win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

zé ruì hǎo

Time:2021-01-19 03:58:39

L??ng gia huan ra c?a tr??c ?m ?m l??ng du, nh? gi?ng nói cho nàng kh?ng ph?i s?. Sau ?ó l?i v? v? nh?c thanh tùng b? vai, nh? là ?ang làm cái gì tr?nh tr?ng giao ti?p.

“?au ch? là có chút ??i a.” L??ng du nh? gi?ng nói th?m, ?em trong lòng t??ng nh?ng cái ?ó m?t c? n?o nói cho h?n nghe.

Tác gi? có l?i mu?n nói ??i gia m??i m?t vui s??ng nha

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“A?” L??ng du c?m th?y u?ng c??i c??i th?t là kh?ng th? hi?u ???c, ra nhi?m v? nh? v?y chuy?n quan tr?ng nh? th? nào có th? tùy y trì ho?n?

Ch? ??n l??ng du có th? thu?n l?i l?u s??ng hoàn thành ?ào th??ng x? kích này liên ti?p ??ng tác lúc sau, nh?c thanh bu?ng ra th?y ch? ??o nàng nh? th? nào m?i có th? càng có chính xác.

L??ng du ?m cánh tay c?a nàng, làm n?ng nói “H??ng c?n, ta li?n bi?t ng??i ??i ta t?t nh?t.”

L??ng du tuy r?ng ??i nàng ?n t??ng kh?ng t?t, nh?ng kh?ng ph?i cái s? bác ng??i m?t m?i, cho nên chung giai m?i l?n t?i tìm nàng nói chuy?n phi?m, nàng ??u nghiêm túc nghe. Nghe chung giai cùng nàng khoe ra ? n??c ngoài xa x? sinh ho?t, khoe ra nh?ng cái ?ó sang quy d?ng c? v? tranh.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Trên bàn c?m kh?ng khí kh?ng t?i, quy s? tr??ng cùng Tr??ng l?o s? bên kia tam cau kh?ng r?i c?ng tác. Nh?ng ng??i khác nhìn c?ng là tính tình kh?ng t?i khá t?t ? chung, m?t ?ám ng??i nói nói c??i c??i vi?n nghiên c?u khó ???c nh? v?y náo nhi?t.

Ch? ??n r?t cu?c ng?ng ngh? xu?ng d??i, l??ng du nàng ? trên gi??ng khó ???c kh?ng có ng? y.

“H? cái này s??n núi nhi là ???c, v?a r?i bên kia cách th?n than c?n quá, kh? n?ng s? b? ng??i nghe ???c.” Nh?c thanh tùng gi?i thích.

L??ng gia huan nhìn nhìn mu?i mu?i, l?i nhìn nhìn t?i truy?n l?i ng??i, bi?u tình th?p ph?n r?i r?m.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“Kia nàng báo thù……”

“Chính là nh? v?y.” Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, kh?ng ??nh nàng suy ?oán. “Chung giai là b?i vì kh?ng có ti?n c?p trong nhà h? tr? k?t ti?n c?ng, phía tr??c h?i l?i ?ay c?ng ??u xài h?t, cho nên m?i g?i ?i?n tho?i tr? v? tìm ng??i, liên h? t?i r?i nàng ba ba phía tr??c nói qua ?áng tin c?y mà thúc thúc.”

“Ng??i nói c?ng là.” L??ng du g?t g?t ??u, m?t lát sau l?i h?i “B?t quá gieo tr?ng vào mùa xuan gi?ng nhau ??u làm cái gì a?”

Ngày h?m sau v?a lúc ngh?, l??ng du cùng h??ng c?n tính toán cùng liên ??i xe cùng ?i n?i thành mua ?? v?t, k?t qu? v?a lúc nhìn ??n u?ng c??i c??i ch?y ch?m ?i theo b??c ?i t?i nh?c thanh tùng phía sau.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

N?a ?êm, l??ng du b? m?t ti?ng thét chói tai t? trong m?ng ?ánh th?c, m?t cái gi?t mình ng?i d?y than mình, nhìn ngoài c?a s? ?en nhánh bóng ?êm, nh?t th?i còn kh?ng có ph?n ?ng l?i ?ay, bên ng??i ?n ào nh?n nháo, nàng m?t m?c kh?ng có nghe r?.

[]

U?ng c??i c??i xem l??ng du ? ?àng kia cau mày r?t là bu?n r?u, ?em tr??c m?t chính mình b? qua cái hoàn toàn, nh?n kh?ng ???c ?? cao am ?i?u nói “Dù sao ta kh?ng ng? ? ch? này. N?i này n?i n?i ??u là h?t cát, phá ?? ch?t, ta ph?i ?i v?.”

“B?i vì kh?ng có ti?n,” nh?c thanh tùng cham ch?c c??i c??i, “V? này chung ti?u th? th?t s? thiên chan ?áng s?. Nàng ph? than sau khi ch?t nguyên b?n vài th? kia ??u b? v?n là nàng ph? than ng??i chi?m cho riêng mình, nàng mu?n ph?i v? t?i, l?i nhào l?n b?n h?, lúc này m?i ngh? t?i báo nguy cái này ch? y.”

“Li?n tính bích ho? ?? ??u r?t h?t, ng??i c?ng kh?ng th? s?, ?ay là ??i v?n v?t l?n th? hai th??ng t?n. U?ng l?o s? c?ng là ??c quá th? ng??i, li?n h?c sinh ti?u h?c ??u bi?t kh?ng có th? du?i tay ??a ph??ng, u?ng l?o s? còn m?t hai ph?i bính m?t chút?”

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Tr??c ?ó kh?ng lau ??n Hoàng bên kia s? tình kh?ng thành, ng??c l?i rút day ??ng r?ng làm biên c?nh th??ng ki?m tra cùng tu?n tra càng thêm nghiêm kh?c, n?u l?i v?t b? B?c c??ng bên này, Tri?u ca trong tay ch? s? c?ng mu?n b?t kh?ng ra cái gì h?o hóa.

Nh?c thanh tùng ??o c?ng kh?ng ngh? m?t hai ph?i nhìn th?y l??ng du, chính là ? hang ??ng c?a ??ng l?i, c?ng ch?a ti?n vào, li?n ? bên ngoài th??ng th?c.

L??ng du v?i h?n m?t tu?n, s?a ???c r?i m?t kh?i l?n b?ng bàn tay khu v?c. Chu s? phó còn mang theo quy s? tr??ng t?i “Nghi?m thu”, trong ánh m?t l?i là vui m?ng l?i là kiêu ng?o.

[]win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Nh?c thanh tùng nhìn ??n nàng ra v? hung ác b? dáng nh?n kh?ng ???c ?i theo cùng nhau g?i lên khóe m?i. “??i ca ng??i cùng ta giao th?, th?ng b?i n?m n?m khai.”

Tay B?c bên kia các ??ng chí nh?c t?i t?i c?ng là m?t tr?n th? dài, h?o h?o mà ?? v?t, ?? b? b?n h? sinh s?i h?y di?t r?i. V?n d? ??i d??i m?t ??t này ?ó v?n v?t còn có th? h?o h?o mà ngh? ng?i m?y tr?m n?m, hi?n t?i b? ng??i c??ng ch? phá h?y, b?n h? c?ng có th? làm ch? có th? gia t?ng ch?a tr?.

“Nh?ng cái ?ó kh?ng ph?i ng??i.”

L??ng du tuy r?ng ??i nàng ?n t??ng kh?ng t?t, nh?ng kh?ng ph?i cái s? bác ng??i m?t m?i, cho nên chung giai m?i l?n t?i tìm nàng nói chuy?n phi?m, nàng ??u nghiêm túc nghe. Nghe chung giai cùng nàng khoe ra ? n??c ngoài xa x? sinh ho?t, khoe ra nh?ng cái ?ó sang quy d?ng c? v? tranh.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Nh?ng h?m nay l??ng du l?i là nh?n kh?ng n?i. Chung giai kh?ng ch? có h??ng th? chung tam bán tr?m v?n v?t ??i l?y xa x? sinh ho?t, còn m?t dày v? s? nói th?ng là chính mình gia.

L??ng du c?m th?y r?t có y t?, th?p ph?n nhàm chán ??ng ? ch? ?ó hà h?i, nhìn tr??c m?t phiêu kh?i s??ng tr?ng, chính mình ? ch? này ngo?n nhi lên.

L??ng du c??i nh?o m?t ti?ng, “C??ng ??o ng??i c??ng ??o logic.” Ng?ng ??u nhìn chung giai li?c m?t m?t cái, “Ng??i ba ba là tr?m m? t?c, so c??ng ??o còn kh?ng b?ng.”

“Mu?n nói chung ti?u th? kh?ng h? là chung tam gia n? nhi, có d?ng có m?u, cái kia Ly nh? vong an ph? ngh?a h?i chung tam gia, hi?n t?i b? b?t l?i c?ng là tr?ng ph?t ?úng t?i. Chính là kh?ng bi?t chung ti?u th? là nh? th? nào toàn than mà lui, cái này làm cho chúng ta Tri?u gia r?t là tò mò m?t th?i gian a.” V??ng l??ng híp m?t ??i m?t nh?, cu?i cùng h?i ra tò mò nh?t kia s? ki?n.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

H?n n?a b?i vì nàng cha m? quan h?, tr??ng h?c ??i nàng c?ng t??ng ??i khoan dung, kh?ng ?áng nguyên t?c tính sai l?m gi?ng nhau c?ng s? kh?ng l?y nàng th? nào. Nh?ng u?ng c??i c??i t?a h? ?em lo?i này khoan dung tr? thành ng??i khác kh?ng dám trêu ch?c nàng, tr? thành nh?ng ng??i khác ??u s? nàng ch?ng c?, trong lòng càng thêm kh?ng ??m, ? trong tr??ng h?c càng ngày càng kiêu ng?o. L?n này ??i nàng t?i nói là t?n ch?c gi?ng s? c? h?i, ??i tr??ng h?c cùng Tr??ng l?o s? t?i nói k? th?t là cho nàng cu?i cùng m?t l?n c? h?i.

“Ng??i nói cái kia u?ng c??i c??i nàng s? kh?ng th?a d?p ta ng? tr? thù ta ?i?” L??ng du c?n r?ng xoát, lo l?ng h?i.

L??ng du h?i ?c cu?i tu?n s? phó cách làm, hi?n t?i c?ng ch? có th? h?c theo tr??c r?p khu?n, ch? tích l?y chút kinh nghi?m l?i ch?m r?i t?ng k?t.

L??ng du v?a r?i v?n ?ang ? th?t th?n, nghe ???c h?n nói nh?n kh?ng ???c c??i lên m?t ti?ng, nh? t?i ? nàng h?c ti?u h?c tr??c m?t ngày, ??i ca t?a h? c?ng nói kh?ng sai bi?t l?m nói.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

U?ng c??i c??i c?ng kh?ng ?? y này ?ó, m?i v?a ph? thêm qu?n áo còn b? nàng run lên hai h? b? vai ch?n ??ng r?t xu?ng ? trên m?t ??t.

Not dressing up

Nh?c thanh tùng m?t bên nghe l??ng du oán gi?n nói, m?t bên l?t trong tay n??ng khoai lang, l?t m?t n?a l? ra b? n??ng kim hoàng mê ng??i khoai lang nh??ng sau, ??a cho l??ng du, d?n dò nàng “C?n th?n.”

L?u Khuê kh?ng bi?t t? ch? nào tìm m?t b? m?t ch??c l?i ?ay, ti?p ?ón Tri?u ca l?u l?i hai ng??i cho b?n h?n ?ánh bài gi?i bu?n. B?n h? làm lo?i này sinh y t?i ti?n mau, ngày th??ng t?ng kh?ng th? thi?u l?p kín m?t hai thanh, ?i?m này li?n chung tam ??u kh?ng ngo?i l?.

L??ng du kh?ng bi?t b?n h? hai cái ?ánh cái gì ti?ng lóng, dù sao u?ng c??i c??i là ng?ng ngh? xu?ng d??i, nàng c?ng nh? nhàng th? ra.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Hi?n t?i ng??i bình th??ng gia tuy nói ?i?u ki?n kh?ng t?t, nh?ng trong phòng nh? th? nào c?ng c?p có hai ki?n bài trí. Này gian trong ky túc xá gh? cùng cái bàn ??u là c?c ?á, duy nh?t ??u g? gia c? là l??ng du cùng h??ng c?n m?i ngày bu?i t?i ? trên gi??ng ??t ??c sách khi dùng lùn bàn g?.

L??ng du c??i nh?o m?t ti?ng, “C??ng ??o ng??i c??ng ??o logic.” Ng?ng ??u nhìn chung giai li?c m?t m?t cái, “Ng??i ba ba là tr?m m? t?c, so c??ng ??o còn kh?ng b?ng.”

“?au ch? là có chút ??i a.” L??ng du nh? gi?ng nói th?m, ?em trong lòng t??ng nh?ng cái ?ó m?t c? n?o nói cho h?n nghe.

B?i vì kh?o sát t? ng??i ?? ??n, c?m chi?u l?p t?c náo nhi?t lên. Quy s? tr??ng làm ng??i l?i ?i liên ??i m??n m?t tr??ng bàn tròn, lúc này m?i làm t?t c? m?i ng??i ng?i khai.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Nhìn b?n h? ?oàn ng??i ?i xa, l??ng dài lau ra m?y h?i th? bình ph?c h?o tam tình, c?m l?y c?ng c? ti?p t?c b?t ??u c?ng tác.

Chu s? phó ? phía sau nhìn nàng, khóe mi?ng g?i lên kh?ng r? ràng ?? cung, mang theo vui m?ng cùng kiêu ng?o.

“?úng v?y.” L??ng du g?t g?t ??u.

T?a nh? hi?n t?i, l??ng du m?t tay gi? súng, m?t nhìn phía tr??c. Nh?c thanh tùng ? nàng bên c?nh giúp nàng ?i?u ch?nh t? th?. L??ng du v?n d? nhìn th?ng th??ng bia ánh m?t càng ngày càng oai, cu?i cùng tr?c ti?p oai t?i r?i nh?c thanh tùng trên m?t.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

H??ng c?n nói cau “Kh?ng c?n khách khí”, sau ?ó li?n cùng l??ng du cùng nhau v? tr??c ky túc xá.

V??ng na nh?p nh?p m?i, kh?ng có tr? l?i.

V??ng na b?n h? tr??ng h?c c?ng r?t có danh, nh?ng là so v?i A ??i chênh l?ch v?n là kh?ng nh?.

“Ng??i!” L??ng du các s? ?? c?ng ??u nghe b?t quá ?i, vén tay áo li?n ph?i cùng nàng ly lu?n.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Ti?n ?i L??ng gia huan sau, l??ng du c?m xúc ?i theo h? xu?ng vài thiên. Kh?ng ??i nàng chính mình ?i?u ch?nh l?i ?ay, li?n nh?n ???c s?p s?a ?i ch?p hành nhi?m v? th?ng tri.

“L??ng l?o s?, các ng??i là A ??i t?t nghi?p?” V??ng na nh? gi?ng h?i.

“??i ca ng??i tr? v? ?i, v?n là bên kia s? tình quan tr?ng. Hu?ng chi lau nh? v?y ng??i c?ng ch?a h?c gi?i B?c c??ng l?i nói, ??n lúc ?ó c?ng v? pháp cùng chúng ta cùng nhau.” L??ng du l?n này nh?ng th?t ra khuyên t?i r?i ?i?m th??ng.

Các s? ?? ??u có ánh m?t, m?i ngày thay phiên giúp nàng múc n??c n?u n??c. L??ng du phía tr??c ng??ng ngùng c? tuy?t r?t nhi?u l?n, chu s? phó l?i nói b?n h? ??i ti?u h?a t? nhi?u làm ?i?m này vi?c tính cái gì, làm nàng kh?ng c?n nhúng tay, làm cho b?n h? làm là ???c.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Chung giai cùng chính mình chênh l?ch có ?i?m ??i a. L??ng du vu?t c?m ngh?. Chung ti?u th? nhan thi?t kém nh? v?y, cùng nàng chênh l?ch l?n nh? v?y, ??i nàng k? thu?t di?n kh?o nghi?m c?ng quá l?n. B?t quá còn h?o, Tri?u ca b?n h? ??i chung giai h?n là c?ng kh?ng th? nào hi?u bi?t, kh?ng bi?t nàng r?t cu?c là cái b? dáng gì ng??i, kia h?n là c?ng kh?ng tính khó l?a.

“Thích con th? sao?” Nh?c thanh tùng ??t nhiên h?i m?t cái kh?ng liên quan ?? tài.

L??ng du ??o c?ng kh?ng x?u h?, l?p t?c ?em bàn tay t?i r?i n?m th??ng kia m?t bên, ti?p t?c xoa.

“Ng??i nói b?a cái gì ?au.” L??ng du du?i th?ng l?ng. Nàng vóc dáng cao g?y, ng?i th?ng mi?n mi?n c??ng c??ng có th? r? m?t nhìn xu?ng u?ng c??i c??i.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Vài ng??i l?n nhau khách khí m?t phen, l??ng du mang theo u?ng c??i c??i cùng v??ng na l?i tr? v? ky túc xá. Trên ???ng v??ng na v?n lu?n nói chuy?n sinh ??ng kh?ng khí, cùng l??ng du liêu ??n còn r?t ??u c?.

“B?n tháng?” L??ng du có chút kh?ng th? tin ???c, “Nói nh? v?y nàng phía tr??c cùng nàng ba ba b?n tháng kh?ng có th?ng qua ?i?n tho?i liên h? quá, nàng c?ng ch?a c?m th?y k? quái?”

“?n kh?ng ?n n??ng khoai lang?” Nh?c thanh tùng l?i h?i m?t l?n, trong ánh m?t m?n hàm ch?a y c??i.

V??ng na b?n h? tr??ng h?c c?ng r?t có danh, nh?ng là so v?i A ??i chênh l?ch v?n là kh?ng nh?.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Nh?c thanh tùng ??o c?ng kh?ng ngh? m?t hai ph?i nhìn th?y l??ng du, chính là ? hang ??ng c?a ??ng l?i, c?ng ch?a ti?n vào, li?n ? bên ngoài th??ng th?c.

Chu s? phó b?t ??c d? c??i c??i, ti?p ?ón ti?u ?? ?? nhóm mang theo c?ng c?, th?y trò m?y cái mênh m?ng cu?n cu?n xu?t phát, l?i kh?ng còn n?a tr??c kia h?n m?t ng??i c? ??c ?i tr??c c? ??c t?ch liêu.

“Làm sao v?y?” Nh?c thanh tùng h?i.

L??ng du hai cái v?i vàng g?t ??u, sau khi tr? v? còn thu th?p m?t chút. B?t quá k? th?t c?ng kh?ng có gì nh?ng thu th?p, b?i vì ?? v?t th?t s? là quá ít.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“Nh? th? nào, ng??i c?m th?y ??i ? ch? này kh?ng t?t?” L??ng du nh??ng nh??ng chan mày h?i.

Xem ra ??c sách th?t s? r?t h?u d?ng. ?ay là l??ng du m?t ?ám các s? ?? th?o lu?n lúc sau ??n ra k?t lu?n. B?ng kh?ng nh? th? nào s? t? th??ng th? nhanh nh? v?y, b?n h? li?n tr? th? ??u ph?i lo l?ng làm tr? ng?i ch? kh?ng giúp gì ?au?!

L??ng du nhìn nhìn bi?u tình nghiêm túc Tr??ng l?o s?, l?i nhìn nhìn cúi ??u u?ng c??i c??i, r?t mu?n khuyên m?t khuyên Tr??ng l?o s?. Tr??ng l?o s? gi?ng tình ngh?a l?i có h?n cu?i, này kh?ng gi?. Chính là h?n hi?n t?i cách làm c?ng ?nh h??ng ??n nh?ng ng??i khác, l?i nh? v?y kh?ng ng?ng mà c?p u?ng c??i c??i c? h?i, kh?ng ch? có kh?ng th? làm nàng h?c gi?i, ng??c l?i s? ?áp ?i vào chính mình h?o thanh danh h?o nhan duyên.

L??ng du c?ng kh?ng ph?i cái s? khuyên ng??i, xem nàng nh? v?y c?ng ch? có th? b?t ??c d? nhún nhún vai, “Hành ?i, ta ?em ng??i nói cùng chúng ta s? tr??ng nói m?t chút, xem s? tr??ng nh? th? nào an bài ?i.”

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Ng??i t?i m?t t?i g?n, nh?c thanh tùng s?m li?n phát hi?n. H?n cùng L?u Khuê hai ng??i tránh ? bên c?a s? bên ngoài nhìn kh?ng t?i ??a ph??ng, ti?u tam quan sát ??n, cu?i cùng xác ??nh ra ?i lên g? c?a ng??i n? ? ngoài, m?t sau ít nh?t còn ?i theo h?n b?n g? ??ng l?a.

M?t ??i ng??i ??a b?n h? cùng v?n v?t ??a ??n chung tam nguyên lai ? biên c?nh ph? c?n m?t ch? n?i.

L??ng du ??i Tr??ng l?o s? ?n t??ng kh?ng t?i, chính là cái này niên ??i th??ng th?y x? s? ?n hòa ??i nhan thành kh?n ph?n t? trí th?c, chính là bên ng??i tr? th? kém m?t chút.

Nh? v?y m?t phen th? xu?ng d??i, s? tình nh?ng th?t ra th?c g?p may m?n h??ng v? l??ng du ch? mong ph??ng h??ng ?i ??n.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“Ta kh?ng bi?t kh?ng ?nh h??ng làm vi?c a,” l??ng du ?úng ly h?p tình tr? l?i “Ta nh? th? nào c?ng là cái thanh tráng s?c lao ??ng.”

Càng kh?ng tr? v?. L??ng du ? trong lòng hung t?n ngh?, làm ng??i t??ng l?i nói kh?ng c? h?i nói, ngh?n ch?t ng??i!

“N?ng.” Nh?c thanh tùng nh?c nh? nói.

Ba ng??i ánh m?t m?t chút sáng lên, v?i vàng g?t ??u.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“Các ng??i nói u?ng c??i c??i có th? hay kh?ng ?i a?” L??ng du ngh? dù sao c?ng ng? kh?ng ???c, d?t khoát tam s? thiên c?ng h?o. “N?u là ?i nói có th? tìm liên ??i m??n xe, dù sao vi?n nghiên c?u ra bên ngoài t?ng ng??i là có kinh nghi?m.”

Mà l??ng du c?ng b? ???c phép, có th? ? hang ?á bích ho? th??ng th? xem.

Nh?c thanh tùng bi?t h?n lo l?ng l??ng du, tr?nh tr?ng h??ng h?n b?o ??m nh?t ??nh s? b?o v? t?t h?n mu?i mu?i.

V??ng na nhìn ki?m tra m?n h? kh?ng h? l??ng du có chút x?u h?, gi?i thích nói “L??ng l?o s? ngài ??ng ?? y, u?ng l?o s? nàng chính là……”

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“L?i quá m?t th?i gian, ch? bên này s? tình hi?u bi?t, chúng ta li?n cùng nhau h?i ??n Hoàng.” Nh?c thanh tùng khuyên nàng, k? th?t chính h?n l?i làm sao yên tam liên ??i các chi?n h?u ?au?

L??ng du v?i h?n m?t tu?n, s?a ???c r?i m?t kh?i l?n b?ng bàn tay khu v?c. Chu s? phó còn mang theo quy s? tr??ng t?i “Nghi?m thu”, trong ánh m?t l?i là vui m?ng l?i là kiêu ng?o.

Bu?i t?i r?a m?t th?i ?i?m, l??ng du tr?nh tr?ng cùng h??ng c?n nói lên chính mình b?t an.

L??ng du xem chung giai còn mu?n ph?n bác, c?ng kh?ng cho nàng c? h?i, tr?c ti?p ??ng d?y ra nhà ?, kh?ng ?i ?? y t?i phía sau chung giai kêu nàng tr? v? thanh am.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

Chu d??ng b?n h? trong ky túc xá ? m?y cái kh?o sát t? nam sinh, ngày h?m qua tr? l?i ky túc xá sau nói lên u?ng c??i c??i cùng tr??ng dan chi gian s? tình, m?y cái nam sinh kh?ng m?t cái ham m?, ??u ??ng tình ??n kh?ng ???c.

“Ng??i nói b?a cái gì ?au.” L??ng du du?i th?ng l?ng. Nàng vóc dáng cao g?y, ng?i th?ng mi?n mi?n c??ng c??ng có th? r? m?t nhìn xu?ng u?ng c??i c??i.

Nhan gia là có danh v?ng có n?ng l?c chuyên gia, thái ?? l?i h?o, ch? là mu?n nói kh?ng có ác y, này l??ng du c?ng kh?ng tin. M?c k? nói nh? th? nào, có chút nói ra t?i ?? th??ng ng??i kia m?t kh?c, ng??i nói chuy?n r?t cu?c có hay kh?ng ác y c?ng ?? kh?ng quan tr?ng.

Quy s? tr??ng nhìn ??n sau c?ng khích l? vài cau, ngh? l??ng du có th? l?u l?i, th?t s? là quá t?t.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“??i ca ng??i tr? v? ?i, v?n là bên kia s? tình quan tr?ng. Hu?ng chi lau nh? v?y ng??i c?ng ch?a h?c gi?i B?c c??ng l?i nói, ??n lúc ?ó c?ng v? pháp cùng chúng ta cùng nhau.” L??ng du l?n này nh?ng th?t ra khuyên t?i r?i ?i?m th??ng.

“S? tr??ng ?ang ??i bên kia h?i am, ??n lúc ?ó n?u có n? ??ng chí t?i l?i nói, yêu c?u tr? ti?n chúng ta trong ky túc xá.” H??ng c?n nói.

“V??ng na th?t th?m.” L??ng du ng? mang ??ng tình nói.

“Con th??” L??ng du còn kh?ng có suy ngh? c?n th?n h?n vì cái gì h?i nh? v?y, than th? ?? tr??c m?t b??c làm ra tr? l?i, nh?n kh?ng ???c nu?t m?t ng?m n??c mi?ng.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“Kh?ng sai.” Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, “Nàng cung c?p kh?ng ít manh m?i giúp c?nh sát ?em gi?t h?i nàng ba ba kia ?ám ng??i m?t l??i b?t h?t, ??ng th?i duy trì nàng ba ba, c?ng ??ng d?ng b?i vì tr?m qu?t c? m? b? b?t gi?. B?t quá bên ngoài th? ra tin t?c ch? th? tr??c m?t n?a, b?n h? trên ???ng ??u cho r?ng chung giai làm c?c ?em k? thù ??a vào ng?c giam, sau ?ó mang theo ?ng h? nàng kia m?t b? ph?n toàn than mà lui.”

Viên ??n ra thang, nh?c thanh tùng cùng l??ng du tìm m?t ch? c?n gió ??a ph??ng, phát lên h?a chu?n b? n??ng con th?.

“Ng??i có th?.” Chu s? phó kh?ng nói thêm cái gì, l?i làm nàng m?t chút an tam, r?t cu?c chu s? phó là tuy?t ??i kh?ng th? l?y chuy?n này trò ?ùa.

H?n là kh?ng có ?i. L??ng du kh?ng l?n xác ??nh ngh?, nàng nhi?u l?m suy ngh? m?t chút c?ng s? kh?ng nói ra t?i, nàng lúc tr??c kh?ng ??nh kh?ng có làm nh? v?y chán ghét s? tình.

win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và campuchia

“???ng nhiên.” L??ng du g?t g?t ??u, nàng l?n tr??c ?p ? h?n n?a ngày, còn c?nh cáo ??i ph??ng vài l?n ?au.

latest articles

Top

<sub id="84879"></sub>
  <sub id="96983"></sub>
  <form id="79276"></form>
   <address id="48950"></address>

    <sub id="25390"></sub>

     win365sport lo de 88 win365 viet loto win365sport h?i me lo de win365 k?t qu? tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh
     win365 ty so online| win365sport keo nha cai| win365 xem truc tiep bong da vn| win365 vtv6 hd tr?c ti?p bóng ?á| win365sport tr?c ti?p bóng ?á pháp| win365sport ket truc tiep bong da| win365sport baccarat online l?a ??o| win365 lo ??| trò ch?i baccarat win365| win365 xem tr?c tiêp bong ?a h?m nay| win365sport live truc tiep bong da| win365 asia casino| win365sport xem truc tiep bong da hom nay| win365 Xsmt thu 7| win365sport k tr?c ti?p bóng ?á| win365sport tr?c ti?p bóng ?á la liga| win365sport xsmn minh ngoc| win365sport trang ?ánh l? ?? online uy tín| win365sport tr?c ti?p bóng ?á tv|