Win365 Log In keo nha cai com

rén tóng tóng

Time:2020-12-01 10:49:58

Kh?ng h? là m? li?m c?u, minh an m? nó ánh m?t th?c s?ng, v?a nghe m? nh? v?y yêu c?u, t?c kh?c thu?n theo nói ti?p “V?y ng??i l?y v? ?i h?m canh c?p tri?n h?ng u?ng ?i,.”

Hi?n t?i kh?ng bi?t bao nhiêu ng??i mu?n b?t h?n bím tóc, t??ng ?em h?n d?m xu?ng d??i, làm quan lúc sau, m?t ???ng xu?i gió xu?i n??c, có th? nói lam minh thành tuy r?ng kh?ng có m?t c?nh giác chi tam, nh?ng duyên hi ?? th??ng v? tr?m ph?n tr?m duy trì, r?t cu?c làm lam minh thành kh?ng ?? nghiêm c?n.

“Minh an m?, minh an m?, ng??i có ? nhà kh?ng a!” Nhà nàng ?i?u ki?n kh?ng t?i, th??ng th??ng ?n no no, này m?t gi?ng nói ?i xu?ng trung khí m??i ph?n.

Win365 Log In keo nha cai com

Móng tay g?t gao moi ? b?n g?, ch?y ch?m hai b??c, nàng kh?ng r?nh lo phía tr??c cái kia là làm nàng s? h?i ??i vai ác, kh?ng dám n?m qu?n áo, ??u ra m?t bàn tay nh? nhàng túm th??ng t? minh an trên l?ng b?i cá s?t hoàn mang.

Nh? th?m t? béo x?u, l?i phá l? thích m?i tinh trang ?i?m, nh?t s? ng??i ta nói nàng x?u.

Ch??ng 4 thái ??

Ng? phu nhan li?n m?i ngày b? ni c? ni?m kinh d??ng nh?, ph?n kháng c?ng ph?n kháng kh?ng ???c, kêu tr?i tr?i kh?ng bi?t, kêu ??t ??t ch?ng hay, tr??ng phu nhi t? n? nhi b?n h? ??u kh?ng ?? y t?i nàng.

Win365 Log In keo nha cai com

Gió m?nh xuyên lam, r?ng trúc r?m rung ??ng m?t tr?n, b?ng t?nh ng? yên ?i?u, ?? rào rào ?i lên m?t m?nh nh?. C?n c?n tr??ng trúc giao nhau th?p thoáng, r?ng r?m ch? sau trong càng thêm h?c, loáng thoáng l?i th? gì ch?y ??ng t?t t?t thanh.

Ti?p theo b?i quá than, trên l?ng cá s?t ?i tr??c, m? mi?ng cau ??u tiên l?i là nh?c nh? nàng nh? r? mang lên kia b?n qu?n áo, ch? là v? ?êm nay h?t th?y, h?n m?t cau ??u kh?ng có h?i.

???ng nhiên tan ra lò d?ng an h?u t?i ?ay khánh c?ng b?a ti?c c?ng ch? nghe k? danh, kh?ng th?y m?t than, Hoàng Th??ng kh?ng ch? có phong h?u t??c, còn ban ph?, sai ng??i tu s?a, ch? ch? d?ng an h?u ??c thanh chuy?n bi?n t?t ??p li?n có th? tr? ?i vào.

Hi?n gi? n? nhi ngh? than, kh?ng có m?u than ?, c?ng kh?ng có kh? n?ng làm thi?p th?t ra m?t.

Win365 Log In keo nha cai com

??n lam d??ng thành th?i ?i?m, li?u tr?ng khiêm ?? qua ??i, lam minh thành ch? ?u?i c?p ??n tr??c m? th??ng m?t nén h??ng.

M?t cái c?p mi r? m?t ph? nhan v?i v?i vàng vàng ra t?i, trên m?t mang c??i, còn mang theo m?t chút s? h?i, ti?u toái b? ch?y nh? nhàng.

T? tr??c lam minh thành c?ng kh?ng c?m th?y lam Tam Lang bên ngoài lang b?t có cái gì kh?ng t?t, nh?ng hi?n t?i nhìn s?c m?t tái nh?t, g?y ?m thoát hình lam Tam Lang, lam minh thành này trong lòng ??c bi?t khó ch?u.

Thái T? g?t ??u, “C? g?p qua ng??i huynh tr??ng, kêu lam Ng?c ???ng, kh?ng ngh? t?i l?i là d?ng an h?u.”

Win365 Log In keo nha cai com

Ngày mùa th?i ?i?m, th?ng th??ng là cái t?o c?n lao ?n t??ng h?o th?i ?i?m, nguyên b?n T?ng chi ham ?n bi?ng làm, g? l?i ?ay c?ng kh?ng làm vi?c, nhi?u l?m là t?y gi?t qu?n áo, còn ch? t?y chính mình.

Có này thanh t?nh nh?n tri lúc sau, lam minh thành làm li?n càng chu ?áo, ?em duyên hi ?? ??y lên phía tr??c, chính mình ?i?u th?p lên.

“H? quan g?p qua Thái T? ?i?n h?.” Lam minh thành ??i Thái T? th??ng xuyên tri?u ki?n h?n c?ng kh?ng th?y quái.

Nguyên lai T?ng chi tính tình d? quán, kh?ng quen nhìn này l?o thái thái tính tình, th??ng th??ng ph?i th? nàng hai cau. Nh?ng T?ng chi m?i ??n, l?i ngh? ?ay là ??i vai ác n??ng, n?u là ??i nàng kh?ng t?n kính, ch?ng ph?i là ph?i b? t? minh an l?i c?p nh? m?t bút?

Mà r?i ?i c? chi lan s? s? b?ng, ?áy lòng th? dài, phu quan ??i nàng t?t nh? v?y, kh?ng n?p nh? s?c, nh?ng nàng b?ng kh?ng bi?t c? g?ng, xin l?i phu quan.

Win365 Log In keo nha cai com

“M? bi?t ng??i què c??i cái t?c ph? kh?ng d? dàng, chính là ng??i c?ng kh?ng th? bao che nàng a, ta nh?ng xem chu?n chu?n, cái kia nam, kh?ng gi?ng ng??i!”

H?n t? nhiên kh?ng có kh? n?ng t? mình qua ?i, cho nên m? h?p sau, ch? huy an bài C?ng B? quan viên ph? trách này ?ó chau thành, an bài ng??i t? mình c?m v?n ki?n t? mình ?i các chau thành nói, nói ??ng ??a ph??ng quan viên, tranh th? ??a ph??ng phú h? nhóm ph?i h?p, sai ng??i t? mình ??c xúc này ?ó c?ng trình.

>???ng nhiên Ng? phu nhan c?ng kh?ng ng?c làm nhi t? cùng ch?t n? ? nàng sinh nh?t b?a ti?c x?y ra chuy?n, cho ng??i ta vay xem.

Lam minh thành lúc này m?i nhìn v? phía c? chi lan nói “Ta tam ca t? tr??c kh?ng ph?i quá k? ??n nh? phòng sao, th?t ?? sau khi sinh, ta cha m? li?n t??ng ta tam ca h?i tam phòng, nh?ng nh? bá cùng nh? bá n??ng kh?ng mu?n.”

Win365 Log In keo nha cai com

Ngày k?, lam tri?u sau, lam minh thành li?n cùng duyên hi ?? nói vi?c này.

Này s? lam minh thành là phi th??ng c?m t? Ng? An Qu?c nh?c nh?, h?n hi?n gi? c?ng tích li?n r?t làm ng??i ?? m?t, có duyên hi ?? tín nhi?m cùng coi tr?ng, lam minh thành t? nhiên s?ng s?ng kh?ng ng?.

Vì c?u nguy?n này m?t thai là nhi t?, c? chi lan th?m chí còn mu?n ?i c?u th?n bái ph?t, hy v?ng có th? ???c nh? ??c nguy?n.

“??i ta ? m?t ch?, ta nh? th? nào ch?a th?y ???c ng??i khác?” ? nàng v? th? h?t s?c, t? minh an l?i ?? m? mi?ng, ?ay là ?êm nay h?n l?n th? hai m? mi?ng, h?n thanh am có ?i?m th?p, h?i chút mang theo h?i h?i ách.

Win365 Log In keo nha cai com

Nàng t?ng cho r?ng nh? là t? minh an nh? v?y ??i vai ác, tay cùng tam gi?ng nhau ??u nên là l?nh, kh?ng ngh? t?i l?i l?a nóng nhi?t, kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng nhi?t quá m?c, nàng nhìn h?n thon ch?c s?ng l?ng, nh?n kh?ng ???c nu?t m?t ng?m n??c mi?ng.

Ng? gia phát sinh sinh nh?t y?n vi?c, lam minh thành li?n kh?ng ngh? ?em n? nhi g? ??n Ng? gia ?i, cho nên m?i s? ?em tích tran ??a ?i lam d??ng thành, th?m chí ngh? b?o chau g? ? lam d??ng thành, tích tran n?u là ? lam d??ng thành tìm ???c quy túc, hai t? mu?i c?ng có th? g?n ?ay chi?u c? m?t ít.

“Bi?u ca”

M?c dù lam minh thành chính mình, c?ng c?m th?y h?n làm kh?ng ???c.

Win365 Log In keo nha cai com

Cho nên ?i?m này, h?n kh?ng b?ng lam minh thành.

? lam minh thành ?em lam Tam Lang ti?p h?i ph? t?nh d??ng sau, lam Tam Lang than ph?n c?ng cho h?p th? ánh sáng, này s? Lam gia huynh ?? làm ng??i ham m? ghen ghét th?c.

Kia n? nhan tr??ng ?i?u sao mi tam giác m?t, h?i m?ng m?i còn h?i h?i h? phi?t, khóe mi?ng pháp l?nh v?n sau ??m, l? ra ánh tr?ng c?ng th?y r?, ?ay là ác ??c nh?t t??ng.

Minh an m? qu? nhiên c??i t?m t?m ng?i xu?ng, cùng v?a m?i ? T?ng chi tr??c m?t ph?ng ph?t là hai cái b? dáng.

Win365 Log In keo nha cai com

Thái y cùng thái giám r?i ?i sau, ch? ?? l?i hai huynh ??, lam minh thành ?em lam Tam Lang ?? ng?i d?y, oán trách lam Tam Lang th??ng chi?n tr??ng c?ng kh?ng vi?t th? báo cho m?t ti?ng, l?i ?em trong nhà g?i th? ni?m cho h?n nghe.

Not dressing up

Ng? phu nhan tr? v? t? nhiên có ngh? th?m ?o?t l?i qu?n gia quy?n, n? hà Ng? An Qu?c c?n b?n kh?ng có y t? này, th? Ng? t?n thành than, trong t?c có danh v?ng tr??ng b?i ??u t?i, Ng? phu nhan th?m chí ??u c?m kh?ng th??ng th?, trong lòng ngh?n khu?t c?ng kh?ng có bi?n pháp.

“Kh?ng ???c r?i kh?ng ???c r?i, ??i c?ng t? l?c h? l?p.”

Ng??i già r?i, li?n càng hy v?ng trong nhà hòa thu?n, Tam Lang T? Lang tin nh?c t?i làm cho b?n h? ??u vào kinh, tr?ng ?i?m ?? ra nh? phòng, có th? th?y ???c r?t có tam.

Win365 Log In keo nha cai com

??i bu?i t?i, Ng? gia ng??i ng? ng?a ??, Ng? t?n ngam mình ? h? n??c c? ng??i ??u m? h?, Ng? ??i nhan làm ng??i ?em nhi t? c?u ?i lên sau li?n l?p t?c th?nh ??i phu.

………

Nh? v?y ngh?ch t?p, Ng? ??i nhan li?n tính kh?ng có h? c?c mà khóc.

Thái T? g?t ??u, “C? g?p qua ng??i huynh tr??ng, kêu lam Ng?c ???ng, kh?ng ngh? t?i l?i là d?ng an h?u.”

Win365 Log In keo nha cai com

M? ??ng m?t h?i c?m th?y kh?ng thú v?, nàng da m?t tuy h?u, nh?ng nhan gia ch?a nói c?p, nàng nh? th? nào kh?ng bi?t x?u h? minh ?o?t. Khí nàng c?n m?t ng?m ngan nha, li?n b?t ??u l?i kéo gi?ng kêu ng??i.

Kh? nhan ??u s? bi?n, h?n s?, hoàng ?? t? nhiên c?ng s?, b?ng kh?ng nào có nhi?u n?m nh? v?y thanh th?i ?i?m anh minh th?n v?, lúc tu?i già ngu ng?c hoàng ??. R?t cu?c duyên hi ?? bên ng??i l?i kh?ng ng?ng có lam minh thành m?t cái tr?ng th?n, kh?ng nói trên tri?u ?ình nhi?u nh? v?y vì duyên hi ?? coi tr?ng th?m chí s? vu?t m?ng ng?a, còn có hoàng ?? bên ng??i h?u h? thái giám cung n?, cùng v?i h?u phi nhóm, th?m chí hoàng t? các c?ng chúa, kia nh?ng nhi?u.

B? Ng? An Qu?c nh?c nh? sau, lam minh thành ??u vì chính mình ni?t ?em m? h?i l?nh, tr??ng k? d? v?ng ?i xu?ng, kia c?ng th?t nguy hi?m.

Ch??ng 122 khách ??n ??y nhà

Win365 Log In keo nha cai com

Lam minh thành v? ng?, h?n k? th?t c?ng kh?ng tin bái T?ng T? Quan ?m là có th? sinh nhi t?, nh?ng v?n là b? lam Ly th? cùng Tri?u th? l?i kéo cùng c? chi lan cùng nhau bái, t? v? tam thành t?c linh. Nhìn thành kính nh? tín ?? c? chi lan, lam minh thành c?ng b? ?nh h??ng, c?ng ngóng tr?ng có ??a con trai, nh? v?y b?t vi?c nhi?u.

Nhà b?n h? v?a v?n ? t?i th?n bên c?nh, v?a ra r?ng trúc kh?ng xa chính là m?t viên ba ng??i vay quanh cay ?a l?n, d??i tàng cay t? m?t oa ph? n? nam nhan, ?ang ? nói chuy?n phi?m.

Ninh gia ?ích n? có m?t cái r?t t?t ??p tên, ninh thanh uy?n, ng??i c?ng nh? tên, thanh l? uy?n chuy?n. Tuy kh?ng b?ng c? chi lan m? m?o, nh?ng khí ch?t phi th??ng xu?t chúng, c?ng kh?ng trách lam Tam Lang nh?t ki?n chung tình.

Các t??ng s? quan l??ng, còn có ng??i ch?t an ?i kim còn có ng?i khen ??u có an bài.

Win365 Log In keo nha cai com

Nh?ng Th?t Lang bay gi? còn nh?, lam minh thành c?ng nghe nói Th?t Lang lu?n là sinh b?nh, nh? phòng ph?ng ch?ng s? ?em Tam Lang còn c?p tam phòng, Th?t Lang l?i có cái v?n nh?t, nh? phòng ??n lúc ?ó l?i tuy?t t?.

Tuy r?ng ?ay là ?ua cha ?ua phu ?ua nhi t? ?ua b?i c?nh x? h?i, nh?ng n? t? ch? y?u c?ng mu?n l?p lên m?i ???c, b?i v?y lam minh thành ??c bi?t coi tr?ng m?y cái n? nhi giáo d?c, tr? b? còn nh? tích tran, hi?n t?i b?o chau cùng b?i ng?c ??u ?? ? v? lòng.

Nhà b?n h? v?a v?n ? t?i th?n bên c?nh, v?a ra r?ng trúc kh?ng xa chính là m?t viên ba ng??i vay quanh cay ?a l?n, d??i tàng cay t? m?t oa ph? n? nam nhan, ?ang ? nói chuy?n phi?m.

V?n d? xem ? phu thê m?t h?i, Ng? phu nhan h? ??, Ng? ??i nhan ??a v? t? tr?ch, c?ng là hy v?ng Ng? phu nhan h?o h?o ki?m ?i?m, ?? ch?u giáo hu?n, mi?n cho v? sau làm ra càng kh?ng lo s? tình t?i.

Win365 Log In keo nha cai com

Này s? Hoàng Th??ng cùng Thái T? ? cùng mu?n th?n nhóm ? ngh? s?, ch?a t?ng có t?i, t? nhiên c?ng kh?ng có tri?u ki?n lam Tam Lang.

Sinh ba cái n? nhi nàng, ??i m?t s?p ?? ??n bà m?u b?n h?, c? chi lan r?t ch?t d?, h?n n?a c?ng t? tin kh?ng ??.

Lam minh thành tam cao h?ng, nhìn lam Tam Lang suy y?u d?ng, li?n làm ng??i chu?n b? ?n khai th?y c?p lam Tam Lang u?ng.

“?á mài dao ma ra t?i, mau kh?ng mau a.”

Win365 Log In keo nha cai com

Lam minh thành do d?, “Ch? tam ca t?nh l?i r?i nói sau, hi?n t?i cùng b?n h? nói, s? ch? làm b?n h? lo l?ng.”

“Là h? quan m?t m? ?? ra ru?t th?t huynh tr??ng, h? quan ??i h?n th?i ?i?m, huynh tr??ng t?ng có t?i tham gia h?n l?.” Lam minh thành này s? tam thái s?m thay ??i, v? m?t lo l?ng mà nhìn lam Tam Lang, v?i th?nh thái y l?i ?ay xem.

Lúc này t? thành than, n? nhi c?ng s?p xu?t giá, sính l? c?a h?i m?n ??u là t? c?ng trung ?i, Ng? phu nhan kh?ng có gì th? ?? c?p nhi n?, trong lòng c?ng ?u?i ly th?c.

Lam minh thành chính c?m quy?n sách nhìn, nghe ???c thanh am ng?ng ??u v?a th?y li?n th?y lam Tam Lang ?? m? to m?t.

Win365 Log In keo nha cai com

Bu?i t?i là khánh c?ng y?n, tri?u th?n cùng các t??ng s? ??u d?t gia quy?n ti?n cung.

Kia n? nhan tr??ng ?i?u sao mi tam giác m?t, h?i m?ng m?i còn h?i h?i h? phi?t, khóe mi?ng pháp l?nh v?n sau ??m, l? ra ánh tr?ng c?ng th?y r?, ?ay là ác ??c nh?t t??ng.

L?i nói so v?i qu?c n?i m?t ít l?ng gà v? t?i vi?c nh?, c?ng nên làm ??i gia bi?t ngo?i ??ch uy hi?p ??i qu?c ng??i ??i di?n ??u phi th??ng kh?ng an toàn.

Ch? là Ng? An Qu?c lén lén lút nh?c nh? lam minh thành, t? v? ng??i tuyên truy?n ái qu?c t? t??ng, c?ng ??n nhi?u tuyên d??ng hoàng ??.

Win365 Log In keo nha cai com

Tác gi? có l?i mu?n nói Tan v?n khai h? l?p!!!!

Bu?i t?i là khánh c?ng y?n, tri?u th?n cùng các t??ng s? ??u d?t gia quy?n ti?n cung.

Nh? phòng trong lòng ??c bi?t h?i h?n, b?n h? m?i ?em lam Tam Lang còn c?p tam phòng, lam Tam Lang li?n thành d?ng an h?u.

L?n này t?i dang h??ng, còn có m?t cái quan tr?ng nh?t chính là, t?i c?p lam Tam Lang t??ng xem.

Win365 Log In keo nha cai com

Lam Ly th? cùng Tri?u th? b? ??i gia cung duy, c?ng có chút th? s?ng nh??c kinh, b?t quá các nàng ??i kinh thành kh?ng hi?u bi?t, cho nên ??i v?i c? y k?t than, r?t cu?c kh?ng dám ??ng y.

T? minh an m?t th? cá s?t, v?a lúc có th? th?y cá s?t n?a s?t ??u n?a ??y, này ??i v?i h?n t?i nói nh?ng th?t ra chuy?n th??ng.

Nh? v?y ngh?ch t?p, Ng? ??i nhan li?n tính kh?ng có h? c?c mà khóc.

H?n ??i Lam gia ?? b?ng, t? nhiên li?n chú y lam minh thành làm nh?ng chuy?n nh? v?y, s? d? nh?c nh? lam minh thành, c?ng nguyên nhan chính là vì Ng? gia t? tiên ra quá n?ng th?n, quy?n cao ch?c tr?ng, c?ng c?ng cao cái ch?, tao ?? b?t m?n, thi?u chút n?a h?a c?p m?n m?n.

Win365 Log In keo nha cai com

Lam Tam Lang l?i nói r?i xu?ng, ninh thanh uy?n l?ng nói “Nh? th? nào s?, qu?nh am, này.”

“Chính là chính là, ?? ti?n ?i, n?u kh?ng nh? th? nào m?t hai ph?i g? cho minh an, nàng nh? v?y tu?n.”

Lam Tam Lang l?i nói r?i xu?ng, ninh thanh uy?n l?ng nói “Nh? th? nào s?, qu?nh am, này.”

Lam minh thành do d?, “Ch? tam ca t?nh l?i r?i nói sau, hi?n t?i cùng b?n h? nói, s? ch? làm b?n h? lo l?ng.”

Win365 Log In keo nha cai com

N?u th?t s? b? ng??i th?y, than th? này là ng??i ta, nh?ng chính mình nh? th? nào có th? gi?i thích ??n thanh ?au?

Ng? ph? n?i này li?n qu?nh qu? th?c, n? ch? nhan kh?ng ?, h?t th?y v?n là làm t?ng b??c, nh?ng trong ph? ch? t? c?ng ch?a cái t??i c??i, b?n h? nhan c?ng c?ng c?ng chi?n chi?n, ti?u tam r?t c?n th?n.

Lúc tr??c Ng? phu nhan tính k?, c?ng là lam tích tran t? li?u l?ch s? ch?a k?p, trong lòng càng là kh? s? th?c. Tuy r?ng Ng? t?n kh?ng có b? th?c hi?n ???c, nh?ng lam tích tran kh?ng ngh? t?i m?t ngoài ??i nàng h?o h?o Ng? phu nhan th? nh?ng nh? v?y kh?ng hài lòng nàng, trong lúc nh?t th?i ??i v?i cùng Ng? t?n ? bên nhau, kh?ng kh?i n?n lòng thoái chí.

Kh? nhan ??u s? bi?n, h?n s?, hoàng ?? t? nhiên c?ng s?, b?ng kh?ng nào có nhi?u n?m nh? v?y thanh th?i ?i?m anh minh th?n v?, lúc tu?i già ngu ng?c hoàng ??. R?t cu?c duyên hi ?? bên ng??i l?i kh?ng ng?ng có lam minh thành m?t cái tr?ng th?n, kh?ng nói trên tri?u ?ình nhi?u nh? v?y vì duyên hi ?? coi tr?ng th?m chí s? vu?t m?ng ng?a, còn có hoàng ?? bên ng??i h?u h? thái giám cung n?, cùng v?i h?u phi nhóm, th?m chí hoàng t? các c?ng chúa, kia nh?ng nhi?u.

Win365 Log In keo nha cai com

T?ng chi t? th?o m?t m?t, còn t??ng r?ng có l? là nàng c?ng phát hi?n manh m?i m?i ??i chính mình cái m?i kh?ng ph?i cái m?i m?t kh?ng ph?i m?t. Trong lòng ch?t d? l?i h?i, nào còn lo l?ng s?c thanh, s? s? cái m?i li?n s? ??n bên trái trong phòng.

“?i thay qu?n áo ?i.” T?i r?i trong vi?n, t? minh an li?n b?t tay tùng, ?em trên ng??i cá s?t c?p tá xu?ng d??i.

Kia n? nhan l?n lên m?t b? l?ng | ??ng b? dáng, minh an l?i là cái ng??i què, này kh?ng ph?i ?i tr?m | tình còn có th? làm gì?

Hi?n t?i cái này tu?i tác th?c ?n kh?ng nhi?u l?m, trong s?ng cá ??i th? thi?u ??u b? ng??i v?t ?i lên ?n, d? l?i t?i ??u là ti?u nhan th? nhi?u ??n, kh?ng ai nguy?n y ?i làm.

Win365 Log In keo nha cai com

Này sao ???c, binh c??ng qu?c c??ng, binh nh??c qu?c nh??c, tr?i qua lúc này ?ay ??t Quy?t chi chi?n, Hoàng Th??ng ??i quan doanh binh t??ng coi tr?ng lên.

Lúc này Ng? phu nhan h?i h?n, h?i ru?t ??u ph?i thanh, ph?i bi?t r?ng chính mình s? r?i xu?ng nh? v?y n?ng n?i, lúc tr??c nàng nh? th? nào c?ng s? kh?ng nh? v?y tính k?.

Hoàng Th??ng ?em d?ng an h?u an trí ? trong cung, tr?ng binh gác, th? phái thái y cùng thái giám cung n? chi?u c?, tho?t nhìn phi th??ng coi tr?ng, ???ng nhiên n?u d?ng an h?u là gian t?, mu?n làm ra cái gì ho?c là cùng bên ngoài liên h? c?ng khó.

Hu?ng h?, ch? ??n h?n thành chan chính ??i l?o, c?ng có kh?ng ít n?m ??u, ch? ??n h?n t??ng x? ly nàng th?i ?i?m, nàng T?ng chi, th? nào c?ng ph?i ch?t ch? cùng h?n c?t vào cùng nhau kh?ng ???c.

Win365 Log In keo nha cai com

Mà khi n??ng ??u kh?ng mu?n hai cái nhi t? b?i v?y ph?n b?i, nói ??n cùng hi?n t?i m?y cái nhi t? nh?t ti?n ?? chính là lam l?o ng?, nh?t ti?n ?? t?n t? là lam minh thành.

“Này còn xem nh? chuy?n gì, tri?n h?ng là cao trung sinh, là chúng ta c? nhà hy v?ng, ta làm c? c?, c?p hài t? con cá ?n l?i làm sao v?y?” Ng?y Nguy?t Nga v?i vàng xua tay nói.

Bu?i t?i là khánh c?ng y?n, tri?u th?n cùng các t??ng s? ??u d?t gia quy?n ti?n cung.

D?n nhà chi h? sau, lam Tam Lang mang theo m?t chúng Lam l?o ??u cùng lam Ly th? còn có nh? phòng tam phòng m?t ??o tr? vào h?u ph?, v?n d? c? chi lan có thai, Tri?u th? trong lòng kh?ng b? xu?ng ???c, t??ng l?u t?i lam minh thành th? lang ph?, nh?ng th?y nh? phòng tr? ??n h?u ph?, li?n kh?ng ngh? làm ti?u Ly th? chi?m tr??c,

Win365 Log In keo nha cai com

B?t quá may m?n ??c gi?i, ng??i c?ng c?u v? r?i.

Lam minh thành nh? v?y v?a nói, lam Tam Lang bi?u tình m?t kh?, quang ng?m l?i ??u ?au ??u.

“T?i t?i……” Nhà ? t? minh an m? có cái ?áp l?i.

C? chi lan v? m?t may m?n nói “May m?n chúng ta lúc tr??c quy?t ?oán m?t ít.” B?ng kh?ng n?u là làm trong ?ó m?t cái n? nhi cùng ??i hoàng t? ?ính h?n, ??i hoàng t? ?i Tay B?c quan doanh sau, l?i coi tr?ng lam Tam Lang n? nhi, kia c?ng th?t th?t là x?u h?.

Win365 Log In keo nha cai com

Lam minh thành v?n d? kh?ng có h?ng thú, nghe ???c h? xuyên này hai ch?, l?p t?c b??c chan m?t ??n. Tuy r?ng ?ay là h? c?u tri?u ??i, nh?ng v?n là có th? tìm ra ch? t??ng t?, li?n t? nh? h? xuyên, có chút gi?ng ??i tr??c quen thu?c hai cái khu v?c, lam minh thành có tr?i qua, nh?ng kh?ng d?ng l?i, nghe nói bên kia làm ma cùng cay m? v? nh?t.

latest articles

Top

<sub id="69726"></sub>
  <sub id="56509"></sub>
  <form id="40857"></form>
   <address id="73920"></address>

    <sub id="56771"></sub>

     Win365 Sportsbook tuong thuat truc tiep bong da Win365 Sportsbook xem truc tiep bong da cup c1 dem nay Win365 Log In trang web ?ánh l? ?? uy tín Win365 Log In me so de
     Win365 Sportsbook truc tiep bong da nhat ban hom nay| Win365 Sportsbook choi bai baccarat| Win365 Log In fpt play tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Log In xsmb thu 4| Win365 Sportsbook web ?ánh l? ?? online uy tín| Win365 Sportsbook vtv3 tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Log In truc tiep bong da vietnam| Win365 Sportsbook s? ??| Win365 Sportsbook xem truc tiep bong da u18| Win365 Sportsbook tr?c ti?p bóng ?á pháp| Win365 Log In truc tiep bong da\| Win365 Log In truc tiep bong da binh duong| Win365 Log In truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á h?m nay trên vtv6| Win365 Log In l?ch truc tiep bong da| Win365 Sportsbook loto tu 1 den 90| Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á manchester city| Win365 Sportsbook truc tiep bong da king'cup| Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á gi?i ngo?i h?ng anh| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á liverpool h?m nay|