Win365 Slot Game,Win365 Log In kèo nhà cái ngo?i h?ng anh

News...   2020-11-25 10:01:38

  Win365Casino,Win365 Log In kèo nhà cái ngo?i h?ng anh

Cho nên, mu?n cho b?n h? áy náy ??n, ch? có thu?n theo nàng tam y, m?i có th? gi?m b?t ch?u t?i c?m.

Trà trà cho h?n c?m bánh mì cùng s?a bò, nói “Gi?a tr?a ?au, ph?i ?i v? sao?”

N?u kh?ng c?n ph?i, nàng cái gì ngày h?i ??u s? kh?ng quá, trung thu, qu?c khánh, th?c th? ti?t, chính mình sinh nh?t, ngày m?ng tám tháng ch?p ti?t linh tinh, ??u là kh?ng có kh? n?ng quá.

Tr? l?i phòng, tiêu v? khi li?n th?y th?ch khiêm t?n ?? t? xa cho h?n phát tin nh?n.

  

Tr? v? lúc sau, trà trà ti?p t?c ?i c?ng tác, nàng là kh?ng có quá nhi?u th?i gian có th? dùng ?? gi?i trí ng??i ?áng th??ng ).

Tiêu v? khi h?i “V?y ng??i bu?i sáng ?n cái gì?”

Trà trà c??i nói t?, nói “?n an, ta bi?t, kh?ng c?n lo l?ng cho ta, ta ??u có quy?t sách.”

Nói xong, trà trà ??ng lên.

Win365 Log In kèo nhà cái ngo?i h?ng anh

  Win365 Esport,Win365 Log In kèo nhà cái ngo?i h?ng anh,

Ng?y t? van th? dài nh? nh?m m?t h?i, b?t ch?p m?t khác, ?iên cu?ng g?t ??u.

Trà trà nói “Có th?, b?t quá b?i th??ng li?n kh?ng c?n.”

Ch??ng 77 tr?n ch?y

Chan t??ng xác ??nh, ng??c l?i sinh ra càng nhi?u ph?c t?p c?m xúc t?i, b?n h? các h?i các phòng ?i bình t?nh m?t chút.

  

Kh?ng ngh? t?i b?t quá ng?n ng?n m?y ngày th?i gian, s? tình li?n ?? x?y ra long tr?i l? ??t thay ??i, làm nàng trong lúc nh?t th?i kh?ng có th? ch?ng ?? tr?, l?i làm r?t nhi?u l?n b? chém ??t tay chan ác m?ng.

?n xong c?m tr?a lúc sau, tiêu v? khi ti?p t?c c?p trà trà ni?m th? nghe, may m?n ? c?m chi?u phía tr??c ni?m xong 《 b?nh d?ch t? th?i k? tình yêu 》, b?ng kh?ng t?p cái k?t c?c, t?ng làm ng??i ti?c h?n.

Tr?n Anh cách……

N??c trái cay u?ng s?ch m?t n?a th?i ?i?m, Ng?y t? van c?ng nói xong.

  Win365 Log In kèo nhà cái ngo?i h?ng anh,

Tr?n Anh cách nhìn thoáng qua m?n, có h?o h?o ?óng l?i, li?n nói “Trà trà, có l? kh?ng ph?i chúng ta gia hài t?.”

Trà trà suy t? m?t chút, nói “Hành, b?t quá ng??i n?u là mu?n s?ng ?i xu?ng, c?ng ??n chính mình xu?t l?c làm ?i?m nhi s?.”

“Uy.” Trà trà ti?p ?i?n tho?i, “Thanh thanh, tan niên vui s??ng.”

Tiêu v? khi h?i h?i m?m c??i “???ng nhiên là l?i ?ay xem ng??i khóc tang m?t.”

Related

Related
Win365 Registration Offer

Win365 Log In2019-10-12

  • Win365Casino
  • Win365 Baccarat
  • Win365 Online Sportwetten
  • 24h News Top