win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

jù lù

Time:2021-01-20 14:13:04

V?n d? t??ng nh? v?y c?p ng??i m?i gi?i ?? ?i?m yêu c?u, có ng??i h?i t?i c?ng có th? nói là s? ng??i ?? ch?t kh?ng h?o c?ng ??o. Giá c? kia ph??ng ti?n kh?ng ph?i h?n l?y ch? y, là ??ng liêu ?? yêu c?u, h?n t??ng kh?ng ??ng y l?i v? pháp ph?n bác, ch? có th? an ?i chính mình, n?u là b?n h? th?t kh?ng ngh? ti?n h? l?a, kh?ng ??nh là li?u m?ng ph?n kháng, có chính mình nói nha lang c?ng kh?ng th? ng?nh bán, n?u là b?n h? th?t s? ??m mình tr?y l?c, ??ng y ?i kh?ng t?t ??a ph??ng, ai c?ng kh?ng giúp ???c.

N?i lòng ngàn ti v?n chuy?n, m?t ngoài kh?ng h? dao ??ng, ch? là ??i v?i th? nói cau l?i nói “N??ng, trong nhà t?i khách nhan?”

Ng??i khác kh?ng thèm ?? y t? ch? ?? y, thu Th?m nho bình con m?i nói t?t ngày mai ??a ti?n, ? ??i ph??ng liên t?c xua tay th?i ?i?m cáo bi?t, ngh?n khí ?em hai ng??i mang v? nhà, nhìn hai ng??i ??ng l?nh run c?ng kh?ng ?? cho ng??i khác h? tr? l?y qu?n áo, khi?n cho hai ng??i ? trong phòng ??ng, ?em nh?ng ng??i khác c?ng kêu ra t?i, ??u ? trong phòng nhìn.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Hi?n t?i t? ch? trong tay có th? l?y ra t?i ch? có 110 l??ng b?c, b?i vì mu?n tr? b? trong ti?m h?ng ngày chi tiêu. ?em b?c phóng t?i, t? ch? mang theo ti?n ch? minh tùng b?n h? tr? v?, h?m nay ngày ??u tiên, ng??i m?i gi?i c?n b?n kh?ng tr?ng c?y vào h?m nay có th? ?em ng??i bán ?i, t? ch? c?ng kh?ng t??ng toàn mua t?i, cho dù có ng??i h?m nay b? bán ?i, c?ng là b?n h? kh?ng có duyên ph?n, cho nên t? ch? tính toán bu?i chi?u ho?c là ngày mai l?i ?i xem.

T? ch? kh?ng tr?ng c?y vào có th? làm ???c v?n lu?n gi?u ?i xu?ng, t?n l?c làm ???c g?n nh?t hai n?m ph??ng thu?c kh?ng ra l?u ?i ra ngoài, quá hai n?m tìm ???c tan chiêu s?, s?n tra t??ng có th? hay kh?ng ti?p t?c làm còn kh?ng nh?t ??nh ?au.

“Nghe nói là ?ánh b?i tr?n, m?i ?è n?ng ?i kinh thành. R?t cu?c chuy?n gì ta c?ng kh?ng bi?t.”

Ch? ??t n?n nhà th? t?c làm t?t, l?i thác ng??i trong th?n h? tr? l?y t??ng vi?n, hi?n t?i ?? là tháng t? phan, v?i th? ? tay phòng phóng tr?ng gi?ng c?ng ?? ?p ra t?i, nhóm ??u tiên th? xem, li?n kh?ng ?p quá nhi?u, m?t tr?m tr?ng gi?ng ra t?i 80 nhi?u ti?u kê, xóa b? d?m ch?t hai v?n còn th?a 81 ch?, phan bi?t ??t ? b?n cái ?ính t?t kh?ng cái r??ng g?, m?y ngày h?m tr??c dùng g?o kê d??ng.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Th?m h??ng ??ng t?t nhiên là kh?ng bi?t ??n Th?m L?c Lang n?i tam suy ngh?, h?n ph?i bi?t r?ng kh?ng ??nh h?i h?n h?m nay t?i bên này ?n c?m, h?n ch? là ch?u kh?ng n?i trong th?n trung niên n? tính ??i h?n h?n nhan lo l?ng, m?i tr?n r?i cái l??i t?i cái này vi?n ?n c?m, ai bi?t h?i ng? th??ng nh? v?y s?.

Kh?ng ngh? t?i ch?y ra ?i m?i phát hi?n kh?ng ph?i nh? v?y m?t chuy?n, h??ng nam ?i là tr?n trên, ch?y ??n n?i ?ó kh?ng ph?i d? dàng s?, hu?ng chi kh?ng ch? có là ph? trách áp gi?i b?n h? quan viên cùng vi?c binh sai ??u còn ch?a ?i, v?n lu?n ? t?i tr?n trên nha lang nhìn ??n b?n h? c?ng có th? l?i qua tay bán m?t l?n, h?n n?a kh?ng nhi?u nh? v?y yêu c?u là có th? ?em b?n h? c?p bán.

Cho dù t? ch? kh?ng ph?i hi?n t?i li?n nguy?n y cùng h?n cùng nhau ?i, Th?m L?c Lang c?ng th?t cao h?ng, t?c ph? có th? tha th? chính mình là ???c.

……

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

M?c k? nói nh? th? nào s?a l?i chính là t?t, qua ba b?n thiên, t? ch? mua m?t b? v?n phòng t? b?o ?i tìm kh??ng tú tài, làm h?n ?em minh trúc chuy?n t?i l?p lá, l?y c? là có hai cái ca ca nhìn ?? ng?a ngh?ch ng?m. Kh??ng tú tài v?n d? kh?ng ngh? ?áp ?ng, v?n là cau nói kia, b?t ng??i tay ng?n, h?n n?a l?p lá kh?ng bao nhiêu ng??i, nhi?u minh trúc m?t cái c?ng có th?, minh trúc b?n than th?ng minh, m?i l?n c?ng khóa ??u hoàn thành th?c h?o, h?n nhi?u nhìn ?i?m n?u kh?ng thích ?ng l?i tri?u h?i ?i là ???c.

Th?m h??ng ??ng ngoan ngo?n ?i làm, kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng kh?ng ?n c?m còn nhìn ng??i khác ?n cái gì hình ?nh, tóm l?i là càng ngh? càng ?ói, b? tr?o v? sau ch?u ?ói c?ng kh?ng nh? v?y khó ch?u. Nhan sinh l?n ??u tiên c?m giác ???c n?u hi?n t?i có ng??i cho h?n m?t cái màn th?u h?n li?n s? c?m kích v?n ph?n.

C? tình s? tình li?n tri?u trong lòng t??ng ph??ng h??ng phát tri?n, t? ch? còn t??ng nói hai cau ?u?i ?i, có ng??i t?i h?.

Hi?n ??i Ly ng?c tr??c nay kh?ng ngh? t?i th?i T?ng c?ng có m?t cái Ly ng?c, càng mu?n kh?ng ??n h?n m?t cái li?n ph??ng hoàng nam ??u kh?ng tính là ng??i, có th? d?a vào chính mình n? l?c tr? thành c? ??i tri?u ?ình th??ng m?t b? quan to, có th? t? h?u m?t qu?c gia bá tánh v?n m?nh.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Trên th?c t? Th?m L?c Lang kh?ng ph?i vì ph? thành l?n ?ó, r?t cu?c nhan gia h? ch?, h?n c?ng kh?ng có ly do gì ?i ghi h?n, h?n nh?m vào Th?m h??ng ??ng là b?i vì nhi t? n? nhi ??u kh?ng dính chính mình, c? ngày có vi?c li?n ?i tìm Th?m h??ng ??ng.

Th?m L?c Lang xem t? ch? kh?ng tránh ra li?n an tam r?i, t?t x?u còn có c?u l?i kh? n?ng.

Ngày h?m sau t? ch? nhìn v?i th? t??i c??i kh?ng bi?t nh? th? nào tr? l?i, r?t cu?c hai ng??i th?t là cái b? thu?n nói chuy?n phi?m, ? chung nh? v?y trong th?i gian ng?n nàng nhi?u l?m có th? thói quen hai ng??i ? chung, l?i ti?n thêm m?t b??c là kh?ng có kh? n?ng.

T?nh th?m tr? v? là n?u c?m, h?m nay ch? gia ??i h? càng nên làm ?i?m t?t, làm Th?m h??ng ??ng ?i trong th?n ?? t? kia mua ?i?m m?i m? th?t tr? v?, chính mình ?i kho hàng ?em trong nhà ngày th??ng kh?ng th? nào b? ???c ?n th?c ?n l?y ra t?i.

Th?m L?c Lang b?o ??m, t? nay v? sau kh?ng bao gi? làm t?c ph? ch?u kh?, tr??c kia hoàng ?? c?p ban th??ng h?n ??u c?p c?, b?i vì ng??i c? ??n kh?ng dùng ???c, hi?n t?i nh?ng th?t ra có th? mu?n l?i ?ay, nhi?u n?m nh? v?y h?n làm nh? v?y nhi?u sai s?, Hoàng Th??ng kh?ng ph?i vong an ph? ngh?a ng??i, s? b?i th??ng chính mình, này ?ó ??u có th? ?? l?i cho thê t?.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Ch??ng 32 32 v?n

Nh?t ?áng tin c?y ph??ng pháp chính là kh?ng ?em ph??ng pháp ti?t l? ?i ra ngoài, m?i ng??i ph? trách trình t? b?t ??ng, t?n kh? n?ng làm cho b?n h? chi gian kh?ng giao l?u, hoàn ch?nh trình t? kh?ng ti?t l? ?i ra ngoài, làm ???c v? là b?t ??ng.

R?n d?y ng??i l?i nói ??u là h?c tr??c kia xem phim truy?n hình, lúc ?y kh?ng nh? th? nào nhìn k?, hi?n t?i ng?m l?i s?m bi?t r?ng tìm m?y b? nhìn xem, c?ng t?t h?n hi?n t?i hai m?t s? mù. L?i c?p m?y ng??i tan n?i lên tên, tr? b? kia ??i phu thê, nh?ng ng??i khác tên ??u thay ??i, nam hài t? l?n ??n ti?u theo th? t? kêu h??ng ??ng h??ng tay h??ng nam, n? hài kêu qu? ?ào, ??u ?i theo minh tùng b?n h? h? Th?m.

Ch??ng 33 33 v?n

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

S? s? trên m?t chòm rau ngh? th?m có ph?i hay kh?ng b?i vì kh?ng c?o rau, ai ng? ??o m?t ng??i ?? kh?ng th?y t?m h?i.

“Nghe nói h?m nay kh?ng toàn l?i ra t?i, ngày mai còn có vài cái ?au, ??c bi?t là nhà h?n nh? c?ng t?, nghe nói là cái tài t?, c?ng kh?ng bi?t cu?i cùng b? bán ???c nào ?i.”

Minh tùng cùng t? ch? th?i gian dài nh? v?y, m?t chút li?n c?m nh?n ???c nàng y t?, tr? l?i “Ta c?ng c?m th?y quy, ti?u th?m, n?u kh?ng ta l?i ?i nhà khác nhìn xem, ta nh? r? ph? tay kia gia li?n kh?ng nh? v?y quy.”

B?i vì trong ti?m bên kia còn mu?n ng??i nhìn, t? ch? kh?ng quá m?y ngày l?i ?i tr?n trên, trong th?n s? tình ??u là v?i th? nhìn, ??i bá m?u c?ng h? tr? xem hài t?, ???ng ca ???ng t?u v?n là ? trong ti?m h? tr?, ch? là ???ng t?u b?ng càng lúc càng l?n, quá m?y ngày ph?ng ch?ng ph?i v? nhà d??ng thai, l?i sau này sinh th?i ?i?m ??i bá m?u c?ng mu?n h?u h? ? c?, cho nên còn ph?i tìm ki?m h? tr? ng??i. T? ch? s?m cùng v?i th? nói, v?i th? nói s? tìm hai cái kiên ??nh.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

T?nh th?m thành th?t, m?y ng??i qu?n áo còn kh?ng có làm, hi?n t?i xuyên ??u phá kh?ng thành d?ng, ph?ng ch?ng là sao xong gia trên ng??i qu?n áo ??u b? ng??i thay ??i, làm nàng r?nh r?i làm qu?n áo, n?u c?m th?i ?i?m h? tr? làm làm c?m.

H?c vi?n t? nhiên kh?ng ph?i tùy ti?n vào, tr?ng c?a h?i tr??c h?i tìm ai, h?i xong v? sau chính mình ?i kêu ng??i.

V?n d? t??ng nh? v?y c?p ng??i m?i gi?i ?? ?i?m yêu c?u, có ng??i h?i t?i c?ng có th? nói là s? ng??i ?? ch?t kh?ng h?o c?ng ??o. Giá c? kia ph??ng ti?n kh?ng ph?i h?n l?y ch? y, là ??ng liêu ?? yêu c?u, h?n t??ng kh?ng ??ng y l?i v? pháp ph?n bác, ch? có th? an ?i chính mình, n?u là b?n h? th?t kh?ng ngh? ti?n h? l?a, kh?ng ??nh là li?u m?ng ph?n kháng, có chính mình nói nha lang c?ng kh?ng th? ng?nh bán, n?u là b?n h? th?t s? ??m mình tr?y l?c, ??ng y ?i kh?ng t?t ??a ph??ng, ai c?ng kh?ng giúp ???c.

“N??ng t? nói ?ùa, sao có th? nha, li?n v?a m?i ngài ? trong san xem cái kia, làm vi?c là m?t phen h?o th?, hi?n t?i c?ng nghe l?i nói, ngài mang v? kh?ng nghe l?i c? vi?c t?i tìm ta. Này m?t ng??i nh?ng giá tr? hai m??i m?y l??ng b?c ?au, h?m nay ngài này ??n sinh y ta là m?t v?n ti?n kh?ng tránh.” Kh?ng ki?m ti?n là gi?, ch? là tránh ??n thi?u th?i, mang s? ?i th?t kh?ng nghe l?i li?n cùng h?n kh?ng quan h?.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

T?i r?i bên ngoài, trên ???ng ?? vay quanh kh?ng ít ng??i, ti?ng thét chói tai là ? t? ???ng bên kia truy?n ??n, cho nên ??u ? t? ???ng ph? c?n. T? ch? ba ng??i ?i theo h??ng kia ?i, ??n g?n phát hi?n xác th?t là trong nhà thi?u hai ng??i.

V? ??n nhà thu th?p hai gian nhà ? cho b?n h?n tr?, h??ng nam l?u t?i tr?n trên, h??ng ??ng h??ng tay hai ng??i tr? m?t gian, qu? ?ào cùng t?nh th?m tr? m?t gian, ?em b? cho b?n h?n, làm m?y ng??i chính mình làm qu?n áo. T?nh th?m quá ?o?n th?i gian t? ch? kh?ng ? nhà li?n ?i theo bà bà tr?, ph??ng ti?n ban ?êm chi?u c? hài t?.

“L?n này V??ng bà t? nh? th? nào mang ??n nhi?u ng??i nh? v?y?”

T? ch? hai ng??i ? bên ngoài ch?, kh?ng m?t h?i minh tùng li?n ra t?i, th?y t? ch? r?t cao h?ng, th?y Th?m L?c Lang t??i c??i li?n c?ng l?i r?i.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

“Chính là, v?a ??n gia li?n ch?y, v? sau còn kh?ng ???c r?i r?nh b? ch?y. Có s?ng v?n là tìm ta ng??i m?t nhà yên tam.”

Not dressing up

L?i nói ti?p d? dàng làm lên khó, nhi?u ng??i nh? v?y, nh? th? nào v?n v? nhà ??u là nan ??, ?i t?i tr? v? kh?ng hi?n th?c, tr? b? b? th??ng thi?u niên cùng ph? nhan, d? l?i m?y cái ??u là choai choai hài t?, xa nh? v?y ?i m?t ngày ??u kh?ng nh?t ??nh có th? tr? v?. Cho nên ???ng ca t?i ??a hóa th?i ?i?m t? ch? li?n ?em h?n l?u t?i trong ti?m, t? ch? xe bò l?i kéo m?y ng??i ?i trong th?n, trong ti?m ?? l?i m?t thi?u niên, d? l?i t? t? c?ng có th? ng?i khai.

Nh?ng này giá c? c?ng kh?ng ph?i h?n nói ti?n nghi là có th? ti?n nghi, n?u là th?t có th? ti?n nghi, h?n tùy ti?n tìm cá nhan bán ?i kh?ng ph?i ???c, c? tình ngày h?m qua quan gia yêu c?u m?t ??ng l?n, h?n là th?t kh?ng r? ng??i n? là t??ng này vài ng??i h?o v?n là kh?ng t?t.

“N??ng t? nói ?ùa, sao có th? nha, li?n v?a m?i ngài ? trong san xem cái kia, làm vi?c là m?t phen h?o th?, hi?n t?i c?ng nghe l?i nói, ngài mang v? kh?ng nghe l?i c? vi?c t?i tìm ta. Này m?t ng??i nh?ng giá tr? hai m??i m?y l??ng b?c ?au, h?m nay ngài này ??n sinh y ta là m?t v?n ti?n kh?ng tránh.” Kh?ng ki?m ti?n là gi?, ch? là tránh ??n thi?u th?i, mang s? ?i th?t kh?ng nghe l?i li?n cùng h?n kh?ng quan h?.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

C?m tình v?n ?? l?i nói ti?p r?t m? h?, kh?ng bi?t cái nào ?i?m li?n ch?c tr?, t? ch? kh?ng ngh? b?i vì b?i vì m?t ít tin ??n nh?m nhí n?i lên mau thu?n.

Tr?n trên v?n là nh? v?y, th?c ?n nhanh th?c dùng c?m thích h?p ? tr?n trên làm bu?n bán cùng trong tay có ?i?m ti?n nhàn r?i, m?y ngày h?m tr??c l?i ?óng thêm t??i c?m, m?i ngày tùy c? cung ?ng hai cái ?? ?n, m?t huan m?t t?, giá c? n?m ??n m??i hai v?n kh?ng ??i, xem cùng ngày ?? ?n, v?a m?i b?t ??u t? ch? t??ng chính là có th? bán r?t li?n bán, bán kh?ng xong li?n l?u tr? chính mình ?n, kh?ng ngh? t?i ph?n ?ng c?ng kh?ng t? l?m, tuy r?ng là c?m nhà kh?ng có gì hoa hòe loè lo?t ?? v?t, nh?ng kh?ng ch?u n?i h??ng v? h?o nha.

“Có vi?c ta kh?ng ??nh s? tìm trong t?c ng??i, này m?y cái ??a ? ch? là ngày th??ng h? tr? làm ?i?m trong nhà s?, khác s? b?n h? c?ng s? kh?ng nha, trong nhà hài t? nhi?u, s? ch?y s? nh?y, l?i n?i n?i ??u là n?i chén gáo b?n, nh?ng kh?ng ???c c?n th?n ?i?m.”

Th?m L?c Lang có lo?i m?c danh tr?c giác, h?n c?m th?y h?m nay n?u là kh?ng nói r? ràng li?n xong r?i, nh?ng là t? ch? ??i h?n v?n là l?nh l?o, ch? có th? ?i xin giúp ?? v?i th?, s?n ng??i khác ??u ?i ra ngoài, nh? gi?ng h?i v?i th? “N??ng, ta bi?t ti?u th?t g? cho ta, nh?ng là ta ?em ti?u th?t ch?c sinh khí làm sao bay gi?.”

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Th?m L?c Lang b?o ??m, t? nay v? sau kh?ng bao gi? làm t?c ph? ch?u kh?, tr??c kia hoàng ?? c?p ban th??ng h?n ??u c?p c?, b?i vì ng??i c? ??n kh?ng dùng ???c, hi?n t?i nh?ng th?t ra có th? mu?n l?i ?ay, nhi?u n?m nh? v?y h?n làm nh? v?y nhi?u sai s?, Hoàng Th??ng kh?ng ph?i vong an ph? ngh?a ng??i, s? b?i th??ng chính mình, này ?ó ??u có th? ?? l?i cho thê t?.

“Là nha, ta ng??i m?t nhà kh?ng c?n ti?n c?ng, có b?a c?m là ???c. Ng??i xem kia t??ng vi?n cho ng??i cái th?t t?t. V? sau có s?ng ngàn v?n ??ng khách khí.”

?n c?m th?i ?i?m cùng Th?m L?c Lang th??ng l??ng tr??c mua tr? v? hai ??i xe th? th?m dò làm m?t chút, chính là nguyên b?n li?n tính toán làm qu? táo làm, b?i vì s? tình trong nhà ch?m tr? t?i r?i hi?n t?i, nh? t?i cái này t? ch? l?i tr?ng bên c?nh Th?m L?c Lang li?c m?t m?t cái.

Ch??ng 21 21 v?n

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

“?n?” ?ang suy ngh? chuy?n khác, Th?m L?c Lang kh?ng ph?n ?ng l?i ?ay.

Tuy r?ng kh?ng ngh?, b?t quá t? ch? v?n là ?? chén n??c ??a qua ?i, l?i c?m m?t cái b?n, dù sao c?ng là say, tuy r?ng nhìn r?t bình th??ng, nh?ng v?n nh?t th?t phun ra ?au, l?ng làm d? gi??ng ??m l?i kh?ng h?o t?y, v?n là l?y ?i?m ?? v?t ?áng tin c?y.

“L?u. L?u l?i.” Có th? là ng?ng ??u tác ??ng trên l?ng th??ng, nam t? gian nan nói.

??u an bài h?o, làm cho b?n h? ?i v?i, t? ch? v? phòng cùng bà bà nói chuy?n, tuy r?ng bi?t bà bà s? kh?ng qu?n kh?ng ???c m?y ng??i, nh?ng v?n là c??ng ?i?u m?t chút “N??ng, b?n h? làm vi?c ng??i xem là ???c, có cái gì t?t x?u kh?ng c?n quán, n?u th?t s? qu?n kh?ng ???c khi?n cho ???ng ca ?i tr?n trên th?i ?i?m nói cho ta, ngàn v?n ??ng b? khí, mua ng??i là dùng ?? làm vi?c b?t vi?c, n?u b?i vì này m?t ng??i, ta ?ay t?i l?i l?n”.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Th?m nho bình tr? ti?n t? ???ng v? sau, m?i ngày li?n quét t??c quét t??c, lau lau bài v?, kh?ng có vi?c gì ?i ra ngoài nh?t ?i?m c?i l?a, ng?u nhiên chu?n b? món ?n hoang d?, d??ng ?i?u chó s?n, m?t ng??i m?t c?u s?ng n??ng t?a l?n nhau.

Ngh? trong nhà d? ti?n, l?i nhìn nhìn chung quanh, ??u là xem náo nhi?t, kh?ng có tính toán ra tay mua ng??i, c?ng ?úng, ngày th??ng nhà ai yêu c?u ng??i ??u là ?i ng??i m?i gi?i tr?c ti?p mua, ai c?ng s? kh?ng ch? ??n b?n h? l?i ra t?i, cho nên v?a khéo trong nhà thi?u ng??i kh?ng nhi?u l?m. Tr?n trên nói nghèo c?ng ??u có th? quá ?i xu?ng, nói giàu có t? th??ng c?ng kh?ng m?y nhà kh?ng duyên c? v? c? mua ng??i. Ph?i bi?t r?ng mua ng??i kh?ng ph?i mua xong li?n xong vi?c, ngày th??ng ?n m?c ??u ??n b?, m?i tháng còn mu?n phát ti?n tiêu v?t, nhà ai c?ng kh?ng th? nh? v?y ??i tr??ng ??i ph?.

“Ngày mai cùng ta ?i trong huy?n ti?p minh ?u?c cành th?ng bách ?i?” T? ch? tìm nói.

“Hoa nhài v?a m?i tìm cha, Th?m l?o b?n mu?n hay kh?ng ?i xem?” Quá than m?t nói nàng c?ng s? kh?ng nói, ch? có th? l?y hài t? ???ng l?y c?.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

“Hoa nhài v?a m?i tìm cha, Th?m l?o b?n mu?n hay kh?ng ?i xem?” Quá than m?t nói nàng c?ng s? kh?ng nói, ch? có th? l?y hài t? ???ng l?y c?.

M?t ??n ch?n l?a nh?t v? sau, t? ch? tuy?n b?n ng??i, bên trái ba cái, là hai cái tu?i ti?u nhan thi?u niên cùng m?t cái n? hài, bên ph?i tuy?n m?t cái ??ng ? nh?t bên ngoài t??ng ??i thành th?t ph? nhan. B?n ng??i t?ng c?ng hoa 86 l??ng b?c, h?n n?a v?n là ti?n nghi v? sau.

Ch??ng 34 34 v?n

R?n d?y ng??i l?i nói ??u là h?c tr??c kia xem phim truy?n hình, lúc ?y kh?ng nh? th? nào nhìn k?, hi?n t?i ng?m l?i s?m bi?t r?ng tìm m?y b? nhìn xem, c?ng t?t h?n hi?n t?i hai m?t s? mù. L?i c?p m?y ng??i tan n?i lên tên, tr? b? kia ??i phu thê, nh?ng ng??i khác tên ??u thay ??i, nam hài t? l?n ??n ti?u theo th? t? kêu h??ng ??ng h??ng tay h??ng nam, n? hài kêu qu? ?ào, ??u ?i theo minh tùng b?n h? h? Th?m.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

T?i r?i gia làm m?y ng??i ngh? ng?i ngh?, ?n c?m xong li?n c?p m?y ng??i an bài s?ng, h??ng ??ng b? th??ng, tr??c ?i theo ??i bá h?c t?p làm xiên tre, h??ng tay ?i h?c n?u c?m heo, qu? ?ào ? trong phòng làm qu?n áo, t?n l?c nhanh lên ?u?i ra t?i.

Phía ??ng là kh?ng có gì, chính là ?i t?i ?i t?i g?p g? cái t??ng, ch? có th? d?c theo t??ng h??ng nam ?i mu?n vòng qua ?i, ?i r?i m?t h?i phát hi?n nh? v?y tr??ng, c?m giác có ?i?m s? h?i, l?i c?m th?y th?t v?t v? ?i ??n này, tr? v? li?n u?ng phí c?ng phu. Kh?ng ngh? t?i ?i r?i n?a kh?c chung còn kh?ng có vòng qua ?i, hai ng??i cho r?ng ??ng ph?i qu? ?ánh t??ng, s? t?i m?c hai ng??i nhanh chan li?n tr? v? ch?y.

C?m m?y ng??i bán mình kh?, t? ch? ti?p ?ón m?y ng??i cùng nàng tr? v?, vài ng??i ??u th?c nghe l?i, li?n b? th??ng cái kia c?ng thành thành th?t th?t ra t?i, h?i ??i ?i?m cái kia thi?u niên ?? h?n, t? ch? loáng thoáng nghe th?y thi?u niên kêu h?n ??i ca.

Sau l?i trong nhà th?a Th?m nho bình chính mình ng??i c? ??n, lu?n có m?y h? nhà m??n h?n ti?n m??n h?n l??ng, h?n ??u ng??i hi?n lành cho m??n ?i, nên còn th?i ?i?m kh?ng còn h?n c?ng kh?ng nói cái gì. D?n d?n m??n càng nhi?u, sau l?i li?n tr?c ti?p c?m, phòng ? c?ng b? ng??i “M??n” ?i r?i, kh?ng ch? ? li?n oa ? trong th?n kh?ng ai mu?n phá trong phòng.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Này ?ó t? ch? c?ng ch?a cùng v?i th? nói, nàng bi?t v?i th? c?m th?y chính mình là t??ng ngh? ng?i m?t chút, nói này ?ó ph?ng ch?ng s? ai m?ng.

C?m t? ??u ra [ ??a l?i ] ti?u thiên s? H?a h?a h?a ho?c 1 cái;

L?i sau này cháu trai ??i ?i?m càng kh?ng nghe l?i, c? ngày ??i thúc thúc hùng hùng h? h?, kh?ng bi?t nghe xong ai cham ngòi n?i n?i b?a ??t, còn tr?m trong nhà ti?n l?y ra ?i ch?i, kh?ng ngh? t?i n?m ?y mùa hè cùng ng??i khác ?ánh ?? ? trong s?ng ch?t ?u?i.

Trong phòng ng??i ??u kh?ng ng?c, v?a th?y nh? v?y ai kh?ng r?, Th?m h??ng tay ch?y tr?n s? Th?m h??ng ??ng ph?ng ch?ng bi?t ??n, mà h?n l?i kh?ng ng?n c?n, cái này ch?c ch? gia phi?n.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

T? ch? cùng bà bà nói nói mua ng??i s?, l?i nói tính toán ?em d??ng m?y th? này ??u d?n ??n chan núi cái kia san, v?i th? c?ng ??ng y, c?ng kh?ng trách nàng lo?n tiêu ti?n.

T? ch? v? v? hoa nhài cùng minh xuan, xem hai ??a nh? l?i ng? r?i m?i tròng lên qu?n áo ?i ra ngoài, v?i th? ?? ??t sáng lên du phong, cùng t?nh th?m m?t ng??i ?m m?t cái hài t? ? h?ng, t? ch? làm t?nh th?m ?em minh sam bu?ng, ?i trong phòng nhìn.

“L?c Lang, ch?y nhanh ?i?m ?i, tr?i t?i tr??c c?ng ch?a v? li?n phi?n toái.”

H?ng ng? hai ng??i, t? ch? l?i cùng bà bà nói h?i tho?i, t? ch? tính toán m?y ngày nay ?em trong ti?m s? tình thu th?p m?t chút, làm nhìn m?y ng??i ?em trong ti?m nh?ng cái ?ó s?ng h?c ???c khi?n cho hoa sen cùng hoa sen tr? v?. Tr??c kia là kh?ng ?i?u ki?n, hi?n t?i ng??i trong nhà nhi?u, kh?ng ??n làm hài t? ti?p t?c b? liên lu?, sinh y càng ngày càng t?t, l?i m?y n?m minh ?u?c cành th?ng bách n?u có th? trúng vi?n thí v? sau trong nhà li?n tính là tú tài gia, kh?ng bao gi? là tr??c ?ay gia ?ình bình dan.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

“Là b?i vì ta nghe nói ng??i ?? g? ch?ng, c?m th?y chúng ta quan h? kh?ng bình th??ng m?i ?i, ta th?t kh?ng bi?t ng??i g? ng??i là ta.” Th?m L?c Lang gi?i thích nói.

S? s? trên m?t chòm rau ngh? th?m có ph?i hay kh?ng b?i vì kh?ng c?o rau, ai ng? ??o m?t ng??i ?? kh?ng th?y t?m h?i.

Nói s? li?n ngh? ng?i, t? ch? s?p ng? tr??c l?i ?em k? ho?ch loát m?t l?n, c?m th?y kh?ng có gì sai li?n ng?, còn c?m thán m?t chút g?n nh?t th?t là m?i chuy?n hài lòng. Có m?t s? vi?c th?t ?úng là kh?ng tr?i qua nh?c m?i, t? ch? kh?ng ngh? t?i chính là n?a ?êm ??t nhiên b? m?t ti?ng thét chói tai do? t?nh.

Hai ng??i ?em mu?n mang v? nhà ?? v?t h?i chút v?a thu th?p, li?n ch?y nhanh ?i ra ngoài, h?c vi?n ngày h?m qua li?n ngh?, hai ng??i b?n h? ??i chính là ch? t? ch? l?i ?ay ti?p, ?? v?t ??u ?? thu th?p kh?ng sai bi?t l?m, ?em gi?y và bút m?c h?p quy t?c m?t chút, bút nghiên r?a s?ch s? li?n có th? ch?y l?y ng??i.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

“Ta ?? bi?t, ??n tr?n trên ta li?n ?i xem.” Có th? là b? n??c l?nh kích tr?, c?ng có th? là ki?p tr??c mang ??n t?t x?u, than th? xác th?t kh?ng quá kh?e m?nh, tr??c kia kh?ng xem là ngh? l?y d??c ngao d??c u?ng thu?c ??u ??n phí th?i gian, nào có c?ng phu v?i này ?ó, hi?n t?i có r?nh nhìn xem c?ng h?o, mi?n cho h?i h?i ?au ??n khó ch?u.

“Nh? r?, nhi?u n?m nh? v?y kh?ng v? nhà, ??i ca nh? ca b? dáng ??u ?? quên, b?ng kh?ng c?ng có th? nh?n ra t?i.”

K? ti?p t? ch? c?n ph?i làm là trình t? làm vi?c v?n ??, tr?ng trung chi tr?ng là làm t?t ph?i ph??ng b?o m?t c?ng tác. Hi?n t?i h? tr? ??u là t??ng ??i ?áng tin c?y th?n dan, chính là kh?ng s? nh?t v?n ch? s? v?n nh?t.

Nha lang v?a nghe l?i này trong lòng vui v?, ngh? th?m kh?ng sai bi?t l?m có th? ?em này m?y cái ph?ng tay khoai lang c?p bán ?i, t?c kh?c c??i ??n càng chan thành “N??ng t? yên tam, tuy?t ??i làm ngài v?a lòng.” Nói g?i ng??i ?em ngày h?m qua thu t?i nh?ng ng??i ?ó l?i ra t?i, l?i h? lên t?i m?y cái s? n?u c?m.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Nh?t ?áng tin c?y ph??ng pháp chính là kh?ng ?em ph??ng pháp ti?t l? ?i ra ngoài, m?i ng??i ph? trách trình t? b?t ??ng, t?n kh? n?ng làm cho b?n h? chi gian kh?ng giao l?u, hoàn ch?nh trình t? kh?ng ti?t l? ?i ra ngoài, làm ???c v? là b?t ??ng.

“Ta ch?a nói ch? có hai ta nha, h?n n?a h??ng tay ?i tr?n trên, t?i r?i tr?n trên li?n hai ta.” Xác th?t ch?a nói, b?t quá bi?t h?n bi?t n?u tính tình, t? ch? h?ng ??n.

Trên ???ng kh?ng t?t l?m ?i, Th?m L?c Lang t?n l?c ?em xe ng?a kh?ng ch? ch?m m?t chút, v?n là r?t ?iên, t? ch? có m?t chút khó ch?u, b?t quá so l?n tr??c ?i ph? thành khá h?n nhi?u, nh?ng là cái này t?c ?? ??n trong huy?n li?n kh?ng còn s?m ?i.

T? ch? th?c minh xác cùng b?n h? nói r? ràng, h??ng tay cùng qu? ?ào làm vi?c nhi?u là b?i vì hai ng??i b?n h? ng??i mu?n ch?y, n?u là m?t tháng v? sau hai ng??i thành th?t, t?ng ng??i ph? trách nhi?m v? li?n m?t l?n n?a bài, n?u mu?n l?i ch?y, l?i thêm s?ng, ch? có nhàn r?i kh?ng có chuy?n gì th?i ?i?m m?i có th? t??ng b?y t??ng tám.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Nam Hà Tr?n lui t?i th??ng nhan nhi?u, ??ng ??n ng??i ??c sách gia l?i kh?ng nhi?u ít, minh ?u?c cành th?ng bách hai ng??i d?ng c?ng, v?n nh?t Th?m gia th?t có th? thay hình ??i d?ng ?au, s? tình li?n ph?i s?m làm tính toán, hoa sen m?y cái v? sau g? ch?ng c?ng kh?ng ph?i anh n?ng dan, mi?n cho v? sau có ng??i l?y các nàng xu?t ??u l? di?n nói s?, b?n h? kh?ng ph?i s? ng??i khác nói, ch? là kh?ng ngh? làm nhà mình thành ng??i khác trà d? t?u h?u ?? tài cau chuy?n.

V? ??n nhà thu th?p hai gian nhà ? cho b?n h?n tr?, h??ng nam l?u t?i tr?n trên, h??ng ??ng h??ng tay hai ng??i tr? m?t gian, qu? ?ào cùng t?nh th?m tr? m?t gian, ?em b? cho b?n h?n, làm m?y ng??i chính mình làm qu?n áo. T?nh th?m quá ?o?n th?i gian t? ch? kh?ng ? nhà li?n ?i theo bà bà tr?, ph??ng ti?n ban ?êm chi?u c? hài t?.

V? tr??c kh?ng suy xét, ?? nh?t v? là trang ?àn, s?n nhi?t h?o trang, ??i lát n?a l?nh li?n s? ??ng l?i, l?i ?un nóng li?n kh?ng h?o.

B?t quá Th?m L?c Lang ??ng tác c?ng kh?ng ch?m, k?p kh?ng ???c ??u ph?ng là b?i vì cái kia quá nh?, tr?n hài t? v?n là v?n có th?a l?c.

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Vòng ??n h?u vi?n, qu? nhiên phát hi?n trong m?t góc ?ang ? phách sài Th?m L?c Lang, kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng trên ng??i có ?i?m c?ng phu, ng??i khác phách sài ??ng t?nh r?t l?n, h?n phách sài v? thanh v? t?c, còn phách th?c ??u ??u.

“Ta ch?a nói ch? có hai ta nha, h?n n?a h??ng tay ?i tr?n trên, t?i r?i tr?n trên li?n hai ta.” Xác th?t ch?a nói, b?t quá bi?t h?n bi?t n?u tính tình, t? ch? h?ng ??n.

L?i này v?i th? v? pháp ti?p, tuy r?ng nàng t??ng hai v? ch?ng hòa h?o, t?t nh?t có th? an an ái ái, chính là hi?n t?i tr?ng hu?ng là tuy r?ng kh?ng bi?t r?t cu?c ?? x?y ra cái gì, nh?ng là nhi t? là cái ph? lòng hán là ch?y kh?ng thoát ???c, nàng t?ng kh?ng th? che l?i l??ng tam tác h?p hai ng??i ?i.

“Chính là, v?a ??n gia li?n ch?y, v? sau còn kh?ng ???c r?i r?nh b? ch?y. Có s?ng v?n là tìm ta ng??i m?t nhà yên tam.”

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

Xem so nguyên lai nhanh r?t nhi?u, t? ch? yên tam, ? huy?n thành n?m ch?t ?i?m th?i gian, tr? v? th?i ?i?m h?n là s? kh?ng quá mu?n.

?ánh m?t ??n minh trúc c?ng bi?t sai r?i, t? ch? ph?t h?n ?ói m?t ??n c?ng ch?a nói cái gì, bu?i chi?u thành thành th?t th?t ?i theo hai cái ca ca ?i ?i h?c. Bu?i t?i thành thành th?t th?t tr? v?, ?n hai chén c?m, c?ng kh?ng cùng t? ch? gi?n d?i. T? ?oán h?n là minh tùng bu?i chi?u nói v?i h?n cái gì, b?ng kh?ng s? kh?ng nh? v?y nghe l?i.

Nam Hà Tr?n lui t?i th??ng nhan nhi?u, ??ng ??n ng??i ??c sách gia l?i kh?ng nhi?u ít, minh ?u?c cành th?ng bách hai ng??i d?ng c?ng, v?n nh?t Th?m gia th?t có th? thay hình ??i d?ng ?au, s? tình li?n ph?i s?m làm tính toán, hoa sen m?y cái v? sau g? ch?ng c?ng kh?ng ph?i anh n?ng dan, mi?n cho v? sau có ng??i l?y các nàng xu?t ??u l? di?n nói s?, b?n h? kh?ng ph?i s? ng??i khác nói, ch? là kh?ng ngh? làm nhà mình thành ng??i khác trà d? t?u h?u ?? tài cau chuy?n.

N?i lòng ngàn ti v?n chuy?n, m?t ngoài kh?ng h? dao ??ng, ch? là ??i v?i th? nói cau l?i nói “N??ng, trong nhà t?i khách nhan?”

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

V?i th? còn ?ang suy ngh? v?n nh?t nói l? mi?ng làm sao bay gi?, kh?ng ngh? t?i hai ng??i ?? s?m nh?n th?c, ch? là này xu th? kh?ng ?úng l?m, nhi t? ?em con dau ch?c sinh khí? V?n là b?i vì nhi t? v?t b? ti?u th?t?

L?i l?y cái mu?ng gi?o gi?o, ??c s?t là ??c s?t, c?ng kh?ng bi?t v? th? nào.

?n c?m th?i ?i?m cùng Th?m L?c Lang th??ng l??ng tr??c mua tr? v? hai ??i xe th? th?m dò làm m?t chút, chính là nguyên b?n li?n tính toán làm qu? táo làm, b?i vì s? tình trong nhà ch?m tr? t?i r?i hi?n t?i, nh? t?i cái này t? ch? l?i tr?ng bên c?nh Th?m L?c Lang li?c m?t m?t cái.

“Ti?u th?t t?i ?ay sao? Nhà c? t??ng kh?ng t?i th?i ?i?m li?n dày ??c, ng??i mau ?i xem m?t chút.”

win365 xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay

“Chính là chúng ta ti?u thúc nha! Than ti?u thúc, h?n ?? tr? l?i!”

latest articles

Top

<sub id="36134"></sub>
  <sub id="93379"></sub>
  <form id="80276"></form>
   <address id="17684"></address>

    <sub id="20206"></sub>

     win365 tr?c ti?p bóng ?á mexico win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay vtv6 win365sport danh de online uy tin win365sport cac nha cai uy tin
     win365sport tr?c ti?p bóng ?á manchester united| win365sport tr?c ti?p bóng ?á trên youtube| win365 ket qua xsmn| win365sport tr?c ti?p bóng ?á u23 h?m nay| win365sport truc tiep bong da u21| win365 htv6 tr?c ti?p bóng ?á| win365 h?i me lo de| win365 vtv2 tr?c ti?p bóng ?á| win365sport vtv6 tr?c ti?p bóng ?á u22| win365 t??ng thu?t tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay| win365 truc tiep bong da arsenal vs chelsea| win365sport truc tiep bong da chau au| win365sport ghi l? ?? online| win365sport xem tv truc tiep bong da| win365sport keo nha cai .net| win365sport tr?c ti?p bóng ?á asiad h?m nay| win365 kênh nào tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| win365sport cách ch?i l? ?? trên win2888| win365 ?ánh l? ?? online uy tín|