win365 nhatnhiba

níng yuān

Time:2021-01-26 15:56:08

“Th?t sau, ng??i mau th? xem, làm t? t? ng??i giúp ng??i hóa cái trang gì ?ó.”

Gì th?t sau c?ng ch? là c?m khái m?t cau, dù sao c?ng là nguyên th? nam n? vai chính, n?ng l?c trác tuy?t c?ng là bình th??ng, ??n ti?p theo gi?i anh di?u thi ??u, nói v?y s? nang cao m?t b??c.

“B? h? chào bu?i sáng!!”

win365 nhatnhiba

“Anh anh anh chào bu?i sáng!”

Nàng li?n m?t tay gi? c?ng khi d?, nhéo l?c phóng c? áo, th? b?o phong h?n m?i.

M?i ng??i “???……”

Gì th?t sau b?ng k? l?ng r?t t?i r?i trên sàn nhà, ngón tay l?nh l?o ch?m ??n l?c phóng khu?n m?t, ho?ng th?n ??o “M?y ngày kh?ng g?p, nh?ng th?t ra bi?n soái.” Có ?i?m kh?ng c?m gi? ???c.

win365 nhatnhiba

“H?o máu l?nh.”

Kh?ng bao lau gì khuynh xu?t hi?n, bay nhanh xu?t hi?n, ng?n ? hai ng??i trung gian, m?nh m? tách ra b?n h?, l?i l? chính ?áng nói gì ?ó l?i nói, giay ti?p theo, gì th?t sau v? tình nang lên chan ??i v?i gì khuynh chan oa t?i m?t chút, h?n thi?u chút n?a ???ng tr??ng c?p l?c phóng qu? xu?ng.

K? th?t, gì khuynh ??i khái trong lòng t?n b?i th??ng y t??ng.

— c?ng kh?ng c?m th?y l?c tan h?c tr??ng n?i nào soái, vì cái gì tr??ng h?c h?n fans nhi?u ??n thái quá, còn t??ng r?ng r?t m?nh ?au, v?a nghe ??n h?n tham gia thi ??u, ta li?n ch?y nhanh t?i xem m?t chút phát sóng tr?c ti?p, k?t qu? li?n này a?? Quá m?t m?t ?i, còn mu?n nh?y ??n l?o bà trên ng??i.

win365 nhatnhiba

?oàn ng??i t?i r?i b?ch liên san, n?i ?ó m?t m?t m?nh t? khí tr?m tr?m, l?ng ng?t nh? t?, gì th?t sau nhíu mày t?i, nàng ? san trên kh?ng th?y ???c l?c khê, v?i ph?t tay làm ??i gia d?ng l?i, v?a v?n n?i này có m?t kh?i th?t l?n núi gi?, m?i ng??i li?n tránh ? núi gi? lúc sau, gì th?t sau th?ng qua núi gi? khe h? h??ng bên kia xem.

Gì th?t sau tr?m ngam m?t lát, h?i “Gi?t ng??i chính là ai?”

“Có kh? n?ng.” Gì th?t sau g?t ??u, “B?t quá càng có kh? n?ng chính là, hoàng ?? th? bài m?i ng??i ??u tr?u kh?ng ??n.”

Còn h?o nàng xin nhi?m v? k?t thúc th?i ?i?m, cho chính mình ?? l?i ???ng lui nói ch? xin nhi?m v? m?t k?t thúc, cho nên thi ??u tràng kh?ng có l?p t?c ?óng c?a, b?ng kh?ng……

win365 nhatnhiba

“?”Gì th?t sau quay ??u l?i xem h?n.

“?n.” Gì th?t sau nh? nhàng th? phì phò, lên ti?ng, c? b? c? ng?a.

“Ng??i? Ng??i thích ta?”

“Th?c xin l?i ?au, nhi?m v? tr?ng ph?t th?i gian, ??o c? v? pháp s? d?ng.” Cthulhu ?n hòa trong thanh am mang theo m?t t?ng xin l?i cùng ti?c nu?i, “Hi?n t?i ta có th? nói cho ng??i than th? c?a ng??i trung c?t gi?u cái gì.”

“?n? Ca ng??i làm gì nha? Bên ngoài còn h? tuy?t ?au.”

win365 nhatnhiba

“Kh?ng ph?i là bên ngoài cháy ?i?”

M?t giay sau, trên ?ài xu?t hi?n m?t con táo b?o n? tung ch?o phóng phóng t?, h?n li?n kém kh?ng du?i chan ?á tr?u t?p c?, hóa than ?i?n báo viên, b?t ??u kh?ng ng?ng mà ‘ t?t ——’, ‘ t?t ——’.

— l?o c?ng cái này t? dùng ??n h?o, xem ra xác th?t là bình t?nh ??i l?o cùng b?o nh? xinh ki?u thê cp.

Này tam tr??ng th? bài thu?c s? h?u c?ng có chút ngoài y mu?n, là ba cái xa l? tên, gì v? m?ng b?n ng??i là bình dan t?p.

win365 nhatnhiba

Thu?n t?nh than th? tinh luy?n thành c?ng ngày nào ?ó, ?úng là l?c khê than ch?t ngày ?ó.

Gì sam th?n ng?n ra, n? l?c di ??ng ??i m?t xem qua ?i, l?c phóng th? nh?ng s?p ??t phá c?m ch?, h?n c? ng??i t?n ra m?t c? màu ?? t??i quang, gi?y gi?a khi làn da hoa v?n hi?n lên, m?t t?c m?t t?c tho?t nhìn s?p n? m?nh, ? m?t ?ám ng??i kinh ho?ng th?t th? kêu ti?ng kêu c?u m?ng trung h?t s?c th?y ???c.

Gì th?t sau k? quái nhìn k?, nh? th? nào này l?c khê gi?ng nh? ?ang ch? ??i cái gì?

B?i vì h?n danh khí r?t l?n, hi?u qu? phi th??ng b?t quá, ??o c?ng th?t s? có ng??i l?i ?ay, chính là nguy?n y l?i ?ay ph?n l?n kh?ng ph?i r?t l?i h?i nhan v?t, h?n nhìn trúng th??ng gi?i World Cup l?c tuy?n m?t ng??i ch?c nghi?p tái tay, hoa sang quy ky h?p ??ng phí ?em h?n ?ào l?i ?ay,

win365 nhatnhiba

Gì th?t sau!!! Ta ?ay nhi?m v? nh? th? nào hoàn thành, tro c?t s? kh?ng b? tên kia r?i trong bi?n ?i!

— có th? chi?m ???c tính ta thua.

Gì th?t sau có chút b?t ??c d?, “Xu?ng xe kh?ng sai bi?t l?m li?n mau ??n chung c?, kh?ng c?n nh? v?y phi?n toái.”

Phía d??i m?t m?nh theo ti?ng.

win365 nhatnhiba

M?t giay sau, trên ?ài xu?t hi?n m?t con táo b?o n? tung ch?o phóng phóng t?, h?n li?n kém kh?ng du?i chan ?á tr?u t?p c?, hóa than ?i?n báo viên, b?t ??u kh?ng ng?ng mà ‘ t?t ——’, ‘ t?t ——’.

Gì th?t sau quay ??u l?i nhìn l?i, t?c kh?c s?ng s?t, r? t?i bên ng??i tay ch?t ch? n?m l?y.

B?ch liên ngh?n h?i lau, nhìn nhìn Th?a t??ng phu nhan, l?i ?i xem Th?a t??ng, hai cái tr??ng b?i c?ng là còn kh?ng có phan r? tr?ng hu?ng, hi?n nhiên v?a r?i ??i gia nói s? tình l??ng tin t?c quá l?n b?n h? trong kho?ng th?i gian ng?n kh?ng có bi?n pháp toàn b? ti?p thu, còn ? m?ng b?c tr?ng thái, ngay th? m? m?t.

?i trên trên ?ài, ch? ??i trên màn hình hi?n th?c t?y bài xong, gì th?t sau quá nh? nhàng ?n ??ng tr?u t?p cái nút.

win365 nhatnhiba

“Th?t sau s?m a!”

Not dressing up

Gì th?t sau tri?u h?n c??i, hai ng??i c? nh? v?y ??i di?n.

Kh?ng bao lau, nhìn ??n ??n phiên l?c th?, h?n thái ?? th?c t?n m?n, ch?m rì rì ?i lên ?n m?t chút tr?u t?p ki?n, gì th?t sau ?i theo ngáp m?t cái, b?i vì h?m nay khai gi?ng, nàng t?i h?m qua k? th?t kh?ng nh? th? nào ngh? ng?i, hi?n t?i ??u có chút vay.

“Ng??i li?n lên l?p l?i l?n n?a.”

win365 nhatnhiba

Gì th?t sau gi? lên l?ng mày, nói “Ta a……” Nàng suy ngh? m?t lát, “Ta ??u có th?.”

“?ay là cái gì x?ng h??” L?c phóng s?c m?t u?ng phí ?en nhánh, d?c theo ???ng ?i ??u b? khí l?i ?ay.

Theo ban ngày ? trong trí nh? nhìn ??n b?n ??, gì th?t sau cùng l?c phóng m?t ???ng t?i r?i ??i s?nh, v?a ??n n?i này li?n g?p nh?ng ng??i khác, b?n h? hi?n nhiên c?ng v?a ??n, cho nhau so cái h? th? th?, gì th?t sau ? phía tr??c d?n ???ng, l?c phóng li?n g?t gao ?i theo nàng.

Gì th?t sau c??i l?nh m?t ti?ng, “Thì tính sao, ta kh?ng ti?n vào san thi ??u, ng??i có th? th? nào?” Nàng bu?ng ra tay, trò ch?i m? giáp b? hung h?ng n?n ? trên m?t ??t, nàng m?t chan d?m nàng ?i lên, trên chan h?i h?i dùng s?c khí, m? giáp th? nh?ng tr?c ti?p b? d?m h?ng r?i.

win365 nhatnhiba

M?i r?ng m? h? gian, có h?n th?p th?p ti?ng c??i.

Ng??i h?u nói m?i ?êm ??u là nh? th? này, v?y thuy?t minh l?c khê m?i ngày bu?i t?i ??u s? nh? v?y, kia nàng ??n t?t cùng ?ang ??i cái gì?

??i gia càng là kh?ng hi?u ra sao.

Thanh am này v?a ra, tái thính t?c kh?c l?ng ng?t nh? t?, t?t c? m?i ng??i tri?u gì th?t sau nhìn qua, gì th?t sau nh?p kh?i m?i ? l?nh b?ng màu b?c trên vách t??ng th?y ???c trang b? ra ti?ng trang b?.

win365 nhatnhiba

T? la ? trong ?ó chuy?n ??t, hai ph??ng ng??i ??i tho?i còn tính thu?n l?i.

“Ta m?t khi tr? v? thi ??u tràng s? có cái gì h?u qu? ng??i ??ng cho là ta kh?ng r? ràng l?m, ng??i là mu?n l?y ra ta trong c? th? n?ng l??ng trung tam ?i!”

Phía sau truy?n ??n gì m?u ti?ng c??i, “Th?t sau th?n thùng.”

D?t l?i nàng miêu ? m?t ti?ng, c?ng kh?i b?i v?t ?i lên.

win365 nhatnhiba

“M?nh l?nh c?a ta ? phía tr??c, ng??i li?n v? pháp có hi?u l?c.”

— l?c khê h?o ?áng th??ng.

L?c khê nhìn ??n la ??u trên ??nh tai mèo, l?ng t? ??ng ch?ng ng??c, kh?ng chút ngh? ng?i quay ??u li?n mu?n ch?y, n? hà miêu thiên tính là ?i s?n, la ??ng tác t?n m?nh c?c k?, thành th?o li?n b?t ???c l?c khê, l?c khê s?ng vù sau c? b? miêu nha c?n h?m sau ?i vào hai cái ??ng.

K? ti?p chính là la truy?n l?i th?i gian.

win365 nhatnhiba

“…… Ai t? t?!” Giang trì nhiên v??n tay h? ?ình “Y c?a ng??i là ng??i mu?i mu?i b?ch liên, hi?n t?i kh?ng ph?i chan chính b?ch liên, nàng b? bám vào ng??i?!”

Còn nga, nga ng??i [ t?t ——], vì cái gì m?t cái nam sinh, m?t khi h?n nói chuy?n luy?n ái, li?n s? bi?n n??ng?

D?c theo ???ng ?i g?p kh?ng ít h?c sinh, cùng gì th?t sau chào h?i c?ng kh?ng ? s? ít.

“Có kh? n?ng.” Gì th?t sau g?t ??u, “B?t quá càng có kh? n?ng chính là, hoàng ?? th? bài m?i ng??i ??u tr?u kh?ng ??n.”

win365 nhatnhiba

Lòng bàn chan m?t ??t b?t ??u s?p ??, ph?ch m?t ti?ng r?i vào ?i hi?n ra ra m?t cái thiên h?.

B?ch liên nh? th? nào có n?ng l?c mê ho?c nàng, h?t th?y ??u là hi?u tr??ng thi?t k?, là thi ??u h? th?ng thi?t k?.

“Ng??i ?i t?m r?a m?t cái.” Gì th?t sau v? v? b? vai c?a h?n, làm h?n lên, h?n ép t?i nàng kh?ng quá tho?i mái, ??c bi?t là quanh h?i th? t?t c? ??u là h?n xam l??c tính c?c c??ng h?i th?, nàng kh?ng m?t lát li?n có chút h? h?p h?n lo?n, c?ng kh?ng nh?n xu?ng ? h?n h?u k?t th??ng h?n m?t cái.

A a a!

win365 nhatnhiba

Ch? m?i ng??i ?em l?c khê ly do thoái thác nh?t nh?t gi?i thích lúc sau, kh?ng ??i Th?a t??ng cùng Th?a t??ng phu nhan khi?p s?, b?ch liên ??u tiên li?n ??i kinh th?t s?c, ti?p theo ??y m?t ??u là th?t v?ng, “T? t?, ng??i là nói nh? v?y sao?”

Ng??i h?u nói m?i ?êm ??u là nh? th? này, v?y thuy?t minh l?c khê m?i ngày bu?i t?i ??u s? nh? v?y, kia nàng ??n t?t cùng ?ang ??i cái gì?

Gì th?t sau nh?m ?? nh? gi?i hoàng ?? nh?t t?, k? th?t cùng d? v?ng t?i nói xác th?t ?? x?y ra m?t ít bi?n hóa, ?ó chính là kh?ng c?n ngày ngày ?i tím th?n lau làm c?ng, nhàn r?i th?i gian nhi?u r?t nhi?u, có th? vì chính mình suy xét s? tình, s? kh?ng quá nhi?u m?t nh?c c?ng ch?t.

“Ng??i ??i khái là t??ng r?i ?i n?i này ?i, cho nên ta t? ch? tr??ng, ?em ng??i tro c?t ??a cùng h?n.”

win365 nhatnhiba

Thanh am này v?a ra, tái thính t?c kh?c l?ng ng?t nh? t?, t?t c? m?i ng??i tri?u gì th?t sau nhìn qua, gì th?t sau nh?p kh?i m?i ? l?nh b?ng màu b?c trên vách t??ng th?y ???c trang b? ra ti?ng trang b?.

Có ng??i l?n ti?ng h?i ra kh?u.

Vì th? gì th?t sau l?p t?c quay ??u, “Ta ??i tr? v?.”

Giang trì nhiên kh?ng ???c g?t ??u “?n an an ta là ta là, ng??i kh?ng ph?i.”

win365 nhatnhiba

“Ng??i ?i t?m r?a m?t cái.” Gì th?t sau v? v? b? vai c?a h?n, làm h?n lên, h?n ép t?i nàng kh?ng quá tho?i mái, ??c bi?t là quanh h?i th? t?t c? ??u là h?n xam l??c tính c?c c??ng h?i th?, nàng kh?ng m?t lát li?n có chút h? h?p h?n lo?n, c?ng kh?ng nh?n xu?ng ? h?n h?u k?t th??ng h?n m?t cái.

Gì th?t sau ??i m?t ?i xu?ng li?c, than th? c?a nàng chuy?n bi?n ph??ng h??ng, nàng nhìn ??n v?c sau phía d??i là v? s? quái v?t, chúng nó gi??ng mi?ng l? ra huy?t tinh r?ng nanh, ánh m?t tham lam kh?ng th?i.

“Than th? c?a ng??i phóng…… Cái này thi ??u h? th?ng n?ng l??ng h?ch, có l? là b?i vì các ng??i nh?ng nhan lo?i này trong mi?ng th? bài duyên c?, ng??i thu?c v? ??nh th? bài, cho nên ti?n vào thi ??u h? th?ng sau, n?ng l??ng trung tam t? ??ng ti?n vào ng??i gi? thuy?t trong c? th?. ?ay là thi ??u c? ch? m?t cái bug, hi?n t?i ng??i sáng l?p c?ng t?i vì th? t?c gi?n ?au.” Nói Cthulhu c??i kh? ra ti?ng.

Tri?u quát m?t ??i nam nhan, b? hù s?c m?t xanh mét m?t run run, ch? y?u là th?t s? kh?ng ngh? t?i l?c khê móng vu?t du?i l?i ?ay nhanh nh? v?y,‘ bá ’ m?t chút, v? thanh v? t?c, ??u ngón tay bén nh?n s?c bén.

win365 nhatnhiba

V? tình thi?t chùy ?? ? h?n m?t tr??c, gì th?t sau nheo l?i ??i m?t “Nói thêm cau n?a th? xem.”

Gì th?t sau tr?ng h?n m?t cái.

T? bình dan nh?y tr? thành ngh? viên.

“Ng??i l?i kh?ng h?i ta!” La còn r?t ?úng ly h?p tình, nàng kh?ng có nói k? th?t là nàng c? y, ai làm nàng lu?n làm nàng ngh?n, chán ghét ?? ch?t!

win365 nhatnhiba

B?ch liên xem xét li?c m?t m?t cái l?c khê, cu?i cùng th? dài, “T? t?.” B?t ??c d? kêu nàng m?t ti?ng.

Lúc này l?c phóng, than cao tho?t nhìn ít nh?t có 185, theo ly thuy?t tr??c kia h?n 177, hi?n t?i 185, k? th?t kém c?ng kh?ng cao, b?t quá tám centimet, nh?ng m?t to nhìn qua ?i, c? tình gi?ng ?? x?y ra bi?n hóa nghiêng tr?i l?ch ??t.

La phát ra bi?n thái ti?ng c??i hì hì hì, l?c khê còn có chút d?i ra, nàng ch?a bao gi? g?p qua la nh? v?y ?n m?c ng??i, k? k? quái quái, th? cho nên nàng kh?ng có tr??c tiên li?n ph?n kích, mà là ? kh?ng trung ho?ng than mình si ng?c d??ng nh?, ti?p theo phát ra m?t ??o k? quái thanh am.

“Kia hi?n t?i ?au?” L?c phóng mang theo y c??i h?i.

win365 nhatnhiba

N?ng l??ng trung tam…… N?ng l??ng trung tam……

D?t l?i nàng miêu ? m?t ti?ng, c?ng kh?i b?i v?t ?i lên.

Có ng??i nói nh? v?y.

“H?o máu l?nh.”

win365 nhatnhiba

Lê d??ng nói “Này tính hoàn thành m?t cái ?i, tìm ???c s? tình chan t??ng, tro c?t ch? s? tìm kh?ng tr? l?i, kh?ng bi?t ti?u thi?u gia c?m ?i n?i nào.”

“Sách, hai ng??i nh? th? nào kh?ng tin ?au?!” Giang trì nhiên h?i l?i.

“Cái gì là trung tam?”

“Chúng ta th?t s? kh?ng hi?u ???c kia cái gì l? qu? s? tình, các ng??i nh? th? nào kh?ng nói a!”

win365 nhatnhiba

Tr?m t? m?t lát gì th?t sau h?i ra kh?u “L?c khê tro c?t ? n?i nào?”

“Ng?ng.” La có l? m?t chút.

— l?c khê h?o ?áng th??ng.

C? h? là ??ng th?i, l?c khê phát ra m?t ??o thê th?m ti?ng thét chói tai, sóng am cao th?c, ch?n ??n ng??i l? tai phát ?au. Gì th?t sau che l?i l? tai n? l?c tr?n tròn m?t h??ng bên kia nhìn l?i.

win365 nhatnhiba

Gì th?t sau g?t ??u, “Có ?i?m, chan.”

B?t quá l?c khê nh?ng th?t ra kh?ng có gì ??c bi?t bi?u hi?n, nàng l?p kh?ng nhúc nhích.

? th?n b? h? n?u là kh?ng tham gia anh di?u thi ??u ?au?

…… H?o có ??o ly b? dáng.

win365 nhatnhiba

Gì th?t sau m?i ng??i v?i sau này th?i lui m?t b??c, nghiêng ng??i tránh ?i l?c khê qu? l?y, r?t cu?c ?ay là qu? nhan gia cha m?, ng??i bình th??ng ch?u kh?ng d?y n?i.

latest articles

Top

<sub id="34383"></sub>
  <sub id="57717"></sub>
  <form id="65919"></form>
   <address id="43154"></address>

    <sub id="81187"></sub>

     win365 web ?ánh l? ?? online uy tín win365 tr?c ti?p bóng ?a h?m nay win365sport truc tiep bong da youtube win365 lode online uy tin nhat
     win365 ch?i l? online| win365 linh truc tiep bong da hom nay| win365sport thao luan lo de mien nam| win365 blackjack là gì| win365sport truc tiep bong da vtv| win365 truc tiep bong da facebook| win365sport truc tiep bong da fpt| win365 truc tiep bong da real madrid| win365sport l?ch phát sóng tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| win365sport game thoi trang quanh nam| win365 tr?c ti?p bóng ?á u18| win365sport tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh| win365sport ty keo nha cai| win365 btv5 truc tiep bong da| win365 cac nha cai uy tin| win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam nh?t b?n| Win365 Malaysia 4D results| win365sport tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh k+1| win365sport truc tiep bong da thai lan|