Win365 Poker,win365 vtv6 fpt tr?c ti?p bóng ?á

News...   2020-11-28 01:09:42

  Win365 Sports Betting,win365 vtv6 fpt tr?c ti?p bóng ?á

“Kia c?ng l?i ?n chút, ?ói ??n mau, ?n nh? v?y ?i?m n?i nào ??.” V?i th? nói l?i b? thêm kh?i cá, “Nghe L?c Lang nói, ?n cá hài t? c? linh, ng??i n?m th?, ?ay là tan ??u b?p làm.”

“Nha ??u ch?t ti?t kia, ?ánh cái gì th?y? T??ng b?ng ch?t ta sao?” Lan nhi kêu lên.

Th?m L?c Lang d? khóc d? c??i, ?em v?i th? tr?n an h?o “N??ng, canh ??i nhan phu thê là v?a cùng ti?u th?t t??ng nh?n, ngh? ??n nhìn xem ng??i, ng??i yên tam, kh?ng ph?i ti?p ti?u th?t ?i.”

“B?n h? vì cái gì kh?ng tr?c ti?p t?i h?i ta?” T? ch? ho?n ho?n, kh?ng h? r?t n??c m?t, h?i.

  /p>

“Mi?n l?.” Hoàng ?? v?y v?y tay, hai b??c ?i ??n th??ng ??u, ném ra v?t áo ng?i xu?ng nói, “Tr?m ? bên ngoài nghe nói ??c phi x? ly cung v? m?t nh?c b?t kham?”

……

“Quá ti?u tính, m?t khác hai cái thêm vào ?i th?i.” H? nguyên d?ch ??i Th?c phi nói, ??i v? th? ba nu?i n?ng chính mình m?u phi, h? nguyên d?ch v?n là t??ng ??i than m?t. Th?c phi t? ??u chí cu?i li?n kh?ng có quá nhi t?, ch? có m?t n? nhi, vì n? nhi t??ng lai ??i h?n cùng C?u hoàng ?? v?n lu?n kh?ng t?i. H? nguyên d?ch c?ng là sau l?i m?i bi?t ???c

win365 vtv6 fpt tr?c ti?p bóng ?á

  Win365 Casino Online,win365 vtv6 fpt tr?c ti?p bóng ?á,

Tác gi? có l?i mu?n nói Bu?i t?i còn có m?t ch??ng

Hai ng??i cùng nhau ?i tr??c c?p hoàng ?? th?nh an, trên ???ng h? nguyên d?ch c? y th? ch?m b??c chan, nh?ng là h?n nào bi?t ?au r?ng, chính h?n ?i m?t b??c phía sau ng??i hai b??c m?i có th? ?u?i theo, hu?ng chi là than th? m?i m?t ngày này, hoa nhài ? phía sau c? h? ch?y ch?m m?i có th? ?u?i k?p.

Bi?t kh?ng có bi?n pháp che gi?u, Th?m L?c Lang thành thành th?t th?t nói th?ng ra.

??n n?i d?m n??c t??ng ?t cay linh tinh ?ó là t??ng ??u kh?ng c?n suy ngh?. C?n b?n là kh?ng có kia ngo?n y. Kh?ng có nhu c?u li?n s? kh?ng sinh s?n. Lam m? c?ng là hi?u ??o ly này.

  

M? tu? có th? là v?a r?i ?n ch?p d?a chu?t, này s? li?n th?nh m?t chén cháo tr?ng. Lam m? còn l?i là l?a ch?n cháo ??u ??. Phía tr??c u?ng lên h?o chút thiên cháo tr?ng, ch? là ?i?n no r?i b?ng, chính là nàng khí huy?t v?n là thi?u m?t chút, b?ng kh?ng g??ng m?t này c?ng s? kh?ng v?n lu?n ??u kh?ng có huy?t s?c.

“T? t?!” Xem hoa nhài mu?n ?n, Thái T? m? mi?ng ng?n tr?, xem nàng ?em chi?c ??a bu?ng, h??ng chính mình n?i này nhìn qua, Thái T? m?i ti?p t?c h?i cung n?, “Ng? Thi?n Phòng khi nào th??ng tan ?? ?n?”

“Ng?c Nhi, ?ay là m?u than cho ng??i l?u.” Canh phu nhan v? m?t vui m?ng m? ra ??u gi??ng m?t cái r??ng, t? gi?a l?y ra m?t cái h?p ??a cho t? ch?.

“N??ng n??ng, n??ng n??ng.” Bên ng??i cung n? kêu g?i ??c phi c?ng kh?ng thèm nhìn.

  win365 vtv6 fpt tr?c ti?p bóng ?á,

Ch? l?y t?i chanh, lam m? dùng t?i ch? có gia v? liêu làm m?t cái t? b?t t??ng ch?p d?a chu?t. Bên c?nh m? tu? ?? xem tr?n tròn m?t, chính mình chính là nh?t th?i kh?ng chú y nh? th? nào d?a chu?t li?n bi?n thành nh? v?y.

“Phu nhan chê c??i, s? sách nh?ng liên quan ??n m?t ph? riêng t?, d? dàng nh? v?y l?y ra t?i nh? th? nào có th? hành? H?n n?a l?o n? cái d?ng này, c?ng kh?ng có ph??ng ti?n ?i l?y.” N?u là d? dàng làm tra xét s? sách, h?n này qu?n gia m?t m?i h??ng nào phóng, ng??i trong ph? v? sau còn kh?ng ??u ??n nghe nàng.

“Phúc h?a t??ng y, khi còn nh? ?n kh?, li?n ch? l?n lên h??ng phúc ?au.” V?i th? an ?i nói.

Ch??ng 84 Thái T? ( nh? )

Related

Related
  • Win365 First Deposit Bonus
  • Win365 Lottery
  • Win365 Baccarat
  • 24h News Top