Win365 Esport,Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á

News...   2020-12-02 19:49:16

  Win365 Online Game,Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á

Do?n ki?u ki?u “!!!”

V?n d? chính là t?c, tiêu khi?n chi?m ?a s?, Do?n ki?u ki?u li?n th? n? thành các hình d?ng, th? dung cùng th? c?ng ?ình còn gi?ng m? gi?ng d?ng cu?n tay áo t?i h? tr? —— k? th?t chính là ham ch?i.

Th?y Thi?u Thanh lam nói xong xong vi?c, còn kh?ng ?i, Do?n ki?u ki?u bu?n c??i nói “Ng??i nh? th? nào kh?ng ?i?”

Thanh lam ca ca?

  

Nhìn b? th? c?ng trà ?m vào nhà, còn v? m?t h?ng ph?n mà h??ng h?n v?y tay ???ng mu?i, Thi?u Thanh lam “……”

Nhìn ??n h?n, nàng ng?ng ??u c??i c??i “Nh? th? nào l?i ?ay? Phòng b?p khí ??t tr?ng, ng??i ?i nhà chính ngh? ng?i chính là.”

“Th? t? nh? th? nào t?i?” Do?n ki?u ki?u c??i t? nh? v?n trong tay ti?p nh?n trà, t? mình b?ng cho h?n, toàn ???ng an ?i, nàng xem Thi?u Thanh lam ??u mau x?u ?i qua.

Cái kia th??ng n? v?n khí li?n t?t nh? v?y? Day d?a kh?ng th??ng Thi?u th? t?, th? nh?ng còn có th? b?t l?y thi h?i ?? nh?t danh, ngh? t?i ngh? lui, M?nh uy?n nguyên ch? có m?t k?t lu?n, ho?c là là Do?n ki?u ki?u th? ?o?n nhi?u, ho?c là chính là cái này th? c?ng trà là cái ch? bi?t ??c sách ch?t can n?o.

Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á

  Win365 Best Online Betting,Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á,

Do?n ki?u ki?u kh?ng xu?ng xe, li?n x?c lên b?c màn, nhìn ??ng ? xe ng?a bên Thi?u Thanh lam “Sao ng??i l?i t?i ?ay?”

Tác gi? có l?i mu?n nói Do?n ki?u ki?u Này ???ng ca, quá c?u, kh?ng th? mu?n, tr?c ti?p ?ào h? ch?n r?t!

Th?y h?n gi?ng h?ng ti?u hài t? gi?ng nhau h?ng chính mình, Do?n ki?u ki?u kh?ng c?m vui v?, nàng ?em ??u ch?n ? th? c?ng trà trên vai, mu?n thanh nói “Chúng ta ?ay khi nào thành than?”

Nàng ? trong lòng nói th?m, ngày sau có c? h?i nh?t ??nh ph?i cùng Tr?n phu nhan th?o m?t cái nhan tình, mang th? c?ng trà t?i n?i này nhìn m?t cái n?i này hoa mai, này hoa, này th?y, còn có lúc này hành lang cùng ?ình, qu? th?c tuy?t.

  

“Ta bi?t,” Do?n ki?u ki?u ?ánh g?y h?n nói, h??ng h?n c??i c??i “Ta v?n d? c?ng kh?ng c?m th?y có cái gì, ?i mau b?i, tr? v? ch?m, kia hai nên ch?i tính tình.”

Do?n ki?u ki?u nao nao.

Do?n ki?u ki?u “!!!”

“Y?t b?ng sau li?n thành than,” th? c?ng trà nói “Hi?n t?i li?n có th? b?t ??u chu?n b?.”

  Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á,

H?n nói còn ch?a d?t l?i, li?n ??i th??ng Do?n ki?u ki?u c??i ??n s?p rút gan m?t, khóe m?t còn mang theo n??c m?t, th? c?ng trà “……”

Xem nàng kh?ng chút nào ?? y, van ??m phong khinh b? dáng, Thi?u Thanh lam ??t nhiên c?m th?y ng?c ?? ??n khó ch?u.

Này s??ng, h? v? ??i h? t?ng nam nhan m?t ???ng ch?y v? phía thành tay m?t ch? nhà c?a, ?? s?m ch? nha hoàn g? sai v?t v?i c?p nam nhan thay qu?n áo r?a m?t ch?i ??u, thay ??i b? qu?n áo, thu th?p ch?nh t? nam nhan l?i ?ánh m?, th?ng ??n hoàng cung mà ?i.

K?t qu?, hi?n t?i khen ng??c, ???ng mu?i tr?c ti?p li?n cùng h?n ?ính làm h? ph?c, mu?n thành than!

Related

Related
  • Win365 Online Sportwetten
  • Win365 Online Sportwetten
  • Win365 Lottery
  • 24h News Top