ánh l trên mng

chūn fú míng

Time:2020-11-25 15:47:36

? v?n chúng ch? mong trung, r?t cu?c t?i r?i m? th?c ngày ngày này.

“Có ph?i th? kh?ng. Phía tr??c v?n may t?i ng??i ph? trách l?i ?ay t??ng th??ng l??ng mua ta trên tay ph?i ph??ng. Ta th?t s? là kh?ng tinh l?c c?ng kh?ng ngh? l?u cay cùng que n??ng ? ta trên tay mai m?t. Chính là bán ph?i ph??ng ta l?i có chính mình b?n kho?n. Cho nên ta ? v?n may t?i ng??i ph? trách còn tính ?áng tin c?y d??i tình hu?ng mu?n k? thu?t nh?p c? v?n may t?i.”

Lam m? kh?ng chút hoang mang ?em trên tay ?? v?t làm xong sau ?ó l?i l?n n?a ki?m tra r?i h?m nay mu?n mang ?i s?p ?? v?t. Xác nh?n kh?ng có gì ?? sót lúc sau li?n ti?p ?ón bên ngoài ng??i giúp ?? cùng nhau ?em ?? v?t c?p mang qua ?i.

ánh l trên mng

V?a r?i còn nói mu?n n?m ngày t? h?u, hi?n t?i tr?c ti?p li?n ??nh r?i có th? ? b?n ngày trong vòng hoàn thành.

“Ch? c?n ta có th? làm ???c, ta nh?t ??nh làm.”

V?a r?i còn nói mu?n n?m ngày t? h?u, hi?n t?i tr?c ti?p li?n ??nh r?i có th? ? b?n ngày trong vòng hoàn thành.

Kh?ng gi?ng hi?n t?i ??i b? ph?n c?a hàng ??i v?i trong ti?m trang hoàng kh?ng thèm ?? y, có th? th?c r? ràng nhìn ra Lam gia ti?u xào trang hoàng là dùng tam. N?i ch?n ??u là chi ti?t nh?, m?t cái t?t ??p ?i ?n c?m hoàn c?nh th?t s? có th? t?ng c??ng ?i ?n c?m mu?n ?n.

ánh l trên mng

Trong m?t m?o l?c quang nhìn ch?m ch?m chính mình trên tay que n??ng, bánh tr?i viên còn h?o hoàn toàn che ch?n chung quanh t?m m?t ?n que n??ng ?n kia kêu m?t cái h??ng. Nh?ng Tri?u tr?ch có chút ch?ng ?? kh?ng ???c m?i ng??i ánh m?t.

L?u cay! Que n??ng!

Kh?ng nói th? tr?n b? trí, L?c Yên bi?t còn c? y ? tr?n kh?u bày bi?n m?t cái bàn, h?n tìm tho?t nhìn th?c hòa ái l?o thái thái ng?i ? kia, ch? c?n ti?n tr?n ng??i ??u s? phan phát m?t tr??ng l? tuy?n ??, có th? cho t?i tham gia m? th?c ti?t ng??i tr??c tiên tìm ???c qu?y hàng.

Phía tr??c liên hoan th?i ?i?m, ch? có ngay t? ??u lam m? ??ng th?, m?t sau vì làm h? m?n s??ng cùng Tri?u tr?ch mau chóng thu?n th?c, d? l?i ?? v?t toàn b? ??u là t? b?n h? hai ng??i n??ng ch?, cho nên m?i ng??i ??u kh?ng có ?n qua nghi?n, hi?n t?i có c? h?i ???ng nhiên s? kh?ng sai quá.

ánh l trên mng

Phía tr??c kim r?t có th??ng th??ng c?ng s? r?i ?i ?á xanh tr?n, nh?ng ?? th?i gian r?t lau kh?ng có r?i ?i th?i gian lau nh? v?y. Càng kh?ng c?n ph?i nói l?n này tr? v? còn t?i m?t cái ??i bi?n than. Nguyên b?n lo l?ng h?n ?n chút quá béo ??i than th? kh?ng t?t, nh?ng hi?n t?i ?? hoàn toàn kh?ng c?n lo l?ng chuy?n này.

“Nh? th? nào, này Lam gia cháo ph? cùng Lam gia ti?u xào r?t xa sao? Lái xe mu?n bao lau th?i gian?” Phía tr??c nghe v??ng hi?u l? nói, nàng còn t??ng r?ng li?n ? thành ph?, nh?ng hi?n t?i nghe v??ng hi?u l? y t?, này c?a hàng còn r?t xa. B?t quá c?ng kh?ng bi?t c?ng kh?ng bi?t h?m nay ti?c t?i có th? hay kh?ng ?ánh cái qua l?i.

Nguyên b?n cho r?ng L?c Yên bi?t là l?i ?ay c?, nào ngh? ??n cu?i cùng l?i là b?n h? s? x??ng dính quang.

“?úng v?y, chính là th? tr?n tính toán t? ch?c m?t cái ho?t ??ng, m?i th? tr?n s? h?u ?n u?ng lo?i c?a hàng ti?n hành bày quán, cái này nh?t t? ?? kêu m? th?c ngày. ???ng nhiên giai ?o?n tr??c th? tr?n c?ng s? làm m?t ít tuyên truy?n.”

ánh l trên mng

Mà cái này ??c s?c chính là m? th?c, v?n là ??a ph??ng khác ??u kh?ng có m? th?c.

Cho nên h?m nay nh?t ??nh là náo nhi?t phi phàm.

“Hành hành hành, ta bi?t ng??i tin t??ng ta. Nói ?i, h?m nay nh? th? nào t?i c?a? H?m nay hình nh? là th?i gian làm vi?c a.” Ch?ng s? kh?ng ph?i th?i gian làm vi?c L?c Yên bi?t ??u có ?i làm kh? n?ng. Th?i gian làm vi?c li?n càng kh?ng c?n ph?i nói.

L?u cay! Que n??ng!

Nghe ???c L?c Yên bi?t nói, lam m? nh?n kh?ng ???c ?? trán, nàng v?a r?i là c? y nói nh? v?y. Mu?n nói l?i nói th?t kim ca ph?ng ch?ng li?n s? kh?ng nh? v?y nh? nhàng nh?y v?t qua.

ánh l trên mng

“?úng v?y, chính là th? tr?n tính toán t? ch?c m?t cái ho?t ??ng, m?i th? tr?n s? h?u ?n u?ng lo?i c?a hàng ti?n hành bày quán, cái này nh?t t? ?? kêu m? th?c ngày. ???ng nhiên giai ?o?n tr??c th? tr?n c?ng s? làm m?t ít tuyên truy?n.”

K?t qu? hai ng??i v?a ??n, l?i là x?p hàng.

“Thi?t hay gi??” Bu?i sáng ?n ??n ?? v?t ?? làm ng??i ?n t??ng kh?c sau, Lam gia ti?u xào ?? v?t th? nh?ng còn có th? so bu?i sáng còn mu?n ?n ngon?

N?m tháng t?nh h?o c?m giác.

ánh l trên mng

Ban ??u ?i?u l?i ?ay s? x??ng ng??i ph? trách ngay t? ??u bi?t ???c L?c Yên bi?t mu?n c? phòng phát sóng tr?c ti?p nhi?t ?? h?n là kh?ng ??ng y, chính là s? x??ng m?t khác l?o nhan nh?t trí ??ng y. H?n v?a t?i kh?ng bao lau còn kh?ng có ??ng v?ng gót chan cho nên cu?i cùng v?n là ??ng y.

Mà lam m? c?ng r?t cu?c ngh? t?i m? th?c ngày mu?n chu?n b? làm chút th? gì.

M? tu? v?n d? tính toán ?i phòng b?p n?u chút n??c, nh?ng nhìn ??n ng?i ? c?a L?c Yên bi?t nghe ???c hai ng??i nói chuy?n lúc sau, nàng ng?i tr? v?.

Phan c?ng ??n gi?n nhan viên c?ng ??n gi?n.

ánh l trên mng

“?úng v?y, ch? c?n b?n h? có th? r?i ?i, chúng ta b?o ??m ? b?n ngày n?i có th? hoàn thành con ???ng tu ch?nh.”

L?c Yên bi?t mang ??n tin t?c, lam m? th?c vì h?n cao h?ng. Nh?ng nàng ??ng th?i c?ng có chút nghi ho?c.

“Còn, còn hành.”

Nh?c m?i th?i gian lau nh? v?y, g?i lên các nàng lòng hi?u k?. Hi?n t?i l?i v? v? m?ng ch?y l?y ng??i. Lo?i c?m giác này th?t s? là quá khó ti?p thu r?i.

ánh l trên mng

“Các ng??i trên tay có th? cùng ta chia ng??i ??i m?t chút, ta cái này h?n là s? càng khách quan m?t ít.”

M?y ngày này h?n m?i ngày h? qu?ng, m?i ngày làm vi?c. B?i vì kim r?t có ch? c?n kh?ng còn xu?ng d??i, h? m?n s??ng m?t li?n s? xu?t hi?n ? chính mình tr??c m?t.

“M?c m?c a, ?i Lam gia ti?u xào sao?”

?á xanh tr?n v?n d? chính là m?t cái d??ng l?o tr?n nh?, ch?ng s? hi?n t?i l??ng ng??i t?ng ??i, nh?ng r?t cu?c l??ng ng??i gia t?ng c?ng kh?ng bao lau th?i gian, th? tr?n tài chính c?ng kh?ng xem nh? ??y ??. T?t nh?t tuyên truy?n ph??ng th?c ???ng nhiên là th? xu?ng qu?ng cáo, nh?ng tìm ?ài truy?n hình th? xu?ng qu?ng cáo cái kia phí d?ng kh?ng ??nh li?n ti?n nghi kh?ng ???c, trên m?ng nh?ng th?t ra c?ng có th? th? xu?ng m?t ít, b?t quá giá c?ng chính là so ?ài truy?n hình ti?n nghi m?t ít. Dù sao th? tr?n ??u ra kh?ng d?y n?i.

ánh l trên mng

Lo?i chuy?n t?t này gác ? phía tr??c nàng ??u ph?i h?o h?o tranh th?, hi?n t?i tr?c ti?p li?n ??a t?i c?a t?i. ??i nàng t?i nói v?n là nàng ki?m l?i ?au.

Not dressing up

H?n kh?ng bi?t h? m?n s??ng ??i h?n là ngh? nh? th? nào, c?ng kh?ng bi?t h?n r?t cu?c có th? hay kh?ng ti?p thu h?n tam y. ???ng nhiên mu?n nhi?u xoát ?i?m t?n t?i c?m hòa h?o c?m.

[]

K? th?t trong chén ?n khuya hoàn toàn ?? h? m?n s??ng ?n, nh?ng ?ay là kim r?t có h?o y, “?n, c?m ?n kim ca.”

ánh l trên mng

H?m nay m?i xem nh? kh?ng xu?ng d??i

Ban ??u ?i?u l?i ?ay s? x??ng ng??i ph? trách ngay t? ??u bi?t ???c L?c Yên bi?t mu?n c? phòng phát sóng tr?c ti?p nhi?t ?? h?n là kh?ng ??ng y, chính là s? x??ng m?t khác l?o nhan nh?t trí ??ng y. H?n v?a t?i kh?ng bao lau còn kh?ng có ??ng v?ng gót chan cho nên cu?i cùng v?n là ??ng y.

……

V??ng hi?u l? ch? vào cái gì, t? nghiên li?n tri?u th? gì h? chi?c ??a. M?i m?t th? ??u ??c bi?t ?n ngon. Nàng n? l?c mu?n ?em s? h?u ?? v?t ??u ?n xong, nh?ng hai n? sinh b?ng là h?u h?n, trên bàn còn th?a m?t ít ?n.

ánh l trên mng

?m nghi ho?c y t??ng L?c Yên bi?t ?i qua, có chút ng??i ? bên c?nh trò chuy?n thiên còn có d??i tàng cay ch?i c?, nh?ng càng nhi?u ng??i v?n là vay quanh ? giao l?.

V?a d?t l?i, m?t sau con l??n ?? b? d?i ?i, sau ?ó khách hàng nhóm ??ng th?i v?t ?i vào, ?en nghìn ngh?t m?t m?nh.

Ngay t? ??u hai ng??i th? pháp còn có chút m?i l?, nh?ng n??ng m?y xau lúc sau hai ng??i th? pháp r? ràng thành th?o kh?ng ít.

Trên ???ng th?i ?i?m, t? nghiên còn nói th?m ?au, này ?n cái ?? v?t còn c?n s?m nh? v?y r?i gi??ng sao? V?n m?t chút ch?ng l? li?n ?n kh?ng ???c sao? L?i nói ai s?m nh? v?y lên x?p hàng ?n cái gì a.

ánh l trên mng

B?n h? th? tr?n h?n là l?y kh?ng ra nh? v?y nhi?u ti?n t?i làm tuyên truy?n ?i. Ban ??u nàng cho r?ng L?c Yên th?ng báo t?i tìm nàng h? tr?, t? nh? nói làm nàng làm ?i?m h?p d?n ng??i ?? v?t, nào ngh? v?y sao m?y ngày h?n c?ng ch?a t?i, h?n n?a trong ti?m sinh y th?t s? là b?n quá, lam m? c?ng ?em chuy?n này v?t ??n sau ??u ?i, sau ?ó hi?n t?i h?n nói cho chính mình hi?n t?i bu?i t?i ??i v?i b?n h? cái này m? th?c ngày chú y ?? r?t cao.

H?m nay là th? sáu, minh sau hai ngày chính là cu?i tu?n. M?t ch?t m?t s?ng m?t vòng, bu?i t?i li?n s? ?á xanh tr?n b?i b?i cha m?, nàng ngày mai bu?i sáng còn có th? ?n ??n Lam gia cháo ph? cùng Lam gia ti?u xào ?? v?t, th?t là ng?m l?i li?n vui v?. Cùng cái này so sánh v?i m?t nh?c m?t vòng c?ng coi nh? kh?ng th??ng cái gì.

Ngay t? ??u hai ng??i th? pháp còn có chút m?i l?, nh?ng n??ng m?y xau lúc sau hai ng??i th? pháp r? ràng thành th?o kh?ng ít.

Nh?c m?i th?i gian lau nh? v?y, g?i lên các nàng lòng hi?u k?. Hi?n t?i l?i v? v? m?ng ch?y l?y ng??i. Lo?i c?m giác này th?t s? là quá khó ti?p thu r?i.

ánh l trên mng

Nhìn b?i ? chính mình tr??c m?t cháo cá lát, t? nghiên c?m l?y cái mu?ng th?nh m?t mu?ng ?? vào trong mi?ng.

“H?o.”

L?c Yên bi?t c?ng chính là h?i chút xem m?t chút, này ?ó còn ph?i phi?n toái h?c tr??ng b?n h? h? tr? ?i?u tra xác minh m?t chút. Hi?n t?i b?i vì kim r?t có, này m?t cái quá trình li?n có th? t?nh l??c. C?ng t?nh m?t an tình.

Nh?ng vì cái gì nh? v?y m?y ngày m?i làm ta phát m?y cái bao lì xì!

ánh l trên mng

N?u là kh?ng ai m? mi?ng còn ch?a tính, nh?ng c? tình kim r?t có n?i lên m?t cái ??u, nguyên b?n li?n thích ?n bánh tr?i viên c?ng nh?n kh?ng ???c h?i m?t cau.

Lam gia ti?u xào sinh y c?ng phi th??ng, kh?ng ít ng??i ?n xong c?m sáng lúc sau li?n ? c?a ti?m ch?. V?n là 9 gi? ?a tài phát d?y s?, nh?ng b?i vì ch? ??i ng??i quá nhi?u, lam m? chu?n b? t?t x?ng ?? ?n lúc sau tr?c ti?p li?n tr??c tiên m? c?a.

“Nh? th? nào, này Lam gia cháo ph? cùng Lam gia ti?u xào r?t xa sao? Lái xe mu?n bao lau th?i gian?” Phía tr??c nghe v??ng hi?u l? nói, nàng còn t??ng r?ng li?n ? thành ph?, nh?ng hi?n t?i nghe v??ng hi?u l? y t?, này c?a hàng còn r?t xa. B?t quá c?ng kh?ng bi?t c?ng kh?ng bi?t h?m nay ti?c t?i có th? hay kh?ng ?ánh cái qua l?i.

“Các ng??i c?m mam, ngh? mu?n cái gì ta cho các ng??i l?y.”

ánh l trên mng

“Ch? c?n ta có th? làm ???c, ta nh?t ??nh làm.”

Cho nên b?n h? phá l? chú y Lam gia ti?u xào cùng Lam gia cháo ph? qu?y hàng, ng??i tr??c là tò mò ng??i sau là lo l?ng. Ch? là m?t khác qu?y hàng ??u l?c t?c l?i ?ay, ngay c? L?c Yên bi?t tìm khác ?n u?ng lo?i c?a hàng ng??i c?ng c? b?n ??n ??ng ??, nh?ng kia hai cái qu?y hàng l?i v?n là kh?ng.

Bu?i t?i lam m? li?n b?t ??u can nh?c m? th?c ngày mu?n chu?n b? m?t ít th? gì. Gi?ng xào rau lo?i kh?ng ??nh kh?ng thích h?p, nói n?a c?ng kh?ng có gì tan y. Nh? v?y ho?t ??ng k? th?t nh?t thích h?p v?n là ?n v?t.

V??ng hi?u l? k?t thúc xong m?t ngày c?ng tác, nh?n kh?ng du?i cái l??i eo. Tuy r?ng than th? th?c m?i m?t, nh?ng tinh th?n l?i r?t ph?n kh?i.

ánh l trên mng

Hi?n t?i h?n th?t s? kh?ng th? kh?ng ch?u già.

Bi?n pháp t?t nh?t chính là làm L?c Yên bi?t ?em ng??i c?p khuyên ?i, nói nh? v?y b?n h? c?ng s? th? l?ng m?t ít, hi?u su?t c?ng có th? cao m?t ít.

Bánh tr?i viên nh?n kh?ng ???c hít sau m?t h?i, trong lòng b?t ??u ch? mong bu?n bán sau khi k?t thúc liên hoan, nàng c?m th?y ch? là nghe cái này h??ng v? nàng là có th? ?n xong hai chén c?m. Hít sau hai kh?u trong kh?ng khí mùi h??ng, bánh tr?i viên m?n ?? chu?n b? b?t ??u c?ng tác, l?i phát hi?n chung quanh ?? vay ??y khách hàng.

Ch? v??ng hi?u l? l?y yêm c? c?i tr? v?, li?n nhìn ??n nhà mình ti?u t? mu?i chính ?n cháo cá lát ?n kia kêu m?t cái vui v?, “Nghiên nghiên, ng??i ??ng quang u?ng cháo a, ng??i có th? n?m th? cái này bánh qu?y, h??ng v? c?ng th?c kh?ng t?i. ?úng r?i, còn có này bánh tr?ng n?n n?n c?ng phi th??ng kh?ng t?i.”

ánh l trên mng

“M?c m?c, kh?i nh? v?y s?m a?”

L?c Yên tri giác ??n có chút k? quái, tuy nói này ngày th??ng ng??i li?n kh?ng ít, ch? là b?n h?n ??u là vì Lam gia cháo ph? cùng Lam gia ti?u xào t?i. Hi?n t?i tu l? hai nhà c?a hàng ??u kh?ng bu?n bán. Nói n?a này c?ng kh?ng ph?i th? tr?n trung tam qu?ng tr??ng, nhi?u ng??i nh? v?y ? ch? này c?ng kh?ng bi?t làm cái gì?

V?n d? d?a theo b?n h? thói quen ?n c?m c?ng ??u là ? bên này ?n, ph??ng ti?n ??y nhanh t?c ??. Nh?ng hi?n t?i b?n h? ?n c?m ??u ??n ch?y xa chút ?n, th?ng ng? ngác nhìn b?n h?n ch?m ch?m, trong tay c?m ??u kh?ng th?m. H?n n?a ch?y xa chút ?n qua l?i mu?n l?ng phí th?i gian h?n n?a có kh?ng có ph??ng ti?n.

?n khuya l?p ~

ánh l trên mng

V??ng hi?u l? g?t g?t ??u.

V?n ?ang có chút do d? nh?ng ?ang nghe ??n nói tr?n trên s? mi?n phí ti?n hành tuyên truy?n th? qu?y hàng phí d?ng c?ng r?t th?p, cu?i cùng v?n là ?áp ?ng r?i xu?ng d??i.

“Này tính cái gì a, chúng ta c?a ti?m con ???ng này phía tr??c nhi?u n?m nh? v?y c?ng ch?a xu?t hi?n b?t lu?n v?n ?? gì, nh?ng ? ta khai c?a hàng lúc sau l? bi?n thành cái d?ng này, tr?n trên ngh? ??n c?ng là tu l?. Ta ch? là tham gia m?t cái m? th?c ngày, h?n n?a th? tr?n còn s? ti?n hành tuyên truy?n ho?t ??ng, ta c?n b?n kh?ng có có h?i ??a ph??ng. Cho nên kh?ng c?n ph?i nói nói nh? v?y.”

V?a m? ra m?n li?n th?y ???c L?c Yên bi?t.

ánh l trên mng

B?t quá hi?n t?i th?i gian còn kh?ng có ??nh ra t?i, cho nên lam m? c?ng kh?ng nóng n?y.

Này tr??ng nh?n l?i phát bao lì xì ?i

V??ng hi?u l? tr?c ti?p li?n ?em tr? b? cháo bên ngoài t?t c? ?? v?t ??u ?i?m m?t ít. ??n n?i cháo nàng ?i?m m?t ph?n cháo cá lát, m?t khác tam phan cháo tr?ng. Trong ?ó hai phan cháo tr?ng ?óng gói còn có có bánh qu?y cùng ma c?u. Này c?ng coi nh? là v??ng hi?u l? thói quen ?i, dù sao cu?i tu?n l?i ?ay, n?u kh?ng chính là nàng d?y s?m l?i ?ay x?p hàng ?óng gói m?t ít tr? v? c?p ng??i trong nhà, n?u kh?ng chính là nhà mình ba m? l?i ?ay x?p hàng cho nàng ?óng gói.

Ph?i bi?t r?ng phía tr??c b?n h? c?ng khuyên r?t nhi?u l?n, nh?ng c?n b?n kh?ng có ng??i nghe b?n h?n. Hi?n t?i ch? là d?n ??u cùng L?c Yên bi?t nói hai cau, L?c Yên bi?t qua ?i nói hai cau, bên kia ng??i ??u toàn b? r?i ?i.

ánh l trên mng

Ch??ng 94

Bên c?nh L?c Yên bi?t này s? c?ng tr?c ti?p ?em trên tay t? li?u ??u ??a cho kim r?t có, h?n kh?ng ph?i t? ??i ng??i. Hi?n t?i có m?t cái càng thích h?p ng??i xu?t hi?n, h?n c?ng kh?ng ph?i vì bi?u hi?n mà m?t m?t ?em s? h?u s? tình ??u ?m ??n trên ng??i mình.

?êm qua que n??ng kh?ng ch? có là trong ti?m khách hàng thèm ch?y n??c mi?ng, ngay c? trong ti?m c?ng nhan c?ng ??i này nh? m?i kh?ng quên, càng kh?ng c?n ph?i nói nh?ng cái ?ó ? t?i chung quanh tr?n dan.

Nguyên b?n ? làm vi?c nh?ng ng??i khác ??ng th?i vay quanh d?n ??u, mu?n h?i h?n r?t cu?c là làm sao bay gi? ??n.

ánh l trên mng

Lam gia ti?u xào sinh y h?n phía tr??c ?i h? tr? c?ng là hi?u bi?t, c?a hàng sinh y kia kêu m?t cái h?o. N?u ??n lúc ?ó xác ??nh mu?n tham gia c?a hàng sinh y kh?ng ??nh kh?ng r?nh lo.

Nh?n ???c L?c Yên bi?t tin t?c hy v?ng Lam gia ti?u xào cùng Lam gia cháo ph? ngày mai có th? m? c?a bu?n bán, v?n ?ang tính toán ?n v? hai ngày lam m? cu?i cùng th?ng tri l?o mang, làm h?n liên h? m?t chút cung ?ng th??ng ngày mai bu?i sáng b?t ??u ?? cúng.

Hai ng??i bao g?m h? m?n s??ng ??u ??ng th?i nhìn v? phía kim r?t có, xem h?n nói nh? v?y.

Kh?ng nói th? tr?n b? trí, L?c Yên bi?t còn c? y ? tr?n kh?u bày bi?n m?t cái bàn, h?n tìm tho?t nhìn th?c hòa ái l?o thái thái ng?i ? kia, ch? c?n ti?n tr?n ng??i ??u s? phan phát m?t tr??ng l? tuy?n ??, có th? cho t?i tham gia m? th?c ti?t ng??i tr??c tiên tìm ???c qu?y hàng.

ánh l trên mng

Lam m? nh?t nh?t theo chan b?n h? g?t ??u v?n an.

Lam m? ??n Lam gia ti?u xào th?i ?i?m bên trong ?èn ?? sáng, ?i vào ?i v?a th?y phát hi?n h? m?n s??ng ?ang ? sát cái bàn, nhìn ??n lam m? c?ng kh?ng kinh ng?c, phía tr??c lam m? l?n nào ??n ??u r?t s?m.

L?c Yên bi?t nhìn nhìn cách ?ó kh?ng xa vay quanh ng??i, “B?n h? ??u là quan tam con ???ng này tu ch?nh ti?n ??, c?ng kh?ng ph?i nh?m vào các ng??i.”

“Ta kh?ng th?y ai.” Dù sao tr??c ?i?m l?i nói, Lam gia ti?u xào li?n kh?ng có kh?ng th? ?n ?? v?t, toàn b? ?i?m tuy?t ??i s? kh?ng có h?i.

ánh l trên mng

Ngh? ??n lam m? L?c Yên bi?t trên m?t li?n nh?n kh?ng ???c l? ra t??i c??i.

Phía tr??c b?i vì Lam gia ti?u xào h?a b?o, lam m? ? nhà ??i th?i ?i?m r?t có h?n, c? b?n chính là m?i ngày v? nhà ng? m?t gi?c. Có ??i khi m? tu? c?ng s? l?i ?ay h? tr?, b?t quá c?ng kh?ng giúp ???c bao lau th?i gian, b?i vì cách sáng s?m th??ng còn c?n d?y s?m chu?n b? khai c?a hàng.

Lam m? l?i này m?i v?a nói xong b?t quá vài giay phía tr??c ng??i c?ng ?? ?em ??i ng? l?p, m?t sau ng??i c?ng l?c t?c b?t ??u tìm n?i lên chính mình ??i ng?.

Ch??ng 109

ánh l trên mng

Lam gia ti?u xào sinh y h?n phía tr??c ?i h? tr? c?ng là hi?u bi?t, c?a hàng sinh y kia kêu m?t cái h?o. N?u ??n lúc ?ó xác ??nh mu?n tham gia c?a hàng sinh y kh?ng ??nh kh?ng r?nh lo.

“Các ng??i c?m mam, ngh? mu?n cái gì ta cho các ng??i l?y.”

Tr?i bi?t ngày h?m qua b?n h? là nh? th? nào ch?u ??ng t?i, h?m nay b?n h? chính là s?m nh?t ?n th??ng Lam gia cháo ph? b?a sáng m?t nhóm ng??i.

“T?i, n?m th? xem ta m?i làm ?? ?n v?t, h??ng v? c?ng kh?ng t? l?m.”

ánh l trên mng

M?y ngày h?m tr??c trong ti?m li?n ru?i b? c?ng ch?a phi ti?n vào m?t con, hi?n t?i tuy nói sinh y so ra kém Lam gia ti?u xào cùng Lam gia cháo ph?, nh?ng t?ng th? tính xu?ng d??i sinh y c?ng so th??ng ?? th? c?p 1 ngày bu?n bán ng?ch. B?n h? là th?t s? th?a m?n, th?a m?n ??n kh?ng ???c.

latest articles

Top

<sub id="74547"></sub>
  <sub id="82465"></sub>
  <form id="80451"></form>
   <address id="20421"></address>

    <sub id="50916"></sub>

     xsmn truc tiep minh ngoc trc tip bóng á thái lan indonesia app vn ngày nay la o lich truyn hình trc tip bóng á
     du doan keo nha cai| xsmn thu 5| xem trc tip bóng á chelsea| truc tiep bong da real madrid| ket truc tiep bong da| xsmn hom nay| xem bong da keo nha cai| trc tip bóng á vtv3| trc tip bong da hom nay| vtv6 fpt trc tip bóng á| trc tip bóng á euro vtv3| lode online uy tin nhat| cac nha cai uy tin| trc tip bóng á n vit nam thái lan| chi online| trc tip bong da| Peter Schmeichel| trc tip bóng á anh hm nay| trc tip bóng á malaysia|