Win365 Promotions,Win365 Log In ty le bong da keo nha cai

News...   2021-01-17 10:23:57

  Win365 Football Betting,Win365 Log In ty le bong da keo nha cai

Do?n ki?u ki?u t?i th??ng, th? c?ng trà t?i h?, ánh n?n ánh nàng r?i tung xu?ng d??i tóc dài, m?t mày minh di?m, c??i ??n m? ho?c c?c k?.

Do?n ki?u ki?u l?i kéo m?t khu?n m?t “Ta nói t?t ni?t sao, ta m?t.”

Ngày này, th? c?ng trà khó kh?n m?i có th?i gian, cùng giáp m?t khác hai v? cùng ?i bái giám kh?o, Do?n ki?u ki?u li?n m?t mình ?i h?u ph?.

“Nh?ng……”

  

“…… ?i tr? v? cùng t? m?u còn có ti?u thúc ti?u th?m nói, ta h?t th?y ??u th?c h?o, kh?ng c?n lo l?ng, ngàn v?n ng?n c?n ??ng làm cho t? m?u l?i ?ay.”

Do?n ki?u ki?u ??t nhiên ?ánh g?y nàng l?i nói “Kh?ng c?n xin l?i, ng??i kh?ng có th?c xin l?i ta.”

??o ly Do?n ki?u ki?u ??u hi?u, nh?ng nàng chính là kh?ng cao h?ng.

Th? c?ng trà c?ng ?i theo n?m xu?ng.

Win365 Log In ty le bong da keo nha cai

  Win365 Online Betting,Win365 Log In ty le bong da keo nha cai,

L?i này h?o sinh k? quái, th? c?ng trà ngh? ngh? m?i nói “V?n lu?n ??u h?o ni?t.”

Theo ánh m?t tr?i càng ngày càng sáng, trong ph? c?ng càng ngày càng náo nhi?t, Do?n ki?u ki?u ??u có th? nghe ???c tr??ng trên ???ng kèn x? na thanh.

“Ta ??i v?i ng??i h?o?” Do?n ki?u ki?u c??i “Ta n?i nào ??i v?i ng??i h?o?”

L?o phu nhan tam t? v?n d? li?n tr?ng, n?m ?ó tr??ng t? ch?t, nàng li?n v?n lu?n kh?ng có tiêu tan, l?i t?i nh? v?y m?t s? ki?n, m?t ch?c lu?n qu?n trong lòng c?ng là bình th??ng.

  

Nhìn ??n kh?n voan h? này tr??ng minh di?m khu?n m?t, th? c?ng trà h?i h?i ng?n ra h?.

Th? c?ng trà c?ng kh?ng v?ch tr?n nàng v?a m?i còn nói trong b?ng hài t? s? nghe ???c, ch? c??i nói “Nh?t th?i nghe kh?ng hi?u kh?ng quan h?, ta m?i ngày ??u cùng h?n nói nói, nghe nhi?u li?n ?? hi?u.”

M?i m?t l?n h?n may m?n có cái nh? v?y ???ng mu?i khi, ???ng mu?i t?ng có th? làm h?n l?n th? hai kinh ng?c c?m thán.

H?n s? h?n l?i kh?ng nói li?n kh?ng c? h?i nói ra.

  Win365 Log In ty le bong da keo nha cai,

Nàng cúi ??u, c??i duyên c? y ? th? c?ng trà bên tai b?t h?i “Nh? th? nào ?au lòng a?”

??c bi?t là ? h?u ph? bi?n lo?i kém hai ??o thi?p c??i —— Do?n ki?u ki?u cùng th? c?ng trà k?t h?n thi?p m?i, toàn b? kinh thành ??u ?i theo h? khí d??ng d??ng.

L?o phu nhan ?au cháu gái là nhan chi th??ng tình, nh?ng r?t cu?c nhan gia ti?u phu thê m?i v?a thành than, l?i là m?t ??o t?i, t?ng kh?ng t?t ? l?o phu nhan trong vi?n ?, l?o phu nhan lúc này m?i t? b?, ch? ?em Do?n ki?u ki?u an bài ? ly nàng g?n nh?t san.

Vào phòng trong, th? c?ng trà cúi ??u li?c nhìn nàng m?t cái, ?úng ly h?p tình nói “Sinh n?m.”

Related

Related
  • Win365 Esport
  • Win365 Esport
  • Win365 Promotions
  • 24h News Top