em phu nhan ?m vào phòng trong, ng? ngác mà nhìn c?ng t? bóng dáng có chút xu?t th?n, b? lam thanh x? ?ng tay áo m?i phát hi?n chính mình t?a h? qua, v?i thu th?n s?c h?o h?o ??ng yên, ?i theo cùng nhau thu th?p d? l?i ?? v?t.

Này c?ng kh?ng xem nh? quá m?c yêu c?u, nh? b?o ti?p nh?n nh? ca trong tay r?, c?n th?n l?y ra kia phúc tuy?t ??a giai nhan bình m?t, b? r?ng ch?ng có m?t th??c n?a, cao ba th??c, ?? dài v?a v?n, ch? n?m h?o sau ??t ? bình tòa, so gi?ng nhau ng??i s? cao h?n m?t cái ??u t? h?u, dùng ?? làm ng?n cách là chính v?a lúc.

“Li?n nh? v?y.”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

C?ng kh?ng bi?t m?y n?m nay h?n v? c?ng có ph?i hay kh?ng càng tinh ti?n, sách, ?áng ti?c chính mình s? kh?ng n?i c?ng, b?ng kh?ng hi?n t?i h?n ??u t??ng cùng ??i m?n ?ánh m?t tr?n th? xem.

“T?i, ng?i”, y b?o các nàng ? tr??c m?t cái bàn biên ng?i xu?ng, ch??ng h?i th?ng vào chính ??, “Nghe nói ng??i là mu?n bán thêu ph?m, ta ph?i tr??c nhìn xem thành ph?m, chuy?n sau ?ó lúc sau l?i th??ng l??ng.”

??i niên mùng m?t, t?t nhiên là th?p ph?n vui m?ng, kh?ng ng?ng nh? b?o cùng c? v? phong ???c bao lì xì, c? ph? b?n h? nhan các ??u ???c ti?n th??ng, tuy nói túi ti?n bên trong ti?n b?c kh?ng ??ng nh?t, nh?ng có th? b?t ???c tay chính là chuy?n t?t, r?t cu?c ??u là b?ch ??n kh?ng ph?i, còn có cái h?o y ??u.

Nh? b?o kh?ng có làm ra v?, tr?ng n?n ngón tay ch?p kh?i chén biên bích ng?c s?c cái mu?ng, nh? nh?p m?t ng?m, ánh m?t h?i h?i sáng lên, cháo t? y?n ?n lên ng?t thanh thu?n h?u, d? v? lau dài, còn có m?t c? nhàn nh?t hoa qu? mùi h??ng, th?m vào ru?t gan, xác th?t ?n ngon.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Nh? b?o l?y cái mu?ng có m?t chút kh?ng m?t chút múc h?nh nhan l?, v? tinh t? m??t mà, h?i h?i ng?t, mang theo h?nh nhan ??c có h??ng khí.

Tuy r?ng chính ng? thái d??ng chi?u l?i ?ay có chút ph?i, nh?ng nh? b?o nhi?u nh?t c?ng ch? dám ? trong lòng l?ng l? phun tào, kh?ng m?t m?i nói ra, r?t cu?c nh? ca b?n h?, c?ng cùng chính mình gi?ng nhau d??i ánh n?ng phía d??i ph?i kh?ng ph?i, v?n là ??ng quá ki?u khí.

S? chính mình kh?ng c?n th?n làm l?i, ??n lúc ?ó l?m trong nhà s?, nh? b?o ch? ??ng ?em chính mình làm này b? ph?n ??a qua ?i, ra v? trêu ch?c “Kh? kh?, ti?u c?ng t?, ?ay là ti?u nhan ??i t?t, th?nh ngài kh?ng ti?c ch? giáo.”

??i này phi?n bình phong th?t s? là yêu thích, nh? b?o quay ??u khi kh?ng t? giác li?n mang theo y c??i, thành tam tán th??ng “Tr??ng s? phó tay ngh? th?t t?t!”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Nh? b?o cùng h?n li?c nhau, nhanh nh? v?y? Ch?m r?i b??c ?i qua ?i, qu? nhiên th?y trên bàn mam c? b?n ?? thanh kh?ng.

“C? n??ng, ng??i này phúc thêu ph?m ta còn là r?t thích”, ch??ng h?i ?n ngay nói th?t, hu?ng chi nàng lúc sau còn t??ng cùng ng??i ti?p t?c có lui t?i, li?n càng kh?ng th? có th? h? nhan gia.

“Còn có hình th?c nói, theo ta ???c bi?t có mang tòa bình, khúc bình, ?? trang trí, bình phong cùng b?c tr??ng, này ?ó c?ng ??u có th? c?n c? ng??i yêu c?u ti?n hành ?iêu kh?c cùng ???c kh?m, c?ng có thu?n ch?m r?ng hình th?c, n?u còn có khác yêu c?u, s? phó nhóm có th? làm ???c c?ng ??u s? t?n l?c th?a m?n.”

??n n?i tàng nào, hì hì, nàng li?n kh?ng nói nhi?u ha ~

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

H??ng ???ng bên trong c?n th?n nhìn, có th? nhìn ??n vài ?i?u l?ng màu ?en cá ? m?t n??c th?nh tho?ng hi?n ra than ?nh, h??ng bên c?nh d?ch vài b??c, nhìn h?o t? mình xem chu?n cá tr?m c?, nhìn nó du h??ng, b?t cá can nhanh chóng vói qua, kia cá l?p t?c li?n r?i vào túi l??i, ? bên trong nh?y ?ánh gi?y gi?a, “Ha ha ha, ta chính là b?t cá h?o th?, h?m nay li?n ?n ng??i a!”

M?nh an nhìn mu?i mu?i ph?n ?ng, li?n cùng kia ti?u nh? t? v? v?a lòng, “Các ng??i th?c ??n t? ?au? L?y t?i ta nhìn xem.”

“Ch?, ta kh?ng ??nh v?t ?i?u ??i cá tr?m c? tr? v? a!”

“Nh? ca, ng??i kh?ng nhi?t a?”, Xem h?n ?oan ?oan chính chính ng?i ? trên gh?, nh? b?o k? quái, theo ly thuy?t nam hài t? kh?ng ph?i h?n là càng s? nhi?t sao......, kh?ng ??o ly nàng ??u nhi?t ra m? h?i h?n tr? h?t thanh t?nh t?nh ?n ng?i nh? núi a.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

“Ta bi?t m?t nhà, ? thành ??ng kia kh?i, kêu ???ng cùng ngh? m?c ph?, t?i r?i bên kia ng??i v?a h?i s? bi?t, kia gia tr??ng s? phó li?n r?t am hi?u làm bình phong, ? to?i hà tr?n c?ng coi nh? là ??nh ??nh n?i danh m?t nhà”, tú trang có ??i khi yêu c?u làm m?t ít th?p ph?n tinh x?o thêu bình khi, ch??ng h?i li?n s? tìm ???c ???ng cùng ngh? m?c ?i, kia gia c?a hàng tay ngh? nàng v?n là tin ???c, h?n n?a c?ng có kh?ng ít gia ?ình giàu có s? ?i ??t làm.

Ch? h?n

M?nh bình kh?ng th? tin t??ng tr?ng l?n ??i m?t, nhìn m?t cái t?c ph? b?ng, trong ch?c lát l?i ng?ng ??u lên xem nàng m?t, bàn tay qua ?i t??ng s? l?i kh?ng dám s?, ?ành ph?i l?i lùi v? t?i, “Này, này...... ?ay là th?t s??”

?êm giao th?a, t? nhiên kh?ng th? thi?u ?n s?i c?o, c? gia s?i c?o chú y y ??u, b?ng lên m?i ng??i ??u là m??t mà no ??, gi?ng nhau nguyên b?o, cá bi?t bên trong bao ??ng ti?n ho?c là kim nh? y, v? lu?n ai ?n t?i r?i, ??u ??i bi?u n?m sau phúc v?n hanh th?ng.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Ti?u nh? ch? b?n h? ng??i ng?i t?, xoay ng??i h?i v?a r?i phòng, ?em phía tr??c hai v? khách nhan ch? thoáng ??ng m?y chi?c ??a ?? ?n ?oan l?i ?ay, r?i sau ?ó l?i ?em th?c ??n t? cho b?n h?n, l?ng l?ng h?u ??ng ? m?t bên.

T?n m?n tùy ti?n h??ng gh? thái s? ng?i xu?ng, ?i r?i m?t lát th?n, nhìn ??n bên c?nh bút v?, h?n kh?ng t? giác li?n ngh? t?i h?m nay gi?a tr?a c?nh t??ng, ??i mu?n ?? nét bút xu?ng d??i, r?i l?i phát hi?n kh?ng th? nào xu?ng tay, t?ng c?m giác chính mình bút pháp h?a kh?ng ra nàng gi?ng nói và dáng ?i?u n? c??i, ?? bút th?t lau sau, chung quy v?n là gác l?i ? m?t bên, ng?a ??u t?a l?ng vào gh? ng?i, h?u k?t nh? ??ng, m?t ti?ng trong sáng tr?m th?p ti?ng c??i t? trong c? h?ng tràn ra, nên làm cái gì bay gi? ?au, càng ngày càng mu?n g?p nàng.

M?nh an nh?y qua ?i ?m h?n b? vai, th?n th?n bí bí nói “??i ca, kh? n?ng có h? s? nga ~, b?t quá mu?n ngày mai m?i có th? xác ??nh.”

Kh?ng ???c, tuy?t ??i kh?ng th? làm vi?c này phát sinh, c? v? phong ??t nhiên t? trên gi??ng ng?i d?y, mu?n l?p t?c ?i ra ngoài nói cho n??ng, làm nàng t?i c?a ?i c?u h?n!

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Lam thanh cùng lam thu làm tan phu nhan bên ng??i nha hoàn, hai ng??i so v?i m?t khác làm t?p s?ng, ??a v? y?u l??c l??c cao th??ng m?t b?c, b?i v?y kh?ng c?n ng? ??i gi??ng chung, hai ng??i cùng ? ? m?t gian phòng.

Ch? r?t cu?c t?i r?i trong phòng, nàng v?a ti?n ??n li?n t??ng th?ng ??n gi??ng, hi?n t?i cái gì ??u kh?ng ngh? làm, ch? ngh? mê ??u h?o h?o ng? m?t gi?c, ai kéo ??u kh?ng d?y n?i cái lo?i này.

Nh? b?o ?n ???c, múc m?t mu?ng canh cá ch?m r?i u?ng, n??ng yêm d?a chua v?a v?n t?t, h??ng v? v?a kh?ng s? quá ??m c?ng s? kh?ng quá n?ng, m?i l?n nàng làm mang d?a chua các lo?i canh khi, cái lo?i này toan h??ng ngon mi?ng h??ng v? khi?n cho nàng mu?n ng?ng mà kh?ng ???c.

??i m?n c?m l?y trên bàn ?m trà, c?p b?n ng??i ??u t?ng cái t?c m?n, ??n phiên M?nh an khi, M?nh an cao h?ng cùng h?n nói chuy?n “??i m?n, ng??i còn cùng khi còn nh? gi?ng nhau nh? ?úc n?t?”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

M?nh an tùy ti?n, ??i v?i ng??i ngoài nh?ng cái ?ó c?nh giác, ? cái này khi còn nh? ng??i quen tr??c m?t l?i là kh?ng h? có, “H?i nha, chúng ta kh?ng ph?i t?i ch?i a, nh? b?o t??ng ?em trong tay thêu ph?m ra tay, nhìn nhìn l?i làm bình phong.”

Nh? b?o c?m th?y c?ng kh?ng có gì h?o gi?u gi?m, lúc sau n?m h?o, kh?ng chu?n cu?i cùng v?n là s? bán cho nhà này tú trang ?au, “Ta thêu cái ?? trang trí bình m?t, tính toán tìm cái tay ngh? t?t s? phó c?p n?m lên.”

??i m?n kh?ng ch?n, h?n ??u thích ?n, ?i theo ti?u c?ng t? l?n nh?t ch? t?t chi nh?t chính là ??n ??n ??u có ?n ngon, c?ng may h?n th??ng xuyên rèn luy?n, b?ng kh?ng s?m ?n ra ??i b?ng phì.

C? v? phong phía tr??c ?? y b?o ti?u nh? ?em qu? hoa nh??ng cháo t? y?n b?ch chén s? di ??n nh? b?o tr??c m?t, lúc này ng??i ngoài ??u ?i r?i, ch? m?t lóng tay nàng tr??c m?t ?? v?t “N?m th? này nói cháo t? y?n, m? dung d??ng nhan l??ng ph?m, ta n??ng nàng m?i l?n ??u s? ?i?m.”

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Ly th? giúp ?? n? nhi ?em ?? v?t ??u c?p l?y nàng trong phòng ?i, th?y nàng nh?t nh?t ch?nh ly h?o, lúc này m?i h?i nàng h?m nay tình hình.

Nh? b?o thiên h??ng cay kh?u, trên bàn này nói tiêm ?t th?t ti n??ng làm th?c ?? v?, h?n n?a ?c ??ng h??ng cay t??i ngon, ?n ??n mi?ng nàng h?ng h?ng c?ng luy?n ti?c d?ng l?i.

?áng ti?c trong nhà kh?ng có lo?i nh? có th? ??t lên bàn than lò, b?ng kh?ng li?n có th? làm cá n??ng ?n, cái lo?i này th?t cá ngo?i day l?ng ?i?m tiêu t?, nh?ng n?i b? th?t l?i m??i ph?n t??i m?i cá n??ng nàng ?? lau kh?ng ?n qua, m?i l?n ??u ch? có th? chính mình ng?m l?i t?i ?? thèm, ai, lúc này l?i mu?n ?n.

C? th? kh?ng bao lau li?n tr? v? l?i ?ay, d?n nh? b?o hai ng??i h??ng l?u hai ?i, M?nh an c?ng theo sát ? phía sau, n?a b??c kh?ng dám r?i ?i mu?i mu?i.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

“Ng??i sao s? bi?t? Ta c?m th?y ta s? kh?ng!”

“Kh?ng c?n, ng?t kh?ng nên ?n nhi?u.”

H?n n?a Tri?u gia hi?n gi? c?ng d?n d?n ?i lên, hai cái nhi t? tho?t nhìn ??u là ti?n ??, kia ti?u khuê n? càng mi?n bàn, v? sau g? nh? th? nào c?ng s? kh?ng kém, ?? lo?i nguyên nhan d??i, trong th?n nh?ng th?t ra kh?ng m?t chút tin ??n nh?m nhí.

Nh? b?o th?y h?n ngày ngày b?n r?n, t?t nhiên là ?au lòng, vì th? li?n kh?ng ?i th? phòng qu?y r?y h?n, chính mình m?i ngày v?i xong trong vi?n s?, li?n r?t có nhàn h? tho?i mái ??c sách thêu hoa, ??n c?ng th?p ph?n thích y.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Ngày h?m sau ch?ng v?ng, M?nh bình ch?y v? gia t?i, m?i vào c?a li?n phát hi?n toàn gia ??u k? k? quái quái mà nhìn ch?m ch?m h?n, còn có chi n??ng, c?ng là m?t b? mu?n nói l?i th?i b? dáng, tuy r?ng b? b?n h? xem ho?ng h?t, nh?ng h?n v?n là n? l?c bi?u hi?n ra m?t b? tr?n ??nh bi?u tình, “Làm sao v?y, ?? x?y ra chuy?n?”

Tri?u trung l?c nh??ng mày, nhìn xem con dau c?, l?i nhìn xem nhà mình t?c ph?, sau ?ó ??t nhiên t?nh ng? l?i ?ay, m?ng ??n v? tay m?t cái, “?ay là có?!”

S? chính mình kh?ng c?n th?n làm l?i, ??n lúc ?ó l?m trong nhà s?, nh? b?o ch? ??ng ?em chính mình làm này b? ph?n ??a qua ?i, ra v? trêu ch?c “Kh? kh?, ti?u c?ng t?, ?ay là ti?u nhan ??i t?t, th?nh ngài kh?ng ti?c ch? giáo.”

C? v? phong yên l?ng ti?n lên n?m l?y tay nàng, ?m áp lòng bàn tay xua tan gió l?nh th?i t?i kia ?i?m ?i?m hàn y, nh? b?o tri?u h?n c??i c??i, t? v? chính mình kh?ng có vi?c gì, ch? là nh?t th?i c?m khái th?i.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

V?n th? g?t ??u, ti?u nhi t? có kh? n?ng nàng khi bi?t ??n, ch? là “Nhanh nh? v?y?”, Nàng còn t??ng r?ng ??n có m?y ngày ?au, r?t cu?c nghe l?o gia nói, vi?c này tuy kh?ng khó, nh?ng c?ng r?t t?p.

C? v? phong vì th? ??ng d?y ?i theo phía sau h?n.

??i v?i ???ng cùng ngh? m?c ph?, hai anh em t? tú trang l?o b?n ch??ng h?i kia ch? hi?u bi?t ??n nó c?ng ? thành ??ng, ??n n?i c? th? ph??ng v?, b?n h? kh?ng ???c r? l?m, nguyên b?n tính toán là c?m n??c xong sau l?i m?t ???ng tìm ng??i h?i qua ?i.

Nh? b?o mang theo lam thanh h??ng th? phòng bên này, ngoài c?a ch? ??i m?n nhìn th?y nàng, ti?n lên ?ay kêu ng??i.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

G?p ng??i ?i ra ngoài, nh? b?o ?i qua ?i ?óng c?a l?i, ch?y nhanh ?em m? có rèm hái xu?ng, cho chính mình phi?n qu?t gió, tuy r?ng nàng kh?ng th? nào ra m? h?i, nh?ng ??i nhi?t trên ??nh ??i thái d??ng ?i tìm t?i, trên c? c?ng kh?ng kh?i ra chút tinh m?n m? h?i.

C? v? phong c??i kh? “?úng ?úng ?úng, là ta sai”

N?u là ??n lúc ?ó nh? b?o b? huy?n nha c?p l?a ch?n, h?n l?i nên nh? th? nào ?au? Ch?ng l? mu?n t? ?ay li?n th?y m?t m?t ??u khó?!

Xem v?a r?i lam thu h?u h? khi th?n s?c, lam thanh c?m giác kh?ng ?n, bi?t nàng có l? là sinh kh?ng nên có tam t?. Nàng hai ng??i ??u là phu nhan phái l?i ?ay, có th? có c? h?i ? bên nhau c?ng s?, t?t nhiên là duyên ph?n, hu?ng chi nàng so lam thu mu?n l?n h?n m?t tu?i, lúc này t? nhiên kh?ng ?ành lòng nàng vào nh?m l?c l?i.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

C? v? phong nhìn th?p ph?n kh?ng t?i, kh?ng ngh? t?i nàng còn cho chính mình b? ?? v?t, m?c k? là cái gì, h?n ??u là cao h?ng, h?n n?a này b?n ki?n c?ng xác th?t l?ch s? tao nh?, “Th? ngh? c?a ng??i, t? tr??c ??n nay ??u là ??nh t?t.”

?n qua s?i c?o, v?n mu?n ?ón giao th?a.

Th?y h?n ?n h??ng, kh?ng nh?n xu?ng c?ng c?m m?t kh?i màu tr?ng ?i?m tam, mang theo c? nhàn nh?t n?i mùi h??ng, c?n m?t ng?m ho?t n?n m?m m?i, v? ng?t v?a v?n t?t, nh?n kh?ng ???c l?i ?n m?t ng?m.

C? v? phong theo l?i ?i t?i, th?y m?t trên có hai chén, li?n bi?t nàng c?ng kh?ng ?n ?au, li?n l?i kéo nàng cùng nhau ng?i xu?ng.

win365 tr?c ti?p bóng ?á ??c

Ti?u nh? b?t ??ng thanh s?c ?ánh giá tr??c m?t hai ng??i, tuy t? qu?n áo th??ng tho?t nhìn c?ng kh?ng ph?i k? có ti?n, nh?ng ? bình nam ph? h?n nhi?u, h?n c?ng bi?t, có khi c?ng kh?ng th? ch? ??n thu?n t? ph?c s?c phán ?oán, nh?ng cái ?ó c?ng lui t?i có ti?n khách th??ng, th?t ?úng là li?n có yêu thích xuyên m?c m?c, tr??c kia li?n ??ng t?i quá, b?i v?y lúc này c?ng là nhi?t tình chiêu ??i “Khách quan, có l?c, ngài cùng ta t?i, ta ?ay li?n mang ngài ?i lên.”

latest articles

Top

<sub id="92401"></sub>
  <sub id="79240"></sub>
  <form id="37910"></form>
   <address id="51915"></address>

    <sub id="64158"></sub>

     win365 xem tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh h?m nay win365 ty le keo bong da win365sport trang lo de Win365 Slot Game
     win365 truc tiep bong da 24| win365sport truc tiep bong da mu vs chelsea| win365 xem tr?c ti?p bóng ?á u23 chau á| win365sport truc tiep bong da vtv3 hd| win365sport kenh nao truc tiep bong da hom nay| win365sport vtv5 tr?c ti?p bóng ?á| win365 truc tiep bong da vtv6 hd| win365sport keonhacai truc tiep bong da| win365 trang ?ánh l? ?? online uy tín| win365sport nhatnhiba| win365 truc ti?p bong ?á| win365sport coi tr?c ti?p bóng ?á| win365sport tr?c ti?p bóng ?á ngày h?m nay| win365 tr?c ti?p bóng ?á liverpool| win365sport tr?c ti?p bóng ?á barca vs atletico| win365 vtv6 tr?c ti?p bóng ?á hom nay u23| win365 tap doan lo de mien bac| win365sport tr?c ti?p bóng ?á gi?i ngo?i h?ng anh| win365 t? s? tr?c ti?p bóng ?á|