Win365 Online Game,Win365 Online Game ghi l? ?? online

News...   2021-01-21 07:01:20

  Win365 Gaming Site,Win365 Online Game ghi l? ?? online

Kh?p n?i tìm tìm, tùy tay nh?t c?n t? cành “Bàn tay ra t?i!”

Kh?p n?i tìm tìm, tùy tay nh?t c?n t? cành “Bàn tay ra t?i!”

Nh? b?o thò l?i g?n nhìn, còn th??ng th? s? s?, kín k?, th?c kh?n th?t, h?n n?a, tri?n h?o sau còn quái ??p, có lo?i thu?n th? c?ng ngh? ph?m thiên nhiên m? c?m, tri?u cha gi? ngón tay cái lên, khen nói “Cha l?i h?i nh?t!”

“Gi?ng nhau ?i, ng??i làm gì ta ?n gì.”

  

Phòng trong c?ng là t?t t?t thanh kh?ng ng?ng, toàn gia toàn b? ??u b? ?ánh th?c, b?t an ? trên gi??ng tr?n tr?c, nh?ng kh?ng có ng??i ta nói l?i nói, cái này ?i?m, n?u là càng gi?ng càng tinh th?n li?n kh?ng xong.

Kh?ng nh?n xu?ng tò mò, nàng cong l?ng, du?i tay qua ?i s? s?, ho?t ho?t, nh? ?úc m?t t?ng l?n, ng? ~, còn r?t tho?i mái.

“Nh? b?o, mu?n ?ánh thành gì d?ng a? Cha ng??i ta mau ch?u ??ng kh?ng n?i a.”

Ng?, kh?ng ngh? ??ng, ch?ng ???c......

Win365 Online Game ghi l? ?? online

  Win365 Online Betting,Win365 Online Game ghi l? ?? online,

V?a ?i v?a t??ng, lúc này ngoài ru?ng lúa hòa l?n lên v?a lúc, nàng kh?ng ??nh kh?ng th? ?i ngoài ru?ng nh?t, cho nên v?n là ??n tìm ti?u m??ng m??ng, ??c bi?t là cái lo?i này bùn nhi?u.

N?m tr??c có m?t l?n v? so này còn ??i, khi ?ó h?n ?i theo hai cái bi?u ca kh?p n?i nh?t cá, kia m?i tr?m tr? khen ng?i ch?i ?au!

Hành ?i, kia nàng chính mình ?i ch?i, lúc này ?c ??ng ?? có th? ?n, phòng b?p b?n g? t? li?n t?m m?t ??ng, ?? có hai ba thiên, bùn sa c?ng mau phun s?ch s?, tuy r?ng kh?ng có nh?p thu sau màu m?, nh?ng ch? c?n h??ng v? ?i?u h?o, gi?ng nhau h??ng cay ngon mi?ng.

B?i vì trong nhà kh?ng có s?a bò, ch? có th? lui mà c?u ti?p theo gia nh?p s? l??ng v?a ph?i n??c trong, tuy r?ng làm nh? v?y ra t?i ch?ng bánh kh?ng có n?i h??ng, nh?ng k? th?t c?ng c?ng kh?ng t? l?m.

  

K?t h?n m?y ngày h?m tr??c, h? th? “Nhi t?, t?i t?i t?i, nhìn xem này than h? ph?c th? nào?”

L?c l?c ??u, kh?ng ???c, nh? kh?ng n?i, ??u ?? lau!

“??i ca, ta này có cái d?a chua, ng??i mu?n hay kh?ng?”, M?nh an li?n cái mu?ng mang s?i c?o cho h?n xem, ?? b? c?n quá m?t cái mi?ng nh? s?i c?o có th? nhìn ra bên trong nhan, c?ng kh?ng có h?i h??ng tiêu chí tính màu xanh l?c.

“H?n n?a, gi?a tr?a có cá có t?m có ??i tráo, còn ch?a ?? ng??i ?n a, v??ng bát c?ng ??ng m? ??c!”

  Win365 Online Game ghi l? ?? online,

M?i ?i ra, Ti?u H? T? th? phào m?t h?i, ti?u béo m?t bu?ng l?ng, tuy r?ng c? v? phong ng??i trong nhà nhìn c?ng kh?ng ?áng s?, nh?ng cha m? c? ngày nói c? ??a ch? nh? th? nào nh? th? nào, h?n nghe nhi?u li?n có m?t c? thiên nhiên kính s? c?m, lúc này lòng bàn tay ??u ra h?n, h?, d?a ??n h?n, ?n b?a c?m c?ng th?t kh?ng d? dàng..... V?n là trong nhà ??i giò h?o a!

L?n qua l?n l?i m?t h?i lau, kh?ng bi?t ti?ng s?m là khi nào ?ình, ? lung tung r?i lo?n suy ngh? m?t ??ng l?n sau, nh? b?o r?t cu?c l?i l?n n?a có bu?n ng?, m? m? màng màng ng? qua ?i, lúc này cu?i cùng là v?a c?m giác ??n ??i h?ng ??ng.

M?nh an nh? nhàng ??y ra m?t ch?, v?a m?i nhìn ??n bên này có ??ng t?nh, kh?ng ngh? t?i th?t ?úng là ?n gi?u m?t con. Dùng gi? tre nhanh chóng ch?p t?i, t?m s?ng li?n kh?ng ch? nh?ng ch?y thoát.

“N??ng, ta còn mu?n!”, ??u l??i li?m li?m khóe mi?ng, nh? b?o h?m nay ?n u?ng h?o, m?t chén kh?ng ??, nàng còn có th? ?n.

Related

Related
  • Win365 Log In
  • Win365 Baccarat
  • Win365 Football Betting
  • 24h News Top