Win365 Online Game,Win365 Log In web ?ánh l? ?? online

News...   2020-12-04 13:00:17

  Win365 Football Betting,Win365 Log In web ?ánh l? ?? online

?ay là g?p ???c ng??i x?u, b? b?t cóc sao??

Ly th? chung quy v?n là luy?n ti?c, nghe ???c ?ùng vang lên pháo thanh, ? ?ón dau ??i ng? xu?t phát khi b??c nhanh ?i ra, ch? t?i r?i vi?n m?n kh?u, còn t??ng l?i ?u?i theo ra ?i, b? Tri?u trung l?c c?p ng?n ?ón.

Phó ti?u ng? ngh? ngh?, nói “N?u kh?ng có gì h?o liêu, chúng ta ?ay li?n t?i nhi?u l?n h?u tr??ng ?i.”

Nh?ng này chung quy ch? có th? ng?m l?i th?i, th?t m?nh xoa bóp trong tay nhu ??, t?a phát ti?t gi?ng nhau, ch? bình ph?c h? trong lòng táo y, lúc này m?i l?u luy?n kh?ng r?i cùng nàng nói “Ta sau ?ó li?n h?i, ng??i yên tam ??i, ??i m?n li?n canh gi? ? ngoài c?a, s? kh?ng làm ng??i t?i nhi?u ng??i.”

  

Tóc s? h?o lúc sau, k? ti?p trang dung nàng kh?ng làm phi?n các tr??ng b?i, chính mình c?m son ph?n miêu mi h?a ?i?n, Nga Mi h?o x? m?t chút m?i ??, th??ng m?t t?ng h?i m?ng ph?n m?t, c? ng??i kh?ng còn n?a phía tr??c cái lo?i này non n?t, có v? càng thêm m?t sáng ti?u l?, còn nhi?u m?t m?t l?ng l? phong tình, sóng m?t l?u chuy?n gian ti?u y m?c lan tràn, th?t th?t là làm ng??i l?i kh?ng r?i ???c m?t ?i.

D??ng th? b? nàng này phó bi?u tình ch?c cho vui v?, “Nh? t? nhi a, ng??i ?ay là m?t quá non, lúc này m?i c?m th?y có chút ch?u kh?ng n?i. B?t quá c?ng nhanh a, li?n cu?i cùng vài cái.”

Phó minh ngh?a nheo l?i m?t, ánh m?t s?c bén mà nhìn ?? ??, nói “Ng??i vu h?m ta?”

Kh?ng ngh? t?i phó ti?u ng? ??t nhiên có ??ng tác, ch? th?y nàng ti?n lên hai b??c ?i ??n kh??ng ti?u hoa bên ng??i, nang lên cánh tay m?t phen ?m kh??ng ti?u hoa b? vai, am th?m s? l?c, trên m?t còn l?i là b?t ??ng thanh s?c mà nói “Kh??ng ti?u hoa, chúng ta hai cái ??n thang l?u gian tam s?.”

Win365 Log In web ?ánh l? ?? online

  Win365 Poker,Win365 Log In web ?ánh l? ?? online,

C? v? phong ?em trong tay ?? th?m hoa ??a cho nàng, ch? nh? b?o b?t ???c, lúc này m?i n?m nàng ?i ra.

B?t quá phó ti?u ng? kh?ng ???c, nàng nhi?m v? là ch?a tr? hai cái ca ca c?m tình, nàng n?u là th?t s? ph?i tay kh?ng làm, v?y ??n ?i bài m?y tr?m n?m ??i ch? luan h?i.

Phó ti?u ng? v?a ?i ?i vào, li?n m?m c??i cùng vài v? ??ng s? chào h?i, kh??ng ti?u hoa c?ng gi??ng m?t xem nàng, sau ?ó nhíu nhíu mày, nói “Ng??i chính là m?i t?i?”

Phó ti?u ng? b? kh?n c?p ??a lên gi?i ph?u ?ài c?u giúp, trên ??nh chói m?t ánh ?èn m?t tá, nàng y th?c li?n b?t ??u ho?ng h?t.

  

Nh?ng b? ng??i nh? v?y hùng h? l? ??ng, th?t ?úng là ??u m?t chuy?n, th? ??ng nàng v?n là cái n? nhan, cái này trung t? v?, th?t ?úng là v? cùng toan s?ng.

Ph?c v? sinh b?t ??u th??ng ?? nh?t nói ?? ?n, nh?ng c? thanh van l?i ??t nhiên thu h?i di ??ng cùng ba l?, ??i phó ti?u ng? nói “Chính ng??i t? t? ?n, ta có vi?c ?i tr??c, yên tam, c?m phí s? ghi t?c ta tr??ng th??ng.”

Kh?ng ch? bao lau, phó minh l? h?i ph?c C? th? t?p ?oàn l?o t?ng, c? h?c, c? thanh van ba ba.

Nh? b?o b? n??ng này m?t ti?ng kêu trong ng?c r?u r?, phía tr??c v?n lu?n ch?u ??ng c?m xúc lúc này l?i ng?n kh?ng ???c, kh?n voan h? m?t ??i hai m?t ??m l? s?m ?? mê mang, “N??ng ~”

  Win365 Log In web ?ánh l? ?? online,

Phó minh l? khó có th? tin ??ng th?i, l?i nh?n kh?ng ???c ám s?ng Nh? v?y c?ng h?o, ch? phó minh ngh?a hoàn toàn bi?n ng?c sau, quy?n k? th?a chính là h?n!

Phó ti?u ng? m? l?p t?c b? kh?n mi?ng.

Nh?ng b? ng??i nh? v?y hùng h? l? ??ng, th?t ?úng là ??u m?t chuy?n, th? ??ng nàng v?n là cái n? nhan, cái này trung t? v?, th?t ?úng là v? cùng toan s?ng.

Li?n hai ng??i tr??c m?t này kh?ng ch?t kh?ng ng?ng tr?ng thái, nàng mu?n n?m nào tháng nào m?i có th? ch?a tr? b?n h? c?m tình, làm cho b?n h? b?t tay gi?ng hòa hòa h?o tr? l?i?? C?m giác làm nàng ?i ??a ph? bài m?y tr?m n?m ??i còn càng mau m?t chút!

Related

Related
  • Win365 Poker
  • Win365 Slot Game
  • Win365 Online Sportwetten
  • 24h News Top