Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

nài zǐ téng

Time:2020-11-30 18:46:49

Phó minh l? ng?i vào phó ti?u ng? bên ng??i v? trí, nói “Hi?n t?i ??u l?u hành cái này sao? Gi? thành n? nhan truy n? nhan?”

C? thanh van b?t ??c d?, ch? có th? ?n tr??c m?t.

Phó ti?u ng? ?n kh?i ??ng máy ki?n, kh?ng ch? ti?n vào ch? màn hình, nàng li?n tùy tay ??a ?i?n tho?i di ??ng ném t?i trên gi??ng, sau ?ó ??ng d?y ?i m? ra r??ng hành ly, nh?y ra áo ng? cùng hoá trang bao, vào phòng t?m.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó ti?u ng? tuy kh?ng quá ly gi?i c? thanh van y t?, l?i kh?ng th? hi?u ???c mà ?? m?t.

“Ta minh b?ch.”

G?p ng??i nguy?n y l?u l?i, phó d?ng r?t là vui m?ng, ??i c? thanh van nói “??i lát n?a là cho ng??i an bài m?t phòng ngh? ng?i, v?n là ??n ti?u ng? phòng ngh? ng?i, khó ???c các ng??i ti?u t? mu?i c?m tình t?t nh? v?y.”

C? thanh van ? trong ?i?n tho?i thanh am nghe t?i có ?i?m s?t ru?t, so ngày th??ng trung tính am còn mu?n tr?m th?p vài ph?n, ch?t v?a nghe, c? nhiên có ?i?m gi?ng nam nhan thanh am.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

C? thanh van nh??ng mày, kéo phó ti?u ng? th? ?o?n, sau ?ó mang theo nàng nhanh chóng h??ng ti?u khu ngo?i ch?y t?i.

“Phó thi?u, ng??i kh?ng nói gi?n ?i, này hai cái ??u là mu?i t? a!” A Huy cùng phó minh l? ch?ng th?c.

Phó ti?u ng? nhìn xem ??i ca l?i nhìn xem ba ba, du?i tay c?m l?y hai cái b?ch béo bánh bao th?t, ??ng d?y nói “Nh? ca còn kh?ng có ?n cái gì, ta cho h?n ??a bánh bao ?i lên.”

A Huy hào khí mà xua xua tay, “Có vi?c c? vi?c phan phó.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

A Huy ?i tu?t ?àng tr??c m?t, phó minh l? ?i ?? nh?, phó ti?u ng? ?i ?? tam, c? thanh van c?n phía sau, nh?ng b?i vì quá m?c h?c ám, ?i t?i ?i t?i, c? thanh van li?n bi?n thành cùng phó ti?u ng? sóng vai, còn ? t?m m?t th?t s? xem kh?ng r? l?m ch? r?, du?i tay ?i d?t phó ti?u ng? tay.

Phó minh ngh?a nhíu mày, “Ng??i kh?ng nói cho ta?”

Phó minh l? ng?i ? bên c?nh trên s? pha, nghe xong hai ng??i ??i tho?i, th?ng tr?n tr?ng m?t, ngh? th?m k? mu?n cho ng??i mu?n nh?n, h?n là mu?n ng?n ??u ng?n kh?ng ???c.

Phó ti?u ng? th? sau, b?ng nhiên ?y khu?t ba ba mà ??i phó minh l? nói “Nh? ca, ng??i có th? hay kh?ng mang lên ta?”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

“Ta m?i kh?ng ph?i ti?u hài t?!” Phó ti?u ng? t?c gi?n mà nói.

“C? thanh van, ng??i có y t? gì?” Kh?ng có phó d?ng ? ?ay, phó minh l? c?ng li?n kh?ng tính toán cùng c? thanh van khách khí, h?n quan sát m?t cái bu?i sáng, phát hi?n c? thanh van kh?ng ??nh ??i nhà mình mu?i mu?i n?i lên kh?ng th? cho ai bi?t tam t?.

Này ?ó là phó ti?u ng? ? cao t?c trên ???ng nhàm chán khi dùng phó minh l? di ??ng tra ???c.

?i xu?ng l?u, m?i v?a ?i ra thang máy, phó ti?u ng? v?a nh?c m?t li?n nhìn ??n tr??c ?ài ??ng m?t cái ?n m?c th?i th??ng n? nhan, n? nhan r?t cao, dáng ng??i th?c h?o, ?n m?c m?t ki?n Bohemian phong váy dài, trong tay treo cái LV bao da, bên chan r??ng hành ly c?ng là cùng cái nh?n hi?u.

Có thang l?u gian tao ng?, phó minh l? ?? là ?em c? thanh van tr? thành giai c?p ??ch nhan, th?y c? thanh van ??n g?n, h?n theo b?n n?ng li?n ?em phó ti?u ng? ng?n tr?, phó ti?u ng? li?n ? h?n phía sau tham ??u tham n?o mà h??ng c? thanh van c??i.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

C? kh?i tri?u g?t ??u, “Lo?i này gièm pha, ???ng nhiên là càng nhi?u ng??i bi?t càng t?t, n?a tháng sau v?a lúc có th? h?i ngh? h?i ??ng qu?n tr?, ta l?i liên h?p m?t khác quan tr?ng ??ng s?, tranh th? ?em c? thanh van ?á ra C? th?, ??n lúc ?ó, ng??i làm c? h?c m?t cái khác than nhi t?, c?ng là có th? danh chính ng?n thu?n mà ti?n vào C? th? t?ng b?.”

A Huy ngh? sao nói v?y náo lo?n chê c??i, l?i c??i ha ha, nói “Xin l?i xin l?i, ta tr??c t? ph?t tam ly.” Nói ??ng lên, nhìn ??n trên bàn kh?ng có r??u, xoay ng??i li?n ph?i ?i phan phó ng??i ph?c v? l?y r??u, b? phó minh l? ng?n l?i, ?êm nay kh?ng u?ng r??u, ?u?i m?t ngày ???ng, l?p ??y b?ng li?n h?i khách s?n ngh? ng?i.”

Phó ti?u ng? trong lòng ?ánh cái ??t, ngh? nàng l?i nói m?i r?i có ph?i hay kh?ng nói ???c quá n?ng, quá ?? th??ng ng??i?

“Cái này a!”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó ti?u ng? s?ng s?t h?, t? xuyên qua t?i nay, nàng t??ng ??u là nh? th? nào ch?a tr? hai cái ca ca c?m tình, làm nh?ng chuy?n nh? v?y, c?ng ??u là quay chung quanh chuy?n này tri?n khai, c?n b?n kh?ng r?nh t??ng m?t khác s?.

G?p ng??i nguy?n y l?u l?i, phó d?ng r?t là vui m?ng, ??i c? thanh van nói “??i lát n?a là cho ng??i an bài m?t phòng ngh? ng?i, v?n là ??n ti?u ng? phòng ngh? ng?i, khó ???c các ng??i ti?u t? mu?i c?m tình t?t nh? v?y.”

“Kh?ng c?n c?m t? kh?ng c?n c?m t?.” A Huy xua xua tay, lúc ?n lúc hi?n hoa cánh tay tho?t nhìn càng b?t m?t.

Nguyên b?n c? thanh van ch? là nhéo c? tay c?a nàng, th?y nàng kh?ng h? ph?n kháng, bàn tay li?n ???c m?t t?c l?i mu?n ti?n m?t th??c mà ?i xu?ng, sau ?ó b?t l?y tay nàng.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó minh l? c?t ??t ?i?n tho?i sau, kh?ng ??n n?m phút li?n xu?t hi?n ? b?n h? bàn ?n tr??c.

?i?n tho?i kia ??u r? ràng m?t ??n, ch? c? thanh van l?i l?n n?a m? mi?ng th?i ?i?m, thanh tuy?n l?i kh?i ph?c ngày th??ng b? dáng.

Phó minh l? ngh?n h?n, “Cái gì thành toàn? Ng??i mu?n nh?n r? chính mình ??nh v?, ng??i hi?n t?i này ?ay m?t cái b?o m?u than ph?n, xu?t hi?n ? ch? này, hi?u kh?ng?”

[]Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó minh l?……

K? có ti?n cùng b?i r??u n?, g?p d?p thì ch?i, sao có th? s? có th?t c?m tình.

Phó ti?u ng? t? v? h?t th?y nghe theo h?n an bài, nh?ng nhìn v? phía h?n ánh m?t l?i mang theo vài ph?n b?n c?t.

Phó minh l? ??c y mà c?p c? thanh van ném ?i m?t cái khiêu khích ánh m?t, sau ?ó ti?p nh?n qu? b??i th?t, ba l??ng kh?u li?n ?n xong r?i, “Kh?ng t?i kh?ng t?i, ti?u ng? than th? l?t qu? b??i chính là ?n ngon.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó ti?u ng? khu?u tay ch?ng ? trên bàn, ??i tay ch?ng c?m, c?n th?n h?i t??ng nàng xem qua kia n?a b?n ti?u thuy?t, tr??c m?t ch? nh?c t?i có ??n ??i nói phó d?ng t??ng tam nh?m l?o bà ??u h?i ch?t, nh?ng là nh? th? nào h?i ch?t, c?ng kh?ng c? th? nói, c?ng chính là này ?ó l?i ??n ??i, làm Phó gia ph? t? m?y ng??i c?m tình tan v?, th?m chí tr? thành thù ??ch, ??n n?i m?t sau còn có hay kh?ng nh?c l?i vi?c này, phó ti?u ng? c?ng kh?ng bi?t, nàng còn kh?ng có ?em ti?u thuy?t xem xong.

Not dressing up

Tìm ra máy s?y tóc làm kh? tóc, phó ti?u ng? bò ti?n trong ? ch?n n?m yên.

Phó ti?u ng? khóa k? m?n, ?i ??n mép gi??ng ng?i xu?ng, c?i xu?ng ba l?, l?y ra di ??ng, t? gi?a tr?a th??ng phi c? sau, di ??ng c?a nàng li?n v?n lu?n là t?t máy tr?ng thái, phó minh l? có hai cái di ??ng, xu?ng phi c? sau, phó ti?u ng? c?p phó d?ng g?i ?i?n tho?i báo bình an, ho?c dùng di ??ng lên m?ng, ??u là dùng phó minh l?.

C? thanh van……

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

C? thanh van ngh? ngh?, nói “L?i nhi?u b?n trai t?i th??ng ng??i, li?n càng hoàn m?.”

Tr?n ng?i tình kh?ng dám ch?ng ??i th? tr??ng, nghe l?i mà xoay ng??i h?i chính mình bàn làm vi?c, kh??ng ti?u hoa ? vào chính mình có h?u ?ài, lá gan t??ng ??i tráng, nh?n kh?ng ???c truy v?n nói “Ch? qu?n, phó ti?u ng? cùng ??i phó lu?n là cái gì quan h? a?”

Hai ng??i ?ánh cái ??i m?t, phó minh ngh?a ngay sau ?ó l?nh lùng nói “Phó ti?u ng?!”

Ti?c m?ng th? k?t thúc, phó ti?u ng? cùng hai cái ca ca b?i phó d?ng xu?ng l?u, ngoài y mu?n ? trong ??i s?nh g?p ph?i c? thanh van, c? thanh van ?ang ? cùng b?ng h?u nói chuy?n, xoay ng??i nhìn th?y phó ti?u ng? b?n h?, li?n ?i t?i chào h?i.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

“V?y nh? v?y, ti?u ng? ng??i mang thanh van ?i ng??i phòng ch?i ?i.” Kh?ng r? nguyên do phó d?ng gi?i quy?t d?t khoát.

……

C? thanh van tri?u phó ti?u ng? ??a m?t ra hi?u, y b?o nàng cùng h?n ?i, phó ti?u ng? kh?ng ngh? ?? y ??n h?n, b?u m?i quay ??u ?i, làm b? chính mình kh?ng th?y ???c h?n ánh m?t.

Phó ti?u ng? nhìn tin t?c, ngón tay ? h?i ph?c trong khung ?i?m ?i?m, cu?i cùng v?n là r?i kh?i tin nh?n giao di?n.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Th??ng phi c? sau, phó minh l? c?m di ??ng tra xét xu?ng ??t ??, theo sau quy?t ??nh “Chúng ta xu?ng phi c? sau kh?ng ?áp cao thi?t, ?i tr??c thuê chi?c xe, lái xe ?i.”

[]

??i m?t phó minh l? ch?t v?n, c? thanh van c?ng kh?ng kinh ho?ng, nh? c? c??i nói “Kh?ng có gì y t?, ta ?? nói r?i, ch? là t??ng tham quan nàng phòng.”

Ch??ng 32

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

C? ?ng th?a trong m?t hi?n lên m?t tia tàn nh?n, áp l?c c?m xúc, nói “Thúc c?ng, ta tr??c nay c?ng ch?a ?em h?n tr? thành ph? than, h?n kh?ng x?ng.”

Phó ti?u ng? tr?m ?em ng??i ?ánh giá m?t l?n, sau ?ó ?em gh? d?a h??ng phó minh l? bên ng??i xê d?ch.

Xe ??t t?i ti?u huy?n thành th?i ?i?m, ?? là ch?ng v?ng 6 gi? nhi?u, phó ti?u ng? chính d?a vào l?ng gh? ng? gà ng? g?t, b? phó minh l? ?ánh th?c trong nháy m?t, nàng ??u óc có ?i?m ng?c, trong lúc nh?t th?i ngh? kh?ng ra chính mình ? n?i ?ó, xoa xoa n??c mi?ng, l?i ng?i yên m?t h?i, m?i t?nh quá th?n t?i.

C? thanh van c??i, “C?ng kh?ng ph?i cái gì quá m?c ?i?u ki?n, ta ch? hy v?ng ng??i ??ng phá h? ta cùng ti?u ng? c?m tình, th?i ?i?m m?u ch?t, c?ng có th? ? nhà ng??i tr??c m?t, giúp ti?u ng? ?ánh y?m tr?.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Nh? là liên t??ng ??n cái gì, hai ng??i ??ng th?i tr?ng l?n ??i m?t, l?n nhau nhìn v? phía ??i ph??ng, kinh h? “B?n h? có m?t chan!”

Phó minh ngh?a tuy r?ng ch?a nói cái gì, nh?ng h?n nhìn v? phía phó ti?u ng? ánh m?t, nhi?u vài ph?n nóng b?ng, phó ti?u ng? trong lòng c?m th?y bu?n c??i, li?n l?i c?m l?y m?t kh?i qu? b??i ??y ra, sau ?ó ??a cho phó minh ngh?a, “??i ca, cho ng??i kh?i l?n nh?t!”

C? thanh van nói “Kh?ng quan h?, ta yêu nh?t ?n cá, c?ng th?c s? ?n cá.” Nói xong h?n quay ??u, y v? tham tr??ng mà nhìn phó ti?u ng? li?c m?t m?t cái.

C? thanh van b?t c??i, nói “Ta tình hu?ng ng??i c?ng th?y r?i, hi?n t?i còn làm ??n mu?n gieo h?t chính mình là ??ng tính luy?n ái l?i ??n.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó ti?u ng? xem h?n m?t b? han hoan nh?y nhót b? dáng, trong lòng c?m th?y k? quái, nghe ???c nàng ca mu?n xu?ng d??i, ??n n?i cao h?ng thành nh? v?y sao?

“??u than th??ng mi?ng, còn kh?ng ph?i ta t??ng nh? v?y?” Phó minh l? t?c gi?n mà nói.

Phó ti?u ng? tr?ng m?t, “Du l?ch a?”

Phó ti?u ng? ch?p ch?p m?t, nu?t xu?ng trong mi?ng ?? ?n, bình t?nh mà nói ra tr??c ?ó chu?n b? t?t ly do, “Ta nh? r? có m?t l?n tham gia y?n h?i sau, ng??i ? trong xe nói, nói nghe ???c m? m? ng??i cu?i cùng d?ng l?i ti?u huy?n thành, ch? tin t?c xác ??nh, ng??i li?n s? qua ?i m?t chuy?n, cho nên ta ?oán ng??i hi?n t?i mu?n qua ?i n?i ?ó.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Nàng xuyên qua n?m kia k? c?ng kh?ng l?n, nhan sinh l?ch duy?t t??ng ??i ??n gi?n, kh?ng có quá nhi?u tam c?, hi?n gi? t??ng hoàn thành nhi?m v?, c?ng ch? có th? b?ng vào xuyên qua tr??c xem kia n?a b?n ti?u thuy?t c?t truy?n, d? l?i c?ng ch? có th? d?a vào chính mình tùy c? ?ng bi?n.

C? thanh van ??o kh?ng c?m th?y ngoài y mu?n, l?y phó minh l? gi?o ho?t tính cách, sao có th? d? dàng cho h?n ch? t?t, nh?ng th? nào ??u h?o, ch? c?n có th? làm h?n nhìn th?y ti?u ng? là ???c, “?a t? nh? ca thành toàn.”

Phó minh l? c?t ??t ?i?n tho?i sau, kh?ng ??n n?m phút li?n xu?t hi?n ? b?n h? bàn ?n tr??c.

C? kh?i tri?u hòa ái g?t g?t ??u, “Nghe nói ng??i g?n nh?t t?t c? ??u b?n r?n tranh th? Use h?p tác?”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

C? thanh van li?c h?n m?t cái, ti?p t?c nói “Cái kia niên ??i, □□ c?ng kh?ng nhi?u ít gia, tra lên h?n là kh?ng khó.”

Phó ti?u ng? th? s? gi?n l??c nhìn m?t vòng, “Này ?ó gia c? c?ng là n?m ?ó m? m? ng??i dùng sao?”

Nh?ng v?a m?i nàng v?n là b? phó minh ngh?a l?nh lùng s?c m?t d?a t?i r?i.

Phó ti?u ng? g?t ??u, “Chê ít? Nh?ng ?ay là l?n nh?t ng?ch!”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó ti?u ng? l?i này tr?c ti?p ?em c? thanh van ??u c??i, ch? nghe kia ??u truy?n ??n th?p th?p ti?ng c??i, “Ng??i ?? giúp ?? ta ??i an.”

Phó ti?u ng? g?t g?t ??u, “Ta cho ng??i l?t!”

Phó ti?u ng? th? s? gi?n l??c nhìn m?t vòng, “Này ?ó gia c? c?ng là n?m ?ó m? m? ng??i dùng sao?”

Xe khai ra m?t ?o?n ???ng, phó minh l? ??i gh? ph? A Huy nói “Còn ph?i phi?n toái huy ca s? giúp ta cái v?i.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Kia nhà c? ch? nhà nghe nói phó minh l? mu?n mua này phòng ?, bu?i chi?u li?n s?t ru?t mà liên h? b?n h? ?i g?p m?t nói giá c?, vì th? ba ng??i c?m n??c xong l?i ra c?a.

Phó minh l? nga m?t ti?ng, nh?c t?i ?i?m h?ng thú, h?i “Nghe ???c cái gì?”

“C? t? t? ng??i th?c h?o, nàng m?i s? kh?ng.”

“Ng??i nh? th? nào cùng l?i ?ay?” Phó ti?u ng? nghi ho?c h?i.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

C? thanh van g?i lên hai bên khóe mi?ng, ngoài c??i nh?ng trong kh?ng c??i mà nói “?a t? khích l?.”

Phó ti?u ng?……

C? thanh van c??i g?t ??u, nói “H?o a, ta nh?t ??nh ?i, ??n lúc ?ó thúc thúc nh?ng ??ng chê ta phi?n.”

Vì th?, c?m tr?a sau, phó minh l? li?n mang theo phó ti?u ng? cùng r??ng hành ly, t? ph??ng thúc lái xe ??a ?i san bay.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó minh l? ng?i ? bên c?nh trên s? pha, nghe xong hai ng??i ??i tho?i, th?ng tr?n tr?ng m?t, ngh? th?m k? mu?n cho ng??i mu?n nh?n, h?n là mu?n ng?n ??u ng?n kh?ng ???c.

M?t khác vi?c v?t toàn quy?n ?y thác ng??i khác ?i làm, phó minh l? lái xe ch? phó ti?u ng? cùng c? thanh van tr? v? khách s?n.

……

C? thanh van……

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó minh l? c??i nh?, “?úng v?y, nàng r?i ?i tr??c, c?ng kh?ng cùng l?o gia t? mu?n s? ti?n l?i ?i, th?t xu?n.”

?i ??n l?u ba, phó minh l? phòng m?n kh?ng quan, bên trong truy?n ??n h?n cùng ph??ng thúc nói chuy?n thanh am. Phó ti?u ng? tay chan nh? nhàng ?i qua ?i, d?a vào c?nh c?a, “Nh? ca, ta cho ng??i c?m bánh bao.”

Phó ti?u ng?……

M? ra h??ng d?n ??nh h?o l? tuy?n, hai ng??i li?n h??ng ti?u huy?n thành xu?t phát.

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Ra san bay, phó minh l? kêu xe taxi th?ng ??n thuê xe xe hành, cu?i cùng tuy?n chi?c ??i l? h? thuê h?.

Phó ti?u ng? ?em qu? b??i ??a cho ??i ca sau, li?n m?t tr?ng mong mà ch?, phó minh ngh?a l?t qu? b??i nh?ng th?t ra th?c l?u loát, c?m l?y m?t bên dao g?t hoa qu?, ? qu? b??i da th??ng c?t m?y ?ao, l?i ?em da xé m?.

Phó minh l? c?n m?y kh?u bánh bao, hai bên g??ng m?t ??u ph?ng lên, l?i nói ??u nói kh?ng r?, ch? có th? thái ?? kiên quy?t mà l?c ??u, t? v? kh?ng ??ng y.

“Nhi?u n?m nh? v?y, ta tiêu phí kh?ng ít tam t? tài b?i ng??i, hi?n gi? m?t th?y ??i s? ?em thành, c?ng kh?ng th? làm m? ng??i h?ng r?i chuy?n t?t.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó ti?u ng?……

“Nhi?u n?m nh? v?y, ta tiêu phí kh?ng ít tam t? tài b?i ng??i, hi?n gi? m?t th?y ??i s? ?em thành, c?ng kh?ng th? làm m? ng??i h?ng r?i chuy?n t?t.”

Video bá xong, c? kh?i tri?u ??a ?i?n tho?i di ??ng còn c?p c? ?ng th?a, ngay sau ?ó th?p th?p c??i ra ti?ng, “Xác th?t thú v?, C? th? nh?n ??nh ng??i n?i nghi?p, th? nh?ng là cái ch? thích n? nhan ??ng tính luy?n ái.”

Phó ti?u ng? l?i này tr?c ti?p ?em c? thanh van ??u c??i, ch? nghe kia ??u truy?n ??n th?p th?p ti?ng c??i, “Ng??i ?? giúp ?? ta ??i an.”

Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và lào

Phó ti?u ng? coi ch?ng thanh van h?i ??n nghiêm túc, c?ng li?n c?n th?n ngh? ngh?, nói “Kia ??n xem là chuy?n gì a, vi?c nh? li?n sao quan h?, ??i s? sao……”

latest articles

Top

<sub id="78515"></sub>
  <sub id="53091"></sub>
  <form id="86923"></form>
   <address id="55984"></address>

    <sub id="53728"></sub>

     Win365 Sportsbook truc tiep bong da vtc Win365 Sportsbook keo nha cái hom nay Win365 Log In ?ánh l? ?? Win365 Sportsbook link truc tiep bong da hom nay
     Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh| Win365 Log In l? t? online| Win365 Sportsbook xem vtv6 truc tiep bong da| Win365 Log In tr?c tiêp bong ?a ngoai hang anh| Win365 Log In ch?i ?? online| Win365 Sportsbook ?ánh l? ??| Win365 Log In ket qua xsmn| Win365 Sportsbook xem truc tiep bong da u23| Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á k| Win365 Log In vtv3 tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Sports Betting truc tiep bong da u23 viet nam vs u23 myanmar| Win365 Log In truc tiep bong da arsenal| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á c2| Win365 Sportsbook bien dong keo nha cai hom nay| Win365 Sportsbook truc tiep bong ?a| Win365 Log In cách ch?i blackjack| Win365 Sportsbook xem tr?c ti?p bóng ?á tv| Win365 Sportsbook vtc 3 truc tiep bong da| Win365 Log In xem tr?c ti?p bóng ?á com|