Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

juàn huái lǜ

Time:2020-11-24 08:31:58

Nh?ng m?u t? ba ng??i lu?n lu?n ?i?u th?p, c?ng kh?ng tr?n l?n h?p trên tri?u ?ình s?, cho nên tuyên ninh tr??ng c?ng chúa m?i nguy?n y làm nhi t? c??i Bát c?ng chúa, l?i kh?ng có ngh? ??n nhi t? nh? v?y ph?n kháng.

Ch??ng 113 tri?u h?i kinh

Tuyên ninh tr??ng c?ng chúa ng?m l?i c?ng là, Kham Thiên Giám có l? có th? thao tác, nh?ng kia h?a l?i kh?ng có kh? n?ng là nhan vi, càng kh?ng nói Kham Thiên Giám giam chính tính ra Bát c?ng chúa hai m??i tu?i tr??c kh?ng nên t?o h?n, c?ng kh?ng có kh? n?ng là gi?.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Lam minh thành làm ng??i h?u ?em ?n no tam n? ?m l?i ?ay, ??i c? chi lan nói “Ng??i nhìn, con c?a chúng ta l?n lên nh?ng h?o, m?t mày tinh x?o, tr??ng thành l?i là khó g?p m? nhan.”

Nh?ng này c?n b?n kh?ng ?? yên, ?? nh?t thai tri ph? phu nhan sinh n? nhi, bà m?u th?t v?ng, l?i ?? th?ng phòng s?.

Tan tri ph? c?ng kh?ng thi?u tr??c m?t ngo?i nhan tú an ái, khen tri ph? phu nhan, kh? n?ng bi?t lam minh thành ? B?ch H? thành danh v?ng, cho nên ? bên ngoài ??p n?n h?o tr??ng phu hình t??ng.

Mà li?u Thi?u quan c?ng là thi?u niên c? t?, tuy r?ng kh?ng có lam minh thành lúc tr??c sáu nguyên Tr?ng Nguyên, nh?ng c?ng c?ng ?? kinh di?m.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

“Nhi n? ??u là duyên ph?n, kh?ng c?n c??ng c?u, l?i nói chúng ta còn tr? ?au, ng??i ??ng ngh? nhi?u nh? v?y. K? ti?p h?o h?o làm ? c?, nghe nói ng?i song ? c? ??i than mình h?o, ng??i ??ng ngh? nhi?u nh? v?y, n? nhi là ta hòn ng?c quy trên tay, ta m?i v?a ??t tên vì b?o chau, b?o b?i minh chau chi y. Ng??i là b?o chau n??ng, ng??i xem cái này danh là dùng làm tên khoa h?c, v?n là nh? danh.”

B?t quá hi?n t?i v??ng t?n cùng Bát c?ng chúa c?ng lo than ch?a xong, th?c mau b? c?m v? quan ??a ra cung, ?i tr??c Báo ?n T?.

Cho nên ng??i ngoài còn th?ng kh?ng bi?t Tri ph? ??i nhan có th?ng phòng, b?t quá c?ng b?i vì này ??i tan nhi?m tri ph? v? ch?ng s? làm m?t ngoài, cho nên toàn b? B?ch H? thành kh?ng khí c?ng có r?t l?n bi?n hóa.

ái t? sinh m?nh ?? ch?u uy hi?p, Hoàng Th??ng sao có th? yên tam, càng kh?ng th? có th? ?em ng?i v? hoàng ?? giao cho cái khác nhi t?, b?ng kh?ng h?n m?t b?ng hà, ái t? nào còn có m?nh ?.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

L?p t?c Thái T? ph? m?t m?nh khói mù, Thái T? Phi cùng tr?c phi ??u ?? ch?t nhi t?, th??ng tam ng? b?nh. Ng? hoàng t? cùng Hoàng Th??ng tam tình càng thêm kh?ng t?t, h?p v?i toàn b? hoàng cung kh?ng khí ??u ?ê mê lên.

Mà ?o?n c?n du b? Hoàng Th??ng ?i?u ra kinh, nh?m t? nh? ph?m tu?n ph?, có th? th?y ???c h?a l?i s?, tuy r?ng kh?ng có ch?ng c?, c?ng ch?ng minh là ngoài y mu?n, nh?ng cùng vi?c này t??ng quan liên l?y, Hoàng Th??ng ??u t??ng nh?m m?t làm ng?.

Lúc này, Hoàng Th??ng c?p Ng? hoàng t? c??i phi, Th?a t??ng gia t? thanh khê vì chính phi, ?o?n c?n du ???ng mu?i ?o?n t?nh ph??ng vì tr?c phi, mà này hai cái c?ng là ??i tr??c nh?m tu?n ki?t tam phi cùng Hoàng H?u.

?? tam thai nh? c? là cái n? nhi, c? chi lan kh?ng ch?u n?i ?? kích, ?? khóc.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Còn kh?ng ??i lam minh thành cùng các thái y nghiên c?u ra tr? li?u ph??ng pháp, Ng? hoàng t? hai cái nhi t? li?n ?? ch?t, tr? s? sinh v?n là ?? h? l?c kém, thái y khai d??c u?ng xong ?i c?ng v? d?ng.

Tri ph? phu nhan là th?t s? l??i cùng tr??ng phu làm h? tình gi? y kia m?t b?, nh?ng vì nhi n?, nàng l?i kh?ng th? kh?ng ph?i h?p.

Lam minh thành l?p t?c l?i ??u nh?p nghiên c?u ki?u n? xe ??p, còn có nhan l?c xe ba bánh.

D??ng th? l?p t?c ??a ra quá k? s?, ??i cháu trai cùng nh? phòng kh?ng than, quá k? l?i ?ay t?t nh?t.

???ng nhiên c?ng có th? chiêu t?, có b?ng lòng hay kh?ng ? r? nam nhan kh?ng nhi?u ít cái t?t, r?t cu?c c? ??i chú y chính là truy?n th?a.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Ng??i khác c?m th?y di xu qu?n chúa ch? là v??ng ph? ra t?i, nh?ng c? th? t? lén nghe nói tình di xu qu?n chúa là Hoàng Th??ng d?ng ? bên ngoài n? nhi, tuy kh?ng bi?t th?t gi?, nh?ng c?ng mu?n phòng m?t phòng.

Mà b?o chau l?i th?c ?áng yêu, c?ng kh?ng s? sinh, ?i theo lam Ly th? cùng Tri?u th? ra c?a lúc sau, càng ngày càng l?o luy?n.

Mà v?a lúc t?i v?a m?i dàn x?p xu?ng d??i lam minh thành thu ???c c? chi lan mang thai tin t?c, kích ??ng thi?u chút n?a li?n có xúc ??ng h?i B?ch H? thành, này n?u là ? n?a ???ng, h?n có l? nh?n kh?ng ???c li?n c??i ng?a ch?y nh? bay ?i tr? v?.

L?c c?ng chúa b?t bình, T? c?ng chúa là Hoàng Th??ng t? h?n, ??n nàng n?i này là Thái H?u t? h?n, v?n là có khác bi?t.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Lam minh thành là phi th??ng vui, h?n k? th?t c?ng hoàn toàn kh?ng t??ng h?i kinh, hi?n gi? Hoàng Th??ng tu?i l?n, ?o?t ?ích c?ng s? càng ngày càng k?ch li?t, h?n n?u là h?i kinh, li?n làm kh?ng ???c thu?n th?n.

Vì ng?n ch?n nh?ng cái ?ó kh?ng c?n thi?t y?n h?i cùng x? giao, lam minh thành ?em chính mình bi?n thành m?t cái c?n tr?ng c?ng tác cu?ng, hoàn toàn ??u nh?p nghiên c?u gi?a.

Ch? ngh? ?em Ng? hoàng t? làm xu?ng d??i, b?n h? ch? t? li?n có c? h?i th??ng v?.

Lam minh thành than ph?n b?i c?nh t?c kh?c tái cao, tr? thành danh m?n h?u du?, cho dù Lam gia v?n là tr?ng tr?t vì b?n, nh?ng ai còn nh? r? ?? t?ng ngoài mi?ng treo nhà nghèo t?, Lam gia s?m b? lam minh thành cùng lam l?o ng? thay ??i ??a v?.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Tri ph? phu nhan h?n c?p bà m?u, ng?m c?ng ra tay, l?i c?p tr??ng phu h? tuy?t d??c, tr? b? chính mình hài t?, tri ph? phu nhan cái gì ??u kh?ng thèm ?? y.

“Mau tr? v? nhìn xem.” Lam l?o tam c?ng thúc gi?c nhi t?, h?n trong lòng c?ng ch? ??i t?n t? sinh ra.

Hi?n t?i c? d?c thành cùng ?o?n c?n du giao h?o, c? chi lan g? tan khoa Tr?ng Nguyên, h?n n?a l?i thánh th??ng y ch?, c? chi lan thanh danh c?ng có th? t?y tr?ng.

Hoàng Th??ng ánh m?t r?i xu?ng Bát c?ng chúa trên ng??i, Kham Thiên Giám chính là nói Bát c?ng chúa hai m??i tu?i phía tr??c kh?ng nên t?o h?n, Hoàng Th??ng ngh? t?i Bát c?ng chúa cùng ?o?n c?n du h?n s?, l?i ngh? ?êm ?ó nhìn ??n t?ng ??o l?nh ng??i nhìn th?y ghê ng??i h?a l?i, này h?n s? t? nhiên t? b?.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Tuy r?ng mang thai, nh?ng có lam minh thành danh v?ng, c? chi lan làm n? h?c s? tình phi th??ng thu?n l?i, tan nhi?m tri ph? cùng phu nhan c?ng ??u th?c duy trì, th?m chí tan nhi?m tri ph? phu nhan c?ng l?i ?ay c?p c? chi lan giúp ??, h?n n?a trong thành phu nhan các thái thái c?ng th?c duy trì, c? chi lan c?ng nh? nhàng m?t ít.

Ng? hoàng t? c?ng khi?p s? th?c, h?n bi?t ph? hoàng ? b?i d??ng h?n, nh?ng th?t kh?ng ngh? t?i ph? hoàng s? l?p h?n vì Thái T?.

Tr??ng phu ?em ng??i ?u?i r?i, kh? nhan l?i ch?y v? t?i t? v? mang thai, bà m?u còn c?u nàng ?em hài t? l?u l?i.

Này m?t n?m có th? nói là B?ch H? thành ???c mùa n?m, lam minh thành còn ? B?ch H? xay thành kho lúa, bá tánh nh?t t? h?o quá, ngày l? ngày t?t ??u v?a múa v?a hát khánh d? niên.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

D?c theo ???ng ?i lam minh thành tam nh?y c?c nhanh, trong ??u hi?n lên r?t r?t nhi?u c? chi lan sinh s?n kh?ng t?t hình ?nh, s?c m?t ??u tr?ng.

Not dressing up

Ch? có lam minh thành, h?n xem ra Hoàng Th??ng khu?n m?t h? m?i m?t cùng tinh th?n kém, h?n c?m th?y Hoàng Th??ng than th? kh? n?ng ra v?n ??, b?ng kh?ng l?y Hoàng Th??ng tính cách s? kh?ng nhanh nh? v?y l?p Thái T?.

“N?i n?i, n??ng, ta ?? tr? v?, chi lan th? nào?” Lam minh thành nói li?n h??ng t?i phòng sinh c?a ?i, còn kh?ng có ??y c?a ?? b? Tri?u th? v?i vàng ng?n c?n, “Ng??i ??a nh? này g?p cái gì ?au, nào có nhanh nh? v?y, tr??c ng?i xu?ng ?i.”

Này lúc sau, bà m?u li?n cùng tri ph? phu nhan ??i th??ng, kh?ng ng?ng ?em n? nhan cho chính mình nhi t? t?c n? nhan, th?m chí còn có ? chính mình trong phòng.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

T? tr??c n?i này h?i ??o có l? hoang v?ng m?t m?nh, nh?ng tr?i qua nh?m tu?n ki?t c?i t?o sau, phi th??ng thích h?p c? trú.

C? gia n?i này, c? d?c thành huynh mu?i quá k? s? tình ván ?? ?óng thuy?n, c? th? t? con v? l? ? bi?t sau l?i t?c b? b?nh m?t h?i, thi?u chút n?a li?n ch?u kh?ng n?i.

C? trong ph?, di xu qu?n chúa l?i kh?ng ph?i than bà bà, mà là nh? th?m, D??ng th? l?i là h?o ? chung, cho nên hoa d??ng qu?n chúa g? l?i ?ay lúc sau quá c?ng kh?ng t? l?m.

Hi?n t?i lam minh thành c?ng v? pháp an tam, th?m chí còn s? n?o b?, s? am m?u lu?n, ngh? n? y cùng bà ?? có ph?i hay kh?ng b? thu mua gì ?ó.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Này m?t n?m có th? nói là B?ch H? thành ???c mùa n?m, lam minh thành còn ? B?ch H? xay thành kho lúa, bá tánh nh?t t? h?o quá, ngày l? ngày t?t ??u v?a múa v?a hát khánh d? niên.

Nh?ng ai làm lam minh thành hi?n t?i là B?c c??ng t?i cao quan viên ?au, còn có cái kham sai ??i th?n tên tu?i ?, ch? c?n lam minh thành kh?ng mu?n, nh?ng ng??i ?ó c?ng ?ánh kh?ng ???c ch? y.

Hi?n gi? ??i hoàng t? Nh? hoàng t? Tam hoàng t? còn có Ng? hoàng t? chi tranh, Bát hoàng t? cùng th?p hoàng t? tu?i còn nh?, cho nên kh?ng có tr?n l?n h?p ?i vào, nh?ng v??ng chiêu nghi trong lòng l?i là có d? tam.

“L?o nh?, ng??i ??i ca ??i t?u quá k? d?c thành, ng??i nh?ng ??ng y?” H?u phu nhan nhìn v? phía nh? phòng phu thê.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

“??i nhan, phu nhan phát ??ng.”

T? tr??c tri ph? phu nhan ?em tr??ng phu xem quan tr?ng, tr??ng phu ng??c l?i kh?ng ?em nàng ???ng m?t chuy?n, hi?n t?i nàng kh?ng thèm ?? y tr??ng phu, tr??ng phu l?i mu?n cùng nàng ???ng an ái phu thê.

?o?n c?n du trong lòng kh? b?c ?? ch?t, s?m bi?t r?ng nh? v?y k?t qu?, h?n c??i khác thê t? ??u h?o, ho?c là c??i t? t? thanh khê, li?n tính kh?ng vui c?ng có th? ?em ng??i l?nh l?nh lùng.

Ch? là ngh? v?y sao nhi?u n?m ??i v??ng chiêu nghi ng?m che ch?, tuyên ninh tr??ng c?ng chúa ch? c?m th?y m?t m?nh thi?t tình uy c?u, t? tr??c ngay th? h?n nhiên ti?u c? n??ng vào hoàng cung cái này ??i ch?o nhu?m sau, c?ng bi?n s? tính k? nhan tam lên.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Hoàng Th??ng cau mày, làm ng??i g?i t?i v??ng chiêu nghi cùng Bát c?ng chúa, n?u là Bát c?ng chúa còn nguy?n y g? cho ?o?n c?n du, kia h?n s? này li?n ti?p t?c, n?u là Bát c?ng chúa kh?ng mu?n, kia h?n s? c?ng có th? lui.

Này s? c? ng? c? n??ng di n??ng là kh?ng h?o, v?a th?y ??n n? nhi l?i ?ay, t??ng m? mi?ng nói chuy?n li?n l?c huy?t.

Nguyên b?n l?c c? n??ng ??i t? mình ??nh r?i chính t? ph?m minh uy t??ng quan v? k? là kh?ng hài lòng, nh?ng có ng? c? n??ng cái này ph?i g? h?n b?n m??i tu?i quan viên vì v? k?, li?n t?n t? ??u có ng??i, l?c c? n??ng tam tình c?ng khá h?n nhi?u, v?a ???c bi?t tin t?c, li?n l?p t?c t?i th?a th?t ??i th?.

Th??ng chính t? ph?m lúc sau, lam minh thành th?ng quan t?c ?? li?n ch?m l?i, c? h? là bình ?i?u, nh?ng h?n trên ng??i còn treo m?t cái kham sai ??i th?n y ch?, cho nên Hoàng Th??ng m?i ?em h?n ?i?u t?i ?i?u ?i.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Ch?ng qua cùng t? tr??c so sánh v?i, nàng ?? ?? th?y ra, kh?ng thèm ?? y.

Di xu qu?n chúa m?t ??n, C? nh? l?o gia l?p t?c phóng l?i nói “Cùng nhau quá k? ?i.”

Tuy r?ng mang thai, nh?ng có lam minh thành danh v?ng, c? chi lan làm n? h?c s? tình phi th??ng thu?n l?i, tan nhi?m tri ph? cùng phu nhan c?ng ??u th?c duy trì, th?m chí tan nhi?m tri ph? phu nhan c?ng l?i ?ay c?p c? chi lan giúp ??, h?n n?a trong thành phu nhan các thái thái c?ng th?c duy trì, c? chi lan c?ng nh? nhàng m?t ít.

Ng??i khác c?m th?y di xu qu?n chúa ch? là v??ng ph? ra t?i, nh?ng c? th? t? lén nghe nói tình di xu qu?n chúa là Hoàng Th??ng d?ng ? bên ngoài n? nhi, tuy kh?ng bi?t th?t gi?, nh?ng c?ng mu?n phòng m?t phòng.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Nh?m tu?n ki?t nh?ng cái ?ó bút ky, ?o?n c?n du có th? hi?u th?u ?áo ?? hi?u th?u ?áo, ???ng nhiên còn có r?t nhi?u, ?o?n c?n du c?ng v? pháp làm hi?u.

Cái khác hoàng t? c?ng kh?ng bi?t, nguyên nhan chính là vì b?n h? nh? v?y kiên trì kh?ng d?t ??i phó Ng? hoàng t?, m?i làm Hoàng Th??ng c?m th?y b?n h? ngoan ??c, dung kh?ng d??i Ng? hoàng t?.

Hi?n t?i n? ch? nhan tr? v?, nha hoàn bà t? h? v? ??u ph?i trang b? ??y ?? h?t, toàn b? nhà c?a to? sáng ??i m?i hoàn toàn, sinh c? b?ng b?ng.

Lam minh thành h?i các nàng mu?n hay kh?ng cùng ?i, lam Ly th? cùng Tri?u th? ??u kh?ng mu?n r?i ?i B?ch H? thành, các nàng th?c chú y lá r?ng v? c?i, tu?i càng l?n, càng kh?ng ngh? r?i ?i quê nhà.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Dù sao tr??ng phu kh?ng th? sinh d?c, hi?n t?i ng? nhi?u ít cái n? nhan, nàng c?ng kh?ng ?? b?ng.

Mà ? c? chi lan mu?n quá k? ???ng kh?u, còn có thanh am nói c? chi lan qu? nhiên là kh?c tinh tai tinh, c? ng? c? n??ng y?u h?i nàng, nàng li?n kh?c ?? ch?t c? ng? c? n??ng di n??ng.

Mà nh? phòng, Tam Lang kh?ng v? nhà, Th?t Lang than mình kh?ng t?t, ??i N?u cùng Tam N?u g? gia ?ình bình dan, t? tr??c ti?u Ly th? là c?c ??c y, nh?ng hi?n t?i li?n c?m th?y nào nào ??u kh?ng nh? y.

Nh?ng có m?t thì có hai, tri ph? phu nhan liên ti?p sinh n?m cái n? nhi, ??n sinh cái th? ba th?i ?i?m, th?m chí có nha hoàn bò gi??ng, ?em nàng khí sinh non, thi?u chút n?a m?t thi hai m?nh.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

L?i kh?ng ngh? r?ng b?o chau cùng li?u Thi?u quan nh?ng v?n còn xem ??i m?t, li?u minh thành cùng c? chi lan t? nhiên c?ng s? kh?ng ng?n c?n, thành toàn này m?t ??i.

T? tr??c n?i này h?i ??o có l? hoang v?ng m?t m?nh, nh?ng tr?i qua nh?m tu?n ki?t c?i t?o sau, phi th??ng thích h?p c? trú.

C? chi lan tam tình phi th??ng h?o, b?i vì l?n này c? d?c thành c?ng ? ?i theo danh sách, còn mang theo thê nhi cùng nhau l?i ?ay.

Chín n?u ?i theo c? chi lan bên ng??i h?c t?p lúc sau, c? chi lan l?i riêng vì nàng th?nh n? s?, kh?ng ch? có tinh th?ng n? h?ng trù ngh?, th?m chí c?m k? th? h?a ??u có thi?p l??c, so kh?ng ???c cao m?n quy n?, l?i c?ng kh?ng thua ti?u th? khuê các.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Tr??ng phu ?em ng??i ?u?i r?i, kh? nhan l?i ch?y v? t?i t? v? mang thai, bà m?u còn c?u nàng ?em hài t? l?u l?i.

[]

Trung D?ng H?u m?t ?en, cháu gái kh?ng bi?t c? g?ng, h?n hi?n t?i khí ??u kh?ng ngh? nói chuy?n.

???ng nhiên, ??i v?i c? chi lan nói, tan tri ph? phu nhan mu?n cho con trai c?a nàng cùng b?o chau ??nh oa oa than, lam minh thành là tuy?t kh?ng s? ??ng y.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Tan tri ph? c?ng kh?ng thi?u tr??c m?t ngo?i nhan tú an ái, khen tri ph? phu nhan, kh? n?ng bi?t lam minh thành ? B?ch H? thành danh v?ng, cho nên ? bên ngoài ??p n?n h?o tr??ng phu hình t??ng.

“Kh?ng s?, n??ng t? h??ng h??ng.” Lam minh thành ánh m?t ?n nhu mà nhìn nàng, du?i tay kh? vu?t nàng m?t, “Ng? m?t h?i ?i, ta b?i ng??i.”

Tám nguy?t sau, c? chi lan l?i c?p lam minh thành sinh cái n? nhi, lam minh thành g?p tr? v? th?i ?i?m, th? n? b?i ng?c ??u mau tr?ng tròn.

V? khí nóng là r?t nguy hi?m, ? hi?n ??i hoà bình niên ??i còn h?o, m?t khi c? ??i có, kh?ng nói nh?ng ng??i khác, chính là ?? v??ng c?ng s? n?y sinh ra v? cùng ??i d? tam, h?u qu? so v? khí l?nh chi?n tranh còn ?áng s? ngàn v?n l?n.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

N?u là T? c?ng chúa lo?i này kh?ng có c?n c? c?ng chúa, D??ng th? còn kh?ng s?, nh?ng L?c c?ng chúa m? ?? quy Hi?n phi than c? ??a v? cao, sau l?ng còn có c??ng ??i m?u t?c, th? l?c r?c r?i khó g?, kh?ng ph?i c? gia ch?c kh?i.

Hoàng Th??ng bi?u tình ??u ng?ng tr?ng lên, làm ng??i ?i tra, nh?ng nh? th? nào c?ng tra kh?ng ??n b?t lu?n k? nào vì manh m?i, cu?i cùng ??nh vì ngoài y mu?n.

Di n??ng m?t h?i nói t?i ?ay, l?i l?c ra m?t búng máu, ?em c? ng? c? n??ng d?a c? kinh.

Lam minh thành ?i nhìn nh?m tu?n ki?t nh? tr?ng tr? v? cay cao su, v?n là cay non, ??o c?ng kh?ng th?t v?ng.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Tri ph? phu nhan ch? ngh? c??i, c?m th?y cham ch?c th?c, nàng v?n là ti?p t?c c?p tr??ng phu t?c n? nhan, làm r?ng l??ng hi?n hu? thê t?.

Cho nên tri ph? phu nhan mang theo phong phú c?a h?i m?n g? cho ti?n vào, nh?ng trong ?ó t? v? c?ng ch? có chính mình bi?t, ???c kh?ng th?t kh?ng ph?i ng??i ngoài nhìn ??n.

?i?m này, lam minh thành là r?t b?i ph?c nh?m tu?n ki?t, ch? ti?c nh?m tu?n ki?t còn kh?ng có t?i c?p phát minh cao su lo?i v?t ph?m li?n ?? ch?t.

Lam minh thành ?i nhìn nh?m tu?n ki?t nh? tr?ng tr? v? cay cao su, v?n là cay non, ??o c?ng kh?ng th?t v?ng.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

B?i ng?c tr?ng tròn sau, c? chi lan li?n ?em n? h?c giao cho tri ph? phu nhan, tri ph? phu nhan còn ???ng nàng tri tam t? t?, làm c? chi lan ph?i h?o h?o b?t l?y tr??ng phu tam, xem tr?ng tr??ng phu, ??ng b? cái khác n? nhan có c? h?i th?a n??c ??c th? cau.

Ch??ng 111 treo ??u dê bán th?t chó

???ng nhiên l?n nh?t nguyên nhan v?n là Ng? hoàng t? là Hoàng Th??ng b?ch nguy?t quang nhi t?, t? tr??c Hoàng Th??ng ?em Ng? hoàng t? phóng t?i ch? t?i b?i d??ng, hi?n gi? phóng t?i bên ngoài th??ng.

Lam minh thành r?i ?i kinh thành th?i ?i?m, c? chi lan v?a lúc hoài tam thai, b?i vì có di chau qu?n chúa nh? v?y cái □□ ?, lam minh thành nhi?u ít v?n là kh?ng yên tam, ?ành ph?i làm c? d?c thành b?o v? t?t c? chi lan.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Li?n tính mu?n l?p, c?ng kh?ng ph?i m?o mu?i mà ??ng.

“T??ng c?ng, ?ay là chúng ta nh? n? nhi b?i ng?c.” C? chi lan th??ng xuyên cùng tr??ng phu th? t? qua l?i, m?t n? nhi v?a sinh ra sau, tr??ng phu truy?n tin t?i vi?t lam b?i ng?c.

C? l?c c? n??ng cùng nàng t??ng quan tr??ng phu c?ng t?i, t? tr??c c? sáu còn có th? t?i c? chi lan tr??c m?t ??c y, r?t cu?c nàng có hai ??a nh?, h?n n?a tr??ng phu c?a nàng so lam minh thành ph?m c?p cao.

Nh?ng h?n ??i làm t?m ba ngày ti?c ??y tháng, ??i gia li?n s? bi?t h?n nhi?u coi tr?ng thê n?, s? kh?ng b?i vì phu nhan sinh n? mà b?t m?n, c?ng s? kh?ng ghét b? n? nhi.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Lam minh thành còn t??ng r?ng chính mình ít nh?t c?ng ? B?ch H? thành ??i ba n?m, l?i kh?ng có ngh? ??n cu?i n?m li?n nh?n ???c ?i?u nhi?m y ch?, li?n c? chi lan ??u có chút kinh ng?c.

B?ng kh?ng c? gia c?ng s? kh?ng b?i v?y mà ti?p thu vi?c h?n nhan này, ?? s?m m?i v?a lên r?i.

Ng? hoàng t? bên này mang theo các thái y kh?ng ch? có c?u tr? nhi?m b?nh ??u mùa m?i ng??i, còn nghiên c?u ra b?nh ??u mùa v?c-xin phòng b?nh d? phòng b?nh ??u mùa.

Di xu qu?n chúa c?n r?ng, ng?m l?i trong b?ng nhi t?, này kh?ng dung có s? xu?t, l?p t?c c?ng kh?ng ra ti?ng. Dù sao mu?n thu th?p nguyên ph?i này m?t ??i nhi n?, nàng có r?t nhi?u c? h?i, t?t nh?t li?n ??i phòng cùng nhau li?n càng t?t.

Win365 Online Game xem truc tiep bong da c1 hom nay

Nàng tín nhi?m chính mình tr??ng phu, nh?ng s? cái này hay thay ??i tình ??i.

latest articles

Top

<sub id="75901"></sub>
  <sub id="91325"></sub>
  <form id="11964"></form>
   <address id="59391"></address>

    <sub id="51571"></sub>

     Win365 Online Game l?ch tr?c ti?p bóng ?á h?m nay Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á cúp c2 Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á mexico Win365 Football Betting baccarat là gì
     Win365 Sports Betting xem truc tiep bong da ngoai hang anh| Win365 Football Betting nha cai nao uy tin nhat hien nay| Win365 Football Betting l?ch truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á ?êm nay| Win365 Sports Betting xsmt| Win365 Football Betting live truc tiep bong da| Win365 Football Betting truc tiep bong da real madrid| Win365 Football Betting kênh tr?c ti?p bóng ?á ?êm nay| Win365 Football Betting tr?c tiep bóng da| Win365 Football Betting link vtv6 tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football Betting soi keo nha cai| Win365 Online Game truc tiep bong da thai lan vs indo| Win365 Sports Betting xem truc tiep bong da duc| Win365 Sports Betting vtv6 online tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á u21 vi?t nam| Win365 Football Betting xem truc tiep bong da vtv3| Win365 Football Betting xsmn thu5| Win365 Sports Betting thao luan lo de mien nam| Win365 Online Game kèo nha cai| Win365 Sports Betting truc tiep bong da viet nam philippin|