Win365 First Deposit Bonus,Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á vtc3

News...   2020-11-28 10:07:55

  Win365 Football Betting,Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á vtc3

L??ng du m?t ng??i ? bên ngoài ?n nh? v?y nhi?u kh?, h?n m?t cái oa ? nhà c?ng ch?a ??n bên ngoài mài gi?a quá, c?ng khó trách cùng nàng càng kém càng xa.

Cáo bi?t ?? n?i n?i cùng c? l?i t? t?n hai ng??i, L??ng gia d?nh ? trên ???ng h?i l??ng du là nh? th? nào g?p ???c c? l?i.

C?m chi?u khi, L??ng gia ??ng l?y ra h?n mang ??n m?y ch? thiêu gà c?p vi?n nghiên c?u c?ng nhan viên ch?c nhóm thêm cái ?? ?n.

——

  

“Ng??i mu?n cùng chúng ta cùng ?i Y t?nh?” L??ng du kinh ng?c m? to hai m?t nhìn. “Chính là, chính là liên ??i……”

Hoàng tr?ch ? bên trong tr?n r?i m?t cái t?i cu?i tu?n, tuy r?ng kh?ng có c? y h? hao bích ho?, khá v?y kh?ng ph?i t??ng th?t c?n th?n m?t chút kh?ng ch?m vào cái lo?i này.

S? tình nh? v?y t??ng li?n t??ng th?ng. Ngh? ??n v?a r?i ?? n?i n?i cùng c? l?i ??i tho?i, l??ng du dùng so v?i tr??c b?t b? m?t tr?m l?n ánh m?t ?ánh giá tr??c m?t c? l?i, cu?i cùng ??u v?a chuy?n h? m?t ti?ng Tr? b? l?n lên th?y qua m?t th?t s? kh?ng có gì ?u ?i?m, kh?ng x?ng v?i ??i t?, có gì ??c bi?t h?n ng??i.

“???ng nhiên kh?ng ph?i.” L??ng du c?c có c?u sinh d?c l?p t?c ph?n bác. “???ng nhiên là b?i vì h?n l?n lên ng??i t?t c?ng h?o, ??n gi?n t?i nói chính là ch? nào ??u ???c r?i.”

Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á vtc3

  Win365 Football Betting,Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á vtc3,

“T?t.” L??ng du ngoan ngo?n g?t g?t ??u, khó ???c ??i v?i h?n nh? v?y ?n nhu, k?t qu? l?i ??i l?y L??ng gia ??ng m?t cái xem th??ng.

“Ng??i h?o a.” ??i l?p nh?c thanh tùng bình t?nh, L??ng gia ??ng thanh am nh? là t? k? r?ng bài tr? t?i gi?ng nhau. “Ta kêu L??ng gia ??ng, là l??ng du ???ng ??. M?o mu?i h?i m?t chút, các ng??i nh?n th?c th?i gian dài bao lau, luy?n ái ?? bao lau, cho nhau hi?u bi?t sao?”

Có l? là nàng c? tuy?t quá m?c d?t khoát, làm cao húc c?ng b?t ??u lu?ng cu?ng. “Ng??i nh? th? nào s? làm kh?ng ???c?! N?u, n?u nhà ng??i ng??i có th? giúp ta nói m?t l?i, ta ?ay……”

“Mu?n mu?n mu?n.” L??ng du tích c?c h??ng ?ng. “V?a lúc L??ng gia ??ng t?i, d?n h?n ?i ???c thêm ki?n th?c.”

  

“Th?t s? th?c ghê g?m.” Nh?c thanh tùng c?ng ?i theo nói.

“Kia ?n ?? ?n ?au?” L??ng gia ??ng l?i h?i.

L??ng gia ??ng trong mi?ng nh? gi?ng phun tào nàng ngay ng?c, trong lòng l?i ?ang h?i h?n h?n là s?m m?t chút l?i ?ay. H?n v?a ??nh nói chính mình v? sau có th?i gian li?n s? l?i ?ay, còn kh?ng có m? mi?ng li?n nhìn ??n nh?y vui v? l??ng du ??t nhiên d?ng ??ng tác, sau ?ó li?n m?t ???ng ch?y ch?m, cu?i cùng ? m?t cái xuyên quan trang nam nhan tr??c m?t ng?ng b??c chan.

mà nói kiên nh?n ch? ??i c? h?i ph?n kích là l?i am hi?u b?t quá s? tình.

  Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á vtc3,

“Kh?ng ph?i!” L??ng du giành tr??c ph? nh?n. ? h??ng c?n trêu ch?c d??i ánh m?t x?u h? s? s? cái m?i. “Ta chính là, chính là ??t nhiên ngh? t?i nh?t th?i tò mò.”

“Nàng v?a r?i ?i v? tr??c.” Nh?c thanh tùng ?áp.

L??ng du can nh?c h?n ?em hoàng tr?ch ??a ??n nên ?i ??a ph??ng sau nh? th? nào c?ng mu?n ph?i h?p thuy?t minh m?t chút tình hu?ng, này m?t ?i m?t v?, ch? s? ? nàng ra c?a tr??c là kh?ng v? ???c.

L??ng gia ??ng c?m th?y, l??ng du ??ng kh?ng nhúc nhích th?t c?m tình là m?t chuy?n, h?n ngày mai nh?t ??nh ph?i làm chút cái gì tìm xem tam ly can b?ng là m?t chuy?n khác.

Related

Related
  • Win365 Horse Racing betting
  • Win365 Log In
  • Win365 Sport Online
  • 24h News Top