soi kèo nhà cái

bù hé nuǎn

Time:2021-03-01 02:38:58

Phó ti?u ng? c?m th?y nh? v?y c? thanh van có ?i?m khó ch?ng ??, còn nh? v?y ?i xu?ng, nói kh?ng ch?ng th?t s? s? b? mê ho?c, vì th? nàng c?n ch?t r?ng, nang lên chan hung h?ng mà ??p lên h?n bàn chan th??ng, còn dùng l?c nghi?n nghi?n.

C? thanh van xu?t phát t? ph?n x? có ?i?u ki?n, l?u loát mà tránh thoát này m?t quy?n.

Phó ti?u ng? có lo?i ?o giác, di?p nh? ??i nàng thái ??, h?o ??n có ?i?m qu? d?……

soi kèo nhà cái

Có ?i?m kh?ng th? hi?u ???c, tìm kh?ng th?y manh m?i.

Xem m?t cái th?i gian, kh?ng sai bi?t l?m có th? ?n c?m tr?a, phó ti?u ng? c?m th?y này kh??ng ti?u hoa tuy r?ng có ?i?m b?t n?t k? y?u, nh?ng ng??i k? th?t kh?ng x?u, nghiêm túc làm vi?c khi, v?n là r?t ?áng tin c?y.

Phó ti?u ng? ng?m hi?u, b?ng nhiên gi?o ho?t c??i, tri?u c? thanh van t? nháy m?t, li?n nang lên ??i tay ?áp th??ng c? thanh van b? vai, sau ?ó nhón m?i chan b?u m?i h??ng lên trên th?u ?i.

“Làm n?ng c?ng v? d?ng, ng??i theo ta ?i, v? sau thi?u cùng nàng ti?p xúc!” Phó minh l? tr? tay kéo phó ti?u ng? tay, xoay ng??i mu?n ?i.

soi kèo nhà cái[]。

Ch??ng 28

Phó ti?u ng? t?i ch? ng?i x?m xu?ng, th?t th?n mà du?i tay kh?y m?t bên ch?u hoa nh? ?? m?i màu s?c thái d??ng hoa.

Phó ti?u ng? ng?m hi?u, b?ng nhiên gi?o ho?t c??i, tri?u c? thanh van t? nháy m?t, li?n nang lên ??i tay ?áp th??ng c? thanh van b? vai, sau ?ó nhón m?i chan b?u m?i h??ng lên trên th?u ?i.

soi kèo nhà cái

Nghiêm túc ?ánh ?ó là kh?ng có kh? n?ng, mu?n th?t ?ánh, hai ng??i ph?i hoàn toàn ch?i xong.

“?ánh nhau?” Phó d?ng t?y xong tay, ti?p nh?n ph??ng thúc ??a qua kh?n l?ng kh? c?n th?n xoa xoa, lo l?ng h?i “Ti?u ng? ch? ??ng? Kh?ng b? ?ánh ?i.”

Nàng c? nhiên h?n c? thanh van!

Phó ti?u ng? th? dài, lúc này m?i gi??ng m?t xem n?i dung, k? th?t c?ng chính là m?t cau, “Hy v?ng h?m nay ng??i khí có th? tiêu m?t chút, bu?i chi?u ?i tìm ng??i, ch? ta.”

soi kèo nhà cái

Phó ti?u ng? có lo?i ?o giác, di?p nh? ??i nàng thái ??, h?o ??n có ?i?m qu? d?……

Phó ti?u ng? l?i g?t ??u, “Ta thích t? t? nha, m?i l?n nhìn th?y t? t? li?n ??c vui v?.”

C? thanh van nói “Ng??i chính phía tr??c ven ???ng, màu ?en Land Rover.”

C? thanh van xem nàng khóe m?t ?u?i l?ng mày ??u là c??i, li?n h?i nàng “Th?c vui v??”

Phó ti?u ng? t? v?a r?i li?n áy náy ??n kh?ng ???c, này s? nghe nói có th? ?em c?ng ??n bù, trong lòng là m?t tr?m nguy?n y, c?ng kh?ng có nhi?u do d?, li?n g?t ??u nói “Kh?ng thành v?n ??! T? t? yêu c?u ta nh? th? nào làm c? vi?c nói, ta nh?t ??nh s? tr?m ph?n tr?m ph?i h?p!”

soi kèo nhà cái

C? thanh van ??i v?i kia bìa c?ng l?ng vài giay, gi? tay n?m ??i m?n lan can, ni?t v? cùng, kh?p x??ng ??u h?i h?i tr? nên tr?ng, r? ràng là kh?ng tin.

Theo sau quay ??u ?i xem phó ti?u ng?, c? trí trong ánh m?t lóe t? ph? quang huy, khó ???c mà nh? gi?ng h?ng nàng “??ng nóng gi?n, ba ba cho ng??i ? h?ng b?n càng thêm phan.”

“Kia có bi?t hay kh?ng nàng thích ?n cái gì, ch?i cái gì, có cái gì h?ng thú yêu thích?” Phó minh l? h?i nàng.

Nh? v?y t??ng t??ng, phó ti?u ng? kh?ng c?m ?? h?c m?t.

soi kèo nhà cái

C? thanh van c?ng ??o xong vi?c, l?i cúi ??u ti?p t?c ?i xem v?n ki?n, v?n ki?n kh?ng ít, m?i cho ??n ngh? tr?a, h?n m?i tính ?em v?n ki?n xem xong, v?n v?o c?ng ?? c?, c? thanh van c?m l?y di ??ng xem m?t cái tin t?c, sau ?ó li?n phát hi?n phó ti?u ng? sáng s?m cho h?n ?? phát kh?ng ít tin t?c.

Phó minh ngh?a nói “Kh?ng ma, ?i lên ?i.”

Phó d?ng c??i nói “Cau kh?ng ít, ?êm nay làm phòng b?p làm cá h?m ?t.”

“Kia kh?ng ???c, ta nh?ng kh?ng ngh? b? bê c?ng vi?c.”

soi kèo nhà cái

Nhi?u nh? v?y ?n, ma, b?ng, li?n tính h?n th?t là n? nhan, này m?t h?i ch?i xu?ng d??i, th?n c?ng nên ??i m?t cái!

C? thanh van l?ng im mà ? trong lòng can nh?c nói ra chan t??ng h?u qu?, ngay t? ??u, là b?i vì k? ho?ch, c?ng b?i vì cùng phó ti?u ng? kh?ng than, cho nên c? y gi?u gi?m than ph?n, hi?n gi? hai ng??i quan h? càng than m?t, c? thanh van l?i càng kh?ng m? mi?ng ???c, b?i vì h?n th?c ch?t d?.

Phó ti?u ng? v?i vàng l?c ??u, ??ng lên ?i giúp di?p nh? kéo ra gh? d?a.

C? thanh van xu?t phát t? ph?n x? có ?i?u ki?n, l?u loát mà tránh thoát này m?t quy?n.

soi kèo nhà cái

Lúc tr??c t? nh?n là c? thanh van h?o t? mu?i, nói chuy?n làm vi?c ??u kh?ng chú y, r?t nhi?u t? m?t ?? tài c?ng kh?ng chút do d? ra bên ngoài nh?y, t?a nh? ??i b? ph?n n? hài làm ti?u ?oàn th? gi?ng nhau, ch? có chia s? m?t ít t? m?t s?, m?i có th? hi?n ra l?n nhau than m?t.

Phó ti?u ng? l? ra m?t hàm r?ng tr?ng, c??i ??n ánh m?t tr?i xán l?n, “???ng nhiên có th?, v? sau t? t? tùy th?i ??u có th? t?i tìm ta ?n c?m!”

Phó ti?u ng? l?c ??o kh?ng ??, có ?i?m khoa chan múa tay, r?t cu?c nguyên than kh?ng ph?i luy?n v? sinh ra, nh?ng nàng th?ng ? k?ch b?n nhi?u, có th?c chi?n kinh nghi?m, ?ánh lên t?i là m?y may kh?ng cho, hùng h? do? ng??i.

C? thanh van ngh? ??n v?a r?i trong y?n h?i, Phó gia hai cái ca ca ?? phòng ánh m?t, li?n h?i “V?y ng??i hai cái ca ca làm sao bay gi?? B?n h? kh?ng ??nh kh?ng vui ng??i giúp ta.”

soi kèo nhà cái

Phó ti?u ng? ng?ng ??u, l?ng h?, ánh m?t ??u tiên li?n c?m th?y cái này ph? nhan cùng c? thanh van có ?i?m gi?ng.

Not dressing up

C? thanh van ngh? ngh?, nói “Kh?ng c?n ly c? ?ng th?a, tr??c làm h?n nh?y nhót, ch? là cái rau ria ng??i.”

Phó ti?u ng? than ph?n v?n lu?n kh?ng có c?ng khai, ?i làm ngày ??u tiên, b? hai cái ca ca kêu lên t?i v?n phòng, khi ?ó c?ng kh?ng ??i ngo?i thuy?t minh, ?? thành bí th? trong phòng m?t cái mê ?oàn, kh?ng ngh? t?i cái này bí ?n h?m nay c? nhiên còn có h?u t?c.

Phó minh l? ti?ng h? nghe t?i r?t có khí th?, nh?ng k? th?t h?n trong lòng c?ng r?t m?ng b?c, nh? th? nào c?ng kh?ng ngh? t?i, h?n than mu?i mu?i cùng h?n ?? t?ng mu?n theo ?u?i n? nhan, s? ?m vào cùng nhau h?n m?i!!

soi kèo nhà cái

Ph?ng ph?t nhìn th?u tam t? c?a h?n, phó ti?u ng? ? ra ?? nh? quy?n khi, ra ti?ng c?nh cáo nói “Dám kh?ng hoàn th?, ta li?n v?nh vi?n ??u s? kh?ng tha th? ng??i!”

Ngày ?ó nàng còn có ?i?m ??c chí, c?m th?y tìm ???c cái nh?t lao v?nh d?t bi?n pháp, s?ch s? nhanh nh?n mà ?o?n tuy?t hai cái ca ca tranh n? nhan y ni?m.

H?n xa xa nhìn ??n c? thanh van, li?n c??i nói “Nha, này kh?ng ph?i ??i danh ??nh ??nh c? thi?u sao? Này tr?n ng??i nh?ng thành ??i danh nhan nha, th??ng trong gi?i ng??i c? h? ??u bi?t ng??i xu?t s?c s? tích.”

Phó minh l? càng nói càng khí, tay ph?i kh?ng c?m t?o thành n?m tay, “Có ph?i hay kh?ng?!”

soi kèo nhà cái

Phó ti?u ng? ngh? th?m ta làm phá h? còn kh?ng k?p, sao có th? giúp ng??i!

Hai ng??i ái mu?i l?i kéo r?t cu?c khi?n cho hai v? ca ca coi tr?ng, phó minh ngh?a t? nh?n là cái ng??i chính tr?c, kh?ng thích h?p làm ra b?ng ?ánh uyên ??ng hành ??ng, vì th? du?i tay ??y ??y phó minh l?, y b?o h?n qua ?i h? tr?.

Th?y nàng v? m?t ?au kh? t?i ch? d?m chan, phó minh ngh?a m?t chút li?n ?oán ra nguyên nhan, “Chan ?? tê r?n?”

Phó d?ng chính mi?ng ?áp ?ng cho nàng phóng m?y ngày gi?, phó ti?u ng? li?n thanh th?n ?n ??nh mà ng?c t?i gia, m?i ngày ?n no ng? ng? no ?n, xoát ti?u thuy?t xoát manga anime ?n khoai lát u?ng Coca, tiêu chu?n vui s??ng phì tr?ch sinh ho?t.

soi kèo nhà cái

“Sáng nay có cái h?i ngh?, ng??i t?t nh?t ?i nghe m?t chút, Use cùng qu?c n?i h?p tác th??ng hi?p ??c mau ??n k?, g?n nh?t có ti?ng gió truy?n ra, b?n h? t??ng khác tìm h?p tác ??ng b?n, h?i ??ng qu?n tr? có ng??i ?? c? c? ?ng th?a ?i theo Use bàn b?c.”

Nói xong, h?n còn c? y v? tình mà quét phó ti?u ng? li?c m?t m?t cái.

C? thanh van hai tay ?áp ? tay lái th??ng, bi?u tình tho?i mái mà nói “Ng??i h?i.”

C? thanh van l?i ngh? ??n chính mình có phó ti?u ng? hai cái ca ca liên h? ph??ng th?c, nh?ng ??n b?n h? bên này, ??ng d?ng là ?i?n tho?i kh?ng ti?p, tin t?c kh?ng tr? v?, nh?ng th?t ra phi th??ng che ch? ti?u ng?.

soi kèo nhà cái[]。

C? thanh van li?c m?t m?t cái li?n nhìn th?u chính mình m?u than ti?u tam c?, nàng ?ay là ch? kh?ng k?p h?n d?n ng??i v? nhà, chính mình tr?c ti?p ch?y t?i xem ng??i, nh?ng nhìn th?u kh?ng nói to?c, c? thanh van bình t?nh mà c?p hai n? nhan làm gi?i thi?u.

Phó minh l?……

“Bu?ng ta ra!”

soi kèo nhà cái

C? thanh van Ng??i th?t là quá th?ng minh!

Phó ti?u ng? “Ph?t” m?t ti?ng, b? ch?c c??i.

Nh? v?y t??ng t??ng, phó ti?u ng? li?n t?c gi?n ??n ng?a r?ng, nàng th?m chí b?t ??u nghiêm túc suy xét cùng c? thanh van tuy?t giao kh? n?ng.

C? thanh van nh??ng mày, ngh? ngh?, nói “??a v? r?t ??i, dù sao c?ng là ta ch?a quá m?n t?c ph? nhi.”

soi kèo nhà cái

Phó ti?u ng? “Ph?t” m?t ti?ng, b? ch?c c??i.

Lúc này, thang máy nh?c nh? t?i r?i phó minh l? t?ng l?u, phó ti?u ng? l?y l?i tinh th?n, “Ai nha, ng?i quá m?c, ta ph?i h?i 10 lau ?i làm.” Nói li?n ?i ?n t?ng l?u cái nút.

Nh?ng phía tr??c có bao nhiêu than m?t, hi?n t?i li?n có bao nhiêu nan kham!

Phó minh ngh?a b?t ??c d? mà l?c ??u, “Ng??i suy ngh? nhi?u, ta chính là c?m th?y k? quái.”

soi kèo nhà cái

?ay là mu?n tuy?t giao?

?? ?ng gi?ng tràn lan th?y tri?u, t? phó ti?u ng? bên tai s? nhanh chóng lan tràn m? ra.

Phó minh l? tr?n tr?ng m?t, ng?i th?ng ??ng d?y, b?ng lên m?t chén kh?ng h? ph?ng tay chè, ?n m?t ng?m, m?i nói “Ta ?oán ???c ra nói, còn dùng ??n h?i ng??i?”

Cái gì ch?a quá m?n t?c ph? nhi, nhan gia ?áp ?ng r?i sao? Xú kh?ng bi?t x?u h?, c? ngày ??c ?i ra ngoài ?i d?o ph?, nhan gia còn ???ng h?n là ??i m? n? ?i!

soi kèo nhà cái

C? thanh van nói “Ng??i t??ng cáo tr?ng, c? vi?c ?i, ng??i cho r?ng ta s? s?? Ta là ??ng tính luy?n ái l?i nh? th? nào, ta làm theo s? là c? gia ng??i th?a k? duy nh?t, nh?ng ng??i l?i nh? th? nào l?n l?n, c?ng ch?a ph?n c?a ng??i.”

Vì th? phó ti?u ng? c?ng kh?ng né, m?t cái c?t b??c nh?y ra, t? ??n hai ng??i trung gian, c??i nói “??ng ??ng ??ng, ??u là ng??i m?t nhà, ??ng th? dùng tài hùng bi?n ??u kh?ng t?t.”

Nói xong, h?n còn c? y v? tình mà quét phó ti?u ng? li?c m?t m?t cái.

Phó minh ngh?a r?t cu?c lén lút b?t ???c di ??ng, th?t c?n th?n ch?p m?y t?m phó ti?u ng? ?n cái gì ?nh ch?p, m?i c?m th?y m? m?n mà ??i phó d?ng nói, “Minh l? t??ng thêm phan c?ng ?úng, ng??i làm h?n c?p ti?u ng? bi?u di?n cái ti?t m?c, n?u có th? ?em nàng ??u c??i, li?n thêm phan.”

soi kèo nhà cái

Phó ti?u ng? tam tình kh?ng t?t, th?t kh?ng t?t, trong lòng gi?ng b? ?è n?ng kh?i ??i th?ch ??u d??ng nh?, tr?m tr?ng ngh?n khu?t.

Phó minh ngh?a l?ng h?, theo b?n n?ng mà ?em v?n phòng m?n ?óng l?i, chan dài m?t m?i, vài b??c li?n ?i ??n s? pha bên, trên cao nhìn xu?ng mà nhìn phó ti?u ng?, bi?u tình nghiêm túc, “Ng??i nói chính là th?t s??”

Nàng cao h?ng mà ngh? t?i ?i theo ng??i chào h?i, nh?ng bên ng??i hai t?n ??i th?n, l?i v? c? gay r?i mà ng?n tr? nàng.

Phó minh ngh?a b?i ng??i t?t, ??i tay cau l?y nàng hai cái ?ùi, ?em nàng h??ng lên trên ?iên ?iên, m?i ch?m rì rì h??ng trong phòng ?i.

soi kèo nhà cái

Phó ti?u ng? cào cào chóp m?i, “Nga.”

Phó ti?u ng? tam tình n?ng tr?u, li?n tính ??n bi?t cái này nghe ??n là c? thanh van chính mình t?n, c?ng vui v? kh?ng ??ng d?y, nàng ngh? ngh?, ch? ??ng th?ng th?n nói “T? t?, ta tr??c hai ngày, c?ng l?a ta hai cái ca ca, nói ng??i…… Nói ng??i là n? cùng, ng??i v?a r?i nói bên ngoài có cái này nghe ??n khi, ta hù ch?t, t??ng t? ta bên này truy?n ra ?i.”

Qu?n gia ph??ng thúc ??ng ? ??i m?n n?i, khó x? mà nhìn h?n, nói “C? thi?u, th?t là ng??ng ngùng, ti?u th? nhà ta nói kh?ng ngh? g?p ng??i.”

Phó ti?u ng? nu?t nu?t n??c mi?ng, nói “T? t? ng??i có ph?i hay kh?ng…… Có ph?i hay kh?ng n? cùng? A di có ph?i hay kh?ng bi?t ng??i tính h??ng, cho r?ng ng??i coi tr?ng ta, cho nên m?i ??i ta t?t nh? v?y, tr? l?i cho ta vòng tay ???ng l? g?p m?t??”

soi kèo nhà cái

Phó d?ng nói “20?”

Phó d?ng m?t phách cái bàn, ??i bên c?nh ph??ng thúc v?y tay, “?i l?y v? t?i, c?p ti?u ng? thêm 100 phan.”

Ch? h?n ch?p ?? r?i, phó ti?u ng? m?i ch?m rì rì nói “Ca, ta ngh? th?ng su?t.”

Phó ti?u ng? cào cào chóp m?i, “Nga.”

soi kèo nhà cái

C? thanh van kh?ng ?? y ??n h?n, ti?n ?ình vi?n, nhanh chan li?n h??ng trong ch?y, h?n ch?y lên t?c ?? th?c mau, mang theo phong, m?t chút li?n ?em phó minh l? ném xa.

C? thanh van trong lòng th?c r?i r?m, phó ti?u ng? c?ng gi?ng nhau, nàng vu?t di?p nh? ??a vòng tay, có chút th?n thùng mà nói “T? t?, ta kh?ng ph?i cong, ta th?ng th?t s?, ta thích soái ca, l?i cao l?i soái mà cái lo?i này, ng??i…… Ng??i n?u là th?t ??i ta có y t?, ta……”

Này tình hình th?t s? quá m?c kích thích, làm h?n trong lúc nh?t th?i c?ng kh?ng bi?t nên nói ?i?m cái gì.

L?i này v?a ra, thang l?u gian kh?ng khí nháy m?t giáng ??n b?ng ?i?m.

soi kèo nhà cái

Di?p nh? nh??ng mày, t??i c??i có m?t tia b?n c?t, “N?u là h?o t? mu?i, ng??i kêu ta thanh m? c?ng kh?ng g?i sai!”

Ngh? ??n ?ay, phó ti?u ng? ?o n?o mà th? dài, ??u do nàng ??c sách quá ch?m, ch?nh b?n ti?u thuy?t ch? nhìn m?t n?a, phó minh ngh?a c? thanh van ly h?n sau s?, nàng là hoàn toàn kh?ng bi?t.

“?ánh nhau?” Phó d?ng t?y xong tay, ti?p nh?n ph??ng thúc ??a qua kh?n l?ng kh? c?n th?n xoa xoa, lo l?ng h?i “Ti?u ng? ch? ??ng? Kh?ng b? ?ánh ?i.”

Phó ti?u ng? g?t ??u, “C?ng ch?a coi tr?ng, c?ng kh?ng ph?i các ng??i kh?ng ?? ?u tú, mà là kích c? kh?ng ?úng.”

soi kèo nhà cái

Phó minh ngh?a b?t ??c d? mà l?c ??u, “Ng??i suy ngh? nhi?u, ta chính là c?m th?y k? quái.”

Phó ti?u ng? náo lo?n cái ?? th?m m?t, v?i xua tay, “Kh?ng ?úng kh?ng ?úng, tr?ng t?i, a di ng??i h?o, ta kêu phó ti?u ng?, là c? t? t? h?o t? mu?i!”

Ph??ng thúc vui t??i h?n h? mà c??i, “V?n là ta c?m ?i, ng??i xem t?m card.” Nói h?n l?i ?em hoa ti?p tr? v?.

Phó minh l? t?c gi?n h?i “Thêm nhi?u ít?”

soi kèo nhà cái

“Chu?n b? ?i ?n c?m tr?a a.” Phó ti?u ng? nói, ngay sau ?ó ph?n ?ng l?i ?ay, kh?p n?i nhìn nhìn, nói “T? t?, ng??i nhìn ??n ta? Ng??i ? ph? c?n sao?”

“Làm sao v?y?” ??ng này tò mò h?i h?n.

C? thanh van gi? tay ng?n c?n nàng m? mi?ng, nói “Ng??i tr??c h?t nghe ta nói, k? th?t cái này nghe ??n là ta chính mình t?n ?i ra ngoài.”

T? hai ng??i nh?n th?c t?i nay, c? thanh van ??i nàng ??u th?c h?o, nàng c?ng m?i thu quá di?p nh? vòng tay, nh?ng b?i vì chính mình t? tam, c? nhiên làm c? thanh van ??n n?i l?i ??n ??i n?i ??u sóng ng?n gió th??ng.

soi kèo nhà cái

Phó ti?u ng? r? xu?ng mí m?t, nh? c? m?t b? kh?ng cao h?ng b? dáng.

latest articles

Top

<sub id="30955"></sub>
  <sub id="68254"></sub>
  <form id="87957"></form>
   <address id="32237"></address>

    <sub id="48974"></sub>

     trc tip bóng á vit nam indo cách chi thng baccarat vtv6 trc tip bóng á hm nay lich truyen hinh truc tiep bong da dem nay
     web ánh l online| ánh s online| truyen hinh truc tiep bong da vtv6 hom nay| soi cau xsmb| lo| trang lo de| lich truyen hinh truc tiep bong da hom nay| linh xem trc tip bóng á| truc tiep bong da u22 viet nam| truc tiep bong da seagame hom nay| kenh nha cai| trc tip bóng á u21| truc tiep bong da wc 2018| Andrei Kanchelskis| xem ket qua truc tiep bong da hom nay| xsmn thu 2| Steve Bruce| vtv5 trc tip bóng á hm nay| Paul Scholes|