Win365 Sport Online,Win365 Baccarat xsmn thu 4

News...   2020-11-28 07:48:33

  Win365 Football Betting,Win365 Baccarat xsmn thu 4

Giang ng?n tr?m v?n duy trì h?n bá t?ng khí tràng, ?ang mu?n ?em chính mình cánh tay hoàn toàn rút ra.

Lúc này ?ay kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng nàng quen thu?c.

Ch??ng 26

“Nghe nói minh túc dùng c?ng kích tính tin t?c t?, nh?ng ng??i khác ??u kh?ng dám t?i g?n……” Ph??ng h? nói, “Sau l?i có cái th?c ng?u b?c nam nhan ?i qua.”

  

Giang ng?n tr?m “H?o.”

Nguy?n m?m “……”

Nguy?n m?m ?m giang ng?n tr?m l?i ngh? ng?i trong ch?c lát, m?i thúc gi?c h?n ?i t?m r?a.

Giang ng?n tr?m cùng phía tr??c gi?ng nhau, hoàn toàn kh?ng c?n ?i tính ti?n, tr?c ti?p thiêm ??n ch?y l?y ng??i.

Win365 Baccarat xsmn thu 4

  Win365 Esport,Win365 Baccarat xsmn thu 4,

Kh?ng ph?i, h?n ??n bay gi? ??u còn kh?ng quá ??ng.

Ph??ng h? “…………”

Theo ly thuy?t kh?ng ph?i cái gì nh?n kh?ng ra ng??i s? tình.

Nguy?n m?m ?è ? h?n sau l?ng, l?i m?t l?n c?n h?n tuy?n th?.

  

R?t cu?c m?i l?n b?t nàng ?i lên vi?t ?? m?c, ho?c là mu?n m?ng nàng gì ?ó, ??u là nàng xác th?t kh?ng có ngoan ngo?n nghe gi?ng bài……

Trong tình hu?ng bình th??ng, aha cùng oga ? kh?ng có b?t lu?n cái gì ?c ch? s?n ph?m tác d?ng th?i ?i?m, kh? n?ng s? v? y th?c t?n mát ra m?t ít tin t?c t?.

Nguy?n m?m v?i vàng h?i “Kia sau l?i ?au?”

C?ng kh?ng bi?t giang ng?n tr?m ?i h?c th?i ?i?m có hay kh?ng thêm Omega ?àn.

  Win365 Baccarat xsmn thu 4,

Nàng phát xong tin t?c li?n thu h?i di ??ng, tính toán ?i b?n h? c?ng ty cách vách siêu th? mua ?i?m ?? v?t.

Giang ng?n tr?m bên kia ?ang ? v?i, kh?ng lo l?ng h?i ph?c Nguy?n m?m tin t?c.

Giang ng?n tr?m phát ra m?t ti?ng kêu rên, h?n cúi ??u, m?t ??u ch?n ? Nguy?n m?m cánh tay th??ng, cánh tay dài khoanh l?i Nguy?n m?m eo.

Nguy?n m?m “Kh?ng thích cái gì, có th? nói cho ta sao”

Related

Related
  • Win365 Online Betting
  • Win365 Sports Betting
  • Win365Casino
  • 24h News Top