win365 xsmn hom nay

kě kāi lǎng

Time:2021-01-16 04:13:23

Lam minh thành nghe n?m thái c?ng nói r?t nhi?u t? tr??c s? tình, còn có gi?ng ??n thiên tai th?i ?i?m, nh? v?y hi?n t??ng càng nghiêm tr?ng.

Lam minh thành v?a nghe ??n ?i Hoa S?n còn có c? h?i ??c sách, m?t sáng r?c lên.

Lam minh thành bi?t n?m thái c?ng xác th?t h?o hai kh?u r??u, b?t quá áp t?i trên ???ng phát s?t, dùng r??u tr?ng lui nhi?t c?ng kh?ng ra k?.

win365 xsmn hom nay

“Thi?n nghiên, thi?n th? ?au?” ??i Chu th? c?ng ch?y v?i ra t?i h?i lam l?o ng?.

“Th? t? gia, nên tr? v? ph?, b?ng kh?ng qu?c c?ng gia cùng tr??ng c?ng chúa c?n ph?i lo l?ng.”

L?i v? d?ng, h?n ??i ?i?m c?ng có th? chép sách ki?m ti?n, quy?t kh?ng có kh? n?ng kh?ng có ti?n ??c sách kh?o thí.

N?u kh?ng ph?i Lam l?o thái thái còn s?ng h?o h?o, lam Ly th? kh?ng ??nh s? kh?ng ch?u ??ng.

win365 xsmn hom nay

“Sai gia, ta th?y th?y ta nhi t? li?n t?i, li?n m?t h?i s? kh?ng ch?m tr? gi? c?ng.” Lam l?o tam l?i m?t l?n t? c?u ra ti?ng, l?i này r?i xu?ng, tr?ng coi roi ?? tr?u l?i ?ay, lam l?o nh? v?i l?i kéo lam l?o tam m?t tránh, c?p tr?ng coi t?c m?y cái ti?n ??ng, ?n nói khép nép th?nh c?u tr?ng coi cham ch??c.

“D? ng??i mang tin t?c tr??c ng?i ?i.” Lam Ly th? nhìn vay l?i ?ay m?y cái con dau l?p t?c tr?ng m?t, “??ng làm cái gì, còn kh?ng mau c?p d? ng??i mang tin t?c ??o chén n??c.”

?ay là h? c?u tri?u ??i, b?n kh?ng ?ng qu? ??a c? n?m.

A S?u thúc c?ng vung pín bò, xe bò lúc này m?i h??ng t?i ch?m r?i r?i ?i.

win365 xsmn hom nay

“Mu?n m?u than, mu?n ca ca.” Ti?u n? hài n?m chau ch?u c? v?n là kh?ng quên ni?m chính mình m?u than cùng huynh tr??ng.

Này v?a th?y n?m thái c?ng báo ti?u n? hài l?i ?ay, huy?n l?nh ??i nhan v?i làm n?m thái c?ng ??a ti?u n? hài ??n ??i phu n?i ?ó ?i xem, sau ?ó l?i ?i nhìn trung c?n bá nh? phu nhan thi th?, c? ng??i nhoáng lên, thiên mu?n vong ta a.

“T? ??, ng??i nghe nói kh?ng có?” Lam Tam Lang h??ng v? phía lam minh thành nói.

Lam Tam Lang cùng lam minh thành này s? ?? xuyên m?t than b? ?? m?i, c?ng ?ng kia m?t cau, ng??i d?a y trang, rút ?i v?i th? áo xám, lam Tam Lang cùng lam minh thành ?n m?c tan l?i n?a ?i?m c?ng nhìn kh?ng ra ? n?ng th?n ti?u t? b? dáng.

win365 xsmn hom nay

Mà lam minh thành nhìn nh?ng cái ?ó c?m roi tr?ng coi t?c ??i ??i nhíu mày, nh?ng ng??i ?ó l?n ti?ng thét to ch?i r?a thúc gi?c uy hi?p, m?t b? roi tùy th?i tr?u ??n d?ch c?ng trên ng??i b? dáng, ch? c?n có ng??i ??ng tác ch?m li?n s? ai m?t roi.

Bên kia lam ch?n khóa m? ru?t c?ng là l?i kéo lam ch?n khóa v?n lu?n khóc lóc, trong nhà kh?ng có ti?n c?p lam ch?n khóa ??c sách, h?n n?a Hoa S?n có th? giúp b?n h?n d??ng nhi t?, lam ch?n khóa cha kh?ng chút do d? ??ng y lam ch?n khóa ?i Hoa S?n, th?m chí còn tuyên b? lam ch?n khóa n?u là vào kh?ng ???c Hoa S?n tr? v? li?n ph?i h?o h?o thu th?p lam ch?n khóa.

H?n n?a ??i Chu th? n?m ?ó ngh? t?i k? lam l?o ??i, cho nên trong lén lút c?ng kh?ng thi?u cham ngòi lam l?o ??i cùng lam Ly th? quan h?, th?m chí ?ánh cùng lam V??ng th? là bi?u t? mu?i quan h?, ??i Chu th? kh?ng thi?u ?m l?y lam l?o ??i s? tình cùng lam Ly th? ??i v?i t?i, th? cho nên lam l?o ??i cùng lam Ly th? quan h? phi th??ng gi?ng nhau.

Lam minh thành b?n h? v?a ra B?ch H? thành kh?ng xa, nh?ng còn ? B?ch H? thành ??a gi?i, b?n h? ?i chính là quan ??o, ch? là này s? cách ?ó kh?ng xa ?ang có m?t ?oàn thanh tráng niên x?p thành hai bên chính huy tr? ??u.

“??i bá n??ng, l?c ?? ?i cùng tr??ng trong nhà, thác ta tr? v? cùng ??i bá n??ng nói m?t ti?ng.” Lam l?o ng? này v?a nói xong, ??i Chu th? li?n kh?ng cao h?ng nói “Ng??i nh? th? nào kh?ng cho h?n cùng nhau tr? v?, h?n tháng tr??c c?ng kh?ng có tr? v?, ng??i ???ng ca ca nh? th? nào kh?ng nhi?u l?m coi ch?ng ?? ?? m?t ít.”

win365 xsmn hom nay

“N?m thái c?ng, r?t nguy hi?m.” Lam minh thành gi? ch?t n?m thái c?ng, kh?ng cho n?m thái c?ng ?i, nói t?i ?ay còn b? thêm m?t cau, “Chúng ta s?.”

Hi?n nay là c?nh nhan ??, t?i v? m??i n?m, ??i Càn giang s?n ??i th? t? ?? v??ng.

Tr?ng coi n?i này hoành mi l?p m?c, hét l?n ra ti?ng, “Làm cái gì, t??ng l??i bi?ng, ti?u tam gia roi thu th?p ng??i.”

“Kh?ng có vi?c gì, ng? nào ??u gi?ng nhau, quá m?t ?êm chúng ta li?n ?i.” N?m thái c?ng v?y v?y tay.

win365 xsmn hom nay

“Các ng??i hai cái ? ch? này, ta qua ?i nhìn xem.” N?m thái c?ng c?ng nói.

Lam minh thành cùng lam Tam Lang ??u l?p t?c g?t ??u, ngh? th?m kh?ng khóc li?n h?o.

B?t quá ng??i trong th?n v?a nghe nói ch? c?n th?ng qua Hoa S?n kh?o h?ch, vào Hoa S?n, li?n có th? ? Hoa S?n h?c v? ngh?, còn t? Hoa S?n d??ng.

T? Lang thích ??c sách, h?n thích h?c v?, ?áng ti?c trong nhà l?i kh?ng ??ng y, lam Tam Lang ch? có th? ch?y ra.

win365 xsmn hom nay

Lam l?o tam này m?t ch?y t?i, lam minh thành cùng lam Tam Lang ??u xu?ng xe ng?a, “Cha.”

Tr??ng phòng nhíu mày nói “Kh? n?ng kh?ng phòng.”

“Nh?m c?ng t?, ?ay là giang ??i nhan trong ph?.” Qu?n s? cung kính nói, ch? là này s? m?t ch?c m?t lát c?ng gi?i thích kh?ng r? ràng l?m, ch? là là gi?n l??c tr? l?i, l?i gi?i thi?u lam minh thành m?y cái.

“C?ng kh?ng ph?i là, tr??c kia m?i n?m sáu l??ng, ai, n?m nay l?i mu?n m??i l??ng, th?t th?t là ?n th?t ng??i a, cha ng??i l?n tr??c ?i tr? v? ??u kh?ng ra hình ng??i.” Này s? Tri?u th? ??u ph?m s?u, này m?t nhà t? lam l?o hán ??n lam l?o ??i, lam l?o nh?, lam l?o tam, lam l?o t? li?n có n?m cái, t?ng c?ng ph?i giao n?m m??i l??ng.

win365 xsmn hom nay

Toàn b? khách ?i?m ??u cháy, ??i gia t? c? ch?y v? phía ch?y tr?n, ti?ng thét chói tai, kêu th?m thanh, ti?ng kêu th?m thi?t, ti?ng kêu c?u m?ng thanh thanh l?t vào tai, lam minh thành nghe th?y da ??u ??u tê d?i.

“Ta là ?i theo ng??i trong th?n phía sau ra t?i, m?i s? kh?ng có nguy hi?m.” Lam Tam Lang nh?ng th?t ra th?c t? hào, v?n d? h?m nay t??ng tr?m cùng xe, nh?ng v?a lúc g?p ???c ng??i trong th?n ?i b? ?i huy?n thành, lam Tam Lang li?n ?i theo.

“A, A S?u thúc c?ng ch?y t?i.” Lam Tam Lang ??t nhiên kêu lên, ?em lam minh thành c?p kéo v? th?n.

“Kh?ng có vi?c gì, ng? nào ??u gi?ng nhau, quá m?t ?êm chúng ta li?n ?i.” N?m thái c?ng v?y v?y tay.

win365 xsmn hom nay

Tri?u th? m?i ti?n ?i tr??ng phu ?i lao d?ch, hi?n t?i l?i ti?n ?i ti?u nhi t?, trong lòng v?n ph?n kh? s?.

Not dressing up

N?m thái c?ng nhìn lam minh thành kh?ng vui b? dáng, ?em lam minh thành l?i ra gia m?n, lam minh thành hi?n t?i có ?i?m kh?ng thích l?o già này.

Su?t m?t ?êm, l?a l?n r?t cu?c d?p t?t, toàn b? khách ?i?m c?ng m?t m?nh màu xám. Khách ?i?m ??u là m?c ch?, này m?t thiêu cháy h?a th? là phi th??ng m?nh li?t, cái gì c?ng kh?ng d? th?a, thi c?t ??u có th? ??t thành tro.

R? ràng m?i l?n h?n hai tu?i, lam Tam Lang l?i l?n lên so v?i h?n cao l?n m?t ít.

win365 xsmn hom nay

“Ha h?” trà lau th??ng m?t v? m??i b?n tu?i thi?u niên quy c?ng t? ?ang ng?i ?n ph?m trà, nghe nh?ng cái ?ó ngh? lu?n thanh, tán d??ng thanh, khóe mi?ng l?nh lùng c??i, ánh m?t c?ng nguy hi?m híp.

“Ch? quán, các ng??i chúng ta l?o nhan hài t?, trong tay c?ng kh?ng m?y cái ti?n, li?n ti?n nghi m?t ít ?i.” N?m thái c?ng ?i theo tr??ng phòng cò kè m?c c?.

?ám cháy có chút ng??i b? c?u ra, có chút ng??i kh?ng có, lam minh thành kh?ng có nhìn th?y cái kia ph? nhan cùng bé gái, còn có kia hai cái thi?u niên, trong lòng kh?ng kh?i tr?m xu?ng, s? là có nguy hi?m.

Huy?n l?nh ??i nhan v?a th?y ??n hai cái thi?u niên kh?ng có vi?c gì trong lòng nh? nhàng th? ra, nh?ng v?a nghe ??n v? kia phu nhan cùng ti?u th? kh?ng ?, trong lòng c?ng sinh ra vài ph?n n?n nóng.

win365 xsmn hom nay

N?u kh?ng ph?i Lam l?o thái thái còn s?ng h?o h?o, lam Ly th? kh?ng ??nh s? kh?ng ch?u ??ng.

Nh? v?y xem, c?ng kh?ng ph?i xuyên qua.

Nh?ng n?m g?n ?ay, lam Ly th? cùng lam l?o ??i này m?t phòng kh?ng có gì ??i mau thu?n, nh?ng mau thu?n nh? là có.

??ng nói hai cái ??i nhan b?n cái hài t?, chính là b?n cái hài t? ??u ng? kh?ng d??i.

win365 xsmn hom nay

B?t quá ra c?a bên ngoài, kh?ng có kh? n?ng chú y quá nhi?u, h?n n?a c?ng c? nh? v?y màn th?u nh?t ti?n nghi.

Khách ?i?m b?n ti?u nh? ? c?u m?ng, ch??ng qu?y chan ??u m?m, nhìn cháy khách ?i?m bi?u tình bi th?ng mà kêu ng??i c?u ho?.

Lam Ly th? ??i lam l?o ??i quá b?t quá k? là kh?ng sao c?, th?m chí ??u ???ng lam l?o ??i s?m mu?n gì quá k? bên kia, l?i kh?ng có ngh? ??n ??i Chu th? l?i mang thai, quá k? m?t chuy?n c?ng li?n ch?n ch?.

Kh?ng nghe ???c cùng hi?n ??i có quan h? th?, nh?m tu?n ki?t ??i h?.

win365 xsmn hom nay

Có n?m thái c?ng c?nh cáo, lam minh thành b?n h? là phi th??ng an ph?n, n?m thái c?ng ??i v?i m?y cái hài t? an ph?n c?ng là th?c v?a lòng, n?u là quá ngh?ch ng?m r?t cu?c kh?ng h?o mang.

B?t quá ng??i trong th?n v?a nghe nói ch? c?n th?ng qua Hoa S?n kh?o h?ch, vào Hoa S?n, li?n có th? ? Hoa S?n h?c v? ngh?, còn t? Hoa S?n d??ng.

Qu? nhiên, th??ng phòng n?i ?ó nháo khai, lam Ly th? kh?ng mu?n hoa nhi?u nh? v?y ti?n.

“?i th?i” ?o?n c?n du ??ng lên nói.

win365 xsmn hom nay

B?ng kh?ng li?n vài ng??i bu?i t?i t? ? xe bò ng?, n?m c?ng kh?ng th? n?m, ng? c?ng ng? kh?ng t?t, là th?c b? t?i.

H?n n?a nhan gia là quy gia ti?u th?, b?n h? là bình dan bá tánh, nhìn th?y còn ph?i hành l?, nh? th? nào ???ng ca ca.

H?n là T??ng D??ng h?u cùng tuyên ninh tr??ng c?ng chúa con trai ??c nh?t, sinh ra nh?n h?t s?ng ái, c? ??i cái gì c?ng kh?ng c?n làm li?n có h??ng kh?ng h?t vinh hoa phú quy.

Kh?ng nghe ???c cùng hi?n ??i có quan h? th?, nh?m tu?n ki?t ??i h?.

win365 xsmn hom nay

Lam minh thành này s? c?ng là v?t h?t óc, c?m th?y huy?n l?nh ??i nhan cho b?n h?n m?t cái v?n ?? khó kh?n kh?ng nh?, nh?ng c?ng bi?t kh?ng h?ng kh?ng ???c.

“Phi, ng??i cái này ???ng cha d?y ra cái b?t hi?u t?, còn quái ??n ta trên ng??i, ta nh?ng kh?ng nh?n.”

?ang ??nh h?n t??ng m? ??u ki?n ngh?, n?m thái c?ng ?? ??i huy?n l?nh ??i nhan m? mi?ng, “B?m ??i nhan, nh?ng dùng r??u tr?ng th? m?t l?n, chúng ta ng??i nhà quê gi?ng nhau ??u là nh? v?y dùng.”

Vì th? nh?m tu?n ki?t l?i nh?n kh?ng ???c ? tan niên c? gia gia y?n th?i ?i?m làm m?t ??u th? 《 m?ng m?t t?t 》.

win365 xsmn hom nay

Lam Tam Lang ??u mi?ng kh?ng vui, “??i ca nh? ca m?i m?c k? ta ?au.”

“Nh?i ranh, cánh ng?nh.” Lam bu?c t? h?n cha xác th?t th?c t?c gi?n, c?ng c?m th?y th?c kh?ng m?t m?i, kh?ng ngh? t?i chính mình nhi t? t?i r?i Hoa S?n sau ??u m?c k? trong nhà.

N?m thái c?ng c??i t?m t?m mà nhìn lam minh thành, s? s? chòm rau h??ng t?i lam minh thành nói “T? Lang ? ??c sách th??ng xác th?t r?t có thiên phú, l?n này ?i Hoa S?n, ng??i c?ng có th? có c? h?i ??c sách, ???ng m?t cái tay trói gà kh?ng ch?t v?n nhan có r?m dùng, v?n v? song toàn m?i có th? siêu qu?n xu?t chúng.”

“Nh?m c?ng t?, ?ay là giang ??i nhan trong ph?.” Qu?n s? cung kính nói, ch? là này s? m?t ch?c m?t lát c?ng gi?i thích kh?ng r? ràng l?m, ch? là là gi?n l??c tr? l?i, l?i gi?i thi?u lam minh thành m?y cái.

win365 xsmn hom nay

Kim th??ng có ng? t?, ?o?t ?ích k?ch li?t, nh?m tu?n ki?t cùng ?o?n c?n du c?ng tham d? trong ?ó.

Lam minh thành th? dài, h??ng t?i Tri?u th? nói sang chuy?n khác nói “N??ng, tam ca ?au, nh? th? nào kh?ng th?y ???c tam ca?”

N?u kh?ng ph?i Lam l?o thái thái còn s?ng h?o h?o, lam Ly th? kh?ng ??nh s? kh?ng ch?u ??ng.

Th?a d?p lam l?o ng? còn ? nhà, lam minh thành cùng lam l?o ng? th?o th?, mu?n mang m?y quy?n th? qua ?i nhìn xem.

win365 xsmn hom nay

Lam Tam Lang là tung t?ng nh?y nhót, th?m chí la l?i khóc lóc l?n l?n t? v? h?n mu?n ?i, nh?ng kh?ng ai duy trì.

Th?ng ??n qua bu?i tr?a, ng??i mang tin t?c t?i c?a, Lam gia n?i này m?i thu ???c tin.

Cu?i cùng n?m thái c?ng cùng tr??ng phòng nói hai m??i v?n ti?n, tr??ng phòng quét lam minh thành m?y cái cu?i cùng g?t g?t ??u.

Th?a d?p lam l?o ng? còn ? nhà, lam minh thành cùng lam l?o ng? th?o th?, mu?n mang m?y quy?n th? qua ?i nhìn xem.

win365 xsmn hom nay

Lam minh thành c?ng phát hi?n, cái này n?m thái c?ng là Hoa S?n trung th?c thi?t ph?n a, li?n tính là r?i ?i Hoa S?n nhi?u n?m nh? v?y, tam v?n là h? ? Hoa S?n.

“Thi?n nghiên, n??ng cho ng??i ngao d??c, mau l?nh, ch?y nhanh u?ng ?i.” Lam Ly th? ?i vào ti?u nhi t? trong phòng ?ang nói, l?i nói r?i xu?ng l?i th?y ti?u nhi t? trong tay còn c?m m?t quy?n sách, l?p t?c ?i qua ?em th? c?p t? nh? nhi t? trong tay ?o?t l?i ?ay nói “Than mình còn kh?ng có cái gì ??p m?t th?.”

Kh?ng ngh? t?i béo nha ??u còn tu?i nh? li?n ái m?, lam minh thành nhìn v? phía hai s??n h?u h? ng??i, hy v?ng b?n h? có th? giúp ??.

“Ng? thúc c?ng, ta ?ói b?ng, chúng ta mu?n ?i xu?ng ?n c?m sao?” Lam bu?c t? nghe phía d??i ?? ?n mùi h??ng nh?n kh?ng ???c nu?t nu?t n??c mi?ng.

win365 xsmn hom nay

Nh?t th?t v?ng chính là lam Ly th?, còn ngh? ti?u nhi t? kh?o trung tú tài tr? v? h?o h?o làm mai, nh?ng nhìn ti?u nhi t? b? b?nh ? trên gi??ng, lam Ly th? c?ng là ?au lòng th?c.

C?ng trách kh?ng ???c lam Tam Lang kh?ng t? tin, ??i v?i cái ki?u ti?u th?, nào bi?t nh? th? nào h?ng. Th? lam minh thành ?i theo ti?u n? hài chào h?i, nhan gia c?ng kh?ng ?? y t?i.

Lam Ly th? mang theo m?y cái con dau ??a ti?n m?y cái nhi t?, ??i m?t ??u khóc ??.

Th? lam l?o ng? ? huy?n h?c, c?ng ? t?i huy?n h?c, m?t cái hai m?i tr? v? m?t hai l?n.

win365 xsmn hom nay

Tr??c h?t t?nh l?i còn l?i là bi?u thi?u gia, b? béo nha ??u c?p ?ánh th?c, ho nh? hai ti?ng, h? h?ng mà nhìn ??i gia, suy y?u nói “?ay là n?i nào, các ng??i là ai?”

H?n kh?ng ph?i kh?ng ngh? t?i này v?n ??, nh?ng h?n kh?ng ph?i th?t ti?u hài t?, hi?n t?i tu?i còn nh?, h?n có th? tr??c ?i theo ??i Lang Nh? Lang cùng Tam Lang cùng nhau ??c sách, ??i ??i ?i?m, h?n c?ng có th? chính mình ki?m ti?n giao ti?n kh?o thí.

“Nghe nói cái gì?” Lam minh thành khó hi?u mà nhìn lam Tam Lang.

“M??i l??ng b?c m?t ng??i?” Lam minh thành m? to hai m?t nhìn, n?m l??ng b?c có th? mua m?t m?u ??ng ru?ng, m??i l??ng b?c là có th? mua hai m?u, ??c sách giao quà nh?p h?c m?t n?m là m?t hai, này có th? so ??c sách còn quy.

win365 xsmn hom nay

“Cha” lam Tam Lang ?? kêu khai.

Lam minh thành tam l?p b?p, nhìn kia tr??ng ??i gan b? kéo ?i xu?ng, c?ng kh?ng kh?i sinh ra vài ph?n kh?n tr??ng c?m, xem ra b?n h? c?ng kh?ng th? r?i ?i.

“L?o tam gia, ?i ?em thi?n nghiên c?p kêu ra t?i.” Lam Ly th? l?i phan phó nói.

“Nh?m c?ng t?, ?ay là giang ??i nhan trong ph?.” Qu?n s? cung kính nói, ch? là này s? m?t ch?c m?t lát c?ng gi?i thích kh?ng r? ràng l?m, ch? là là gi?n l??c tr? l?i, l?i gi?i thi?u lam minh thành m?y cái.

win365 xsmn hom nay

M? k? con riêng chi gian quan h? v?n d? li?n r?t vi di?u, h?n n?a lam l?o ??i có th? nói là Lam l?o thái thái cùng ??i Chu th? nu?i l?n, b?n h? ??u ?? phòng lam Ly th?, li?n s? lam Ly th? cái này m? k? h?i lam l?o ??i.

??i Chu th? th?y lam Ly th? s?c m?t kh?ng t?t, trong lòng li?n tho?i mái th?c, ?ang mu?n m? mi?ng l?i nghe ??n bên ngoài lam Tam Lang vui s??ng thanh am, “Ng? thúc ?? tr? l?i, ng? thúc ?? tr? l?i.”

“Tính tính, ? m?t ?êm chúng ta li?n ?i.” N?m thái c?ng xua xua tay, c?ng kh?ng mu?n l?i so ?o.

Xe bò t?i r?i huy?n h?c, lam l?o ng? cùng lam l?o l?c ??u kh?ng ?, ? huy?n thành ??i m?t h?i, c?ng ch?a th?y ???c cùng th?n ng??i.

win365 xsmn hom nay

“T? Lang, thái c?ng bi?t ng??i t??ng ??c sách, nh?ng nhà ng??i có m?y cái ng??i ??c sách, trong nhà ch?a ch?c có th? cung kh?i ng??i ??c sách.” N?m thái c?ng nói.

Tuy r?ng lam l?o ng? nho nh? tu?i tr? c?ng ?? là ??ng sinh, nh?ng nghe nói kh?o tú tài r?t khó, th? làng trên xóm d??i có c?ng danh ng??i kh?ng m?y cái, lam minh thành kh?ng bi?t lam l?o ng? trình ?? th? nào, b?t quá l?i là ?ánh ?áy lòng ??u ngóng tr?ng lam l?o ng? có th? kh?o trung tú tài.

N?m thái c?ng r?t là nhíu mày, trên ng??i mang l? phí c?ng kh?ng nhi?u l?m, l?i kh?ng b?ng lòng ch?m tr? hành trình.

Lam minh thành nhìn m? ru?t b?ng to, g?t g?t ??u, “N??ng, ng??i mu?n chi?u c? h?o than mình, l?i cho ta sinh cái ?? ??, ? nhà h?o h?o ch? cha tr? v?, kh?ng c?n lo l?ng ta.”

win365 xsmn hom nay

Th? h?i ti?m r??u n?i nào có?

latest articles

Top

<sub id="68815"></sub>
  <sub id="41544"></sub>
  <form id="65392"></form>
   <address id="34660"></address>

    <sub id="31094"></sub>

     win365 tr?c ti?p bóng ?á ch?m com win365 vtv6 tr?c ti?p bóng ?á h?m nay win365 tr?c ti?p bóng ?á tay ban nha h?m nay win365 truc tiep bong da u19 dong nam a
     win365sport truc tiep bong da hom nay vtv3| Win365 Malaysia Live 4D| win365sport truc tiep bong da u21 viet nam| win365 truc tiep bong da so| Win365 Sportsbook| win365 tr?c ti?p bóng ?á tr?c ti?p| win365 video tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| win365 keo nha cái hom nay| win365 vtv6 truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á| win365sport tr?c ti?p bóng ?á aff cup 2018| win365sport truc tiep bong da the gioi| win365 xsmt thu 2| win365sport lich truc tiep bong da cup c1| win365 tr?c ti?p bóng ?á c1 h?m nay| win365sport tr?c ti?p bóng ?á u16| win365 ?ánh bài baccarat| win365sport xem truc tiep bong da toi nay| win365 danh so de| win365sport kênh tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay|