Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Lottery-Win365 Online Game tr?c tiêp bong da k+1

Time:2021-01-26 09:24:37 Author:zhǒng hóng liàng Pageviews:34265

Win365 Online Game tr?c tiêp bong da k+1

Này s? th? vi?n c?ng tan h?c, li?u tr?ng khiêm hai cái t?n t? c?ng ?? tr? l?i.

“Cha, ng??i ?i ?au?” Lam minh thành nói v? v? lam l?o tam b? vai, lam l?o tam ai da mà phát ra th? nh? thanh am, lánh tránh lam minh thành tay.

Lam l?o tam nói “Nga, trong nhà kh?ng có gì s?.”

Win365 First Deposit Bonus

?ay là thanh huy?n t? yêu c?u, lúc ?y thanh huy?n t? ngh? li?u nguyên l?ng ?i con ???ng làm quan, c?ng kh?ng t??ng li?u nguyên l?ng mang theo Hoa S?n ?? t? tên tu?i ?i ra ngoài, cho nên c?ng kh?ng có c?ng khai.

Cho nên này s? li?u tr?ng khiêm c?ng th?c ?au ??u cùng li?u nguyên l?ng nói li?u v?n tr?ch cùng li?u v?n ch??ng hai huynh ?? trình ??, “Ng??i n?u v? nhà, s? d?y cho ng??i hai cái cháu trai, ta c?ng kh?ng c?u b?n h? có th? kh?o Tr?ng Nguyên, ch? c?n có th? kh?o ti?n s?, kh?ng ph?i ??ng ti?n s? thì t?t r?i.”

“H?o, b?t quá ch? ta b?i ta ng? thúc ?i kh?o thí sau khi tr? v?.” Lam minh thành nói.

Lam minh thành là nghe nói kh?o tr??c mu?n soát ng??i, còn có “L?a ki?m”, vì phòng kh?o thí gian l?n phi th??ng nghiêm kh?c.

Lam l?o tam s? s? cái m?i, “Ng??i c? c? l?i kh?ng bi?t ch?.”

Thuy?n hoa n?i này ??i gia c?ng tan, mà th??ng xuyên cùng th? h?i h?u, k?t b?ng giao h?u lam l?o l?c b? t? giang c?u ?i lên sau, l?i kh?ng ng??i h?i th?m c?ng kh?ng có ng??i ti?n lên ?i quan tam th?m h?i m?t hai cau.

(suí xuān mín ,As shown below

Win365 Online Game

Có l?n nhau th?i ph?ng, c?ng có ng? khí phi?m toan, b?t quá r?t cu?c là v?n nhan, t? gi? hình t??ng tu d??ng, cho nên này s? m?i ng??i ??u là l?i nói c? ch? khiêm t?n có l?, nh? lay ??ng cay qu?t phong ?? nh? nhàng.

C?ng v?n, gi?y và bút m?c, có th? th?y ???c n?m ?ó l?o thái gia ??i t?n b?i mong ??i là r?t cao.

Bu?i chi?u, lam minh thành li?n cùng li?u v?n tr?ch li?u v?n ch??ng cùng nhau nghe li?u tr?ng khiêm gi?ng bài.

Win365 Online Sportwetten

??i gia ??i lam l?o ng? ??u nh?p nhìn ch?m chú ánh m?t, l?n này vi?n thí tr??c b?n g? b? B?ch H? thành t? ??i c?ng t? c?p b?t l?y, mà này t? ??i gia t?c kh?ng ch? có có trong t?c con cháu bên ngoài làm quan, th? c?ng kh?ng ch? ???c toàn b? B?ch H? thành kinh t? m?ch máu.

Lam minh thành sao có th? ??ng y, l?p t?c nói “Ca, sát xà chính là có ta c?ng lao, ng??i l?n sau còn mu?n mang lên ta, b?ng kh?ng ta chính mình ?i.”

Nh? v?y t??ng t??ng, lam minh thành h??ng t?i lam l?o tam h?i “Cha, nhà c?a chúng ta cau ??i là ai vi?t?”

líng zhǐ huì

Có th? nh? v?y, có th? th?y ???c Hoa S?n tuy?n ?? t? nhan ph?m r?t quan tr?ng, ??c bi?t là xem bát t?, xem duyên ph?n.

Li?u nguyên l?ng là cái ?a tài ?a ngh? ng??i, lam minh thành th?y h?n dùng m?t thanh cay qu?t là có th? cùng ng??i so chiêu, h?n n?a v? c?ng b?t phàm, g?p qua h?n ?ánh ?àn, ch?i c?, ngam th? v? tranh, “”

Lam minh thành kh?ng nói, kh? n?ng c? ??i l? giáo b?t ??ng, n?u là hi?n ??i, t??ng ? g?p g? nh? v?y cùng chung chí h??ng c? n??ng quá nhi?u quá nhi?u.

,As shown below

Win365 Sports Betting

Lam minh thành thành li?u nguyên l?ng cái ?u?i nh?, ?i theo li?u nguyên l?ng xác th?t dài quá kh?ng ít ki?n th?c, li?u nguyên l?ng c?ng thích mang lam minh thành ra c?a, th?t s? là quá b?t lo, h?n n?a lam minh thành c?ng có th? ?i theo li?u nguyên l?ng b??c ?i.

“Ng? ?i, l?i kh?ng ng? tr?i ?? sáng.” Lam l?o ng? ?em lam minh thành ?m vào trong ng?c.

H?n th?n t??ng r?t nhi?u, sùng bái ng??i c?ng r?t nhi?u.

?? lo?i hi?n t??ng, lam l?o tam th?y nhi?u kh?ng trách, h?n c?ng là b?i kh?o quá ng??i.

Lam minh thành phi th??ng nh?n ??ng, l?i nghe lam l?o tam nói “Ng??i ??i bá hi?n gi? có m?t m?n ki?m ti?n tay ngh?, c?ng s?m kh?ng có tam t? ??c sách, duy nh?t hy v?ng ? ??i Lang cùng Nh? Lang trên ng??i.”

Ngày k?, lam l?o ng? ?em lam minh thành c?ng mang ?i.

Win365 Slot Game

Trong y?n h?i, m? v? món ngon nh?ng th?t ra kh?ng ít, nh?ng các v? ??i nhan tr??c m?t, m?i ng??i ??u b?n tam hình t??ng, ??u t??ng c?p các ??i nhan l?u l?i ?n t??ng t?t, l?i có t? ??i c?ng t? ?, ??i gia c?ng là ?n phi th??ng v?n nh?, l??t qua t?c ng?n.

Lam minh thành l?p t?c phiên lam Tam Lang s?t, ??u là m?t ít bình th??ng th?o d??c, xác th?t c?ng kh?ng có nhi?u ít, h?n ?em s? h?u th?o d??c gom l?i m?i ??i v?i lam Tam Lang nói h?n an bài.

Lam minh thành th?m chí ngh?, lam l?o ng? l?n này s? kh?ng c?ng b?t ???c xú hào ?i, n?u là nh? th? này, kia v?n khí li?n th?t s? quá kém.

Li?u nguyên l?ng c?ng là Hoa S?n ?? t?, ch?ng qua c?ng kh?ng có c?ng khai, h?n là thanh huy?n t? ?? t? vi?c này c?ng kh?ng có bao nhiêu ng??i bi?t, c?ng kh?ng có truy?n ra ?i.

H?n n?a hi?n ??i giao th?ng ph??ng ti?n, du l?ch tuy r?ng m?t, nh?ng s? kh?ng v?t v?.

“Có th?.” Li?u tr?ng khiêm g?t g?t ??u, thanh d??ng th? vi?n ? lam d??ng trong thành, ??i b?n h? t?i nói ly Hoa S?n c?ng kh?ng tính xa, nh?ng lam minh thành kh?ng có kh? n?ng ? t?i Hoa S?n.

Win365 Football

?ay là ta tr??c coi tr?ng.” Móng ng?a qu?y nói.

Lam Tam Lang t? nhiên kh?ng có d? ngh?.

Lam minh thành cùng lam l?o ng? ??u cao h?ng, v?a lúc có th? ?i xem lam Tam Lang.

,As shown below

Lam minh thành ? vào ng??i ti?u nh?ng th?t ra t??ng t?, lam l?o ng? kh?ng cho.

Tác gi? có l?i mu?n nói Ng? ngon than nhóm!

Li?u nguyên l?ng trong lòng có suy ?oán, nh?ng kh?ng có nhi?u l?i, b?t quá ? d??ng th??ng kia m?t n?m, li?u nguyên l?ng chuyên tam giáo chính mình ?? t?.

Win365 Log In

Lam gia ng??i ??u c?m th?y lam Tam Lang cùng lam minh thành hai huynh ?? thi?u giáo hu?n, luy?n ti?c ?ánh, c?ng ch? có th? nh?c m?i, mu?n cho hai huynh ?? bi?t s?, l?n sau m?i kh?ng dám g?t ??i nhan t? mình vào núi ?i m?o hi?m.

Kim th??ng ??ng c? sau, quy có ??c c?ng là cái ng??i th?ng minh, dòng n??c xi?t d?ng lui, ng??c l?i ???c kim th??ng vài ph?n ni?m t??ng, liên quan Quy th? ?? t? ??u ch?u kim th??ng tr?ng d?ng.

[]。

As shown below

Win365 Baccarat

Ph?ng ph?t mu?n g?p ch?ng h?m nay tranh ??i xà th?t vi?c, vay xem ng??i c?ng kh?ng có tan ?i, h?n n?a là x?p hàng m?t ng??i mua ?i?m, c? nh? v?y Tri?u ?? t? kia n?a bên th?t c?ng bán xong r?i.

Cho nên ?ay là danh kh?ng ph? th?t, lam l?o tam l?i nói “Ng??i ??i bá là tr? b? ng??i ng? thúc, ??c sách t?t nh?t, tr??c kia c?ng là c? nhà hy v?ng l?n nh?t, cha ng??i cùng ng??i nh? bá ng??i t? thúc ??u kh?ng ??n n?a x? n??c.”

Nói t?i ?ay, kia qu?n s? ném m?t cái b?c trán t? ??n Tri?u ?? t? th?t án th??ng, nói d? l?i chính là th??ng b?c, làm phía sau g? sai v?t ?em ??i xà th?t l?y ?i, h?i ??u kh?ng có h?i ??i gia có ??ng y hay kh?ng li?n tr?c ti?p ch?y l?y ng??i.

,As shown below

Win365 Online Game

??u là xu?t than phú quy nhan gia, b?n cái ??u là toàn than ??p ?? quy giá ph?c s?c, bên ng??i các có hai cái m? tì h?u h?, g? sai v?t tùy tùng, tr??c phó sau ?m l?y, ? m?t chúng ng??i ??c sách li?n có chút cao cao t?i th??ng.

H?n m?t ngày li?n sát m?t ??u heo, có ??i khi còn s? bán kh?ng xong, th?m chí ?i ph? thoán h?m bán, kh?ng ngh? t?i h?m nay s?m li?n tr??c tiên ?em th?t bán xong r?i, c?ng bi?t ?ay là ??i xà th?t duyên c?, l?p t?c ?em b?c trán t? cùng 140 v?n ti?n giao cho lam l?o tam.

Lam gia trên bàn c?m, h?m nay là lam Ly th? ??u b?p, ?áng th??ng lam Tam Lang kh?ng th? xu?ng gi??ng, t? ti?u Ly th? uy, ? trên gi??ng chính mình ?n.

Lam minh thành “……”

M?i cái tú tài ??u có ban th??ng, ch? là ho?c nhi?u ho?c ít v?n ??, t? ??i c?ng t? ban th??ng kh?ng ??nh kh?ng ít v?i lam l?o ng?.

Nghe ???c y?t b?ng, lam l?o tam k?t ti?n c?ng, li?n ch?y t?i, nhìn m?t túi ti?n ??ng, lam l?o tam tuy r?ng m?t, nh?ng c?ng c?m th?y ?áng giá.

,As shown below

Win365 Online Game tr?c tiêp bong da k+1Win365 Gaming Site

Cho nên li?u tr?ng khiêm ??i v?i lam minh thành là ky thác k? v?ng cao.

Lam Tam Lang tuy r?ng c?ng luy?n ti?c lam minh thành, nh?ng ngh? thanh d??ng th? vi?n cùng Hoa S?n c?ng kh?ng xa, h?n n?a chính mình ?? ?? có th? tr? thành ??i nho quan m?n ?? t?, v? sau ??c sách thi khoa c?, lam Tam Lang nh?t lam minh thành cao h?ng.

Nhà m? ?? nh? v?y chi?u c? nàng, Tri?u th? ? nhà ch?ng c?ng b? có m?t m?i, m?i v?a g? ti?n vào th?i ?i?m, bà bà coi th??ng nàng, nàng c?ng kh?ng thi?u b? phê bình, Tri?u th? trong lòng nhi?u ít c?ng kh?ng ch?u n?i, nh?ng sinh nhi t? sau ch?m r?i m?i t?t m?t chút.

Mà nhà c? bên kia, lam l?o ??i ?em lam l?o l?c ti?p ?? tr? l?i, m?t can th?t c? nhà m?t ng??i ?n hai kh?i, d? l?i toàn vào lam l?o l?c b?ng.

Lam minh thành c?m du bao, ?em m?t can th?t r?n c?p bao h?o, d? l?i làm phan tr?ng mang v?.

Lam ??i Lang cùng lam Nh? Lang lúc này m?i ra c?a.

? trong thành ?n ? hoa kh?ng ít ti?n, lam l?o tam c?ng là nhàn r?i kh?ng có vi?c gì, li?n suy ngh? ?i tìm s?ng làm, v?a lúc ? ti?m g?o tìm ???c r?i c?ng, hai m??i v?n ti?n m?t ngày, lam l?o tam c?m th?y kh?ng t?i.

Lam minh thành mang theo phan tr?ng vào nhà, li?n th?y phan tr?ng t? s?t l?y ra m?t cái trong chén m?t trang hai ??i kh?i th?t r?n, dùng mu?i th? yêm.

H?n ??u dài quá li?u v?n tr?ch cùng li?u v?n ch??ng ??ng l?a, c?ng kh?ng dám nói nhi?u h?n ch? giáo nói.

Win365 Online Sportwetten

Này v?a nghe ??n ti?u c?u c?u t?i, lam minh thành ?? lam Tam Lang li?n ra t?i.

Lam minh thành là nghe nói kh?o tr??c mu?n soát ng??i, còn có “L?a ki?m”, vì phòng kh?o thí gian l?n phi th??ng nghiêm kh?c.

H?n có th? l?y ra tay chính là này tay t?, này s? lam l?o tam ??i v?i lam minh thành gi?i thích nghi ho?c tên c?a h?n, “Ng??i ??i bá tr??c kia ??u là kêu ti?n danh, ? ng??i nh? bá ch?n ?? v?t ?oán t??ng lai th?i ?i?m, ng??i thái gia gia ?em tên vi?t ? t? gi?y làm ng??i ??i bá cùng ng??i nh? bá tr?o quy, ng??i ??i bá b?t v?n, ng??i nh? bá b?t bút, ng??i n?i sinh cha ng??i cùng ng??i t? thúc ng? thúc, li?n theo gi?y và bút m?c ??t tên, ng??i ??i n?i n?i sinh ng??i l?c thúc, li?n dùng th? t?.”

Cu?i cùng lam l?o ng? ti?n v?n là kh?ng có ??a ra ?i, ngh? ng?i m?t ?êm sau, ngày k? sáng s?m, Tri?u nh? tráng c?ng khua xe bò l?i ?ay.

Tr? khách ?i?m tiêu phí là kh?ng nh?, r?t cu?c c?ng kh?ng ph?i tr? m?t hai ngày, h?n n?a m?t ngày tam c?m vài ng??i ??u ph?i tiêu ti?n.

“Cùng l?m thì ai m?t ??n ?ánh, dù sao ta kh?ng nói ng??i kh?ng nói kh?ng ai bi?t, h?n n?a nhà ta c?ng luy?n ti?c ?ánh ta.” Phan tr?ng này ti?n danh tuy r?ng kh?ng d? nghe, nh?ng trong nhà l?i r?t yêu th??ng h?n.

Win365 Online Game

Li?u nguyên l?ng m?t h?i t?i, m?i ngày b? li?u phu nhan thúc gi?c h?n, g?n 40 tu?i h?n, l?i tránh còn kh?ng k?p.

Lam minh thành mang theo d??c li?u r?i ?i.

Ch??ng 37 b?i kh?o

Có th? nh? v?y, có th? th?y ???c Hoa S?n tuy?n ?? t? nhan ph?m r?t quan tr?ng, ??c bi?t là xem bát t?, xem duyên ph?n.

M?i cái tú tài ??u có ban th??ng, ch? là ho?c nhi?u ho?c ít v?n ??, t? ??i c?ng t? ban th??ng kh?ng ??nh kh?ng ít v?i lam l?o ng?.

???ng nhiên, ?ay là lam minh thành ?n t??ng ??u tiên.

Win365 Online Betting

B?t quá c?ng xác th?t v?t v?, t? s?m ??n t?i, ?n kém tr? c?ng kém, cho nên c?ng là m?t quá s?c.

“Này m??i l??ng b?c ?? l?i cho Tam Lang T? Lang, ai c?ng ??ng nh? th??ng, ng??i c?ng ??ng cùng b?n h? nói bán nhi?u ít b?c.” Lam l?o hán ??i v?i lam Ly th? nói, ?ay chính là hai cái t?n t? thi?u chút n?a táng than xà kh?u ??i l?y ti?n, h?n n?a có th? bán ???c m??i l??ng b?c ?ó là hai ??a nh? phúc khí.

“Ng??i ??i gia gia m?i l?n kh?o thí th?i ?i?m, ??u sinh b?nh, ng??i c? bà ?au lòng, li?n kh?ng cho h?n ?i kh?o.”

Win365 Online Betting

Lam minh thành còn h?o, lam l?o ng? mu?n kh?o thí, lam minh thành ?i theo lam l?o ng? bên ng??i ???ng th? ??ng, c?ng chu?n b? b?i lam l?o ng? vào thành kh?o thí.

So sánh v?i lam l?o tam cái kia túi ti?n t? m?t ??ng ti?n ??ng, lam l?o ng? này m?y cái túi ti?n m?i ng??i ??u là b?c trán t?, t?ng c?ng có n?m cái.

M?i cái tú tài ??u có ban th??ng, ch? là ho?c nhi?u ho?c ít v?n ??, t? ??i c?ng t? ban th??ng kh?ng ??nh kh?ng ít v?i lam l?o ng?.

?ay là lam l?o ng? l?n ??u tiên tham gia nh? v?y th? h?i, tuy r?ng tr??c kia nghe qua, nh?ng l?n này s? h?u thí sinh ??u b? m?i t?i, kh?ng ngh? t?i th? nh?ng nh? v?y di?m phúc s? tình, h?n có chút tiêu th? kh?ng n?i.

“Cha, ng??i ?i ?au?” Lam minh thành bi?u tình nghiêm túc.

Lam minh thành v?a nghe, th?t là có chút tam ??ng.

?úng r?i, h?n có th? vi?t th?, có th? vi?t chuy?n x?a, c?ng có th? c?m chút tranh v? ? bên trong.

Tuy r?ng có kh?ng ít th?n ??ng gi? hi?u r? ??i ch?a ch?c giai, nh?ng li?u tr?ng khiêm thu lam minh thành vì ?? t?, tính toán t? m? giáo d??ng, t? nhiên s? kh?ng làm lam minh thành s? m?t ?i m?i ng??i.

“Ta có nhan sam, ??i v? nhà l?i sát gà h?m.” Nói t?i ?ay, lam minh thành ??i v?i lam l?o tam nói

Win365 Gaming Site

Tr??c n?m tên ra lò, án ??u c?ng t? dung, th? danh c?ng t? Ly, ba g? c?ng t? t?, b?n g? c?ng t? l??ng, n?m tên lam thi?n nghiên.

?ay là thanh huy?n t? yêu c?u, lúc ?y thanh huy?n t? ngh? li?u nguyên l?ng ?i con ???ng làm quan, c?ng kh?ng t??ng li?u nguyên l?ng mang theo Hoa S?n ?? t? tên tu?i ?i ra ngoài, cho nên c?ng kh?ng có c?ng khai.

“Y?t b?ng, y?t b?ng.” Có ng??i hoan h? có ng??i kêu.

Win365 Slot Game

Kh? kh? kh?, dung thao cùng lam l?o l?c ??u phun th?y, h?o kh?ng ch?t v?t.

Lam minh thành nghe ??n ?ó, h?i yên tam, sau ?ó th?y lam l?o tam nhàn r?i kh?ng có vi?c gì, càng c?m 《 nh?m gia th? 》 l?t xem, li?n nói “Cha, ng??i mu?n hay kh?ng cùng ta cùng nhau sao?”

“Ng??i có th? làm ch??” Lam minh thành y ngo?i nh??ng mày nói.

Lam minh thành cùng lam l?o ng? t?c ??n lam tam l?ng cùng lam bu?c t? bên này.

Hai m??i v?n m?t quy?n, lam minh thành l?y ? trên tay h?i lau, lam l?o tam c?ng thò qua t?i nhìn nhìn, v?a nghe ??n là hai m??i v?n m?t quy?n, tr?c ti?p li?n b? ti?n c?p lam minh thành mua.

Hoa S?n ra t?i ng??i tài ba r?t ít ?i khoa c? chi ??, ??u là ti?n c? vì nhi?u, ho?c là thánh nhan n?i ti?ng mà th?nh.

Win365 Casino Online

B?n h? tr? khách ?i?m li?n ? tr??ng thi ph? c?n, cho nên ?i m??i m?y hai m??i m? li?n ??n.

Li?u tr?ng khiêm n?i này bi?t ???c, li?n c?ng t?ng chút d??c li?u còn có nhan sam, lam minh thành v?i c? tuy?t, h?n là nhìn kh?ng ra nhan sam niên ??i, nh?ng nhan sam nh?ng kh?ng ti?n nghi.

“Ti?u s? huynh, trai l?n c??i v?, gái l?n g? ch?ng, ng??i vì sao kh?ng mu?n thành h?n?” Lam minh thành h?i li?u nguyên l?ng, trong lòng th?m chí còn ngh?, ch?ng l? là li?u nguyên l?ng có cái gì b?nh kín, ho?c là trong lòng s? ái n? nhan g? làm ng??i ph?.

Win365Casino

“V?n tr?ch, v?n ch??ng, bái ki?n t? ph? t? m?u.”

M?t gi?c ng? t?nh, lam l?o ng? li?n c? ng??i nh? nhàng, tam tình c?ng th? thái th?c, dù sao h?n ?? t?n l?c, d? l?i li?n xem thành tích.

“Yên tam ?i, ta s? kh?ng có vi?c gì, ch? ta nhi?u h?c m?t ít th?o d??c, ta còn có th? ?ào ??n càng nhi?u.” Lam Tam Lang nói t?i ?ay l?i nói “Ta v?n ?ang ngh? t?i s?n thú c?m ?i bán ti?n, s? phó kh?ng cho phép.”

Win365 Football Betting

“Th?t r?n cho ng??i ??a t?i.” Phan tr?ng ch? ch? h?n s?t.

“Ng?” lam l?o tam ?áp có chút hàm h?.

Này s? th? vi?n c?ng tan h?c, li?u tr?ng khiêm hai cái t?n t? c?ng ?? tr? l?i.

Ch??ng 41 t? truy?n bút m?c

C? nh? v?y, lam minh thành ?? bái li?u tr?ng khiêm vi s?, tr? thành li?u tr?ng khiêm quan m?n ?? t?.

“Cha, ng??i s? kh?ng hy v?ng bi?t ch? sao?” Lam minh thành h?i ng??c l?i lam l?o tam.

Win365 Sport Online

B?t quá b?n h? này toàn gia ai c?ng ??ng nói ai, ??u là n?a can n?a l??ng, lam l?o l?c nh? v?y kh?ng bi?t c? g?ng, b?n h? ai ??u có phan.

Th?i ??i này nam nhan 15-16 tu?i li?n có th? c??i v? sinh con, 30 tu?i có th? ???ng gia gia, nh?ng li?u nguyên l?ng là cái ngo?i l?, ? th?i ??i này trong m?t, ph?ng ch?ng là cái k? ba.

Lam minh thành ?? th?t nhi?u n?m kh?ng có th?n t??ng.

Li?u nguyên l?ng bác h?c ?a tài, ki?n th?c uyên bác, v?n v? song toàn, ?a tài ?a ngh?, ng??i nh? v?y r?t khó kh?ng cho ng??i b?i ph?c.

Làm lam Tam Lang chính mình ?i m?o hi?m, lam minh thành càng kh?ng yên tam.

Bu?i chi?u, lam minh thành li?n cùng li?u v?n tr?ch li?u v?n ch??ng cùng nhau nghe li?u tr?ng khiêm gi?ng bài.

Win365 Baccarat

Tu?n ph? t? nh? ph?m, kia chính là kinh ngo?i quan tr? b? nh? ph?m t?ng ??c ? ngoài l?n nh?t ??a ph??ng quan.

N?u là th??ng lui t?i, ti?u v??ng th? trong lòng kh?ng ??nh b?t m?n, nh?ng hi?n t?i là v? m?t t??i c??i mà phan phó hai cái nhi t?, “Nghe ng??i n?i, mau ?i ?i, s?m m?t chút tr? v? ?n c?m.”

Lam minh thành phi th??ng nh?n ??ng, l?i nghe lam l?o tam nói “Ng??i ??i bá hi?n gi? có m?t m?n ki?m ti?n tay ngh?, c?ng s?m kh?ng có tam t? ??c sách, duy nh?t hy v?ng ? ??i Lang cùng Nh? Lang trên ng??i.”

(tán míng chén) Win365 Online Game

“Còn có gi?y, ta và ng??i cùng nhau sao ?i.” Lam l?o ng? nói, trong lòng ??i cháu trai c?ng là có xin l?i.

Này th?t ?úng là làm lam minh thành kinh ng?c, h?n cha t? tuy r?ng kh?ng th? so nh?ng cái ?ó danh s?, nh?ng ? lam minh thành xem ra vi?t th?c h?o, ng??i có th? t??ng t??ng m?i ngày xu?ng ??t làm vi?c làm ru?ng, th??ng ??y ng??i bùn ng??i vi?t m?t tay t?t bút l?ng t?, này ??i lam minh thành t?i nói ?? th?c kinh ng?c c?m thán.

B?n h? tr? khách ?i?m li?n ? tr??ng thi ph? c?n, cho nên ?i m??i m?y hai m??i m? li?n ??n.

Win365 Lotto results

“Cha, ng??i ?i ?au?” Lam minh thành bi?u tình nghiêm túc.

Cu?i cùng kh?ng lay chuy?n ???c n? nhi, Hà th? tuy r?ng ?em n? nhi g? qua ?i, nh?ng trong lòng là có chút kh?ng tho?i mái, h?n n?a n?m r?i Lam gia ??a t?i l? c?ng kh?ng than h?u, Hà th? sao có th? kh?ng bi?t Lam gia ??i n? nhi kh?ng m?ng ?au.

Lam l?o ng? kh?o xong thí, b?n h? c?ng kh?ng có tr? v?, mà là l?u l?i ch? thành tích.

Win365 Online Game tr?c tiêp bong da k+1

N?u kh?ng ph?i ?êm nay g?p g? lam minh thành, nh? v?y cái khoa c? m?m li?n ph?i ? Hoa S?n mai m?t.

Lam minh thành th? m?i bi?t, B?ch H? thành có t? ??i tài t?, c?ng t? Ly, c?ng t? dung, c?ng t? t?, c?ng t? l??ng.

Này s? li?u nguyên lang nhìn lam minh thành cái này ti?u s? ??, ngh? t?i lam minh thành m?nh t??ng, còn có ph? than ??i ti?u s? ?? mong ??i, trong lòng kh?ng kh?i v?a ??ng, c?ng có tính toán.

Win365 Slot Game

B?t quá c? ??i giao th?ng b? t?c, ???ng núi l?i nhi?u, li?n tính là làm xe ng?a làm xe bò này ?ó thay ?i b? c?ng là th?c ch?u t?i.

T? ??i c?ng t?, tr??ng gi?ng thiên n? khí li?n tính, trên m?t còn hoá trang, tr? b? c?ng t? dung l?n lên kh?ng t?i, cái khác ba cái di?n m?o gi?ng nhau.

Kim th??ng ??ng c? sau, quy có ??c c?ng là cái ng??i th?ng minh, dòng n??c xi?t d?ng lui, ng??c l?i ???c kim th??ng vài ph?n ni?m t??ng, liên quan Quy th? ?? t? ??u ch?u kim th??ng tr?ng d?ng.

Ngày h?m qua thí sinh kh?ng c?ng nói sao, phía tr??c mu?n tham gia h?a giang th? h?i, ??n mu?n giao m?t l??ng b?c t?, lam l?o l?c ph?ng ch?ng kh?ng thi?u ?em ti?n ??u ??n n?i ?ay m?t.

Hi?n t?i l?i ?ay, Tri?u nh? chí l?n là ngo ngoe r?c r?ch.

Thiên h??ng t?u l?u cùng B?ch H? khách ?i?m ng??i kia kêu m?t cái khí a, l?i kh?ng có bi?n pháp, quan ??i m?t b?c áp ng??i ch?t, càng kh?ng nói b?n h? này bình dan bá tánh, li?n tính là sau l?ng có ch? d?a, kia c?ng kh?ng h?n ???c n?a tu?n ph?.

Win365 Registration Offer

H?n n?a Tam Lang T? Lang ??u là nàng sinh, bà bà hi?n gi? ??i nàng thái ?? c?ng chuy?n bi?n, tr? b? ??i t?u am d??ng quái khí m?t ít, nh? t?u cùng T? ?? mu?i ??u th?c h?o ? chung.

S? l??ng c?ng hoàn toàn kh?ng nhi?u, cho nên lam minh thành c?ng kh?ng có t??ng c?m ?i bán, nh?ng th?t ra ngh? l?u l?i, ??i cho h?i th? vi?n th?i ?i?m c?p s? phó cùng thanh huy?n t? ??u ??a m?t chút.

Phía tr??c lam minh thành cùng lam Tam Lang ? nhà v? lòng th?i ?i?m, ti?u c? c? c?ng thích ? m?t bên nghe b?n h? ??c sách, xem b?n h? bi?t ch?, trên m?t ??t vi?t vi?t v? v?.

“V?n tr?ch v?n ch??ng có l?.” Lam minh thành khiêm t?n có l?, l?i ?i theo v?n tr?ch v?n ch??ng nói m?t ít l?n nhau h?c t?p, c?ng ??ng ti?n b? nói.

H?n n?a hi?n ??i giao th?ng ph??ng ti?n, du l?ch tuy r?ng m?t, nh?ng s? kh?ng v?t v?.

[]

Lam l?o ng? l?nh tr? v?, tr? b? ti?n, còn có gi?y và bút m?c, còn có m?y quy?n th? t?t c? ??u là ??a.

“Tìm s?ng làm ?i.” Lam l?o tam nói.

Lam minh thành c?ng ch? là suy ngh? m?t chút, li?n v?t t?i r?i sau ??u, hi?n t?i h?n v?n là h?o h?o ??c sách kh?o thí, cái khác v? sau r?i nói sau.

Cho nên ngày này ??i sáng s?m, lam minh thành cùng lam l?o ng? ?i theo li?u nguyên l?ng ?i Hoa S?n, li?u v?n tr?ch cùng li?u v?n ch??ng m?t tr?ng mong mà nhìn, trong m?t v? h?n th?nh c?u, ?áng ti?c li?u nguyên l?ng s? s? b?n h? ??u, “L?y ra m?t ch?ng th?, phan cho hai huynh ??, xem xong m?i b?n vi?t kh?ng d??i 5000 t? tam ??c, l?n t?i mang các ng??i ?i.”

Ch??ng 36 h?u l?

Lam minh thành an ?i nói “Ng? thúc kh?ng c?n t? coi nh? mình, ngài m??i b?n tu?i li?n trúng ??ng sinh, bao nhiêu ng??i kh?ng b?ng ngài ?au.”

Win365 Casino Online

Càng l?n, h?n th?n t??ng c? h? ?? kh?ng có, sùng bái ng??i c?ng càng ngày càng ít.

“C?u m?ng a c?u m?ng a, ta s? kh?ng th?y a.” Giang truy?n ??n lam l?o l?c thanh am.

C?m sáng, lam minh thành cùng lam l?o ng? ??u là ?n màn th?u ??a cháo, lam l?o l?c ?? ?ói b?ng l?c c?c l?c c?c vang, nhìn lam l?o ng? l?u m?t ph?n cho h?n, l?p t?c ghét b? nói “Các ng??i li?n ?n nh? v?y keo ki?t.”

Trên sàn nhà li?n phóng hai kh?i t?m ván g?, n?m ? m?t trên ng? c?n b?n kh?ng tho?i mái, c?ng may m?n hi?n t?i th?i ti?t ?m l?i, n?u là thiên tr?i l?nh nh? v?y ng? kh?ng ??nh kh?ng ???c.

Than là l?ch s? giáo th?, lam minh thành c?ng bi?t bát c? v?n, nh?ng này th?t ?úng là h?n nh??c h?ng.

Lam minh thành r?t mu?n g? khai h?n ??u óc nhìn xem, r?t cu?c là cái d?ng gì y t??ng m?i có th? h??ng d??i n??c nh?y, t??ng ?em m?nh ?áp th??ng ?i c?u ng??i, r?i l?i kh?ng có can ??m.

Win365 Online Game

Lam l?o ng? s?m ?? có y t??ng, ngh? ra m?t quy?n chính mình th?, t??ng ti?m sách bán h?n th?, ho?c là có ng??i l?t xem h?n th?.

Có l?n nhau th?i ph?ng, c?ng có ng? khí phi?m toan, b?t quá r?t cu?c là v?n nhan, t? gi? hình t??ng tu d??ng, cho nên này s? m?i ng??i ??u là l?i nói c? ch? khiêm t?n có l?, nh? lay ??ng cay qu?t phong ?? nh? nhàng.

Cho nên ngày này ??i sáng s?m, lam minh thành cùng lam l?o ng? ?i theo li?u nguyên l?ng ?i Hoa S?n, li?u v?n tr?ch cùng li?u v?n ch??ng m?t tr?ng mong mà nhìn, trong m?t v? h?n th?nh c?u, ?áng ti?c li?u nguyên l?ng s? s? b?n h? ??u, “L?y ra m?t ch?ng th?, phan cho hai huynh ??, xem xong m?i b?n vi?t kh?ng d??i 5000 t? tam ??c, l?n t?i mang các ng??i ?i.”

??ng th?i li?u tr?ng khiêm còn m??n này h?o h?o báo cho li?u v?n ch??ng cùng lam minh thành, kiêu ng?o khi?n ng??i l?c h?u, khiêm t?n khi?n ng??i ti?n b?, m?i vi?c mu?n gi?i kiêu gi?i táo, v?nh vi?n b?o trì khiêm t?n ti?n th? tam thái.

Ch??ng 25 thi r?t

Lam l?o ng? h??ng t?i dung t?nh nói l?i c?m t?, dung t?nh tri?u lam l?o ng? nhìn m?t, g?t g?t ??u xua tay t? v? kh?ng ng?i.

1.Win365 Log In

M?t cái b?c trán t? m??i l??ng, lam l?o tam cùng Tri?u th? ?? s?m b? m?t màn này c?p ch?n kinh r?i, kh?ng ngh? t?i m??i l?m can th?t r?n th? nh?ng có th? bán m??i l??ng b?c, qu? nhiên quy nhan chính là có ti?n, ra tay c?ng quá hào phóng.

Lam l?o ng? trên m?t b?t ??ng, lam l?o l?c c?ng ch? có có vi?c c?u h?n th?i ?i?m m?i có th? kêu m?t ti?ng Ng? ca, cho nên h?n ???ng kh?ng nghe ???c, ti?p t?c ?n h?n.

N?a ?êm, lam l?o l?c c?ng kh?ng có nóng lên, lam l?o ng? cùng lam minh thành nh? nhàng th? ra.

Win365 Lotto results

B?i v?y, lam minh thành càng vì khiêm t?n, m?c dù có ??i tr??c vài th?p niên nhan sinh kinh nghi?m, lam minh thành c?ng kh?ng có gì ng?o khí cùng ??c y.

“Cha, ta còn kh?ng có g?p qua ng??i vi?t ch? ?au.” Lam minh thành ??t nhiên phát hi?n, chính mình còn kh?ng có g?p qua lam l?o tam vi?t ch?, th?m chí c?ng kh?ng bi?t h?n cha là cái gì trình ??.

B?t quá li?u nguyên l?ng ??i ngo?i c?ng c?ng kh?ng có ?? chính mình là Hoa S?n ?? t?, Hoa S?n t? th?, kh?ng nói li?u nguyên l?ng, chính là Hoa S?n bên ngoài ?? t? c?ng ??u là ?i?u th?p ng??i.

Win365 Football Betting

M?t phen b?n vi?c, lam l?o ng? u?ng lên canh g?ng, ?i?n no r?i b?ng, l?i dùng ch?u than hong kh? tóc, li?n chìm vào gi?c ng?.

H?n n?a v?a nghe ??n lam l?o ng? ? thanh d??ng th? vi?n, l?i ch?u li?u tr?ng khiêm d?y d?, ??i gia càng cao xem lam l?o ng?.

“Cha, ng??i ?i ?au?” Lam minh thành nói v? v? lam l?o tam b? vai, lam l?o tam ai da mà phát ra th? nh? thanh am, lánh tránh lam minh thành tay.

(zài bǎi yán)

“H?c h?c” Tri?u nh? tráng hàm h?u c??i, bu?ng lam minh thành l?i quan tam h?i lam Tam Lang th??ng.

Ngày k?, Tri?u gia li?n t?i ng??i.

M?t cái bu?i sáng, li?u tr?ng khiêm l?i kh?o giáo lam minh thành 《 Bách Gia Tính 》, 《 Thiên T? V?n 》, 《 Tam T? Kinh 》, ?em này tam quy?n sách l?i c?p lam minh thành qua m?t l?n.

Win365 Poker

“Ta t??ng nhi?u chu?n b? con m?i, sau ?ó ph?i thành th?t kh?, ??i ?n t?t th?i ?i?m là có th? l?y ?i?m v? nhà.” Lam Tam Lang ngh? n?u kh?ng th? bán, kia l?u tr? ?n t?t l?y v? gia c?ng thành.

Này s? ch? nhan kh?ng ?, ??i gia c?ng ng??ng ngùng l?i ??i, c?ng t? Ly c?ng r?i ?i, c?ng t? t? kéo kéo khóe mi?ng c?ng r?i ?i, c?ng t? l??ng ?em sáo ng?c t?i eo l?ng th??ng t? bi?t c?ng ?i r?i.

Lam minh thành l?i nói r?i xu?ng, phan tr?ng cu?i cùng kh?ng l?i c? tuy?t.

(máo shū qīng) Win365 Poker

? c? ??i du l?ch nguy hi?m h? s? cao, c?ng d? dàng trí m?ng.

Xem lam l?o l?c kia thu?n th?c d?ng, ?? kh?ng ph?i m?t l?n hai l?n, h?n n?a ??i gia gia gia hoa nhi?u nh? v?y ti?n c?p lam l?o l?c ??a h?n ??n huy?n h?c ??c sách, nh?ng xem lam l?o l?c nh? v?y, kh?ng thi?u ?n ch?i ?àng ?i?m.

Vi?c này m?t nháo ra t?i, Tri?u th? thanh danh nhi?u ít ch?u ?nh h??ng, Hà th? c?ng khí cái ch?t khi?p.

(péi hóng bó)

H?n n?a li?u tr?ng khiêm tuy r?ng ?? t? cùng ?? d?y h?c sinh, tuy r?ng kh?ng có quy có ??c ?? t? h?c sinh quy?n cao ch?c tr?ng, nh?ng c?ng kh?ng l?m.

Lam l?o ng? h??ng t?i dung t?nh nói l?i c?m t?, dung t?nh tri?u lam l?o ng? nhìn m?t, g?t g?t ??u xua tay t? v? kh?ng ng?i.

Ch??ng 41 t? truy?n bút m?c

Win365 Online Betting

Li?u tr?ng khiêm c?ng th?c v?a lòng, tr? b? hai cái t?n t? kh?ng ??t ???c h?n yêu c?u, h?n coi tr?ng m?y cái h?c sinh, m?i ng??i ??u kh?ng t?i.

V?a th?y ??n lam minh thành cùng lam Tam Lang t?nh ng?, ti?u Ly th? l?p t?c li?n thu kh?ng ???c bên mi?ng nói, ??i v?i lam minh thành cùng lam Tam Lang nh?c m?i, Tri?u th? c?ng là nh? th?.

C?ng t? dung cùng ??i gia cáo t?i, làm ??i gia h?o h?o ch?i, h?m nay h?t th?y tính h?n, sau ?ó mang theo dung thao v?i vàng r?i ?i.

(wán zhì yuān) Win365 Best Online Betting

???ng n??ng trong lòng v?n là lo l?ng n? nhi, cho nên lu?n là làm nhi t? l?y ?? v?t ?i Lam gia, c?p n? nhi giành vinh quang.

Nh?ng lam l?o l?c hi?n t?i n?i nào còn có ti?n, h?n túi ti?n r?t trong n??c, này s? b?u m?i l?i nh?i m?t ti?ng, v?n là thành th?t ng?i xu?ng ?n.

H?n th?n t??ng r?t nhi?u, sùng bái ng??i c?ng r?t nhi?u.

Win365 Gaming Site

Lam minh thành kh?ng nói, kh? n?ng c? ??i l? giáo b?t ??ng, n?u là hi?n ??i, t??ng ? g?p g? nh? v?y cùng chung chí h??ng c? n??ng quá nhi?u quá nhi?u.

H?n n?a Tam Lang T? Lang ??u là nàng sinh, bà bà hi?n gi? ??i nàng thái ?? c?ng chuy?n bi?n, tr? b? ??i t?u am d??ng quái khí m?t ít, nh? t?u cùng T? ?? mu?i ??u th?c h?o ? chung.

“Ai nha, th?ng gia quá khách khí.” Hà th? ngày h?m qua c?ng t? Tri?u ?? t? n?i ?ó nghe nói n? nhi con r? c?m th?t r?n ??n th?t ph? bán s? tình, hi?n t?i th?ng gia t?ng th?t r?n l?i ?ay, Hà th? trên m?t t??i c??i hi?n lên.

???ng nhiên, ?ay là lam minh thành ?n t??ng ??u tiên.

Tr? khách ?i?m tiêu phí là kh?ng nh?, r?t cu?c c?ng kh?ng ph?i tr? m?t hai ngày, h?n n?a m?t ngày tam c?m vài ng??i ??u ph?i tiêu ti?n.

Lam minh thành nghe ??n ?ó, h?i yên tam, sau ?ó th?y lam l?o tam nhàn r?i kh?ng có vi?c gì, càng c?m 《 nh?m gia th? 》 l?t xem, li?n nói “Cha, ng??i mu?n hay kh?ng cùng ta cùng nhau sao?”

Win365 Best Online Betting

Nói là kinh m?i tuy?t th? c?ng kh?ng quá.

Này v?n là lam minh thành nhìn th?y m?t cái toàn tài trác tuy?t ng??i, toàn b? ??i Càn ?au, kh?ng ??nh c?ng kh?ng ít.

Lam gia ng??i ??u c?m th?y lam Tam Lang cùng lam minh thành hai huynh ?? thi?u giáo hu?n, luy?n ti?c ?ánh, c?ng ch? có th? nh?c m?i, mu?n cho hai huynh ?? bi?t s?, l?n sau m?i kh?ng dám g?t ??i nhan t? mình vào núi ?i m?o hi?m.

Win365 Slot Game

Kh? kh? kh?, dung thao cùng lam l?o l?c ??u phun th?y, h?o kh?ng ch?t v?t.

Này s? lam t?c tr??ng bi?t ???c lam l?o ng? trung tú tài, trong lòng c?ng cao h?ng, nh?ng t??ng t??ng ??n chính mình nhi t?, li?n l?i ch? trích ??i Chu th? s? kh?ng giáo d??ng nhi t?, ?em nhi t? túng h?ng r?i.

Lam l?o ng? còn kh?ng có tr? l?i, lam minh thành ?? m? mi?ng, “Kh?ng có, l?c thúc, chúng ta kh?ng có ti?n, thanh toán m?y ngày ti?n thuê nhà, hi?n t?i ta cùng ng? thúc mu?n chép sách ki?m l? phí v? nhà ?au.”

Vi?n thí kh?o ba ngày, lam l?o tam cùng lam minh thành hai cha con ?em lam l?o ng? ??a ??n tr??ng thi ngo?i, b?n h? tuy r?ng kh?ng th? t?i g?n, nh?ng c?ng có th? xa xa mà nhìn.

Lam minh thành “……”

Li?u v?n tr?ch cùng li?u v?n ch??ng ?? s?m ??i lam minh thành tò mò, ch? bi?t lam minh thành trình ??, trong lòng c?ng gi?t mình th?c.

2.Win365 Online Game

H?n n?a Tam Lang T? Lang ??u là nàng sinh, bà bà hi?n gi? ??i nàng thái ?? c?ng chuy?n bi?n, tr? b? ??i t?u am d??ng quái khí m?t ít, nh? t?u cùng T? ?? mu?i ??u th?c h?o ? chung.

“Yên tam ?i, ta s? kh?ng có vi?c gì, ch? ta nhi?u h?c m?t ít th?o d??c, ta còn có th? ?ào ??n càng nhi?u.” Lam Tam Lang nói t?i ?ay l?i nói “Ta v?n ?ang ngh? t?i s?n thú c?m ?i bán ti?n, s? phó kh?ng cho phép.”

Lam gia nhi t? ??u là bi?t ch?, nh?ng n? nhi l?i kh?ng bi?t ch?, c?ng là b? n? t? v? tài chính là ??c c?p ?nh h??ng.

Win365 Football

“Sao 《 nh?m gia th? 》.” Lam minh thành ?? m?t quy?n c?p lam l?o ng?, l?i nói “Ta t??ng sao c?p ti?u c? c? cùng t? t? mu?i mu?i các nàng xem, c?ng làm các nàng th?c chút t?.”

M?t cái b?c trán t? m??i l??ng, lam l?o tam cùng Tri?u th? ?? s?m b? m?t màn này c?p ch?n kinh r?i, kh?ng ngh? t?i m??i l?m can th?t r?n th? nh?ng có th? bán m??i l??ng b?c, qu? nhiên quy nhan chính là có ti?n, ra tay c?ng quá hào phóng.

“Hoa S?n th? nào?” Tri?u nh? tráng h?i, h?n cùng huynh tr??ng ??u ?i theo cha gi?t heo bán th?t heo, nh?ng Tri?u nh? chí l?n c?ng kh?ng tình nguy?n này, b?ng kh?ng h?n c?ng s? kh?ng th??ng xuyên vào núi s?n thú, th?m chí ngh? ra ?i x?ng vào m?t l?n.

Win365 Online Betting

Lam l?o ng? trúng tú tài tin t?c m?t truy?n quay l?i huy?n h?c, huy?n h?c phu t? nhóm v?n là cao h?ng, tuy r?ng lam l?o ng? kh?ng ? huy?n h?c, nh?ng r?t cu?c c?ng là huy?n h?c ?i ra ngoài, cho nên huy?n h?c c?ng có th? dính th?m lay.

“Ng? ?i, l?i kh?ng ng? tr?i ?? sáng.” Lam l?o ng? ?em lam minh thành ?m vào trong ng?c.

Cho nên li?u tr?ng khiêm ??i v?i lam minh thành là ky thác k? v?ng cao.

(mào chén yì) Win365 Gaming Site

Lam Tam Lang m?t tr?ng mong mà nhìn, ngh? nhi?u ?i theo ?i a, ?áng ti?c h?n hi?n t?i b? th??ng, trong nhà li?n gi??ng ??u kh?ng cho h?n h?, càng kh?ng nói b?i ng? thúc ?i kh?o thí.

[]

Chính mình tr??ng n? phi lam l?o tam kh?ng g?, Hà th? n?i nào ??ng y, v?n d? t??ng ?em ??i n? nhi g? cho chính mình cháu trai, cho nên hung h?ng ph?n ??i, ?em n? nhi c?p nh?t ? trong phòng, l?i kh?ng có ngh? ??n n? nhi còn t? c?a s? ch?y, ?i tìm lam l?o tam, h?i lam l?o tam có c??i hay kh?ng nàng.

Win365 Horse Racing betting

Lam minh thành c?ng khuyên lam l?o ng?, “Ng? thúc, ng??i sau này còn mu?n thi h??ng thi h?i ?au, này ?ó ti?n nào ?? dùng, ng??i l?u l?i ?i.”

Lam minh thành cho r?ng h?m nay là ?i th? vi?n ?i h?c, kh?ng ngh? t?i là ?i li?u tr?ng khiêm trong nhà, v?n d? li?u tr?ng khiêm c?ng là tính toán ?em lam minh thành an bài ??n trong th? vi?n ?i h?c, l?i kh?ng ngh? lam minh thành là ti?u th?n ??ng ? ngoài b? truy?n khai, cho nên ch? có th? t?m th?i làm lam minh thành t?i tr??c trong nhà t?i.

Lam l?o ng? trên m?t b?t ??ng, lam l?o l?c c?ng ch? có có vi?c c?u h?n th?i ?i?m m?i có th? kêu m?t ti?ng Ng? ca, cho nên h?n ???ng kh?ng nghe ???c, ti?p t?c ?n h?n.

3.

??i gia ??i lam l?o l?c tránh còn kh?ng k?p, hi?n nhiên c?ng là coi th??ng lam l?o l?c.

“??i gia gia li?n ??ng sinh ??u kh?ng ph?i, c?ng kh?ng ?i kh?o thí.” Lam minh thành ngh? ??i gia gia gia cau ??i, nh?ng h?n th?t ?úng là kh?ng có nh? th? nào chú y.

N?u kh?ng ph?i ?êm nay g?p g? lam minh thành, nh? v?y cái khoa c? m?m li?n ph?i ? Hoa S?n mai m?t.

Lam minh thành r?t mu?n g? khai h?n ??u óc nhìn xem, r?t cu?c là cái d?ng gì y t??ng m?i có th? h??ng d??i n??c nh?y, t??ng ?em m?nh ?áp th??ng ?i c?u ng??i, r?i l?i kh?ng có can ??m.

Lam Tam Lang nói có chút ti?c nu?i.

“Cha, ng??i b? th??ng?” Lam minh thành kinh h?i nói.

Lam lang trung có m?t trai ba gái, hai cái t?n t?, phan tr?ng còn có m?t cái hai ba tu?i ?? ??.

Lam Tam Lang cùng lam minh thành trán nhan ?au, th?m chí h?n kh?ng th? tr?n ch?y xu?t gia m?n, làm l? tai thanh t?nh m?t ít.

“T? ??i tài t? chi nh?t c?ng t? dung t? ch?c, ngày th??ng tham gia h?a giang th? h?i ??u ??n mu?n m?t l??ng b?c t? ?au, c?ng t? dung xu?t than B?ch H? thành ?? nh?t th? gia, t? tr??c ??n nay là coi ti?n tài vì t?c v?t.”

<p>Tri?u th? cùng lam l?o tam v?i vàng ch?y v? gia, này s? lam minh thành cùng lam Tam Lang ?? ? nhà, lam l?o tam ?em b?c trán t? giao cho lam Ly th?, c?ng kh?ng có ?em Tri?u th? trong tay kia 140 v?n giao ?i lên.</p><p>Lam l?o tam ?au lòng th?c, nói th?ng nhi t? phá c?a, lam minh thành gì th??ng kh?ng có ngh? t?i v? nhà th?i ?i?m mua ch? gà dùng nhan sam phi?n h?m c?ng s? kh?ng hoa nhi?u nh? v?y ti?n, nh?ng v?n ?? là ng??i trong nhà nhi?u, gia gia n?i n?i t?ng mu?n ?i, ??i bá nh? thúc t? thúc ?au, còn có bá m?u cùng th?m th?m ?au, th?t mua tr? v? h?m h?n cha cùng ng? thúc có th? c?ng ?n kh?ng ??n nhi?u ít.</p><p>Ch? là kh?ng r?, vì sao lúc tr??c lam l?o nh? kh?ng ph?i kêu thi?n th?, này n?u là thu?n xu?ng d??i, thi?n bút chính là h?n cha.</p>

Quan tr??ng quan h? r?c r?i ph?c t?p, ?ó là tri ph? c?ng mu?n c?p B?ch H? thành t? ??i gia t?c vài ph?n m?t m?i, d? dàng ??c t?i kh?ng ???c.

Lam l?o ng? chau mày, kh?ng th? g?p lam l?o l?c nh? v?y, ??u mu?n ?i ?em lam l?o l?c kéo qua t?i, lam minh thành kéo l?y h?n.

“Ta này kh?ng ph?i cao h?ng mu?n khóc sao.” Lam Ly th? lau n??c m?t, l?i c??i.

Lam minh thành sao có th? ??ng y, l?p t?c nói “Ca, sát xà chính là có ta c?ng lao, ng??i l?n sau còn mu?n mang lên ta, b?ng kh?ng ta chính mình ?i.”

Lam minh thành tam phi?m toan, ?em túi ti?n ti?n ??ng ??m ??m, t?ng c?ng 300 v?n.

M?i ngày ?n Li?u gia, u?ng Li?u gia, tr? Li?u gia, dùng Li?u gia, lam minh thành c?m th?y chính mình da m?t càng ngày càng dày.

“L?o l?c” lam l?o ng? m? to hai m?t nhìn, kh?ng th? t??ng t??ng nhìn nh?y xu?ng n??c lam l?o l?c.

B?t quá l?i này h?u hi?u, lam Tam Lang v?a nghe, h??ng t?i lam minh thành nói “Yên tam ?i, ta là ng??i ca, ??c sách so ng??i kém, này t? kh?ng ??nh s? kh?ng kém.”

C?ng t? dung làm ng??i phong l?u, thích phong nh? vi?c, gi?ng hi?n t?i ?em m? tì phi?t m?t bên, ??i v?i trong lau c? n??ng trái ?m ph?i ?p, t? trong lau c? n??ng rót r??u uy th?c, c?c k? khoái ho?t b? dáng.

<p>“Ng??i ??i gia gia m?i l?n kh?o thí th?i ?i?m, ??u sinh b?nh, ng??i c? bà ?au lòng, li?n kh?ng cho h?n ?i kh?o.”</p><p>Này v?n là lam minh thành nhìn th?y m?t cái toàn tài trác tuy?t ng??i, toàn b? ??i Càn ?au, kh?ng ??nh c?ng kh?ng ít.</p><p>Lam l?o ng? ?? th?y nhi?u kh?ng trách, “Ng??i sao nh?ng cái ?ó tính ng? thúc.” Lam l?o l?c c?m ?i, là kh?ng có kh? n?ng l?y v? t?i.</p>

B?t quá c? ??i giao th?ng b? t?c, ???ng núi l?i nhi?u, li?n tính là làm xe ng?a làm xe bò này ?ó thay ?i b? c?ng là th?c ch?u t?i.

Nh?ng nhìn lam l?o l?c nh? v?y, quang ngh? lam l?o l?c ?i theo ?i th? vi?n bi?u hi?n, lam minh thành ??u da ??u tê d?i, cái th? nh?t c? tuy?t lam l?o l?c ?i theo.

Ba ngày th?i gian, hai cha con c?m tình t?ng ti?n r?t nhi?u, lam l?o tam c?ng cùng lam minh thành nói r?t nhi?u b?n h? s? tình tr??c kia.

T??ng h?n li?u tr?ng khiêm tuy r?ng b? quy có ??c ?è ép nhi?u n?m nh? v?y, nh?ng c?ng là kinh m?i tuy?t th? ng??i, nh? th? nào tr??ng t? t?n t? l?i kh?ng có trò gi?i h?n th?y.

B?t quá c?ng xác th?t v?t v?, t? s?m ??n t?i, ?n kém tr? c?ng kém, cho nên c?ng là m?t quá s?c.

Li?u nguyên l?ng bác h?c ?a tài, ki?n th?c uyên bác, v?n v? song toàn, ?a tài ?a ngh?, ng??i nh? v?y r?t khó kh?ng cho ng??i b?i ph?c.

4.

Lam t?c tr??ng, còn có th?n tr??ng ??u t?i c?a t? v? chúc m?ng, tán h?u sinh kh? uy.

Gi?a tr?a, lam minh thành l?u t?i Li?u gia ?n c?m, lúc này m?i th?y Li?u gia ng??i.

Lam l?o l?c ?? b? phu t? tri?u ki?n, phu t? làm lam l?o l?c v? nhà c?p lam l?o ng? ti?n th? nh?n, hy v?ng lam l?o ng? ??n huy?n h?c m?t chuy?n, vì cùng tr??ng nhóm d?y h?c.

Win365 Sportsbook

B?t quá hi?n t?i lam Tam Lang b? trong nhà c?m túc, trong nhà th?m chí lên ti?ng, kh?ng d??ng h?o th??ng kh?ng th? s? Hoa S?n.

Than là ??i nho, l?i giáo kh?ng h?o con cháu, tên này ??u c?ng h?u danh v? th?c.

“Cùng l?m thì ai m?t ??n ?ánh, dù sao ta kh?ng nói ng??i kh?ng nói kh?ng ai bi?t, h?n n?a nhà ta c?ng luy?n ti?c ?ánh ta.” Phan tr?ng này ti?n danh tuy r?ng kh?ng d? nghe, nh?ng trong nhà l?i r?t yêu th??ng h?n.

(ruǎn jun4 kūn) Win365 Football

Càng l?n, h?n th?n t??ng c? h? ?? kh?ng có, sùng bái ng??i c?ng càng ngày càng ít.

Lam l?o ng? m?t ??n, h?a giang th? h?i, h?n là kh?ng ?i qua, nh?ng kh?ng thi?u nghe lam l?o l?c th??ng ??c y treo ? bên mi?ng.

Ngày k?, lam l?o ng? ?em lam minh thành c?ng mang ?i.

(páng zé huī) Win365 Best Online Betting

“Hoa S?n th? nào?” Tri?u nh? tráng h?i, h?n cùng huynh tr??ng ??u ?i theo cha gi?t heo bán th?t heo, nh?ng Tri?u nh? chí l?n c?ng kh?ng tình nguy?n này, b?ng kh?ng h?n c?ng s? kh?ng th??ng xuyên vào núi s?n thú, th?m chí ngh? ra ?i x?ng vào m?t l?n.

Gi?ng lam Tam Lang mu?n ?ánh s?n bán ti?n, Hoa S?n ?? t? kh?ng th? xu?ng núi bán hóa, này th?t ?úng là ph?m quy c?.

Lam minh thành v? ng?, “L?c thúc, ?ay là l?u t?i bán ti?n.”

Win365 Log In

Thiên h??ng t?u l?u cùng B?ch H? khách ?i?m ng??i kia kêu m?t cái khí a, l?i kh?ng có bi?n pháp, quan ??i m?t b?c áp ng??i ch?t, càng kh?ng nói b?n h? này bình dan bá tánh, li?n tính là sau l?ng có ch? d?a, kia c?ng kh?ng h?n ???c n?a tu?n ph?.

Nghe th?y tên, li?n bi?t li?u tr?ng khiêm ??i này hai cái t?n t? ky thác k? v?ng cao.

???ng nhiên Hoa S?n v?n là có kh?ng ít ?? t? bên ngoài, nh?ng ng??i làm cái gì ??u có th?, l?i kh?ng th? ?ánh Hoa S?n danh hào, th? Hoa S?n ?? t? l?i kh?ng vào tri?u ?ình.

(fēng bǎo quán)

Th?i ??i này nam nhan 15-16 tu?i li?n có th? c??i v? sinh con, 30 tu?i có th? ???ng gia gia, nh?ng li?u nguyên l?ng là cái ngo?i l?, ? th?i ??i này trong m?t, ph?ng ch?ng là cái k? ba.

Lam minh thành h??ng t?i lam l?o ng? ch?p ch?p m?t, kh?ng nói.

?i?m này m?c dù lam minh thành v? sau túy có thành t?u c?ng kh?ng b?ng li?u nguyên l?ng, r?t cu?c h?n là hai ??i kinh nghi?m, mà h?n ??i tr??c h?c th?c trình ??, ??t ? hi?n t?i th?t ?úng là kh?ng tính cái gì.

Lam Ly th? n?m ti?u nhi t? tay li?n kích ??ng kh?ng ???c, “Thi?n nghiên, n??ng th?t là vui, ng??i th?c tranh ?ua, c?p n??ng tránh m?t.”

B?t quá ??i gia gia than th? kh?ng ??nh kh?ng có h?n gia gia h?o, h?n gia gia th??ng xuyên xu?ng ??t làm vi?c, rèn luy?n than th?, ??i gia gia ??o gi?ng cái nhà giàu ?ng, tay ??u kh?ng có cái kén, tr?ng n?n s?ch s?, v?a th?y chính là kh?ng tr?i qua s?ng.

Thúc cháu ba ng??i m?t gian phòng, trong phòng li?n m?t tr??ng gi??ng, lam l?o ng? cùng lam minh thành ng?, lam l?o tam ng? sàn nhà.

Lam l?o ng? trúng tú tài tin t?c m?t truy?n quay l?i huy?n h?c, huy?n h?c phu t? nhóm v?n là cao h?ng, tuy r?ng lam l?o ng? kh?ng ? huy?n h?c, nh?ng r?t cu?c c?ng là huy?n h?c ?i ra ngoài, cho nên huy?n h?c c?ng có th? dính th?m lay.

H?n n?a li?u tr?ng khiêm tuy r?ng ?? t? cùng ?? d?y h?c sinh, tuy r?ng kh?ng có quy có ??c ?? t? h?c sinh quy?n cao ch?c tr?ng, nh?ng c?ng kh?ng l?m.

Dùng c?m qua ?i, lam minh thành cùng lam l?o ng? li?n ph?i vào thành, nguyên b?n lam l?o hán là mu?n cho chính mình cái khác nhi t? ??a, nh?ng hi?n t?i Tri?u nh? tráng t? v? h?n có th? thu?n ???ng ??a m?t ??a.

Win365 Poker

Các thí sinh này s? c?ng kh?ng có chuy?n gì, m?i ngày l?y v?n k?t b?n, ? nhà l?n nhau nh?n th?c.

Lam Tam Lang b? c?m túc, th??ng kh?ng d??ng h?o kh?ng th? xu?t gia m?n, n?i nào ??u kh?ng th? ?i, th?m chí còn kh?ng cho xu?ng gi??ng.

H?n c?m túi ti?n t? ?i d??c ???ng mua h?o ?i?m thu?c m? li?n dùng hai m??i v?n, lam minh thành mua hai bình 40 v?n, tr? l?i khách ?i?m kêu m?t ti?u n?i nhan sam canh gà li?n dùng ?i 30 v?n, li?n hoa 70 v?n.

K? th?t li?u v?n tr?ch cùng li?u v?n ch??ng ??c sách c?ng kh?ng tính kém, li?u v?n tr?ch trình ?? trung th??ng, li?u v?n ch??ng trung ??ng trình ??, nh?ng ? li?u tr?ng khiêm trong m?t li?n bình th??ng.

Th?c mau n?a n?i nhan sam canh gà ?? b? lam l?o ng? càn quét kh?ng còn, lam l?o ng? còn khen lam minh thành có hi?u tam, tán lam minh thành làm kh?ng t?i.

Li?u nguyên l?ng lúc ?y ?ánh giá t??ng m?o, trong lòng hù nh?y d?ng, trong lòng ngh? nh? th? nào nh? v?y xa x?i ti?u ??o quan s? có ?? tinh chi t??ng ng??i.

。Win365 Online Game tr?c tiêp bong da k+1

Expand Text
Related Articles
Win365 Football Betting

Win365 Best Online Betting

B?t quá c? ??i giao th?ng b? t?c, ???ng núi l?i nhi?u, li?n tính là làm xe ng?a làm xe bò này ?ó thay ?i b? c?ng là th?c ch?u t?i.

Này v?a nghe ??n ti?u c?u c?u t?i, lam minh thành ?? lam Tam Lang li?n ra t?i.

???ng nhiên, c?ng kh?ng ph?i kh?ng có ?u th?.

Win365 Online Sportwetten

Win365 Online Game

Cu?i cùng lam Ly th? cho m?t ng??i hai m??i v?n, n?u là th??ng lui t?i, nàng kh?ng ??nh ?au lòng này ti?n, nh?ng nàng nhi t? trung tú tài, tu?i tr? nh? tú tài, lam Ly th? kích ??ng ??u khóc, này s? kh?ng ng?ng g?t l?.

“?i th?i.” Li?u tr?ng khiêm nh? nhàng g?t ??u.

Lam minh thành nói, ch? ch? trên bàn sách v?.

Win365 Promotions

Win365 Football Betting

Cu?i cùng thanh huy?n t? v?n là ??ng y, t? qu?c s? ch?t b?nh sau, l?u l?i th? tay, sau này n?u thiên h? kh?ng lo?n, Hoa S?n kh?ng ra.

Tu?n ph? t? nh? ph?m, kia chính là kinh ngo?i quan tr? b? nh? ph?m t?ng ??c ? ngoài l?n nh?t ??a ph??ng quan.

Tr? khách ?i?m tiêu phí là kh?ng nh?, r?t cu?c c?ng kh?ng ph?i tr? m?t hai ngày, h?n n?a m?t ngày tam c?m vài ng??i ??u ph?i tiêu ti?n.

Win365 Online Betting

Win365 Sport Online

??n lúc này, lam minh thành c?ng d?n d?n ??i li?u nguyên l?ng hi?u bi?t kh?ng ít.

“H?o h?o, này ?ó d??c li?u ng??i c?ng g?i ??n g?i tr? v?, ng??i c?ng nh? r? m?i ngày kiên trì luy?n v?, ???ng nhiên, ??u tiên mu?n l?y ??c sách làm tr?ng.”

“Ti?u c?u c?u” lam minh thành cùng lam Tam Lang nhìn ??n Tri?u nh? tráng c?ng là th?t cao h?ng, b?n h? phía tr??c ? nhà th?i ?i?m, Tri?u nh? tráng nh?ng th?t ra th??ng xuyên l?i ?ay.

Win365 Casino Online

Win365 Casino Online

Tri?u nh? tráng bên này t?i r?i ch?ng v?ng m?i v? t?i Tri?u gia, h?n l?n này t?i ?em Lam gia ?áp l? giao cho m? ru?t Hà th?, Hà th? v?a th?y, Lam gia ?áp l? có hành có kh??ng còn có lam Ly th? lo?i rau xanh cùng m?t ??i túi b?p, cùng m?t can ???ng, m?t cái gi?y bao.

Lam l?o tam ??c sách kh?ng ???c, nh?ng này tay t? xác th?t c?ng ???c ??n kh?ng ??nh, này s? nghe xong nhi t? kinh ng?c c?m thán bi?u tình, trên m?t t??i c??i tham m?y ph?n, trong lòng là phi th??ng cao h?ng.

Li?u tr?ng khiêm trong lòng nh? nhàng th? ra, ??o kh?ng ph?i th?t s? kh?ng hy v?ng chính mình tr??ng t?n kh?o kh?ng trúng, mà là hy v?ng có th? ma ma tr??ng t?n tính tình.

....

relevant information
Hot News

<sub id="20759"></sub>
  <sub id="36696"></sub>
  <form id="14840"></form>
   <address id="44927"></address>

    <sub id="81064"></sub>

     Win365 Football Betting truc tiep bong da viet nam thai lan sitemap Win365 Football Betting tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam indonesia Win365 Football Betting choi lo de Win365 Sports Betting vtc3hd tr?c ti?p bóng ?á
     Win365 Online Game linh truc tiep bong da hom nay| Win365 Football Betting xem truc tiep bong da online| Win365 Sports Betting truc tiep bong da seagame hom nay| Win365 Football Betting truc tiep bong da nu seagame 29| Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á barca vs atletico| Win365 Football Betting tr?c ti?p bóng ?á cúp c1 chau au| Win365 Football Betting l?ch tr?c ti?p bóng ?á tv| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á h?m nay u23 vi?t nam| Win365 Online Game vtc3 online tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football Betting t??ng thu?t tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football Betting tr?c ti?p bóng ?á cúp c2| Win365 Football Betting truc tiep bong da viet nam va lao| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Sports Betting truc tiep bong da nu| Win365 Football Betting truc tiep bong da k 1| Win365 Sports Betting xem tr?c ti?p bóng ?á mu h?m nay| Win365 Sports Betting link tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam| Win365 Football Betting vtv3 truc tiep bong da| Win365 Sports Betting game bai doi thuong the cao|