Win365 Online Game so de online

hóng jun4 mín

Time:2020-11-27 14:21:25

T? hàm coi nh? kh?ng nghe ???c, ?em cu?i cùng m?t ki?n áo ngoài c?p ném t?i b?n hoa th??ng. Sau ?ó nhanh chóng ch?y vào nhà ?óng c?a l?i.

Hi?n t?i ph?ng ch?ng là xem nàng b? thánh th??ng phong làm vui kho? qu?n chúa, l?i g? cho t? hàm làm th? t? phi, b?t ??u s? h?i, t??ng ?em m?y th? này còn tr? v?. Nh?ng là l?i c?m th?y tr?c ti?p còn tr? v? quá m?c th?t m?t m?t, lúc này m?i b?a ??t nh? v?y m?t cái l?n x?n l?y c?.

H?n kh?ng ngh? làm cam tuy?t khóc.

Win365 Online Game so de online

N?u là t? hàm th?t s? b?i vì nàng tàn, nàng nói cái gì ??u s? kh?ng r?i ?i t? hàm, nàng mu?n v?n lu?n chi?u c? t? hàm.

Hai ng??i chi gian kh?ng khí hòa ho?n ?i lên, L?c t? th? qu?t cay qu?t, nhìn t? hàm ly trung trà ??o “T? hàm, ng??i m?i l?n t?i li?n u?ng trà. Li?n kh?ng ngh? n?m th? Xuan Phong Lau r??u t? v? sao?”

“Ai nha, ta b?i, ?au quá a.”

Cam nhu? nhi v?n là kh?ng thu?n theo, mày li?u t?n tình khuyên b?o mà khuyên, cam nhu? nhi m?i ?áp ?ng ?i xem.

Win365 Online Game so de online

T? hàm ng??i nhanh lên ?em kia n? nhan ??y ra s? ch?t sao!

K? quái ? ch?, nàng cho r?ng t? hàm cùng nàng chi gian b?t quá là giao d?ch, mà t? hàm th? nh?ng vì nàng làm ???c nh? th? n?ng n?i.

“Kh?ng có vi?c gì ——” t? hàm th? h?n h?n tr? l?i cam tuy?t.

“N?u chan c?ng kh?ng tho?i mái v?y ?i xu?ng ?i.” T? hàm v?n d? c??i m?t ??t nhiên tr? nên l?nh nh? b?ng, m?t phen ?em kia n? nhan ??y ra.

Win365 Online Game so de online

“Nghe nói cha ? quan doanh mang theo th?t lau, kia cha có th? cho chúng ta nói m?t chút quan doanh phát sinh thú s? sao……” Nói cu?i cùng, cam tuy?t c?ng có chút nói kh?ng ???c n?a.

Cam tuy?t gi? b? kh?ng r? b? dáng, h?i mày li?u “Này ?ó ??u là th? gì?”

Thái d??ng lúc này ?? hoàn toàn r?i xu?ng lóe, chung quanh tr? nên t?i t?m lên.

?ay là l?a g?t a.

Win365 Online Game so de online

T? hàm tr? m?t qua ?i li?n khai v? ki?m làm ra c?ng kích ph??ng th?c.

Cam tuy?t ??u hàng, ai kêu t? hàm là vì nàng ?au.

“Chính là ta chính mình mu?n ?i.” T? hàm l?i kh?ng l?nh cam tuy?t tình.

Kia ch? ti?u qu?t miêu toàn than hi?n ra màu vàng, b? nh?c t?i t?i t?a h? còn th?c nghi ho?c, ??u nh? ??ng xem tay v?ng, hai ch? chi sau lung tung mà ??ng, cái ?u?i nh? tri?n t?i r?i cam tuy?t trên c? tay.

T?i r?i th??ng th? ph?.

Win365 Online Game so de online

Cam tuy?t cái này là bí m?t hành ??ng, ai c?ng kh?ng nói cho, ??i h?o qu?n áo li?n lén lút ?i r?i.

M?m m?i, l?i nhi?t nhi?t, c? s?c mà ? ni?t tay nàng. Cam tuy?t trên ng??i th?m ng?t h??ng v? t?a h? c?ng ch?m r?i d?t t?n ra t?i, nh? nhàng mà th?t c?n th?n mà bao ph? h?n.

Này thu?n túy là b?i vì t? hàm cùng ph? than kh?ng h?p, l?i mu?n làm ?i?m làm ph? than h?n coi tr?ng h?n c? ??ng, m?i b? Thái T? ám toán, b? kh?u th??ng th?ng ??ng v?i ??ch qu?c m?.

B?t quá b?n h? chung quanh vay quanh vài cái n? nhan, ?ang ? cho b?n h?n rót r??u.

Win365 Online Game so de online

Tr??c khi ?i còn g?i t? hàm s?m m?t chút tr? v? ?n c?m chi?u.

Nàng b?t ??u có ?i?m h?i h?n làm cam nhu? nhi t?i, ch? s? nàng n? nhi nh? v?y tính tình, s? làm nguyên b?n s? tình ??n gi?n tr? nên càng thêm ph?c t?p.

T? hàm hi?n nhiên c?ng s?, h?n c?m cam tuy?t tay, nh? c? ng?nh c? “Nh? th? nào? Ta còn kh?ng th? ch?i?”

Nhà nàng hài t?, ngày x?a ??u là m?t b? phong khinh van ??m, cái gì c?ng kh?ng ?? b?ng b? dáng, nh? th? nào t?i r?i tình yêu s? tình th??ng, li?n choáng váng ?au.

Win365 Online Game so de online

Phía tr??c kia ?iên ?iên ngay ng?c th? n?, ?? thành b?n h? trèo cao kh?ng n?i qu?n chúa, th? t? phi.

B? dáng này, ??o nh? là cam tuy?t thi?u h?n cái gì.

L?i còn có r?t l?n, cam tuy?t mu?n hai tay ni?t m?t bàn tay m?i ni?t xong.

Cam tuy?t c?m th?y, h?m nay ?oan V??ng ph?, n?i ch?n ??u l? ra c? quái.

Win365 Online Game so de online

“Ng??i vì ta b? m??i roi, ta chi?u c? chi?u c? ng??i l?i nh? th? nào s? m?t ?au?” Cam tuy?t l?i cái k?p n?u rong bi?n.

Nàng m?i kh?ng ngh? ph?i b? ng??i khác ch?m qua ?? v?t, cho dù là l?i tran quy ?? v?t, ??u kh?ng c?n.

T? hàm tri?n khai cay qu?t c?p cam tuy?t qu?t gió.

T? hàm v?n d? li?n kh?ng thích ??c sách, hi?n t?i vì phan tán l?c chú y mà ??c sách, c?ng bi?t trong ?ó gian kh?.

Win365 Online Game so de online

?i Xuan Phong Lau chuy?n này, t? hàm t? nhiên là kh?ng dám nói cho cam tuy?t, ch? là bi?t bi?t n?u n?u mà cùng cam tuy?t nói, mu?n t?i L?c t? th? trong nhà h?c t?p.

Not dressing up

“? ? ?, t? hàm, th?c xin l?i, ??u là b?i vì ta, ng??i m?i b? ?ánh m??i roi!”

*

Tr??ng Nh?c ph??ng c?a sau h?m nh? nh? c? là nh? v?y m? l?, nh?ng là L?c t? th? ?, li?n kh?ng nh? v?y m? l?.

Win365 Online Game so de online

“Này ?ó ??u là còn cho ng??i.” Mày li?u ?i ??n nh?ng cái ?ó cái r??ng tr??c, c?m chìa khóa ?em cái r??ng m? ra.

V?a m?i t? hàm ra v? kh?ng có vi?c gì, ??u là vì an ?i nàng.

“Này ch? qu? ?en c?ng kh?ng nghe ti?ng ng??i, qu? th?c kh?ng ph?i ng??i, nga, ta thi?u chút n?a ?? quên nàng v?n d? li?n kh?ng ph?i ng??i. H?t ?n ào cái gì ?au.”

“N?u chan c?ng kh?ng tho?i mái v?y ?i xu?ng ?i.” T? hàm v?n d? c??i m?t ??t nhiên tr? nên l?nh nh? b?ng, m?t phen ?em kia n? nhan ??y ra.

Win365 Online Game so de online

Qu? nhiên l?i là mu?n ??ng th? sao?

Ng??i chung quanh nhìn l?i, phát hi?n là ti?u th? t? cùng th? t? phi, ??u vui v?.

T? hàm ch?n này ch?n kia, t?a nh? m?t cái ti?u c?ng chúa.

Cam tuy?t ?á m?t chút t? hàm chan.

Win365 Online Game so de online

Hay là b?n h? ? ta sau khi ?i li?n ?em ta tr? ??a ph??ng tr? thành ch?ng ch?t t?p v?t ??a ph??ng?

“……” Kh??ng uy?n v?n là kh?ng nói chuy?n.

Dù sao t? hàm nhìn cam tuy?t nh? v?y c?ng ?? m?t ?? tim ??p.

Nàng c?ng là tính toán b?t ch?p t?t c?, nói th?ng “Tin hay kh?ng t? ng??i, dù sao m?y th? này là còn cho ng??i!”

Win365 Online Game so de online

“Ti?u th? t?, mau tr? v?!” A Th?t ra s?c tri?u t? hàm ch?y t?i.

Cam tuy?t c?ng kh?ng k?p ngh? l?i, ch?y nhanh ?i ni?t t? hàm tay.

“?n, c?ng ?úng.” Cam tuy?t g?t g?t ??u, ?em d??c th? l?i trên bàn, “Ta ?i tìm h? nhan uy ng??i.”

Cam tuy?t nh? v?y v?a nói, t? hàm trong lòng áy náy li?n càng sau.

Win365 Online Game so de online

T? hàm gi?y gi?a nói “Thoát ta qu?n áo làm gì? Li?n tính thoát ta qu?n áo ta c?ng ph?i ?i tìm cam tuy?t…… A! Ng??i ??ng t?i ta mi?ng v?t th??ng!”

B? hai ng??i v?n lu?n ng?n ?ón, cam tuy?t lúc này m?i c?m th?y k? quái.

Này t? hàm gi?ng nh? là hi?n ??i nh?ng cái ?ó thiên phú th?c h?o l?i kh?ng thích n? l?c h?c bá.

T? nghiêm tay phóng t?i bên h?ng, n?i ?ó có hai thanh ki?m, ??u là toàn than ?en nhánh, m?t phen tr??ng m?t phen ?o?n.

Win365 Online Game so de online

“Nhan gia, m?t m?i.”

Cam tuy?t n?i nào kh? n?ng ??ng y?

Quá ??c y vênh váo t? hàm!

“Ta cùng ?i ?i.” T? hàm ?em cam tuy?t tay c?m, l? ??ng ??a ??o.

Win365 Online Game so de online

N?u là t? hàm th?t s? b?i vì nàng tàn, nàng nói cái gì ??u s? kh?ng r?i ?i t? hàm, nàng mu?n v?n lu?n chi?u c? t? hàm.

Làm cam tuy?t nh? t?i cao trung th?i ?i?m ch? nhi?m giáo d?c.

“N??ng t?, chúng ta khi nào ??ng phòng a?”

? m?t bên ?n c?m kh??ng uy?n “……”

Win365 Online Game so de online

T?c ng? nói, s?m ?n thi?u, ng? ?n no, v?n ?n thi?u.

Có th? là bu?i sáng m?t m?i, cam tuy?t v?a c?m giác li?n ng? t?i r?i bu?i chi?u.

Cam tuy?t l?i ch? là c??i nói “Nga, h?o. Nh?ng là ta kh?ng ti?p thu ng??i xin l?i.”

Tuy r?ng cam tuy?t b?n tr??c b?n sau chi?u c? h?n, h?n th?c vui v? là kh?ng sai l?p, nh?ng n?u là cam tuy?t m?t, ?au lòng v?n là h?n.

Win365 Online Game so de online

“A Tuy?t, nhan gia, mu?n ?n Túy Tiên Lau v?t n??ng l?p.” T? hàm b?t ??u làm n?ng.

Nàng nh?ng th?t ra mu?n nhìn, t? hàm kh?ng ti?c l?a nàng c?ng ph?i ?i ??a ph??ng, r?t cu?c là cái d?ng gì.

Màu ?? c?m ly t? ? t? hàm tr??c ng??i ?o?t th?c.

“Ch? c?n ?em tình nhu c? n??ng ??u c??i, li?n có th? tr? thành nàng nh?p m?c chi tan…… Ta th?y L?c t? th? c?ng t?i……”

Win365 Online Game so de online

Cam tuy?t cái này là bí m?t hành ??ng, ai c?ng kh?ng nói cho, ??i h?o qu?n áo li?n lén lút ?i r?i.

Cam tuy?t ?á m?t chút t? hàm chan.

H?, chi?m chút ti?n nghi l?i ?i!

Cam tuy?t l?p t?c ?i xem t? nghiêm s?c m?t, b?t quá t? nghiêm ?? mai ph?c ??u ?n c?m.

Win365 Online Game so de online

H?n cha m?i l?n nhìn ??n h?n, li?n s? dùng l?nh nh? b?ng ánh m?t nhìn h?n, nhìn h?n kh?ng ly t?t c? áo t?, sau ?ó trách c? h?n c? ngày ch?i b?i lêu l?ng……

Cam nhu? nhi trên m?t u?n éo khúc “Th?c xin l?i, ta kh?ng nên c?m ng??i ?? v?t.”

“Ng??i ?n ???c, v?y ??u h?o.” Cam tuy?t lau m?t chút m? h?i trên trán.

V?a m?i t? hàm ra v? kh?ng có vi?c gì, ??u là vì an ?i nàng.

Win365 Online Game so de online

“Cam tuy?t, ta mu?n u?ng cà chua tr?ng gà canh.” T? hàm gi?ng cái ??i gia gi?ng nhau ng?i ? trên gh? ch? huy cam tuy?t.

? nh? v?y hình th?c h?, cam tuy?t cu?i cùng là h?u h? t? hàm ti?u c?ng chúa ?em c?m ?n xong r?i.

“Cho ta nói l?i xin l?i ?i.”

Còn dùng cái gì cùng nhau h?c t?p l?y c?.

Win365 Online Game so de online

L?c t? th? v? v? v?t áo, t? miêu ??i ??ng lên.

“Nh?ng là nàng kh?ng bi?t vì cái gì kh?ng th?y ta.”

Ph?ng ch?ng nhan gia chính b? ?ói ?au, nói cái gì thú s? a ?ánh gi?c th?i ?i?m ??u th?c nghiêm túc!

Quá ??c y vênh váo t? hàm!

Win365 Online Game so de online

Trong nháy m?t, thu?c v? nam nhan ?n y, xu?t hi?n.

“Nga……”

T? hàm ch?n này ch?n kia, t?a nh? m?t cái ti?u c?ng chúa.

Cam tuy?t ? góc ph?n h?n mà nhìn t? hàm cùng L?c t? th? hai ng??i, ??t nhiên nhìn ??n hai ng??i tri?u l?u m?t ?i, cam tuy?t c?ng ?i theo phía sau b?n h?.

Win365 Online Game so de online

Ch??ng 68

Lúc ?y li?n gi?n s?i máu, nh?ng ng?i v?i cam tuy?t qu?n chúa cùng th? t? phi than ph?n, v?n là nh?n.

Mày li?u ch?y nhanh gi? ch?t cam nhu? nhi “Nhu? nhi! ??ng m?ng, mau theo ta ?i.”

Này có ph?i hay kh?ng quá ghê t?m ng??i?

Win365 Online Game so de online

T? hàm m?i s?c có ?i?m di?m l?, hàm r?ng th?c b?ch, ??u l??i h?i h?i v??n ?i?m ? hàm r?ng th??ng, h?ng cùng b?ch m?nh li?t ??i l?p, ??o có chút nói kh?ng r? phong tình.

latest articles

Top

<sub id="83629"></sub>
  <sub id="40453"></sub>
  <form id="38256"></form>
   <address id="30854"></address>

    <sub id="51553"></sub>

     Win365 Football vtv6hd tr?c ti?p bóng ?á hom nay Win365 Online Game xem truc tiep bong da world cup 2018 Win365 Football ?ánh l? ?? Win365 Football tr?c ti?p bóng ?á hoàng anh gia lai h?m nay
     Win365 Football lich truc tiep bong da k+| Win365 Online Game k truc tiep bong da| Win365 Online Game l?ch t??ng thu?t tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Esport xem truc tiep bong da vtv3| Win365 Online Game truc tiep bong da nu| Win365 Football truc tiep bong da up| Win365 Football lich phat truc tiep bong da hom nay| Win365 Football xem tivi tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football truc tiep bong da giai ngoai hang anh| Win365 Football tr?c ti?p bóng ?á argentina| Win365 Football l?ch tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay| Win365 Football lu?n s? ??| Win365 Online Game danh de tren mang| Win365 Online Game video tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football ket qua xsmb| Win365 Esport xem truc tiep bong da tivi| Win365 Football xem tuong thuat truc tiep bong da| Win365 Football lode online uy tin nhat| Win365 Online Game xem tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam h?m nay|