Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Log In-Win365 Baccarat xem k?t qu? tr?c ti?p bóng ?á

Time:2021-01-23 06:56:46 Author:wēi shēng huì líng Pageviews:34946

Win365 Baccarat xem k?t qu? tr?c ti?p bóng ?á

“Ng??i c?ng ch?a g?p qua ?i.” M?i l?n, chung giai ??u s? ?em nh?ng l?i này coi nh? k?t làm, h?i mang th??ng h?i nhìn l??ng du.

L??ng du xem chung giai còn mu?n ph?n bác, c?ng kh?ng cho nàng c? h?i, tr?c ti?p ??ng d?y ra nhà ?, kh?ng ?i ?? y t?i phía sau chung giai kêu nàng tr? v? thanh am.

U?ng c??i c??i ??t nhiên nh?y xu?ng gi??ng m?c vào giày li?n ra bên ngoài ch?y, d?a nh?ng ng??i khác nh?y d?ng.

Win365 Esport

L??ng du các nàng ?? thói quen ?i?m này, ??u mang m? che khu?t m?t.

Nói ??n n?i này m?t ??n, v??ng na x?u h? kh? hai ti?ng, ch?c là th?t s? tìm kh?ng ra có th? giúp nàng gi?i thích nói.

C?a ch?, t?t c? m?i ng??i v? m?t x?u h? nhìn u?ng c??i c??i cùng b? nàng g?t gao ?m l?y cái kia nam sinh.

“Kh?ng sai.” Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, “Nàng cung c?p kh?ng ít manh m?i giúp c?nh sát ?em gi?t h?i nàng ba ba kia ?ám ng??i m?t l??i b?t h?t, ??ng th?i duy trì nàng ba ba, c?ng ??ng d?ng b?i vì tr?m qu?t c? m? b? b?t gi?. B?t quá bên ngoài th? ra tin t?c ch? th? tr??c m?t n?a, b?n h? trên ???ng ??u cho r?ng chung giai làm c?c ?em k? thù ??a vào ng?c giam, sau ?ó mang theo ?ng h? nàng kia m?t b? ph?n toàn than mà lui.”

“Kia h?o a, kh?ng thành v?n ?? a.” L??ng du s?ng khoái ?áp ?ng, tính ra h? gi??ng ??t l?n nh?. “L?i ??n ba ng??i kh?ng thành v?n ??. L?i nhi?u nói, hai ta ?ánh hai ngày mà ph? c?ng ?úng.”

“Ph?c,” h??ng c?n xoa xoa nàng m?t, “Còn ng? d??i ??t ?au, ng??i bi?t ng? ? trên m?t ??t nhi?u khó ch?u.”

(zōng zhèng yī fēi ,As shown below

Win365 Esport

“Kh?ng kh?ng kh?ng,” chu d??ng v?i vàng xua tay, “Ta chính là ? ch? này l?n lên nh? th? nào s? c?m th?y n?i này kh?ng t?t.”

Ba ng??i càng liêu càng h?ng say, v??ng l??ng m?t b? ?em “??ng b?y” cùng “Th? n?m thúc” d?n vì tri k? b? dáng.

“Kia gì, ta phía tr??c làm m?t ít bút ky, các ng??i mu?n hay kh?ng xem?” L??ng du h?i.

Win365 Sports Betting

Vài ng??i kh?ng nói n?a, tr? mình t?ng ng??i suy ngh? m?t lát s? tình li?n ?? ng?, c?ng kh?ng chú y u?ng c??i c??i khi nào tr? v?, dù sao ch? ??n sáng s?m t?nh th?i ?i?m u?ng c??i c??i còn ? ng?.

G?n xem xa xem, ??u c?m th?y chính mình tu kh?ng t?i, ti?c nu?i trong t?m tay kh?ng có camera, kh?ng th? ?em nó ch?p ???c t?i. B?t quá nàng l?i ngh? ??n, ch? ??n vài th?p niên lúc sau, t?i tham quan du khách tán th??ng này phó bích ho? tinh m? tuy?t luan khi, c?ng có chính mình m?t chút c?ng hi?n ? bên trong.

“?n kh?ng ?n n??ng khoai lang?” Nh?c thanh tùng l?i h?i m?t l?n, trong ánh m?t m?n hàm ch?a y c??i.

cháo níng píng

“Kh?ng kh?ng kh?ng,” chu d??ng v?i vàng xua tay, “Ta chính là ? ch? này l?n lên nh? th? nào s? c?m th?y n?i này kh?ng t?t.”

Nh?c thanh tùng c??i ti?p nh?n nàng trong tay th??ng. “Ta v?n là mu?n h?i ng??i mu?n hay kh?ng d??ng m?t con ch?i ch?i, b?t quá hi?n t?i c?ng gi?ng nhau.”

L??ng du b?n h? hi?n t?i ch?a tr? hang ??ng càng t?i g?n thang l?u, cho nên ph?m xuan huy mang theo Tr??ng l?o s? b?n h? t?i tr??c l??ng du ? hang ?á ngoài ??ng.

,As shown below

Win365 Log In

“Là l??ng l?o s? ?i.” ?ang ? tr?i gi??ng chi?u ??n c? n??ng nghe ???c ??ng t?nh d?ng trong tay ??ng tác nói “Chúng ta là ?i theo Tr??ng l?o s? t?i làm th?ng tr? kh?o sát.”

Nh?c thanh tùng c??i ti?p nh?n nàng trong tay th??ng. “Ta v?n là mu?n h?i ng??i mu?n hay kh?ng d??ng m?t con ch?i ch?i, b?t quá hi?n t?i c?ng gi?ng nhau.”

L??ng du ph?n ?ng l?i ?ay, là làm gió cát phòng ch?ng c?ng tác kh?o sát. Ch?y nhanh ti?n lên ?i r?i hai b??c, nhi?t tình cùng nàng n?m tay.

Kh?ng riêng làn da h?o, l?ng mi c?ng tr??ng. Nh? v?y l?n lên l?ng mi, ? sa m?c kh?ng ??nh s? kh?ng mê m?t ?i. L??ng du nhìn h?n s??n m?t, y ngh? m?t phát kh?ng th? v?n h?i ch?y xa.

V? xin gió cát phòng ch?ng báo cáo quy s? tr??ng m?i n?m ??u có n?p lên, cái này c?ng trình tiêu phí kh?ng ph?i s? l??ng nh?, ch? ??n n?m nay cu?i cùng là có r?i k?t qu?.

L??ng du nói tin t??ng tràn ??y, nh?ng tam ly r? ràng chính mình th??ng pháp chính là cái giàn hoa, khó tránh kh?i có vài ph?n th?p th?m.

Win365 Football

“A?” L??ng du c?m th?y u?ng c??i c??i th?t là kh?ng th? hi?u ???c, ra nhi?m v? nh? v?y chuy?n quan tr?ng nh? th? nào có th? tùy y trì ho?n?

C?m chi?u sau, quy s? tr??ng ?em l??ng du g?i vào trong v?n phòng, quan tam h?i nàng ch?p hành nhi?m v? tình hu?ng, cu?i cùng nói phía tr??c nh?c t?i quá xu?t ngo?i ?ào t?o sau s? tình.

Nh?c thanh tùng xem nàng bi?u tình l?p t?c li?n trong sáng, d? khóc d? c??i l?c l?c ??u, gi?ng nàng d? dàng nh? v?y th?a m?n th?t ?úng là kh?ng nhi?u l?m th?y.

“Ai bi?t ???c.” L??ng du th? dài, “Nàng ng??i này nh? v?y lòng d? h?p hòi.”

C?n c? ch? ??o viên ph?n h?i g?n nh?t tình hu?ng, nh?c thanh tùng l?i cùng h?n th??ng l??ng ??i hi?n t?i tu?n tra s?p x?p l?p h?c ti?n hành ?i?u ch?nh. Qua vài thiên tài v?i xong r?i trong v?n phòng c?ng tác, tính toán ?i phía tr??c tr?m gác nhìn xem.

H?m nay có ng??i ??t nhiên l?i ?ay, cùng L??ng gia huan nói gì ?ó. L??ng du ? m?t bên xem ca ca bi?u tình, t?a h? là th?c nghiêm tr?ng s? tình.

Win365 Casino Online

L??ng du tuy r?ng trong lòng ??i kh?ng l??ng tam ng??i kêu tên này có chút kh?t m?i coi th??ng, nh?ng trên m?t v?n là cho c?ng ?? t?n tr?ng.

Hai ng??i t? trên c?a s? ?i xu?ng xem, l??ng du lúc này m?i phát hi?n chính tr? viên c?ng ?, x?u h? s? s? cái m?i, l?i cúi ??u ho khan vài ti?ng, nh? là th?t s? b? b?nh d??ng nh?.

Nh?c thanh tùng c??i nh? kh?ng c??i nhìn nàng, trêu ch?c nói “Ng??i kh?ng ph?i nói ng??i kh?ng ? b?n h? lo li?u kh?ng h?t quá nhi?u vi?c? Nh? th? nào li?n gieo tr?ng vào mùa xuan mu?n làm cái gì c?ng kh?ng bi?t.”

,As shown below

L??ng gia huan nhìn nhìn mu?i mu?i, l?i nhìn nhìn t?i truy?n l?i ng??i, bi?u tình th?p ph?n r?i r?m.

V??ng na b?n h? tr??ng h?c c?ng r?t có danh, nh?ng là so v?i A ??i chênh l?ch v?n là kh?ng nh?.

L??ng du ??o c?ng kh?ng x?u h?, l?p t?c ?em bàn tay t?i r?i n?m th??ng kia m?t bên, ti?p t?c xoa.

Win365 Horse Racing betting

L??ng du là cái ái s?ch s?, ? h?u h?n ?i?u ki?n h? t?n kh? n?ng làm chính mình quá ??n tho?i mái m?t ít.

C?ng kh?ng bi?t là nh? th? nào kh?o h?ch tuy?n ??nh, dù sao cu?i cùng nh?c thanh tùng cùng L?u Khuê b? ??nh ra t?i cùng l??ng du cùng nhau ch?p hành nhi?m v? l?n này. Ch?ng qua b?n h? hai ng??i x?ng h?, ?? bi?n thành “??ng b?y” cùng “Th? n?m thúc”. Mà l??ng du chính mình, mu?n b?t ??u thói quen b? g?i là “Chung giai”.

Nh?c thanh tùng bi?t h?n lo l?ng l??ng du, tr?nh tr?ng h??ng h?n b?o ??m nh?t ??nh s? b?o v? t?t h?n mu?i mu?i.

As shown below

Win365 Online Sportwetten

Nàng ch? c?n ngh? ??n nh?ng cái ?ó c? m? g?p phá h?, còn mu?n nh?ng cái ?ó l?u ly h?i ngo?i v?n v?t li?n c?m th?y ?au lòng. V? sau nàng kh?ng bao gi? mu?n cùng chung giai nói chuy?n.

Viên ??n ra thang, nh?c thanh tùng cùng l??ng du tìm m?t ch? c?n gió ??a ph??ng, phát lên h?a chu?n b? n??ng con th?.

L??ng du nói vài cau hoan nghênh nói, nói cho các nàng kh?ng c?n khách khí, n?u có cái gì yêu c?u c? vi?c nói cho nàng cùng h??ng c?n chính là.

,As shown below

Win365 First Deposit Bonus

Cái này l??ng du c?ng bi?t, nàng v?a m?i b?t ??u th?i ?i?m c?ng c?m th?y ch?u kh?ng n?i bên này hoàn c?nh, khá v?y kh?ng th? gi?ng u?ng c??i c??i nh? v?y a. ?em nói nh? v?y khó nghe thái ?? phan bi?t, ai thích a?!

?n xong c?m chi?u l??ng du h?ng ph?n kính nhi còn kh?ng có ?i xu?ng, ? vi?n nghiên c?u vòng vài vòng, l?i ch?y ??n bên c?nh liên ??i.

“???ng nhiên.” H??ng c?n c??i c??i, “Trên m?t ??t ng? c? ?êm ng??i s? bi?t, b?o ??m ng??i ngày h?m sau sáng s?m c? ng??i kh?ng có m?t chút ??a ph??ng kh?ng ?au ??n. Hu?ng chi ng??i ??ng quên, này trong phòng còn có l?o th? ?au.”

“?n kh?ng ?n n??ng khoai lang?” Nh?c thanh tùng l?i h?i m?t l?n, trong ánh m?t m?n hàm ch?a y c??i.

“Vì cái gì nh? v?y t??ng?” L??ng du khó hi?u. U?ng c??i c??i ? nàng t? nh? ??n l?n nh?n th?c ng??i chán ghét trình ?? tuy?t ??i có th? bài ??n ti?n tam, nh?c thanh tùng ?? nàng cái gì m?i có th? ti?p thu nàng k? h?o a.

H??ng c?n nói cau “Kh?ng c?n khách khí”, sau ?ó li?n cùng l??ng du cùng nhau v? tr??c ky túc xá.

,As shown below

Win365 Baccarat xem k?t qu? tr?c ti?p bóng ?áWin365 Casino Online

L??ng gia huan am th?m h? quy?t tam mu?n ch?y nhanh h?c ???c B?c c??ng l?i nói t? mình d?y d? mu?i mu?i, quy?t kh?ng th? làm nh?c thanh tùng ti?u t? này so quá kh?.

“Kh?ng lo l?ng a,” l??ng du c??i c??i, “Dù sao ng??i n?u hung ta ta tr? v? li?n cùng ??i ca cáo tr?ng.”

“Kh?ng lo l?ng a,” l??ng du c??i c??i, “Dù sao ng??i n?u hung ta ta tr? v? li?n cùng ??i ca cáo tr?ng.”

B?t quá L??ng gia huan nghe xong l?o s? khích l? l?i ???ng th?t, can nh?c n?u kh?ng ph?i kh?ng phát hi?n mu?i mu?i ? ngh? thu?t th??ng thiên phú ?em cay h?t gi?ng t?t ch?m tr?. L??ng du bi?t sau có chút d? khóc d? c??i, v? v? ??i ca b? vai nói cho h?n suy ngh? nhi?u.

“Ai, nhi?m v? tuy r?ng nghe t?i r?t có y t?, nh?ng ta còn là r?t t??ng vi?n nghiên c?u.” Có l? b?i vì nh?c thanh tùng cùng nàng gi?ng nhau là t? ??n Hoàng t?i, cho nên l??ng du nh?n kh?ng ???c th? l? ra ch?n ? ?áy lòng nh?ng cái ?ó y t??ng.

Kh?ng riêng làn da h?o, l?ng mi c?ng tr??ng. Nh? v?y l?n lên l?ng mi, ? sa m?c kh?ng ??nh s? kh?ng mê m?t ?i. L??ng du nhìn h?n s??n m?t, y ngh? m?t phát kh?ng th? v?n h?i ch?y xa.

L??ng du trong mi?ng nói khách khí khách khí, th?i ti?n l? tay l?i m?t chút c?ng ch?a d?ng l?i, th?ng lo?i ng??i này ti?n th?t s? là quá l?nh nhan tam tình tho?i mái.

Sa m?c m?t m?nh kim hoàng c?nh s?c cùng quê nhà thu?n tr?ng tuy?t s?n v?a lúc t??ng ph?n. Nh?c thanh tùng ??p lên m?m m?i h?t cát th??ng, nhìn cách ?ó kh?ng xa chu s?n. Kh?ng bi?t nh? th? nào, r? ràng t??ng tr?c ti?p ?i tr?m gác, cu?i cùng qu?i cái ngo?n nhi t?i r?i chu chan núi h?.

[]

Win365 Sports Betting

V??ng na nh?p nh?p m?i, kh?ng có tr? l?i.

V??ng na v?n lu?n k?p ? các nàng cùng u?ng c??i c??i chi gian kh?ng ??nh kh?ng d? ch?u, c? tình nàng còn kh?ng có bi?n pháp m?c k? u?ng c??i c??i, ch? có th? ng?nh ch?u. Nhan gia ??u là l?o s? c?p h?c sinh h? tr? hoà gi?i, b?n h? nh? th? trái ng??c.

Nh?ng ng??i khác c?ng ?i theo n? n? c??i, c?ng kh?ng ph?i là sao. Cái này vi?n nghiên c?u, chính là quy s? tr??ng phu thê cùng h?n m??i ng??i ti?n b?i cùng nhau xay lên t?i, s? h?u h?t th?y ??u là t? kh?ng ??n có. B?n h? phu thê c?m r? ? ch? này vài th?p niên, hài t? ??u là ? ch? này l?n lên, nh?ng còn kh?ng ph?i là b?n h? gia sao.

L??ng du du?i tay ng?n c?n b?n h?, n?u là này m?y cái ??i ti?u h?a t? ?i qua, u?ng c??i c??i còn kh?ng tr?c ti?p khóc nói b?n h? vi?n nghiên c?u khi d? ng??i?

Hai ng??i l?n tr??c ch?p hành nhi?m v? khi nh?n th?c, tu?i t??ng ???ng l?i ??u c?ng ?? ?u tú, có ?i?m anh hùng tích anh hùng h??ng v?.

“L?i quá m?t th?i gian, ch? bên này s? tình hi?u bi?t, chúng ta li?n cùng nhau h?i ??n Hoàng.” Nh?c thanh tùng khuyên nàng, k? th?t chính h?n l?i làm sao yên tam liên ??i các chi?n h?u ?au?

Win365 Baccarat

Tr??ng l?o s? l?i v?a ra kh?i mi?ng, v?a r?i còn mu?n cùng l??ng du day d?a r?t cu?c u?ng c??i c??i khí th? l?p t?c y?u ?i xu?ng d??i. Cúi ??u, kh?ng nói n?a.

“Kia, kia u?ng c??i c??i có ph?i hay kh?ng thích h?n?”

H?m nay lúc sau, l??ng du b?t ??u càng li?u m?ng liên h? cùng b? sung ly lu?n tri th?c, bu?i t?i ng? th?i ?i?m trong ??u ngh? ??u là khoáng v?t thu?c màu ?i?u ch? ph??ng pháp.

“L??ng l?o s?, h??ng l?o s? ng??ng ngùng, u?ng l?o s? b? l?o th? d?a t?i r?i, ?ánh th?c các ng??i th?t th?c xin l?i.” V??ng na xin l?i nói.

L??ng du các nàng nhìn nhau li?c m?t m?t cái, ph? thêm áo khoác ch?y nhanh theo ?i ra ngoài.

H?m nay th?i ti?t kh?ng t?i, tính toán ?i mua ?? v?t ng??i l?i nhi?u. Cho nên liên ??i ra m?t chi?c xe t?i, kh?ng ra Jeep.

Win365 Log In

“Chính là nh? v?y.” Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, kh?ng ??nh nàng suy ?oán. “Chung giai là b?i vì kh?ng có ti?n c?p trong nhà h? tr? k?t ti?n c?ng, phía tr??c h?i l?i ?ay c?ng ??u xài h?t, cho nên m?i g?i ?i?n tho?i tr? v? tìm ng??i, liên h? t?i r?i nàng ba ba phía tr??c nói qua ?áng tin c?y mà thúc thúc.”

“U?ng l?o s?, tr??c ?em qu?n áo ph? thêm ?i, ??ng dính l?nh.” V??ng na nói ?em áo ngoài khoác ? u?ng c??i c??i trên ng??i.

Vài ng??i kh?ng nói n?a, tr? mình t?ng ng??i suy ngh? m?t lát s? tình li?n ?? ng?, c?ng kh?ng chú y u?ng c??i c??i khi nào tr? v?, dù sao ch? ??n sáng s?m t?nh th?i ?i?m u?ng c??i c??i còn ? ng?.

Win365 Football

“Ph?c,” h??ng c?n xoa xoa nàng m?t, “Còn ng? d??i ??t ?au, ng??i bi?t ng? ? trên m?t ??t nhi?u khó ch?u.”

Tri?u ca t? tr??c ??n nay là tìm lau dài h?p tác ??ng b?n, c?ng kh?ng s? làm làm m?t cú, cho nên cùng h?n làm bu?n bán nh?ng th?t ra kh?ng c?n lo l?ng b? m?u tài h?i m?nh. Mà ?em v?n v?t mang ra biên c?nh chuy?n này Tri?u ca c?ng có chính mình ph??ng pháp, ng??i khác h?c kh?ng t?i, cho nên này v?n v?t c?ng ch? có th? t? Tri?u ca ng??i ??a.

“Thi?u sao?” L??ng du c??i c??i, kh?ng ?? b?ng khép l?i cái r??ng. “Lo?i ?? v?t này ? tinh kh?ng ? nhi?u, chúng ta trong tay ?? v?t tuy r?ng ??u thua ti?n, nh?ng là ng?m còn nhi?u l?m ?au.”

Chu s? phó l?i tuy nhiên kh?ng nhi?u l?m, nh?ng trong mi?ng khen ng?i cùng kh?ng ??nh l?i càng ngày càng nhi?u.

N?u là làm nh?c thanh tùng nghe ???c nàng l?i này, ph?ng ch?ng l?i kh?ng thích nói chuy?n ng??i c?ng mu?n nh?n kh?ng ???c h?i l?i vài cau. Này m?y tháng ng??i ch?ng l? kh?ng ph?i m?i ngày ??u ng? th?t s? h??ng? Ng?i ? vách núi bên c?nh d?a vào vách núi ??u có th? ng? ???c ng??i, ??ng nói m?t ng?.

L??ng du c?ng kh?ng ph?i cái s? khuyên ng??i, xem nàng nh? v?y c?ng ch? có th? b?t ??c d? nhún nhún vai, “Hành ?i, ta ?em ng??i nói cùng chúng ta s? tr??ng nói m?t chút, xem s? tr??ng nh? th? nào an bài ?i.”

L??ng du c?ng nh? nhàng th? ra, xem ra mang s? ?? c?ng kh?ng nàng t??ng t??ng nh? v?y khó kh?n. Nàng kh?ng ph??ng di?n này kinh nghi?m, làm nàng c?p các s? ?? gi?i gi?i thích nghi ho?c tr? l?i m?t chút v?n ?? còn hành, mu?n cho nàng d?n b?n h?n h?c t?p……

“Sách, chung ti?u th? th?t là h?o th? khí a.” B? kêu làm phòng ca ng??i li?m r?ng kh?ng quá cam tam nói.

?ay là ai sai ?au? L??ng du nói kh?ng r?.

Win365 Poker

V? xin gió cát phòng ch?ng báo cáo quy s? tr??ng m?i n?m ??u có n?p lên, cái này c?ng trình tiêu phí kh?ng ph?i s? l??ng nh?, ch? ??n n?m nay cu?i cùng là có r?i k?t qu?.

L??ng du nhìn u?ng c??i c??i d?m ti?n h?t cát oai chan, nh?c thanh tùng nghe ???c nh? là kh?ng nghe ???c nàng kêu g?i gi?ng nhau ti?p t?c ?i phía tr??c ?i t?i. Nh?n kh?ng ???c phát ra t? linh h?n hoang mang nói “Này c?ng có th? tùy ti?n ??i a?”

L??ng du cúi ??u chuy?n chính mình trên tay nh?n, kh?ng chút ?? y c??i c??i. “B?ng thúc tu?i l?n, nên ngh? ng?i m?t chút, chúng ta nh?ng ng??i tr? tu?i này, t?ng kh?ng th? l?o d?a vào các ti?n b?i.”

Win365 Football Betting

“?n kh?ng ?n n??ng khoai lang?” Nh?c thanh tùng l?i h?i m?t l?n, trong ánh m?t m?n hàm ch?a y c??i.

Chính là nh?c thanh tùng nh?m m?t l?i ng?i th?ng t?p, nh? là m?t cau c?ng ch?a nghe ???c gi?ng nhau, h? h?ng.

V??ng na nhìn ki?m tra m?n h? kh?ng h? l??ng du có chút x?u h?, gi?i thích nói “L??ng l?o s? ngài ??ng ?? y, u?ng l?o s? nàng chính là……”

“???ng nhiên.” L??ng du g?t g?t ??u, nàng l?n tr??c ?p ? h?n n?a ngày, còn c?nh cáo ??i ph??ng vài l?n ?au.

B?t quá u?ng c??i c??i nhan duyên th?t là ?? kém. V?a r?i nàng ?n c?m th?i ?i?m kén cá ch?n canh vi?n nghiên c?u ng??i ??i nàng ?n t??ng kh?ng h?o th?c bình th??ng, kh?ng ngh? t?i li?n b?n h? ?oàn ??i ng??i ??u trang kh?ng nghe ???c. Ng?i ? ch? v? Tr??ng l?o s? c?ng ch? là l?c l?c ??u, li?n ti?p t?c cùng quy s? tr??ng liêu kh?i v?a r?i nói ??n m?t n?a ?? tài.

“S? tr??ng ?ang ??i bên kia h?i am, ??n lúc ?ó n?u có n? ??ng chí t?i l?i nói, yêu c?u tr? ti?n chúng ta trong ky túc xá.” H??ng c?n nói.

Win365 Casino Online

Ng?ng ??u xem qua ?i, nh?c thanh tùng ??i nàng nói “Ch? ta.”

“Kh?ng.” H??ng c?n c?ng ?áp. M?i v?a l?n l?n nh? v?y n?a ngày, hi?n t?i có th? ng? m?i là l?.

L??ng du nhìn thoáng qua bên c?nh v??ng na cùng ??y m?t kh?ng ph?c u?ng c??i c??i, ph?n ?ng l?i ?ay ?ay là nàng còn ch?a có ?i cáo tr?ng ng??i khác li?n ?i tr??c. B?t quá xem bi?u tình, u?ng c??i c??i này tr?ng h?n là cáo kh?ng th? nào v?a lòng.

Win365 Football Betting

Hi?n t?i ng??i bình th??ng gia tuy nói ?i?u ki?n kh?ng t?t, nh?ng trong phòng nh? th? nào c?ng c?p có hai ki?n bài trí. Này gian trong ky túc xá gh? cùng cái bàn ??u là c?c ?á, duy nh?t ??u g? gia c? là l??ng du cùng h??ng c?n m?i ngày bu?i t?i ? trên gi??ng ??t ??c sách khi dùng lùn bàn g?.

K? th?t là nàng ki?p tr??c v?n d? chính là v?n v?t ch?a tr? chuyên nghi?p t?t nghi?p. Chuyên nghi?p ??i kh?u, h?c quá h?a, th?c t?p quá, ki?p tr??c v?n d? li?n l?p t?c li?n ph?i th??ng c??ng ra ngoài y mu?n. Nhan gia là h?c hai n?m th??ng th?, nàng này tính toán ?au ra ??y h?n hai m??i n?m……

Nh?c thanh tùng cùng L?u Khuê m?c k? nói nh? th? nào, m?t ng?m B?c c??ng l?i nói c?ng ?? ??a ??o, h?n n?a l?i nói th?nh tho?ng mang theo m?y cái b?n h? hành n?i nhan m?i hi?u ??n t? ng?.

Win365 Esport

L??ng du v?a r?i v?n ?ang ? th?t th?n, nghe ???c h?n nói nh?n kh?ng ???c c??i lên m?t ti?ng, nh? t?i ? nàng h?c ti?u h?c tr??c m?t ngày, ??i ca t?a h? c?ng nói kh?ng sai bi?t l?m nói.

Nh?c thanh tùng xem nàng bi?u tình l?p t?c li?n trong sáng, d? khóc d? c??i l?c l?c ??u, gi?ng nàng d? dàng nh? v?y th?a m?n th?t ?úng là kh?ng nhi?u l?m th?y.

Nh?c thanh tùng c??i c??i, nhìn v? phía l??ng du. “Ta chính là th?c nghiêm kh?c.”

“Này kh?ng ph?i tr?ng ?i?m!” U?ng c??i c??i t?c gi?n d?m d?m chan.

“Hoàn c?nh ph??ng di?n chuyên gia?” L??ng du ngh? ngh?, kinh h? h?i “T?i th?ng tr? gió cát?”

Xem ra ??c sách th?t s? r?t h?u d?ng. ?ay là l??ng du m?t ?ám các s? ?? th?o lu?n lúc sau ??n ra k?t lu?n. B?ng kh?ng nh? th? nào s? t? th??ng th? nhanh nh? v?y, b?n h? li?n tr? th? ??u ph?i lo l?ng làm tr? ng?i ch? kh?ng giúp gì ?au?!

Win365 Poker

Nh?c thanh tùng gi? tay che ? bên mi?ng ho khan hai ti?ng, che d?u ng?ng c??i y. “H?o l??ng l?o s?, chúng ta n?m ch?t th?i gian, vi?n nghiên c?u bên kia còn ch? ngài ?au.”

“Là l??ng l?o s? ?i.” ?ang ? tr?i gi??ng chi?u ??n c? n??ng nghe ???c ??ng t?nh d?ng trong tay ??ng tác nói “Chúng ta là ?i theo Tr??ng l?o s? t?i làm th?ng tr? kh?o sát.”

“Yên tam ?i,” l??ng du t? tin c??i c??i, “Ta nh? v?y th?ng minh h?c sinh, kh?ng ??nh làm l?o s? mu?n m?ng ??u kh?ng có c? h?i.”

L??ng du c??i nh?o m?t ti?ng, “C??ng ??o ng??i c??ng ??o logic.” Ng?ng ??u nhìn chung giai li?c m?t m?t cái, “Ng??i ba ba là tr?m m? t?c, so c??ng ??o còn kh?ng b?ng.”

L??ng du còn kh?ng có t?i k?p tr? l?i, L??ng gia huan tr??c th? nàng c? tuy?t. “V?n là ta giáo ?i.”

Này m?t ch??c ??u pháp các n?i ??u có b?t ??ng, b?n ng??i ?ính h?o quy c?, l?u nh?c thanh tùng m?t ng??i ?? phòng.

Win365Casino

L??ng du nhìn nhìn bi?u tình nghiêm túc Tr??ng l?o s?, l?i nhìn nhìn cúi ??u u?ng c??i c??i, r?t mu?n khuyên m?t khuyên Tr??ng l?o s?. Tr??ng l?o s? gi?ng tình ngh?a l?i có h?n cu?i, này kh?ng gi?. Chính là h?n hi?n t?i cách làm c?ng ?nh h??ng ??n nh?ng ng??i khác, l?i nh? v?y kh?ng ng?ng mà c?p u?ng c??i c??i c? h?i, kh?ng ch? có kh?ng th? làm nàng h?c gi?i, ng??c l?i s? ?áp ?i vào chính mình h?o thanh danh h?o nhan duyên.

?n xong r?i con th? l?i làm trong ch?c lát x? kích luy?n t?p, ch? ??n hai ng??i tr? l?i trong vi?n th?i ?i?m, c?m chi?u ?? thiêu h?o.

L??ng du tr? mình, nhìn nàng h?i “Vì cái gì nói nh? v?y?”

(shēn jiàn xiū) Win365 Poker

L??ng du y ?? cùng nàng liêu th??ng vài cau, nh?ng v? này chung ti?u th? nói chuy?n quá m?c am d??ng quái khí. L??ng du kh?ng m?t lát li?n b?i h? tr?n t?i, c?ng kh?ng r?nh lo l? phép, nói m?t ti?ng sau tr?n c?ng d??ng nh? ra phòng.

M?t ??i ng??i ??a b?n h? cùng v?n v?t ??a ??n chung tam nguyên lai ? biên c?nh ph? c?n m?t ch? n?i.

Xem ra ??c sách th?t s? r?t h?u d?ng. ?ay là l??ng du m?t ?ám các s? ?? th?o lu?n lúc sau ??n ra k?t lu?n. B?ng kh?ng nh? th? nào s? t? th??ng th? nhanh nh? v?y, b?n h? li?n tr? th? ??u ph?i lo l?ng làm tr? ng?i ch? kh?ng giúp gì ?au?!

Win365 Registration Offer

Kh?ng có cách nào, l??ng du cu?i cùng v?n là thành thành th?t th?t, ?em chính mình h?ng ph?n mà h?n phan n?a ?êm ch?y ra nguyên nhan nói cho nh?c thanh tùng nghe.

H?n n?a nàng nói kh?ng sai, này trên m?t ??t ?? v?t là ném, nh?ng ng?m còn có r?t nhi?u ?au. Hi?n t?i nàng ?em chung tam nguyên b?n các thu?c h? b?o h? t?i l?u vì mình dùng, v? sau nh?ng cái ?ó v?n v?t tran b?o kh?ng ph?i mu?n nhi?u ít li?n có bao nhiêu?!

L??ng du ch?y nhanh ?em h?n ?? lên, liên thanh nói kh?ng có gì, c?ng may u?ng c??i c??i cu?i cùng c?ng kh?ng ??ng t?i, b?ng kh?ng nàng m?i s? kh?ng d? dàng nh? v?y bu?ng tha nàng ?au.

Win365 Baccarat xem k?t qu? tr?c ti?p bóng ?á

Ch??ng 48

L??ng du l?p t?c có áp l?c, tuy r?ng b?n h? là ?i h?c t?p, nh?ng n?u nàng trình ?? quá kém c?ng th?t s? là m?t m?t.

“Mu?n nói chung ti?u th? kh?ng h? là chung tam gia n? nhi, có d?ng có m?u, cái kia Ly nh? vong an ph? ngh?a h?i chung tam gia, hi?n t?i b? b?t l?i c?ng là tr?ng ph?t ?úng t?i. Chính là kh?ng bi?t chung ti?u th? là nh? th? nào toàn than mà lui, cái này làm cho chúng ta Tri?u gia r?t là tò mò m?t th?i gian a.” V??ng l??ng híp m?t ??i m?t nh?, cu?i cùng h?i ra tò mò nh?t kia s? ki?n.

Win365 Football

L??ng du tuy r?ng trong lòng ??i kh?ng l??ng tam ng??i kêu tên này có chút kh?t m?i coi th??ng, nh?ng trên m?t v?n là cho c?ng ?? t?n tr?ng.

Nh?c thanh tùng m?t bên nghe l??ng du oán gi?n nói, m?t bên l?t trong tay n??ng khoai lang, l?t m?t n?a l? ra b? n??ng kim hoàng mê ng??i khoai lang nh??ng sau, ??a cho l??ng du, d?n dò nàng “C?n th?n.”

B?n h? hi?n t?i t?i b?n ng??i, cu?i cùng ch? có th? có hai cái b?i l??ng du cùng nhau ra nhi?m v?. L??ng gia huan các ph??ng di?n ??u cùng nh?ng ng??i khác kh?ng phan cao th?p, duy ??c B?c c??ng l?i nói này h?ng nh?t th??ng, m?t m? mi?ng là có th? làm ng??i nghe ra s? h?.

“Chính là nh? v?y.” Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, kh?ng ??nh nàng suy ?oán. “Chung giai là b?i vì kh?ng có ti?n c?p trong nhà h? tr? k?t ti?n c?ng, phía tr??c h?i l?i ?ay c?ng ??u xài h?t, cho nên m?i g?i ?i?n tho?i tr? v? tìm ng??i, liên h? t?i r?i nàng ba ba phía tr??c nói qua ?áng tin c?y mà thúc thúc.”

“Này m?y tháng kh?ng có cái này g?i ??u, ta giác ??u ng? kh?ng t?t, s?p m?t ng?.” Nói xong còn th? dài.

“Kh?ng.” H??ng c?n c?ng ?áp. M?i v?a l?n l?n nh? v?y n?a ngày, hi?n t?i có th? ng? m?i là l?.

Win365 Promotions

“Chính là nh? v?y.” Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, kh?ng ??nh nàng suy ?oán. “Chung giai là b?i vì kh?ng có ti?n c?p trong nhà h? tr? k?t ti?n c?ng, phía tr??c h?i l?i ?ay c?ng ??u xài h?t, cho nên m?i g?i ?i?n tho?i tr? v? tìm ng??i, liên h? t?i r?i nàng ba ba phía tr??c nói qua ?áng tin c?y mà thúc thúc.”

“?úng r?i,” phan bi?t tr??c, nh?c thanh tùng kêu ? l??ng du. “T?t Thanh Minh cúng m?, mu?n hay kh?ng ?i?”

L??ng du tr? mình, nhìn nàng h?i “Vì cái gì nói nh? v?y?”

L??ng du cúi ??u nhìn nhìn chính mình qu?n áo lao ??ng, c? c? chút, c?ng nhi?m chút thu?c màu nhu?m màu. Chính là nàng th??ng t?m r?a, th?t s? kh?ng d?. B?t quá nh?ng l?i này c?ng v? pháp cùng kh?ng than ng??i gi?i thích, n?u nhan gia quái ghét b?, nàng t? nhiên c?ng s? kh?ng th??ng v?i vàng ?i theo nhan gia b?t tay.

Ch??ng 36

“?ay là v?n v?t, ng??i nh? th? nào có th? tr?c ti?p dùng tay ?i s??” L??ng du l?nh gi?ng h?i.

L??ng du xem chung giai còn mu?n ph?n bác, c?ng kh?ng cho nàng c? h?i, tr?c ti?p ??ng d?y ra nhà ?, kh?ng ?i ?? y t?i phía sau chung giai kêu nàng tr? v? thanh am.

L??ng du da m?t dày c??i hai ti?ng, ti?p nh?n t?i nh?c thanh tùng truy?n ??t con th? chan. Nói th?t con th? th?t kh?ng tính là ?n ngon, h?n n?a c?ng kh?ng có gia v?. Ch?ng qua l??ng du tr??c kia kh?ng ?n qua c?m th?y m?i m?, hai ng??i ng?i x?m th? m?t sau g?m kh?ng nhi?u ít th?t con th?, ??n c?ng ?n có t? có v?.

H??ng c?n c??i c??i, “Ta c?m th?y ng??i n?u th?t kh?ng tr? l?i nói, nh? th? nào c?ng s? ?em g?i ??u l?y ?i.”

H?n là kh?ng có ?i. L??ng du kh?ng l?n xác ??nh ngh?, nàng nhi?u l?m suy ngh? m?t chút c?ng s? kh?ng nói ra t?i, nàng lúc tr??c kh?ng ??nh kh?ng có làm nh? v?y chán ghét s? tình.

“Kia l?i ?áp cái gi??ng……”

Ba ng??i càng liêu càng h?ng say, v??ng l??ng m?t b? ?em “??ng b?y” cùng “Th? n?m thúc” d?n vì tri k? b? dáng.

Win365Casino

“U?ng l?o s?, ngài tr??c ??ng khóc.” Nam sinh thanh am th?p ph?n d? nghe, nh?ng l??ng du t?ng c?m th?y bên trong hàm ch?a t?c gi?n cùng ?n nh?n.

L??ng du ?i r?i m?t lát li?n c?m th?y m?t m?i, nh?n kh?ng ???c m? mi?ng h?i “Nh? th? nào còn ch?a t?i a?”

V??ng na v?n lu?n k?p ? các nàng cùng u?ng c??i c??i chi gian kh?ng ??nh kh?ng d? ch?u, c? tình nàng còn kh?ng có bi?n pháp m?c k? u?ng c??i c??i, ch? có th? ng?nh ch?u. Nhan gia ??u là l?o s? c?p h?c sinh h? tr? hoà gi?i, b?n h? nh? th? trái ng??c.

L??ng du h?o tính tình cùng kh?ng ?? b?ng ? trình ?? nh?t ??nh th??ng c? v? chung giai khí th?, nàng b?t ??u ch? là khoe ra chính mình sinh ho?t, có m?t ngày ??t nhiên nh?c t?i khi còn nh? ? qu?c n?i s? tình. Cùng l??ng du nói lên nàng ?n sinh nh?t th?i ?i?m, nàng ba ba t?ng nàng m?t cái r??ng chau báu trang s?c, nói nh?ng cái ?ó ??u là chuyên m?n cho nàng tích cóp xu?ng d??i ch? nàng l?n lên ??a cho nàng.

???c ??n chu s? phó kh?ng ??nh l??ng du vui v? c??i c??i, quy?t ??nh h?m nay bu?i t?i ?n nhi?u m?t chút.

Bên c?a s? v?n d? sáng lên d?u ho? ?èn t?t, kh?ng có vài phút nh?c thanh tùng ?? ?i xu?ng lau, ?i vào nàng tr??c m?t.

Win365Casino

L??ng du h?o tính tình cùng kh?ng ?? b?ng ? trình ?? nh?t ??nh th??ng c? v? chung giai khí th?, nàng b?t ??u ch? là khoe ra chính mình sinh ho?t, có m?t ngày ??t nhiên nh?c t?i khi còn nh? ? qu?c n?i s? tình. Cùng l??ng du nói lên nàng ?n sinh nh?t th?i ?i?m, nàng ba ba t?ng nàng m?t cái r??ng chau báu trang s?c, nói nh?ng cái ?ó ??u là chuyên m?n cho nàng tích cóp xu?ng d??i ch? nàng l?n lên ??a cho nàng.

Xem ra ??c sách th?t s? r?t h?u d?ng. ?ay là l??ng du m?t ?ám các s? ?? th?o lu?n lúc sau ??n ra k?t lu?n. B?ng kh?ng nh? th? nào s? t? th??ng th? nhanh nh? v?y, b?n h? li?n tr? th? ??u ph?i lo l?ng làm tr? ng?i ch? kh?ng giúp gì ?au?!

“??i ca ng??i tr? v? ?i, v?n là bên kia s? tình quan tr?ng. Hu?ng chi lau nh? v?y ng??i c?ng ch?a h?c gi?i B?c c??ng l?i nói, ??n lúc ?ó c?ng v? pháp cùng chúng ta cùng nhau.” L??ng du l?n này nh?ng th?t ra khuyên t?i r?i ?i?m th??ng.

B?t quá u?ng c??i c??i gi?ng nh? v?n lu?n là sinh ho?t ? th? gi?i c?a chính mình trung, mu?n làm cái gì li?n làm cái ?ó, c?ng kh?ng suy xét nh?ng ng??i khác c?m th?. Gi?ng nh? là nàng phía tr??c an tam m?y ngày, vì c?ng là chính mình ti?n ?? chính mình t?n ch?c nh?n xu?ng t?i. Mà kh?ng ph?i c?m th?y Tr??ng l?o s? ??i nàng chi?u c? có thêm, kh?ng nên l?i gay chuy?n làm Tr??ng l?o s? ?i theo ch?u liên l?y linh tinh.

S? h?u nói l??ng du ch? nói b?n ph?n, nh?ng th?t ra v??ng l??ng chính mình n?o b? ra tám ph?n. B?t quá c?ng may h?n n?o b? ph??ng h??ng ?ang cùng l??ng du y.

L?u Khuê kh?ng bi?t t? ch? nào tìm m?t b? m?t ch??c l?i ?ay, ti?p ?ón Tri?u ca l?u l?i hai ng??i cho b?n h?n ?ánh bài gi?i bu?n. B?n h? làm lo?i này sinh y t?i ti?n mau, ngày th??ng t?ng kh?ng th? thi?u l?p kín m?t hai thanh, ?i?m này li?n chung tam ??u kh?ng ngo?i l?.

1.Win365 Log In

L??ng du nhìn ch?m ch?m này m?t ti?u kh?i bích ho? v?n lu?n tu ??n tr?i t?i, ch? ??n hang ?á ánh sáng th?t s? th?y kh?ng r? m?i ng?ng l?i ???c.

L??ng du nhìn thoáng qua bên c?nh v??ng na cùng ??y m?t kh?ng ph?c u?ng c??i c??i, ph?n ?ng l?i ?ay ?ay là nàng còn ch?a có ?i cáo tr?ng ng??i khác li?n ?i tr??c. B?t quá xem bi?u tình, u?ng c??i c??i này tr?ng h?n là cáo kh?ng th? nào v?a lòng.

H??ng c?n l?c ??u, bi?u tình nàng c?ng kh?ng r? l?m. M?t sau chu d??ng nghe ???c l??ng du h?i chuy?n, bu?t mi?ng th?t ra nói “Ta nghe kh?o sát t? ng??i ta nói, u?ng l?o s? hình nh? là coi tr?ng nh?c li?n dài quá.”

Win365 Sport Online

“Ng??i nói r?t ?úng.” L??ng du c?ng kh?ng h? ngh? nhi?u, l?y ra th? cùng h??ng c?n m?t ??i m?t ng?i, nhìn lên.

“Còn kh?ng có ?au.” V??ng na nói.

C?m chi?u sau, quy s? tr??ng ?em l??ng du g?i vào trong v?n phòng, quan tam h?i nàng ch?p hành nhi?m v? tình hu?ng, cu?i cùng nói phía tr??c nh?c t?i quá xu?t ngo?i ?ào t?o sau s? tình.

Win365 Slot Game

?n xong c?m chi?u l??ng du h?ng ph?n kính nhi còn kh?ng có ?i xu?ng, ? vi?n nghiên c?u vòng vài vòng, l?i ch?y ??n bên c?nh liên ??i.

“Thi?u sao?” L??ng du c??i c??i, kh?ng ?? b?ng khép l?i cái r??ng. “Lo?i ?? v?t này ? tinh kh?ng ? nhi?u, chúng ta trong tay ?? v?t tuy r?ng ??u thua ti?n, nh?ng là ng?m còn nhi?u l?m ?au.”

?áng ti?c hi?n t?i duy nh?t nhan ch?ng nh?c thanh tùng kh?ng ? tràng. Tin là th?t h??ng c?n ?au lòng xoa xoa l??ng du ??u, nói m?t cau quá ?áng th??ng.

(yín yíng)

Chu d??ng nhìn thoáng qua, dùng tay ng?n tr? mi?ng t?i g?n l??ng du bên tai nh? gi?ng nói “Ta nghe nói là b?i vì u?ng l?o s? ch?c gi?n nh?c li?n tr??ng. Nguyên lai nh?c li?n tr??ng còn s? xu?t phát t? l? phép ?i?m cái ??u gì, hi?n t?i li?n h? h?ng.”

K? th?t là nàng ki?p tr??c v?n d? chính là v?n v?t ch?a tr? chuyên nghi?p t?t nghi?p. Chuyên nghi?p ??i kh?u, h?c quá h?a, th?c t?p quá, ki?p tr??c v?n d? li?n l?p t?c li?n ph?i th??ng c??ng ra ngoài y mu?n. Nhan gia là h?c hai n?m th??ng th?, nàng này tính toán ?au ra ??y h?n hai m??i n?m……

“Các ng??i c?ng là th? ?? t?i a?” Tr??ng l?o s? có chút kinh ng?c, kh?ng ngh? t?i có th? g?p ???c ??ng h??ng.

Win365 Baccarat

Ch? là ??ng ? d??i gi??ng v? kia tính tình gi?ng nh? kh?ng th? nào h?o, nhìn l??ng du v? m?t ghét b?.

Nghe ???c nh?c thanh tùng còn nh? r? nàng phía tr??c trong lúc v? tình nh?c t?i nói, l??ng du tam tình càng t?t. B?t quá v?n là ng??ng ngùng c??i c??i, “B?i vì ta phía tr??c là n?m l?ch s? chuyên nghi?p sao.”

B?n h? là cùng u?ng c??i c??i cùng nhau t?i, t? nhiên s? c?m th?y ??i ph??ng kh?ng lo hành vi ??i chính mình có hình ?nh. Càng ??ng nói tr??ng dan c?ng ?, h?n nhìn nh?c thanh tùng khi trên m?t tràn ng?p ??ng tình.

(bǐng bó dá) Win365 Log In

L??ng du h?i ?c cu?i tu?n s? phó cách làm, hi?n t?i c?ng ch? có th? h?c theo tr??c r?p khu?n, ch? tích l?y chút kinh nghi?m l?i ch?m r?i t?ng k?t.

“Kh? n?ng kh?ng nhanh nh? v?y, b?t quá là tr??c l?i ?ay kh?o sát m?t chút, ch? ??nh k? ho?ch.” Nh?c t?i cái này h??ng c?n c?ng th?c vui v?.

L??ng du b? cái này ly do s? ngay ng??i, còn có th? n?i n?i nh?t ki?n chung tình sao? Này n?u là u?ng c??i c??i sinh ? nàng cái kia niên ??i, nhìn trong TV các c? ??c s?c di?n viên th?n t??ng nhóm, ch?ng ph?i là mu?n m?i ngày ??i ??u t??ng thay ??i ng??i truy?

(guàn fán zhī)

“?úng v?y.” L??ng du g?t g?t ??u.

L??ng du li?n u?ng c??i c??i bát quái ?n xong r?i c?m tr?a, chan thành hy v?ng nàng ? vi?n nghiên c?u trong kho?ng th?i gian này có th? ng?ng ngh? m?t ít.

“Con th??” L??ng du còn kh?ng có suy ngh? c?n th?n h?n vì cái gì h?i nh? v?y, than th? ?? tr??c m?t b??c làm ra tr? l?i, nh?n kh?ng ???c nu?t m?t ng?m n??c mi?ng.

Win365 Football Betting

“Nh? th? nào ch?c b?c a?” L??ng du tò mò h?i. H?i ra kh?u l?i c?m th?y chính mình ng? khí quá m?c vui s??ng khi ng??i g?p h?a, vì th? ho nh? hai ti?ng, ng? khí nh? nhàng l?i h?i m?t l?n, “Nàng là nh? th? nào ch?c b?c nh?c li?n l?n lên?”

L??ng du ?i r?i m?t lát li?n c?m th?y m?t m?i, nh?n kh?ng ???c m? mi?ng h?i “Nh? th? nào còn ch?a t?i a?”

L??ng du nhìn nàng ng?i ? mép gi??ng th??ng khí th?ng th? h?n h?n, m?t bên v??ng na x?u h? khuyên nàng, còn ng??ng ngùng h??ng l??ng du g?t ??u t? l?i.

(qí dǒng) Win365 Horse Racing betting

Tác gi? có l?i mu?n nói ??i gia m??i m?t vui s??ng nha

L??ng du m?c kh?ng lên ti?ng cùng các s? ?? nhìn m?t bu?i sáng, nhìn chu s? phó v?t v? m?y cái gi? tu h?o kia m?t ti?u kh?i. Nh? ??n kh?ng ti?n ??n tr??c m?t ??u nhìn kh?ng ra t?i, nh? ??n ? rách nát bích ho? trung gian, nhìn kh?ng ra cái gì bi?n hóa.

Ch??ng 44

Win365 Gaming Site

“Nh? th? nào ch?c b?c a?” L??ng du tò mò h?i. H?i ra kh?u l?i c?m th?y chính mình ng? khí quá m?c vui s??ng khi ng??i g?p h?a, vì th? ho nh? hai ti?ng, ng? khí nh? nhàng l?i h?i m?t l?n, “Nàng là nh? th? nào ch?c b?c nh?c li?n l?n lên?”

V? xin gió cát phòng ch?ng báo cáo quy s? tr??ng m?i n?m ??u có n?p lên, cái này c?ng trình tiêu phí kh?ng ph?i s? l??ng nh?, ch? ??n n?m nay cu?i cùng là có r?i k?t qu?.

Chung tam b?n h? tr??c kia nói sinh y c?ng là cái d?ng này. ??u tiên là ?em v?n chuy?n hàng hóa ??n, sau ?ó chung tam mang theo hai g? than tín ?i theo Tri?u ca nói giá, giá nói h?o sau Tri?u ca s? phái ng??i mang theo ti?n ??a b?n h? tr? l?i n?i, sau ?ó ?em v?n v?t mang quá biên c?nh tuy?n.

L??ng du là kh?ng bi?t h?n ?? t?ng ?? t?i, nàng ch? bi?t chính mình g?n nh?t trình ?? ti?n b? v??t b?c. Nhìn m?i v?a tu h?o kia m?t chút, thò l?i g?n th??ng th?c n?a ngày.

Nh?c thanh tùng c??i c??i, nhìn v? phía l??ng du. “Ta chính là th?c nghiêm kh?c.”

[]Win365 Sport Online

L??ng du ?m cánh tay c?a nàng, làm n?ng nói “H??ng c?n, ta li?n bi?t ng??i ??i ta t?t nh?t.”

Phóng bình tam thái l??ng du tr?m h? tam ?n ??nh tay, m?t l?n n?a b?t ??u ng?i luy?n t?p. L?n tr??c nàng ? B?c c??ng th?i ?i?m g?p ???c Tay B?c v?n v?t c?ng tác gi?, c?ng liêu n?i lên b? v??ng chau b?n h? t? m? táng trung mang ra t?i bích ho?.

Nh?c thanh tùng bi?t h?n lo l?ng l??ng du, tr?nh tr?ng h??ng h?n b?o ??m nh?t ??nh s? b?o v? t?t h?n mu?i mu?i.

Win365 Online Sportwetten

Chính là này c?ng kh?ng quan h? a. L??ng du ngh? ??n, nàng ái nói chuy?n thì t?t r?i. Tuy r?ng nàng còn kh?ng có ngh? th?ng su?t này hai vi?c r?t cu?c có cái gì nhan qu? quan h?, chính là c?m th?y c?ng kh?ng t? l?m.

“Ta, ta ph?i ?i, ta ph?i r?i kh?i n?i này.” U?ng c??i c??i l?n ti?ng kêu.

“Ch? nào ? u??” L??ng du kh?ng ph?c, nàng cùng h??ng c?n ??u là ái s?ch s? ng??i. H??ng c?n m?i ngày ??u ph?i c?m chuyên m?n ?i?u ch?i quét qua, th?i ti?t m?t h?o li?n ?i ph?i ch?n, nhi?u s?ch s? a.

“Nh? th? nào ch?c b?c a?” L??ng du tò mò h?i. H?i ra kh?u l?i c?m th?y chính mình ng? khí quá m?c vui s??ng khi ng??i g?p h?a, vì th? ho nh? hai ti?ng, ng? khí nh? nhàng l?i h?i m?t l?n, “Nàng là nh? th? nào ch?c b?c nh?c li?n l?n lên?”

??t nhiên nghe ???c chu s? phó nói nh? v?y, l??ng du nh?t th?i có chút chan tay lu?ng cu?ng, v?n lu?n lo l?ng cho mình kh?ng ???c, s? ?em v?n v?t phá h?y. R? ràng ngày th??ng r?t tùy ti?n ti?u c? n??ng, lúc này l?i phá l? c?n th?n.

Tr??ng l?o s? g?t g?t ??u, c?m khái nói thanh “Kh?ng sai”, sau ?ó l?i quay ??u nhìn v? phía bên ng??i ph?m m?t tr?i mùa xuan, cùng h?n nói chuy?n v?i nhau lên.

2.Win365 Online Betting

L??ng du t?y xong tóc còn kh?ng có t?i k?p ?i cáo tr?ng, quy s? tr??ng li?n mang theo m?t v? trung niên nhan l?i ?ay, nói mu?n cùng nàng cùng h??ng c?n xin l?i.

L??ng du b?t ??c d?, quy?t ??nh v?n là ?i tr??c t?y cái tóc, ch? quy s? tr??ng tr? v? ? cùng h?n báo cáo m?t chút trong ky túc xá tình hu?ng.

Nh?c thanh tùng c??i ti?p nh?n nàng trong tay th??ng. “Ta v?n là mu?n h?i ng??i mu?n hay kh?ng d??ng m?t con ch?i ch?i, b?t quá hi?n t?i c?ng gi?ng nhau.”

Win365 Log In

L??ng du nhìn thoáng qua bên c?nh v??ng na cùng ??y m?t kh?ng ph?c u?ng c??i c??i, ph?n ?ng l?i ?ay ?ay là nàng còn ch?a có ?i cáo tr?ng ng??i khác li?n ?i tr??c. B?t quá xem bi?u tình, u?ng c??i c??i này tr?ng h?n là cáo kh?ng th? nào v?a lòng.

N?u l?i ng?ng ngh? b?y ngày, kh?o sát t? kh?ng sai bi?t l?m li?n ph?i r?i ?i. ??n lúc ?ó nàng l?i nh? th? nào làm yêu l??ng du c?ng nhìn kh?ng th?y, tùy nàng ?i th?i.

“H?n là.” V??ng na kh?ng th? nào xác ??nh tr? l?i nói, “U?ng l?o s? nói có l?o th? t? nàng g?i ??u th??ng ch?y t?i.”

Win365 Baccarat

Tr? b? nh?c thanh tùng cùng L??ng gia huan ? ngoài, có khác hai v? l?n tu?i có kinh nghi?m c?nh sát nhan dan, m?t v? kêu t? dan, m?t v? kêu L?u Khuê.

L??ng du g?t g?t ??u, dùng ngón tay ch?c ch?c tr??c m?t khoai lang.

“Li?n xem m?t cái li?n coi tr?ng?” L??ng du v? m?t v? pháp ly gi?i bi?u tình.

(jiǎo qīng zhuó) Win365 Registration Offer

“Li?n tính bích ho? ?? ??u r?t h?t, ng??i c?ng kh?ng th? s?, ?ay là ??i v?n v?t l?n th? hai th??ng t?n. U?ng l?o s? c?ng là ??c quá th? ng??i, li?n h?c sinh ti?u h?c ??u bi?t kh?ng có th? du?i tay ??a ph??ng, u?ng l?o s? còn m?t hai ph?i bính m?t chút?”

Nh?c thanh tùng c??i nh? kh?ng c??i nhìn nàng, trêu ch?c nói “Ng??i kh?ng ph?i nói ng??i kh?ng ? b?n h? lo li?u kh?ng h?t quá nhi?u vi?c? Nh? th? nào li?n gieo tr?ng vào mùa xuan mu?n làm cái gì c?ng kh?ng bi?t.”

m?t ti?ng, “Nh?c thanh tùng, ng??i c?m th?y ta là s? ???ng ?ào binh ng??i sao?”

Win365 Poker

M?t ??t c?ng là g? gh? l?i l?m, còn ph? m?t t?ng quét c?ng quét kh?ng xong h?t cát, tho?t nhìn hoàn c?nh xác th?t kh?ng ???c t?t.

Nh?c thanh tùng xem nàng bi?u tình l?p t?c li?n trong sáng, d? khóc d? c??i l?c l?c ??u, gi?ng nàng d? dàng nh? v?y th?a m?n th?t ?úng là kh?ng nhi?u l?m th?y.

L??ng gia huan c?ng bi?t nàng nói có ly, l?i can nh?c trong ch?c lát, li?n nhích ng??i tr? v? b? ??i.

3.

L??ng du nói tin t??ng tràn ??y, nh?ng tam ly r? ràng chính mình th??ng pháp chính là cái giàn hoa, khó tránh kh?i có vài ph?n th?p th?m.

“Chính là nh? v?y.” Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, kh?ng ??nh nàng suy ?oán. “Chung giai là b?i vì kh?ng có ti?n c?p trong nhà h? tr? k?t ti?n c?ng, phía tr??c h?i l?i ?ay c?ng ??u xài h?t, cho nên m?i g?i ?i?n tho?i tr? v? tìm ng??i, liên h? t?i r?i nàng ba ba phía tr??c nói qua ?áng tin c?y mà thúc thúc.”

“L?i quá m?t th?i gian, ch? bên này s? tình hi?u bi?t, chúng ta li?n cùng nhau h?i ??n Hoàng.” Nh?c thanh tùng khuyên nàng, k? th?t chính h?n l?i làm sao yên tam liên ??i các chi?n h?u ?au?

“Kh?ng kh?ng kh?ng,” chu d??ng v?i vàng xua tay, “Ta chính là ? ch? này l?n lên nh? th? nào s? c?m th?y n?i này kh?ng t?t.”

Tu?i nh? nh?t s? ?? vu?t tám ph?n no b?ng, m?t tr?ng mong nhìn nàng trong tay bánh ng?, nh?c nh? h?m nay bu?i t?i tr? v? nh?t ??nh ph?i nói m?t ti?ng, ngày mai ??a c?m nh?t ??nh ph?i ??a m?t chút, s? t? này l??ng c?m ?n tuy?t ??i ??nh th??ng m?t cái tráng lao ??ng.

Xu?t ngo?i th?i gian ??nh ? tám tháng phan, cu?i cùng ??nh ra hai ng??i, là l??ng du cùng m?t v? X th? ??ng hành.

L??ng du nói ???c thì làm ???c. Chung giai hành ??ng b? h?n ch? ? trong phòng, tr??c kia nàng t?ng ? bên c?a s? kêu l??ng du qua ?i b?i nàng nói chuy?n phi?m, l?n này nàng nh?n m?y ngày kh?ng ly l??ng du, qua m?y ngày th?t s? nh?n kh?ng ???c, ?áng ti?c l??ng du ?? ?em nàng coi nh? kh?ng khí, ??i nàng l?i nói kh?ng h? ph?n ?ng.

?áng ti?c hi?n t?i duy nh?t nhan ch?ng nh?c thanh tùng kh?ng ? tràng. Tin là th?t h??ng c?n ?au lòng xoa xoa l??ng du ??u, nói m?t cau quá ?áng th??ng.

“?úng ?úng ?úng.” L??ng du dùng s?c g?t g?t ??u, “Ng??i nói kh?ng sai. Chúng ta ky túc xá l?o th? quá kiêu ng?o. N?u là ng? ? trên m?t ??t, chúng nó còn kh?ng n?a ?êm t? ta trên ng??i d?m qua ?i ?i t?n b? a.” Nói còn ??o hít vào m?t h?i.

<p>“Này kh?ng ph?i tr?ng ?i?m!” U?ng c??i c??i t?c gi?n d?m d?m chan.</p><p>Ch??ng 48</p><p>Nh?c thanh tùng bi?t h?n lo l?ng l??ng du, tr?nh tr?ng h??ng h?n b?o ??m nh?t ??nh s? b?o v? t?t h?n mu?i mu?i.</p>

L??ng du l?i l?p l?i m?t l?n. “?ó là ng??i ba ba tr?m m? tr?m t?i ?? v?t, kh?ng ph?i ng??i.”

L??ng du xem h?n nh? th? h?o tính tình, l?i ngh? t?i ? liên ??i khi nhìn ??n h?n r?n d?y ng??i b? dáng, nh?t th?i kh?ng bi?t vì cái gì có chút bu?n c??i.

K? th?t là nàng ki?p tr??c v?n d? chính là v?n v?t ch?a tr? chuyên nghi?p t?t nghi?p. Chuyên nghi?p ??i kh?u, h?c quá h?a, th?c t?p quá, ki?p tr??c v?n d? li?n l?p t?c li?n ph?i th??ng c??ng ra ngoài y mu?n. Nhan gia là h?c hai n?m th??ng th?, nàng này tính toán ?au ra ??y h?n hai m??i n?m……

L??ng du ngh? r? ràng là chính ng??i nói, này kh?ng ph?i tr?ng ?i?m cái nào l?i là tr?ng ?i?m a? L?i ngh? ??n nàng v?a t?i th?i ?i?m c?ng kh?ng thói quen ng? gi??ng ??t, lúc ?y nàng nói gì ?ó chán ghét nói kh?ng có? L??ng du n? l?c h?i ?c.

U?ng c??i c??i trong lòng kh?ng cam lòng t?ng ngh?n suy ngh? c?m nói m?y cau cham ngòi m?t chút, ?áng ti?c v?n lu?n kh?ng tìm ???c c? h?i, ng??c l?i càng ngh?n khu?t. Ch? có th? ? thu th?p ?? v?t th?i ?i?m c? y ch?m vào leng keng lo?n h??ng ???ng, ?óng c?a th?i ?i?m dùng s?c gi? c?a ?óng s?m.

Ch? ??n u?ng c??i c??i khóc ?? r?i bu?ng l?ng tay, cái kia nam sinh mang theo t?c gi?n c?ng kh?ng quay ??u l?i ?i r?i. U?ng c??i c??i còn t??ng kêu h?n, chính là m?i v?a ?? khóc gi?ng nói nh?t th?i phát kh?ng ra thanh am.

“?ay là v?n v?t, ng??i nh? th? nào có th? tr?c ti?p dùng tay ?i s??” L??ng du l?nh gi?ng h?i.

V?n d? v??ng l??ng ??i chung giai có th? toàn than mà tr? v? có th? b?o h? bên ng??i nh?ng ng??i khác th? ?o?n li?n còn t?n vài ph?n nghi v?n, lúc này nh?ng th?t ra c?m th?y gi?i thích th?ng. N?u là nguyên lai chung tam ?? v?t ??u tài ?i vào, kia ?em nh?ng ng??i này b?o h? t?i chung ti?u th? c?ng th?t s? là tr? giá kh?ng nh? ??i gi?i, c?ng khó trách sau l?i tìm kh?ng th?y ch?ng c?, ?? v?t c?ng ch?a sao.

Hai ng??i tuy r?ng ngoài mi?ng thoái thác, nh?ng b? khuyên vài cau, c?ng li?n ?m ? ng?i xu?ng v? trí th??ng.

<p>“??i ca ng??i tr? v? ?i, v?n là bên kia s? tình quan tr?ng. Hu?ng chi lau nh? v?y ng??i c?ng ch?a h?c gi?i B?c c??ng l?i nói, ??n lúc ?ó c?ng v? pháp cùng chúng ta cùng nhau.” L??ng du l?n này nh?ng th?t ra khuyên t?i r?i ?i?m th??ng.</p><p>H?n n?a nàng nói kh?ng sai, này trên m?t ??t ?? v?t là ném, nh?ng ng?m còn có r?t nhi?u ?au. Hi?n t?i nàng ?em chung tam nguyên b?n các thu?c h? b?o h? t?i l?u vì mình dùng, v? sau nh?ng cái ?ó v?n v?t tran b?o kh?ng ph?i mu?n nhi?u ít li?n có bao nhiêu?!</p><p>V??ng l??ng m?t ??i m?t nh? lóe kh?n khéo, h?n ??i chung giai kh?ng có gì hi?u bi?t, nh?ng chung tam các ti?u ?? l?i th?y quá kh?ng ít. Vì th? c?ng kh?ng cùng l??ng du nhi?u l?i, ng??c l?i l?i kéo nh?c thanh tùng cùng L?u Khuê lao n?i lên vi?c nhà, nhan ti?n lén lút ?? ra kh?ng ít chung tam ? th?i ?i?m s? tình, mu?n th?m b?n h? ?? nhi.</p>

L?n này l??ng du tr? v? th?i ?i?m, nàng các s? ?? li?n d? l?i sáu cái. Chu s? phó lúc này d?t khoát ?em sáu cá nhan chia làm hai t?, h?n cùng l??ng du các mang m?t t?. Nh? v?y giáo lên càng có hi?u su?t, h?n n?a c?ng có th? làm tr? ng?i ch? kh?ng giúp gì, s? kh?ng xu?t hi?n vài ng??i tr? th? d? l?i ng??i ch? có th? làm nhìn tình hu?ng.

L??ng du v?n d? chính là ly lu?n v?ng ch?c chính là ??ng th? ph??ng di?n mu?n kém m?t ít. Lúc này vài tháng kh?ng có ??ng th?, ngay t? ??u luy?n t?p c?m th?y tay c??ng cùng ??u g? gi?ng nhau, tay run lên dính thu?c n??c li?n t? nhi?u, m?t kh?ng c?n th?n chú t??ng th?i ?i?m kim tiêm l?i c?m oai.

“???ng nhiên kh?ng ph?i.” Nh?c thanh tùng kh?ng chút do d? tr? l?i.

“?ay là làm sao v?y?” L??ng du cau mày h?i.

Ngày h?m sau v?a lúc ngh?, l??ng du cùng h??ng c?n tính toán cùng liên ??i xe cùng ?i n?i thành mua ?? v?t, k?t qu? v?a lúc nhìn ??n u?ng c??i c??i ch?y ch?m ?i theo b??c ?i t?i nh?c thanh tùng phía sau.

Chu d??ng h?i ?c m?t chút, ?em chính mình t? ng??i khác ch? ?ó nghe t?i bát quái thu?t l?i c?p l??ng du. “Hình nh? là biên c?nh bên kia có ??t phát s? ki?n, nh?c li?n tr??ng d?n ng??i qua ?i x? ly. K?t qu? u?ng l?o s? l?i kéo xe kính chi?u h?u kh?ng cho h?n ?i, m?t hai ph?i làm h?n nghe chính mình ?em nói cho h?t l?i m?i b?ng lòng bu?ng tay.”

4.

H??ng c?n nhìn ra nàng th?n thùng, c?ng kh?ng b?t l?y nàng nói, cùng nàng nói lên ngày mai s? có hoàn c?nh ph??ng di?n chuyên gia l?i ?ay kh?o sát.

L??ng du v?i h?n m?t tu?n, s?a ???c r?i m?t kh?i l?n b?ng bàn tay khu v?c. Chu s? phó còn mang theo quy s? tr??ng t?i “Nghi?m thu”, trong ánh m?t l?i là vui m?ng l?i là kiêu ng?o.

Nh?c thanh tùng l?c ??u, khóe mi?ng mang theo y c??i. “Chúng ta n?m ?ó sao có th? nh? nhàng nh? v?y.”

Win365 Horse Racing betting

Nh?c thanh tùng d?ng l?i ??ng tác nhìn v? phía nàng, phát hi?n l??ng du trên m?t là hàng th?t giá th?t kh?ng yên lòng bi?u tình. Do d? m?t chút, nh?n xu?ng ?n ngay nói th?t xúc ??ng. “Chính tr? viên còn ?, chúng ta liên ??i các chi?n s? s? ?i theo cùng nhau h? tr?.”

L??ng du b?t ??u v?n là mu?n m?t b??c m?t t? h?i, có n? n?p ?n lúc ?y h?c ?i làm. ? l?p l?i m?y ch?c l?n lúc sau, hình thành c? b?p ky ?c, ?? kh?ng c?n t? h?i có th? d?n ??u ??ng tác, còn có vài ph?n nhàn tam b?t ??u cùng nh?c thanh tùng nói chuy?n phi?m.

L??ng gia huan am th?m h? quy?t tam mu?n ch?y nhanh h?c ???c B?c c??ng l?i nói t? mình d?y d? mu?i mu?i, quy?t kh?ng th? làm nh?c thanh tùng ti?u t? này so quá kh?.

(zuǒ qiū zǐ hán) Win365 Horse Racing betting

B?i v?y tuy r?ng v?n ch?a ??i chung giai tr?m ph?n tr?m tín nhi?m, nh?ng Tri?u ca v?n là nh?n kh?ng ???c ra tay tr??c th?m cái ??n t?t cùng.

L??ng du ch?y nhanh ?em h?n ?? lên, liên thanh nói kh?ng có gì, c?ng may u?ng c??i c??i cu?i cùng c?ng kh?ng ??ng t?i, b?ng kh?ng nàng m?i s? kh?ng d? dàng nh? v?y bu?ng tha nàng ?au.

“Nga. Chung ti?u th? nói r?t ?úng, chúng ta nh?ng kh?ng có làm cái gì trái v?i lo?n k? s? tình.” V??ng l??ng ?i theo c??i c??i, trong ??u t? ??ng ?em nàng l?i này y t? phiên d?ch thành b?n h? ?em s? h?u ch?ng c? ??u tiêu h?y, l?i ?em t?i danh ??u ??y ??n Ly nh? trên ng??i.

(cì kǎi lín) Win365 Sports Betting

“Kia, kia u?ng c??i c??i có ph?i hay kh?ng thích h?n?”

L??ng du tuy r?ng kh?ng r? ràng l?m tr? b? s? tình gì, nh?ng c?ng có th? phát giác t?i ??i ca là lo l?ng cho mình m?i có th? do d?. Vì th? ch? ??ng m? mi?ng khuyên h?n, làm h?n kh?ng c?n lo l?ng cho mình.

“B?n tháng?” L??ng du có chút kh?ng th? tin ???c, “Nói nh? v?y nàng phía tr??c cùng nàng ba ba b?n tháng kh?ng có th?ng qua ?i?n tho?i liên h? quá, nàng c?ng ch?a c?m th?y k? quái?”

Win365 Poker

Này m?t ch??c ??u pháp các n?i ??u có b?t ??ng, b?n ng??i ?ính h?o quy c?, l?u nh?c thanh tùng m?t ng??i ?? phòng.

L??ng du b?t ??c d?, quy?t ??nh v?n là ?i tr??c t?y cái tóc, ch? quy s? tr??ng tr? v? ? cùng h?n báo cáo m?t chút trong ky túc xá tình hu?ng.

“Các ng??i c?ng là th? ?? t?i a?” Tr??ng l?o s? có chút kinh ng?c, kh?ng ngh? t?i có th? g?p ???c ??ng h??ng.

(jū xuě màn)

B?t quá u?ng c??i c??i gi?ng nh? v?n lu?n là sinh ho?t ? th? gi?i c?a chính mình trung, mu?n làm cái gì li?n làm cái ?ó, c?ng kh?ng suy xét nh?ng ng??i khác c?m th?. Gi?ng nh? là nàng phía tr??c an tam m?y ngày, vì c?ng là chính mình ti?n ?? chính mình t?n ch?c nh?n xu?ng t?i. Mà kh?ng ph?i c?m th?y Tr??ng l?o s? ??i nàng chi?u c? có thêm, kh?ng nên l?i gay chuy?n làm Tr??ng l?o s? ?i theo ch?u liên l?y linh tinh.

Càng kh?ng tr? v?. L??ng du ? trong lòng hung t?n ngh?, làm ng??i t??ng l?i nói kh?ng c? h?i nói, ngh?n ch?t ng??i!

V??ng l??ng m?t ??i m?t nh? lóe kh?n khéo, h?n ??i chung giai kh?ng có gì hi?u bi?t, nh?ng chung tam các ti?u ?? l?i th?y quá kh?ng ít. Vì th? c?ng kh?ng cùng l??ng du nhi?u l?i, ng??c l?i l?i kéo nh?c thanh tùng cùng L?u Khuê lao n?i lên vi?c nhà, nhan ti?n lén lút ?? ra kh?ng ít chung tam ? th?i ?i?m s? tình, mu?n th?m b?n h? ?? nhi.

Ng??i t?i t? x?ng kêu v??ng l??ng, là Tri?u ca bên ng??i m?t cái ?ánh t?p.

B?n h? là cùng u?ng c??i c??i cùng nhau t?i, t? nhiên s? c?m th?y ??i ph??ng kh?ng lo hành vi ??i chính mình có hình ?nh. Càng ??ng nói tr??ng dan c?ng ?, h?n nhìn nh?c thanh tùng khi trên m?t tràn ng?p ??ng tình.

Nh?c thanh tùng xem nàng ?em m?t ch?n ? kh?n quàng c? nhìn kh?ng t?i bi?u tình, còn t??ng r?ng nàng còn ? kh?ng cao h?ng, vì th? l?i m? mi?ng nói “L?p t?c li?n ??n, l?i kiên trì trong ch?c lát.”

“B?i vì kh?ng có ti?n,” nh?c thanh tùng cham ch?c c??i c??i, “V? này chung ti?u th? th?t s? thiên chan ?áng s?. Nàng ph? than sau khi ch?t nguyên b?n vài th? kia ??u b? v?n là nàng ph? than ng??i chi?m cho riêng mình, nàng mu?n ph?i v? t?i, l?i nhào l?n b?n h?, lúc này m?i ngh? t?i báo nguy cái này ch? y.”

“L??ng l?o s?.” Nh?c thanh tùng b?t ??c d?, chính mình v?a r?i kia m?t ??i ?o?n l?i nói nàng s? là m?t cau ??u kh?ng có nghe ti?n l? tai.

“Hoàn c?nh ph??ng di?n chuyên gia?” L??ng du ngh? ngh?, kinh h? h?i “T?i th?ng tr? gió cát?”

Win365 Sportsbook

Tri?u ca t? tr??c ??n nay là tìm lau dài h?p tác ??ng b?n, c?ng kh?ng s? làm làm m?t cú, cho nên cùng h?n làm bu?n bán nh?ng th?t ra kh?ng c?n lo l?ng b? m?u tài h?i m?nh. Mà ?em v?n v?t mang ra biên c?nh chuy?n này Tri?u ca c?ng có chính mình ph??ng pháp, ng??i khác h?c kh?ng t?i, cho nên này v?n v?t c?ng ch? có th? t? Tri?u ca ng??i ??a.

V??ng na b?n h? tr??ng h?c c?ng r?t có danh, nh?ng là so v?i A ??i chênh l?ch v?n là kh?ng nh?.

Nh?c thanh tùng c??i ti?p nh?n nàng trong tay th??ng. “Ta v?n là mu?n h?i ng??i mu?n hay kh?ng d??ng m?t con ch?i ch?i, b?t quá hi?n t?i c?ng gi?ng nhau.”

Ng??i t?i kh?o sát c?ng kh?ng c?n t?t c? m?i ng??i b?i, quy s? tr??ng tr??c tiên nói ch? y?u là vì cùng nh?ng ng??i khác chào h?i m?t cái.

?n xong c?m chi?u l??ng du h?ng ph?n kính nhi còn kh?ng có ?i xu?ng, ? vi?n nghiên c?u vòng vài vòng, l?i ch?y ??n bên c?nh liên ??i.

“Ai, các ng??i ng? r?i sao?” L??ng du nh? gi?ng h?i.

。Win365 Baccarat xem k?t qu? tr?c ti?p bóng ?á

Expand Text
Related Articles
Win365 Online Game

Win365 Promotions

L??ng du ??i Tr??ng l?o s? ?n t??ng kh?ng t?i, chính là cái này niên ??i th??ng th?y x? s? ?n hòa ??i nhan thành kh?n ph?n t? trí th?c, chính là bên ng??i tr? th? kém m?t chút.

“Kh?ng t?i.” Chu s? phó ??ng ? m?t sau, g?t g?t ??u cho nàng m?t cau tán thành.

Nh?c thanh tùng m?t bên nghe l??ng du oán gi?n nói, m?t bên l?t trong tay n??ng khoai lang, l?t m?t n?a l? ra b? n??ng kim hoàng mê ng??i khoai lang nh??ng sau, ??a cho l??ng du, d?n dò nàng “C?n th?n.”

Win365 First Deposit Bonus

Win365Casino

L??ng du ?m cánh tay c?a nàng, làm n?ng nói “H??ng c?n, ta li?n bi?t ng??i ??i ta t?t nh?t.”

“Mu?n nói chung ti?u th? kh?ng h? là chung tam gia n? nhi, có d?ng có m?u, cái kia Ly nh? vong an ph? ngh?a h?i chung tam gia, hi?n t?i b? b?t l?i c?ng là tr?ng ph?t ?úng t?i. Chính là kh?ng bi?t chung ti?u th? là nh? th? nào toàn than mà lui, cái này làm cho chúng ta Tri?u gia r?t là tò mò m?t th?i gian a.” V??ng l??ng híp m?t ??i m?t nh?, cu?i cùng h?i ra tò mò nh?t kia s? ki?n.

L??ng du mang theo kh?ng tha giúp h?n thu th?p ?? v?t, L??ng gia huan l?i ?em còn sót l?i th?i gian ??u dùng ? d?n dò nh?c thanh tùng th??ng.

Win365 Sports Betting

Win365Casino

Xem ra ??c sách th?t s? r?t h?u d?ng. ?ay là l??ng du m?t ?ám các s? ?? th?o lu?n lúc sau ??n ra k?t lu?n. B?ng kh?ng nh? th? nào s? t? th??ng th? nhanh nh? v?y, b?n h? li?n tr? th? ??u ph?i lo l?ng làm tr? ng?i ch? kh?ng giúp gì ?au?!

“H?.” L??ng du ??ng ? ngoài c?a tr??ng ra m?t ng?m tr?c khí, ha ra m?t t?ng s??ng tr?ng.

Tay B?c bên kia các ??ng chí nh?c t?i t?i c?ng là m?t tr?n th? dài, h?o h?o mà ?? v?t, ?? b? b?n h? sinh s?i h?y di?t r?i. V?n d? ??i d??i m?t ??t này ?ó v?n v?t còn có th? h?o h?o mà ngh? ng?i m?y tr?m n?m, hi?n t?i b? ng??i c??ng ch? phá h?y, b?n h? c?ng có th? làm ch? có th? gia t?ng ch?a tr?.

Win365 Slot Game

Win365 Best Online Betting

“Này th?t là cu?i cùng m?t l?n, c??i c??i.” Tr??ng l?o s? ng? mang m?i m?t nói.

H??ng c?n l?c ??u, bi?u tình nàng c?ng kh?ng r? l?m. M?t sau chu d??ng nghe ???c l??ng du h?i chuy?n, bu?t mi?ng th?t ra nói “Ta nghe kh?o sát t? ng??i ta nói, u?ng l?o s? hình nh? là coi tr?ng nh?c li?n dài quá.”

L??ng du g?t g?t ??u, ch? là m?t nh? c? kh?ng có nang lên t?i.

Win365 Sports Betting

Win365 Online Betting

L??ng du ??u ph?i r?o b??c ti?n lên ?i chan sinh s?i d?ng l?i, sau này ??y hai b??c, nhìn thoáng qua ??t ? b? b?p th??ng ?? v?t là chính mình cùng h??ng c?n, lúc này m?i xác ??nh kh?ng có ?i sai.

L??ng du l?c l?c ??u, ng? khí mang theo vài ph?n oán trách. “??i ca ng??i nói cái gì ?au, ta nh? v?y th?ng minh h?c cái gì c?ng bi?t, nh? th? nào s? b? m?ng.” Nói xong còn có chút ??c y nhìn nh?c thanh tùng li?c m?t m?t cái.

Tuy r?ng h?n kh?ng ph?i h?c ngh? thu?t, nói kh?ng nên l?i cái gì phan tích ?ánh giá, nh?ng nhìn trên t??ng bích ho? c?ng có th? c?m nh?n ???c ngh? thu?t m? l?c. T?a nh? b?n h? tam nguy?n là b?o v? qu?c gia, cái kia biên c?nh tuy?n chính là b?n h? trách nhi?m gi?ng nhau. Hang ?á mê ng??i bích ho?, chính là l??ng du cùng quy s? tr??ng b?n h? nguy?n y c?m r? ? sa m?c ly do.

....

relevant information
Hot News

<sub id="51815"></sub>
  <sub id="33849"></sub>
  <form id="20512"></form>
   <address id="77095"></address>

    <sub id="97081"></sub>

     Win365 Baccarat Keonhacai sitemap Win365 Blackjack truc tiep bong da u21 Win365 Blackjack truy?n hình tr?c tiêp bóng ?á Win365 Baccarat keo nha cai hom nay
     Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam qatar| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Baccarat kenh truyen hinh truc tiep bong da| Win365 Blackjack s? ?? online| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á world cup 2018| Win365 Esport truc tiep bong da nu| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á cúp c1 h?m nay| Win365 Blackjack truc tiep bong da 247| Win365 Blackjack ghi l? ?? online| Win365 Baccarat xem lai truc tiep bong da| Win365 Esport xem truc tiep bong da ngoai hang anh hom nay| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á malaysia| Win365 Esport choi loto online| Win365 Esport xsmb chu nhat| Win365 Blackjack xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam và uae| Win365 Blackjack xsmn thu6| Win365 Esport h? trong l? ??| Win365 Blackjack xsmt thu 2|