win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

dǔ ruò líng

Time:2020-12-05 07:35:20

Tiêu v? khi ng?i ? có ?i?m ghê t?m Ng?y t? van ánh m?t, b?i v?y ng?i ? Ng?y t? van sau l?ng v? trí, trà trà ??i di?n. Còn có th? nhan ti?n chính di?n th??ng th?c trà trà m? m?o, v? trí này tuy?t h?o.

Tr?n trà trà s?ng s?t, m?t nháy m?t li?n tr?ng, m? h?i l?nh ch?y xu?ng d??i.

Trà trà xem ? h?n c??i r? lên ??c s?c phan th??ng, tha th? h?n “Khoanh tay ??ng nhìn”.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Hai ng??i tùy ti?n l?a ch?n m?t nhà hàng, nói chuy?n phi?m th?i ?i?m, trà trà bi?t ???c Ng?y t? van tr??c m?t ? tiêu v? khi b?ng h?u l?o ba th? h? b?nh vi?n.

Mà g? ?i ra ngoài v? c? c? kia, còn l?i là d? l?i m?t cái con gái m?t, tên g?i l?c th?i vi, tr??c m?t ?i h?c ? thành ??i kinh t? h?c vi?n, ?ang ? h?c n?m 3, tham gia ca k?ch x? ?oàn, là ca k?ch x? ?oàn bên trong l?o thành viên kiêm ch?c phó ?oàn tr??ng.

Nh?ng là nàng kh?ng có can ??m, thói quen th?n ph?c tr?n qu?c th?ng, ch?u ??ng tr?n qu?c th?ng, vì th? nàng ch?ng s? ?? ác, l?i c?ng kh?ng dám ph?n kháng tr?n qu?c th?ng.

Còn kh?ng có quá m?t gi?, trên m?ng h??ng gió l?i thay ??i.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

K? th?t ch? là m?t l?n gi?t ng??i án mà th?i, m?i n?m thành c?ng ngàn th??ng v?n ng??i ch?t vào gi?t ng??i, th? kh?ng ph?i s? h?u án ki?n ??u tìm ???c r?i hung th?.

?n qua c?m chi?u lúc sau, trà trà ??a ra cùng ?i v?n an Ng?y t? van, ??n n?i lúc này nàng ng? kh?ng, có ph?i hay kh?ng ? ngh? ng?i kh?ng quan h?, ng? kêu lên chính là.

Vì làm cho b?n h? cùng tr?n trà chi gian quan h? bi?n kém, c? nhiên dùng ra lo?i này m?t khi b? tu?n ra chan t??ng, li?n s? ?? th??ng ??ch th? m?t ngàn t? t?n h?i 800 ph??ng th?c.

C?n c? h?n g?p qua tr?n trà ?n t??ng, c?m th?y nàng kh?ng ph?i b?i vì áp l?c linh tinh ?? v?t, li?n s? bi?n xu?n, s? b?i v?y mà thoái nh??ng gì ?ó ng??i.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

“?n.” M?c thanh thanh nói, “C?ng kh?ng ph?i kh?ng có t??ng t? b? th?i ?i?m, nh?ng t?ng c?m th?y kh?ng cam lòng, li?n kiên trì xu?ng d??i. ???c r?i, chuy?n này kh?ng có gì h?o thuy?t, h?m nay mu?n hay kh?ng m?t kh?i ?i ra ngoài ch?i nha.”

Nh?ng, này c?ng kh?ng ph?i ch? l?u truy?n th?ng.

Bí th? c?p phao trà l?i ?ay, ??i gia tò mò v? tò mò, nh?ng c?ng kh?ng nhi?u xem.

Nàng trong tay c?m ?ao, nhìn qua l?i v?n là ?n hòa mà ?u nh? b? dáng.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Trà trà…… Này r?t cu?c là cái d?ng gì ch?p nh?t?

Trà trà…… Ngày.

Cái này nh? nhàng li?n có th? ki?m ti?n n? nhan, c?n b?n kh?ng bi?t nàng ?i làm v?t v?.

Trà trà ? trên m?ng m?c ?? n?i ti?ng r?t cao, nói là siêu c?p ??i v?ng h?ng chút nào kh?ng quá. Nàng m?c k? làm chuy?n gì, n?u nh? b? ch?p ??n ??u d? dàng d?n phát th?o lu?n.

M?i ng??i “……?”

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Trà trà…… Này r?t cu?c là cái d?ng gì ch?p nh?t?

Bu?i chi?u 43546.

Trà trà l?i nói “Tuy r?ng l?n này th?t b?i, b?t quá thuê ng??i khác gi?t ng??i lo?i s? tình này, tùy th?i ??u có th? làm, ch? c?n có ti?n, có th? tìm ???c nguy?n y vì ti?n gi?t ng??i ng??i, m?c k? chuyên nghi?p kh?ng chuyên nghi?p, kh? n?ng ng??i ra c?a mua cái bánh rán ??u là sát th? làm b?. Ta là kh?ng quan h? l?p, dù sao r?t có ti?n, m?c k? làm cái gì ??u có th? cho ng??i khác ?i làm, h?n n?a ta c?ng kh?ng bi?t ng??i n? nhi là ai, cho nên nàng t?m th?i h?n là s? kh?ng l?i ??n tìm ta phi?n toái. B?t quá ng??i li?n kh?ng gi?ng nhau, trong tay n?m ng??i n? nhi nh??c ?i?m, nàng h?n là r?t mu?n l?i gi?t ng??i m?t l?n ?i.”

Trà trà ng? khí có ?i?m b?t ??c d? cùng dung túng c?m.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

L?c th?i vi “Khoa tr??ng m?t chút sao.”

?? t? xa ???c r?i ???c r?i, ta chính mình s? nhìn làm l?p, ng??i mu?n th?t thích nàng c?ng kh?ng quan h?, toàn xem nàng thích chúng ta chi gian ai.

Bên tai là thích thanh am, c?m giác th?c tho?i mái.

B?i v?y, chuy?n này n?u là th?t s?, b?n h? ng??c l?i có ?i?m thích nghe ngóng y t??ng.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Trà trà “Tính tính, k? th?t ng??i ??i ta có hay kh?ng y t?, ??u kh?ng sao c? l?p, dù sao ta ??i v?i ng??i kh?ng thú v?.”

Th?, quan t? chi giao ??m nh? n??c, nàng là nh? v?y cho r?ng.

Tuy r?ng Tr?n gia nh? n? nhi than ph?n th?c h?o, nh?ng v?n là t?n t?i, h?n n?a là có ti?n t?n t?i t?t nh?t.

ít nh?t, ??i trà trà t?i nói là nh? th? này.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Trà trà trên m?t cái lo?i này ?n hòa m?m c??i, mang theo thánh khi?t v? h?i h??ng v?, m?c cho ai th?y c?ng s? nh?n kh?ng ???c m?m lòng.

Nàng còn t??ng r?ng tiêu v? khi vì nàng khóc ?au……

Trà trà kh? c??i m?t ti?ng, kh?ng nói chuy?n n?a.

???ng nhiên, s? kh?ng nh? v?y d? dàng làm nàng c?u mang, b?ng kh?ng quá ti?n nghi nàng.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Trà trà th?y kia n? sinh, c?ng kh?ng có phát hi?n h? khép c?a t?i ng??i, li?n yên l?ng l?i kéo tiêu v? khi lui v? phía sau m?t b??c, nh? nhàng mang lên m?n.

Not dressing up

Cau nói k? ti?p, nàng d?n d?n phía d??i thanh am, mu?n nói l?i th?i.

Tiêu v? khi ?n, ngày mai bu?i chi?u 5 gi?, có th? ch?.

Trà trà kh? c??i m?t ti?ng, nói “H?o, ng??i tr??c l?i ?ay tìm ta, ta báo cái c?nh, chuy?n này xong r?i m?t kh?i ?i ?n c?m tr?a.”

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Tr? l?i phòng, tiêu v? khi li?n th?y th?ch khiêm t?n ?? t? xa cho h?n phát tin nh?n.

?áng ti?c a, nhi t? l?i nh? th? nào b? nghiêm kh?c giáo d?c, ??u ??c bi?t am hi?m. Mà t?n t?, c?ng chính là cái m?t ngoài quan t?, th? ?o?n c?ng d? th?c. B?t quá làm ng??i x? s? th??ng, phong ?? v?n ph?i có.

Trà trà m?m c??i, ?n nhu l?i có nh?t ??nh kho?ng cách m?m c??i, ?? tr??ng thành nàng m?t. Nh?ng ánh m?t kia, th?y th? nào ??u là ? t? v? “Ha h?” lo?i này y v?.

H?n li?n kh?ng trình ng?c ph? nh? v?y m?m, ng? khí l?nh lùng, ???ng ?ao th?ng vào nói “Chuy?n này nh? v?y bóc quá, ta s? cho ng??i c?ng ?? b?i th??ng, ng??i xóa Weibo ?i.”

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Hai ng??i trong lòng các có y t??ng, nh?ng ??u là t? ch?t tam ly t?t, trong lòng chính là m?ng hàng ngàn hàng v?n cái ng?a tào, m?t ngoài còn có th? ?n hòa có l?, còn kh?ng cho ng??i nhìn ra n?a ?i?m nhi manh m?i.

Khó ch?u nh?t kh?ng gì h?n, chan tình th?t c?m h? tr?n trà trà nhi?u n?m, m?t lòng vì nàng phi?n n?o trình ng?c ph? cùng Tr?n Anh cách.

Tiêu v? khi h?i “N?u là tr?n trà trà ??t nhiên ra ngoài y mu?n ?? ch?t, ng??i có th? hay kh?ng c?m th?y th?c ?áng ti?c.”

? n? ch? quang hoàn tr??c m?t, cái gì ti?u c? linh ??u là u?ng phí.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

“Ta toàn nói cho ng??i! Ng??i ??ng làm cho ta ?? ch?t là ???c, ti?n, ti?n, ti?n……” Ng?y t? van r?i r?m m?t h?i lau, t? t? nh?n th?c c? linh nói “M?t ngàn v?n ta li?n t? b?, m?t tr?m v?n li?n h?o.”

# trà trà nhan tra #

Ch? c?n có th? tìm ???c vì ti?n nguy?n y gánh t?i thay ng??i, nàng □□ cùng là hàng gi? chuy?n này, ch? c?n kh?ng có ?i tìm tòi nghiên c?u, kh?ng có ngoài y tr?ng hu?ng, nàng có th? vui s??ng mà có ti?n v??t qua qu?ng ??i còn l?i.

Ch??ng 67 bi?t sai

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

N?u là ?? y ng??i, mà kh?ng ch? là c?m th?y h?ng thú ng??i, nh? v?y mu?n nh? th? nào làm ?au?

Tr?m tri?u kh?ng ngh? t?i a v?ng.

Tiêu v? khi ng?i ? bên c?a s? th??ng m?t tr??ng ??n ng??i trên s? pha, l?ng l?ng nhìn bên ngoài, c?ng kh?ng bi?t có cái gì ??p.

Lúc sau, c?nh sát t?i, trà trà, tiêu v? khi nhi?t tam qu?n chúng cùng k? b?t cóc m?t t? ong b? mang ?i c?c c?nh sát, l?c quá kh?u cung lúc sau, trà trà li?n cùng tiêu v? khi ?i ?n c?m.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Các v?ng h?u ch?i vui v? v? cùng, nhan v?t chính tr?n trà trà li?n kinh h?n táng ??m, gan gan d?c n?t, s? t?i m?c c?m ??u ?n kh?ng v?, giác c?ng ng? kh?ng ???c.

Bên tai là thích thanh am, c?m giác th?c tho?i mái.

?áng ti?c này ??i Ng?y t? van kh?ng có hi?u qu?, nàng h? l?nh m?t ti?ng, l?i am d??ng quái khí c??i vài ti?ng, cu?i cùng nói “Là l?i nh? th? nào? Kh?ng ph?i l?i nh? th? nào, ng??i l?i kh?ng ph?i ta than sinh, ta vì cái gì mu?n nói cho ng??i.”

Trà trà m?c m?c, dùng h?n nói qua nói ph?n kích h?n, nói “…… Ngài da m?t là cùng ngài tu?i gi?ng nhau l?y ngày gia t?ng m?nh li?t sao?”

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Nàng thanh xuan n?m tháng, toàn ph? ? tr?n qu?c th?ng tên c?n b? kia trên ng??i, già r?i còn kh?ng th? h??ng phúc, tr?n qu?c th?ng cái kia l?o nhan tra c? nhiên còn d??ng ti?u tam, còn ?em ti?u tam l?nh vào c?a. Nàng ngày th??ng kh?ng nói cái gì, trên th?c t? trong lòng c?c ?? ph?n n?, h?n kh?ng th? m?t phen l?a ??t ch?t kia m?y cái ti?n nhan.

Cùng v?i ?i theo nhi?t tam qu?n chúng nhóm.

“Kh?ng ???c.” Trà trà ngh? ??n tiêu v? khi bu?i t?i s? qua t?i, ngh? th?m bu?i t?i th?i gian tr??c b? ng??i d? ??nh, “Xin l?i l?p, ngày mai có r?nh sao, ngày mai m?t kh?i ch?i ?i.”

Nàng ?ánh giá, Tr?n gia ng??i mu?n tìm ???c nàng, kh?ng c?n bao lau. L?i kh?ng ph?i bi?n ng??i mênh mang trung tìm, mà là có hàng gi? ng??i này t?n t?i, nh? v?y tìm ???c th?t n? nhi c? h?i ??i ??i gia t?ng, th?i gian ??i ??i ng?n l?i.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Tuy r?ng trà trà nói kh?ng chu?n g?i món ?n, b?t quá nàng th?o lau l?m ?n nhu s?n sóc nhan thi?t, gi?a tr?a ?i siêu th? th?i ?i?m, v?n là theo b?n n?ng mua tiêu v? khi mu?n ?n ?? v?t.

Ng??i qua ???ng s?i n?i bi?n thành ?en, chính ngh?a v?ng h?u s?i n?i c?m th?y t? hào, kh?ng bi?t ai mua h?c t? m?o ? kính nhi làm này video truy?n bá càng thêm r?ng kh?p. Nên báo m?ng nh?c n? hoa nhi, kh?ng ch? có có ti?n thu, còn có th? tr??ng m?t ??i sóng m?c ?? n?i ti?ng, s?ng a. Li?n tính v? sau s? tình có bi?n c?, c?ng có th? ??y n?i ? tr?n trà nàng m? nó than ph?n, r?t cu?c b?n h? ch? là ph?ng v?n ng??i, kh?ng ph?i trinh thám, h?n n?a nàng m? m? ??u nói, than m? a, nh? th? nào có th? kh?ng tin?

Tiêu v? khi “Ng??i còn nh? r? ng??i thi?u ta tám b?a c?m s? sao?”

Fans efgh khóc thành m?t m?nh.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Tiêu v? khi h?i h?i m?m c??i “???ng nhiên là l?i ?ay xem ng??i khóc tang m?t.”

Ngày h?m sau, tiêu v? khi thay ??i ch? y, gia nh?p ca k?ch x?.

Mà Ng?y t? van bên kia, hung th? s? 2 th?c nàng th?n m?t ?ao lúc sau, xem ??ng b?n th?t b?i, h?n n?a nhi?t tam qu?n chúng lúc này ??c bi?t tình c?m m?nh li?t ng?ng cao, túng, xoay ng??i li?n ch?y.

Ng??i qua ???ng s?i n?i bi?n thành ?en, chính ngh?a v?ng h?u s?i n?i c?m th?y t? hào, kh?ng bi?t ai mua h?c t? m?o ? kính nhi làm này video truy?n bá càng thêm r?ng kh?p. Nên báo m?ng nh?c n? hoa nhi, kh?ng ch? có có ti?n thu, còn có th? tr??ng m?t ??i sóng m?c ?? n?i ti?ng, s?ng a. Li?n tính v? sau s? tình có bi?n c?, c?ng có th? ??y n?i ? tr?n trà nàng m? nó than ph?n, r?t cu?c b?n h? ch? là ph?ng v?n ng??i, kh?ng ph?i trinh thám, h?n n?a nàng m? m? ??u nói, than m? a, nh? th? nào có th? kh?ng tin?

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Nh?t tu?i nh? ??ng l?a hài t? chính là Tr?n Anh cách cùng tr?n trà trà, ??u kh?ng h?n, c?ng có chính mình s? nghi?p.

“Kh? kh?.” Trà trà kh? hai ti?ng.

Lúc này t?t c? m?i ng??i tin t??ng, Ng?y t? van b?n h? tr??c kia nh?t ??nh ng??c ??i ?n t?t ?u tr?n trà, cho nên tr?n trà m?i có th? s?m nh? v?y th?c, ??u là b? bu?c a.

C? vi?c h?c tr?n trà kh?ng h?c thành, nh?ng nàng càng sau t?ng m?c ?ích t?i, tr?n trà trà v?n là b?i vì th? dài nh? nh?m m?t h?i.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Nàng kh?ng l?i hành m?c thanh thanh hay kh?ng nguy?n y làm chính mình bi?t nàng Weibo, cho nên c?ng li?n kh?ng h?i.

Trà trà nói hành.

Nh?ng là l?n này v?a th?y ng??i qua ???ng quay ch?p video. L?n này ng??i qua ???ng quay ch?p, ? v?ng h?u xem ra chan th?t tính t??ng ??i cao, h?n n?a s? phát ??t nhiên, quay ch?p th?i gian làm ki?n phát sinh tr??c n?m phút t? h?u li?n b?t ??u.

Tuy r?ng trà trà nói kh?ng chu?n g?i món ?n, b?t quá nàng th?o lau l?m ?n nhu s?n sóc nhan thi?t, gi?a tr?a ?i siêu th? th?i ?i?m, v?n là theo b?n n?ng mua tiêu v? khi mu?n ?n ?? v?t.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

“Trà trà ái u?ng trà” h?i ph?c ?n, ta ?? tam ?? ch?t. Quá nhi?u l?n, th?t v?ng quá nhi?u quá nhi?u, ta kh?ng có cách nào l?i ??i b?n h? có mang ch? mong.

Tiêu v? khi l?ng im m?t lát, tam nói, n?u s? kh? s?, li?n t? v? ?? y nàng.

Trà trà bu?ng tay “V?y ng??i t?i n?u c?m.”

??i niên 30, trà trà ? trên s? pha ??c sách.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Tr?n Anh cách th?ng t?p khai h??ng ??i m?n, ?em xe ng?ng ? tr??c c?a, xu?ng xe, vào nhà.

Trà trà ng? khí có ?i?m b?t ??c d? cùng dung túng c?m.

Nguyên b?n còn ?m có m?t tia may m?n Tr?n gia m?y ng??i, lam vào chan chính v?c sau trung, m?t cái bi?u tình so m?t cái h?c.

Giay ti?p theo, l?i kh?i ph?c ngày th??ng cái lo?i này t?n m?n ng? ?i?u “Kh?ng có vi?c gì treo.”

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

Th?ch khiêm Ta th?o th?o th?o! Kh?ng ngh? t?i trà trà c? nhiên là ng??c ??i ti?u ??ng v?t ng??i sao? Ta kh?ng tin a a a, nàng r? ràng nh? v?y ?n nhu!

Khó ch?u nh?t kh?ng gì h?n, chan tình th?t c?m h? tr?n trà trà nhi?u n?m, m?t lòng vì nàng phi?n n?o trình ng?c ph? cùng Tr?n Anh cách.

Tr?n trà trà hai ngày này tr? b? v? nhà bán th?m nh?n sai ? ngoài, còn th?c chú y trên m?ng tin t?c.

H?n ??o kh?ng thèm ?? y chính mình trên ??u b? dán lên “S? kh?ng nói” “Xem kh?ng hi?u kh?ng khí” lo?i này nh?n, hi?n t?i s? h?u suy ngh? ??u ?? ?i xa, ch? còn l?i có m?t cái y t??ng —— trà trà tuy?t ??i là thích h?n a, kh?ng bi?t yêu th?m h?n ?? bao lau.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

# tr?n trà b?ch liên hoa #

Các lo?i nhà truy?n th?ng l?n, l?p l? phát bi?u v? “Tr?n trà trà thi?t b? h?c tr?n trà” chuy?n này tr?i qua, cu?i cùng suy ?oán, h? h? th?c th?c b? tr?n trà trà ??i ??u h? b? h?.

Tr?n trà ti?c trà h? ??nh quy?t ??nh di?t tr? nàng, sau ?ó cho nàng sau liên hoàn b?.

Gi?a tr?a 12 gi? khi, video b? phóng ra, mà Ng?y t? van ??i m?t b? ?ánh mosaic. V?ng h?u tìm ???c phía tr??c Ng?y t? van ?i thành ??i ?? tr?n trà video, cùng nên video trung n? nhan làm ??i l?p, tin Ng?y t? van chính là tr?n trà m? m?.

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

***

“Di, s? sao?” Trà trà nói, “Phía tr??c chúng ta kh?ng nh? th? nào m?t kh?i ho?t ??ng th?i ?i?m, sinh ho?t c?ng r?t bình t?nh.”

Ng??i qua ???ng nghe, ??u c?m th?y l?i này nghe kh?ng ?úng, ng??i n? nhi kh?ng ph?i th?c anh d?ng sao?

Trà trà……

win365 truyen hinh truc tiep bong da tv

ít nh?t, ??i trà trà t?i nói là nh? th? này.

latest articles

Top

<sub id="22142"></sub>
  <sub id="78214"></sub>
  <form id="40396"></form>
   <address id="29368"></address>

    <sub id="34043"></sub>

     win365 tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay youtube win365sport kenh nha cai win365 trang web ?ánh l? ?? uy tín win365 tr?c ti?p bóng ?á h?m nay
     win365sport danh sách s? ??| win365sport link xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam| win365sport bong da truc tuyen keo nha cai| win365 XSMB thu 4| win365 tr?c ti?p bóng ?á world cup h?m nay| win365 t??ng thu?t tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam| win365sport ?ánh ?? online| win365 tr?c ti?p bóng ?á tottenham| win365 kq truc tiep bong da hom nay| win365 tr?c ti?p bóng ?á mexico| win365 XSMB thu 4| win365sport tr?c ti?p bóng ?á world cup 2018| win365 trang web ?ánh l? ?? uy tín| win365 live truc tiep bong da| win365sport l?ch phát sóng tr?c ti?p bóng ?á| win365sport keo nha cai truc tiep| win365 truc tiep bong da k+pc| russian roulette win365| win365 vtv6 truc tiep bong da hom nay|