Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

chéng yǔ hán

Time:2020-11-25 05:20:14

“Ti?u m?, ng??i có th? tr?c ti?p kêu ta y?n bi?t, chúng ta t?t x?u c?ng coi nh? là b?ng h?u ?i.” C? tên l?n h? kêu th?t s? là quá m?i l?.

M? tu? ?n ?n nhu nhu quan tam Tri?u tr?ch, bên c?nh lam m? có chút kh?ng vui, ?áng th??ng v? cùng nhìn v? phía nhà mình l?o m?, “M?, ta h?m nay c?ng r?t m?t.”

B?t quá hai ng??i quan h? h?o, h?n n?a hi?n t?i lam m? là siêu th? ??i khách hàng, tr?n ca c?ng là tr?c ti?p ?ng th?a xu?ng d??i, theo sau tìm m?t khác chu?i siêu th? kh?n c?p thuyên chuy?n l?i ?ay.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“???c r?i, kh?ng gì s?, ch?y nhanh ?n ?i l??ng l?nh l?i ?n, ??ng có g?p.”

Càng kh?ng c?n ph?i nói bu?i sáng m?t nh?t Tri?u tr?ch, h?n còn ng?i kh?i kh?ng t?i ?au, ??ng vài ti?ng ??ng h? còn v?n lu?n kh?ng có kh?ng ngh?. Bên c?nh l?o mang c?ng ng?i th?ng th? d?c.

?áng ti?c c?nh t??ng nh? v?y ch? bi?t phát sinh ? h?m nay bu?i t?i.

Ch? ??n ?n xong c?m chi?u ?? mau 8 gi?.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“Ti?u m?, ng??i có th? tr?c ti?p kêu ta y?n bi?t, chúng ta t?t x?u c?ng coi nh? là b?ng h?u ?i.” C? tên l?n h? kêu th?t s? là quá m?i l?.

“H?o, ta xem th?i gian kh?ng sai bi?t l?m, chúng ta ?em ?? v?t ??u l?y ra ?i th?i, l?p t?c m? c?a bu?n bán.”

Bên c?nh vài ng??i c?ng nói kh?ng nên l?i r?t cu?c n?i nào kh?ng gi?ng nhau, nh?ng chính là nhìn phi th??ng ??p. Ngay c? b?n h? m?i ngày th?y m?y th? này ng??i này s? nhìn có t??ng mua d?c v?ng, càng kh?ng c?n ph?i nói di ??ng bên kia ng??i.

B?n h? bi?t ?ay là Lam gia cháo ph? l?i làm t?t ?n, nh?ng hi?n t?i nhan gia kh?ng bu?n bán, mu?n ?n c?ng ?n kh?ng ??n. V?n ??nh ra c?a ?i d?o nh?n nh?n li?n tính, nh?ng trong ?ó m?t ng??i ?i ngang qua Lam gia cháo ph? th?i ?i?m li?n th?y ???c bên trong ?n chính h??ng m? tu?. H?n n?a nàng tr??c m?t b?i ??y ?n ngon, h?n n?a kia s?i mùi h??ng.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“L?o b?n yên tam, ta nh?t ??nh s? n? l?c.”

Lam m? b?ng ?? ?n ?i vào L?c Yên bi?t bên c?nh ?em mam ??a qua, nh? gi?ng nói “Ng??i thu?n ti?n n?m th? h??ng v?.”

Lam gia hi?n t?i li?n lam m? cùng m? tu? hai ng??i, m? tu? tu?i c?ng kh?ng tính ??i, tuy nói than th? kh?ng ph?i th?c h?o, nh?ng t? lam m? t?i lúc sau, m?i ngày rèn luy?n xu?ng d??i, c?ng kh?ng có gì v?n ?? l?n. ??i này nàng v?n lu?n kiên trì d??c b? kh?ng b?ng th?c b?, b?i v?y này ?ó th?c ph?m ch?c n?ng c?ng là kh?ng dùng ???c.

Th?t kh?ng ph?i ta kh?ng ngh? ??i m?i, ta là th?t s? khó

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Tam ??i gia ?n th?ng g?t ??u, “Ng? ng? ng?, ?n ngon.”

“?n, h?o.” Tri?u tr?ch t?i th?i ?i?m v?a lúc ?u?i k?p trong ti?m sinh y tr??t xu?ng, t? nhiên c?ng li?n kh?ng ?u?i k?p trong ti?m nh?t v?i th?i ?i?m, h?m nay bu?i t?i c?ng coi nh? là ?u?i k?p, này s? m?t ngay c? ??u mau kh?ng ??ng ???c.

“Các ng??i nh? th? nào phát hi?n ta ?n bánh kem?”

Ch? vào c?a hàng, L?u th?m m?t mày h?n h? cùng lam m? nói ?êm qua cháo thiên h? phát sinh thú s?.

Ch?ng l? chính mình kh?ng ? th?i ?i?m ?? x?y ra cái gì sao? L?c Yên tri giác ??n th? gi?i này h?o huy?n huy?n a.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“Ta c?ng t?i mua ?? v?t, ng??i mua nh? v?y nhi?u th?c ph?m ch?c n?ng làm gì a?” Tam ??i gia than th? h?o ?au, L?c n?i n?i than th? tuy r?ng so tam ??i gia nh??c th??ng m?t ít, nh?ng nhìn qua c?ng tinh th?n th?c, c?n b?n kh?ng c?n ?n này ?ó th?c ph?m ch?c n?ng.

S? tình ???ng nhiên kh?ng có ??n gi?n nh? v?y, ? t?i Lam gia cháo ph? bên c?nh ?? h?o l?i kh?ng t?t, c?ng may ?n m?t chút gì x?p hàng có th? t?nh kh?ng ít th?i gian, kh?ng t?t ? m?t khi làm t?t ?n li?n d? dàng có mùi h??ng bay ra, nghe ???c ??n ?n kh?ng ??n càng khó ch?u.

Hi?n t?i t?i n?i này, b?n h? mu?n ?n, lam m? t? nhiên c?ng mu?n nói ? phía tr??c. ??o kh?ng ph?i kh?ng tin b?n h?, ch? là chính mình làm gì ?ó r?t cu?c theo chan b?n h? ngày th??ng ly ni?m có xung ??t, cho nên v?n là ph?i nh?c nh? m?t chút.

Thu?n ti?n t? mình th?i ph?ng m?t chút ta d? thu v?n

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Lam m? ??i m?t ??o qua phát hi?n cách ?ó kh?ng xa treo th?t heo th? bài, trong lòng vui v? kh?ng r?nh lo khác li?n kéo lên chính mình mua s?m xe ch?y qua ?i.

M?t th?y nhà mình n? nhi than ?nh bi?n m?t ? chính mình trong t?m m?t, m? tu? nói th?m nói “Này ti?u nha ??u nh? th? nào còn h?c ???c úp úp m? m?, n?i này r?t cu?c là cái gì a?” Ngh? nàng nh?n kh?ng ???c l?i g?p m?t cái bánh bao g?ch cua ?? vào trong mi?ng.

Kh?ng ít kh?ng có mua ???c ng??i ??u nhìn ?? ?n th??ng bánh bao ng??i.

Chính là th?t ch? h?n ?em chày cán b?t l?y ? trên tay m?i bi?t ???c y ngh? c?a chính mình là c? nào ??n thu?n.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

C?ng li?n nh? v?y m?t h?i c?ng phu, tr??c m?t ?? bày kh?ng ít bánh bao, hi?n t?i bao ??u là c?i tr?ng nhan th?t, ch? gom ?? m?t lung, lam m? li?n ?em l?ng h?p phóng t?i trong n?i, nàng ??i chính mình tay ngh? có tin t??ng, nh?ng là trong ti?m ng??i ??n ?n c?m tr??c ?i.

Lam m? ch? c?m th?y h?m nay này con cua mua th?t s? là th?t t?t quá.

Này li?n làm cho bên này th?t c?n b?n kh?ng có th? tr??ng, m?i ngày siêu th? th??ng bày bi?n ??u là trang trang b? dáng, trên c? b?n ??u là ném ho?c là c?m ?i nu?i n?ng l?u l?c miêu c?u. Ngày h?m qua tr?n ca nh?n ???c lam m? ?i?n tho?i th?i ?i?m còn kinh ng?c m?t chút.

Gác ? gi?ng nhau gia ?ình, n?m tr??c còn c?n quét tr?n. Nh?ng ??i v?i Lam gia t?i nói li?n kh?ng có nh? v?y phi?n n?o, ho?c là nói cái này phi?n n?o c?ng kh?ng l?n. M? tu? b?n than chính là m?t cái ái s?ch s? ng??i, ch? c?n có th?i gian li?n s? qu?n gia thu th?p m?t chút, hi?n t?i ch? c?n thoáng thu th?p m?t chút là ???c, c?n b?n hoa kh?ng ???c nhi?u th?i gian dài.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“Kh?ng phúc h?u a.”

Nguyên b?n lam m? ngh? m?t lung bánh bao kh?ng sai bi?t l?m, nh?ng cu?i cùng phát hi?n chính mình v?n là tính sai, Tri?u tr?ch kh?ng c?n ph?i nói, choai choai ti?u t? ?n nghèo l?o t?, l?i này kh?ng ph?i nói v? ích, ch?ng s? Tri?u tr?ch dáng ng??i th?t s? thiên g?y y?u. Càng kh?ng c?n ph?i nói còn có l?o mang cùng L?u th?m, n?u kh?ng ph?i lam m? ? bên c?nh khuyên, nàng c?m th?y h?m nay m?t khác khách hàng kh? n?ng ?n kh?ng ???c c?i tr?ng nhan th?t heo bánh bao.

“L?c x??ng tr??ng, l?o ti?n b?n h? ?i nh? th? nào s?t ru?t ho?ng h?t, ta kêu b?n h? c?ng ch?a làm b? kh?ng nghe th?y?” M?i v?a ?i ti?n vào ?? nghe t?i r?i m?t c? t? mùi h??ng, b?t quá kh?ng ph?i th?c n?ng ??m.

“Lam m?, ng??i tr?m này làm gì?”

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

??ng nói ??i ??u l??i L?c Yên bi?t th?t ?úng là thú v?, ??c bi?t là kia r? ràng nói kh?ng r? r?i l?i làm b? bình t?nh b? dáng. Th?t s? là có y t?, so lam m? xem TV có y t? nhi?u.

Not dressing up

“Ng??i c?ng ?n chút.” M? tu? g?p m?t cái s?i c?o t?m ??n lam m? bên mi?ng. Nhà mình n? nhi kh?ng ??nh c?ng còn kh?ng có ?n c?m tr?a.

M?i v?a ?i g?n c?a hàng, li?n nghe ???c bên trong ?m ? thanh am, lam m? có chút nghi ho?c, trong nhà kh?ng ph?i ch? có m? tu? m?t ng??i sao? Nh? th? nào nghe t?i r?t náo nhi?t.

Su?t kéo t?i hai ngày, trong lúc ta ??i di m? còn t?i

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Lam m? c?ng s? kh?ng c??p mu?n làm này ?ó s?ng, nàng li?n ngh? t? ??a ph??ng khác b? tr? v?, cái này ??a ph??ng khác ???ng nhiên chính là nàng san nhà phòng b?p.

“?n, t?t. Ti?u m? n? c?ng s?m m?t chút ngh? ng?i.” L?c Yên bi?t ??u l??i này s? t?t h?n m?t chút nh?ng v?n là có cá bi?t t? phát am kh?ng r? ràng l?m.

“?ay là?”

“M?c m?c, ?ay là t??ng bánh bao g?ch cua sao? Nhìn li?n cùng ngày th??ng bánh bao mu?n ti?u th??ng m?t ít.” H?n n?a cái này da càng thêm bóng loáng.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Quay l?i ??n phòng phát sóng tr?c ti?p, nguyên b?n li?n dày ??c làn ??n hi?n t?i là m?t tia khe h? ??u kh?ng có, m?t ?ám s?i n?i ?ang h?i trang ? mam r?t cu?c là th? gì.

“M?c m?c, s?m nh? v?y a.” L?u th?m ?? mang theo nhà mình b?n già l?i ?ay, kia h?ng ph?n b? dáng hoàn toàn kh?ng gi?ng m?i v?a lên b? dáng.

“Ta xem ng??i xoa m?t th?i ?i?m v? m?t h?ng ph?n b? dáng n?i nào gi?ng m?t ??n b? dáng.”

《 d??ng gà ??a idol ?i hoa l? 》 tác gi? m?t con hoa l?c

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Tri?u tr?ch n? l?c h?c t?p cán b?t da cùng bao n?p g?p, lam m? c?ng chính là nh? v?y m?t h?i ?em c?i tr?ng nhan th?t heo ??u c?p bao xong r?i.

“Ta m?i v?a ?n no l?i ?ay, th?t ?n kh?ng v?.” Lam m? này ??o kh?ng ph?i ch?i t?, nàng th?t s? m?i v?a ?n xong, v?n d? ?i l?i hai b??c xem nh? tiêu hóa m?t ít, nh?ng hi?n t?i b?i vì L?c n?i n?i ?i?m này ?? v?t l?i b? b? th??ng.

Ch??ng 59

Còn có kh?ng ít ng??i kh?ng có xem ?? ?au, s?i n?i làm phát sóng tr?c ti?p l?i tri?n l?m m?t chút.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Ch?m rì rì l?i l?n n?a m? ra chính mình phòng phát sóng tr?c ti?p, nhan s? l?i l?n n?a ?iên tr??ng. L?n này phòng phát sóng tr?c ti?p nh?ng th?t ra kh?ng có t?p r?t, ch? là L?c Yên bi?t nhìn m?t t?p m?t t?p, v?n ?ang t??ng cùng làn ??n khách hàng h? ??ng m?t chút, nh?ng hi?n t?i c?n b?n ??u th?y kh?ng r?, L?c Yên bi?t quang xem này màn hình c?ng ?? hoa m?t.

“?ay là bánh kem, chính là m?t lo?i ?n. Chúng ta là ??ng ??n b? ?? ?n c?a hàng, kh?ng bán th?c ph?m. Cho nên kh?ng c?n h?i l?i ?? ?n có th? hay kh?ng mua? Th?nh ??i gia l?i th??ng th?c m?t chút này ph?n ?n c?.” L?c Yên bi?t nói xong l?i l?n n?a nghiêng ng??i ra cameras ph?m vi.

Nh?ng nhìn bánh bao nh? v?y, r?t nhi?u ng??i kh?ng có kiên trì tr?, cu?i cùng tr??c c?n m?t ng?m bánh bao.

“Ta nhìn ??n th?t heo.”

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Bánh kem k? th?t r?t ??n gi?n, trên m?ng còn có n?i c?m ?i?n bánh kem. B?t quá n?i này kh?ng có ?i?u ki?n này, lam m? li?n chu?n b? làm m?t cái ch?ng. H??ng v? c?ng là kh?ng sai bi?t l?m.

“?ay là ta ch?c trách, yên tam ?i, l?c x??ng tr??ng.”

B? ?? ?n m? cùng ?? ?n b?i bàn là h? tr? l?n nhau. Lam m? tin t??ng v?ng ch?c ba ng??i t??ng h?p m?i có th? bày ra ra m?t ??o chan chính s?c h??ng v? ??u ??y ?? th?c ?n.

T? L?c Yên bi?t n?i ?ó chuy?n ??n n?i chén gáo b?n c?ng ??u ? bên c?nh phóng h?o.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“Các ng??i nh? th? nào phát hi?n ta ?n bánh kem?”

V??ng toàn s?c m?t l?p t?c li?n thay ??i, L?u th?m miêu t? kia kêu m?t cái sinh ??ng, n?u kh?ng ph?i ?êm qua kia s? lam m? cùng L?u th?m ? bên nhau, còn t??ng r?ng L?u th?m là ???ng tr??ng th?y ?au.

Tuy r?ng tr?n ca tin t?c t?i có ?i?m ch?m, nh?ng lam m? c?ng là ly gi?i, t?i r?i cu?i n?m v?n d? s? tình li?n nhi?u, có th? nh? r? nh? v?y m?t chuy?n nh? nàng ?? th?c c?m kích.

Tuy r?ng m? tu? trong mi?ng nói nh? v?y, trên tay v?n là th?c thành th?t giúp ?? lam m? ni?t cánh tay.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“L?o b?n, ng??i nhìn xem ta này tr??ng da m?t.” Tri?u tr?ch kích ??ng gi? trên tay da m?t mu?n c?p lam m? xem.

Ch? ?em ?? v?t thu th?p h?o, L?c Yên bi?t còn ?i bên c?nh kho hàng cùng ?ang ? ?óng gói ti?n l?o gia t? nhóm nói m?t ti?ng.

Lam m? b?ng ?? ?n ?i vào L?c Yên bi?t bên c?nh ?em mam ??a qua, nh? gi?ng nói “Ng??i thu?n ti?n n?m th? h??ng v?.”

Lam m? c?ng s? kh?ng c??p mu?n làm này ?ó s?ng, nàng li?n ngh? t? ??a ph??ng khác b? tr? v?, cái này ??a ph??ng khác ???ng nhiên chính là nàng san nhà phòng b?p.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

?ám ng??i toàn b? ?i h?t, L?c Yên bi?t trong chén hoành thánh c?ng ?n xong r?i. Này m?y cái hoành thánh li?n lót cái b?ng ??u kh?ng ??, th?c ?n trên bàn c?ng kh?ng th?a nhi?u ít, L?c Yên bi?t th?t s? Thái H?u h?i.

Bên c?nh v?n ?ang có th? b?o trì ??ng ??n khách hàng s?c m?t l?p t?c li?n suy s?p, “L?o mang, ng??i cùng ng??i t?c ph? có th? hay kh?ng kh?ng h?y ?i ta ?ài.”

Ch??ng 46

Cái mu?ng cùng chén s? va ch?m phát ra ?ánh thanh am làm lam m? ng?ng ??u lên, “Còn kh?ng có ?n no ?i, ta l?i cho ng??i làm ?i?m khác?” Nói xong kh?ng ??i L?c Yên bi?t tr? l?i li?n ??ng lên ?i t?i ?? làm b?p biên.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Cái này h? n??c con cua cùng t?m li?n ?i h?n phan n?a, nhìn d? l?i ?? v?t, lam m? còn có chút ?áng ti?c, nhà mình ?n l?i tính th??ng L?u th?m còn có tam ??i gia b?n h?, này ?ó ?? d? d?, l?i nhi?u li?n ?n kh?ng v?.

“Th? nào a? R?t cu?c là cái cái gì h??ng v??”

Bu?i chi?u b?n ?i?m t? h?u cu?i cùng m?t cái h? li?t b? ?? ?n kh? ki?t bi?u th? L?c Yên bi?t h?m nay phát sóng tr?c ti?p k?t thúc. Cho dù là t?i r?i cái này ?i?m, phòng phát sóng tr?c ti?p nhan s? c?ng kh?ng có gi?m b?t, th?m chí còn có gia t?ng xu th?.

Nghe ???c lam m? nói nh? v?y, L?c l?o thái thái nh?n kh?ng ???c n?m m?t cái, h??ng v? là th?t s? kh?ng t?i, các nàng trong nhà ng? c?ng chính là tùy ti?n làm ?i?m cháo x?ng v?i Lam gia cháo ph? yêm c? c?i, hi?n t?i n?m ??n s?i c?o t?m cùng bánh bao g?ch cua h?o h??ng v? li?n có chút d?ng kh?ng ???c t?i.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Tr??c ?em c?c b?t khí c?p xoa ra t?i, sau ?ó xoa thành m?t cái tr??ng ?i?u, c?t thành m?t ?ám ti?u n?m b?t mì, sau ?ó dùng chày cán b?t cán thành m?t cái ti?u viên bánh.

Kh?ng ??i h?n ph?n ?ng l?i ?ay, phòng phát sóng tr?c ti?p l?i l?n n?a b? t?p r?t.

? ?ay ng??i ??u là nhìn ??n này ?ó th?c ?n ch? tác quá trình, bên trong có m?y th? ?? v?t b?n h? ch?a th?y qua, nh?ng nghe mùi h??ng c?ng ??i khái bi?t có th? là cùng lo?i cùng mu?i ???ng linh tinh gia v?. Kh?ng ??nh là kh?ng ??c, ??n n?i ??i than th? hay kh?ng có h?i, t?ng kh?ng th? có ng??i chính mình làm ?n h?i chính mình ?i. Nhi?u nh?t chính là cùng d??ng sinh cái này ly ni?m t??ng b?i mà th?i.

“Này còn s?m ?au, lúc này m?i làm m?t b? ph?n, ng??i mu?n hay kh?ng t?i th? xem?” Này s? th?i gian còn s?m, lam m? c?ng li?n ngh? giáo m?t chút Tri?u tr?ch.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Lam m? c?ng chú y t?i L?c Yên bi?t ??y mua s?m xe, bên trong trên c? b?n ??u là b?i ? siêu th? nh?p kh?u th?c ph?m ch?c n?ng, th?nh tho?ng tr?n l?n m?t ít ?? dùng sinh ho?t, còn có m?t ít lung tung r?i lo?n ?? v?t.

B?t quá L?c Yên bi?t kh?ng có l?i xem. Tr?i ch?n kh?ng sai bi?t l?m t??i ??p h? li?t li?n th??ng giá, kh?ng ??n m?t phút li?n kh? ki?t. L?c Yên bi?t c?ng coi nh? là c?m nh?n ???c m?t phen ???ng h?ng ch? bá ??i ng?.

“R?t ??n gi?n, ng??i l?i nhi?u th? xem, ch? thu?n th?c s? làm càng t?t.” Nói xong lam m? bu?ng trên tay chày cán b?t ?i nhìn bên c?nh c?i tr?ng.

?em m?t xoa h?o ??t ? bên c?nh lên men, lam m? c?m l?y ngày h?m qua siêu th? ??a l?i ?ay th?t. Cho dù là kh?ng tính ti?u nhan siêu th? bên trong th?t c?ng kh?ng ph?i r?t nhi?u, trên c? b?n ng??i ? nhà ??u s? kh?ng mu?n làm th?t, rau d?a cháo t??ng ??i nhi?u.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

“Kh?ng th? ?n, m?t chút ??u kh?ng th? ?n!”

“Thúc, Ly gia gia ti?n gia gia các ng??i c?ng ch?y nhanh tr? v? ?n c?m ?i, bu?i chi?u t?i hay kh?ng kh?ng có quan h?, bên này ta m?t ng??i có th?. Giao hàng ?óng gói gì ?ó có th? t?i nay.”

Kh?ng m?t h?i h? ??n ng??i li?n ?u?i k?p bu?i sáng dòng ng??i, h? ??n ng??i quá nhi?u, ch? d?a vào Tri?u tr?ch m?t ng??i c?n b?n lo li?u kh?ng h?t quá nhi?u vi?c, lam m? c?ng mu?n h? tr?, b?t quá tr??c ?ó ??n tr??c ?em hành du m?t c?p ?n.

“Mam th??ng in hoa ??u là áp d?ng m?i nh?t k? thu?t, là qu?c gia ch?ng th?c tuy?t ??i s? kh?ng ??i than t?o thành th??ng t?n. Liên ti?p ta l?p t?c li?n có th? th??ng, ??n n?i ??i gia h?i trung gian in hoa.” L?c Yên bi?t tr?c ti?p c?m l?y mam trung gian ‘ hoa nhài ’.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

B?i vì s?i c?o t?m h?o h??ng v?, này s? m? tu? ?? ?em kia mam s?i c?o t?m ?n s?ch s?, h?m nay ?n c?m l??ng ?? vi?n siêu bình th??ng.

“Y?n bi?t, h?o.”

“M?c m?c, ??ng cau thúc a, t?i n?m th? y?n bi?t h?n ba t? bên ngoài g?i tr? v? trái cay, nói là ?n ngon th?c.” L?c l?o thái thái c??i ?em cherry mam h??ng lam m? bên kia ??y.

“?ay là ta ch?c trách, yên tam ?i, l?c x??ng tr??ng.”

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

B?n h? bi?t ?ay là Lam gia cháo ph? l?i làm t?t ?n, nh?ng hi?n t?i nhan gia kh?ng bu?n bán, mu?n ?n c?ng ?n kh?ng ??n. V?n ??nh ra c?a ?i d?o nh?n nh?n li?n tính, nh?ng trong ?ó m?t ng??i ?i ngang qua Lam gia cháo ph? th?i ?i?m li?n th?y ???c bên trong ?n chính h??ng m? tu?. H?n n?a nàng tr??c m?t b?i ??y ?n ngon, h?n n?a kia s?i mùi h??ng.

Có ng??i m? ??u, vài ng??i khác s?i n?i h??ng ?ng, ngay c? kh?ng th? nào nói chuy?n ti?n l?o gia t? c?ng ng??ng ngùng xo?n xít m? mi?ng.

Lam m? kh?ng thói quen cùng ng??i d?a vào than c?n quá, cu?i cùng nh?c nh? Tri?u tr?ch r?t nhi?u l?n c?ng kh?ng có thành c?ng, d?t khoát li?n cho h?n ?? l?i ?i?m nhan cùng da m?t làm chính h?n ??ng th?.

“?ay là trang trí c?ng kh?ng ph?i mam th??ng v?n có.” L?c Yên bi?t nói t? bên c?nh m?t khác c?m m?t cái tan mam cùng chính mình trên tay ti?n hành ??i l?p.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

Sinh tiên sinh tiên t? nhiên mu?n m?i m? m?i ?n ngon, mua tr? v? ??ng l?nh lên h??ng v? kh?ng ??nh là so ra kém m?i m?.

Cu?i cùng h?i báo m?t chút, ta h?o t??ng tình c?m m?nh li?t khai v?n!

Nàng c??i ?i?m k? th?t kh?ng ph?i kia n?a tr??ng da m?t mà là Tri?u tr?ch s?c m?t. Th?t s? là quá kh?i hài.

“?n, ta ?? bi?t, ta t?i giúp ng??i thu th?p ?i, ??i lát n?a ??a ng??i v? nhà.” L?c Yên bi?t tung ta tung t?ng giúp ?? lam m? cùng nhau thu th?p ?? v?t.

Win365 Casino vtc1 tr?c ti?p bóng ?á

?n xong mì s?i, L?u ??i gia ?? chính mình b?ng vui t??i h?n h? ?i ra ngoài c?p L?c Yên bi?t xem xe ?i. L?c Yên bi?t còn l?i là t? giác b?t ??u giúp ?? thu th?p ?? v?t, c?m tr?a khi lam m? làm, kia m?y th? này h?n dù sao c?ng ph?i thu th?p ?i.

latest articles

Top

<sub id="87705"></sub>
  <sub id="58363"></sub>
  <form id="65803"></form>
   <address id="99860"></address>

    <sub id="48237"></sub>

     Win365 Casino truyen hinh truc tiep bong da viet nam Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á u21 vi?t nam h?m nay Win365 Casino xem truc tiep bong da truc tuyen Win365 Casino ty le keo nha cai ma cao
     Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam iraq| Win365 Lottery xsmn thu 3| Win365 Casino truc tiep bong da k+1| Win365 Casino truc tiep bong da kenh vtv6| Win365 Casino link sopcast truc tiep bong da| Win365 Slot link xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam| Win365 Casino hoi me lo de| Win365 Casino xem tr?c ti?p bóng ?á chelsea| Win365 Slot xsmt thu 2| Win365 Slot truc tiep bong da asiad 2018 hom nay| Win365 Casino vtc tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Slot vtv3 tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Slot l? ?? online uy tín| Win365 Slot l?ch phát sóng tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Lottery game thoi trang quanh nam| Win365 Slot vtc3 online tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Slot dd xsmn| Win365 Slot cac nha cai uy tin| Win365 Casino truc tiep bong da hon nay|