Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

jiē shī huái

Time:2021-01-23 06:05:27

Cu?i cùng, Th?m y?n v?n là th?a hi?p, b?i nàng thuê này b? phim truy?n hình, b?t quá th?c hi?n nhiên thi?u niên kiên nh?n m?c dù ? ??i m?t thích n? hài khi, c?ng là c?c k? h?u h?n, ? h?n nh?n n?i tính tình b?i L?c Th? nhan nhìn m?t t?p v? sau, h?n ??u tiên khiêng kh?ng ???c, ?m ?m g?i d?a vào s? pha ng? r?i, L?c Th? nhan ch? nhìn ??n ?? tam t?p khi m?i phát hi?n Th?m y?n ?? ng?, phòng khách ?i?u hòa m? ra, là nh?t tho?i mái 26 ??, thi?u niên ?n m?c r?ng thùng thình ng?n tay trung qu?n, nh?m m?t l?i, l?ng mi r?i xu?ng ti?p theo t?ng bóng ma……

L?c Th? nhan s? ngay ng??i. Này, ?ay là tình hu?ng nh? th? nào?

——

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

L?c Thiên xa ti?p nh?n ?i?n tho?i, uy m?t ti?ng.

Trong kho?ng th?i gian này còn c? y tìm ng??i mua chi?c nh? tay Santana.

B?i vì nàng ??t nhiên l?i ngh? t?i m?t cái chi ti?t, lúc ?y tr??c ?ài ti?u th? t?a h? còn khen quá, nói các nàng hai m? con làn da ??u b?ch, là th? sao?

S? h?u trong nháy m?t kia m?t mà tìm l?i vui s??ng, ?ang nghe ??n n? nhi kia m?t ti?ng l?i m?t ti?ng “Ba ba” sau, ly trí hoàn toàn h?ng m?t.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Này m?t ti?t b? ch? nhi?m l?p bá chi?m th? d?c khóa th??ng, Th?m y?n l?n ??u tiên kh?ng có nghiêm túc nghe gi?ng.

Chuy?n này nh?t ??nh ph?i làm r? ràng.

L?c Thiên xa “……”

Th?m Thanh n?u là theo sát sau ?ó l?i ?ay, nhìn th?y L?c Thiên xa ?? ?? ng?t x?u ?i l?c hành sam, ??ng t? co ch?t, theo b?n n?ng mà lui v? phía sau m?t b??c, nh?ng th?c mau mà li?n kh?i ph?c tr?n ??nh bi?u tình.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Vì th?, c?m chi?u c?ng ch? có L?c Th? nhan cùng Th?m y?n ?n, a di còn ? thu th?p phòng b?p.

?ang chu?n b? cúp ?i?n tho?i khi, kia ??u truy?n ??n m?t ??o gi?ng n? “Có ph?i hay kh?ng ta ba ba ?ánh t?i ?i?n tho?i?”

Có l? là t? nh? m?t kh?i l?n lên, L?c Th? nhan c?ng kh?ng ph?i th??ng xuyên s? c?n th?n ng?m nghía Th?m y?n.

V? ??o l?o s? v?n c? kh?ng yên tam, th?t s? là l?c hành sam hành vi c? ch? quá k? quái, nàng nhìn ch?m ch?m h?n nhìn thoáng qua, xoay ng??i ?i vào phòng h?c, t? trong bao l?y ra di ??ng, ngh? ngh?, b?nh than là m?t v? l?o s? ch?c trách, v?n là quy?t ??nh c?p L?c Th? nhan ba ba g?i ?i?n tho?i, dò h?i m?t phen.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Th?m Thanh n?u “……?”

Th?m y?n ngh? ngh?, cho nàng g?p m?t kh?i cánh gà, “Nh? v?y ?i, chi?u nay li?n t?m th?i kh?ng chu?n b? bài c?ng khóa, c?m n??c xong sau ta mang ng??i ?i thuê ?i?n ?nh, ng??i kh?ng ph?i thích xem chu ng?i sao sao? Li?n thuê hai b? tr? v?.”

Này ph? c?n có cái ch?p ?nh quán, ??u to dán máy li?n ? ch?p ?nh quán, t?ng c?ng có ba cái.

V? ??o l?o s? v?n c? kh?ng yên tam, th?t s? là l?c hành sam hành vi c? ch? quá k? quái, nàng nhìn ch?m ch?m h?n nhìn thoáng qua, xoay ng??i ?i vào phòng h?c, t? trong bao l?y ra di ??ng, ngh? ngh?, b?nh than là m?t v? l?o s? ch?c trách, v?n là quy?t ??nh c?p L?c Th? nhan ba ba g?i ?i?n tho?i, dò h?i m?t phen.

?em này ?ó ?? ?n d?n theo vào phòng, lúc này m?i phát hi?n, h?n mua hai huan m?t t? m?t canh.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Nh? th? nào m?i cái t? nàng ??u hi?u, li?n ? bên nhau nàng li?n nghe kh?ng hi?u?

Kh?ng vài ngày sau, Th?m Thanh n?u ?i ngan hàng làm vi?c thu?n ti?n l?y ti?n khi, m?i phát hi?n chính mình tài kho?n c? nhiên nhi?u m??i hai v?n nhi?u!

L?c Th? nhan vui v?, còn gia vài thanh.

N?u kh?ng ph?i L?c Thiên xa nh? v?y nói, h?n c?ng s? kh?ng ngh? ??n mu?n ?i ??i xe.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

……

H?n bi?t Th?m th?m ?? bu?ng xu?ng ??i h?n c?m tình, kh?ng có kia phan h?n ?? t?ng ??c chí tham tình, hi?n t?i h?n ? Th?m th?m tr??c m?t chính là nh?y nhót vai h?, v? lu?n h?n làm cái gì, ??u s? kh?ng ?? ??ng nàng, th?m chí ? nàng xem ra, nói kh?ng ch?ng là m?t lo?i b?i r?i.

Tr??c ?ài ti?u th? v?i vàng nói “Th?m ti?u th?, ngài kh?ng có th?i gian t?i l?nh th??ng sao?”

Th?m y?n th?y nàng l?i kh?i ph?c v? tam kh?ng ph?i vui s??ng b? dáng, lúc này m?i th? dài nh? nh?m m?t h?i.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

“Th?m y?n” r? ràng bi?t m? m? m?t mình nu?i n?ng h?n l?n lên có bao nhiêu v?t v?, l?i ? nam chính ba ba xu?t hi?n v? sau, kh?ng có chút nào do d?, li?n tam ly gi?y gi?a ??u kh?ng có li?n d? nh? tr? bàn tay mà ti?p nh?n r?i ba ba, này ???ng nhiên c?ng OK, nh?ng h?n kh?ng nên giúp ba ba truy thê, gi?ng nh? h?n cùng ba ba m?i là m?t ?ám.

Nói lên n? nhi s? tình, L?c Thiên xa ch? s? là m?t ngày m?t ?êm ??u nói kh?ng xong.

Th?m y?n th?y nàng ?ang xem ngan hàng biên lai nh?n, h?n c?ng mu?n nhìn m?t chút l?c hành sam có hay kh?ng chuy?n kho?n l?i ?ay, li?n thu?n mi?ng h?i “M?, ng??i có thu ???c m??i hai v?n ??ng ti?n sao?”

Th?m y?n trên m?t kh?ng có gì bi?u tình, ng? khí c?ng th?c bình ??m “Ta ?i hi?u sách l?t qua pháp lu?t t??ng quan th? t?ch, ng??i là ta huy?t th?ng th??ng ph? than, ? ta kh?ng ??y 18 tu?i phía tr??c, ng??i ??u có ngh?a v? cùng trách nhi?m nu?i n?ng ta, ?ay là tr?n tránh kh?ng ???c. Ta l?p t?c li?n ph?i m?n m??i ba tu?i, là ?n m??i ba n?m cho ng??i tính, này m??i ba n?m nu?i n?ng phí ta ??u tính h?o, ng??i có th? nhìn xem ta nh? v?y phép tính có ph?i hay kh?ng ??i.”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Còn c?m cái camera ? ch?p, b? l?o s? ch?t v?n c?ng kh?ng lên ti?ng, l?i nh? v?y ?i xu?ng s? b? tr? thành bi?n thái ??a ?i ??n c?ng an.

??c bi?t là nàng ? trong m?ng xem này thiên mang c?u ch?y, t?ng k?t m?t chút chính là Tám ch??ng n?a ??u ? ng??c n? chính, n?a ch??ng ng??c nam ch?, cu?i cùng m?t ch??ng vui m?ng ??i ?oàn viên.

H?i xong kho?n sau, h?n là có chút kh?n tr??ng, k? th?t phía tr??c h?n li?n ngh? t?i ? v?t ch?t m?t trên t?n kh? n?ng ??n bù, ch? là h?n s? h?n cho, nàng s? kh?ng ti?p thu, h?n càng s? nàng s? cho r?ng, h?n cho này ?ó ti?n chính là h?t trách nhi?m, m?y ngày này c?ng ? r?i r?m, nhi t? này t? gi?y làm h?n r?ng m? th?ng su?t, n?u là nu?i n?ng phí nói, nàng h?n là s? kh?ng c? tuy?t ?i?

Tuy r?ng ??i l?c hành sam nh? v?y l?nh ??m m?i là chính xác cách làm, nh?ng…… Lúc này ? trên xe c?ng quá x?u h? bá!

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Nàng t??ng l?p t?c lên l?u ?i xem th? nhan có ph?i hay kh?ng h?o h?o, n?u b?i vì nàng quan h?, mà làm th? nhan ??t mình trong v?i nguy hi?m bên trong nói, kia nàng c? ??i ??u s? kh?ng h?o quá.

Not dressing up

Này ph? c?n có cái ch?p ?nh quán, ??u to dán máy li?n ? ch?p ?nh quán, t?ng c?ng có ba cái.

L?c Th? nhan tr?n tròn ??i m?t, có chút kh?ng th? tin ???c, “Ng??i b?i ta xem?”

L?ng mi r?t dài th?c ki?u, tr?i qua cái này mùa hè n??ng n??ng, h?n làn da kh?ng b?ng mùa ??ng khi nh? v?y b?ch, ng??c l?i ph?i ?en m?t ít.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

L?c Thiên xa c?ng tác r?t b?n, theo k? h? c?ng ty càng làm càng l?n, li?n càng là b?n r?n, than là quy?t sách gi?, h?n kh?ng ch? có kh?ng tho?i mái, t??ng ph?n hi?n t?i là ng? ??n so c?u v?n, th?c d?y so gà s?m, b?t quá m?c k? l?i v?i, m?i cái cu?i tu?n ??u s? tr?u th?i gian h?o h?o b?i n? nhi, h?m nay h?n là tr? v? l?y ch??ng, li?n c?m c?ng ch?a lo l?ng ?n li?n l?i h?i c?ng ty.

V? ??o l?o s? v?n c? kh?ng yên tam, th?t s? là l?c hành sam hành vi c? ch? quá k? quái, nàng nhìn ch?m ch?m h?n nhìn thoáng qua, xoay ng??i ?i vào phòng h?c, t? trong bao l?y ra di ??ng, ngh? ngh?, b?nh than là m?t v? l?o s? ch?c trách, v?n là quy?t ??nh c?p L?c Th? nhan ba ba g?i ?i?n tho?i, dò h?i m?t phen.

Th?m Thanh n?u s?ng s?t, “Nh? v?y t??ng ??i ph??ng ti?n.”

H?n ??ng d?y, ?i ??n nàng tr??c m?t, ?n thanh nói “Kh?ng c?n t??ng phi?n toái kh?ng phi?n toái, thanh n?u, kh?ng c?n ta nói ng??i h?n là c?ng bi?t, th? nhan ?em ng??i cùng ti?u y?n ??u tr? thành ng??i trong nhà. Ti?u y?n ta c?ng thích, kh?ng nói g?t ng??i, ta ??u là ?em h?n tr? thành ta cháu ngo?i trai, nh? v?y ?i, n?u ti?u y?n h?n nguy?n y tr? v?, chúng ta ?ay kh?ng bu?c h?n, n?u h?n kh?ng mu?n tr? v?, li?n chúng ta hai nhà ng?n ?y n?m tình ngh?a, ng??i c?ng ??ng cùng ta khách khí.”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

??i v?i l?c hành sam, L?c Thiên xa c?ng kh?ng xa l?, m?y n?m g?n ?ay, h?n ng?u nhiên c?ng s? hi?u bi?t th?nh xa tình hu?ng.

?ang ? nàng h??ng th? này c? yên l?ng khi, ??t nhiên c?m giác ???c có ng??i ?m nàng eo, cúi ??u v?a th?y, m?t cái l?ng xù xù ??u chính c? nàng.

S?a tên vì Th?m Thanh n?u nàng tích c?c n? l?c mà sinh ho?t, m?t mình mang theo nhi t? l?n lên, c?ng coi nh? là kh? trung mua vui, ? nhi t? b?y tu?i này m?t n?m, nàng b? l?c hành sam tr? ly ngoài y mu?n tìm ???c. Mà cu?i cùng bi?t chính mình trong lòng ng??i là Th?m th?m l?c hành sam tr?i qua m?y n?m t? mình tra t?n, ??i m?t m?t mà tìm l?i ái nhan, h?n m?ng r? nh? ?iên……

Ngh?n ??n m?c khó ch?u.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Nào bi?t hai chi?c xe ? ti?u khu d??i l?u ch?m m?t.

“Ta kh?ng ph?i thúc thúc, ta m?i là ng??i ba ba.”

T? tr??c ?ài n?i ?ó xác ??nh mang theo than ph?n gi?y ch?ng nh?n li?n có th? l?nh th??ng sau, L?c Thiên xa c?m Th?m Thanh n?u than ph?n ch?ng r?i ?i tinh nguy?t loan.

“Ng??i h?n là c?ng nhìn ra ???c t?i, cái này búp bê Barbie giá tr? xa x?, ta tr? v? trên ???ng còn kh?ng có ngh? th?ng su?t, nghe ng??i nói ng??i ?i?n ti?u hài t? sinh nh?t, sai ?em th? nhan sinh ra th?i ??i ?i?n thành Th?m y?n, ta m?i xác ??nh. Ng??i cùng th? nhan ? t?i cùng gian phòng, ?i?n than t? ??n t? khi, ?i?n chính là Th?m y?n sinh nh?t, l?c hành sam tính m?t chút th?i gian nói, h?n là hi?u l?m th? nhan là h?n n? nhi.”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

L?c Th? nhan tuy?n h?o thích b?i c?nh, hai ng??i xu?t hi?n ? màn hình.

L?c Thiên xa ng?i ? gh? ?i?u khi?n ph?, nghiêng ??u nhìn Vi tu?n li?c m?t m?t cái, l?y xin l?i mi?ng l??i nói “Vi tu?n, n? nhi c?a ta h?n là tr??c nay ch?a th?y qua ng??i, ??t nhiên nhìn ??n trong nhà t?i ng??i s?ng, li?n có chút s? h?i, ng??i ??ng ?? ? trong lòng a.”

?i?n tho?i kia ??u gi?ng n? ?n nhu có l? phép “Ng??i h?o.”

L?c hành sam bi?u tình kh?ng r?, c?ng kh?ng bi?t ??ng bao lau, thang l?u gian ?èn c?ng d?p t?t.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

B?n h? hai ng??i ??i l?n nhau ??u th?c khinh th??ng. ??i khái là ??ng tính t??ng m?ng, ??n nay m?i th?i, l?c hành sam m?i l?n t?i ??u s? chu?n b? r?t nhi?u l? v?t, có c?p Th?m Thanh n?u, c?ng có c?p Th?m y?n, li?n L?c Th? nhan m?i l?n ??u có th? thu ???c kh?ng ít l? v?t, duy ??c L?c Thiên xa, ? l?c hành sam n?i này li?n m?t cay len s?i ??u kh?ng có thu ???c.

“Th? nhan cùng ti?u y?n ??u h?c b? túc h?n n?a tháng, k? th?t, này hai hài t? thành tích ??u h?o, th? nhan k? trung k? m?t kh?o thí ??u s? h?p ph? huynh, ch? nhi?m l?p ng?m c?ng cùng ta nói r?i, thuy?t th? nhan kh?o tr?ng cao là m?t chút v?n ?? ??u kh?ng có.” L?c Thiên xa cho dù hi?n t?i ?? tài ??i khí th?, h?m nay b?t ??ng ngày x?a, nh?ng ?ang nói kh?i n? nhi khi, cùng trên ??i này s? h?u ba ba gi?ng nhau, ngh?n khoe ra, “Ta li?n mu?n cho th? nhan nh? nhàng m?t chút, nói mang nàng ?i ra ngoài ch?i, nàng kh?ng ch?u a, m?t hai ph?i báo l?p h?c b? túc, ??a nh? này so v?i ta ??c sách khi là m?nh h?n nhi?u.”

V? ??o l?o s? v?n c? kh?ng yên tam, th?t s? là l?c hành sam hành vi c? ch? quá k? quái, nàng nhìn ch?m ch?m h?n nhìn thoáng qua, xoay ng??i ?i vào phòng h?c, t? trong bao l?y ra di ??ng, ngh? ngh?, b?nh than là m?t v? l?o s? ch?c trách, v?n là quy?t ??nh c?p L?c Th? nhan ba ba g?i ?i?n tho?i, dò h?i m?t phen.

Vi tu?n trong lòng còn ? bu?n b?c ?au, nh? th? nào thiên xa này n? nhi nhìn ??n chính mình li?n cùng nhìn ??n qu? gi?ng nhau, b?t quá h?n c?ng ch? là nghi ho?c bu?n b?c, c?ng kh?ng có bi?u hi?n ra ngoài, ??i L?c Th? nhan c??i nói “Th? nhan, ng??i h?o, r?t s?m li?n nghe ng??i ba ba v?n lu?n ?? ng??i.”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Nàng nh? t?i ?? t?ng ? th? th??ng nhìn ??n m?t cau, th?i gian là ch?a kh?i ?au xót thu?c hay.

H?n là tin t??ng L?c thúc thúc, n?u L?c thúc thúc có th? cùng ng??i kia tr? thành b?ng h?u, kia ??i bi?u ng??i kia h?n là kh?ng ph?i ng??i x?u, nh?ng L?c Th? nhan này ph?n ?ng c?ng kh?ng ph?i gi? a.

“Ta kh?ng ph?i thúc thúc, ta m?i là ng??i ba ba.”

Nàng kh?ng nên ? trên xe, h?n là ? xe ?? m?i ?úng.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Này hành lang tr? b? h?n bên ngoài, m?t cái gia tr??ng ??u kh?ng có.

L?c Th? nhan tr?n tròn ??i m?t, có chút kh?ng th? tin ???c, “Ng??i b?i ta xem?”

Tuy r?ng ? C?ng Thành náo lo?n m?t h?i ? long, nh?ng ban ??u h?n là th?t s? cho r?ng th? nhan là h?n n? nhi, khi ?ó h?n m?ng r? nh? ?iên, c?ng lo ???c lo m?t, nhìn ??n nàng nh? v?y ?áng yêu nh? v?y ái c??i, h?n trong lòng c?ng th?c vui m?ng, lúc ?y ??i th? nhan ??u nh?p vào thiên nhiên thích, hi?n t?i tuy r?ng h?n bi?t nàng kh?ng ph?i h?n n? nhi, nh?ng m?i l?n mua l? v?t khi, lu?n là s? kh?ng quên cho nàng chu?n b? m?t ph?n.

Th?m y?n th?y nàng ?ang xem ngan hàng biên lai nh?n, h?n c?ng mu?n nhìn m?t chút l?c hành sam có hay kh?ng chuy?n kho?n l?i ?ay, li?n thu?n mi?ng h?i “M?, ng??i có thu ???c m??i hai v?n ??ng ti?n sao?”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

? Th?m y?n cùng L?c Th? nhan xu?ng xe th?t lau v? sau, l?c hành sam nhìn kia t? gi?y nh? c? kh?ng ph?c h?i tinh th?n l?i.

Th?c nghi?m trung h?c v?n d? r?i nhà c?ng g?n, lái xe th?c mau, l?c hành sam c?m giác c?ng ch?a quá vài phút, xe c?ng ?? s? vào trong ti?u khu.

Ng??i này ??u kh?ng c?n c?ng tác sao? N?u h?n nh? kh?ng l?m, l?c hành sam kh?ng ph?i th?nh xa t?p ?oàn t?ng giám ??c sao, kia nh? th? nào s? nh? v?y thanh nhàn? Thanh nhàn ??n làm ng??i nghi ho?c l?i ghen ghét.

L?c Th? nhan “……?”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

L?c Th? nhan kh?ng ngh? ra, d?t khoát ??ng d?y, “Ta ?i tìm Th?m dì.”

Nàng t?ng c?m th?y, ba ba là kh?ng gì làm kh?ng ???c.

L?c hành sam c?m camera ??i v?i Th?m y?n ca ca ca m?t ??n ch?p.

H?n ? b?n nháp trên gi?y v? m?t cái ?ang ? ?àn d??ng c?m phim ho?t ho? ti?u n? hài.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

?ang ? nàng h??ng th? này c? yên l?ng khi, ??t nhiên c?m giác ???c có ng??i ?m nàng eo, cúi ??u v?a th?y, m?t cái l?ng xù xù ??u chính c? nàng.

L?c hành sam c?m camera ??i v?i Th?m y?n ca ca ca m?t ??n ch?p.

11 gi? chung ánh n?ng t? phòng h?c bên ngoài xuyên th?u qua c?a s? chi?t x? ti?n vào, chi?u vào L?c Th? nhan trên ng??i.

K? th?t c?ng kh?ng ngoài y mu?n, này m?y tháng, l?c hành sam th??ng xuyên s? qua t?i, b?t quá v? lu?n là Th?m Thanh n?u v?n là Th?m y?n ??u ???ng h?n là bình th??ng ng??i qua ???ng, c?ng kh?ng có nh? th? nào ?? y.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

L?c Th? nhan b? thành c?ng mà d?i ?i l?c chú y, “Ba ba c?ng s? có s? h?i s? tình sao?”

[]

Vi tu?n trong lòng còn ? bu?n b?c ?au, nh? th? nào thiên xa này n? nhi nhìn ??n chính mình li?n cùng nhìn ??n qu? gi?ng nhau, b?t quá h?n c?ng ch? là nghi ho?c bu?n b?c, c?ng kh?ng có bi?u hi?n ra ngoài, ??i L?c Th? nhan c??i nói “Th? nhan, ng??i h?o, r?t s?m li?n nghe ng??i ba ba v?n lu?n ?? ng??i.”

L?c hành sam nghiêng ??u t?i, kinh ng?c h?i “Nhanh nh? v?y tan h?c?”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Ch? là kh?ng ngh? t?i h?n s? làm nh? v?y.

Tay thành nh?ng kh?ng ?n ngon nh? v?y qu? xoài g?o n?p bánh dày.

Kh?ng vài ngày sau, Th?m y?n có trong cu?c ??i cái th? nh?t ti?n bao sau, làm chuy?n th? nh?t chính là t? cúp th?t c?n th?n mà l?y ra m?t tr??ng ??u to dán k?p ? trong bóp ti?n.

“?ay là làm sao v?y?” Nàng am cu?i phát run.

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

L?c Thiên xa c?m chìa khóa xe, h?n là tr? v? l?y cá nhan ch??ng, kh?ng ngh? t?i s? ??ng t?i l?c hành sam.

Tri?u x?o ??t nhiên s?ng s?t, ? th?c nghi?m trung h?c, các nam sinh c?m nh?n trung hoa h?u gi?ng ???ng là L?c Th? nhan, kia các n? sinh c?m nh?n trung giáo th?o chính là Th?m y?n.

Chuy?n này cho dù L?c Thiên xa kh?ng h?i, L?c Th? nhan c?ng s? nói.

Nu?i n?ng phí??

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Th?m Thanh n?u v?n là th?c tr?n ??nh, “Có m?t chút, ta khác ??u kh?ng s?, li?n s?……”

Nàng nh? t?i ?? t?ng ? th? th??ng nhìn ??n m?t cau, th?i gian là ch?a kh?i ?au xót thu?c hay.

?m nh?c l?o s? cho L?c Th? nhan c?m ph?.

Ch??ng 66

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

L?c hành sam bi?u tình kh?ng r?, c?ng kh?ng bi?t ??ng bao lau, thang l?u gian ?èn c?ng d?p t?t.

Ai l?i kh?ng ng?c, L?c Th? nhan thành tích nh? v?y h?o, là kh?o tr?ng cao h?t gi?ng t?t, m?i l?n thi c? ??u niên c?p ti?n tam, n?u là L?c Th? nhan cáo tr?ng, kia tr??ng h?c kh?ng ??nh s? làm các nàng th?nh gia tr??ng.

“Ng??i kêu ta thúc thúc?”

L?c Thiên xa “Chú y x?ng h?.”

Win365 Casino truc tiep bong da asiad 2019

Th?m y?n th?y L?c Th? nhan ?n c?m khi th?t th?n, ngay c? yêu nh?t cánh gà c?ng kh?ng nh? th? nào ??ng, trong lòng kinh ng?c, li?n bu?ng chi?c ??a, làm b? l? ??ng h?i “Ng??i làm sao v?y, có ph?i hay kh?ng n?i nào kh?ng tho?i mái?”

latest articles

Top

<sub id="69564"></sub>
  <sub id="50350"></sub>
  <form id="34516"></form>
   <address id="86375"></address>

    <sub id="60441"></sub>

     Win365 Casino tr?c tiêp bóng ?á vtv6 Win365 Casino video tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay Win365 Casino truc tiep bong da phap Win365 Casino lode online uy tin nhat
     Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á u18| Win365 Slot xem truc tiep bong da u20 the gioi| Win365 Slot truc ti?p bóng ?á| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á keo nha cai| Win365 Casino xem truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á vtv6| Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á asiad h?m nay| Win365 Slot kenh truc tiep bong da dem nay| Win365 Slot video tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Slot soi cau than tai top| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam thái lan world cup| Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á c1 h?m nay| Win365 Slot mitom tv truc tiep bong da| Win365 Casino tai game danh bai online| Win365 Casino ch?i ?? online| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam philippines| Win365 Casino lich phat song truc tiep bong da| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á tay ban nha h?m nay| Win365 Lottery l? ?? online uy tín nh?t| Win365 Casino vaobong|