Win365 Online Betting,Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam myanmar

News...   2020-11-28 22:44:09

  Win365 Promotions,Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam myanmar

L?c phóng th?y nàng nghiêm túc ?ang nghe bát quái, kh?ng nh?n xu?ng dùng con d?u m?t chút nàng g??ng m?t.

“Ng??i t?i.”

‘ ?ch xanh c?ng chúa ’ ho?ng s? có vài ph?n kinh ng?c, m?t th?y v?a r?i còn thu?n theo ?áng yêu con th? b?ng nhiên m?t l? v? kh?ng kiên nh?n, t?i ch? d?o b??c vài cái lúc sau, ?è n?ng am tr?m ??i m?t nhìn qua, trên nét m?t mang theo vài ph?n cham ch?c cùng b?c b?i, “Cho nên, ?em nàng cho ta giao ra ?ay.”

Hai ng??i b?u kh?ng khí tr? nên có chút k? quái, nói x?u h? c?ng kh?ng x?u h?, ch? là l?n nhau ??u kh?ng có l?p t?c ra ti?ng.

  

H?i, c?ng kh?ng liên quan chuy?n c?a nàng.

— trên l?u nói có ??o ly, ta th? nh?ng khái t?i r?i m?t chút ng?t, r?t cu?c ly gi?i fan CP nhóm tam ly.

Ti?p theo, có ng??i quay ??u l?i xem gì th?t sau.

H?n tri?u nhi?t xong than gì th?t sau cau tay “T?i, ta là ng??i ??i t??ng.” D?t l?i h?n b? sung, “Ta là nói hu?n luy?n ??i t??ng.”

Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam myanmar

  Win365 Registration Offer,Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam myanmar,

Ngay c? ? th?n ??u nghe ti?ng ? trong ?àn h?i nàng “Nh? th? nào nh? v?y m?y ngày c?ng ch?a h?o, n?u kh?ng ta cho ngài khai m?t thi?p d??c, b?o ??m thu?c ??n b?nh tr?.”

Nàng g?i th? tín l?c bu?ng tay d?n theo m?t cái l? v?t h?p, h?ng nh?t d?i l?a ?óng gói, tho?t nhìn r?t là ?áng yêu. H?n nhìn nhìn nàng, sau ?ó quay ??u ?i, “T?ng cho ng??i.” D?t l?i ?em h?p phóng t?i trên bàn trà.

H?n l?y ra t?i v?a th?y.

Này l?i là nh? th? nào làm ???c?

  

Gì th?t sau t?c kh?c có c? kh?ng t?t l?m d? c?m……

“Ng??i xem n?i này a.”

?ó là m?t lo?i th?t l?n ?i?u, cánh c?c ??i, v? m?t chút là có th? quát lên gió to, b? ngoài ch?t xem nh? là phóng ??i g?p tr?m l?n con d?i, nh?ng nhìn k?, nó tr??ng r? ràng là m? ??u, than th? so voi ??u ph?i kh?ng l?, b?c m?t t?ng c?ng r?n v?y, làn da d? b?n, hai ch? móng vu?t c?ng r?n s?c bén.

“Ng??i, ng??i ng??i ng??i……”

  Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam myanmar,

Nh?ng mà giay ti?p theo, “Ng??i ng?c b?c ?i! Kh?ng ???c nói n?a!” Nói xong nàng quay ??u li?n ?i.

Qua vài giay,

“L?i ??n m?t l?n.” H?n l?i l?n n?a tri?u gì th?t sau cau tay.

Nói còn ch?a d?t l?i n?m, gì th?t sau tr?c ti?p hai tay cùng s? d?ng gi? lên che l?i l?c phóng mi?ng.

Related

Related
Win365 Registration Offer

Win365 Gaming Site2019-10-12

  • Win365 Lottery
  • Win365 Slot Game
  • Win365 Casino Online
  • 24h News Top