Win365 Log In,Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á ti?ng vi?t

News...   2020-12-04 18:33:35

  Win365 Lottery,Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á ti?ng vi?t

H?n kiên c??ng mà chính mình ??ng lên, hai chan phát run mà chính mình ?i vào phòng t?m.

Nàng tuy r?ng thích g?i giang ng?n tr?m, còn mu?n s? h?n bóng loáng làn da…… Nh?ng nàng chính mình th?c kh?ng thói quen kh?ng m?c qu?n áo ng?.

Tuy r?ng bi?t Nguy?n m?m ?áng tin c?y, nh?ng kh?ng ngh? t?i nàng l?i là nh? v?y ?áng tin c?y.

H?n ?em ??i b? ph?n s? tình ??u ném cho tr? ly, chính mình mang theo ? nhà c?ng có th? x? ly c?ng tác, tho?i mái d? ch?u mà ? vào h?n cùng Nguy?n m?m trong nhà.

  

H?n có ?i?m x?u h? mà s? s? cái m?i, cùng giang ng?n tr?m chào h?i “Các ng??i h?o, chúng ta là xx gi?i trí c?ng ty, cái này……”

Nguy?n m?m nh? nhàng th? ra, ?m l?y h?n eo “?n!”

R?t cu?c, ? nguyên b?n h?n h?n là phát sinh bi?n hóa tr??c hai ngày, b?n h? ? trong phòng xem ?i?n ?nh th?i ?i?m —— giang ng?n tr?m b?ng nhiên c?m th?y càng ngày càng nhi?t.

Vài ng??i v?n là h?ng ph?n vay ?i lên, th?y giang ng?n tr?m gi?t n?y mình.

Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á ti?ng vi?t

  Win365 Gaming Site,Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á ti?ng vi?t,

Lúc này h?n c? nhiên ?em qu?n áo c?p m?c vào.

M?i l?n cùng giang ng?n tr?m làm nhi?t than v?n ??ng, ??u có b?t ??ng c?m giác. Ng??i này có ??i khi s? th?c ch? ??ng, ??c bi?t là m?i l?n mu?n chính mình chi?m c? ch? ??o quy?n th?i ?i?m. Có ??i khi l?i s? th?c th?n thùng, lòng t? tr?ng r?t m?nh, ??i b? ph?n d??i tình hu?ng kh?ng mu?n ra ti?ng, s? c?n m?i phát ra bí ?n th? dài.

Giang ng?n tr?m tr??c ng?c tràn ??y d?u tay cùng d?u v?t, so v?i tr??c m?i m?t l?n ??u ph?i nghiêm tr?ng. Nguy?n m?m yên l?ng mà che l?i m?t, tam nói n?u là l?i nh? v?y t?i vài l?n, giang ng?n tr?m kh? n?ng s? kh?ng bao gi? n?a dùng rèn luy?n h?n c? ng?c.

Này tòa c?u v??t phi th??ng t?i g?n b? bi?n, b?n h? ??ng ? c?u v??t bên trái thang l?u th??ng, m?t h??ng t?i bi?n r?ng, sau l?ng là ?m ? thành th? cùng t?ng tòa ?èn ?u?c sáng tr?ng ??i lau.

  

“Ai nha.” Nguy?n m?m l? ra th?n thùng t??i c??i, “Ng??i mu?n liêu cái này ta ?? có th? kh?ng m?t nh?c a.”

Mà Nguy?n m?m ??ng ? h?n tr??c m?t, trong ánh m?t tràn ??y ch? mong.

Chính là kh?ng ph?i ng??i tr??c nhào lên t?i sao?

Nguy?n m?m ngay ng?c b? dáng làm giang ng?n tr?m có ?i?m mu?n c??i, nh?ng hi?n t?i cái này tr?ng hu?ng l?i làm h?n c?m giác có ?i?m c??i kh?ng n?i.

  Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á ti?ng vi?t,

Nguy?n m?m “?”

Nói ng?n l?i, tuy r?ng phía tr??c kh?ng r? ràng l?m nàng s? b? giang ng?n tr?m ?nh h??ng ??n nguyên nhan, nh?ng thùng rác cái kia ?? v?t, nàng là bi?t ??n.

Giang ng?n tr?m “……”

Giang ng?n tr?m nhìn qua phi th??ng suy y?u l?i có th? liên ba ba, trong tay s?c l?c nh?ng th?t ra kh?ng nh?, n?m c? tay c?a nàng h??ng chính mình trong lòng ng?c l?i kéo, tr?c ti?p ?em Nguy?n m?m x? vào h?n ?m ?p trung.

Related

Related
Win365 Log In

Win365 Gaming Site2019-10-12

  • Win365 First Deposit Bonus
  • Win365 Gaming Site
  • Win365 Online Betting
  • 24h News Top