Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

lóu xiǎo hán

Time:2020-12-01 10:37:08

N?m ?ó h?n c?ng t?ng d? tam b?ng b?ng mà nhìn tr?m gia ch? v? trí, ?áng ti?c th?c l?c kh?ng ??, ch? có th? ?m h?n thoái nh??ng. Nhi?u n?m nh? v?y qua ?i, ?? là th?t tu?n chi n?m c? kh?i tri?u, d? tam nh? c? ch?a gi?m.

Phó ti?u ng? kh?ng ngh? t?i, hai cái ca ca m?t ngoài b?t ??ng thanh s?c, k? th?t ?? th? nàng tính toán qua, c?m th?y c? thanh van xem nh? cái ?? t? cách ??i t??ng.

Phó ti?u ng? trong lòng t?ng ?á l?n r?i xu?ng ??t, c? ng??i ??u c?m th?y nh? nhàng, thu h?i di ??ng h? ti?u khúc li?n chu?n b? h?i v?n phòng, k?t qu? m?i v?a ?i hai b??c, trên hành lang thang máy ?inh m?t ti?ng, c?a thang máy khai, ngay sau ?ó t? bên trong ?i ra v? m?t hung th?n ác sát phó minh ngh?a.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

“N?m ?ó r?t cu?c phát sinh chuy?n gì, chúng ta ??u kh?ng r? ràng l?m.” Phó ti?u ng? ?i ??n h?n bên ng??i, l?i kéo h?n tay, nh? nhàng qu? qu?, nói “Ca, ng??i ??ng quá kh? s?.”

“Cách nhìn c?a ?àn bà, nh? th? thi?u kiên nh?n, có th? nào ???c vi?c? Ng??i ??n xem tr?ng nàng.” C? kh?i tri?u nói.

?i cách vách lau khi, phó hi?u ly l? c? tuy?t nh?ng ng??i khác theo sau, ch? là làm cho b?n h? ? d??i l?u ch?, phó ti?u ng? kh?ng yên tam, t??ng ?i theo, c?ng b? phó minh l? ng?n c?n.

“Ta mu?n tìm ng??i, cho nên…… V?n d?ng m?t ít quan h?, tra xét ng??i chuy?n bay tin t?c, t?i h?m qua li?n ??n bên này, sau ?ó c?p nh? ca g?i ?i?n tho?i, b? h?n nói, bi?t các ng??i ? tam h?i, sáng nay li?n ch?y t?i, bên này t?t nh?t khách s?n c?ng li?n này m?t nhà.”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

L?o thái thái ?i qua ?i, ng?i vào h?n bên ng??i, ngh? ngh? h?i “L?n này ng??i có n?m ch?c?”

?ó là h?n th? gi?i quan s?p xu?ng thanh am.

G?p ng??i nguy?n y l?u l?i, phó d?ng r?t là vui m?ng, ??i c? thanh van nói “??i lát n?a là cho ng??i an bài m?t phòng ngh? ng?i, v?n là ??n ti?u ng? phòng ngh? ng?i, khó ???c các ng??i ti?u t? mu?i c?m tình t?t nh? v?y.”

Phó minh l? nguyên b?n ??ng ? m?t bên ?n d?a, nghe ???c phó minh ngh?a nói, h?n v?i vàng thò qua t?i, ?o?t l?y phó minh ngh?a di ??ng xem m?t cái, ngay sau ?ó l? ra m?t b? vui s??ng khi ng??i g?p h?a t??i c??i.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó ti?u ng? ngay ng??i, “B?ng kh?ng ?au?”

“Ta xem ng??i quy?n c??c c?ng phu kh?ng t?i, tính cách c?ng th?c r?ng r?i, còn t??ng r?ng ng??i phòng h?n là cùng nam hài t? gi?ng nhau.” C? thanh van nói.

Phó minh l? cùng c? thanh van cách m?t cái kh?ng v?, th?t s? kh?ng th? g?p phó ti?u ng? th??ng v?i vàng l?y lòng c? thanh van, li?n chua nói “C? ti?u th?, ti?u tam x??ng cá a, b? t?p ??n y?t h?u li?n kh?ng h?o.”

C? ?ng th?a l?y ra chính mình di ??ng, m? ra nào ?ó video, sau ?ó ??a cho c? kh?i tri?u, nói “Ngày ?ó ta ?i tham gia phùng l?o ti?c m?ng th?, kh?ng ch? có nghe ???c m?t ít v? c? thanh van thú s?, còn ng?u nhiên gian ?ánh v? nàng chuy?n t?t!”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó ti?u ng? v?i nh?c tay ?ánh g?y hai ng??i ??i ch?i gay g?t, “??i ca nh? ca, s? tình c?ng kh?ng ph?i các ng??i t??ng nh? v?y, th?t s?, ta th?, t? t? kh?ng ??nh s? kh?ng cái gì k? quái s?!”

Huynh mu?i hai l?n ??n trong y?n h?i, v?n lu?n ch? b?n h? tr? v? phó minh ngh?a, tr??c tiên h?i phó ti?u ng?, “V?a m?i ch?y ch?y ?i ?au? Minh l? nh? th? nào ? trong ?i?n tho?i r?ng l?n ti?ng nh? v?y?”

Xem ra quá nhi?u nam nhan theo ?u?i c?ng là th?ng kh?.

Hai ng??i l?i nói m?t h?i l?i nói, sau l?i c? thanh van bên kia có ng??i kêu h?n, hai ng??i m?i c?t ??t ?i?n tho?i.

Phó ti?u ng? xem m?t cái ch? ?n m?t lát mì n??c, l?i c?m th?y quá l?ng phí.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó ti?u ng? m? màng h? ?? mà ?n xong b?a sáng, l?i m? màng h? ?? trên m?t ??t phó minh l? Land Rover, ch? ph?c h?i tinh th?n l?i, m?i phát hi?n chính mình cùng c? thanh van ??u ng?i ? nh? bài trên ch? ng?i.

Phó ti?u ng? m?t ???ng b? xách th??ng 46 lau, l?i b? xách ti?n phó minh ngh?a v?n phòng, con ???ng bí th? th?t cùng phó minh l? v?n phòng, kh?ng ch? có r??c l?y ?n d?a qu?n chúng chú y ánh m?t, còn r??c l?y phó minh l? theo ?u?i b?n h? vào v?n phòng.

K? có ti?n cùng b?i r??u n?, g?p d?p thì ch?i, sao có th? s? có th?t c?m tình.

C? thanh van tr??c tiên ?i khai phòng, sau ?ó ?em m?t than n? trang thay th?, ??i thành ??n gi?n tr??ng t? áo thun qu?n jean, c?ng thêm giày th? thao, thanh tu?n l?i ánh m?t tr?i, tho?t nhìn li?n cùng cái sinh viên d??ng nh?.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

L?y nàng kh?ng có bi?n pháp, c? thanh van ch? có th? chính mình h??ng bên trong ??t tr?ng ?i ??n, kia h?n là này ti?u khu duy nh?t m?t kh?i khá l?n ??t tr?ng, ??t tr?ng th??ng còn phóng m?y cái t?p th? hình khí c?, bên c?nh có cái l?o ph? nhan chính mang theo cháu gái ? ch?i ?ùa.

Phó ti?u ng? c?m l?y ba l? nh?y xu?ng xe, ??ng yên sau tò mò mà ??a m?t nhìn b?n phía.

C? thanh van h?i nàng thích nam sinh lo?i hình, nàng vì cái gì s? nh? t?i cái kia tra nam??

“Ta r?i gi??ng, hi?n t?i ? d??i l?u nhà ?n ?n b?a sáng.”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó minh ngh?a tr?ng m?t nhìn phó minh l? li?c m?t m?t cái, xoay ng??i ng?i vào ??n ng??i trên s? pha, hai tay ?m ng?c, hai chan giao ?i?p, nh? m?t cái t?i cao th?m phán quan d??ng nh?, cao l?nh mà m? mi?ng “Hành, ng??i gi?i thích.”

Nguyên lai ?ay m?i là chan t??ng! Phó ti?u ng? th? phì phì mà du?i tay ?i ni?t nàng ca cánh tay, nói “Ca ng??i nh? th? nào có th? nh? v?y, bán ??ng ta!!”

C? kh?i tri?u u?ng m?t mi?ng trà, gi??ng m?t coi ch?ng ?ng th?a, r?t là c?m khái mà nói “Ng??i là ta nhìn sinh ra, nhìn l?n lên, này h?n hai m??i n?m tình c?m, có th? so ng??i cái kia kh?ng ?áng tin c?y ba ba mu?n nhi?u ??n nhi?u a.”

Ph??ng thúc ??ng ? bên c?nh c??i nhìn m?t h?i, m?i l??ng ra b?n than ba ph?i s? tr??ng ??c bi?t, nói “Nh? thi?u, mau ??ng náo lo?n, ti?u th? m?i v?a ?n no, nháo quá l?i h?i s? tiêu hóa b?t l??ng.”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó minh l? v?a b?c mình v?a bu?n c??i mà nói “Ng??i mu?n ghét b? c?ng ??ng ng?i, chính mình ?i thuê chi?c ti?n nghi!”

Phó ti?u ng? trong lòng c?m th?y k? quái, phó minh l? tho?t nhìn kh?ng gi?ng nh? là ??t phát k? t??ng mu?n ?i du l?ch, h?n h?n là có m?c ?ích tính, ch? là kh?ng ngh? làm ng??i trong nhà bi?t, cho nên c? y kh?ng nói.

“Phó thi?u, ng??i kh?ng nói gi?n ?i, này hai cái ??u là mu?i t? a!” A Huy cùng phó minh l? ch?ng th?c.

Phó ti?u ng?……

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó minh l? lúc này m?i bu?ng ra phó ti?u ng?, quay ??u ??i ph??ng thúc nói “Ph??ng thúc, c?m n??c xong ng??i lên l?u giúp ta thu th?p cái hành ly, ta mu?n ra n?m xa nhà.”

Not dressing up

L?o ph? nhan l?i nói “Ta kia phòng ? lúc ?y c?ng thuê c?p m?t cái n?i khác t?i n? nhan, nghe nói nàng cùng ch?t n? nhan là b?ng h?u, sau l?i còn b? c?nh sát kêu ?i h?i chuy?n r?t nhi?u l?n.”

Phó ti?u ng? phát hi?n còn ??nh x?o, l?o ph? nhan mu?n cho thuê phòng ? ? l?u ba, mà n?m ?ó phó minh l? m? m? thuê phòng ? thì t?i l?u b?n.

R? ràng còn ? sinh h?n khí, r?i l?i b?i vì h?n m?t ít ??ng tác nh? mà tim ??p gia t?c, phó ti?u ng? c?m th?y chính mình s?p phan li?t thành hai n?a.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

C? thanh van……

Phó minh l? híp m?t, h?i nàng “Ng??i có ph?i hay kh?ng ng?m cùng nàng ??t thành cái gì giao d?ch?”

Phó ti?u ng?……

C? thanh van xem trên t? ??u gi??ng có cái th?c ?áng yêu m? ni ti?u c?ng t?, li?n tùy tay c?m l?y t?i th??ng th?c, nghe nàng nói nh? v?y, nói “Cái nào n? sinh kh?ng ngh? yêu ???ng? Ch? là kh?ng g?p ???c th?i, thích cái gì lo?i hình?”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó ti?u ng? ch?p ch?p m?t, nu?t xu?ng trong mi?ng ?? ?n, bình t?nh mà nói ra tr??c ?ó chu?n b? t?t ly do, “Ta nh? r? có m?t l?n tham gia y?n h?i sau, ng??i ? trong xe nói, nói nghe ???c m? m? ng??i cu?i cùng d?ng l?i ti?u huy?n thành, ch? tin t?c xác ??nh, ng??i li?n s? qua ?i m?t chuy?n, cho nên ta ?oán ng??i hi?n t?i mu?n qua ?i n?i ?ó.”

Phó ti?u ng? gi??ng m?t tr?ng h?n “Kh?ng th?.”

? phó ti?u ng? ?? ngh? h?, hai ng??i vào khách s?n nhà ?n, ?i?m hai phan s?m m?t chút, li?n ng?i xu?ng nói chuy?n.

A Huy ?i tu?t ?àng tr??c m?t, phó minh l? ?i ?? nh?, phó ti?u ng? ?i ?? tam, c? thanh van c?n phía sau, nh?ng b?i vì quá m?c h?c ám, ?i t?i ?i t?i, c? thanh van li?n bi?n thành cùng phó ti?u ng? sóng vai, còn ? t?m m?t th?t s? xem kh?ng r? l?m ch? r?, du?i tay ?i d?t phó ti?u ng? tay.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

“C?m ?n ng??i tin t??ng ta, ta ?? làm Quan C?ng ?oàn ??i ?i gi?i quy?t, là ai b?o liêu, c?ng kh?ng sai bi?t l?m ?i?u tra ra, ng??i yên tam, than ph?n c?a ng??i s? kh?ng b? cho h?p th? ánh sáng.”

Sau ?ó h?i phó minh l? “Bu?i sáng cái kia ??i m? n? ?au? Cùng ng??i mu?i là m?t ??i cái kia.”

Phó ti?u ng? nghe h?n gi?i thích, mày tr??c sau khóa ch?t.

Phó ti?u ng? nh?p mi?ng c??i, kh?ng khách khí mà v??n tay ?i, y b?o h?n d?t.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

A Huy tr?a h?m ?ó li?n tìm ng??i quen h? tr? làm qua h? th? t?c.

Phó minh l? ?ang ? ?n trái cay tiêu th?c, nghe ??n ?ó, nh?n kh?ng ???c v?t b? n?a, nói “Ta kh?ng ??ng y!”

Phó d?ng kh?ng vui mà li?c h?n m?t cái, l?i quay ??u ??i c? thanh van nói “Ng??i có r?nh li?n t?i ch?i, chúng ta tùy th?i hoan nghênh.”

A Huy mang theo b?n h? ba ng??i ?i vào trong ?ó m?t ??ng ??n nguyên lau, thang l?u ánh sáng th?c ám, xúc kh?ng ?èn, nh?ng vài t?ng ?èn ??u h?ng r?i.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

“C?m ?n ng??i tin t??ng ta, ta ?? làm Quan C?ng ?oàn ??i ?i gi?i quy?t, là ai b?o liêu, c?ng kh?ng sai bi?t l?m ?i?u tra ra, ng??i yên tam, than ph?n c?a ng??i s? kh?ng b? cho h?p th? ánh sáng.”

?i?n tho?i kia ??u r? ràng m?t ??n, ch? c? thanh van l?i l?n n?a m? mi?ng th?i ?i?m, thanh tuy?n l?i kh?i ph?c ngày th??ng b? dáng.

B?i vì phó d?ng b?o m?t c?ng phu làm ???c ??, hi?n gi? ba cái ti?u hài t? ??i chính mình m? m? tin t?c ??u bi?t chi r?t ít, sau khi l?n lên tuy có n?ng l?c tra, nh?ng có th? tra ???c t? li?u c?ng phi th??ng thi?u.

Phó ti?u ng? nghe h?n gi?i thích, mày tr??c sau khóa ch?t.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

C? kh?i tri?u hòa ái g?t g?t ??u, “Nghe nói ng??i g?n nh?t t?t c? ??u b?n r?n tranh th? Use h?p tác?”

Phó minh l? nga m?t ti?ng, nói “Ti?c m?ng th? ngày ?ó ta g?p ph?i, li?n ? ng??i cho ta g?i ?i?n tho?i kia s?.”

Ch? h?n r?i ?i, phó minh ngh?a m?i ??i phó d?ng nói “H?n mu?n ?i khi?n cho h?n ?i, trong c?ng ty h?n ph? trách kia kh?i, ta s? giúp h?n nhìn ch?m ch?m.”

Phó ti?u ng? phát hi?n còn ??nh x?o, l?o ph? nhan mu?n cho thuê phòng ? ? l?u ba, mà n?m ?ó phó minh l? m? m? thuê phòng ? thì t?i l?u b?n.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

C? ?ng th?a trong m?t hi?n lên m?t tia tàn nh?n, áp l?c c?m xúc, nói “Thúc c?ng, ta tr??c nay c?ng ch?a ?em h?n tr? thành ph? than, h?n kh?ng x?ng.”

Phó d?ng l?c ??u, c??i nói “Ta là ch? ch? c?m tình cái lo?i này.”

H?n nhìn xem bao lì xì, l?i nhìn xem phó ti?u ng?, trong m?t có nghi ho?c, “Li?n này?”

L?y nàng kh?ng có bi?n pháp, c? thanh van ch? có th? chính mình h??ng bên trong ??t tr?ng ?i ??n, kia h?n là này ti?u khu duy nh?t m?t kh?i khá l?n ??t tr?ng, ??t tr?ng th??ng còn phóng m?y cái t?p th? hình khí c?, bên c?nh có cái l?o ph? nhan chính mang theo cháu gái ? ch?i ?ùa.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó d?ng nh? t?i chính mình hai cái nhi t? phía tr??c ??u c? y theo ?u?i c? thanh van, li?n nói “Ng??i v? n??c c?ng r?t lau r?i, khi nào t?i nhà c?a chúng ta ch?i a, nhà ta này m?y cái hài t?, tu?i cùng ng??i kh?ng sai bi?t l?m, h?n là có r?t nhi?u c?ng ??ng ?? tài.”

Phó minh l? c?n m?y kh?u bánh bao, hai bên g??ng m?t ??u ph?ng lên, l?i nói ??u nói kh?ng r?, ch? có th? thái ?? kiên quy?t mà l?c ??u, t? v? kh?ng ??ng y.

C? thanh van……

……

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

C? thanh van nhìn ch?m ch?m nàng s??n m?t, nhìn m?t h?i lau, b?ng nhiên nói “Ti?u ng?, n?u là ng??i ngày nào ?ó phát hi?n ta có vi?c g?t ng??i, ng??i s? sinh khí sao?”

Phó minh ngh?a than là ti?u thuy?t này nam chính, tính cách c??ng ngh?, khí tràng c??ng ??i, ngày th??ng ít có yêu thích, là cái tiêu chu?n c?ng tác cu?ng, duy nh?t có th? nói ???c v?i h?ng thú yêu thích, chính là c?p phó ti?u ng? ch?p ?nh, sau ?ó phát b?ng h?u vòng, v? phó ti?u ng? chuy?n t?t kh?u s?, ? h?n xem ra toàn b? là ?áng yêu s?, t? ph??ng di?n này t?i xem, phó minh ngh?a là phi th??ng thích cái này mu?i mu?i.

Vì th?, c?m tr?a sau, phó minh l? li?n mang theo phó ti?u ng? cùng r??ng hành ly, t? ph??ng thúc lái xe ??a ?i san bay.

Tr?i qua A Huy tr??c m?t khi, nguyên b?n ng?i x?m góc hút thu?c thi?t c?c l?c, cho r?ng phát sinh chuy?n gì, ?em tàn thu?c h??ng trên m?t ??t m?t ném, c?ng ?i theo ch?y, v?a ch?y v?a h?i “Làm sao v?y? Các ng??i ch?y cái gì?”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó ti?u ng? v? t?i mà ch?p ch?p m?t, trong lúc nh?t th?i kh?ng bi?t nên nh? th? nào m? mi?ng.

Nàng v?a m?i chu?n b? h?i cái ?i?n tho?i, c? thanh van l?i ?em ?i?n tho?i ?ánh l?i ?ay.

Ph??ng thúc bi?u tình có chút quái d?, theo sau g?t g?t ??u, nói “C?ng kh?ng t? l?m.”

Phó minh ngh?a c?ng là ph?ng m?nh t?i b?i khách quy, nh?ng h?n s?m ?? di?t theo ?u?i c? thanh van tam, hi?n t?i l?i nhìn ??n c? thanh van, c?ng ch? d? l?i lòng tràn ??y ?? phòng, th?y phó ti?u ng? mu?n l?t qu? b??i, h?n tuy r?ng trong lòng c?ng kh?ng quá lanh l?, nh?ng v?n là du?i tay l?y quá qu? b??i, “Ta t?i.”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

A Huy ha ha c??i nói “Phó thi?u qu? nhiên là cái s?ng khoái ng??i, ta li?n thích k?t b?n ng??i b?ng h?u nh? v?y, v? sau có cái gì yêu c?u huynh ?? h? tr?, ch? lo phan phó, ta b?o ??m cho ng??i làm ???c th?a ?áng.”

Phó ti?u ng?……

Trong lòng r?i r?m vài giay, phó ti?u ng? ??i h?n nói “?i nhà ?n ?i.”

B?n h? ?em xe ch?y ??n nào ?ó giao l?, ti?p th??ng A Huy, sau ?ó ch?y t?i m?c ?ích ??a.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

Phó minh l? nguyên b?n ??ng ? m?t bên ?n d?a, nghe ???c phó minh ngh?a nói, h?n v?i vàng thò qua t?i, ?o?t l?y phó minh ngh?a di ??ng xem m?t cái, ngay sau ?ó l? ra m?t b? vui s??ng khi ng??i g?p h?a t??i c??i.

“C? thanh van, ng??i có y t? gì?” Kh?ng có phó d?ng ? ?ay, phó minh l? c?ng li?n kh?ng tính toán cùng c? thanh van khách khí, h?n quan sát m?t cái bu?i sáng, phát hi?n c? thanh van kh?ng ??nh ??i nhà mình mu?i mu?i n?i lên kh?ng th? cho ai bi?t tam t?.

Ch? nghe c? thanh van nói “C?ng kh?ng ???c ??y ?? ?úng kh?ng, c?ng có t?t.”

Phó d?ng kh?ng vui mà li?c h?n m?t cái, l?i quay ??u ??i c? thanh van nói “Ng??i có r?nh li?n t?i ch?i, chúng ta tùy th?i hoan nghênh.”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

C? thanh van b? nàng trong lúc v? tình ?áng yêu b? dáng manh ??n kh?ng ???c, li?n nói “?n qu? b??i ?i.”

Phó ti?u ng? th? dài, “M? m? ng??i kia h?i, quá ??n kh?ng t?t l?m.”

Phó minh l? ?i?m b?a sáng ??a lên t?i, hai bàn s?i c?o chiên kh?ng ch? có h??ng khí b?n phía, phan l??ng còn r?t l?n. Phó minh l? chính mình ?n m?t chén hoành thánh m?t cùng m?t mam s?i c?o li?n no r?i, mà phó ti?u ng? chính mình nguyên b?n li?n ?i?m chén canh gà m?t, hi?n t?i l?i nhi?u m?t mam s?i c?o chiên, r? ràng là ?n kh?ng h?t.

Khách s?n d??i l?u li?n có nhà ?n, h?n là có cung c?p s?m m?t chút, nh?ng phó ti?u ng? khó ???c ?i vào m?t cái xa l? ??a ph??ng, li?n t??ng n?m th? ??a ph??ng m? th?c, li?n quy?t ??nh ?i h?i m?t cau tr??c ?ài.

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

“Ta m?i v?a nhìn ??n trên m?ng tin t?c, li?n ?oán h?n là kh?ng ph?i ng??i.”

[]

A Huy nói n?a ngày, r?t cu?c phát hi?n trong xe nhi?u cái t?i h?m qua kh?ng phát hi?n ng??i, nh?n kh?ng ???c tò mò mà quay ??u l?i nhìn c? thanh van vài l?n, sau ?ó ng? ra kinh ng??i, ??i phó minh l? nói “Ta ngày h?m qua nh?n sai ng??i, h?m nay t?ng s? kh?ng nh?n sai, cái này ??i m? n? là ng??i b?n gái ?i!”

L?o ph? nhan nói “Th?i gian lau l?m, ta c?ng nh? kh?ng r? l?m, li?n bi?t hai ng??i b?n nàng là thành ph? l?n t?i, ? kia thành ph? l?n m?t cái □□ ???ng b?i r??u, ?i vào bên này, cái gì ??u s? kh?ng làm, l?i ti?p t?c ???ng b?i r??u, kh?ng bao lau, tr? l?u b?n kia n? li?n t? sát, ?? ch?t hai ba thiên tài b? phát hi?n.”

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

C? thanh van h?i nàng thích nam sinh lo?i hình, nàng vì cái gì s? nh? t?i cái kia tra nam??

“N?m ?ó r?t cu?c phát sinh chuy?n gì, chúng ta ??u kh?ng r? ràng l?m.” Phó ti?u ng? ?i ??n h?n bên ng??i, l?i kéo h?n tay, nh? nhàng qu? qu?, nói “Ca, ng??i ??ng quá kh? s?.”

Th?y h?n kh?ng h? trách c?, phó ti?u ng? th? phào nh? nh?m, c??i nói “C?m ?n ??i ca.”

C? th? t?p ?oàn c? h?c chi n? c? thanh van tính h??ng cho h?p th? ánh sáng, thích ??i t??ng ??u là n? tính……

Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay

“Ch?!” Phó minh l? quy?t ?oán k?t thúc trò chuy?n.

latest articles

Top

<sub id="56877"></sub>
  <sub id="48770"></sub>
  <form id="36934"></form>
   <address id="95597"></address>

    <sub id="74052"></sub>

     Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á keo nha cai Win365 Log In chat keo nha cai Win365 Log In kèo nhà cái tr?c tuy?n Win365 Log In keo nha cái h?m nay
     Win365 Log In bien dong keo nha cai hom nay| Win365 Log In keo nha cái h?m nay| Win365 Log In keo nha cai copa america 2019| Win365 Log In kèo nhà cái ngo?i h?ng anh| Win365 Log In giai ma keo nha cai| Win365 Log In ti le keo nha cái| Win365 Log In ty le bong da keo nha cai| Win365 Log In keo nha cái h?m nay| Win365 Log In kèo nhà cái ngo?i h?ng anh| Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á keo nha cai| Win365 Log In keo nha cái h?m nay| Win365 Log In keo nha c?i| Win365 Log In keo nha cai ty le ca cuoc| Win365 Log In keo nha cai vtv6| Win365 Log In keo nha cai copa america 2019| Win365 Log In keo nha cai vtv3| Win365 Log In ti le keo nha cái| Win365 Log In ti le keo nha cái| Win365 Log In keo nha cai tyle macao|