Win365 Lottery h?i me lo de

Back
Current LocationNews >

Win365 Casino Online-Win365 Lottery h?i me lo de

2021-01-18 09:20:59 Sourcekung xi yng

Win365 Poker-Win365 Lottery h?i me lo de

L??ng du xem h?n cn ?i pha tr??c khai ??u t? c?a x?t qua ?i, ch?y nhanh m? mi?ng ng?n tr?. D?ng xe d?ng xe, t?i r?i t?i r?i.

L??ng du kh?ng ngh? t?i nh?c thanh tng c?ng t?i, nh?t th?i trong lng v?a m?ng v?a s?, dng s?c h??ng b?n h? huy xu?ng tay.

Nh?c thanh tng b? tr??ng ??i m?t tham h? m?t h?i, nhn nhn ng??i bn c?nh, c?m th?y chnh mnh c?ng nn h?c h?c l??ng du, bnh t?nh l?i m?i h?o.

Ch??ng 43

C?ng kh?ng bi?t nh?c thanh tng ??n kh?ng t?i gia. Nng nh? r? h?n xe l?a kh?ng sai bi?t l?m chnh l th?i gian ny ??n tr?m. Hi?n t?i nh? v?y l?nh l?i kh?ng c xe, h?n ch? s? cn mu?n ? ga tu h?a ??i cho h?ng ??ng.

L??ng du xem ??i ca kh?ng c ph?n ?ng, nh?p nh?p m?i, cn ni thm ??i ca, l?n ny ra nhi?m v? tuy?n nh?c thanh tng m?t l b?i v h?n B?c c??ng ni tiu chu?n, ?? nh? c?ng l v ng??i lc ?y kh?ng ph?i v?a lc c khc nhi?m v? sao. Kh?ng ph?i ??i ca ng??i kh?ng t?t, m l m?t khc s? tnh cng c?n n?a ng??i. Ni ??n ni ?i, ??u l ??i ca qu ?u t, n?i no ??u kh?ng th? thi?u.

Ph??ng thanh than m?t ti?ng, Ch? c?n ng??i vui v? li?n h?o. Ng??i vui v?, n?i n?i li?n duy tr ng??i.

Qu? nhin, ch? t?i r?i l??ng du th?i ?i?m, ng??i bn v ni cho nng ??n th? ?? xe ch? c s? b?y phi?u.

Editor:j sh ln-Time2021-01-18 09:20:59


ͼ

Win365 Football Betting-Win365 Lottery h?i me lo de

Win365 Lottery-Win365 Lottery h?i me lo de

Hai ng??i ?em ba l? g?i ? khch s?n, ?i t?i b? s?ng ?i xem pho hoa.

L??ng du h? m?t ti?ng, kh?ng h? ph?n ?ng L??ng gia ??ng, ch?y ch?m qua ?i ti?p ??i ca ?i?n tho?i.

Ai. L??ng du c?m th?y chnh mnh tam thi kh?ng h?o. Pha tr??c cn ngh? m?ng nh? quan tr?ng, l?n ny li?n tnh l b?t kh?ng ???c Tri?u trung t nh?t c?ng c th? nhi?u thu ho?ch m?t ci tin t?c bi?t h?n tan n?i. Chnh l m?y ngy nay b? Tri?u trung cng v??ng chau kch thch nng tam thi c?ng x?y ra v?n ??, c?m th?y n?u kh?ng b?t ???c ny hai ?m ng??i nng ch? s? h?o m?t th?i gian ??u ph?i ng? kh?ng ???c, bu?i t?i nh? t?i li?n ph?i kh b? n?n t?nh.

L?u Khu lt sau, ? phng ng? n?i l?i ki?m tra r?i m?t l?n, sau ? ?i theo ch?n xu?ng d??i.

H?n l kh?ng tu h?o ?i. L??ng du bi?t ni kh?ng ???c ho?ng, d?t khot l?i ni th?t l?i ni th?t, D sao ta ?i th?i ?i?m cn kh?ng c tu h?o, hi?n t?i c?ng kh?ng bi?t.

L??ng du nh? th? no nghe nh? th? no c?m th?y h?n l?i ny am d??ng qui kh, b?t qu nng c?ng l??i ??n so ?o. Cn h?o ?i, v?n l ng??i l?i h?i h?n, ny ??u khai th??ng ? t?.

Nh? v?y a. L??ng du g?t g?t ??u. Ng?m l?i c?ng l, hi?n t?i c m?y ng??i c th? c ti?n nhn r?i m?i ngy ?n tri cay a.

V?y ng??i chnh mnh ch y an ton. Nh?c thanh tng kh?ng yn tam d?n d nng.

Kh?ng lm li?n h?o, ta ?ay li?n nh?n th?c. Ni ta m?i v?a bi?t nh ng??i ? t?i ng??i nh vi?n th?i ?i?m cn r?t khi?p s?, r?t cu?c ng??i

Editor:q nng di-Time2021-01-18 09:20:59


ͼ

Win365 Online Game-Win365 Lottery h?i me lo de

Win365 Online Betting-Win365 Lottery h?i me lo de

?? bi?t.

Nh?c thanh tng c?m th?y hi?n t?i ni cht ?ng h? nhan tam ni ho?c l lm ci g t? t??ng gio d?c ni r? v? d?ng ??. H?n n?a nh?ng vi?c ny gi?ng nhau ??u l chnh tr? vin lm, b?n h? hai ci m?t ci x??ng m?t ?? m?t ci di?n vai ph?n di?n. Kia lm l??ng du ?i ra ngoi ch?y vng

Do d? trong ch?c lt, v?n l kh?ng c g? vang h?n c?a phng, quy?t ??nh ?i tr??c tr??c ?i h?i m?t cht l?o b?n n??ng c hay kh?ng nhn ??n h?n. Kh?ng ngh? t?i t?i r?i tr??c ?i, nh?c thanh tng ?ang ng?i ? s? pha phin bo ch, tr??c m?t trn bn tr cn phng ti ? m?o nhi?t kh bnh bao.

B?n h? v? tr hi?n t?i c th? m? h? nhn ??n chan ni, n?u c ng??i trn ni ?i bi?t th? nh?t ??nh v? php trnh ???c h?n ??i m?t.

L??ng du l?y ra ki?p tr??c t? bang phi ?i?n ?nh h?c ???c b? t?ch, r?t c ??i d?n ??u ng??i t? th? c??i c??i, ni Ci g th? h?, m?i ng??i ??u l huynh ??, ??u l huynh ??.

C ng??i h?i nng c th? t?a ?ng mu?n vn vng b?c ti b?o b quy?t. Mai c?c v? c??i khim t?n ?p Kh?ng c g b quy?t, vi?c lau m?t cht l ???c.

L??ng du? M?t chi?c ti?u ? t? ng?ng ? cch ? kh?ng xa, ti x? quay c?a knh xe xu?ng c cht kh?ng xc ??nh nhn nng.

L??ng gia huan b?n h? n?u c th? ?em Tri?u trung bn ng??i ng??i m?t l??i b?t h?t cn h?o, b?ng kh?ng li?n tnh l l?u m?t chi?c xe, l??ng du b?n h? an ton li?n s? ?? ch?u uy hi?p.

Editor:hn zh xn-Time2021-01-18 09:20:59


ͼ

Win365 Sport Online-Win365 Lottery h?i me lo de

Win365 Online Betting-Win365 Lottery h?i me lo de

Nh?c thanh tng h??ng nhai h? nhn thong qua, th?t s? kh?ng ngh? t?i nng nh? v?y ??u c th? ng?.

V?y l t?t r?i v?y l t?t r?i. L??ng du v? v? ng?c nh? nhng th? ra. Nng ??o kh?ng ph?i s? hai v? ch?ng gi dong di, chnh l n?u lm gia gia n?i n?i v chnh mnh lo l?ng lau nh? v?y, nng nh? t?i li?n c ch?u t?i c?m.

L??ng gia ??ng theo c?nh v? ch? ph??ng h??ng xem qua ?i, v?a lc th?y ???c nhn qua cao hc. Cao hc g??ng m?t ny h?n nh? r? nh?ng r? rng, ?ang mu?n l?i qua ?i c?nh co h?n m?t l?n, li?n nhn ??n cao hc pht ??ng xe ch?y.

Cng gia gia n?i n?i hn huyn m?t th?i gian, l??ng du b?t ??u vu h?i h?i trong nh nh?ng ng??i khc ??u ? ?ng kia, l?i ?i theo trong nh t?t c? m?i ng??i cho h?i qua, ???c ??n ??i b ?ang ? ??n v? tin t?c.

Nh?c thanh tng cng L?u Khu t?i sau, nghe v??ng chau bin khoa tay ma chan bin gi?ng b?ng dn dng nh? th? no m?i c th? cng hon ch?nh ?em bch ho? dnh xu?ng d??i. L??ng du cng Tri?u trung ? m?t bn u?ng tr xem b?n h? ba ci gh vo cng nhau giao l?u.

L??ng gia huan ?au lng s? s? nng ??u, t?i m?t cau Ch? no th?m?

Kh?ng ph?i ni n?m nay kh?ng tr? l?i sao?

V??ng chau v? v? nh?c thanh tng b? vai, ng? mang ti?c nu?i ni Kia h?o, n?u ng??i c tnh ton c?a chnh mnh, ta c?ng kh?ng lm ci ny c nhan.

N?i n?i qua ??i sau trong nh kh?ng c than nhan, ny v?n l ta nhi?u n?m nh? v?y l?n ??u tin v? nh ?n t?t. C l? l b?i v l?p t?c mu?n t?i ton gia ?on vin nh?t t?, l?i c l? l b?i v h?m nay bng ?m kh?ng t?i, nh?c thanh tng kh ???c c ni h?t d?c v?ng. C?ng kh?ng bi?t l?n ny ?u?i kh?ng k?p.

Chuy?n g a? L??ng du c??i h?i.

Editor:q ji-Time2021-01-18 09:20:59