Win365 Esport,Win365 Football Betting truc tiep bong da chelsea

News...   2021-02-25 21:39:47

  Win365 Online Game,Win365 Football Betting truc tiep bong da chelsea

“Ti?u tam mi?ng v?t th??ng.” H??ng c?n nh?c nh? nàng. C?m l?y phích n??c nóng h??ng tráng men ly n??c trung ?? l??ng l?nh n?a chén n??c ??o ?i vào n??c ?m, h?n h?p thành m?t cái v?a v?n u?ng ?? ?m ?oan qua ?i ??a cho l??ng du.

L??ng du ng?i d??i ??t nh? nhàng mà xoa dính trên da h?t cát cùng ?á v?n t?, trong mi?ng kh?ng quên m?ng hoàng tr?ch b?n h? m?t ?ám ng??i ng??i, nguy?n r?a b?n h? làm chuy?n x?u s?m mu?n gì s? g?p báo ?ng.

H??ng c?n ng?i ? bên c?nh bàn làm vi?c tr??c m? ra ?èn bàn ?ang xem th?, nghe ???c c?a truy?n ??n ti?ng ??p c?a, nhìn l??ng du còn ? ng?, phóng nh? ??ng tác ?i ??n c?nh c?a nh? gi?ng ?em c?a m? ra.

“?a t?.”

  

“Tr??c kia ta sinh ho?t ??u là th? v?ng cùng trách nhi?m, quá ??n bình ??m l?i bình th??ng. Nh?n th?c ng??i lúc sau, ta m?i phát hi?n trong sinh ho?t có nh? v?y nhi?u l?c thú cùng kinh h?. M?t kh?i xinh ??p c?c ?á, ho?c là nóng h?i h?i n?u b?p, ??u có th? làm ng??i c?m th?y th?a m?n. Tr??c tiên là, cùng ng??i cùng nhau.”

“Ta v?a r?i ??ng ? l??ng l?o s? m?t trái, n?u b?p s?p bên ph?i biên. U?ng l?o s? n?u mu?n mua b?p nói, c?ng nên ?i l??ng l?o s? bên ph?i m?i ?úng.” Nh?c thanh tùng nói.

Quy s? tr??ng nhìn nàng c??i l?c ??u.

L??ng du nhìn thoáng qua mang kh?u trang c?ng che d?u kh?ng ???c y c??i bác s?, cúi ??u nh?p mi?ng c??i c??i, h??ng m?t bên xê d?ch, c?p nh?c thanh tùng d?ch ra m?t cái ng?i ??a ph??ng.

Win365 Football Betting truc tiep bong da chelsea

  Win365 Baccarat,Win365 Football Betting truc tiep bong da chelsea,

M?t ngày chuyên chú v?i c?ng tác kh?ng l?i nh? ??n, ch? ??n c?m chi?u th?i ?i?m chuyên m?n ?n nhi?u m?t chén cho chính mình c? v?. Kh?ng ngh? t?i ch? nàng ?i liên ??i, l?i nghe t?i c?a c?nh v? nói nh?c thanh tùng mang ??i ra nhi?m v? tin t?c, th?t v?t v? nh?c t?i kia kh?u khí l?p t?c li?n tan.

“L??ng l?o s?, ?úng kh?ng.” Hoàng tr?ch g?i lên m?t bên khóe mi?ng, l? ra m?t cái tà khí t??i c??i.

L??ng du c?ng kh?ng bi?t ??u óc nào c?n huy?n ?áp sai r?i, nghe ???c h?n nói sau b?t tay ??t ? h?n trên b?ng. Ch? ??n nàng ph?n ?ng l?i ?ay, l?p t?c m?t ?? lên, ch?y nhanh thu h?i tay, xoay ng??i l?a mình d?i ng??i ng?i x?m xu?ng than ?em ??u ch?n ? cánh tay.

Tr??ng dan b??c chan m?t ??n, v?a ??nh làm b? kh?ng có nghe th?y, li?n nghe ???c u?ng c??i c??i l?i nói. “Ta chính là ng??i l?o s?!”

  

Nh?c thanh tùng c??i c??i, gi?i thích nói “Ta cùng chính tr? viên thay ??i m?t chút c?ng tác. H?n mang ??i ?i b?t ng??i, ta trong ch?c lát ?i ph? c?n trong th?n hi?u bi?t tình hu?ng. Tr??c b?i ng??i th??ng d??c, ch? ng??i th??ng xong d??c ta l?i qua ?i.”

H??ng c?n nh??ng mày ??u, cu?i cùng là bi?t nàng ?êm nay th??ng ? r?i r?m cái gì.

L??ng du ngh? ngh?, c?m th?y h?n nói r?t có ??o ly, vì th? g?t g?t ??u. “Ta c?m th?y nh?c li?n tr??ng nói ?úng, gi?ng ta lo?i này chính mình li?n c?ng ?? ?u tú ng??i, gi?ng nhau là kh?ng yêu nói trong nhà th? nào.”

“A, cái gì?” Tam t? ?? s?m kh?ng ? trên t?ng ?á m?t l??ng du s?ng s?t m?t chút, ngay t? ??u c?ng ch?a ph?n ?ng l?i ?ay h?n nói chính là cái gì.

  Win365 Football Betting truc tiep bong da chelsea,

“?n……” L??ng du b?t ??u th?c nghiêm túc t? h?i v?n ?? này. Suy ngh? n?a ngày, gi?ng nh? c?ng kh?ng th? t??ng ???c cái gì h?o ph??ng pháp. Th?i ??i này ng??i còn t??ng ??i b?o th?, th?ng báo th?i ?i?m gi?ng nhau nói cái gì ?au?

“Ta ???ng nhiên bi?t ng??i làm ng??i.” Quy s? tr??ng c??i c??i. “???c r?i, các ng??i m?y cái c?ng ch?y nhanh tr? v? ngh? ng?i ?i.

Qu? nhiên, liên ??i xe jeep phát hi?n sa m?c vài ng??i nhích l?i g?n. L??ng du m?t bên tê tam li?t ph? gi? kh?, m?t bên l?i kéo L??ng gia ??ng sau này lui.

“Ng??i trên m?t th??ng ??u là nh? th? nào làm cho?” L??ng du thò l?i g?n nhìn k? xem, trên c? b?n ??u là hoa th??ng.

Related

Related
  • Win365 Promotions
  • Win365 Sport Online
  • Win365 Online Betting
  • 24h News Top