Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

lì qiū cuì

Time:2021-01-21 02:32:32

“Kia ???ng nhiên, ta th??ng xuyên giúp ta gia gia ph?i th?o d??c, nh?n th?o d??c nh?ng nhi?u, v? sau ta còn mu?n cùng gia gia gi?ng nhau ???ng lang trung, kh?ng, ta ph?i làm ??i phu.” Phan tr?ng v?i kh?ng ng?ng g?t ??u, tin t??ng m??i ph?n nói.

Lam Tam Lang b?n h? quá ti?u c?ng quá lùn, lam Tam Lang th?m chí tr?c ti?p ?em lam minh thành c?p ?m lên, làm lam minh thành ??ng ? chính mình trên vai.

Cho nên này s? ? Lam gia, lam l?o ng? l?i nói ??u so lam l?o ??i h?u d?ng, cái khác nhi t?, lam l?o hán coi tr?ng lam l?o ??i, nh?ng có lam l?o ng? ?, lam l?o hán ??u nghe lam l?o ng?.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“H?, ng??i nh?ng ??ng cùng ta ?o?t, h?n là c?a ta.” L?o ??u nhi v?a th?y ??n l?o gi? l?p t?c v? m?t ?? phòng.

“Mau ??n khê ?i t?y t?y ?i.” Lam Tam Lang nói.

Nh?ng lam minh thành nào nguy?n y, m?t b? dù sao ng??i ?i ta c?ng ?i.

Lam Ly th? cùng lam l?o nh? còn có ti?u Ly th? ??u nh? nhàng th? ra, n?u kh?ng ph?i c? k? Tri?u th? tam tình, này s? ti?u Ly th? ??u t??ng l? ra t??i c??i t?i.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“Ti?u c?ng t?, ng??i tên là gì, gia ? n?i nào, tu?i linh bao nhiêu?” Tu?n m? l?o gi? h??ng t?i lam minh thành h?i.

Lam Nh? Lang c?ng kh?ng tin, “T? Lang tài h?c nh?n th?c bao lau a, ? nhà li?n bút l?ng ??u ch?a t?ng l?y quá ?au, sao có th? vi?t ra nh? v?y t?, dù sao ta là kh?ng tin.”

L?o ??u nhi tuy r?ng t??ng m?o bình phàm, ?n m?c c?ng bình th??ng, nh?ng m?t ng??i khí ch?t c?t gi?u h?n ?? t?ng ??c quá th?, là v? pháp dùng ngo?i t?i chi v?t che d?u.

“Này, thiên h??ng t?u l?u toàn mu?n, c?ng kh?ng h?o m?t tính toán chi li c?t t?i bán.” Tri?u ?? t? v? m?t xin l?i mà nhìn nh?ng ng??i khác, này s? c?ng là chu?n b? bán cho thiên h??ng t?u l?u.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“Trung”

“Thiên c? t? hành tung b?t ??nh, ai bi?t khi nào tr? v?, ng?c th? tr?i sinh th?ng tu?, nh? v?y th?n ??ng nh? th? nào có th? mai m?t ? Hoa S?n.”

“Ch?m, chúng ta thiên h??ng t?u l?u toàn mu?n.” Thiên h??ng t?u l?u ch??ng qu?y v?n là ?i ngang qua n?i này, v?a nghe ??n ??i xà th?t li?n tò mò l?i ?ay, v?n ?ang t??ng nói gi?i, nh?ng v?a th?y m?i ng??i ??u c?m th?y h?ng thú, th?m chí Tri?u ?? t? m?t b? mu?n l?u l?i t? mình ?n b? dáng, này ch??ng qu?y c?ng nh?n kh?ng ???c.

Nh?ng là hi?n t?i B?ch H? khách ?i?m ra n?m l??ng b?c, Tri?u ?? t? t? nhiên h??ng v? B?ch H? khách ?i?m.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Lam minh thành c? nh? v?y tr? m?t mà nhìn này ?ó huynh ?? ?em ?áy c?p ?au, h?n c?ng kh?ng qu?n, yên l?ng mà ?n, c?ng bi?t này kh?ng ph?i m?t c?m ??n gi?n c?m, cho nên ?n tr??c no l?i nói.

Lam l?o ng? nói “Cha, v?n là làm Tam Lang cùng T? Lang l?u t?i Hoa S?n ?i, nghe nói Hoa S?n b? th? nhi?u n?m, nh?ng ?? t?ng chính là ra quá qu?c s?, t??ng quan còn có t? ph? kh?ng ít ??i quan. Tin nh?c t?i Tam Lang ?? bái s?, T? Lang còn nh?, h?n n?a Hoa S?n c?ng giáo ??c sách bi?t ch?, c?ng kh?ng v?i nh?t th?i.”

Lam l?o tam nhìn nhìn lam l?o nh? li?c m?t m?t cái, g?t g?t ??u “N??ng, li?n quá k? Tam Lang c?p nh? ca ?i.”

Lam bu?c t? nghe ti?ng, v?a th?y ??n là lam Tam Lang cùng lam minh thành, v?i ?? ?i t?i, “Các ng??i nh? th? nào t?i.”

M?t ?ám hài t?, nh? ??n 6 tu?i, l?n ??n m??i m?t tu?i, m??i hai ng??i vào núi, nh? th? nào kh?ng cho ng??i lo l?ng.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Tri?u th? l?i nói r?i xu?ng, ti?u Ly th? c?ng nóng n?y, h?i lam l?o ng?, lam l?o ng? ??i hai cái cháu trai thói quen l?i là có chút hi?u bi?t, l?p t?c nói “Tam Lang T? Lang sáng s?m li?n lên luy?n v?, này s? nên là ?i ra ngoài ch?y b? ?i.”

Lam Tam Lang b?n ra m?t m?i tên c?ng ?i theo ch?y t?i.

H? oa này m?t m?i tên phi th??ng chu?n, v?a v?n trát ??n ?u?i r?n, tê tê ti?ng vang, ??i xà b? ch?c gi?n, h??ng v? phía b?n h? nhanh chóng ?ánh úp l?i.

B?t quá duyên ph?n làm h?n tr??c g?p ???c l?o ??u nhi, h?n n?a ??i này hi?n t?i ?em h?n ???ng b?o l?o ??u nhi, lam minh thành c?ng phi th??ng có h?o c?m, cho nên h?n t??ng l?o ??u nhi ???ng s? phó c?a h?n.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

??n n?i phan tr?ng, tuy r?ng v? d?ng ?i?m, nh?ng xà c?ng ??u tiên là h?n phát hi?n, cho nên ??i gia c?ng ch?a nói cái gì.

Lam Tam Lang cùng th??ng tàu bay cùng tu?i, v?a nghe ??n th??ng tàu bay ??i ca c?ng là b? quá k?, t?c kh?c c?m th?y th??ng tàu bay than thi?t m?t ít.

?ánh r?n ?ánh gi?p ??u, ?ay m?i là trí m?ng m?t chuy?n, n?u kh?ng ph?i lam minh thành, ??i xà nh?ng kh?ng nhanh nh? v?y ch?t.

C?m sáng ?n chính là cháo tr?ng cùng rau ngam, dùng ngày h?m qua gà du xào v?n là r?t th?m.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Tri?u ?? t? thanh am vang d?i, trung khí m??i ph?n, này m?t kêu li?n ?em ph? c?n ng??i ??u h? qua t?i, tr?m m?y can ??i xà th?t, ??i gia lòng hi?u k? ??u vay l?i ?ay.

Thanh huy?n t? bên này nghe ???c li?u tr?ng khiêm lên núi th?i ?i?m nh?ng th?t ra kinh ng?c, h?n cùng li?u tr?ng khiêm xác th?t là t??ng giao ?? giao.

“Nhìn xem phan tr?ng.” Lam minh thành này s? c?ng quán ??n trên m?t ??t nói.

Tri?u ?? t? thanh am vang d?i, trung khí m??i ph?n, này m?t kêu li?n ?em ph? c?n ng??i ??u h? qua t?i, tr?m m?y can ??i xà th?t, ??i gia lòng hi?u k? ??u vay l?i ?ay.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“Ta n?i thanh d??ng th? vi?n s?n tr??ng li?u tr?ng khiêm, ti?u t?, ng??i nh?ng nguy?n bái ta làm th?y?” Li?u tr?ng khiêm kh?ng có kêu kh?i, l?i m?t l?n chính th?c h?i lam minh thành.

Mà lam minh thành h?m nay bi?u hi?n kh?ng th? nghi ng? là Lam gia tam ??i ?u tú nh?t xu?t chúng, m?i ng??i ??u ??n c?n thi?t th?a nh?n, lam minh thành quá loá m?t.

Nói Tri?u ?? t? li?n thét to ra ti?ng, “M?i m? ??i xà th?t, ?i ngang qua d?o ngang qua ngàn v?n ??ng b? qua a, ??i xà ??i b?, th?t n?n t??i ngon, m?t tr?m t?i can ??i xà th?t, ch? còn m??i l?m can, ch? còn m??i l?m can, bán xong li?n kh?ng có, ch?y nhanh mau t?i mua a.”

B?t quá th??ng t?ch mu?n tham gia khoa c?, tr? b? thay ??i h? t?ch, quá k? m?t chuy?n ??o v?n là th??ng có.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

X?n xao, ng??i chung quanh ?? s? ngay ng??i, nhìn c? c?i nh? lam minh thành ?oán trúng m?t cái l?i m?t cái, h?n n?a ?áp v?a nhanh v?a chu?n, ?oán ?? ?èn quán ???ng tr??c thành lam minh thành m?t ng??i bi?u di?n.

Not dressing up

Ti?u Ly th? Tri?u th? này ?ó ???ng n??ng s?m ??u khóc, th?n tr??ng cùng lang trung bên này bi?t ???c chính mình t?n t? c?ng ?i theo vào núi, ??u v?i tri?u t?p trong th?n thanh tráng niên vào núi tìm ng??i.

Mà lam minh thành là n?u hoa, li?n ngh? cách l?i tránh tr? v?, cho nên l?i kéo lam Tam Lang ?i ?oán ?? ?èn n?i ?ó.

Lam minh thành nói “Ta cùng ca ca ra t?i ch?y b?, ch?y ??n n?i này.”

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Lam Tam Lang nói li?n ph?i ??ng lên, lam minh thành h??ng h?n l?c ??u, “Ca, ng??i ??i, xem ta.”

“Trung”

N?u kh?ng ph?i phan tr?ng, lam minh thành c?ng kh?ng bi?t ?i?n th?t cùng nhan sam lá cay tr?ng nh? th? nào, n?i nào có th? ?ào ??n ?i?n th?t cùng nhan sam.

Lam minh thành cùng lam Tam Lang ? th?n biên ch?y vài vòng, ch?y ??n lam bu?c t? gia li?n d?ng l?i, lam bu?c t? c?ng ? chính mình c?a nhà luy?n v? ?au.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Lam minh thành n?i này ??o có chút mu?n ?i ?oán ?? ?èn, này s? c?ng là m?t tr?ng mong mà nhìn cách ?ó kh?ng xa ?oán ?? ?èn, trong lòng ngh? ?oán ?? ?èn có cái gì khen th??ng, ??o có th? ?i th? m?t chút.

Lúc tr??c v?n là b?n h? c?p Tam Lang cùng T? Lang v? lòng, lúc này m?i ?? h?n m?t n?m th?i gian, Tam Lang kh?ng ?? c?p t?i, T? Lang l?i nh? th? ??i bi?n hóa, c?ng làm lam ??i Lang cùng lam Nh? Lang kinh h?i.

Lên núi, lam bu?c t? m?t ??n nói “Li?n chúng ta m?y cái?”

Lam minh thành b?n con th?, li?n v? r?ng minh thành, còn có th?i th?o d??c c?ng v? cá nhan s? h?u, ch? có th?t r?n m?i là ??i gia cùng nhau phan.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Này s? lam Tam Lang gi?ng m?t cái b? th??ng ti?u hung thú gi?ng nhau, c? khu?n m?t ??u v?n v?o, có m?t lo?i b? v?t b? c?m giác.

Tr? b? c?t t?i n?u canh, lam minh thành tính tính b?n h? m?t ng??i ít nh?t có th? phan tám can nhi?u th?t, lam minh thành cùng lam Tam Lang hai huynh ?? t?ng c?ng li?n có m??i b?y can nhi?u th?t.

L?p t?c, lam l?o hán tam v?a ??ng, nói “B?ng kh?ng l?u Tam Lang ? Hoa S?n luy?n v?, T? Lang ?? có ??c sách thiên phú c?ng ??ng l?ng phí r?t, làm T? Lang tr? v? ??c sách ?i.”

B?i vì là ?n t?t, cho nên c?ng c?ng kh?ng có ??c thúc, b?t quá ??o c?ng nói cho b?n h?, n?u là g?p chuy?n có th? ? trong thành tìm ng??i.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Này s? Lam gia toàn gia ai c?ng kh?ng có r?i ?i, ??i gia tìm v? trí ng?i, nhìn lam l?o ng? b?n h?.

Nhi?u n?m nh? v?y, lam Ly th? có m?t cái th?t sau khúc m?c, ?ó chính là ngóng tr?ng chính mình con cháu có th? kh?o ra c?ng danh, th?m chí làm ??i quan.

“Ch?ng l? quá k?, ng??i li?n kh?ng nh?n ta cái này ?? ???”

Lam bu?c t? nghe ti?ng, v?a th?y ??n là lam Tam Lang cùng lam minh thành, v?i ?? ?i t?i, “Các ng??i nh? th? nào t?i.”

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Lam Ly th? v?a nghe c?ng là tam ??ng, này h?n hai m??i can th?t n?u là l?y v? ?i, l?o thái thái cùng ??i Chu th? n?i ?ó kh?ng ??nh mu?n m?t n?a, kia còn kh?ng b?ng bán ?au.

H?m nay ??n phiên ti?u v??ng th? làm c?m sáng, ti?u v??ng th? c?ng s?m ?i lên, th?y lam l?o ng? ? trong san ??c sách, v?i ?i ?em hai cái nhi t? ?ánh th?c, thúc gi?c hai cái nhi t? ??c sách ?i h?c ???ng.

[]

Lam l?o ng? c??i, cái này cháu trai xác th?t th?ng tu? h?n ng??i, h?n n?a ??u c?ng c? linh, ph?n ?ng mau, th?c làm cho ng??i ta thích.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Cho nên lam Tam Lang l?i b? thêm m?t cau, “Ti?n chúng ta l?u tr?, kh?ng cho trong nhà.”

“Oa, th?t là ?áng s?.” Phan tr?ng tr?c ti?p khóc lên, chan ??u m?m.

Lam bu?c t? h?n cha n? l?c cùng nhi t? làm t?t quan h?, này s? ??u nh?n kh?ng ???c t?u lam bu?c t?, th?t s? là quá làm ng??i lo l?ng.

Lam Tam Lang bái ??u b?t ??c d?, lam bu?c t? nói “T? Lang c?ng cùng ?i ?i, h?n than th? kh?ng kém.”

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“Có th? hay kh?ng là m?nh trung có ki?p s??” Li?u tr?ng khiêm ngh? ngh? nói.

B?i vì lam Tam Lang kh?ng ? nhà, cho nên lam l?o tam cùng Tri?u th? trong lòng tuy r?ng bi?t tr??ng t? bi?n thành cháu trai, nh?ng còn kh?ng có m?nh li?t c?m giác.

Lam minh thành tuy r?ng ng??i ti?u, nh?ng c?ng bi?t ?ánh r?n ?ánh gi?p ??u, h?n n?a có bu?c t? cùng h? oa b?n h? qu?n l?y xà, chính mình v?n là có th? tìm c? h?i.

H?n ti?p nh?n thanh d??ng th? vi?n ba m??i n?m, ba m??i n?m a, nh?ng thanh d??ng th? vi?n t?i r?i trên tay h?n sau, li?n v?n lu?n b? v?n lam th? vi?n c?p ?è n?ng, ??o kh?ng ph?i li?u tr?ng khiêm th? nào c?ng ph?i cùng quy có ??c tranh, ch? là c?ng kh?ng t??ng thanh d??ng th? vi?n ? trên tay h?n xu?ng d?c, ? h?n sinh th?i nh? v?y tinh th?n sa sút ?i xu?ng.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

R?i ?i bên dòng su?i, ??i gia duyên ky hi?u m?t ???ng ?i t?i ?i lui, ??t nhiên phan tr?ng l?i kêu m?t ti?ng, “N?i này có m?t oa tr?ng.”

B?ch H? khách ?i?m ch?n mua cùng móng ng?a qu?y kh?ng làm, tr??c t?i sau nói, n?i nào ??n phiên sau l?i ng??i.

“Kia ???ng nhiên, ta th??ng xuyên giúp ta gia gia ph?i th?o d??c, nh?n th?o d??c nh?ng nhi?u, v? sau ta còn mu?n cùng gia gia gi?ng nhau ???ng lang trung, kh?ng, ta ph?i làm ??i phu.” Phan tr?ng v?i kh?ng ng?ng g?t ??u, tin t??ng m??i ph?n nói.

“Th?t r?n canh chín, mau c?m chén t?i.” Có ng??i li?n h??ng t?i lam minh thành b?n h? ?ám hài t? này h?.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Nàng t?n t? là th?n ??ng a.

Lam l?o ??i là tr??ng t?, n?u là phan gia, lam l?o hán cùng lam Ly th? kh?ng ??nh là ?i theo lam l?o ??i, mà Lam gia nh?t ti?n ?? còn l?i là lam l?o ng?.

“Kh?ng, nh?ng ng??i này t??ng m?o phúc tr?ch tham h?u, g?p chuy?n b? c?c thái lai.” Thanh huy?n t? s? s? chòm rau, mày ??u ninh ? bên nhau, c?ng ngh? kh?ng ra m?t cái nguyên c? t?i.

“T? Lang tránh ra, nguy hi?m.” Lam Tam Lang viên m?c m? to tê thanh quát.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Lam l?o tam cùng Tri?u th? c?ng là vui v? cùng, lam Ly th? càng là t??i c??i ??y m?t, nhi t? t?n t? có nh? v?y xu?t chúng ??c sách thiên phú, lam Ly th? trong lòng so lam l?o hán càng h?.

“Ai nha, là tam th?t, v?n khí th?t t?t.” Phan tr?ng lúc này m?i nói xong l?i kinh h? ra ti?ng, “A, là nhan sam, T? Lang mau t?i ?ào.”

Nh?ng th?t ra lam l?o ng? m? mi?ng “Ta ?? th?y T? Lang t?, hi?n gi? nh?ng th?t ra ti?n b? r?t l?n, T? Lang còn tu?i nh? th?ng tu? h?n ng??i, thiên phú ? ta phía trên.”

Lam gia kh?ng có phan gia, ??i gia cùng ? d??i m?t mái hiên, kh?ng có mau thu?n là kh?ng có kh? n?ng.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“Trung”

“Li?u hi?n ??, cái gì phong ?em ng??i th?i t?i.” Thanh huy?n t? cùng li?u tr?ng khiêm nh?ng th?t ra l?o ng??i quen, thanh huy?n t? m?t l?n g?p chuy?n b?t bình k?t b?n li?u tr?ng khiêm, th??ng xuyên qua l?i c?ng thành tri giao b?n t?t.

??i v?i Hoa S?n bái s? s? tình, n?u là kh?ng có xu?ng núi g?p ???c li?u tr?ng khiêm, lam minh thành kh? n?ng s? l?a ch?n ? Hoa S?n h?c ngh?, nh?ng hi?n t?i h?n l?i t??ng cùng li?u tr?ng khiêm h?c.

Lam Tam Lang ?ám ng??i t?i r?i ?oán ?? ?èn ch?, hai m?t m?t b?i ?en, n?i này vay quanh kh?ng ít ng??i ??c sách.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Dù sao lam Tam Lang ??i lam minh thành chính là mê chi t? tin.

?áng ti?c b?n h? m?t l?i ?ay, l?i kh?ng có tìm ???c, li?n có chút nh?t chí tr? v? ?ào b?y r?p.

“Có nhan sam cùng tam th?t các ng??i mau t?i a!.” Phan tr?ng ??i ??i gia h?.

Tác gi? có l?i mu?n nói Th??ng giá, hy v?ng ??i gia nhi?u h?n duy trì, ?i?m ?ánh ??t mua c?t ch?a, c?ng có th? nh?n l?i cùng ti?u ng? th?o lu?n c?t truy?n nga.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“A, là con th?.” Phan tr?ng ??t nhiên kinh h? h? m?t ti?ng.

Cho nên này s? ? Lam gia, lam l?o ng? l?i nói ??u so lam l?o ??i h?u d?ng, cái khác nhi t?, lam l?o hán coi tr?ng lam l?o ??i, nh?ng có lam l?o ng? ?, lam l?o hán ??u nghe lam l?o ng?.

“?ay là T? Lang?” Lam ??i Lang l? ra hoài nghi th?n s?c, này tin m?t trên t?ng c?ng c?ng kh?ng có nhi?u ít cau nói, nh?ng tr?ng ra d? hi?u, h?n n?a chính y?u là này tin th??ng t?, tuy r?ng còn mang theo vài ph?n non n?t, nh?ng so ??i Lang cùng Nh? Lang t? vi?t khá h?n nhi?u.

H?m nay h?n là là phi th??ng cao h?ng, này s? mang lam minh thành b?n h? ?i lên c?ng là mu?n h?i r? ràng lam minh thành than ph?n, sau ?ó s?m m?t chút làm lam minh thành chính th?c bái s?, tránh cho b? quy có ??c c?p ?o?t.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

“Là là là, ng??i Hoa S?n ng??i tài ba xu?t hi?n l?p l?p, nh?ng các ng??i Hoa S?n kh?ng ph?i kh?ng h?i th? s? sao, ng?c th? là khoa c? liêu, l?u t?i các ng??i Hoa S?n, chính là mai m?t. Dù sao h?n li?n ? ta thanh d??ng th? vi?n, thiên c? t? khi nào tr? v?, ta l?i d?n h?n t?i g?p thiên c? t?.” Li?u tr?ng khiêm theo ly c? g?ng.

Lam minh thành tay nh? m?t lóng tay, t? v? mu?n mua này ?? ?èn.

Ch? là b?n h?n kh?ng bi?t chính là, này hai ng??i ch? c?n m?t ch?m m?t li?n kh?ng ?úng.

Lam Tam Lang b?n ra m?t m?i tên c?ng ?i theo ch?y t?i.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Nh? ca t? nh? li?n che ch? h?n, lam l?o tam ??i cái này ca ca c?m tình là r?t sau, càng kh?ng nói lúc này ?ay l?i c?u h?n, b?ng kh?ng què chan chính là h?n.

“Trung”

Lam Tam Lang b?n ra m?t m?i tên c?ng ?i theo ch?y t?i.

Lam ??i Lang cùng lam Nh? Lang ?n c?m sáng, ??i lam Tam Lang cùng lam minh thành kh?ng th?y, c?ng kh?ng có h?i nhi?u, hai anh em c?ng là m?t ?êm kh?ng ng? h?o giác.

Win365 Football vtv3 hd tr?c ti?p bóng ?á

Núi sau d? thú nhi?u c?ng nguy hi?m, b?n h? c?ng kh?ng mu?n lúc này ?i vào m?o hi?m, r?t cu?c tu?i còn nh?, h?n n?a ng??i nhi?u, ??n b?o ??m ??i gia an toàn.

latest articles

Top

<sub id="71458"></sub>
  <sub id="51678"></sub>
  <form id="46892"></form>
   <address id="96517"></address>

    <sub id="75515"></sub>

     Win365 Online Game truc tiep bong da giao huu Win365 Online Game vtc1 tr?c ti?p bóng ?á Win365 Esport k?t qu? tr?c ti?p bóng ?á anh Win365 Online Game so de online
     Win365 Esport tr?c ti?p bóng da| Win365 Esport truc tiep bong da so| Win365 Online Game xem tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Football tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam thái lan world cup| Win365 Football tr?c tiêp bong da| Win365 Football các trang cá ?? bóng ?á uy tín| Win365 Football truc tiep bong da so| Win365 Online Game l?ch t??ng thu?t tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á pháp| Win365 Esport l?ch phát tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football xem vtv6 tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Esport vtv6 hd tr?c ti?p bóng ?á hom nay| Win365 Online Game btv5 truc tiep bong da| Win365 Esport truc tiep bong da cup c1| Win365 Football choi de| Win365 Online Game tr?c ti?p bóng ?á liverpool| Win365 Esport xem tr?c ti?p bóng ?á c1| Win365 Online Game xoilac.tv tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Esport truc tiep bong da nu seagame 29|