Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

fèng chéng rén

Time:2020-11-25 01:30:27

“Thái phu nhan n?m nay th?? Ai gia xem thái phu nhan than th? còn th?c ng?nh l?ng.” ??u ng?i xu?ng sau, Thái H?u m? mi?ng h?i v?i th?.

“Kh?ng…… Kh?ng c?n cái gì, kh?ng ?úng, mu?n mu?n mu?n, mu?n m?t con gà.” V?n d? t??ng nói kh?ng c?n, th?y l?i tàn nh?n m?t phan Th?m L?c Lang bi?u tình, ch?y nhanh s?a mi?ng, cái gì gà c?ng kh?ng nghe r?, b?t ???c trong tay ném xu?ng ti?n li?n ?i.

“Nói ??n nói ?i, v?n là s? kh?ng ?n ?i?” T? ch? t??ng nói sang chuy?n khác, ??i ph??ng kh?ng c?m kích, “C?ng là, t? n?ng th?n ??n, c? ??i ch?a th?y qua l?n nh? v?y con cua, ???ng nhiên kh?ng th? nào xu?ng tay, mu?n hay kh?ng làm ta nha hoàn giúp ng??i g? khai?”

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

H?m nay c?ng là, nàng th?t cho r?ng v? sau ??u có th? nh? v?y h?nh phúc, còn ngh? l?i làm n?ng làm nam nhan nhi?u l?y ?i?m ti?n l?i ?ay, tr??c kia th??ng ?i kia gia trang s?c c?a hàng ra tan ki?u dáng, chính mình trang s?c ??u ? trong lau kh?ng mang ra t?i, c?ng nên thêm vào ?i?m.

“Mi?n l? mi?n l?, toàn ma ma, mau ?em hai v? phu nhan nang d?y t?i.” Còn kh?ng có qu? ??n trên m?t ??t, Thái H?u li?n m? mi?ng nói. Hai ng??i ch? ph?i ? ma ma cung n? nang h? ??ng d?y.

“Ta tri?u Hoàng Th??ng th?o m?t ch? th?n trang, bên c?nh hai tòa s?n c?ng v? ng??i.” Th?m L?c Lang kiêu ng?o mà nói.

“?? bi?t n??ng, ngày mai ?n ng??i nói ch?n.” T? ch? ch?y nhanh ?ánh g?y, ?n cái này phát tri?n, ngày mai có th? ?em toàn b? ng??i m?i gi?i bao, nh? m?u li?n kh?ng c?n nhi?u mua, thêm m?t cái là ???c.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

M?t khác còn có m?y ch?, thuê k? ??u là n?a n?m ??n m?t n?m, ti?n thuê c?ng ? h?p ly trong ph?m vi.

“Kia làm sao bay gi?? Ch?ng l? th?t làm kia h? Th?m anh n?ng dan bò ??n trên ??u chúng ta kh?ng thành?” Có ng??i c? gi?n nói.

“N??ng, ng??i ?n ?i, ta n?i này có.” T? ch? nói, chính mình c?ng ?n gi?u kh?ng ít, r?t cu?c hi?n t?i ch?u kh?ng n?i ?ói.

“T?i, Gia Nhi.” Canh phu nhan ?em nhi t? ti?p nh?n t?i, d?n kêu ng??i, “?ay là ng??i tr??ng t?, mau kêu tr??ng t?, m?y ngày h?m tr??c g?p qua, còn có nh? hay kh?ng?”

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

?áng ti?c chính là hi?n t?i còn kh?ng có pha lê, h?n n?a ?un nóng ch? có th? d?a thiêu gi??ng ??t. C? nh? v?y, tùy ti?n cái phòng ?m m??i có tám chín s? tham h?t ti?n, t?t nh?t là chính mình tr??c th? xem.

“Ta c?m giác chính mình l?i béo.” T? ch? nói, t? nh?p thu ??n bay gi?, m?t ??n so m?t ??n ?n ??n nhi?u, h?n n?a các lo?i ?i?m tam, b?ng kh?ng bi?n hóa, trên ng??i l?i ? n?m ngang phát tri?n.

Hai nhà ly ??n g?n, kh?ng nhi?u l?m s? v?i th? mang theo ??i bá m?u cùng ???ng t?u ?? tr? l?i, ??i bá m?u ?i ? phía tr??c, có chút s?t ru?t, ???ng t?u yên l?ng mà ?i theo v?i th? phía sau.

……

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

T?i g?n c?a ?i cu?i n?m, trong ph? t? trên xu?ng d??i mu?n chu?n b? ?? v?t kh?ng ít, l?n ??n ??a cho các ph? n?m l?, nh? ??n tr? t?ch t? ch? cùng v?i th? ngày ?ó ti?n cung khi mu?n mang th?c ?n, ??u ph?i tr??c tiên chu?n b? t?t.

“C?m t? phu nhan, phu nhan h?o y lòng ta l?nh, ch? là h?m nay kh?ng mu?n ?n con cua.” T? ch? thu li?m t??i c??i, ánh m?t có chút kh?ng kiên nh?n, quen thu?c ng??i ??u bi?t ?ay là b? ch?c phi?n.

T?t H? Nguyên phía tr??c, hai cái s? li?u kh?ng có gì ??i khác bi?t, gi?ng nhau là hai ba hai, suy xét ??n nhi?u nh? v?y ?? v?t t? trong nhà ??n tr?n trên, h?n n?a x?ng khác bi?t, có ?i?m khác nhau c?ng bình th??ng. T?t Th??ng Nguyên v? sau ??n ngày h?m qua, t?ng c?ng b?n ngày, m?i ngày can s? ??u kém m?t hai can, nhi?u nh?t chính là ngày h?m qua, kém hai can n?a.

“Kh?ng có.” Th?m L?c Lang ngh? ngh?, nói.

“Nàng kia c?m ti?n, ? quen thu?c ??a ph??ng tìm tòa nhà, thuê n?a tháng hoa m?y tr?m v?n, d? l?i ti?n mua hai than qu?n áo.”

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

Ch??ng 72 ti?n cung

“Kia t? truy?n còn vi?t cái gì?” T? ch? h?i, nàng có ?i?m tò mò.

[]

“A?” B? ch?c cung n? kinh ng?c m?t than h?n, ph?n ?ng l?i ?ay ?ay là thính ngo?i, m?i che che d?u d?u tr? l?i, “Kh?ng, kh?ng có vi?c gì, chính là có ?i?m l?nh kh?ng ngh? nói.”

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Kia Hoàng Th??ng có hay kh?ng nói,” t? ch? th? h?i cau, “Li?u ??i nhan khi nào có th? s?a l?i án x? sai?” Nói m?t ngàn nói m?t v?n, v?n là mu?n cho b?n h? có th? nhanh lên có cái h?o ti?n ??, v?n lu?n kh?ng dám nói ra th?t là vì áp b?c cu?i cùng m?t chút giá tr?? Còn kh?ng ph?i s? hy v?ng càng l?n th?t v?ng càng l?n, r?t cu?c kh?ng ??n cu?i cùng ai c?ng kh?ng bi?t có th? hay kh?ng th?t s? l?t l?i b?n án.

?? nh? □□ ???ng th??ng m?t m?nh h?n lo?n th?i ?i?m, t? ch? cùng Th?m L?c Lang ?? ra kinh thành ?i hoàng trang.

Ch??ng 58 t?c gi?n

C?a hàng s? tình vinh n?m ?? h?i th?m h?o, ph? xá s?m u?t kia hai gian b? thuê cho qu?n gia than thích, làm ph?n m?t sinh y, m?i tháng ti?n thuê là hai l??ng b?c, thuê k? còn có m?t n?m.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Là.” Th?m h??ng nam ?i ra ngoài v? sau l?p t?c ?i kêu Th?m h??ng tay, s? sách th? này s?a sang l?i lên nh?t kh?ng d?, mu?n cho ng??i khác h? tr? c?ng kh?ng hi?n th?c, may m?n t? ch? m? mi?ng b? thêm cá nhan, ch?y nhanh tr?o m?t cái khác cu li cùng nhau làm vi?c.

Th??ng cho Th?m L?c Lang kia phê vàng b?c c?ng là duy nh?t m?t ?o?n giàu có th?i ?i?m, sao m?t cái tham quan gia, v?n t??ng r?ng có th? s? d?ng th??ng m?y n?m. Kh?ng ngh? t?i n?a n?m li?n tiêu h?t, l?i ng??ng ngùng tri?u th?n t? khóc than, hu?ng chi c? tri?u c?ng kh?ng m?y cái cùng h?n m?t lòng, li?n v?n lu?n nghèo t?i r?i hi?n t?i.

Lu?n m?i xác ??nh ng??i ng? r?i, Th?m L?c Lang m?i ch?n ngang ?m ?em ng??i d?n ??n trên gi??ng ?i. Ti?p theo gi?i tóc thay qu?n áo m?t b? xu?ng d??i, t? ch? v?a ??ng c?ng ch?a ??ng.

T? ch? ngh? ??n này huy?n l?nh m?i là th?t ph?m quan tri?u ??i, m?t cái l?c ph?m th? v? th? nh?ng cho b?n h?n ?u?i xe ng?a, t?c kh?c c?m th?y c? ng??i ??u kh?ng t?t.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

Canh phu nhan ng?i ? t? ch? bên c?nh l?ng l?ng nghe, ch? tr??ng phu còn t??ng m? ??u th?i ?i?m ng?n c?n “???c r?i, c?ng kh?ng ph?i nhà ai ??u nh? v?y lo?n, L?c Lang kh?ng ??nh có th? an bài h?o, mau ??ng nói n?a, L?c Lang mau ?n ?i?m tam, ??ng nghe ng??i ph? than.”

Th?ch bá kh?ng ngh? t?i t? ch? s? ??t nhiên h?i cái này, nhìn m?t Th?m L?c Lang m?i h?i “??c, trong nhà có cái th??ng binh là bi?t ch?, ??i ?i?m hài t? ??u ?i theo h?c kh?ng ít, ch? có m?y cái ti?u nhan, nói chuy?n còn kh?ng r? ràng l?m, quá hai n?m l?i h?c.”

Trong cung ngoài cung s? tình ??u t?m th?i ?nh h??ng kh?ng ???c t? ch?, hi?n t?i nàng h?ng thú b?ng b?ng m? ra Th?m L?c Lang mang v? t?i hoàng trang b?n ??, kh?ng ngh? t?i còn có th? này, nàng nhìn ??n th?i ?i?m qu? th?c kh?ng th? tin ???c, b?n ?? lúc này l?i là nh? v?y r?ng kh?p sao.

K? ti?p hai bên ??u ???ng kh?ng có vi?c gì, m? mìn l?i l?nh ra t?i vài ng??i, t? ch? ch?n m?y cái t??ng m?o thành th?t.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Vinh sáu t?i.” Th?m L?c Lang quy?t ?oán nói, dù sao chính mình kh?ng t?i.

Not dressing up

……

“N?u làm l?n nh? v?y ra t?i làm vi?c, ?? ?? mu?i mu?i l?u t?i dan ch?y n?n phòng chuyên m?n an bài ng??i chi?u c?, b?n h? s? ??ng y sao?”

“Ng??i ?i ra ngoài!” T? ch? nói, cái gì kêu ?n ít ?i?m? Ng?i chính mình ?n ??n nhi?u? Cái gì kêu m?t phen x??ng c?t? V?y ng??i c? ngày qu?n l?y m?t phen x??ng c?t làm gì?

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

T? ch? l?i nhìn nhìn phòng ?c l?n nh?, tr? n?m sáu cá nhan li?n ?? t?, làm khó nhi?u ng??i nh? v?y nh? th? nào có th? ng? ??n khai.

T? ch? c?ng kh?ng ?? y, ? hi?n ??i thí ?n ho?t ??ng ??u là l?i bình th??ng b?t quá, n?u tàn nh?n h? tam, tan ph?m m?i v?a ??a ra th? tr??ng l?i nhi?u ?i?m ?u ??i c?ng ?úng, b?t quá kh?ng gi?ng ng??i khác nh? v?y có n?m ch?c kh? n?ng s? làm, hi?n t?i v?n là th?i ?i.

g kh?ng ngh? phan, nh?ng là cái này kh?ng ph?i t? h?n quy?t ??nh, ?áp ?ng m?t ti?ng v? sau ?i ra ngoài kêu ??ng oa.

Duy nh?t lo l?ng chính là hòa li sau nên làm cái gì bay gi?, hi?n ??i gia ?ình bà ch? ly h?n sau vào ngh? ??u có chút khó x?, có chút li?n b?i vì ?? lo?i b?n kho?n kh?ng th? nh?n tam, kh?ng bi?t ???ng t?u có th? hay kh?ng v?n lu?n kiên trì.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Là Th?m phu nhan ?i?” Xu?ng xe, m?t cái cung n? trang ?i?m c? n??ng l?i ?ay h?i, “N??ng n??ng làm n? t? t?i c?p phu nhan cùng l?o phu nhan d?n ???ng.”

T? ch? l?i phiên phiên, kh?ng ngh? t?i trong ph? c?a hàng còn kh?ng ít, h?n n?a ph?n l?n là h?o ??a ph??ng, li?n kinh thành nh?t ph?n hoa ph? tay ??u có hai gian.

“Có, Thái T? ky s?, th?nh tri?u khai qu?c quan ch? cu?c ??i, Thái T? chuy?n, khai qu?c thánh quan……” Th?m L?c Lang h?i ?c nói, còn có m?t khác, tên nh? kh?ng r?.

“Có, Thái T? ky s?, th?nh tri?u khai qu?c quan ch? cu?c ??i, Thái T? chuy?n, khai qu?c thánh quan……” Th?m L?c Lang h?i ?c nói, còn có m?t khác, tên nh? kh?ng r?.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“?? tr? l?i?” T? ch? ?ang ngh? ng?i t?i mu?n hay kh?ng ?i tr??c ?em bánh trang m?t chút, ch? Th?m L?c Lang l?i ?ay tr?c ti?p ?i, ra c?a li?n th?y h?n ?? tr? l?i, ch? là……

T? ch? c?ng kh?ng ?? y, ? hi?n ??i thí ?n ho?t ??ng ??u là l?i bình th??ng b?t quá, n?u tàn nh?n h? tam, tan ph?m m?i v?a ??a ra th? tr??ng l?i nhi?u ?i?m ?u ??i c?ng ?úng, b?t quá kh?ng gi?ng ng??i khác nh? v?y có n?m ch?c kh? n?ng s? làm, hi?n t?i v?n là th?i ?i.

……

K? ti?p l?i là m?t phen gi?i thi?u, t? ch? th? m?i bi?t nam t? ?? t?ng là Th?m L?c Lang c?p d??i, ??i chi?n h?m h?i chan, quê quán c?ng ?? kh?ng ai, kh?ng ??a ph??ng ?i m?i l?u l?i n?i này, sau l?i hài t? nhi?u m?i ngày s? d?y b?n nh? ??c sách vi?t ch?.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

Vì th? li?n có cái này bi?n pháp, làm nh?ng cái ?ó ti?u hài t? h? tr? nhìn, ph?i bi?t r?ng ti?u hài t? tinh th?n d? th?a, m?t ngày có th? coi tr?ng m?y ch?c bi?n, so giao cho ng??i khác còn ?áng tin c?y.

?ay là v?n là vinh n?m vinh sáu t?i t??ng ??i h?o, m?t tháng hai l??ng b?c ti?n thuê, l?a ai ?au, l?i v?n phát hi?n m?y tháng trong ph? ??u mau b? này qu?n gia d?n kh?ng.

“H?o ?i.” T? ch? th?a hi?p, v?n là ti?p t?c nghiên c?u b?n ?? ?i.

V?i th? v?a nghe li?n bi?t sao l?i th? này, l?i h?i vài cau, hùng h? mà ?i ??i bá gia.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“T?n thái s?, th? nào? Hoàng Th??ng nghe xong kh?ng có?” V?a ra c?a cung, li?n có ng??i x?ng t?i h?i.

Ch??ng 56 mua ng??i

Ch??ng 43 s? sách

L?i này Th?m L?c Lang v? pháp ti?p, có th? ?n ???c hay kh?ng mu?n xem ng??i, t?c ph? ?n h?n c?ng kh?ng th? nói cái gì. Trong lòng yên l?ng c?p 36 nói ti?ng xin l?i, t?c ph? l?n nh?t, li?n hy sinh m?t chút ?i.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

Trang ??u h? th?ch, t? ch? ?i theo Th?m L?c Lang g?i h?n th?ch bá.

Lam ba ??o x?ng là lui xu?ng, bán ra b??c chan gi? c?a nh? nhàng quan h?o.

……

“T?n thái s?, th? nào? Hoàng Th??ng nghe xong kh?ng có?” V?a ra c?a cung, li?n có ng??i x?ng t?i h?i.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Dan ch?y n?n phòng?” T? ch? cao gi?ng, là nàng t??ng cái lo?i này sao?

H?o ?i, trách kh?ng ???c kh?u khí nh? v?y tán d??ng

Hoàng ?? trong tay t?u ch??ng ném c?ng kh?ng ph?i kh?ng ném c?ng kh?ng ph?i, hít sau m?y h?i th?, ?em t?u ch??ng h??ng trên bàn m?t qu?ng ng?, ??ng d?y “Tr?m ??ng c? m??i n?m h?n, c?n tr?ng, vì n??c làm l?ng v?t v?, kh?ng dám có chút ch?m tr?, m?i ??n l??ng th?n vài tên. Hi?n gi?, tr? b? ngh?a ph? cùng L?c Lang, còn l?i ch?t ch?t, th??ng th??ng, càng có c?c gi?, nh? li?u ái khanh, b? xét nhà chém ??u! Ng??c l?i là nh?ng ng??i này, m?t ?ám tr?m mê ??ng phái chi tranh, h?m nay tham cái này ngày mai tham cái kia, ??ng ??n s? m?t ki?n kh?ng làm, ng??c l?i m?t cái so m?t cái quá ??n tho?i mái. Lam ba ??o, ng??i nói tr?m… Có ph?i hay kh?ng… Th?t sai r?i?”

Tác gi? có l?i mu?n nói Ch??ng tr??c bu?i t?i có t?ng thêm, kh?ng th?y ti?u kh? ái kh?ng c?n r?i r?t nga

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

T? ch?……

T? ch? bi?t bên c?nh là N?i V? Ph? t?ng qu?n ?inh tu ki?t phu nhan, xem ?inh ??i nhan ? ??i di?n làm b? kh?ng chú y b? dáng, t? ch? li?n ?oán là b? h?n bày m?u ??t k?.

“M?y ngày nay c?ng ch?a t?i ?ay qua ?êm sao?” T? ch? l?i h?i.

“?? tr? l?i?” T? ch? ?ang ngh? ng?i t?i mu?n hay kh?ng ?i tr??c ?em bánh trang m?t chút, ch? Th?m L?c Lang l?i ?ay tr?c ti?p ?i, ra c?a li?n th?y h?n ?? tr? l?i, ch? là……

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

Ch? Th?m h??ng nam cùng Th?m Ng? th? hai ng??i ?em ?? v?t ??u d? xu?ng t?i, t? ch? ?i phòng b?p giáo Th?m Van nhi nh? th? nào thi?t cùng li?u ly.

Th?m L?c Lang ?áp ?ng m?t ti?ng mang theo t? ch? ?i m?t sau xem, dan ch?y n?n phòng v? trí ? bên kia, ly hoàng trang có ?i?m kho?ng cách. Chung quanh ??u là ??ng ru?ng, hai ng??i kh?ng lên xe, c? nh? v?y d?c theo hoa màu ?i.

“N??ng n??ng, Th?m thái phu nhan cùng Th?m phu nhan ?? t?i.” ?i t?i c?a, t? ch? nghe th?y trong phòng có ng??i nói chuy?n.

[]Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

M?t khác còn có m?y ch?, thuê k? ??u là n?a n?m ??n m?t n?m, ti?n thuê c?ng ? h?p ly trong ph?m vi.

“Vinh sáu t?i.” Th?m L?c Lang quy?t ?oán nói, dù sao chính mình kh?ng t?i.

“H?i phu nhan, kinh thành v?t quy, cái m?t gian g?ch phòng ??c ch?ng n?m sáu l??ng b?c, th?o phòng ti?n nghi, m?t vài l??ng b?c là có th? cái ra t?i.” Th?ch bá gi?i thích.

“N??ng cái gì n??ng, ta nh?ng kh?ng có nh? v?y nhi t?, trong nhà m?t ??ng s? ném xu?ng li?n ?i, còn an bài cái qu?n gia ? nhà t?a tr?n.” V?i th? t?c gi?n mà nói.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Kinh thành lo?i này hoàng trang còn có b?y tám ch?, ??u là tiên ?? khi b?n phía tu s?a, thánh th??ng k? v? v? sau v?n lu?n kh?ng x? ly, cu?i cùng xem th?t s? là rách nát kh?ng thành d?ng, m?i phái ng??i s?a ch?a m?t phen, hi?n t?i mi?n c??ng có th? g?p ng??i.” Th?m L?c Lang v?a ?i v?a nói chuy?n.

“V? này chính là?” Nam t? xem t? ch? có chút xa l?, h?i.

Ch??ng 74 ?n t?t

Chiêu tài c?ng t?t kh?ng sai bi?t l?m, ch? là trên ng??i mao kh?ng tr??ng ra t?i có ?i?m x?u, b?t quá hi?n t?i thiên nhi?t, s? kh?ng ??ng l?nh, ch? thêm th??ng m?y tháng thì t?t r?i.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

L?n này n?u kh?ng ph?i b?n t?t nói l?u mi?ng, Th?m L?c Lang c?ng kh?ng bi?t hoàng ?? th? nh?ng m?t b??c khó ?i ??n n??c này, ki?m ti?n bi?n pháp m?t ng??i ti?p m?t ng??i t??ng, chính là tránh kh?ng ti?n, nguyên nhan c?ng tìm kh?ng ra t?i.

“Có có có, thái thái ? trong phòng t? t?, ta ?ay li?n ?i d?n ng??i l?i ?ay.” T?n bà t? nói.

“Phu nhan kh?ng c?n lo l?ng, thu?c h? v?n lu?n ? t??ng quan bên ng??i, ?ánh xe t? nhiên là s?.” Th?m sáu tr? l?i, h?n cho r?ng t? ch? kh?ng tin ???c chính mình.

?áng ti?c chính là hi?n t?i còn kh?ng có pha lê, h?n n?a ?un nóng ch? có th? d?a thiêu gi??ng ??t. C? nh? v?y, tùy ti?n cái phòng ?m m??i có tám chín s? tham h?t ti?n, t?t nh?t là chính mình tr??c th? xem.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

Khi nói chuy?n ?? t?i r?i dan ch?y n?n phòng, n?i này hoàn c?nh r? ràng kh?ng b?ng hoàng trang, cho dù Hoàng Th??ng c?m t? kh? b? khuy?t, tiêu phí v?n là r?t ??i, này ch? là m?t ch?, kinh thành lo?i ??a ph??ng này còn có vài cái, h?n n?a n?i khác, phan ??n m?i cái dan ch?y n?n phòng d? l?i c?ng li?n kh?ng nhi?u l?m. H?n n?a cái này tri?u ??i tr?ng ra l??ng th?c th?p ?áng th??ng, li?n tính dùng khác ph??ng pháp, t?ng gia s?n xu?t hi?u qu? c?ng c?c k? bé nh?.

“H?i phu nhan, còn có 67 ng??i, trong ?ó lui ra t?i l?o binh m??i ba ng??i, m??i l?m tu?i tr? lên m??i b?y ng??i, tám tu?i tr? lên hài t? 21 ng??i, d? l?i ??u là b?t m?n tám tu?i.” Th?ch bá h?i, s? t? ch? mu?n ?u?i ng??i ?i, l?i b? thêm m?t cau, “Hi?n t?i th?n trang ??ng ru?ng, nh?ng ng??i ?ó có th? chi?u c? m?t n?a, d? l?i m?t n?a ngày mùa li?n ph?i m??n ng??i, m??n ng??i tiêu phí kh?ng nh?, có th? t?nh m?t bút là m?t bút.”

“V? này chính là?” Nam t? xem t? ch? có chút xa l?, h?i.

Hoàng ?? trong tay t?u ch??ng ném c?ng kh?ng ph?i kh?ng ném c?ng kh?ng ph?i, hít sau m?y h?i th?, ?em t?u ch??ng h??ng trên bàn m?t qu?ng ng?, ??ng d?y “Tr?m ??ng c? m??i n?m h?n, c?n tr?ng, vì n??c làm l?ng v?t v?, kh?ng dám có chút ch?m tr?, m?i ??n l??ng th?n vài tên. Hi?n gi?, tr? b? ngh?a ph? cùng L?c Lang, còn l?i ch?t ch?t, th??ng th??ng, càng có c?c gi?, nh? li?u ái khanh, b? xét nhà chém ??u! Ng??c l?i là nh?ng ng??i này, m?t ?ám tr?m mê ??ng phái chi tranh, h?m nay tham cái này ngày mai tham cái kia, ??ng ??n s? m?t ki?n kh?ng làm, ng??c l?i m?t cái so m?t cái quá ??n tho?i mái. Lam ba ??o, ng??i nói tr?m… Có ph?i hay kh?ng… Th?t sai r?i?”

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Tr??ng t?.” L?n này canh gia ng?c kh?ng th?n thùng, n?i thanh n?i khí mà h? lên t?i, kêu xong còn nhìn t? ch?.

“Sao có th?, xem này kh?ng tinh th?n ph?n ch?n sao?” Th?m L?c Lang dùng tay kh?y b? cau, am th?m dùng dùng s?c, còn nh? v?y ??i lát n?a t?c ph? nên hoài nghi.

Quá ?o?n th?i gian chính là T?t Trung Thu, t? ch? mu?n làm m?t ?ám bánh trung thu ? kinh thành bán, này ??a ?i?m còn kh?ng có t??ng h?o, v?n d? ngh? nhìn xem n?i này thích h?p li?n t?i ?ay, ai bi?t l?i ??n kh?ng.

Nh?ng vi?c này ??u giao cho Th?m h??ng ??ng t?i làm, b?t quá t? ch? c? y nói ch?y chan gì ?ó khi?n cho kh?ng m?nh m? m?y cái ?i làm, Th?m h??ng ??ng ?em kh?ng ??i ph??ng h??ng chính là.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“?ánh r?m.” Th?m L?c Lang c? gi?n nói, “Thánh th??ng h? ch? nghiêm c?m l?a bán dan c?, v?n là l?i qu?c l?i dan chuy?n t?t, nh? th? nào ??n ng??i trong mi?ng li?n thành t?i nhan? Này ng??i m?i gi?i mua bán ch?ng l? ??u là l?a bán?”

“N??ng, ??ng nóng gi?n, qu?n gia ?? ??a quan ph?, trong ph? nh?ng ng??i ?ó, nên x? trí L?c Lang ??u x? trí, ngày mai ta l?i ?i ch?n m?y cái nghe l?i, c?p n??ng ch?n hai cái nói ng?t nha hoàn m?i ngày ??u thú.” T? ch? khuyên nh?.

T? ch? v? pháp, ch? có th? ?em lò s??i tay giao cho ? xa ti?n ch? qu? m?, ai làm h?n kh?ng ???c mang nha hoàn ti?n cung ?au.

Cái này th?n trang c?ng là hoàng ?? v?t ra t?i ti?u trói bu?c, 500 m?u hoàng ?i?n thêm hoàng trang, nu?i s?ng nh?ng ng??i này d? d?, c? tình kh?ng bi?t sao l?i th? này, ? Hoàng Th??ng trong tay làm gì ??u là m?t.

Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á online

“Nhi?u là chút mang theo ?? ?? mu?i mu?i, ?i kh?ng khai.” Th?m L?c Lang gi?i thích.

latest articles

Top

<sub id="34861"></sub>
  <sub id="67489"></sub>
  <form id="46889"></form>
   <address id="73380"></address>

    <sub id="88216"></sub>

     Win365 Poker live truc tiep bong da Win365 Lottery xem truc tiep bong da mien phi Win365 Poker nhan dinh keo nha cai hom nay Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á c1
     Win365 Lottery lich truc tiep bong da hom nay va ngay mai| Win365 Poker truyen hinh truc tiep bong da anh| Win365 Baccarat soi cau than tai top| Win365 Lottery vtv tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Poker truc tiep bong da site:khandaia.com| Win365 Poker truc tiep bong da nhat ban hom nay| Win365 Baccarat truyen hinh truc tiep bong da hom nay| Win365 Lottery video tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á europa league| Win365 Lottery tuong thuat truc tiep bong da vtv6| Win365 Poker kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Baccarat lode online uy tin nhat| Win365 Baccarat xsmb minh ngoc| Win365 Baccarat lo li mien bac| Win365 Poker ket qua truc tiep bong da duc| Win365 Poker truc tiep bong da hom nay vtv3| Win365 Baccarat ?ánh ?? online uy tín| Win365 Poker kenh nao truc tiep bong da| Win365 Poker xem truc tiep bong da u20 the gioi|