Win365 Esport,Win365 Lottery bien dong keo nha cai hom nay

News...   2021-01-26 22:57:49

  Win365 Online Sportwetten,Win365 Lottery bien dong keo nha cai hom nay

Ch??ng 68 t? h?i

M?c thanh thanh “Ta Weibo ?? kêu m?c thanh thanh, còn chú y ng??i nga!”

H?n nh?c tay ??t nhiên li?n ng?n l?i, nói “??ng nói ng??i m?i là Tr?n gia than sinh hài t?, này quá ác t?c.”

Trà trà m?m c??i ?n hòa, h?i “Ng??i h?o, ta mu?n gia nh?p ca k?ch x?, xin h?i bay gi? còn có tuy?n nh?n x? viên sao?”

  

Tiêu v? khi tam nh?y d?ng, ??t nhiên li?n c?m th?y th? gi?i an t?nh.

Nàng mu?n ch?c h?t hai m?t c?a mình, s?m bi?t r?ng gi? n? nhi nh? v?y ti?n ??, nàng lúc tr??c nên h?o h?o ??i nàng, ít nh?t m?t ngoài ??n nh? v?y a, sau ?ó ch?t bái nàng kh?ng b?, t? trên ng??i nàng gom ti?n.

Trà trà mua xong ?? ?n v? nhà, nh?n ???c m?c thanh thanh ?i?n tho?i.

Chu?ng ?i?n tho?i thanh c?ng vang lên.

Win365 Lottery bien dong keo nha cai hom nay

  Win365 Sport Online,Win365 Lottery bien dong keo nha cai hom nay,

Trà trà l? ra m?t cái ?n hòa m?m c??i.

Là tiêu v? khi.

Tr?n gia ng??i k?t c?u kh?ng khó, tr?n gia gia cùng Tr?n n?i n?i sinh hai ??a nh?, m?t nam m?t n?, n? g? ?i ra ngoài, nam l?u gia, k? th?a gia nghi?p, c?ng thu?n l?i cùng m?n ??ng h? ??i ??i ti?u th? k?t h?n, sinh h? hai ??a nh?, hai ng??i ??u có chính mình s? nghi?p.

Lúc này t?t c? m?i ng??i tin t??ng, Ng?y t? van b?n h? tr??c kia nh?t ??nh ng??c ??i ?n t?t ?u tr?n trà, cho nên tr?n trà m?i có th? s?m nh? v?y th?c, ??u là b? bu?c a.

  

Ng??i qua ???ng nghe, ??u c?m th?y l?i này nghe kh?ng ?úng, ng??i n? nhi kh?ng ph?i th?c anh d?ng sao?

Trà trà Weibo phía d??i m?t t?ng l?n fans, ??u ?ang ??i nàng phát Weibo.

Ng??i qua ???ng s?i n?i bi?n thành ?en, chính ngh?a v?ng h?u s?i n?i c?m th?y t? hào, kh?ng bi?t ai mua h?c t? m?o ? kính nhi làm này video truy?n bá càng thêm r?ng kh?p. Nên báo m?ng nh?c n? hoa nhi, kh?ng ch? có có ti?n thu, còn có th? tr??ng m?t ??i sóng m?c ?? n?i ti?ng, s?ng a. Li?n tính v? sau s? tình có bi?n c?, c?ng có th? ??y n?i ? tr?n trà nàng m? nó than ph?n, r?t cu?c b?n h? ch? là ph?ng v?n ng??i, kh?ng ph?i trinh thám, h?n n?a nàng m? m? ??u nói, than m? a, nh? th? nào có th? kh?ng tin?

H?n ??o kh?ng thèm ?? y chính mình trên ??u b? dán lên “S? kh?ng nói” “Xem kh?ng hi?u kh?ng khí” lo?i này nh?n, hi?n t?i s? h?u suy ngh? ??u ?? ?i xa, ch? còn l?i có m?t cái y t??ng —— trà trà tuy?t ??i là thích h?n a, kh?ng bi?t yêu th?m h?n ?? bao lau.

  Win365 Lottery bien dong keo nha cai hom nay,

Nh?ng vì báo thù, b?n r?n m?t chút hoàn m? kh?ng thành v?n ??, b?t quá là m?i ngày ch? ng? b?n cái gi? mà th?i, l?i kh?ng ph?i kh?ng tr?i qua quá lo?i s? tình này.

?n xong c?m tr?a lúc sau, tiêu v? khi ti?p t?c c?p trà trà ni?m th? nghe, may m?n ? c?m chi?u phía tr??c ni?m xong 《 b?nh d?ch t? th?i k? tình yêu 》, b?ng kh?ng t?p cái k?t c?c, t?ng làm ng??i ti?c h?n.

C? tình nàng, c??i d? nghe nh? v?y, l?i nh? v?y nh?, nh? là l?ng chim d??ng nh? h??ng h?n l? tai x?t qua, ng?a, t? l? tai ??n trong lòng, h?n kh?ng th? bò ??n cách vách trên xe, tr?o quá trà trà m?t, làm nàng nói thêm n?a nói m?y cau, dùng nàng kia ?n hòa ng? khí, linh ho?t k? ?o mà tr?m t?nh thanh am, cùng kia m?t n? t?a r?i l?i t? nhiên xinh ??p m?m c??i, ??i h?n nói chuy?n.

Tuy r?ng Tr?n gia nh? n? nhi than ph?n th?c h?o, nh?ng v?n là t?n t?i, h?n n?a là có ti?n t?n t?i t?t nh?t.

Related

Related
Win365 Online Betting

Win365 Poker2019-10-12

  • Win365 Lottery
  • Win365 Gaming Site
  • Win365 Poker
  • 24h News Top