Win365 Promotions,win365sport kênh k+1 sopcast tr?c ti?p bóng ?á

News...   2020-11-30 18:57:51

  Win365 First Deposit Bonus,win365sport kênh k+1 sopcast tr?c ti?p bóng ?á

Nguyên tác trung, ninh an c?ng là nh? v?y b? h?m h?i, h?n n?a b?i vì thích ??c ly gi?i ??, cho nên tr??c làm ??c ly gi?i ??, cho nên v?ch tr?n Diêu l? l??t.

Làm gì? Dù sao kh?ng làm ng??i. Trà trà trong lòng yên l?ng phun tào m?t cau.

“Xem ra ng??i kh?ng tính toán xin l?i.” Tiêu v? khi kh?ng b? trà trà nói vòng ?i vào, mà là bu?ng ra tay, còn l?y ra m?t kh?i kh?n tay lau lau tay, gi?ng nh? trên tay dính vào cái gì d? ?? v?t gi?ng nhau.

Plastic t? mu?i hai ng??i t? ?i theo d?ng l?i.

  

Nh? v?y, mu?n nh? th? nào l?i d?ng này phan ??i l? ?au?

M?t cái th??ng th??ng v? k? ng??i qua ???ng ?o?n ng??i tài l?, gi?ng nh? gi?t ng??i cha m?. Trà trà nh? l?y che h?o gia ?ình ??a ch? a, mi?n cho b? tìm t?i m?n, h?c h?c h?c.

M?t khi ?? nh? v?y, nh? v?y tiêu v? khi ??i nàng có c?m th?y h?ng thú hay kh?ng, cu?i cùng có th? hay kh?ng “ái” ninh an ??u kh?ng sao c?.

Mà ninh an l?i b?i vì quay ch?p quá m?t b? v?ng k?ch, c?m th?y di?n k?ch r?t thú v?, nàng yêu cái này ngành s?n xu?t.

win365sport kênh k+1 sopcast tr?c ti?p bóng ?á

  Win365 Online Betting,win365sport kênh k+1 sopcast tr?c ti?p bóng ?á,

Ba ng??i ?em nàng b?c t?i r?i góc t??ng.

Trà trà th? dài m?t ti?ng, ch?y l?y ng??i.

M?y ngày k? ti?p, trà trà h?ng ngày ?i h?c tan h?c tr? v? ng?, nh?t t? quá th?c an ?n. Có th? là c?t truy?n còn ch?a t?i, plastic hoa t? mu?i c?ng th?c ngoan ngo?n hi?u chuy?n, ??u kh?ng xúi gi?c nàng ?i tìm ninh an phi?n toái.

“?i th?i.” Nh?t ban ch? nhi?m l?p v?y v?y tay, làm trà trà ?i r?i, ph?c mà ti?p t?c giáo hu?n Diêu l? l??t.

  

Trà trà nhìn v? phía m?t h?, ? trong ??u h?i “Giam giam, ninh an s? nghi?p tuy?n, là có th? kh?ng d?a theo c?t truy?n tuy?n sao?”

Giám th? l?o s? g?t g?t ??u nói “Ng??i tr??c ti?p t?c làm bài.”

Ninh an l?i mu?n khóc “Th?t là làm sao bay gi??”

Kh?o thí quá trình th?c thu?n l?i, nàng ??u có ?i?m ngoài y mu?n, chính mình c? nhiên có th? vi?t vi?t ??n nh? v?y tr?i ch?y. R?t cu?c là t?ng có kinh nghi?m ng??i, thao tác phi th??ng ?n.

  win365sport kênh k+1 sopcast tr?c ti?p bóng ?á,

Trà trà mu?n th?nh nàng, nàng c?ng kh?ng ch?u, cu?i cùng ??c ? trà trà trong nhà.

Trà trà suy t? m?t chút, trong trí nh? tr?n trà c?ng kh?ng bi?t tiêu v? khi gia c?nh có bao nhiêu h?o, cho nên m?i treo h?n, sau l?i ?? bi?t, bi?t v?y ch?ng làm.

Nh?ng h?n v?n là cái ng??i tr? tu?i, trên ng??i l?i mang theo thanh xuan h?i th?.

Trong lúc, nàng v?n là có thu ???c qu?ng cáo m?i, nàng kh?ng có ti?p quá nhi?u, ch? ti?p hai ??n, giá c? phiên b?i.

Related

Related
  • Win365 Lotto results
  • Win365 Online Game
  • Win365 Registration Offer
  • 24h News Top