Win365 Promotions,Win365 Baccarat web ?ánh l? ?? online uy tín

News...   2020-11-30 00:42:52

  Win365 Casino Online,Win365 Baccarat web ?ánh l? ?? online uy tín

Giang Thành có chút m?t mát, “V?y ???c r?i.”

Nàng trong lòng khó ch?u, vì Th?m dì, c?ng vì Th?m y?n.

——

Hy v?ng ??n lúc ?ó có th? cùng nhau th??ng cao trung, cùng nhau n? l?c giao tranh vào ??i h?c!

  

Nàng ch?y t?i Th?m y?n kh?ng gian, th?y h?n nh?n l?i b?n m?t cái nh?n l?i ??u kh?ng có, quá ?áng th??ng. Vì th?, m?t h?i ?? l?i n?m ?i?u nh?n l?i ——

Th?m Thanh n?u t? tr??c ??n nay t?n tr?ng nhi t? y nguy?n, bi?t nhi t? kh?ng mu?n nh?y l?p, c?ng li?n kh?ng có mi?n c??ng h?n.

L?c Thiên ?i xa tr?n an t? tuy?t m?u than, T?ng ?i t?i t? bên ngoài tr? v?, ng?i ? Vi tu?n bên c?nh.

—— có ? ?ay kh?ng? Có ? ?ay kh?ng?

Win365 Baccarat web ?ánh l? ?? online uy tín

  Win365Casino,Win365 Baccarat web ?ánh l? ?? online uy tín,

L?c Th? nhan nghe ca, nghiêng ??u nhìn ch?m ch?m Th?m y?n.

Chuy?n t?i hi?n gi?, ng??i khác suy ?oán n? nhi là vì tình t? sát, nh?ng nàng bi?t kh?ng ph?i nh? v?y, nh?ng mà n?i này chan t??ng, nàng c?ng kh?ng dám suy ngh? sau xa.

Th??ng s? tam v? sau, b?n h? kh?ng c?n m?i ngày ??u ?i h?ng thú ban. Nàng cùng Th?m y?n ??u là ?n xong c?m chi?u li?n s? ?n t?p c?ng khóa, h?m nay h?n ?i n?i nào?

Mi?ng c??i c?ng ty phúc l?i ??i ng? h?o, ??n cu?i n?m s? d?a vào kh?o h?ch t?i phát cu?i n?m th??ng. Th?m Thanh n?u n? l?c c?ng tác là có h?i báo, ch? là cu?i n?m th??ng ??u b?t ???c n??ng tay, h?n n?a b?i vì h?i ngo?i b? ch? qu?n ?i?u ?i tham th?, nàng hi?n t?i ?? chính th?c th?ng ch?c, ti?n l??ng ??i ng? c?ng so nguyên lai mu?n h?o. Kh?ng ch? nh? v?y, trong bu?i h?p th??ng niên nàng còn tr?u trúng m?t v?n kh?i ti?n m?t th??ng, s? nghi?p th??ng thu?n l?i cùng t?ng b??c th?ng ch?c l?nh Th?m Thanh n?u nét m?t to? sáng, m?c dù t?ng ca ??n bu?i t?i, m?i ngày v?i ??n li?n truy k?ch th?i gian ??u kh?ng có, nàng v?n c? c?m th?y phong phú vui v?.

  

——

Th?m y?n t??ng, h?n là ?ng tr?i xem nàng quá ?áng yêu, quá thích nàng, cho nên li?n ch?c ch?c nàng m?t, cho nàng ch?c ra hai cái má lúm ??ng ti?n ??n ?ay ?i?

Cho dù là T?ng ?i t?i h?i t?i, h?n ??u kh?ng có nói.

Li?n ? hai ng??i chán ??n ch?t nghe th??ng tr??ng tan niên ca khi, ??t nhiên L?c Th? nhan c?m giác ???c có ng??i ch?p nàng b? vai m?t chút, nàng quay ??u, c? nhiên là Giang Thành.

  Win365 Baccarat web ?ánh l? ?? online uy tín,

L?c Th? nhan bi?t Th?m y?n kh?ng yêu ph?n ?ng kh?ng than ng??i, li?n thay th? h?n tr? l?i “H?n kh?ng ph?i phát huy v??t xa ng??i th??ng, ?ay là h?n trình ??, h?n m?i l?n thi c? ??u là c? n?m c?p ?? nh?t, tr??c kia chúng ta ? ninh thành khi, h?n v?n d? ??u có th? li?n nh?y m?y c?p, nh?ng h?n kh?ng nh?y, cho nên a, h?n cùng chúng ta kh?ng ph?i m?t cái niên c?p, ng??i ?em h?n xem thành là cao trung sinh ra ???c hành.”

Là nàng quá y?u ?u?i, này m??i hai n?m t?i ??u s? h?i cùng nhi t? gi?i thích.

?m nh?c có lo?i th?n k? ma l?c, d? dàng mà li?n vu?t ph?ng Th?m y?n phi?n mu?n.

Th?m y?n b?t tri b?t giác nhìn v? phía nàng.

Related

Related
Win365 Esport

Win365 Log In2019-10-12

  • Win365 Best Online Betting
  • Win365 Horse Racing betting
  • Win365 Lotto results
  • 24h News Top