Win365 Poker,win365 danh co online

News...   2021-01-17 15:08:05

  Win365 Esport,win365 danh co online

Giang ng?n tr?m t? tr??c ??n nay là kh?ng ch?u thua.

Nguy?n m?m b? h?n ?m b? vai, v?n d? li?n có th? x?ng ???c v?i là ?m áp áo khoác, gi? phút này càng là ?m áp ??n thúc gi?c ng??i r?i l?.

Tuy r?ng nàng phía tr??c ?? phát mu?n ?i du l?ch kh?ng th? ??i m?i ??ng thái, nh?ng b?i vì t?ng ngh? cùng hot search, nàng bình lu?n khu có ?o?n th?i gian nh?ng kh?ng th? nào ??p. H?n n?a ??i b? ph?n bác ch? li?n tính kh?ng th? ??i m?i video, c?ng s? th??ng th??ng mà phát m?t cái Weibo ho?c là ??ng thái, nói nói chính mình r?t cu?c ?ang làm gì, Nguy?n m?m l?i là m?t cái ??u kh?ng có phát.

B?t quá, l?i quá hai ngày, chính là ra thi ??i h?c thành tích nh?t t?.

  

? thu b?t ??u phía tr??c, nàng s?m mà ?i t?i hi?n tr??ng, quen thu?c quen thu?c l?u trình, tr??c tiên nh?n th?c m?t chút ??n lúc ?ó mu?n h?p tác l?o s?.

Nàng b? y ngh? c?a chính mình ng?nh tr?, trên th?c t? t? ngày h?m qua bu?i chi?u nàng ph?n ?ng l?i ?ay v? sau, th?y giang ng?n tr?m làm m?i m?t vi?c, ??u s? ? trong ??u quá m?t l?n —— mang thai có th? nh? v?y sao?

“Kh?ng có a.” Ph??ng h? nói, “Ta nhi?u l?m ng?m l?i, có có th? ?i tr??ng h?c sao?”

Nguy?n m?m “…………”

win365 danh co online

  Win365 Online Sportwetten,win365 danh co online,

Giang ng?n tr?m “.”

Gi?y nguyên “……”

Nguy?n m?m “……” Ch?ng l? ?ay là trong truy?n thuy?t l?y ??c tr? ??c l?y b?o ch? b?o sao?

B?t quá, l?i quá hai ngày, chính là ra thi ??i h?c thành tích nh?t t?.

  

Bi?t chan t??ng phía tr??c, giang ng?n tr?m v?n lu?n t??ng ? thi ??i h?c tr??c cùng Nguy?n m?m nói “Kh?ng c?n quá có áp l?c”.

“Ta ngh? t?i th?t nhi?u.” Nguy?n m?m ?i ra phía tr??c, làm n?ng gi?ng nhau mà ?m h?n eo, “Ngh? t?i cùng ng??i ? bên nhau v? sau kh? n?ng s? có mau thu?n, ngh? t?i chúng ta có l? s? c?i nhau, ngh? t?i mang ti?u hài t? r?t cu?c có bao nhiêu phi?n toái……”

Nguy?n m?m s? s? trên ng??i m?ng áo khoác, trên m?t l? ra dung túng m?m c??i “H?o, c?m ?n c?c c?ng.”

Giang ng?n tr?m s? s? Nguy?n m?m ??u.

  win365 danh co online,

Nàng có ?i?m d? khóc d? c??i, b?t quá ??i khái có th? ?oán ???c giang ng?n tr?m vì cái gì mu?n nh? v?y. H?n qu? th?c là Omega d?m v??ng, trong lòng nói kh?ng ch?ng ??u t??ng ?ánh d?u chính mình Alpha ?au.

Này b?a c?m ?n ??n phi th??ng vui v? —— c?ng bao g?m gi?y nguyên.

Nàng lúc này h?c m?t ít ??i m?i c?t n?i biên t?p th? pháp, ? gi? l?i cá nhan ??c s?c ??ng th?i, làm video xem xét tính cùng thú v? tính ??u t?ng lên kh?ng ít.

Trong phòng h?c kh?ng khí th?c l? l?ng bình th??ng, ? ngay lúc này nh? l?i t?i, l?i m?c danh có chút xúc ??ng.

Related

Related
  • Win365 Esport
  • Win365 Horse Racing betting
  • Win365 Slot Game
  • 24h News Top