kênh truc tiep bong da

jí gǔ líng

Time:2021-01-25 17:45:56

Có than nhi t?, nh? phòng t? nhiên càng ?? y chính mình than nhi t?, tuy r?ng lam Tam Lang khi còn nh?, b?n h? r?t ?au lam Tam Lang, nh?ng lam Tam Lang bái s? Hoa S?n sau, r?t ít v? nhà, l?i kh?ng b?ng lòng thu?n theo tr??ng b?i c??i v? sinh con, ? tr??ng b?i trong lòng khó tránh kh?i kh?ng v? nhà, kh?ng ph?c qu?n, kh?ng nghe l?i.

Trong lúc nh?t th?i Lam ph? khách ??n ??y nhà, b?t quá ??u b? c? chi lan ?u?i r?i, tuy r?ng lam minh thành mu?n th??ng tri?u c?ng tác, nh?ng trong ph? còn có lam L?c Lang cùng lam chín n?u, cùng v?i m?t chúng h? nhan, cho nên lam Tam Lang ??o r?t nguy?n y ? Lam ph? t?nh d??ng.

“……” ?áp l?i ch? có xoát xoát ma ?ao thanh am, t? minh an bên ng??i b?i b?n n?m ?em l??i hái, ?em ?em ??u sinh r? s?t, nhìn qua d?u v?t loang l?, m?c ch?t ?em ?? b? s? d?ng láu cá, h?n là có chút n?m ??u.

kênh truc tiep bong da

Mà lúc này lam d??ng thành thanh d??ng th? vi?n, tích tran nhìn ??n Ng? t?n th?i ?i?m, kh?ng kh?i mà m? to hai m?t nhìn.

B?t quá lam d??ng thành bên kia g?i th?, li?u tr?ng khiêm kh?ng ???c t?t, lam minh thành bên này quy?t ?oán cùng duyên hi ?? xin ngh?, mang theo c? chi lan lao t?i lam d??ng thành.

Hi?n gi? lam minh thành ba cái n? nhi, b?o chau, b?i ng?c, tích tran, kh?ng có nhi t?, h?n c?ng kh?ng ngh? c? chi lan th??ng xuyên mang thai, nh? v?y ??i than mình kh?ng t?t.

T? minh an gia ?i?u ki?n kh?ng t?t, nh?ng th?t ra th??ng th??ng s? v?t t?i ?n, h?n k? thu?t kh?ng t?i, lu?n là có th? ??t ???c so ng??i khác nhi?u thu ho?ch r?t nhi?u. Trong th?n ng??i l??ng thi?n, bi?t nhan gia c? nhi qu? ph? sinh ho?t kh?ng d?, ng?u nhiên yêu c?u d??i tình hu?ng s? t? trong tay h?n mua s?m.

kênh truc tiep bong da

Hoàng Th??ng ban hai cái cung n?, nh?ng trong ph? qu?n gia, ng??i h?u m?t chúng còn ph?i m?t khác ph?i trí.

“H? quan g?p qua Thái T? ?i?n h?.” Lam minh thành ??i Thái T? th??ng xuyên tri?u ki?n h?n c?ng kh?ng th?y quái.

Lam Tam Lang ??i h?n th?c náo nhi?t, B?ch H? thành Lam gia ??i phòng t? phòng còn có lam l?o ng? lam l?o l?c ??u vào kinh tham gia, mà lúc này ?ay lam l?o ng? c?ng h?i kinh báo cáo c?ng tác, b?t quá h?n v?n là t??ng ngo?i nh?m.

V?n d? xem ? phu thê m?t h?i, Ng? phu nhan h? ??, Ng? ??i nhan ??a v? t? tr?ch, c?ng là hy v?ng Ng? phu nhan h?o h?o ki?m ?i?m, ?? ch?u giáo hu?n, mi?n cho v? sau làm ra càng kh?ng lo s? tình t?i.

kênh truc tiep bong da

Này h?t th?y ??u là b?i vì lam minh thành, kh?ng nói nh?ng ng??i khác, chính là Ng? An Qu?c c?ng ??i lam minh thành b?i ph?c ??n kh?ng ???c.

“A……” T?ng chi phát ra m?t ti?ng th?t v?ng th? dài, r?t cu?c nhan gia là than thích, nàng còn ngh? th? xem này t? nhiên sinh tr??ng cá h??ng v?, xem ra là kh?ng có có l?c ?n.

Hai ng??i ng??i t?i ta ?i, l?n nhau ch?i t?, nh?ng li?n mu?n cái gì d?ng cá ??u th??ng l??ng h?o.

Ch?c h?n ph?i v?y, Ng? t?n b? b?nh m?t h?i.

kênh truc tiep bong da

Ng? gia bi?u mu?i màn ?êm bu?ng xu?ng c?ng b? ??a ly, nh?ng tr? b? Ng? t?n, nh?t th??ng tam chính là Ng? Uy?n, nàng thích chính mình bi?u ca, nh?ng m?u than tính k? nh?ng vi?c này, làm ph? than ghét c?c k? nhà ngo?i, nàng mu?n g? bi?u ca là kh?ng có kh? n?ng.

Vi?c này duyên hi ?? c?ng là bi?t ??n, Ng? An Qu?c có cùng duyên hi ?? báo b? quá, thi?p s? t??ng quan nhan viên ??u b? x? trí.

Hoàng Th??ng hi?n nhiên là có tr?ng d?ng lam Tam Lang tam, m?y n?m nay ??i Càn tr?ng v?n khinh v?, l?n này ?ánh gi?c n?u kh?ng ph?i d?a vào so ??t Quy?t c??ng l?c h?a d??c, ??i Càn li?n thua.

“H?i th? lang ??i nhan, d?ng an h?u xác th?t t?nh, ch? là ph?c d??c sau l?i ng? h?.”

“…… Ngày mai ?i.” T? minh an tr?m m?c th?i gian r?t lau, r?t cu?c v?n là ?áp nàng l?i nói tra.

kênh truc tiep bong da

An t?nh s?n th?n trong lúc nh?t th?i c?ng ch? có nàng khóc thét thanh, m?y cái c?u ngao ngao kêu lên.

Lam minh thành th? lam Tam Lang hai cái canh gi?, lam Tam Lang m?i t?nh l?i.

Lúc này Ng? phu nhan h?i h?n, h?i ru?t ??u ph?i thanh, ph?i bi?t r?ng chính mình s? r?i xu?ng nh? v?y n?ng n?i, lúc tr??c nàng nh? th? nào c?ng s? kh?ng nh? v?y tính k?.

Ng? phu nhan li?n m?i ngày b? ni c? ni?m kinh d??ng nh?, ph?n kháng c?ng ph?n kháng kh?ng ???c, kêu tr?i tr?i kh?ng bi?t, kêu ??t ??t ch?ng hay, tr??ng phu nhi t? n? nhi b?n h? ??u kh?ng ?? y t?i nàng.

kênh truc tiep bong da

Lam minh thành làm sao kh?ng ph?i, nghe nói ??i hoàng t? ?i Tay B?c sau thích th??ng qu?nh am, cùng qu?nh am l??ng tình t??ng duy?t, b?ng kh?ng Lam gia hai t? mu?i cùng hoàng t? day d?a, khi?n cho ng??i ch? gi?u.

V?a m?i b?t ??u còn h?o, gió ?êm th?i quét d?n d?n ?em trên ng??i nhi?t l??ng thiêu ??t h?u nh? kh?ng còn, T?ng chi thác n??c tóc dài li?n ??t th?y dính ? trên m?t.

“……”

Lam minh thành c?ng kh?ng bi?t nói c? chi lan l?p t?c t??ng nhi?u nh? v?y, h?n hi?n t?i tam t? c?ng kh?ng ? này ?ó m?t trên, này s? m?i ?n hai kh?i ?i?m tam, li?n nghe nói trong cung tri?u ki?n, l?p t?c c?m tin li?n v?i vàng ti?n cung.

kênh truc tiep bong da

Lam Tam Lang l?i nói r?i xu?ng, ninh thanh uy?n l?ng nói “Nh? th? nào s?, qu?nh am, này.”

H?n ??i h?n th?i ?i?m, lam Tam Lang vào kinh khi là ?? rau, nh?ng lam Tam Lang tr?ng nh? th? nào, lam minh thành cái này than ?? ?? sao có th? kh?ng bi?t.

Hai anh em tin t?i r?i Lam gia th?n sau, kh?ng nói Lam gia, toàn b? Lam gia th?n ng??i ??u t?c, th?m chí B?ch H? thành ng??i ? bi?t d?ng an h?u là b?n h? B?ch H? thành lam minh thành huynh tr??ng khi, ??u vui m?ng kh?n xi?t, cùng vinh có nào.

L? t?t c? ??u là bùn l?, h? m?y tr?n m?a gi?c sinh c? d?i, chúng nó m?t g?c cay m?t g?c cay l?n lên h?i x?ng ra m?t ??t, n?u là kh?ng chú y, kh? n?ng li?n s? b? v??ng ng?.

kênh truc tiep bong da

“Kh?ng nh?c m? lo l?ng.” B?t lu?n cái gì m?t ng??i nam nhan b? nói nh? v?y ??u s? sinh khí, nh?ng t? minh an ??ng, thanh am l?i nghe kh?ng ra b?t lu?n cái gì c?m xúc.

C? chi lan nàng nh?ng th?t ra bi?t này ?ó, “Hi?n t?i nh? phòng nh? ra?”

Sau ?ó m?i ng??i li?n c??i vang lên, nh? th?m t? m?t tr??ng kh?c nghi?t nhi?u th?t m?t tr??ng h?ng h?ng.

Lam minh thành lúc này m?i nhìn v? phía c? chi lan nói “Ta tam ca t? tr??c kh?ng ph?i quá k? ??n nh? phòng sao, th?t ?? sau khi sinh, ta cha m? li?n t??ng ta tam ca h?i tam phòng, nh?ng nh? bá cùng nh? bá n??ng kh?ng mu?n.”

kênh truc tiep bong da

Ninh gia ??i v?i ?em n? nhi g? cho d?ng an h?u là phi th??ng vui, b?i vì l?y ninh t? t?u ch?c quan, n? nhi kh?ng ??nh là kh?ng ??m ???ng n?i V??ng phi hoàng t? phi, nh?ng tr?c phi l?i có th?.

Not dressing up

Lúc này Ng? phu nhan h?i h?n, h?i ru?t ??u ph?i thanh, ph?i bi?t r?ng chính mình s? r?i xu?ng nh? v?y n?ng n?i, lúc tr??c nàng nh? th? nào c?ng s? kh?ng nh? v?y tính k?.

Hi?n gi? li?n ch? lam Tam Lang ch?a kh?i, t?nh l?i.

[]kênh truc tiep bong da

……………………

Tuy r?ng ?ay là ?ua cha ?ua phu ?ua nhi t? ?ua b?i c?nh x? h?i, nh?ng n? t? ch? y?u c?ng mu?n l?p lên m?i ???c, b?i v?y lam minh thành ??c bi?t coi tr?ng m?y cái n? nhi giáo d?c, tr? b? còn nh? tích tran, hi?n t?i b?o chau cùng b?i ng?c ??u ?? ? v? lòng.

“Ng??i ?ói b?ng li?n ?n, c?m mu?n m?t h?i m?i làm, ta ?i tr??c xem tích tran.” C? chi lan kh?ng có ? lau, cùng lam minh thành cùng nhau ?n hai kh?i ?i?m tam, u?ng lên m?t ly trà li?n ?i ra ngoài.

“T? Lang”

kênh truc tiep bong da

H?n t? nhiên kh?ng có kh? n?ng t? mình qua ?i, cho nên m? h?p sau, ch? huy an bài C?ng B? quan viên ph? trách này ?ó chau thành, an bài ng??i t? mình c?m v?n ki?n t? mình ?i các chau thành nói, nói ??ng ??a ph??ng quan viên, tranh th? ??a ph??ng phú h? nhóm ph?i h?p, sai ng??i t? mình ??c xúc này ?ó c?ng trình.

“Mu?n hay kh?ng vi?t th? cùng quê quán bên kia nói?” C? chi lan h?i.

? sinh nhi t? này m?t chuy?n th??ng, lam minh thành nh?ng th?t ra xem khai, nh?ng c? ??i ng??i xem nhi t? xem th?c tr?ng, kh?ng nhi t? ??u b? nói ra nói vào.

Hai anh em tin t?i r?i Lam gia th?n sau, kh?ng nói Lam gia, toàn b? Lam gia th?n ng??i ??u t?c, th?m chí B?ch H? thành ng??i ? bi?t d?ng an h?u là b?n h? B?ch H? thành lam minh thành huynh tr??ng khi, ??u vui m?ng kh?n xi?t, cùng vinh có nào.

kênh truc tiep bong da

V?a m?i ??t nhiên sinh ra m?t chút d?ng khí ?? b? nhi?u nh? v?y ng??i xua tan,

Th?c mau thái y li?n l?i ?ay b?t m?ch, lam Tam Lang ?? v??t qua nguy hi?m, sau này ?em than th? ?i?u d??ng h?o là có th? kh?i ph?c t? tr??c.

“Ai, hành l?c, ta ?i cho ng??i l?ng chén n??c u?ng.” M? nó th? Ly Tam mu?i d?n cái gh?, làm nàng ng?i xu?ng sau l?i xoa tay chu?n b? b?n vi?c.

35 6 tu?i ?ó là kh?ng th? khinh th??ng t?n t?i, bình t?nh c? trí, th? ?o?n am ngoan, nhi?u l?n ?em nam ch? chèn ép c? h? ??ng d?y kh?ng n?i.

kênh truc tiep bong da

Ng? An Qu?c ??i nhi t? thành than m?t chuy?n là t??ng ???ng coi tr?ng, Ng? t?n ? thanh s?n th? vi?n ??i g?n hai n?m th?i gian, Ng? An Qu?c ??u ph?i s?u ??u tr?c, c? h? m?i ngày ??u ? lam minh thành n?i ?ó tìm t?n t?i c?m, th?t v?t v? nhi t? ?em t?c ph? qu?i ?? tr? l?i, n?i nào ch?u làm ng??i phá h?.

Xem qua nguyên tác nàng bi?t, th?n ng??i ngh? lu?n ??u là ?úng, nguyên than xinh ??p, nh?ng là ? quê nhà thanh danh th?t s? là kh?ng th? nào h?o. Trong nhà m?t nghèo l?i h?i l?i có vài cái huynh ?? li?n nàng m?t cái n? hài, tr?ng c?y vào ?em nàng l? h?i nang cao cao, h?o ki?m chút ti?n t?i c?p m?y cái huynh ?? c??i v?.

L? t?t c? ??u là bùn l?, h? m?y tr?n m?a gi?c sinh c? d?i, chúng nó m?t g?c cay m?t g?c cay l?n lên h?i x?ng ra m?t ??t, n?u là kh?ng chú y, kh? n?ng li?n s? b? v??ng ng?.

Cái này d?ng an h?u li?n càng làm cho ??i gia tò mò, b?t quá l?i nh? th? nào tò mò c?ng ch? có ch? d?ng an h?u t?nh l?i l? di?n m?i bi?t ???c.

kênh truc tiep bong da

Hi?n t?i kh?ng bi?t bao nhiêu ng??i mu?n b?t h?n bím tóc, t??ng ?em h?n d?m xu?ng d??i, làm quan lúc sau, m?t ???ng xu?i gió xu?i n??c, có th? nói lam minh thành tuy r?ng kh?ng có m?t c?nh giác chi tam, nh?ng duyên hi ?? th??ng v? tr?m ph?n tr?m duy trì, r?t cu?c làm lam minh thành kh?ng ?? nghiêm c?n.

Lam minh thành c?ng nhanh chóng quy?t ??nh, tr?c ti?p ?em tích tran ??a ?i lam d??ng thành b?o chau n?i ?ó, tránh ?i tích tran cùng Ng? t?n ti?p xúc.

Ng? gia bi?u mu?i màn ?êm bu?ng xu?ng c?ng b? ??a ly, nh?ng tr? b? Ng? t?n, nh?t th??ng tam chính là Ng? Uy?n, nàng thích chính mình bi?u ca, nh?ng m?u than tính k? nh?ng vi?c này, làm ph? than ghét c?c k? nhà ngo?i, nàng mu?n g? bi?u ca là kh?ng có kh? n?ng.

Sau ?ó nhan lam Tam Lang là tr??ng huynh, cho nên d?ng an h?u ph? là ??ng ph?, lam minh thành n?i này ?ó là tay ph?.

kênh truc tiep bong da

Lam Tam Lang l?i nói r?i xu?ng, ninh thanh uy?n l?ng nói “Nh? th? nào s?, qu?nh am, này.”

Ti?n s? l??ng có bao nhiêu, ai c?ng kh?ng bi?t, ch? là l?y T?ng gia tính n?t t?i xem, ch? bi?t nhi?u, kh?ng ph?i ít.

“Này còn xem nh? chuy?n gì, tri?n h?ng là cao trung sinh, là chúng ta c? nhà hy v?ng, ta làm c? c?, c?p hài t? con cá ?n l?i làm sao v?y?” Ng?y Nguy?t Nga v?i vàng xua tay nói.

M?t ít quan viên c?ng bi?t lam minh thành ngo?i nh?m th?i ?i?m làm n? h?c, th?m chí lam d??ng thành c?ng làm n? h?c, kinh thành n?i này c? chi lan lén ki?n n? h?c, lén hành vi, t? nhan thi?t l?p n? h?c, này ?ó b?n quan viên c?ng ch?a nói cái gì.

kênh truc tiep bong da[]。

Con ???ng này c?ng kh?ng ph?i r?t dài, l?i c?ng ?i r?i m?t h?i, v?a ra t?i t?m nhìn li?n sáng, kh?ng riêng có ánh tr?ng, còn có n?i xa t? c? phòng ? l? ra t?i m?t ít m? nh?t.

B?ng kh?ng ch? Tam Lang thành than, c?ng có th? vào kinh tham gia Tam Lang h?n l?, tr?ng th?y vi?c ??i.

Ch??ng 4 thái ??

kênh truc tiep bong da

Còn có quan tr?ng nh?t m?t chút ?ó là lam Tam Lang vi?c h?n nhan, ?ay ??u là tr??ng b?i ngóng tr?ng.

“B?n nh? s? xem chính b?n h? duyên ph?n, ng??i kh?ng c?n nh?c lòng nhi?u nh? v?y.”

D?ng an h?u d?n nhà chi h?, có th? nói tan khách nh? may, tuy r?ng m? ti?c chiêu ??i hi?u r?, nh?ng ng?n kh?ng ???c ??i gia dìu già d?t tr? mà ??n, h? b?ng d?n b?n.

Hai ph? nhan trò chuy?n trò chuy?n li?n x? t?i r?i hài t? trên ng??i, Ly Tam mu?i v?n là kia phó ly do thoái thác “Nghe nói cá chép b? n?o……”

kênh truc tiep bong da

L?i nói ti?p, nguyên than cái này t?c ph? chính là t? minh an m? cùng m? d?c h?t s?c thúc ??y, chính là g? l?i ?ay lúc sau, T?ng chi bà bà ??o r?t là kh?ng m?ng nàng.

Lam minh thành hi?n gi? ?? là trong tri?u ??i th?n, l?i h??ng lên trên c?ng kh?ng h?o th?ng, duyên hi ?? bi?u ??t ph??ng th?c chính là ban th??ng.

V? lu?n nh? th? nào, nàng t? b?n s? tình còn kh?ng bi?t h?n r?t cu?c ?? bi?t nhi?u ít, n?u là hi?n t?i trong lòng ?? yên l?ng nh? k? thù, nàng kh?ng ph?i thi?u làm nhi?u sai sao?

Này m?t n?ng n?u thanh am, làm Ng? t?n m?t ??u ?en, “Ng??i nh? th? nào ? ch? này, ?i ra ngoài.”

kênh truc tiep bong da

Cái này m? h?m nay t?i ch? h?n c?ng là có nguyên nhan, th?y b?n h? ?i r?i, chính mình kh?ng ng??i ly, v?a quay ng??i li?n ?i theo vào san.

“A……” T?ng chi phát ra m?t ti?ng th?t v?ng th? dài, r?t cu?c nhan gia là than thích, nàng còn ngh? th? xem này t? nhiên sinh tr??ng cá h??ng v?, xem ra là kh?ng có có l?c ?n.

Ch? có ??i hoàng t? Nh? hoàng t? th?m chí Tam hoàng t?, Hoàng Th??ng ?? c?ng ch?a ??, l?n này khánh c?ng y?n c?ng kh?ng có làm cho b?n h? xu?t hi?n, hi?n nhiên ??i này ba cái nhi t? là ghét b?.

“Ng??i ?ói b?ng li?n ?n, c?m mu?n m?t h?i m?i làm, ta ?i tr??c xem tích tran.” C? chi lan kh?ng có ? lau, cùng lam minh thành cùng nhau ?n hai kh?i ?i?m tam, u?ng lên m?t ly trà li?n ?i ra ngoài.

kênh truc tiep bong da

“Nhi t?, càng là kh?n c?nh th?i ?i?m, càng là ph?i h?o h?o kh?o thí, n?u là ng??i kh?o trúng, còn có c? h?i. N?u là ng??i hi?n t?i li?n tài, kia Lam gia n? nhi ng??i c?ng ??ng suy ngh?.” Ng? ??i nhan th? dài, ngh? ??n sai m?t này m?t m?n h?o vi?c h?n nhan, h?n c?ng th?t ?au th?c.

Này h?t th?y ??u là b?i vì lam minh thành, kh?ng nói nh?ng ng??i khác, chính là Ng? An Qu?c c?ng ??i lam minh thành b?i ph?c ??n kh?ng ???c.

[]

Thái y cùng thái giám r?i ?i sau, ch? ?? l?i hai huynh ??, lam minh thành ?em lam Tam Lang ?? ng?i d?y, oán trách lam Tam Lang th??ng chi?n tr??ng c?ng kh?ng vi?t th? báo cho m?t ti?ng, l?i ?em trong nhà g?i th? ni?m cho h?n nghe.

kênh truc tiep bong da

Ng? t?n cùng Ng? Uy?n s?m bi?t r?ng chính mình m? ru?t cái d?ng gì, trong lòng c?ng kh?ng ?m nhi?u ít hy v?ng, ch? c?n m? ru?t kh?ng làm yêu, b?n h? c?ng kh?ng b?t bu?c m?t khác.

Thái y cùng thái giám r?i ?i sau, ch? ?? l?i hai huynh ??, lam minh thành ?em lam Tam Lang ?? ng?i d?y, oán trách lam Tam Lang th??ng chi?n tr??ng c?ng kh?ng vi?t th? báo cho m?t ti?ng, l?i ?em trong nhà g?i th? ni?m cho h?n nghe.

[]

Nghe ???c l?i này, v?n ?ang ? nh? v?n nói nhàn tho?i m?i ng??i b?ng nhiên li?n an t?nh l?i.

kênh truc tiep bong da

H?n vóc dáng r?t cao, ch? là ?i lên kh?p khi?ng, sau l?ng cá s?t ? trên l?ng ho?ng l?i h?i, hàng tre trúc s?t ? an t?nh ?êm h? phát ra t?ng ti?ng r?t nh? k?o k?t.

V? lu?n nh? th? nào, nàng t? b?n s? tình còn kh?ng bi?t h?n r?t cu?c ?? bi?t nhi?u ít, n?u là hi?n t?i trong lòng ?? yên l?ng nh? k? thù, nàng kh?ng ph?i thi?u làm nhi?u sai sao?

Bên này Hoàng Th??ng cùng Thái T? làm lam Tam Lang h?o h?o t?nh d??ng, h?u ph? ?? tu s?a h?o, tùy th?i có th? vào ?.

“T? Lang”

kênh truc tiep bong da[]。

“Kh?ng ???c r?i kh?ng ???c r?i, ??i c?ng t? l?c h? l?p.”

Có th? tin, hai cái t?n t? ??u khuyên b?n h? hai l?o vào kinh ?i xem, cho nên r?i r?m lúc sau, hai l?o quy?t ??nh vào kinh tr? m?t tr?, quá kh?ng quen l?i tr? v?.

T? tr??c lam minh thành c?ng kh?ng c?m th?y lam Tam Lang bên ngoài lang b?t có cái gì kh?ng t?t, nh?ng hi?n t?i nhìn s?c m?t tái nh?t, g?y ?m thoát hình lam Tam Lang, lam minh thành này trong lòng ??c bi?t khó ch?u.

kênh truc tiep bong da

T? Ng? t?n ?i thanh d??ng th? vi?n d?y h?c sau, Ng? An Qu?c li?n thành lam minh thành l?o cái ?u?i, t? tr??c là huy?n nhi t?, hi?n t?i là ??y m?nh tiêu th? nhi t?.

M?t ??o t? h?n thánh ch? h? ??n Lam gia, lam Tam Lang n? nhi lam qu?nh am b? h?a c?p ??i hoàng t? vì chính phi, lam minh thành cùng c? chi lan ??u ng? ng?n.

N?u là ti?n b? tham, kia còn làm chuy?n gì.

T?ng chi ??i h?o qu?n áo li?n ch?y nhanh ra t?i, v?a v?n g?p ???c chính mình bà bà này li?m c?u m?t màn, khóe mi?ng run r?y, bi?u tình có chút vi di?u.

kênh truc tiep bong da

B? tr?ng ng??i c?ng kh?ng ph?i d? ??i phó, nàng l?n lên so nh? th?m t? cao tráng, nh?ng là l?i kh?ng kh?c nghi?t, bóp eo li?n ??ng lên.

latest articles

Top

<sub id="21099"></sub>
  <sub id="37624"></sub>
  <form id="41435"></form>
   <address id="73402"></address>

    <sub id="65683"></sub>

     thao luan lo de mien nam xem tv vtv6 trc tip bóng á danh de tren mang phát sóng trc tip bóng á
     app vn ngày nay la o| vtv5 truc tiep bong da| trc tip bóng á vit nam malaysia| xem bong da keo nha cai| ty so truc tiep bong da hom nay| Ronny Johnsen| làm online| truc tiep bong da vtvgo| truc tiep bong da| ghi online| trc tip bóng á ting vit| truc tiêp bong a| mitom tv truc tiep bong da| so de| choilode| truyn hình trc tip bóng á asiad 2018| lun l| truc tiep bong da nu asiad 2018| viet loto|