Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

huā xià xuán

Time:2021-01-21 16:12:16

Th?m nh? c?m c??i nói “Ng??i c?ng là?”

Ho?c h?ng hoa mang ??nh c?ng lúa m?ch m? r?m, xem m?i ng??i ??u ? khí th? ng?t tr?i tr?u ??nh hoa, h?n ng?u nhiên c?ng s? ??ng th? tr?u m?y cay ngoi ??u, ho?c là ch? huy phía sau mang theo x?ng ?em nh?ng cái ?ó tr?u r?t ??nh hoa vùi l?p.

L?o tam c?ng ph? h?a nh? ca “Chính là, ??i ca ng??i lúc này là th?t g?p r?c r?i.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Th?m phong kéo nàng ng?i xu?ng, v? v? nàng phía sau l?ng an ?i “Kh?ng có vi?c gì, ng??i v?a t?i kh?ng ??nh kh?ng thói quen, ch? tr? m?y n?m thì t?t r?i. B?o qu?n ch? c?n ngh? ??n ?oàn viên li?n ít ?i kh?ng ???c s?i c?o.”

“Kh?ng có vi?c gì. Coi nh? tr?m quan t?. Ch? ?i gia gia ch? ?ó, làm h?n nhìn xem, ta ba nhi?u có ti?n b?.”

“Hành. Ta nh? ca ngày mai mu?n t?i t?nh thành làm vi?c, làm h?n ?em này ba mang tr? v?. Làm cha m? ng??i cha m? ta luan h? tr? xem m?t ?o?n. Ch? khai gi?ng ng??i ?i ti?p tr? v?.”

“Ng??i s? làm xiêm y a?”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Bi?t ???c là cho chính mình mua thu y, kh??ng h?ng ph??ng nói cái gì ??u kh?ng c?n. Th?m hòa c??ng ng?nh ?em ti?n gi?y ??a cho ng??i bán hàng, chính xác cùng nàng nói.

Ho?c h?ng hoa kh?ng lên ti?ng, yên l?ng ?em bàn tay ti?n ch?n, ti?p t?c cho nàng làm u?n l??n v?n ??ng. Th?m hòa c?ng kh?ng ép h?n, ?? ngh? sau l?i kh?ng nói thêm cái gì.

Th?m m? m? nhàn nh?t gi?i thi?u, n? nhan ch?y nhanh g?t ??u “Mu?i mu?i h?o.”

M?i ng??i Ta là ai, ta ? ?au?

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Nàng d? n?ng kh?ng ch? con kh? còn hành, l?o h? nh?ng kh?ng ch? kh?ng ???c. D??i tình th? c?p bách ng?i x?m trên m?t ??t, cách lan can cùng l?o h? kh?n n?i lên núi l?n.

L?o gia t? v?n d? li?n ngóng tr?ng t?n t? ?au, l?n này ???c ba. N?u kh?ng ph?i trong ?i?n tho?i bi?t ???c gi?a l?ng ng?a khó nh?n, c?ng s? kh?ng tr?m ch?y t?i b?nh vi?n.

——————

Bi?t t? chi b?ng ph?, h?n nói nh? th? l?o nhan ?? phi th??ng v?a lòng. Th? ch?n cái m?i ng??i, còn có cái gì lu?n qu?n trong lòng. Hài t? có chính h?n nhan sinh, ch? c?n h?n h?nh phúc, h?n c?ng kh?ng b?t bu?c khác. Tuy nói nhìn nhi t? ??nh b?t than hình, nh? c? vì h?n kh?ng tr? thành m?t ng??i quan nhan mà có chút ti?c nu?i.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“T?i.” Trong phòng Th?m h??ng ??ng v?i v?i vàng vàng ?áp ?ng r?i m?t ti?ng, s?t ru?t ho?ng h?t ?em tr?ng gà nhét vào gi??ng phía d??i li?n ?i ra ngoài. Ch? t?i r?i bên ngoài, t? ch? làm h?n nh?t màn th?u, nh?t xong màn th?u l?i ?i theo ?i Tay vi?n ??a c?m.

Ho?c m? m? b?t ??c d? th? dài, v?a quay ??u l?i nhìn ??n nhi t? kh?ng bi?t khi nào ??ng ? nàng phía sau. “Ng??i nh? th? nào ra t?i?”

T? ch? ?i theo v?i th? m?t sau vào ??ng phòng, ti?n phòng, m?y cái hài t? li?n hoan h? lên, nh?ng là b?n kho?n ??n hai cái oa oa ?ang ng?, ??u nh? r? nh? gi?ng kêu.

Nàng thu th?p chén ??a chu?n b? ?i t?y, kh??ng h?ng ph??ng cu?ng quít ?i ti?p. B? nàng ??y ra “Ng??i c?ng ngh? ng?i m?t chút, ta ngh? hè có th?i gian, m?y ngày này ta t?i làm vi?c nhà.”

Quay ??u l?i nhìn h?n nhan k?ch li?t ch?y v?i mà ?? lên g??ng m?t, Th?m hòa nhan k? ph?n b?i l?nh b?ng tam nháy m?t ?m l?i, ??i m?t b?t ??u ng?m nhìn.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“Ai. Ta ?ay ?i thay qu?n áo.”

?ay chính là tan th?i ??i, sao có th? làm ng??i cho chính mình qu? xu?ng a. Th?m hòa du?i tay ng?n c?n phùng ti?u b?p, b?t ??c d? m? mi?ng “M?i n?m nhan sam ho?c là h?t gi?ng ?ào t?o ??u là có quy ho?ch, kh?ng ph?i tùy th?i t??ng lo?i là có th? lo?i. Các ng??i ch? m?t chút, t?i r?i thích h?p th?i c?, ta s? m? r?ng gieo tr?ng quy m?. ??n lúc ?ó s? làm bí th? chi b? ? qu?ng bá th?ng tri ??i gia, các ng??i mu?n th?t có lòng, ??n lúc ?ó gia nh?p là ???c.”

T? ch? ?i theo v?i th? m?t sau vào ??ng phòng, ti?n phòng, m?y cái hài t? li?n hoan h? lên, nh?ng là b?n kho?n ??n hai cái oa oa ?ang ng?, ??u nh? r? nh? gi?ng kêu.

“Kh?ng có vi?c gì, ta ?n c?m mau, ch? m?t chút hai phút li?n lay vào.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Trai ??n gái chi?c làm sao v?y, l?i kh?ng e ng?i ai. Ch? c?n kh?ng c? th? ??ng tác, ??i v?i nhàn ng?n toái ng?, này hai ??u kh?ng ?? b?ng. K? th?t nàng hai hung danh bên ngoài, nh?ng cái ?ó khó nghe nói c?n b?n kh?ng ai dám giáp m?t nói, th?m chí c?ng kh?ng dám làm cùng hai ng??i b?n h? quan h? ng??i t?t nghe ???c, e s? cho trêu ch?c m?t ??n t??c.

“H?o a, này có cái gì kh?ng ???c. Li?n tính ta khai h?c, cu?i tu?n c?ng có th? giáo ng??i.”

M?t bên ??i phu ??i h?n này quan ái t?c ph? thái ?? r?t có h?o c?m, h?o ng?n gi?i thích nói “Sinh m? so thu?n s?n m?t máu nhi?u, s?c m?t kh?ng h?o bình th??ng. ? c? h?o h?o d??ng d??ng là ???c.”

“??u bao l?n ng??i, 30 mà ??ng. Còn cùng ng??i l?o t? làm b?y ?au?”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“Ai?” T?n tháng ch?p ho?ng s?, ai n?m ? nhà b?n h? c?ng l?n a? N? nhan cong l?ng c?n th?n nhìn “Là Ph??ng nhi sao?”

N? nhan nói xoay ng??i mu?n ?i phòng b?p, b? m?t bên Th?m hòa m?t phen gi? ch?t. “Kh?ng c?n, nhi?u nh? v?y ?n ngon ?au, làm gì m?t hai ph?i ?n s?i c?o a. Ch? thêm n?m l?i bao thì t?t r?i.”

Hai ng??i th?c d?t khoát ?áp ?ng r?i m?t ti?ng, l?p t?c ch?y t?i, chén ? nhà b?p kh?ng c?n m? khóa m?n, minh tùng tr? v? s?m m?t chút, t? ch? tr??c h??ng hai cái trong chén b? thêm h?n m?t n?a chén n??c, hoa sen tr? v? v?a v?n h??ng trong khái.

B?ch h?t m?t phen tính toán kh?ng ch? tr?n thu?t, t? ch? có chút ngh?n khu?t, ?em trong phòng m?y gi??ng ch?n t? ?m ra t?i ph?i h?o, tính toán làm bu?i tr?a c?m, nhìn ??n trong vi?n vài ng??i ??u ? v?i, nghênh xuan ?i ra ngoài ch?i ??u ngoan ngo?n ?em ng?u mang ?i ra ngoài, ch? có Th?m h??ng ??ng ?em t?nh th?m h? tr? b?m t?t món ?n hoang d? phao trong b?n li?n kh?ng có chuy?n gì, ? kia ??ng tr?.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

L?o ??i run run m?t chút sau, th?c mau ?n ??nh chính mình. C?ng kh?ng ?? y t?i ?? ?? kêu g?i, ti?p t?c tri?u th??ng bò vài b??c. B?t ???c t? chim ?u ?i?u sau, ?em nó k?p ? nách, ??i tay ?m th? b?t ??u ?i xu?ng bò.

Ho?c h?ng hoa c??i c??i, b??c ra chan dài hai b??c qua ?i ?em nàng ?m vào trong ng?c. “N?u kh?ng ng??i mang lên ta ph?i.”

Ai! Ra t?i h?n s?m hay mu?n là ph?i tr? l?i. Này ba ti?u t? thúi chính là t?i c?p h?n gia gia n?i n?i báo thù, h?n khi còn nh? nh? th? nào kh?ng b?t lo, này ba ??u ??n t?i m?t l?n a!

“Th?c xin l?i, th?c xin l?i, ? t? ? trên ???ng h?ng r?i, ch?m tr? th?i gian.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“Qu?t l?o nhan, ch?t qu?t ch?t qu?t, ng??i ??i này ??u tính toán cùng nhi t? hình cùng ng??i l? a!”

Not dressing up

L?o gia t? v?n d? li?n ngóng tr?ng t?n t? ?au, l?n này ???c ba. N?u kh?ng ph?i trong ?i?n tho?i bi?t ???c gi?a l?ng ng?a khó nh?n, c?ng s? kh?ng tr?m ch?y t?i b?nh vi?n.

?i theo bí th? chi b? g?t ??u nh?n l?i “Là, là, ta gi?a tr?a tr? v? l?i c??ng ?i?u. Này ?ó ??i quê mùa, l?i này ta ??u nói bao nhiêu l?n, m?t ?ám ??u con m? nó b?nh hay quên ??i. Ch? phán ??nh c?p b?c th?i ?i?m, nên các nàng khóc.”

Th?m hòa ch? là tìm cái l?y c? h? tr?, nàng l?i tr?nh tr?ng h?a h?n “Yên tam, l?m kh?ng ???c. Ta tay chan lanh l?, h?n n?a trong nhà có máy may, kia ?? v?t làm lên mau th?t s?.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“Ky. Yên tam, có ng??i l?o c?ng ra ng?a, ngu?n tiêu th? kh?ng thành v?n ??.”

Cu?i cùng kh?ng có bi?n pháp, v?n là bà m?u l?i kéo hàng xóm ?i xem nhà b?p sau ?ó khóc lóc k? l? kh?ng bi?t ai truy?n ra t?i trong nhà có ti?n, k? th?t trong nhà ?? mau c?n l??ng th?c, chính mình th?t s? kh?ng có bi?n pháp m?i ??ng y ra c?a làm ?i?m ti?u sinh y.

[]

Th?m hòa ch?y nhanh l?y cái gh? cho nàng “Ta bà bà ly g?n, ngài c?ng ??ng t?i. Nh? v?y th?t xa, nhi?u phi?n toái a!”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“Ho?c h?ng hoa, ta ?i r?i ng??i ? n?i này ?i.”

“Li?n lúc này ?ay, chúng ta kh?ng bao gi? sinh.”

Ai, ch? hy v?ng th?i gian dài, nàng có th? ti?p thu ?i! B?ng kh?ng khi?n cho ??i ca mang t?c ph? ?i ra ngoài s?ng m?t mình, n?u kh?ng v?n lu?n ??i v?i bà bà m?t l?nh, ??i t?u nên nhi?u ?y khu?t.

Th?m nh? c?m ?em con dau ?n ??n gh? trên “V?y ta t?i r?a chén, c?m nh? c? ng??i làm.…… ??ng cùng ta ?o?t, ch? ta ?i làm này ?ó còn ph?i làm phi?n ng??i làm. M?y ngày này li?n n?m ch?t th?i gian ngh? ng?i m?t chút, cho chính mình phóng cái gi?, làm Th?m phong mang ng??i ??n bên ngoài ?i ?i d?o.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Núi r?ng nhìn k? nhìn l?i n?m v? thu n?y m?m su?t, am th?m c?p oai kém dùng chút d? n?ng, b?o ??m chúng nó có th? thu?n l?i s?ng. Cùng quen bi?t b?ng h?u biên liêu biên h??ng d??i chan núi ?i.

“Là chúng ta thì th? nào.” Nàng c??i l?nh m?t ti?ng “Lúc này ng??i hai ti?u t? t? ? chúng ta trong tay, ng??i còn kh?ng ???c nh?m chúng ta ta c?n ta c? l?y.”

Th?m hòa c??i c??i an ?i nàng “Có l? ch? m?t chút li?n t?i r?i.”

Th?m hòa c??i c??i an ?i nàng “Có l? ch? m?t chút li?n t?i r?i.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

B?i vì g?n nh?t ??u là ? ??ng phòng n?u c?m, th?t gì ?ó ??u ??t ? ??ng trong phòng, c?ng mi?n cho thi?t cái ?? ?n còn ph?i ?i nhà b?p.

“???ng nhiên là ta. Ta kh?ng ?em hài t? c?u ?i, ch?ng l? ch? các ng??i l?a b?p t?ng ti?n làm ti?n sao?”

“Miêu miêu, ng??i th??ng WC nh? th? nào th?i gian dài nh? v?y? Miêu miêu, ng??i ? ?au, c?p cái ?áp l?i……”

“Có ta này ??i ng??i r?nh r?i ?, nào dùng ng??i làm này ?ó. Ng??i mau ch?i ng??i ?i.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Th?m hòa ch?y nhanh l?y cái gh? cho nàng “Ta bà bà ly g?n, ngài c?ng ??ng t?i. Nh? v?y th?t xa, nhi?u phi?n toái a!”

L?y ra chính mình c?a c?i ??u t?, n?u kh?ng ph?i Th?m hòa h?a h?n bao giáo k? thu?t, bao nhan sam tiêu th?. Ph?ng ch?ng ?i theo làm tuy?t kh?ng nhi?u nh? v?y.

Nhan gia con dau sinh th? sáu cái hài t?, tam ??i ??n truy?n nhan l?o hán m?ng ??n trên m?t s?o ??u nhìn kh?ng th?y, nhan bà t? n?i n?i thu x?p c?p con dau ??i ???ng ??.

C?m phong t?t tin, nàng xu?ng l?u chu?n b? ?i ??a. L?u m?t tr?ng tr?n kh?ng ng??i, nghe ???c ??ng t?nh, ??i t?u c?m cay lau nhà t? bu?ng v? sinh ra t?i. Xem nàng ?n m?c ??i áo b?ng, m? mi?ng quan tam h?i.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Hai anh em m?y n?m kh?ng g?p, th?i gian mang cho b?n h? m?t tia ng?n cách ? g?p m?t trong nháy m?t kia tiêu tr? h?u nh? kh?ng còn, vui v? hàn huyên lên.

“H?o, h?o, v? ??i, v? ??i.” Th?m m? m? v? v? nàng cánh tay, quay ??u c?n th?n nhìn nàng m?t. Làn da nh? c? tr?ng n?n, ng? quan tinh x?o m? l?. Gi?ng nh? so v?i tr??c càng xinh ??p, t? n? hoa ??i phóng t?i duyên dáng yêu ki?u, ph?ng ph?t n? r? thanh liên, thanh l? mà thanh nh?.

“Kh?ng ?áng ng?i, ta t?t kh?ng sai bi?t l?m, ? trong phòng ngay ng??i m?t ngày, ra t?i hít th? kh?ng khí.” V?i th? nói.

H??ng trong ?i r?i hai b??c, bóp d??i nách ?em mu?n ra bên ngoài bò minh sam cùng h?i ???ng t?ng cái ?m ??n gi??ng ??t bên trong, xem minh xuan cùng hoa nhài hai cái oa oa ?ang ng? ngon lành li?n ?em hai ng??i ti?u ch?n d?ch d?ch.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Th?ng ??n th?y ??i ph??ng ?em tr?m n?m ??o h?nh qu? t??ng m?t ng?m nu?t, tra c?ng ch?a th?a.

“?n, m?i v?a tan t?m. Ng??i trên ???ng m?t sao, trong xe s?o kh?ng s?o?”

?em hành thái ??o ti?n trong b?n, b? thêm chút th?y cùng mu?i, t? ch? c?m chi?c ??a gi?o trong b?n tr?ng gà.

H?n n?a trong th?n có b?t ch??c ?i tr?n trên bán ?n v?t, k?t qu? ch?ng nh?ng kh?ng ki?m ???c ti?n còn m?t sài ti?n, nh? v?y m?i làm các l? than thích ?ánh m?t t?ng ti?n y ni?m.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Kh?ng ngh? t?i chính là kh?ng quá hai ngày trong th?n th? nh?ng truy?n ra trong nhà c?m ngon r??u say ??n ??i, v?a h?i qu? nhiên là kia ti?u hài t? m? ru?t truy?n ra t?i, kh?ng m?y ngày trong nhà các lo?i vay ti?n m??n l??ng, khuyên nh? th? nào ??u kh?ng ?i.

Ho?c h?ng hoa xem h? s? xoay ng??i mu?n vào ?i, ch?y nhanh gi? ch?t h?i “Ta t?c ph? bao lau th?i gian có th? ra t?i?”

B?i vì minh xuan hoa nhài ??u ? ng?, hai ng??i thanh am c?ng kh?ng l?n.

“H?o a, ng??i mu?n kh?ng có vi?c gì li?n b?i ta ?i. Hai ta g?i tin kh?p n?i ?i d?o.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Còn có trong ??n ?i?n gi?ng m?t th? chuy?n x?a v??ng ?an ph??ng, Th?m hòa l?p t?c c?m th?y h?o ph?c t?p. ?ng tr?i ch?ng l? là làm ba cái day d?a mà ch?t ng??i cùng nhau s?ng l?i sao? V? lu?n nh? th? nào, v? sau cách b?n h? xa chút m?i là. Tr?ng t?i m?t h?i, khi?n cho chúng ta quên nhau trong giang h? ?i.

Trên m?t tr??c sau mang theo hi?n lành c??i, nàng ch? ch? bu?ng v? sinh “Ta ?i tr??c r?a tay, ng?i ???c ??i t?u ?? ?n, ta ??u thèm kh?ng ???c.”

“Kh?ng th? vì xem t?n t? cho ng??i ta ???ng t?n t?, ta l?o ho?c ??i này li?n kh?ng khom l?ng th?i ?i?m.”

Vài l?n mu?n tìm Th?m hòa nói m?t chút, nh?ng nàng c?n b?n là kh?ng ?? y t?i ng??i. Sau l?i tr?c ti?p l??c l?i nói, ta cùng ng??i kh?ng l?i nói h?o thuy?t. Còn dám h??ng lên trên th?u, c? n?i n?i li?n th? chó. Nhìn li?c m?t m?t cái tái h? ? chó, ng?m l?i kia ch? hi?n gi? ?? m?t mét dài h?n ??i gia h?a, nàng l?i kh?ng dám ng?nh h??ng lên trên th?u.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“??ng nói n?a, ta m? chính là cái ??i m?t danh l?i. Xem ta hi?n gi? thu vào so v?i ta ?? ?? ?i làm ki?m nhi?u, ?? kh?ng nói cái gì ng??i thành ph? ng??i nhà quê.”

Hai ng??i l?ng l?ng bao bao t?, ch? toàn bao h?o h? n?i. Th?m hòa nhìn li?c m?t m?t cái ba ti?u t? thúi, m? mi?ng h?i h?n “Kh?ng cho ng??i nhi t? c?u tình sao?”

“Ta cho ng??i ba g?i ?i?n tho?i, làm h?n ch?y nhanh tr? v?.”

“?i t?i nam bùn loan, nam bùn loan h?o ??a ph??ng……” C? b?ng nhiên b? day ??ng cu?n l?y, n? hài ti?ng ca ??t nhiên im b?t. ??i tay dùng s?c ?i túm thít ch?t c? d? v?t, thình th?ch m?t ti?ng té l?n trên ??t, m?i ??i tr??ng gi?ng nh? ly th?y cá.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

C?m phong t?t tin, nàng xu?ng l?u chu?n b? ?i ??a. L?u m?t tr?ng tr?n kh?ng ng??i, nghe ???c ??ng t?nh, ??i t?u c?m cay lau nhà t? bu?ng v? sinh ra t?i. Xem nàng ?n m?c ??i áo b?ng, m? mi?ng quan tam h?i.

“Th?y ???c, ba nhi t?, b? ?m ??n phòng b?nh.”

“Li?n lúc này ?ay, chúng ta kh?ng bao gi? sinh.”

T? ch? khua xe bò m?t sau mang theo cháu trai cháu gái v?a ??n th?n c?a, v?a v?n g?p ?ang ? c?a th?n quét tuy?t Ly nh? quy. “Nh? quy ca, còn ? b?n vi?c ?au.” T? ch? c??i ?ánh thanh ti?p ?ón. Ng?i ? xe sau ba cái hài t? c?ng ngoan ngo?n g?i ng??i.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

“Còn mu?n chi?u c? h?o t? mình.”

Cho nên v?a vào ??ng trong th?n li?n an bài ng??i thay phiên r?a s?ch c?a th?n này m?t m?nh, l? ra h?m nay ??n phiên Ly nh? quy, gi?a tr?a qua ?i li?n kh?ng c?n ph?i xen vào, th?ng ??n lam h?c tr??c ?em kh?i b?ng cùng th?y thanh m?t chút là ???c, nh?ng là h?m nay là h?n ?? ?? ngh? nh?t t?, nh?ng kh?ng còn s?m s?m t?i ch?.

“?ay là ta m? c?p, làm hai ta bu?i chi?u ra t?i mua xiêm y.”

“Kh?ng ?áng ng?i, nhi?u ít ?em hài t? sinh trên m?t ??t ??u. Ta lúc này m?i m?y tháng a, làm gì ??u kh?ng ch?m tr?.”

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

H?o ?i, n?u ng??i nh? v?y cho r?ng, ta ?ay kh?ng cùng ng??i tranh. L?o s? gia tr??ng qu? trách th?o ph?t ??u ng??i theo chan b?n h? ch?u trách nhi?m.

Ho?c m? m? b?t ??c d? c?c k?, nàng c?ng nói qua làm Th?m hòa v? nhà làm ? c?, nh?ng nàng này qu?t nhi t? l?i th? uy?n c?. Lúc này l?o nhan nhìn kh?ng t?i t?n t?.

H?i ?? ?? nói, l?o ??i quay ??u l?i th?y ???c chính mình cách m?t ??t có bao nhiêu cao. Trong nháy m?t c?ng kh?n tr??ng run run m?t chút.

??i t?u kh??ng h?ng ph??ng hi?n gi? ?? có mang ba nguy?t có thai, bà bà Th?m nh? c?m ??i nàng so v?i tr??c h?o r?t nhi?u. H?n n?a chú em c? em ch?ng gi? gìn, làm nàng r?t cu?c có chính mình là nhà này m?t viên c?m giác. Tam thái bu?ng ra, lá gan c?ng l?n r?t nhi?u.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Bên này t? ch? khua xe bò ?i ??n c?a nhà, xu?ng xe ?em minh bách ?m xu?ng d??i, ??i ch?t n? hoa sen cùng ??i cháu trai minh tùng ?? chính mình nh?y xu?ng, t? ch? làm cho b?n h? ch?y nhanh trong phòng ?i “Bên ngoài l?nh l?o ho?ng, ch?y nhanh ?i trong phòng ?m áp, minh tùng ?i giúp ta m? c?a sau.”

Th?m m? m? cùng th?ng gia c??i nói “H?o a! Phi th??ng hoan nghênh. B?t quá c?ng kh?ng ph?i là mu?n ng??i ?i làm vi?c a, ta cùng nàng t?u t? chi?u c? miêu miêu kh?ng thành v?n ??, trong nhà còn có b?o m?u ?au, nhan th? ??.”

“Hành. Ta nh? ca ngày mai mu?n t?i t?nh thành làm vi?c, làm h?n ?em này ba mang tr? v?. Làm cha m? ng??i cha m? ta luan h? tr? xem m?t ?o?n. Ch? khai gi?ng ng??i ?i ti?p tr? v?.”

Hi?n gi? này th?i ??i, ? t? h? là chuy?n th??ng, Th?m hòa ??o kh?ng vì cái này sinh khí. Ch? là nàng tr??c m?t có vi?c g?p, v?n d? nói t?t cùng h?n cùng nhau h?i li?u khê truan ??n nu?t l?i.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

Th?m lam “?úng v?y, l?o tam nói kh?ng ch?ng cùng ta gi?ng nhau, hi?n t?i ?ang lúc ch? s?p x?p vi?c làm thanh niên, s?u kh?ng bi?t nên làm gì ?au.”

Nghe ???c v?i th? nói nh? v?y t? ch? c?ng kh?ng l?i kiên trì, ?em xe bò d? xu?ng t?i, ng?u ?u?i t?i chu?ng bò, ? ch? th? d??i s? tr? giúp ?em trên xe d?u mu?i linh tinh ?? v?t d?n ??n m?t cái v?n d? ? h?u vi?n phóng t?p v?t trong phòng. Sau ?ó ?em d? l?i màn th?u da cùng h?m nay ? t?p th??ng mua m?t ít ?? v?t cùng nhau b?t ???c phía tr??c.

Túm nam hài day th?ng ch?t ??t, nàng th?a ng??i kh?ng chú y l?y ra m?t cay day ??ng ??t ? bên chan, sau ?ó nh?c nh? m?t bên nam nhan. Ch? ?em hài t? c?u ?i lên, nàng ??ng d?y v? v? m?ng ch?y l?y ng??i. Ho?c h?ng hoa gia h?a này c?ng kh?ng bi?t ??n ch? nào r?i, n?u kh?ng ?i nh?p kh?u ch? h?n ?i.

B? nhan bà t? ?m vào trong ng?c nhan l?ng kh?ng nói gì nhìn tr?i, kh?ng th? t??ng ???c nàng m?t th? h? ??i n?ng, hi?n t?i ?i ???ng ??u ?i kh?ng t?t.

Win365 Esport keo nha cai dua ra toi nay

H?m sau, ba hài t? b? nh? c?u ??a t?i kinh thành. Th?m hòa hai v? ch?ng toàn h? h??ng. Xe ??n li?u khê truan sau, Th?m hòa cùng ti?u á quyên t??ng ?i theo ?i tr??c trên núi nhan sam c?n c?.

latest articles

Top

<sub id="67127"></sub>
  <sub id="55346"></sub>
  <form id="17088"></form>
   <address id="29160"></address>

    <sub id="75401"></sub>

     Win365 Football vt6 tr?c ti?p bóng ?á Win365 Esport tr?c ti?p bóng ?á aff cup Win365 Online Game xem tr?c ti?p bóng da h?m nay Win365 Esport xem tr?c ti?p bóng ?á trên vtv6
     Win365 Football truc tiep bong da my| Win365 Online Game video tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay| Win365 Football truc tiep bong da u19 viet nam| Win365 Football xem vtv6 truc tiep bong da| Win365 Esport kèo nhà cai| Win365 Online Game truc tiep bong da vn| Win365 Football xsmt thu 7| Win365 Football ti le keo nha cái| Win365 Online Game truc tiep bong da k +| Win365 Esport t??ng thuat tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football choi ga hay nhat viet nam| Win365 Football tr?c ti?p bóng ?á trên youtube| Win365 Esport xem keo nha cai| Win365 Football tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam myanmar| Win365 Football tin nhat| Win365 Esport tr?c ti?p bóng ?á u19 vi?t nam| Win365 Esport xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam campuchia| Win365 Football tr?c ti?p bóng dá h?m nay| Win365 Football baccarat|