win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

dān yuán huān

Time:2020-12-04 18:18:22

Ch??ng 7 nh?c thanh tùng

L??ng du m? ra h?p l?i gi?y, nhìn ??n bên trong là m?t tr??ng ch?ng minh. Ngh? ??n là b?i vì hóa ch?t ?? dùng trong x??ng có kh?ng ít nguy hi?m hóa h?c ?? dùng, kh?ng có ch?ng minh nhan gia kh?ng bán ?? v?t cho ng??i.

Kh?i gió to! L??ng du có chút ?o n?o, chính mình th?t ?úng là mi?ng qu? ?en cái t?t kh?ng linh cái x?u linh, c? tình h?m nay b? nàng nói chu?n n?i lên phong. L?i nh? ??n bu?i t?i khi ?? vi tr??c sau kh?ng th? nào xác ??nh ng? khí, kh?ng c?m h?i h?n chính mình quá l??i, nên ?i s?m xác nh?n m?t phen.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

T?a nh? quy s? tr??ng nói ???c nh? v?y, nàng l?n này c?ng tác trung ph?m ph?i ??i sai, thi?u chút n?a h?i l??ng du, còn hu? ho?i chu s? phó vài tháng lao ??ng thành qu?. N?u ngày h?m qua l??ng du kh?ng có ?i ?óng c?a, sáng nay toàn b? hang ??ng kh?ng bi?t mu?n bi?n thành b? dáng gì. Nh?ng cái ?ó ??u là chu s? phó m?t t?c m?t t?c ch?a tr?, là h?n m?y n?m tam huy?t, li?n b?i vì chính mình ??i y, th? nh?ng t?o thành nh? th? nghiêm tr?ng h?u qu?.

Nhìn ??n bên kia chu s? phó nhìn tr??ng h??ng b?n h? ?i h?i giá c?, l??ng du l?i kéo bên ng??i lái xe ti?u chi?n s? ti?u Ly tay áo, h?i “??n Hoàng l??ng gi?i v?n lu?n ??u nh? v?y quy sao?”

Vui s??ng l?i hi?u l?m, h?n cho r?ng l??ng du tr??c nay kh?ng ngh? t?i v?n ?? này, vì th? ti?p t?c truy v?n “V?y ng??i ngh? t?i kh?ng có, có m?t ngày ng??i t??ng ?i tr? v?, tr? v? lúc sau còn có th? làm cái gì, còn có th? ?i n?i nào?”

L??ng du ??nh gió to c??i kh?, nàng c?ng kh?ng ngh? ??ng, nh?ng hi?n t?i b? gió th?i c?n b?n li?n ??ng kh?ng v?ng, t??ng b?t ??ng ??u kh?ng ???c.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

Tác gi? có l?i mu?n nói

L??ng du bi?t r? chính mình chính là cái ly lu?n phái, hai ??i ? th?c t? thao tác th??ng chính là linh kinh nghi?m, cho nên ??i v?i th?c ti?n c? h?i c?ng là th?p ph?n quy tr?ng.

L??ng du sau khi nghe ???c ch?y nhanh khuyên nàng, “N?i n?i ng??i ??ng khóc a, nh? v?y ta v? sau c?ng kh?ng dám h??ng trong nhà g?i ?i?n tho?i.”

“H?o,” l??ng du c??i c??i, “Ch? ta ngh? v? nhà th?i ?i?m, có th?i gian tìm ng??i ?n c?m.”

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

L??ng du do d? trong ch?c lát, còn kh?ng có t?i c?p nói cái gì n?a, li?n nghe ???c ?? vi lau dài v?ng vàng ti?ng hít th?, xem ra là l?i ng? r?i.

Có nhi?t ?? c? th?, h?n là ng??i s?ng. L??ng du trong lòng m?t c?c ?á r?i xu?ng ??t, tr?i bi?t nàng v?a r?i n?o b? nhi?u ít sa m?c kh?ng b? chuy?n x?a, s? chính mình th?t v?t v? g?p ???c chính là cái gì sa m?c bò ra c??ng thi, ho?c là trong truy?n thuy?t s? ?em l?c ???ng ng??i d?n ???ng h??ng t? vong quái v?t.

“Ng??i nào?” Xuyên th?u qua ti?ng gió truy?n ??n m?t ti?ng quát h?i, l??ng du híp m?t xem qua ?i, cách h?t cát th?y ???c m?t chút ánh sáng, t?a h? còn có kéo ??ng báng súng thanh am.

Ch??ng 8 quy?t ??nh

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“A?” L??ng du s?ng s?t, “Nga, ta kêu l??ng du.”

ái u?ng n??c trái cay ti?u bánh tr?i 200 bình; nuoer371 10 bình; th?n hi ma ma 1 bình;

Ch??ng 68

“H?o,” l??ng du c??i c??i, “Ch? ta ngh? v? nhà th?i ?i?m, có th?i gian tìm ng??i ?n c?m.”

So v?i b?n h? cái kia ti?u huy?n thành, kinh thành qu? th?c là có th? dùng ph?n hoa t?i hình dung, bình th?ng ???ng ph?, cao l?n ki?n trúc, ??y ???ng xe ??p, trang ?i?m tan tri?u m?i ng??i th?m chí r?t khó ??n v?a th?y ti?u ? t? t?i ?ay c?ng nhìn m?i quen m?t.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“Còn kh?ng ph?i ng??i này tr?n ? bên kia nhan duyên kh?ng t?t.” Ng?y t? gi?i thích.

Ti?u d??ng ?em thùng n??c h??ng nàng trong lòng ng?c m?t ??, kh?ng ??i nàng ti?p ?n, quay ??u b? ch?y c?ng d??ng nh? h??ng liên ??i ch?y t?i.

“Nào có khoa tr??ng nh? v?y.” L??ng du v? m?t ch?u kh?ng n?i. “Các ng??i kh?ng c?m th?y ta là thi?u tam nh?n li?n kh?ng t?i. Ta hi?n t?i nguyên v?n l?ng tóc ch?a t?n h?i, nào li?n ??n mu?n báo s? tích khoa tr??ng nh? v?y n?ng n?i.” Hu?ng chi n?u là th?t báo ?i lên b? gia gia th?y ???c, h?n phi tr?c ti?p li?n ?em chính mình tr?o tr? v? kh?ng th?.

T?ng chi quay ??u xem qua ?i, li?n th?y m?t cái trát th?p th?p bím tóc n? thanh niên, ?ang ng?i ? c?a gh? ??u th??ng gi?t qu?n áo, h? nghi nhìn b?n h? vài m?t.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“Ng??i xác ??nh sao?” L??ng du c?m th?y có chút kh?ng yên tam, “N?u kh?ng v?n là ?i xác ??nh m?t chút ?i, an tam.”

Kh?i gió to! L??ng du có chút ?o n?o, chính mình th?t ?úng là mi?ng qu? ?en cái t?t kh?ng linh cái x?u linh, c? tình h?m nay b? nàng nói chu?n n?i lên phong. L?i nh? ??n bu?i t?i khi ?? vi tr??c sau kh?ng th? nào xác ??nh ng? khí, kh?ng c?m h?i h?n chính mình quá l??i, nên ?i s?m xác nh?n m?t phen.

“?úng v?y.” L??ng du nh? t?i còn c?m th?y ngh? mà s?. Ba ng??i nhìn hang ??ng bích ho? kh?ng nói n?a.

Tóc c?a h?n s? sáng bóng, m?c m?t cái mao ?au áo khoác, vay quanh kh?n quàng c?, ??y m?t chi?c xe ??p, tay lái th??ng treo b?n túi trang m?t l? r??u tr?ng, lúc này chính d??ng mày, nhìn b?n h?.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

Nàng kh?ng có phát s?t c?ng kh?ng ph?i té x?u, chính là, ng? r?i……

Ch? là ??i m?n nh?m ch?t, trên c?a kh?ng dán phúc t?, ngày x?a h?ng cau ??i ??u ?? phai màu bi?n giòn, linh tinh treo ? trên c?a, c?a g? l? ra t?i m?t c? t? hoang phá y v?. Tuy r?ng m?n m?i th??ng kh?ng có tro b?i, trong m?n m?t c?ng kh?ng có tr??ng th?o, s?ch s?, kh?ng gi?ng nh? là kh?ng ai tr?.

“S?, s? có bi?n pháp ?i?” L??ng du m?t tr?ng mong nhìn ti?u Ly, hy v?ng ??i ph??ng có th? cho chính mình m?t cái kh?ng ??nh ?áp án.

Ng??i t?i 30 tu?i t? h?u, m?t mày cùng H? T? có ba b?n phan gi?ng, trang ?i?m tu?i tr?, k? th?t kh?ng hi?n tu?i.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

Vui s??ng b?t ??u c?ng th?c nhi?t tình, th?p ph?n nhi?t tam. L?n tr??c h?n ?i ra ngoài m?t chuy?n kh?ng bi?t t? ch? nào l?ng cái camera tr? v?, g?n nh?t c?ng kh?ng r?i tay n?i n?i ch?p ?nh.

“S? tr??ng.” L??ng du quay ??u nhìn v? phía quy s? tr??ng, g?i lên khóe m?i, l? ra m?t cái xán l?n t??i c??i.

Kia n? thanh niên ? trên v?t áo xoa xoa tay, m?i m?t phách trán nói “Ta còn nói cái gì cay hòe già ng? nh?, chúng ta này c?ng ch?a cái này ??a ph??ng kh?ng ph?i, nguyên lai là cay hòe sau, nh?……”

“Trong nhà tình hu?ng?” Ph??ng thanh s?ng s?t, sau ?ó l?p t?c ph?n ?ng l?i ?ay cháu gái gi?ng chính là có y t? gì. “Ng??i yên tam ?i, ta cùng ng??i gia gia l?i kh?ng chú y ?n u?ng, ?ói kh?ng ??n chúng ta. Nh?ng th?t ra ng??i……”

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

Quy s? tr??ng c?ng bi?t b?n h? là ngh? nh? th? nào. Cùng chu s? phó th??ng l??ng m?t phen, thu?n th? ?? cao yêu c?u, chiêu m?y cái nhi?u ít bi?t ch? tho?t nhìn kiên ??nh chút ng??i tr? tu?i ti?n vào. B?n h? c?ng kh?ng tr?ng c?y vào khác, li?n tr?ng c?y vào nh?ng ng??i tr? tu?i này tr?i qua chuy?n này y t??ng có th? s?a l?i, có m?y cái nguy?n y l?u l?i thì t?t r?i.

Not dressing up

“87!” L??ng du ?áp.

Chính là vui s??ng h?n, h?n nh?n kh?ng xu?ng d??i, h?n ch?u kh?ng n?i n?i này quá m?c gian kh? hoàn c?nh. H?n là cái l?ng m?n ngh? thu?t gia, h?n h??ng t?i t? do cùng càng r?ng l?n th? gi?i, h?n kh?ng mu?n d?ng l?i ? t? t? cát vàng bên trong. ??n Hoàng m?, h?n g?p qua, hi?n t?i mu?n ?i ki?n th?c m?t khác l?nh ng??i mê mu?i ??a ph??ng. H?n cùng l??ng du b?t ??ng, h?n kh?ng cho r?ng n?i này h?t th?y ?áng giá chính mình nh?n n?i.

Nh?ng k? th?t c?ng kh?ng có ?i xa, ? ph? c?n trà lau ??i s?, t? c?a s? v?a v?n có th? nhìn ??n 43 hào, nh?ng ??i m?t bu?i sáng ??u kh?ng có nhìn ??n ng??i, b?n h? ch? kh?ng k?p, h?n n?a l?i là gi?a tr?a, ??u ?ói b?ng, li?n ?i ?n c?m tr?a.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“Kh?ng có gì, ng??i kh?ng c?n c?m t? ta. Ta h?n là s?m phát hi?n ng??i ??i ? ch? này kh?ng vui.”

Ti?u d??ng m?t tr??ng ??n ?? b?ng, mi?ng tr??ng ?óng m? h?p t?a h? còn mu?n nói cái gì, nh?ng cu?i cùng t?i r?i vi?n nghiên c?u c?a c?ng kh?ng m? mi?ng n?a.

Nh?c thanh tùng ?n trong bóng ?êm trên m?t l?i hi?n lên m?t tr?n ho?ng lo?n, gi? tay vu?t ve ? l??ng du trên trán th? th? ?? ?m, l?i phóng t?i cái m?i tr??c tr?c tr?c h?i th?. Nh? nhàng h? vài ti?ng nàng tên, ??i l?y l??ng du kh?ng th? nào kiên nh?n tr? l?i.

Bên ngoài gió to ?? ?ình, ánh m?t tr?i t? ??u g? khe h? trung chi?u ti?n vào, chi?u vào nh?c thanh tùng s??n m?t th??ng.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“???c r?i, ??ng ngh? nhi?u.” L??ng du v? b? vai an ?i nàng. Vi?c ?? ??n n??c này, t? trách ?? kh?ng c?n ph?i, mu?n nh? th? nào ??n bù m?i là hàng ??u. “Chúng ta ch?y nhanh tr? l?i trong s?, ?em s? tình cùng s? tr??ng nói m?t chút ?i.”

T?ng chi nh?n kh?ng ???c, nh? nhàng ? h?n trên m?i h?n m?t cái, ch? có nhàn nh?t r??u h??ng, kh?ng có gì k? quái h??ng v?.

Ch?u này kh?ng ít tiêu ti?n, xem ra L?u v? dan ??i H? T? r?t coi tr?ng, lúc này T?ng chi cùng t? minh an cu?i cùng là có th? phóng h? tam.

“?n, làm sao v?y?” H?y còn trong lúc ng? m? b? ?ánh th?c ?? vi l?m b?m h?i.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“Kh?ng có gì, ng??i kh?ng c?n c?m t? ta. Ta h?n là s?m phát hi?n ng??i ??i ? ch? này kh?ng vui.”

“?úng ?úng ?úng,” l??ng du tán ??ng g?t g?t ??u. “Ta hi?n t?i l?i khát l?i ?ói, nhìn ??n ng??i n??c m?t li?n càng mu?n u?ng n??c, cho nên ng??i mau ??ng khóc.”

??n Hoàng nh?t t?, l??ng du nh?ng th?t ra càng ngày càng thích ?ng. Nàng ?? th?t lau kh?ng cùng phía tr??c gi?ng nhau ngh? ??n s? r?i ?i s? tình, mà là ? m?i m?t l?n l?i thói quen m?t cái cái gì tan ?? v?t sau, mang theo ?i?m ti?u kiêu ng?o ? trong lòng khích l? m?t chút chính mình.

Tr??c m?t này ?ó tác ph?m ngh? thu?t có l?nh ng??i luan h?m m? l?c, v??t qua tr?m ngàn n?m xu?t hi?n ? m?i ng??i tr??c m?t, d?n b?n h? ngh? chan t?i ?ay, kh?ng ?ành lòng r?i ?i.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

L??ng du k? th?t r?t mu?n bi?t, r?t cu?c là nh? th? nào v?a khéo m?i có th? làm h?n m?o gió cát ra t?i, v?a lúc c?u chính mình m?ng nh?. Nh?ng ??i ph??ng quá m?c l?nh nh?t, nàng th?t s? kh?ng có d?ng khí ti?p t?c truy v?n. L?i nói nh?c thanh tùng c?ng coi nh? là nàng an nhan c?u m?ng, ??i v?i h?n khó tránh kh?i có chút khí th? kh?ng ??.

Ph??ng thanh th? dài, kh?ng bi?t là nên h?i h?n l??ng du khi còn nh? kh?ng làm nàng th? qua m?t chút ?au kh? ch?u quá mài gi?a. Hay là nên h?i h?n kh?ng nên c?m th?y nàng kiên trì kh?ng ?i xu?ng s?m mu?n gì s? ch?y v? t?i, làm nàng m?t ng??i ?i ??n nh? v?y xa ??a ph??ng ?i.

L?u v? dan m?t l?nh tam nhi?t, ch? qua m?t ngày, li?n t? quen thu?c lên, m?nh li?t m?i t? minh an b?n h? l?i ? vài ngày.

Gi? tay s? s? c?c ?á l?i ?em nó th? tr? v?, nàng c?ng ch? có th? vì m?i ng??i c?u nguy?n, hy v?ng b?n h? có th? bình an ?? tr? l?i.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

L??ng du t?c kh?ng tinh l?c chú y t?i này ?ó, nàng b? ?? vi n?a treo ? trên ng??i, c?ng chan chan b?ng th?ng run. R?t mu?n làm ?? vi tr??c xu?ng d??i bu?ng tha nàng cái này trên m?t ??t ng?i m?t ?êm ng??i ?áng th??ng, nh?ng ?? vi hi?n t?i chính khóc kh? s?, nàng l?i kh?ng bi?t nên nh? th? nào m? mi?ng.

“Ninh l?o s?.” L??ng du c??i c??i, cùng nàng ?ánh thanh ti?p ?ón.

Nhan th? m?t chút sung túc kh?ng ít. L??ng du nh?ng th?t ra kh?ng có gì b? ?o?t bát c?m nguy c? c?m, ng??c l?i b?i vì làm vi?c ng??i nhi?u mà th?p ph?n vui v?.

L??ng du k? th?t r?t mu?n bi?t, r?t cu?c là nh? th? nào v?a khéo m?i có th? làm h?n m?o gió cát ra t?i, v?a lúc c?u chính mình m?ng nh?. Nh?ng ??i ph??ng quá m?c l?nh nh?t, nàng th?t s? kh?ng có d?ng khí ti?p t?c truy v?n. L?i nói nh?c thanh tùng c?ng coi nh? là nàng an nhan c?u m?ng, ??i v?i h?n khó tránh kh?i có chút khí th? kh?ng ??.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

L??ng du h?i “Các ng??i h?m nay ?i chính là m?y hào qu?t a?”

Khác kh?ng nói, chu s? phó chính mình thê nhi c?ng ? t?i trong th?n, nh?ng ng??i khác c?ng kh?ng th?y ra t?i nhà b?n h? so ng??i khác giàu có nhi?u ít. Ng??c l?i b?i vì thi?u cái tráng lao ??ng mà c?ng v? pháp nhi?u lo?i. Có cái kia c?ng phu cùng h?n h?c nh?ng cái ?ó nghe làm ??u ng??i ??u l?n ?? v?t, còn kh?ng b?ng thành thành th?t th?t nhi?u khai hai m?u ??t. Này v?n là trong th?n ??i b? ph?n ng??i y t??ng.

Ti?u d??ng tr? l?i “Ng??i xách tr? v? ??u sái kh?ng có, v?n là ta ??n ?ay ?i.” Ng? khí nh? c? kh?ng tính là h?o.

C?m t? t??i [ dinh d??ng d?ch ] ti?u thiên s?

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“Cái kia, ta tr??c ?i ra ngoài g?i ?i?n tho?i, n?u s? phó b?n h? mua xong r?i l??ng th?c, ng??i cùng b?n h? nói tr??c ch? ta trong ch?c lát, có th? ch??” L??ng du h?i.

B?n h? tr??c làm ?n chung quanh hàng xóm, nói là ch? ?? có ng??i t?i th?i ?i?m th?nh nói cho h?n có ng??i t?i tìm h?n, li?n r?i ?i.

H?n xe ??p ?em th??ng treo m?y cái ?i?m tam bao, còn treo ch? thiêu gà, chính là kh?ng th?y r??u, ph?ng ch?ng là m?t bu?i sáng b? say r??u ?au ??u l?n l?n th?m, kh?ng dám l?i u?ng.

“H?n phan n?a ?êm kh?ng ? vi?n nghiên c?u mang theo, ra t?i làm cái gì, mau tr? v?!” Ng??i n? trách c? nói, “Ng??i kh?ng bi?t sa m?c kh?i phong còn ? bên ngoài ?i là nhi?u nguy hi?m s? tình sao? Càng ??ng nói hi?n t?i còn ? bu?i t?i.”

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“M?y hào qu?t, mu?n hay kh?ng tr? v? nhìn xem, ta b?i ng??i cùng nhau.” L??ng du nói li?n ??ng lên, tính toán cùng ?? vi cùng ?i ki?m tra m?t chút.

“?? bi?t, ta ?ay ?i cho ngài ??o chén n??c.” L??ng du xem nàng c??i mi?n c??ng, ?oán ???c h?m nay nhìn ??n kia m?t màn ??i nàng ?ánh sau vào c?ng là kh?ng nh?, vì th? ra v? nh? nhàng sinh ??ng kh?ng khí.

“H?,” ?? vi nh? nhàng th? ra, “Cái này nh?c ??ng chí c?ng quá l?nh, cùng ngày h?m qua gió to kh?ng sai bi?t l?m.”

Nguyên lai, ?êm qua s? tình s? d? s? nhanh nh? v?y truy?n t?i liên ??i, ??u là b?i vì phía tr??c hi?u l?m làm l??ng du ? liên ??i danh ti?ng kh?ng t?t. Ngày h?m qua nàng làm ki?n ? nh?ng ng??i khác xem ra x?ng ???c v?i d?ng c?m s? tình, các ??ng s? li?n giúp nàng xoay chuy?n phong bình, li?n thêm m?m thêm mu?i ? liên ??i bên kia tuyên truy?n m?t chút.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

?n xong r?i c?m tr?a, l??ng du kh?ng cùng bình th??ng gi?ng nhau h? tr? thu th?p chén ??a, mà là xách lên t?i m?t bên ph?i cho chu s? phó ??a c?m tr?a.

Sau khi ?n xong, quy s? tr??ng ?em chu s? phó cùng l??ng du g?i vào v?n phòng, nói cho b?n h? phía tr??c trình báo ?? v?t phê xu?ng d??i. L?i ?em ti?n cùng m?t tr??ng gi?y ??a qua ?i, nói cho b?n h? tìm cái th?i gian cùng liên ??i m??n xe ?i n?i thành hóa ch?t ?? dùng x??ng mua là ???c.

L??ng du híp m?t, t??ng t? ??y tr?i cát vàng tr?ng ???c thanh cách ?ó kh?ng xa chi?c xe kia gi?y phép l?i kh?ng có th? thành c?ng, b?t quá h?i qua ti?u Ly nói c?ng kh?ng ph?i liên ??i xe.

Ng?y t? xem nàng ?i r?t ?n, xách ?i?m này l? h?n là kh?ng thành v?n ??, vì th? c?ng kh?ng h? mi?n c??ng. “Hành, ta ?ay li?n m?c k? ng??i.”

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

Ng? nh? l?i tr??ng l?i vòng, T?ng chi m?t h? h? ??i di?n tên c?a hi?u, trong lòng l?i có ?i?m h? ??, tìm kh?ng r? ràng l?m.

L?u tr?ch, ??i m?n n?a m? ra, h?m nay th?i ti?t sáng s?a, san th?ng th??ng ph?i ch?n, H? T? chính quét san.

Nh?c thanh tùng kh?ng có tr? l?i, hai ng??i chi gian l?i là m?t m?nh yên l?ng.

?? vi sáng nay v?a m? m?t li?n phát hi?n l??ng du kh?ng ? bên c?nh, còn bu?n b?c nàng h?m nay th? nh?ng th?c d?y s?m nh? v?y kh?ng có ng? n??ng, cùng h??ng c?n trêu ch?c vài cau. K?t qu? r?i gi??ng sau hai ng??i ? vi?n nghiên c?u tìm cái bi?n c?ng kh?ng th?y ???c l??ng du bóng dáng, ?i bên c?nh liên ??i h?i c?ng kh?ng ai nhìn th?y.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

Kh?ng ngh? t?i tr? v? th?i ?i?m t?a h? L?u v? dan ?? ?? tr? l?i, m?n tuy r?ng ?óng l?i, nh?ng khóa ?? m? ra, tùng tùng treo ? trên c?a.

L??ng du r? m?t, tr?m m?c sau m?t lúc lau, cay chát m? mi?ng h?i “Ng??i nói, ta có th? hay kh?ng cùng h?n gi?ng nhau, ch? ??n kh?ng có nhi?t tình lúc sau, li?n m?t kh?c ??u ? kh?ng n?i n?a.”

Vui s??ng nhìn nàng, v? cùng ?au ??n nói “L??ng du, ng??i s? h?i h?n. Ng??i hi?n t?i d?a vào m?t khang nhi?t tình l?u l?i n?i này, chính là nhi?t tình rút ?i, ng??i s? h?i h?n ? ch? này l?ng phí nh? v?y nhi?u th?i gian.”

L??ng du xem h?n ??ng ? c?a kh?ng ?i r?i, t? giác mà ti?p nh?n thùng n??c. “C?m ?n a.”

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“Ph?c.” L??ng du kh?ng nh?n xu?ng, phát ra m?t ti?ng kh?ng l?n ?u nh? ti?ng c??i. Chính là vui s??ng cái d?ng này cùng nàng m?t tháng tr??c quá gi?ng, này phó kh?ng ki?n th?c qua nhan gian khó kh?n b? dáng qu? th?c là gi?ng nhau.

Qua h?o sau m?t lúc lau m?i mím m?i, ?em r??u xái u?ng m?t h?i c?n s?ch. Ch? là kh?ng bi?t là thiên l?nh v?n là u?ng quá nhi?u, h?n hai má h?ng l?i h?i, thanh am c?ng th? lên.

Qu? nhiên, ch? ??n vui s??ng b? ??a t?i hang ?á th?i ?i?m, s? h?u oán gi?n ??u bi?n thành tán th??ng.

L??ng du b?t ??ng thanh s?c xoa xoa c?, nh? nhàng th? ra.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“L??ng l?o s? ngài th?t ?úng là…… Cái kia t? nói nh? th? nào t?i,” ti?u Ly g? g? ??u, th?c n? l?c suy ngh?. “?úng r?i, kêu kh?ng dính khói l?a phàm t?c.”

“V? sau c?n th?n chút, c?ng ??ng l?i nh? v?y xúc ??ng.” Nh?c thanh tùng tr?m th?p thanh am ? bên tai vang lên.

L??ng du tr??c kia kh?ng nói là s?ng trong nhung l?a, nh?ng xem tay li?n bi?t là ch?a làm qua vi?c n?ng. Nh?ng hi?n t?i kh?ng gi?ng nhau, nàng này ??i tay nhìn li?n tháo kh?ng ít, m?i ngày ??u ph?i t? lên m?t t?ng b?ng tuy?t s??ng nhìn m?i t?t m?t chút.

“L??ng l?o s? ngài ng?m l?i, chúng ta n?i này ?i?u ki?n kh? tuy kh?, chính là kh?ng thi?u mà a. Chúng ta liên ??i chi?n s? khác kh?ng có, chính là có cánh tay s?c l?c khai hoang tr?ng tr?t. Chúng ta n?i này v?n d? th? ??a khí h?u li?n kh?ng t?t, n?m nay náo lo?n tai ch?u ?nh h??ng ng??c l?i là ti?u nhan. H?n n?a ngài ??ng quên, liên ??i hi?n t?i h?n phan n?a ng??i ??u kh?ng ? trong ??i a.” Ti?u Ly gi?i thích.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

C?m giác ???c bên ng??i d?n d?n ch?y xu?ng d?a vào chính mình trên vai ng? say l??ng du, tr? b? m?t cau ng?c ng??i có ng?c phúc, nh?c thanh tùng c?ng kh?ng bi?t còn có th? nh? th? nào ?ánh giá nàng.

Tr? b? này ?ó ? ngoài, quy s? tr??ng còn c?ng ??o b?n h? nhìn xem l??ng gi?i, n?u gi?i thiêm còn tính thích h?p, ? mua chút l??ng th?c ph? khoai tay linh tinh tr? v?.

Ph??ng thanh th? dài, kh?ng bi?t là nên h?i h?n l??ng du khi còn nh? kh?ng làm nàng th? qua m?t chút ?au kh? ch?u quá mài gi?a. Hay là nên h?i h?n kh?ng nên c?m th?y nàng kiên trì kh?ng ?i xu?ng s?m mu?n gì s? ch?y v? t?i, làm nàng m?t ng??i ?i ??n nh? v?y xa ??a ph??ng ?i.

Là nàng quá m?c xúc ??ng, c?n b?n kh?ng bi?t này ??i m?c gió cát l?i h?i, ??u óc nóng lên li?n v?t ra, k?t qu? làm chính mình h?m ? ti?n th?i kh?ng ???c x?u h? hoàn c?nh. Còn h?o g?p ng??i, b?ng kh?ng nàng th?t kh?ng bi?t mu?n nh? th? nào m?i có th? ai ??n h?ng ??ng.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

“A, kh?ng có gì.” ?? vi c?m qu?n áo cùng cham t?m th?i bu?ng, ti?p nh?n trà lu nh?p m?t ng?m. “M?i v?a nghe các ng??i nh?c t?i c?a g?, ta suy ngh? h?m nay tr? v? th?i ?i?m có hay kh?ng ?em hang ?á c?a g? khóa l?i.”

C?m t? t??i [ dinh d??ng d?ch ] ti?u thiên s?

M?i ngày m?t ?ám ng??i ng?i vay quanh ? cái bàn biên, l??ng du m?t ng??i ??a l?ng v? phía b?n h? m?t ng??i luy?n t?p.

? th?i ti?t hoàn toàn bi?n l?nh phía tr??c, vi?n nghiên c?u kh?ng ch? có có ly bi?t, còn nghênh ?ón tan nhan.

win365sport truc tiep bong da hom nay viet nam

Vui s??ng nhìn nàng, v? cùng ?au ??n nói “L??ng du, ng??i s? h?i h?n. Ng??i hi?n t?i d?a vào m?t khang nhi?t tình l?u l?i n?i này, chính là nhi?t tình rút ?i, ng??i s? h?i h?n ? ch? này l?ng phí nh? v?y nhi?u th?i gian.”

latest articles

Top

<sub id="41482"></sub>
  <sub id="66416"></sub>
  <form id="78453"></form>
   <address id="48760"></address>

    <sub id="79574"></sub>

     win365 cách ch?i baccarat d? th?ng win365sport h? trong l? ?? win365 tr?c ti?p bóng da win365sport truc tiep bong da vtc
     win365 tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam myanmar| win365sport tuong thuat truc tiep bong da anh| win365sport ?ánh ?? online| win365 vi?t nam online| win365 xem vtv6 tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| win365 lu?t ch?i blackjack| win365sport youtube truc tiep bong da k+1| win365sport s? ?á mi?n nam| win365sport ?ánh ?? online| win365sport tr?c ti?p bóng ?á barca vs atletico| win365sport keo nhà cái| win365sport tr?c ti?p bóng ?á man city| win365sport choi bai baccarat| win365sport lo de online uy tin| win365sport truc tiep bong da k| win365 xem tivi tr?c ti?p bóng ?á| win365sport linh xem tr?c ti?p bóng ?á| win365 xem truc tiep bong da vtv6| win365 tr?c ti?p bóng ?á 24 gi?|