Win365 Poker,Win365 Sportsbook game danh bai online

News...   2021-01-22 16:27:44

  Win365 Sportsbook,Win365 Sportsbook game danh bai online

Th?c mau Do?n ki?u ki?u li?n phát hi?n, th? c?ng trà kh?ng ph?i ? nói gi?n.

Nói xong, nàng ??ng d?y ?i sau b?p, tính toán nhìn xem ph?i li?u toàn kh?ng ???c ??y ??, toàn nói li?n tr??c th? xem xem.

Th? c?ng trà v? m?t th?n nhiên mà cùng nàng ??i di?n “Làm sao v?y?”

Do?n ki?u ki?u ?ang ? v?n tay áo, tính toán cùng m?t.

  

Th? c?ng ?ình “……”

Nàng xác th?t th?c thích.

???ng d?t th?y tr?n t? vi?n c??i ??n hoa chi lo?n chi?n, t?c kh?c n?i lên tam t?, c? y cùng th? c?ng ?ình nháo “Ng??i nói ta x?u, ta kh?ng s?ng, b?ng kh?ng ta t? này ?ình th??ng nh?y xu?ng ?i xong h?t m?i chuy?n, kh?ng s?ng……”

“Sang n?m còn mu?n xem!” V?u kh?ng th?y t?n h?ng th? c?ng ?ình h?ng khu?n m?t nh? nói “Ki?u ki?u t?, sang n?m chúng ta còn t?i xem ???c kh?ng?”

Win365 Sportsbook game danh bai online

  Win365 Slot Game,Win365 Sportsbook game danh bai online,

C? th? n?i nào quái, nàng c?ng kh?ng nói lên ???c, li?n c?m th?y, h?n gi?ng nh?…… R?t s?ng nàng, cái này y ni?m làm Do?n ki?u ki?u c? ng??i b? ?i?n gi?t gi?ng nhau lo?n run, l?p t?c ?em cái này y ni?m gi? ra trong óc, th? c?ng trà ?ay là ngoan ngo?n hi?u chuy?n, ??i ?m nam, nàng ??i h?n nh? v?y h?o, nh? v?y ?au h?n, h?n trái l?i quan tam chính mình kh?ng ph?i h?n là sao?

Nàng v?a t?i kh?ng m?y ngày, c?ng kh?ng r? ràng ???ng d?t này ph?n ?ng là vì sao.

???ng nhiên trên ???ng kh?ng ??nh là thi?u th?y, cho nên m?i kh? héo nhanh nh? v?y, xem h?n b? dáng này, Do?n ki?u ki?u c?ng kh?ng ?? này tra, mi?n cho h?n l?i sinh khí.

Kh?ng bi?t vì cái gì, nàng g?n nh?t t?ng c?m th?y th? c?ng trà ??i nàng thái ?? quái quái.

  

Do?n ki?u ki?u nhìn các nàng li?c m?t m?t cái “Kh?ng có vi?c gì, các ng??i c?ng tr? v? b?i.”

Th? c?ng ?ình ti?ng khóc d?ng m?t chút, h?n hai con m?t mi?n c??ng m? m?t cái phùng, nhìn nhìn b?n phía, th?y ??i ca xác th?t ?i r?i, lúc này m?i l?i nh?m m?t l?i, th? dài nh? nh?m m?t h?i d??ng nh?, nói “Kh?ng, kh?ng có.”

Do?n ki?u ki?u ?ang mu?n cùng ???ng d?t phan tr?n ?t cay th? này có bao nhiêu h?o, mu?n cùng h?n th?o m?t cay tr? v? l?t h?t th?c, v?a chuy?n ??u li?n nhìn ??n ???ng d?t mau khóc m?t.

Th? c?ng trà m?t bên thu th?p, m?t bên nói “Ta còn cùng ??i thành ca nói, n?u có chuy?n gì, nh?ng ?i dao nh?c c? tìm chúng ta, ng??i n?u là kh?ng yên tam, c?ng có th? th??ng th??ng tr? v? xem, t? h?u ta hi?n t?i than mình h?o, ??u b?i ng??i.”

  Win365 Sportsbook game danh bai online,

Nói h?n li?n trong tay áo l?y ra m?t chu?i ti?n ??ng ??a cho Do?n ki?u ki?u “??u cho ng??i.”

Do?n ki?u ki?u gi?t s?ch tay, múc m?t th? m?t chút mu?i, ?oái th?y, b?t ??u cùng m?t.

Th? c?ng ?ình nh?t tr?u nh?t tr?u g?t ??u “Ta ?au lòng ki?u ki?u t?, c?ng thích ki?u ki?u t?, ta, ta…… Ng??i yên tam, ta tr??ng thành, b?o h? ng??i, kh?ng cho, kh?ng cho b?t lu?n k? nào khi d? ng??i! ??i ca c?ng kh?ng ???c!”

Chính h?n là kh?ng l?n ?? y, cho dù là ki?p tr??c than c? ??a v? cao, bên ng??i c?ng li?n kia m?t hai ng??i h?u h?. Nh?ng t?ng mu?n cho nàng tho?i mái chút, kh?ng ngh? nàng nh? v?y m?t.

Related

Related
  • Win365 Sport Online
  • Win365 Lottery
  • Win365 Horse Racing betting
  • 24h News Top