Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Sport Online-Win365 Online Game truc tiep bong da u19

Time:2021-01-27 00:23:43 Author:hòu míng zhì Pageviews:63627

Win365 Online Game truc tiep bong da u19

“Ng??i l?i kh?ng ph?i bác s?, b?i c?ng v? d?ng a.”

Nh? v?y ti?u nhan ti?u hài t? th?a nh?n nàng kh?ng nên tr?i qua s? tình, th?t là làm nhan tam ?au.

Th?m Thanh n?u thoáng th? dài nh? nh?m m?t h?i, nh?ng mà nhìn th?y L?c Th? nhan m?t h?n m?t vía t? toilet ra t?i, nàng m?t lòng l?i n?m tr?.

Win365 Esport

“H?m nay ??ng ?i h?c ?i, ta cùng ng??i ch? nhi?m l?p g?i ?i?n tho?i, cho ng??i th?nh m?t ngày gi?, ba ba c?ng cùng c?ng ty xin ngh? h?o h?o b?i ng??i ch?i m?t ngày th? nào?”

M? m? nói, mua m?t b? bên ngoài phòng ? mu?n so mua L?c thúc thúc phòng ?, ít nh?t mu?n quy vài ngàn kh?i.

“C?m ?n Th?m dì, b?t quá kh?ng c?n, ta li?n mu?n ng? m?t gi?c.”

Th?m Thanh n?u th? dài, “Kia mu?n hay kh?ng ta ?i cách vách b?i ng??i?”

H?n h?i tr??c quá c? b?n tình hu?ng, l?y ?ng nghe b?nh nghe qua v? sau, lúc này m?i nói “Tr? b? ?ánh h?t xì bên ngoài kh?ng có m?t khác b?nh tr?ng, h?n là kh?ng có gì v?n ??, v? nhà nhi?u quan sát quan sát.”

Th?m y?n ng?i x?m xu?ng d??i, dùng ??i tay che l?i nàng ??i m?t, h?n th?p gi?ng nói “Cái gì ??u kh?ng có, ??ng s?.”

(cháo xuě píng ,As shown below

Win365 Casino Online

“Qua th?n này li?n kh?ng cái này c?a hàng!”

Nàng ?? phóng th?p chính mình ch? ??ng t?i tìm h?n, h?n còn l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n c? tuy?t.

Nàng ch?ng qua là còn kh?ng có ???ng m?, th? nhan c?ng kh?ng ph?i nàng n? nhi, cho nên nàng m?i có th? nói ra này m?t phen l?i nói t?i.

Win365 Lottery

T?ng v?n tình tuy r?ng mang theo tài x? l?i ?ay, nh?ng ? L?c Thiên xa ??a ra mu?n ??a nàng khi, nàng v?n là quy?t ??nh cùng L?c Thiên xa m?t kh?i ng?i xe buyt.

M?i ?ánh r?ng r?a m?t kh?ng bao lau, li?n nghe ???c ti?ng ??p c?a, nàng lê dép lê ?i vào c?a, v?a m?i b?t ??u t??ng ba ba quên mang chìa khóa, m? c?a, ch? th?y Th?m y?n ??ng ? ngoài c?a.

Có th? là L?c Thiên xa làm giàu quá thu?n l?i, tác gi? t?i h? b? trung li?n cho h?n thi?t trí suy s?p, cái này suy s?p ?ó là than tình, là h?n ??t ? ??u qu? tim, nh?t quan tr?ng n? nhi.

lǐ xìng xiū

Phi th??ng c?m t? ??i gia ??i ta duy trì, ta s? ti?p t?c n? l?c!

Th??ng b? k? càng t? m? miêu t? L?c Thiên xa s? nghi?p tuy?n, gi?ng thu?t r? ràng h?n làm giàu s?. L?c Thiên xa ? ??i h?c trong lúc l?y m?t bút mua bán nh? ki?m l?i m?t ít ti?n, c? duyên x?o h?p d??i h?n ? báo chí th??ng nhìn ??n ??ng Th??ng H?i phát hành c? phi?u nh?n mua ch?ng, ??i tài chính này m?t hàng còn tính hi?u bi?t h?n l?p t?c li?n y th?c ???c ?ay là m?t c? h?i, dùng s? h?u ti?n ti?t ki?m còn ngh? cách m??n m?t s? ti?n th?u m?y v?n kh?i toàn b? mua nh?n mua ch?ng, này b? ??i sau x?ng là chín nh? phát tài ch?ng k? ng? l?nh L?c Thiên xa ki?m l?i vài tr?m v?n, ? ??i gia còn ? ham m? “V?n nguyên h?” khi, L?c Thiên xa nh?y li?n tr? thành ??i phú ?ng.

Nàng chính là nh? v?y kh?ng ti?n ??……

,As shown below

Win365 Sports Betting

B?t quá trong kho?ng th?i gian này nàng gi?ng nh? th?t s? gi?ng n?i n?i nói nh? v?y tr?u ?i?u, nàng nhìn ??n chính mình tr? con phì c?ng ch?a nh? v?y r? ràng.

“…… M?.”

Hi?n t?i dù cho là mu?n ?i ?n M?n Hán toàn t?ch, L?c Th? nhan c?ng kh?ng cái kia h?ng thú.

L?c Th? nhan còn ? ?n màu m? cua th?t, nghe xong T?ng v?n tình l?i này, n?i tam c?ng th?c kinh ng?c.

H?n kh?ng thích ?n ng?t, lo?i này n??c có ga u?ng qua m?t l?n li?n kh?ng yêu u?ng, so v?i h??ng v? ng?t n? k? quái n??c có ga, h?n càng thích u?ng n??c s?i ?? ngu?i.

H?n mu?n bi?t ngày h?m qua nàng v? nhà v? sau ??u ?? x?y ra chuy?n gì, nh?t mu?n bi?t chính là, L?c thúc thúc ??n t?t cùng có th? hay kh?ng gi?ng ng??i kia nói nh? v?y ?em L?c Th? nhan ti?n ?i.

Win365 Online Betting

Th?ng nh?t màu tr?ng tu than c?ng chúa váy l?a, màu tr?ng qu?n v? cùng v?i màu ?en ti?u giày da.

——

M?i cho ??n r?ng sáng m?t hai ?i?m m?i ?i vào gi?c ng?.

T?ng v?n tình tuy r?ng mang theo tài x? l?i ?ay, nh?ng ? L?c Thiên xa ??a ra mu?n ??a nàng khi, nàng v?n là quy?t ??nh cùng L?c Thiên xa m?t kh?i ng?i xe buyt.

Y t? là nói, c?m kh?ng th? l?ng phí, ch?ng l? heo ??c t?i ng??i, ng??i có th? l?ng phí nó th?t? C?ng có th? l?ng phí khoai tay sao? ??u là ?? ?n, ch?ng phan bi?t ??t r? sang hèn.

Nàng ái ái!

Win365 Registration Offer

L?c Th? nhan l?c l?c ??u “Còn h?o. Ba ba ng??i kh?ng ph?i kh?ng u?ng r??u sao?”

Xe h?i tuy r?ng tho?i mái, nh?ng cùng tài x? m?t kh?i ng?i có y t? gì, ch? c?n cùng L?c Thiên xa ? bên nhau, ??ng nói là ng?i xe buyt, chính là ?i b? tr? v?, nàng c?ng là vui.

H?n mu?n bi?t ngày h?m qua nàng v? nhà v? sau ??u ?? x?y ra chuy?n gì, nh?t mu?n bi?t chính là, L?c thúc thúc ??n t?t cùng có th? hay kh?ng gi?ng ng??i kia nói nh? v?y ?em L?c Th? nhan ti?n ?i.

,As shown below

Th?m Thanh n?u là bi?t ??n, có m?t s? vi?c ??i nhan h?i chút kh?ng chú y, ti?u hài t? li?n có kh? n?ng l?u l?i bóng ma tam ly.

_

??i v?i phen nói chuy?n này, Th?m Thanh n?u c?ng kh?ng hoài nghi.

Win365 Sportsbook

Lo?i này h?o tam tình v?n lu?n liên t?c ??n tan h?c.

K? th?t L?c Thiên xa m?i m?t l?n v?i ai yêu ???ng phía tr??c, h?n ??u s? nghiêm túc mà cùng ??i ph??ng nói r?, h?n c?ng kh?ng tính toán k?t h?n, n?u ??i ph??ng s? ti?p thu, m?i có th? tri?n khai m?t ?o?n tình yêu.

Ng??i bên c?nh t??ng ???ng ph?i h?p “Ai da, chính là. Có ?i?m khoa tr??ng, có ?i?m l?ng phí.”

As shown below

Win365Casino

Nàng t?nh ?i nh?ng cái ?ó kh?ng c?n thi?t hàn huyên, th?t gi?ng nh? b?n h? ch?a t?ng có ng?n ng?i tách ra quá, th?t gi?ng nh? b?n h? ngày h?m qua còn ? h?n hò g?p m?t gi?ng nhau.

Khoai tay t?c ??n bên ngoài tiêu tiêu, v?i lên b?t thì là cùng b?t ?t, coi nh? là nh?t tuy?t.

L?c Thiên xa nhéo nhéo m?i, trong lòng c?ng ? lo l?ng n? nhi, h?n g?t ??u, “H?o, c?m ?n ng??i, ta ?i vào tr??c nhìn xem nàng.”

,As shown below

Win365 Sportsbook

Nàng ?? s?m ch?u kh?ng n?i n?a, nh?ng v?n là t??ng ch? ??n L?c Thiên xa tr? v?, ?em chi?u nay phát sinh s? tình nói cho h?n nghe.

Nói tr?ng ra là, ??i gia ch? là làm trò L?c Thiên xa m?t nói h?n có kh? n?ng, nói h?n có ph??ng pháp, trên th?c t? cái này niên ??i, m?i ng??i ??u càng có khuynh h??ng làm ??n n?i ??n ch?n th? m?t ph?n c?ng tác ki?m ti?n, t?n ti?n.

Nhà h?n kh?ng mua L?c gia phòng ?, chính là bi?n pháp t?t nh?t!

Nàng t?nh ?i nh?ng cái ?ó kh?ng c?n thi?t hàn huyên, th?t gi?ng nh? b?n h? ch?a t?ng có ng?n ng?i tách ra quá, th?t gi?ng nh? b?n h? ngày h?m qua còn ? h?n hò g?p m?t gi?ng nhau.

Kh?ng bi?t là quá m?t m?i, v?n là n?i tam ?? ch?u th?t l?n ?ánh sau vào, lên xe sau kh?ng bao lau, L?c Th? nhan li?n chìm vào gi?c ng?, L?c Thiên xa th?ng qua bên trong xe kính chi?u h?u nhìn ??n n? nhi ghé vào h?u tòa ng? b? dáng, m?t l? v? ?au lòng, n?u là bi?t n? nhi ngày h?m qua s? g?p ???c lo?i chuy?n này, h?n nói cái gì c?ng mu?n tr??c tiên tan t?m lái xe ?i ti?p nàng.

Nàng ?? s?m ch?u kh?ng n?i n?a, nh?ng v?n là t??ng ch? ??n L?c Thiên xa tr? v?, ?em chi?u nay phát sinh s? tình nói cho h?n nghe.

,As shown below

Win365 Online Game truc tiep bong da u19Win365 Sport Online

?ay là m?y ngày h?m tr??c m? nó cùng L?c Th? nhan m?t kh?i xem phim truy?n hình khi, h?n t? phòng ra t?i tìm n??c u?ng, phim truy?n hình ng??i ta nói ra t?i m?t ?o?n l?i nói.

H??ng phi là cùng m? m? m?t kh?i ra t?i mua giày ch?i bóng, cùng Th?m y?n chào h?i li?n ?i r?i, b?t quá ngh? ??n t?c xuy?n mùi h??ng, h?n mi?ng c?ng thèm, li?n l?i kéo m? m? ?ng tay áo, ?áng th??ng v? cùng mà nói “M?, ta mu?n ?n t?c xuy?n, m?i v?a cái kia là chúng ta ban thành tích t?t nh?t, h?n ??u ? ?n.”

Phòng thí nghi?m nhan viên c?ng tác tr?m ch?p m?t tr??ng b?a t?i c?a chính mình chi?u “Các ??i l?o tình yêu, th?t là làm ta vui s??ng.”

Th?m Thanh n?u cho r?ng nhi t? hi?n t?i c?ng là ?i xu?ng ??c sách.

Làm múa d?n ??u, L?c Th? nhan ? qu?n áo th??ng cùng m?t khác m?y cái b?n nh?y v?n là r? ràng khác nhau, nàng c?ng chúa váy l?a r? ràng càng hoa l? m?t ít, ninh thành ti?u h?c l?n này c?ng b? ???c tiêu ti?n, giáo l?nh ??o xem qua các nàng v? ??o v? sau t? v? th?c v?a lòng, tr??ng h?c tài v? th?t c?ng kh?ng dám quá keo ki?t, vì th? ch? nhi?m l?p c? y ng?i xe buyt ?i m?t chuy?n t?nh thành, này ?ó v? ??o trang ph?c ??u là ? t?nh thành mua, cùng khác yêu di?m ?? ?ê ti?n li?n kh?ng gi?ng nhau.

??n n?i chuy?n khác, v?n là ch? h?m nay qua ?i l?i ?i t??ng ?i, nàng kh?ng vì khó chính mình.

V?y là t?t r?i, L?c thúc thúc h?n là x? ly th?t s? viên m?n.

?ay là m?y ngày h?m tr??c m? nó cùng L?c Th? nhan m?t kh?i xem phim truy?n hình khi, h?n t? phòng ra t?i tìm n??c u?ng, phim truy?n hình ng??i ta nói ra t?i m?t ?o?n l?i nói.

C?m chi?u L?c Th? nhan kh?ng nh? th? nào ?n, nàng th?t s? ?n kh?ng v?, ch?ng s? trên bàn c?m có nàng thích ?n ti?u x??ng s??n, nàng c?ng kh?ng nhúc nhích m?y chi?c ??a.

Win365 Football

Ba ba cái này b?n gái gi?ng nh? ??i Th?m dì có thành ki?n.

“Ng??i v? sau có th? kêu ta ??i ti?u th? sao?”

C?ng kh?ng bi?t nhìn bao lau, h?n m?i r?i ?i phòng, r?a m?t xong sau chu?n b? tr? v? phòng khi, l?i th?t s? lo l?ng n? nhi, li?n ? tr? v?t gian tìm ???c r?i g?p gi??ng, c?m g?i ??u cùng th?m li?n ? n? nhi phòng ng? c?a ng? h?.

Th?m y?n c?ng kh?ng bi?t sao l?i th? này, r? ràng trong ??u còn kh?ng có ngh? ra m?t cái minh xác k?t qu?, than th? l?i r?t thành th?t mà, nhanh chóng mà nh?n l?y.

L?c Thiên xa v?n phòng c?ng kh?ng l?n, bình th??ng cùng m?t cái khác tiêu th? viên xài chung m?t cái v?n phòng, trong kho?ng th?i gian này cái kia tiêu th? viên ?i n?i khác ?i c?ng tác.

L?c Th? nhan hi?u chuy?n l?c ??u, “Kh?ng c?n, ti?t sau ba ba c?ng tác v?i.”

Win365 Online Sportwetten

Y t? là nói, h?c t?p t?t ??u ? ?n, li?n ??i bi?u th? này kh?ng ph?i kh?ng v? sinh, là có th? ?n.

N?u nàng th?t s? ch? là 6 tu?i ti?u hài t?, kia nàng kh?ng ??nh kh?ng r? Th?m y?n khó x?, c?ng nhìn kh?ng t?i h?n làm quy?t ??nh này khi c? ng??i ??u ? t?n ra quang mang.

Ch??ng 12

L?c Th? nhan gi? kh?c này ??u óc xoay chuy?n th?c mau, nàng n?m xinh ??p h?p bút, nh? gi?ng nói “Ba ba, ng??i v?n là ?i làm ?i, b?t quá có th? mang ta cùng ?i sao?”

“Kia T?ng gia bên này ta nh? th? nào ?áp l?i?”

?ay là b?o táp ti?n ??n tr??c bình t?nh.

Win365 Slot Game

L?c Th? nhan phát run.

“Phòng ? h??ng h?o, ánh m?t tr?i sung túc, phía tr??c l?i kh?ng có che ??y v?t……”

Nhà này ch? y c?ng ty ng?n ng?n m?y n?m gian li?n trong ngành t?a sáng r?c r?, còn ky xu?ng kh?ng ít v??t qu?c hi?p ??c, ki?m l?i cái b?n m?n bát m?n.

Win365 Poker

H?c sinh ti?u h?c làm vi?c và ngh? ng?i th?p ph?n quy lu?t, bu?i t?i 9 gi? ng?, bu?i sáng 7 gi? r?i gi??ng, nàng h?m nay là ng? n??ng.

Nàng ??u ph?i b? c?m ??ng ?? ch?t.

L?c Thiên xa v? m?t nghiêm l?i, chau mày, “Th? nhan th? nào?”

Nh? v?y quy?t ??nh ??i Th?m y?n t?i nói r?t khó.

?úng v?y! ?? có t?t nh? v?y ph??ng pháp, kia mua xe ?ay là kh?ng tính m?t, ??t ? tr??c m?t kia kh?ng ??nh làm th?t ng??i ?au, nh?ng lau dài xem, ?ó là ?n ki?m kh?ng b?i! H?m nay xa ti?u t? ??u óc nh? th? nào nh? v?y linh th?ng ?au?

N?u ??i nàng có bài xích c?m, ch? là ? ba ba tr??c m?t gi? v? gi? v?t thích nàng, kia nàng kh?ng ??nh nhìn ra ???c t?i!

K? th?t h?n c?ng s? kh?ng an ?i nàng, h?n c?ng bi?t, ?i?n ?nh là ?i?n ?nh, ??u là gi?, nh?ng s?ng s? s? ng??i nh?y l?u, là th?t s?, là kh?ng gi?ng nhau. B?t quá h?n v?n là hy v?ng L?c Th? nhan kh?ng c?n s? h?i, h?n cùng h?n m? m? li?n ? t?i cách vách, cùng l?m thì v? sau m?i ngày ?i h?c tan h?c h?n ch? nàng m?t kh?i, nh? v?y li?n kh?ng c?n s? ?i.

“Ng??i v? sau có th? kêu ta ??i ti?u th? sao?”

[]Win365 Poker

……

L?c Th? nhan qu? nhiên li?n vui v? ?i lên, vui v? trong ch?c lát sau, nàng nh? t?i m?t ki?n r?t quan tr?ng s?, l?i th?c nghiêm túc mà d?n dò Th?m y?n, “Chuy?n này ng??i kh?ng th? nói cho ng??i khác nghe, ?ay là nhà ta bí m?t. Ta ba ba kh?ng nói, kh?ng ??nh là có ly do, ta cùng ng??i nói, là b?i vì ta tin t??ng ng??i, ng??i kh?ng th? c? ph? ta ??i v?i ng??i tín nhi?m.”

——

Win365 Registration Offer

H?n h?i tr??c quá c? b?n tình hu?ng, l?y ?ng nghe b?nh nghe qua v? sau, lúc này m?i nói “Tr? b? ?ánh h?t xì bên ngoài kh?ng có m?t khác b?nh tr?ng, h?n là kh?ng có gì v?n ??, v? nhà nhi?u quan sát quan sát.”

Nàng kh?ng mu?n ch?t a!!

Hi?n t?i Th?m y?n c? nhiên có th? vì chi?u c? nàng c?m xúc, mà làm ra quy?t ??nh này, ? ? ?, này xú ti?u hài t? ?? nh? v?y ?? y nàng sao!!

L?c Th? nhan nguyên b?n kinh s? tam tình t?a h? c?ng b? ch?a kh?i, Th?m y?n c?ng kh?ng ?i, mà là ? nàng ??i di?n ng?i xu?ng, c?ng kh?ng bi?t do d? bao lau, ?ánh bao lau ngh? s?n trong ??u, h?n m?i bi?t n?u m? mi?ng “Ng??i xem c??ng thi thúc thúc ??u kh?ng s?, cái kia li?n càng kh?ng c?n s?.”

Nàng quá m?c vui v?, c?ng có gi? v? ki?u ti?u, lúc này thanh am có chút ??i.

Nàng ?? phóng th?p chính mình ch? ??ng t?i tìm h?n, h?n còn l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n c? tuy?t.

Win365 Online Betting

Nàng ??u ph?i b? c?m ??ng ?? ch?t.

Kh?ng, kh?ng k?t h?n? Là h?n ly gi?i cái kia y t? sao?

Ch? là ? L?c Th? nhan nh? v?y ti?u h?c sinh xem ra, tr??c m?t hình ?nh c?ng ?? ?áng s?.

Win365 Poker

?ay là m?y ngày h?m tr??c m? nó cùng L?c Th? nhan m?t kh?i xem phim truy?n hình khi, h?n t? phòng ra t?i tìm n??c u?ng, phim truy?n hình ng??i ta nói ra t?i m?t ?o?n l?i nói.

Nh? v?y ti?u nhan ti?u hài t? th?a nh?n nàng kh?ng nên tr?i qua s? tình, th?t là làm nhan tam ?au.

R? ràng h?n c?ng ch?a nói cái gì, trên m?t c?ng kh?ng có t?c gi?n, nh?ng T?ng v?n tình ? h?n này bình t?nh nhìn ch?m chú d??i, th? nh?ng m?t cau ??u c?ng kh?ng nói ra ???c.

Win365 Sport Online

“Th? nhan, ba ba gi?a tr?a mang ng??i ?i ti?m ?n, th? nào? V?n là ?n kia gia s?i c?o c?a hàng.”

Th?m y?n nh? là xem thi?u n?ng trí tu? gi?ng nhau xem nàng, “Ng??i là nh??c trí sao?”

“Kh?ng c?n.” L?c Th? nhan c? tuy?t, có th? là khi còn nh? ?i b?nh vi?n s? l?n kh?ng ít, làm cho nàng hi?n t?i nhìn ??n b?nh vi?n ??u có ?i?m nhút nhát, “Ta kh?ng c?n ?i b?nh vi?n.”

Hi?n t?i hoàng kim ???ng ?ang ? truy?n phát tin m?t b? c? trang phim truy?n hình, n?i ?ó m?t có cái ti?u Thái T?, ?n m?c c? trang ??c bi?t ??p.

Th?m y?n ch?n ch? g?t ??u “H?o.”

L?c Th? nhan ?i tr? v?, Th?m Thanh n?u thu th?p chén ??a v? sau li?n b?t ??u tìm ki?m th? t?ch, mu?n nhìn m?t chút ti?u hài t? n?u b? d?a t?i r?i có mu?n ?n hay kh?ng cái gì d??c, cùng lúc ?ó, ng?i ? phòng làm bài t?p Th?m y?n do d? trong ch?c lát, t? trong ng?n kéo l?y ra m?t quy?n sách, h?n th?t c?n th?n mà m? ra sách v?, bên trong k?p m?t ít ti?n gi?y, h?n ngh? ngh?, c?m n?m ??ng ti?n n?m ch?t ? trong tay.

Win365 Online Betting

T?ng v?n tình ?? t?i r?i thích h?n tu?i, m?t h?i qu?c gia li?n b?t ??u tìm ki?m ng??i ???c ch?n, nàng c?ng than c?n quá r?t nhi?u l?n, m?c dù ??i ph??ng cùng nàng là m?n ??ng h? ??i, nàng v?n c? c?m th?y kh?ng t?i ?i?n. Li?n ? g?p ???c L?c Thiên xa phía tr??c, nàng t??ng ??u là tìm cái các ph??ng di?n thích h?p ng??i g? cho c?ng th?c kh?ng t?i, nh?ng g?p ???c L?c Thiên xa lúc sau, nàng trong x??ng c?t ph?n ngh?ch li?n b? kích phát ra t?i, kh?ng mu?n d?a theo cha m? an bài b??c vào m?t ?o?n c?n b?n kh?ng có c?m tình c? s? h?n nhan.

Th?m y?n ??a cho l?o b?n n?m ??ng ti?n, “Hai c?n gi?m b?ng, l?i ??n m?t ph?n t?c khoai tay.”

? trong ngành h?n là m?t cái truy?n k?, ng?n ng?n m??i hai n?m th?i gian, li?n t? ?? t? nghèo bi?n thành ch?c t? phú ?ng.

——

L?c Thiên xa ? m?t ti?ng, ánh m?t v?n là ?u?i theo nàng, “Ng??i ?em ?i?u hòa m? ra, ??ng nhi?t tr?.”

V? lu?n là Th?m dì, v?n là Th?m y?n, ??u quá mu?n m?t cái hoàn toàn thu?c v? b?n h? phòng ? cùng gia.

Win365 Baccarat

Ph?n ?ng l?i ?ay sau, c?ng kh?ng dám úp úp m? m?, liên h? ??n h?n ngày h?m qua hành ??ng, h?n kh?ng ??nh là ? quan tam nàng, trong lòng ?m áp li?n nh? gi?ng nói “Kh?ng nh? th? nào, ta ba ba nói h?n cùng T?ng a di ?? chia tay, h?n n?a, h?n nói h?n kh?ng ngh? k?t h?n, c?ng s? kh?ng theo ai k?t h?n.”

Cách vách c?a m? ra, nàng xu?ng l?u khi v?a lúc nghe ???c TV thanh am, trên m?t mang theo chút t??i c??i, xem ra là v?a m?i nhi t? ?i kêu th? nhan khi, b? TV thanh am s?o t?i r?i.

R? ràng ngày h?m qua nàng còn nh? v?y ph?n ??i L?c thúc thúc mua xe, ??n gi?n là trong nhà kh?ng nh? v?y nhi?u ti?n, hi?n t?i L?c thúc thúc mua xe, h?n n?a v?n là bán phòng ? th?u ti?n, nàng kh?ng ??nh khí ?iên r?i!

(dá yǎ yì) Win365 Football Betting

K? th?t h?n c?ng s? kh?ng an ?i nàng, h?n c?ng bi?t, ?i?n ?nh là ?i?n ?nh, ??u là gi?, nh?ng s?ng s? s? ng??i nh?y l?u, là th?t s?, là kh?ng gi?ng nhau. B?t quá h?n v?n là hy v?ng L?c Th? nhan kh?ng c?n s? h?i, h?n cùng h?n m? m? li?n ? t?i cách vách, cùng l?m thì v? sau m?i ngày ?i h?c tan h?c h?n ch? nàng m?t kh?i, nh? v?y li?n kh?ng c?n s? ?i.

Th?m y?n c?ng kh?ng bi?t sao l?i th? này, r? ràng trong ??u còn kh?ng có ngh? ra m?t cái minh xác k?t qu?, than th? l?i r?t thành th?t mà, nhanh chóng mà nh?n l?y.

Ngày h?m sau sáng s?m, Th?m y?n c?ng ?? s?m r?i gi??ng r?a m?t c?ng may trong nhà ch? L?c Th? nhan l?i ?ay.

Win365 Promotions

Ch??ng 12

??t ? d? v?ng, h?n kh?ng ??nh mu?n d?i nàng, nh?ng h?m nay tam t? c?a h?n ??u nhào vào t??ng ám hi?u th??ng.

Hi?n t?i L?c Thiên xa ??ng ph?i T?ng v?n tình nh? v?y m?t cái bi?n s?, th?t s? là ?ánh cái tr? tay kh?ng k?p.

Win365 Online Game truc tiep bong da u19

??u n?m nay h?c sinh ti?u h?c ??u nghèo, trong tay có m?t kh?i hai kh?i ??u là ng??i giàu có, này hai xuy?n gi?m b?ng thêm m?t ph?n t?c khoai tay, ít nói c?ng mu?n b?n n?m kh?i, cái nào ??ng h?c s? ra tay r?ng r?i ??n ra b?n n?m kh?i th?nh ng??i ?n t?c xuy?n? L?i này nói ra ?i ai tin a.

L?c Th? nhan nghe xong Th?m y?n trong mi?ng cái g?i là “Bi?n pháp”, trong kho?ng th?i gian ng?n c?ng s? ngay ng??i.

“Thi?u phóng ?i?m cay.”

Win365 Casino Online

L?c Th? nhan nhìn Th?m y?n, Th?m y?n nh?ng th?t ra có chút ng??ng ngùng mà d?i ?i t?m m?t, nh? t?i quy?t ??nh c?a chính mình, h?n kh? c?n m?i, ng? khí th?p ph?n gian nan mà nói “L?c Th? nhan, ta có m?t cái bi?n pháp, ta có th? cùng ta m? m? nói, kh?ng mua nhà ng??i phòng ?, hi?n t?i tr? b? nhà ta bên ngoài, này ph? c?n h?n là kh?ng có ng??i mu?n mua phòng ?, ta m? m? kh?ng mua, L?c thúc thúc li?n kh?ng nh? v?y nhi?u ti?n, có th? cho h?n ?em xe lui r?t.”

L?c Th? nhan c??i c??i, l? ra nh?t nh?t má lúm ??ng ti?n, “Ta n?u là s? h?i l?i ??n tìm Th?m dì.”

Ch??ng 10

Kh?ng, kh?ng k?t h?n? Là h?n ly gi?i cái kia y t? sao?

——

“??i khái là ta u?ng nhi?u quá?” L?c Thiên xa lên, ?m ?m g?i cùng th?m, ??ng tác nhanh nh?n thu h?o g?p gi??ng, l?i quay ??u ??i n? nhi nói “Có ph?i hay kh?ng d?a ??n ng??i?”

Win365 Slot Game

T?ng v?n tình ?? t?i r?i thích h?n tu?i, m?t h?i qu?c gia li?n b?t ??u tìm ki?m ng??i ???c ch?n, nàng c?ng than c?n quá r?t nhi?u l?n, m?c dù ??i ph??ng cùng nàng là m?n ??ng h? ??i, nàng v?n c? c?m th?y kh?ng t?i ?i?n. Li?n ? g?p ???c L?c Thiên xa phía tr??c, nàng t??ng ??u là tìm cái các ph??ng di?n thích h?p ng??i g? cho c?ng th?c kh?ng t?i, nh?ng g?p ???c L?c Thiên xa lúc sau, nàng trong x??ng c?t ph?n ngh?ch li?n b? kích phát ra t?i, kh?ng mu?n d?a theo cha m? an bài b??c vào m?t ?o?n c?n b?n kh?ng có c?m tình c? s? h?n nhan.

Kia s? ki?n kho?ng cách hi?n t?i c?ng b?t quá m?i m?y ngày, L?c Thiên xa li?n mua xe, T?ng v?n tình r?t khó kh?ng ?i liên t??ng h?n là vì nàng m?i mua xe.

L?c Th? nhan cùng ng?i cùng bàn di?p han chu?n b? ?i hi?u sách mua bút chì b?m, nào bi?t m?i v?a ?i ??n bên ???ng, li?n nghe ???c m?t tr?n vang l?n, h??ng thanh nguyên ch? nhìn l?i, trên m?t ??t c? nhiên n?m m?t ng??i.

Cu?i cùng hamburger khoai ?i?u kh?ng ?n, cha con hai c?ng kh?ng ?i ti?m ?n, b?i vì T?ng v?n tình t?i.

Vay xem ng??i nh?n kh?ng ???c ngh? lu?n lên “Oa, này tình hu?ng nh? th? nào?”

T?ng ?i t?i ng? ng?n “Chính là T?ng ti?u th? bên kia……”

Ng??i nam nhan này ? b?n gái nói ra ng?i xe buyt kh?ng tho?i mái khi, kh?ng ch? có kh?ng có lòng d? h?p hòi ??n mu?n sinh khí, ng??c l?i yên l?ng mà ?i mua m?t chi?c xe, c?ng th?t t?t quá ?i!

?n xong b?a sáng sau, L?c Th? nhan cùng Th?m y?n m?t kh?i xu?ng l?u ?i ra ti?u khu, h??ng ninh thành ti?u h?c ph??ng h??ng ?i ??n.

Có l? n? nhi ch? là nh?t th?i h?ng kh?i?

Th?m y?n nhìn ra L?c Th? nhan do d?, li?n nói “??i nhan s? tình ng??i qu?n nh? v?y nhi?u làm cái gì, L?c thúc thúc làm nh? v?y t? nhiên có h?n ly do, h?n n?a c?ng ?ích xác kh?ng ph?i t?t c? m?i ng??i t??ng k?t h?n a. K?t h?n nhi?u kh?ng thú v?.”

Này b?n ti?u thuy?t r?t dài r?t dài, chia làm th??ng b? cùng h? b?.

Th?t là ?áng s?.

Win365 First Deposit Bonus

Th?m y?n xu?ng l?u ?? rác, h?n c?ng kh?ng ph?i c? y mu?n nghe lén ng??i khác nói chuy?n, nh?ng h?n chính là nghe ???c này phiên ??i tho?i.

Nh? v?y ti?u nhan ti?u hài t? th?a nh?n nàng kh?ng nên tr?i qua s? tình, th?t là làm nhan tam ?au.

N?u nàng là hàng th?t giá th?t ti?u b?o b?o, kh?ng ??nh là kh?ng có gì y ki?n, li?n tính tóc ??u c?p c?o quang, kh? n?ng m?i ngày ??u vui t??i h?n h?, nh?ng m?u ch?t nàng kh?ng ph?i chan chính ti?u b?o b?o, m?i l?n ?ánh xong da ??u cham nàng ??u c? tuy?t chi?u g??ng, b?ng kh?ng s? b? chính mình x?u ??n khóc thành ti?ng t?i.

“Kh?ng quan h?, ta ch? c?n cùng ba ba ? m?t kh?i thì t?t r?i.”

Phía tr??c nàng nghe ???c ba ba gi?ng ?i?n tho?i, bi?t nhà b?n h? c?ng kh?ng gi?ng bi?u hi?n ra ngoài nh? v?y bình th??ng, c?ng bi?t nàng làm kh?ng h?o là cái phú nh? ??i, nh?ng gi? phút này c?ng kh?ng dám d? dàng nh?n ??nh nàng ba ba cùng trung “L?c Thiên xa” gi?ng nhau là phía sau màn ??i l?o b?n.

L?c Th? nhan sinh khí sao? ???ng nhiên là kh?ng t?c gi?n.

Win365 Sportsbook

L?c Thiên xa “Ta c?ng tác v?i, kh?ng có th?i gian n?u c?m, bình th??ng th? nhan ??u là ? thanh n?u n?i ?ó ?n.” T?a h? s? T?ng v?n tình s? hi?u l?m, h?n l?i b? sung m?t cau, “M?i tháng ta ??u s? giao h?a th?c phí c?p thanh n?u, nàng xem nh? giúp ta chi?u c? th? nhan.”

——

L?c Th? nhan gi? kh?c này ??u óc xoay chuy?n th?c mau, nàng n?m xinh ??p h?p bút, nh? gi?ng nói “Ba ba, ng??i v?n là ?i làm ?i, b?t quá có th? mang ta cùng ?i sao?”

L?c Th? nhan cùng ng?i cùng bàn di?p han chu?n b? ?i hi?u sách mua bút chì b?m, nào bi?t m?i v?a ?i ??n bên ???ng, li?n nghe ???c m?t tr?n vang l?n, h??ng thanh nguyên ch? nhìn l?i, trên m?t ??t c? nhiên n?m m?t ng??i.

“???c r?i, mu?n cay kh?ng?”

Ngh? th?ng su?t ?i?m này v? sau, T?ng v?n tình li?n g?p kh?ng ch? n?i mà mu?n nhìn th?y L?c Thiên xa.

1.Win365 Sportsbook

L?c Thiên xa c?ng kh?ng ngh? t?i n? nhi t??ng chính là ti?t ki?m, r?t cu?c h?n tuy r?ng v?n lu?n ng?y trang kh?ng có ti?n, nh?ng th?c t? th??ng l?i là siêu c?p phú hào, ng??i có ti?n khi cùng kh?ng có ti?n khi, t? duy là kh?ng gi?ng nhau, t?a nh? hi?n t?i, L?c Thiên xa li?n kh?ng ngh? t?i chính mình mua xe hành vi này cho dù ???c ??n gi?i thích h?p ly, c? nhiên c?ng s? có “N? nhi mu?n ti?t ki?m” di ch?ng.

L?c Th? nhan gi? kh?c này ??u óc xoay chuy?n th?c mau, nàng n?m xinh ??p h?p bút, nh? gi?ng nói “Ba ba, ng??i v?n là ?i làm ?i, b?t quá có th? mang ta cùng ?i sao?”

L?c Th? nhan nhìn ba ba kia kh?ng h? thi?u n? t? giác g??ng m?t t??i c??i, kh?ng kh?i lam vào tr?m t? trung, nên nh? th? nào uy?n chuy?n mà nh?c nh? ba ba b?n h? hi?n t?i th?c nghèo a?

Win365 Esport

Nàng xoay cái cong, kh?ng có h??ng phòng ng? ph??ng h??ng ?i ??n, ng??c l?i ?i nhà ?n, m? ra t? l?nh, t? bên trong l?y ra m?t l? qu? cam n??c có ga ??a cho h?n.

V?n d? h?n chu?n b? cùng L?c Th? nhan m?t kh?i th??ng l??ng, nh?ng quay ??u thoáng nhìn nàng g??ng m?t t??i c??i, l?i ?ành ph?i th?i.

M?t cái ti?u thí hài ti?u ??u ?inh, cùng nàng ba còn kh?ng ph?i than nhan ?au, ??u nh? v?y tin t??ng nàng ba ba, nàng làm ba ba than sinh n? nhi, ch?ng l? còn mu?n nghi ng? ba ba quy?t ??nh sao.

Win365 Online Betting

Có th?t kho tàu, ?t xanh xào th?t bò, rong bi?n x??ng s??n canh cùng v?i h?p cua l?n.

L?c Thiên xa kh?ng có th?nh nàng ti?n vào, ngh? ??n ? phòng ng? ng? n? nhi, h?n c?m l?y ??t ? t? giày th??ng chìa khóa ?i ra, tr? tay ?óng c?a l?i, ng? khí tham tr?m “Th? nhan ?ang ng?, chúng ta ?i ra ngoài nói.”

Nh? th? nào ch? ch?p m?t l?i t?i n?a th? Nhan gia?

(fù chá yuán róng)

N?u T?ng gia ng??i còn t??ng ti?n ??n h?n cùng th? m?t m?i ti?n ??n, ??n lúc ?ó h?n c?ng s? kh?ng l?i n??ng tay.

Nàng ??u ph?i b? c?m ??ng ?? ch?t.

L?c Thiên xa “C? nh? v?y ?i.”

Win365 Slot Game

L?c Thiên xa “C? nh? v?y ?i.”

Nàng nói chính là thi?t tình l?i nói, nh?ng ? Th?m y?n xem ra, x?ng v?i nàng này bi?u tình, làm h?n nh? t?i m?y ngày h?m tr??c ? hi?u sách m?t quy?n sách th??ng nhìn ??n nói ——

V?n d? h?n chu?n b? cùng L?c Th? nhan m?t kh?i th??ng l??ng, nh?ng quay ??u thoáng nhìn nàng g??ng m?t t??i c??i, l?i ?ành ph?i th?i.

(sì tīng róng) Win365 Gaming Site

ít nhi?u láng gi?ng láng gi?ng tuyên truy?n, v?n d? có ng??i còn cho r?ng L?c Thiên xa phát tài, nh? v?y m?t tuyên truy?n l?i là th?t s? mu?n bán phòng, trong nhà có phái b?o th? l?o nhan kh?ng m?t kh?ng l?y L?c Thiên xa ???ng ph?n di?n ví d? giáo hu?n trong nhà con cháu, ngàn v?n ??ng h?c này m?t b?, mua cái xe còn ?em phòng ? c?p ?áp ?i vào, may L?c gia hai v? ch?ng già ??u kh?ng còn n?a, b?ng kh?ng ch?ng ph?i là ph?i b? s?ng s? s? t?c ch?t.

Th?m y?n c?n th?n mà quan sát nàng bi?u tình, l?i h?i “Ng??i kh?ng t?c gi?n sao?”

Ti?p theo, h?n b? ngoài tu?n l?ng, dáng ng??i ??nh b?t, th??ng xuyên ?n m?c s? mi tr?ng cùng h?c qu?n, ?em chính mình hình t??ng x? ly ??n s?ch s?, v? lu?n cái nào niên ??i, ái s?ch s? l?n lên ng??i t?t, lu?n là phá l? ch?u ng??i ?u ái.

(sù liáng jì)

Ch? th?y nàng ti?n lên m?t b??c, sau l?i lui ra phía sau m?t b??c, mím m?i nói “Ta th?t s? kh?ng có sinh khí, kh?ng ph?i ?ang nói l?i nói d?i, ?êm qua ta ba ??u cùng ta nói h?n tính toán, h?n mua xe c?ng kh?ng ph?i vì m?t m?i, ch? ngh? nhi?u ki?m ít ti?n v? sau ??i c?n phòng l?n, Th?m y?n, nhà ng??i mua này phòng ? th?t s? khá t?t, n?u là ng??i kh?ng cho Th?m dì mua, kia ít nhi?u a có ph?i hay kh?ng? N?i này ly tr??ng h?c g?n, ly Th?m dì ?i làm c?m hành c?ng g?n, th?t t?t a……”

Lo?i này h?o tam tình v?n lu?n liên t?c ??n tan h?c.

Nàng chính là nh? v?y kh?ng ti?n ??……

Win365 Baccarat

…………

Th?m Thanh n?u l?i h?i “Ng??i ba ba còn kh?ng có h?i, mu?n hay kh?ng ta t?i b?i ng??i ng??”

——

(chū zuì huì) Win365 Football

??t ? d? v?ng, h?n kh?ng ??nh mu?n d?i nàng, nh?ng h?m nay tam t? c?a h?n ??u nhào vào t??ng ám hi?u th??ng.

T?ng v?n tình tránh né kh?ng k?p, có th? là tam ly qu?y phá, nàng th?m chí c?m giác chính mình có th? ng?i ???c m?t c? xú v?.

Nàng ch? ngh? tr? v? ?n Th?m dì làm ?? ?n, sau ?ó h?o h?o ng? m?t gi?c.

Win365 Online Sportwetten

M?i ?ánh r?ng r?a m?t kh?ng bao lau, li?n nghe ???c ti?ng ??p c?a, nàng lê dép lê ?i vào c?a, v?a m?i b?t ??u t??ng ba ba quên mang chìa khóa, m? c?a, ch? th?y Th?m y?n ??ng ? ngoài c?a.

Th??ng b? k? càng t? m? miêu t? L?c Thiên xa s? nghi?p tuy?n, gi?ng thu?t r? ràng h?n làm giàu s?. L?c Thiên xa ? ??i h?c trong lúc l?y m?t bút mua bán nh? ki?m l?i m?t ít ti?n, c? duyên x?o h?p d??i h?n ? báo chí th??ng nhìn ??n ??ng Th??ng H?i phát hành c? phi?u nh?n mua ch?ng, ??i tài chính này m?t hàng còn tính hi?u bi?t h?n l?p t?c li?n y th?c ???c ?ay là m?t c? h?i, dùng s? h?u ti?n ti?t ki?m còn ngh? cách m??n m?t s? ti?n th?u m?y v?n kh?i toàn b? mua nh?n mua ch?ng, này b? ??i sau x?ng là chín nh? phát tài ch?ng k? ng? l?nh L?c Thiên xa ki?m l?i vài tr?m v?n, ? ??i gia còn ? ham m? “V?n nguyên h?” khi, L?c Thiên xa nh?y li?n tr? thành ??i phú ?ng.

Ninh thành s?ng v? ?êm xa kh?ng có Kinh Th? Th??ng H?i nh? v?y xu?t s?c, m?i ng??i ??u là xem qua hoàng kim ???ng phim truy?n hình li?n ng?, L?c Thiên xa m?i l?n t?ng ca tr? v?, trong ti?u khu c? h? m?i ng??i gia ?èn toàn b? ??u d?p t?t, cho nên ? cái này ?i?m nhìn ??n Th?m Thanh n?u m? c?a còn ch?a ng? giác, th?c s? làm h?n c?m th?y kinh ng?c.

Có ng??i tr?m ch?p hai b?c ?nh phát ??n trên m?ng, ?n chanh bi?u tình cùng ?á c?u l??ng bi?u tình t? th??ng ?áng gi?n, ?áng ch?t k? có ti?n.

Th?m y?n ?i ??n, kh?ng ph?n ?ng h?n, l?p t?c ?i vào nhà ?n, ?em trong tay dùng m?t l?n h?p c?m ??t lên bàn, ng? khí ??ng c?ng, còn có c??ng gi? v? kh?ng ?? b?ng, “Ta ?i hi?u sách ??ng ph?i sau bàn, h?n m?i ta ?n t?c xuy?n, ta kh?ng yêu ?n, ném c?ng ?áng ti?c, ng??i ?n ?i.”

Nàng ??u ph?i b? c?m ??ng ?? ch?t.

Win365 Registration Offer

H?c sinh ti?u h?c ??ng h? sinh h?c ??u th?c quy lu?t, bu?i sáng 7 gi? kh?ng ??n, L?c Th? nhan li?n t? trong lúc ng? m? t?nh l?i, hai m?t d?i ra nhìn tr?n nhà.

T?ng ?i t?i h?i báo c?ng ty m?t ít quan tr?ng s? tình sau, ?p úng lên.

Bác s? c?ng kh?ng c?m th?y hi?m l?, t? k? ho?ch hoá gia ?ình b?t ??u, r?t nhi?u gia ?ình ??u ch? có m?t hài t?, t? nhiên xem ??n phá l? quy giá m?t chút, ? hài t? phát tri?n trong quá trình, là tránh kh?ng ???c ?au ??u nh?c óc, bác s? ??u xem nhi?u, gia tr??ng l?i g?p ??n ?? m? h?i ??y ??u, nói tr?ng ra là, m?t cau li?n có th? khái quát, ?áng th??ng thiên h? cha m? tam.

Win365 Best Online Betting

H?n h?i tr??c quá c? b?n tình hu?ng, l?y ?ng nghe b?nh nghe qua v? sau, lúc này m?i nói “Tr? b? ?ánh h?t xì bên ngoài kh?ng có m?t khác b?nh tr?ng, h?n là kh?ng có gì v?n ??, v? nhà nhi?u quan sát quan sát.”

? trong ngành h?n là m?t cái truy?n k?, ng?n ng?n m??i hai n?m th?i gian, li?n t? ?? t? nghèo bi?n thành ch?c t? phú ?ng.

Nàng ?? phóng th?p chính mình ch? ??ng t?i tìm h?n, h?n còn l?p ?i l?p l?i nhi?u l?n c? tuy?t.

“Ta c?ng kh?ng mu?n ?n.”

“Có y t? gì?”

Nàng m? th?y m?t quy?n ti?u thuy?t n?i dung, t?a h? là phan lo?i v?i nam t?n này m?t kh?i, nàng c?ng kh?ng ph?i r?t r? ràng, ch? nh? r? ?ay là m?t quy?n th?o c?n ngh?ch t?p s?ng v?n, nam chính t? m?t nghèo hai tr?ng sinh viên làm bu?n bán làm giàu tr? thành nhà giàu s? m?t, h?ng nhan tri k? v? s?, có th? nói nhan sinh ng??i th?ng.

2.Win365 Baccarat

?úng v?y! ?? có t?t nh? v?y ph??ng pháp, kia mua xe ?ay là kh?ng tính m?t, ??t ? tr??c m?t kia kh?ng ??nh làm th?t ng??i ?au, nh?ng lau dài xem, ?ó là ?n ki?m kh?ng b?i! H?m nay xa ti?u t? ??u óc nh? th? nào nh? v?y linh th?ng ?au?

L?c Thiên xa vào phòng v? sau, ??ng ? n? nhi phòng ng? c?a d?ng b??c chan.

??u nói ??n cái này phan th??ng, L?c Th? nhan sao có th? kh?ng bi?t ?ay là Th?m y?n c? y cho nàng mua.

Win365 Football Betting

L?c Thiên xa tr?m m?c xu?ng d??i.

L?c Thiên xa s? L?c Th? nhan s? t??ng nhi?u, Th?m Thanh n?u c?ng s? Th?m y?n h?i t??ng nhi?u, hai ng??i có th? nói là ?n nh?p v?i nhau.

Th?m y?n bi?u tình tr?n ??nh “L?c Th? nhan nói nàng có m?t ??o s? h?c ?? s? kh?ng, ta t?i giáo nàng.”

Win365 Online Betting

Th?m y?n hi?n t?i ??i v?i nói nh? v?y ?? ?? ch?t l?ng.

Gi?i ???ng nàng là làm kh?ng ???c, nh?ng tr??c tiên phòng ph?i v?n là có th? làm ???c.

“Tr? v? ?n. Ta mu?n ?n Th?m dì làm mì tr?ng.”

(pú yáng yǔ hào) Win365 Sportsbook

Ng? m?t gi?c kh? n?ng ngày mai ti?u hài t? li?n kh?ng quá nh? r? h?m nay s?.

L?c Th? nhan qu? nhiên li?n vui v? ?i lên, vui v? trong ch?c lát sau, nàng nh? t?i m?t ki?n r?t quan tr?ng s?, l?i th?c nghiêm túc mà d?n dò Th?m y?n, “Chuy?n này ng??i kh?ng th? nói cho ng??i khác nghe, ?ay là nhà ta bí m?t. Ta ba ba kh?ng nói, kh?ng ??nh là có ly do, ta cùng ng??i nói, là b?i vì ta tin t??ng ng??i, ng??i kh?ng th? c? ph? ta ??i v?i ng??i tín nhi?m.”

N?u nàng th?t s? ch? là 6 tu?i ti?u hài t?, kia nàng kh?ng ??nh kh?ng r? Th?m y?n khó x?, c?ng nhìn kh?ng t?i h?n làm quy?t ??nh này khi c? ng??i ??u ? t?n ra quang mang.

Win365 Poker

L?c Th? nhan ng? th?t s? h??ng c?ng th?c tr?m, nàng gi?ng nhau r?t ít s? n?m m?, cái này bu?i t?i l?i làm gi?c m?ng.

_

L?c Th? nhan ch? c?m th?y tay chan l?nh l?o, nh? t?i v?a r?i ch?ng ki?n, nàng ??u nh?n kh?ng ???c run.

3.

“Thiên xa, ?ay là……”

Th?m y?n ? m?t ti?ng.

Th?m Thanh n?u th? dài, “Kia mu?n hay kh?ng ta ?i cách vách b?i ng??i?”

L?c Thiên xa nhéo nhéo m?i, trong lòng c?ng ? lo l?ng n? nhi, h?n g?t ??u, “H?o, c?m ?n ng??i, ta ?i vào tr??c nhìn xem nàng.”

“Vào ?i.”

L?c Thiên xa th?t v?t v? thoát than, ? ph? ??i di?n mua bánh qu?y hoá trang t?, l?i ?i s?a ??u nành quán ?ánh m?t lu th?m ngào ng?t s?a ??u nành.

? n? nhi qua ??i v? sau, L?c Thiên xa suy sút chán ??i, lúc sau tuy r?ng m?t l?n n?a t?nh l?i lên, nh?ng n? nhi thành h?n ngh?ch lan cùng c?m k?, m?c dù là b?i h?n v??t qua nh?t gian nan nh?t t? n? chính c?ng kh?ng dám d? dàng nh?c t?i. ??i khái là vai chính tr?i qua nhan th? gian nh?t bi th??ng tang n?, kh?ng khí quá m?c trí úc, h? b? ? còn ti?p trong lúc thành tích c?ng kh?ng ph?i th?c h?o, tác gi? li?n th?c qua loa qua loa k?t thúc, m?i cho ??n k?t thúc khi, L?c Thiên xa c?ng kh?ng có k?t h?n, càng kh?ng có m?t khác con cái.

B?n h? quan h? tuy r?ng còn ch?a t?i nam n? b?ng h?u này m?t b??c, b?t quá ? m?t ngày bu?i t?i h?n ?m nàng lúc sau, h?n có cùng nàng nói h?n kh?ng tính toán k?t h?n, nào bi?t nàng trái l?i h?n d?i, nói h?n t??ng b?, nàng c?ng kh?ng t??ng k?t h?n……

Kh?ng ch? L?c Th? nhan ?i l?y ti?n, Th?m y?n li?n ?i theo nàng m?t sau nói “L?c thúc thúc xe……”

<p>Th?m y?n ??a cho l?o b?n n?m ??ng ti?n, “Hai c?n gi?m b?ng, l?i ??n m?t ph?n t?c khoai tay.”</p><p>Th?m y?n bi?u tình tr?n ??nh “L?c Th? nhan nói nàng có m?t ??o s? h?c ?? s? kh?ng, ta t?i giáo nàng.”</p><p>L?c Th? nhan “……??”</p>

“Ng??i b?n gái T?ng ti?u th? trong nhà, r?t có cùng chúng ta h?p tác tam t?, l?i là c?p giám ??c kinh doanh t?ng l?, l?i là ?? th?ng quan h?, chính là t??ng v? sau cho chúng ta cung c?p v?i d?t, nh?ng ng??i c?ng bi?t, lúc ?y sáng l?p này c?ng ty khi, là L?u l?o b?n giúp chúng ta chi?u c? r?t l?n, v?n lu?n là L?u l?o b?n cho chúng ta cung c?p v?i d?t, m?y n?m nay h?p tác c?ng th?c vui s??ng.”

Khoai tay t?c ??n bên ngoài tiêu tiêu, v?i lên b?t thì là cùng b?t ?t, coi nh? là nh?t tuy?t.

C?ng may rút máu k?t qu? ra t?i nàng xác kh?ng có vi?c gì, L?c Thiên xa c?ng li?n kh?ng h?o l?i bu?c bác s? làm m?t khác ki?m tra, bác s? khai ti?u nhi an th?n phi?n sau, cha con hai li?n t? b?nh vi?n ra t?i.

L?c Th? nhan c?ng kh?ng có v?i v? r?i gi??ng, mà là ng?i ? trên gi??ng b?t ??u c?n th?n h?i t??ng trong m?ng c?t truy?n.

L?c Thiên xa d? nh? tr? bàn tay li?n c?ng lên L?c Th? nhan, m?t bên h??ng d?ng xe ph??ng h??ng ?i ??n m?t bên nói “G?y.”

Nàng ? sau trong n?i tam c?ng kh?ng ph?i 6 tu?i ti?u hài t?…… Nàng kh? n?ng có càng phong phú l?ch duy?t, kia nàng h?n là có th? phan bi?t m?t chút “Chu?n m? k?” tính tình cùng nhan ph?m ?i?

Nàng ngh? k? r?i, ch? trong nhà ch? có nàng cùng ba ba hai ng??i, nàng s? cùng ba ba nói, hy v?ng v? sau có th? làm nàng nhi?u ti?p xúc h?n b?n gái.

Ngày ?ó T?ng v?n tình là ? cùng Th?m Thanh n?u nói chuy?n, L?c Th? nhan c?ng kh?ng có nhìn ??n nàng, h?m nay v?a th?y, xem nàng nói chuy?n khí ch?t, xem nàng qu?n áo trang ?i?m, li?n bi?t nàng ba ba l?n này tìm cái thiên kim ti?u th? b?n gái.

??n n?i chuy?n khác, v?n là ch? h?m nay qua ?i l?i ?i t??ng ?i, nàng kh?ng vì khó chính mình.

<p>……</p><p>——</p><p>???ng nhiên ?n ngon!</p>

Th?m y?n l?n lên có vài ph?n gi?ng Th?m Thanh n?u, mà Th?m Thanh n?u l?i là này m?t m?nh có ti?ng m? nhan, ? L?c Th? nhan xem ra, ng? quan tinh x?o tho?i mái nh?ng th?t ra ti?p theo, ch? y?u v?n là này hai m? con khí ch?t li?n cùng bên này ng??i kh?ng gi?ng nhau.

L?c Th? nhan ?ang xem th?, ng?ng ??u lên, ? trong lòng th? dài m?t h?i, nh? gi?ng mà nói “V?n là kh?ng ra ?i, ? nhà h? ?i?m mì s?i ?n ?i, Th?m dì ngày h?m qua kh?ng ph?i t?ng ?i?m bò kho sao?”

L?c Th? nhan nhìn Th?m y?n, Th?m y?n nh?ng th?t ra có chút ng??ng ngùng mà d?i ?i t?m m?t, nh? t?i quy?t ??nh c?a chính mình, h?n kh? c?n m?i, ng? khí th?p ph?n gian nan mà nói “L?c Th? nhan, ta có m?t cái bi?n pháp, ta có th? cùng ta m? m? nói, kh?ng mua nhà ng??i phòng ?, hi?n t?i tr? b? nhà ta bên ngoài, này ph? c?n h?n là kh?ng có ng??i mu?n mua phòng ?, ta m? m? kh?ng mua, L?c thúc thúc li?n kh?ng nh? v?y nhi?u ti?n, có th? cho h?n ?em xe lui r?t.”

B?i vì h?n phát hi?n h?n c?n b?n tránh kh?ng kh?i, L?c Th? nhan c?ng tránh kh?ng kh?i. Hi?n t?i l?a l?n phim truy?n hình, ??i ?a s? ??u này ?ay nam n? c?m tình là ch? tuy?n, ??ng nói là L?c Th? nhan, chính là h?n sau bàn c?ng m?i ngày ?ang nói mu?n c??i t? vi làm v? ?au.

L?c Th? nhan c?ng c?m th?y chính mình r?t ng?c, r? ràng nàng phía tr??c th?c th?ng minh a.

Nói tr?ng ra là, ??i gia ch? là làm trò L?c Thiên xa m?t nói h?n có kh? n?ng, nói h?n có ph??ng pháp, trên th?c t? cái này niên ??i, m?i ng??i ??u càng có khuynh h??ng làm ??n n?i ??n ch?n th? m?t ph?n c?ng tác ki?m ti?n, t?n ti?n.

4.

L?c Th? nhan so v?i ??i ?a s? ti?u hài t? ??u ph?i hi?u chuy?n, c?ng càng ng?i ???c, nh?ng này kh?ng ??i bi?u nàng có th? ? trong v?n phòng ngh? ng?i m?t ngày, phía tr??c L?c Thiên xa c?ng mang nàng ?i qua c?ng ty, nàng ngay ng??i n?a ngày li?n s?o ph?i v? nhà.

Vay xem ng??i nh?n kh?ng ???c ngh? lu?n lên “Oa, này tình hu?ng nh? th? nào?”

Gi?ng nh? kh?ng ph?i th?c h?o!

Win365 Football

D??ng nh? b?t tri b?t giác, nàng cùng Th?m y?n li?n tr? thành ??c bi?t b?n than, nàng có cái gì bí m?t s? kh?ng g?t h?n, h?n s? h?u bí m?t có ph?i hay kh?ng cùng nàng cùng chung, kia nàng li?n kh?ng r? ràng l?m.

“Kh?ng c?n.” L?c Th? nhan c? tuy?t, có th? là khi còn nh? ?i b?nh vi?n s? l?n kh?ng ít, làm cho nàng hi?n t?i nhìn ??n b?nh vi?n ??u có ?i?m nhút nhát, “Ta kh?ng c?n ?i b?nh vi?n.”

Nàng ch?ng qua là còn kh?ng có ???ng m?, th? nhan c?ng kh?ng ph?i nàng n? nhi, cho nên nàng m?i có th? nói ra này m?t phen l?i nói t?i.

(me chuán) Win365 Football Betting

L?c Th? nhan còn ? ?n màu m? cua th?t, nghe xong T?ng v?n tình l?i này, n?i tam c?ng th?c kinh ng?c.

Th?m y?n ??a cho l?o b?n n?m ??ng ti?n, “Hai c?n gi?m b?ng, l?i ??n m?t ph?n t?c khoai tay.”

T? hai ba n?m tr??c, thành ph? phan bi?t có MacDonald cùng KFC v? sau, L?c Thiên xa ? có r?nh khi, c?ng s? ng?u nhiên mang L?c Th? nhan ?i ?n m?t h?i.

(mò hóng wěi) Win365 Horse Racing betting

L?c Thiên xa c?ng kh?ng ngh? t?i n? nhi t??ng chính là ti?t ki?m, r?t cu?c h?n tuy r?ng v?n lu?n ng?y trang kh?ng có ti?n, nh?ng th?c t? th??ng l?i là siêu c?p phú hào, ng??i có ti?n khi cùng kh?ng có ti?n khi, t? duy là kh?ng gi?ng nhau, t?a nh? hi?n t?i, L?c Thiên xa li?n kh?ng ngh? t?i chính mình mua xe hành vi này cho dù ???c ??n gi?i thích h?p ly, c? nhiên c?ng s? có “N? nhi mu?n ti?t ki?m” di ch?ng.

“Gi?m b?ng có th?t heo, khoai tay c?ng là n?ng dan bá bá lo?i.”

Th?m y?n m?i th? dài nh? nh?m m?t h?i, trong ??u ??t nhiên chui vào t?i m?t ?o?n ??i tho?i ——

Win365 Football

Có th? là L?c Thiên xa làm giàu quá thu?n l?i, tác gi? t?i h? b? trung li?n cho h?n thi?t trí suy s?p, cái này suy s?p ?ó là than tình, là h?n ??t ? ??u qu? tim, nh?t quan tr?ng n? nhi.

V??ng n?i n?i c?i nhau c?ng kh?ng hàm h?, “Hành a, nhà ng??i TV d?n nhà ta m??n hai ngày bái, ??u là hàng xóm láng gi?ng…… Ta xem nhà ng??i xe ??p c?ng khá t?t, m??n hai ngày bái.”

Vài ngàn ??ng ti?n y ngh?a cái gì, Th?m y?n v?n là bi?t ??n, m? m? m?t tháng ti?n l??ng c?ng b?t quá m?i m?y tr?m kh?i.

(ráo kuàng yì)

Nàng ? sau trong n?i tam c?ng kh?ng ph?i 6 tu?i ti?u hài t?…… Nàng kh? n?ng có càng phong phú l?ch duy?t, kia nàng h?n là có th? phan bi?t m?t chút “Chu?n m? k?” tính tình cùng nhan ph?m ?i?

H??ng phi là cùng m? m? m?t kh?i ra t?i mua giày ch?i bóng, cùng Th?m y?n chào h?i li?n ?i r?i, b?t quá ngh? ??n t?c xuy?n mùi h??ng, h?n mi?ng c?ng thèm, li?n l?i kéo m? m? ?ng tay áo, ?áng th??ng v? cùng mà nói “M?, ta mu?n ?n t?c xuy?n, m?i v?a cái kia là chúng ta ban thành tích t?t nh?t, h?n ??u ? ?n.”

V?n d? L?c Thiên xa là t??ng b?i n? nhi m?t kh?i ??c sách, nh?ng v?a l?i ?ay bàn làm vi?c th??ng máy bàn li?n vang lên, nhà x??ng bên kia có ng??i l?i ?ay tìm h?n, h?n chu?n b? r?i ?i khi, l?i t? trong túi l?y ra ti?n bao ??t ? bàn làm vi?c th??ng, “Th? nhan, ba ba có chút vi?c ?i ra ngoài m?t chút, c?ng ty bên ngoài có qu?y bán quà v?t, kh?ng c?n quá ???ng cái, li?n ? v?a ra kh?i c?a bên tay trái, ng??i mu?n ?n cái gì li?n chính mình mua, ba ba ?em ti?n bao ?? l?i cho ng??i.”

L?c Thiên xa tr?m m?c m?t lát, nói “Thanh n?u c?ng mu?n chi?u c? nàng chính mình hài t?, h?n n?a ta c?ng t??ng ? nhà b?i n? nhi c?a ta.”

Nh? v?y quy?t ??nh ??i Th?m y?n t?i nói r?t khó.

Hi?n t?i Th?m y?n c? nhiên có th? vì chi?u c? nàng c?m xúc, mà làm ra quy?t ??nh này, ? ? ?, này xú ti?u hài t? ?? nh? v?y ?? y nàng sao!!

H?c sinh ti?u h?c ??ng h? sinh h?c ??u th?c quy lu?t, bu?i sáng 7 gi? kh?ng ??n, L?c Th? nhan li?n t? trong lúc ng? m? t?nh l?i, hai m?t d?i ra nhìn tr?n nhà.

C?ng may, ??i gia ngoài mi?ng nói nh? v?y, nh?ng nam ??ng h?c cùng n? ??ng h?c chi gian t?a h? ??u b?t ??u “T? hi?m”, nam ??ng h?c kh?ng yêu cùng n? ??ng h?c ng?i cùng bàn, l?o s? c?ng s? kh?ng nh? v?y an bài, n? ??ng h?c c?ng kh?ng yêu cùng nam ??ng h?c nói chuy?n, gi?ng Th?m y?n cùng L?c Th? nhan nh? v?y m?i ngày k?t b?n ?i h?c tan h?c, th?t là s? ít trung s? r?t ít.

L?c Th? nhan t? nh?n là ?? get ??n Th?m y?n m?c ?ích, nên kh?ng ph?i là ti?n tiêu v?t kh?ng ?? t?i cùng h?n vay ti?n ?i?

Win365Casino

Nghe h?n nh?c t?i h?n n? nhi, T?ng v?n tình có chút kh?ng ???c t? nhiên.

K? ti?p c? ngày, L?c Th? nhan k? th?t ??u th?c h?ng ph?n, ??c bi?t là ngh? ??n trong nhà có xe con xe, còn ? Kinh Th? có m?t ??ng xinh ??p ??i bi?t th?, nàng th?t là th?i kh?c ??u mu?n c??i, l?p h?c ??ng h?c h?m nay c?ng phát hi?n, l?p tr??ng ??i nhan kh?ng bi?t ??ng ph?i cái gì chuy?n t?t, c? nhiên còn ch? ??ng sát b?ng ?en……

Tay nh? n?m bình th?y tinh, n??c có ga m?i t? t? l?nh l?y ra t?i, lúc này bình than ??u có m?t t?ng b?t n??c, h?n b? l?nh ??n ?ánh cái gi?t mình.

Lúc sau m?y n?m L?c Thiên xa l?i phan bi?t thành l?p ??a ?c c?ng ty, gi?i trí c?ng ty, th?m chí còn ??u t? internet nh?p c?, h?n b?n nhan ? xào c? xào k? h?n giao hàng ph??ng di?n ánh m?t ??c ?áo, kh?ng m?y n?m tài s?n li?n phiên th?t nhi?u l?n, m?i cho ??n th??ng b? k?t thúc khi, h?n tài s?n ?? ??t ch?c t?.

Tr??ng h?c am nh?c l?o s? biên v? 《 Linh nhi vang l?c l?c 》 L?c Th? nhan ??u mau nh?y phun ra, m?i ngày 40 phút, này ?i?u nh?y c?ng kh?ng khó, tr? b? v?a m?i b?t ??u m?t tu?n là ? h?c t?p bên ngoài, m?t khác th?i gian ??u ? l?p l?i t?p luy?n, m?t ngày ít nh?t mu?n nh?y b?n n?m bi?n, kh?ng ng?ng là nàng, m?t khác m?y n? hài t? c?ng là, t? lúc b?t ??u h?ng thú b?ng b?ng t?i r?i hi?n t?i m?t v? bi?u tình.

L?c Th? nhan c?ng liên t?c g?t ??u, ph?i h?p h?n bi?u di?n “?úng v?y, Th?m dì, ta có m?t ??o ?? nh? th? nào ??u s? kh?ng, khi?n cho Th?m y?n t?i d?y ta.”

。Win365 Online Game truc tiep bong da u19

Expand Text
Related Articles
Win365 Lotto results

Win365 Horse Racing betting

L?c Thiên xa nhéo nhéo m?i, trong lòng c?ng ? lo l?ng n? nhi, h?n g?t ??u, “H?o, c?m ?n ng??i, ta ?i vào tr??c nhìn xem nàng.”

Ninh thành s?ng v? ?êm xa kh?ng có Kinh Th? Th??ng H?i nh? v?y xu?t s?c, m?i ng??i ??u là xem qua hoàng kim ???ng phim truy?n hình li?n ng?, L?c Thiên xa m?i l?n t?ng ca tr? v?, trong ti?u khu c? h? m?i ng??i gia ?èn toàn b? ??u d?p t?t, cho nên ? cái này ?i?m nhìn ??n Th?m Thanh n?u m? c?a còn ch?a ng? giác, th?c s? làm h?n c?m th?y kinh ng?c.

H?n n? nhi n?m nay m?i 6 tu?i.

Win365 Sports Betting

Win365 Baccarat

Th?m y?n c?ng kh?ng bi?t mu?n hay kh?ng ti?p này bình n??c có ga.

Nàng trên m?t m?t tr?n r?i r?m, l?i nói là nh? th? này nói, nh?ng…… Nàng nh? r? tr??c kia gia gia n?i n?i là th?c hy v?ng ba ba k?t h?n, khi ?ó b?n h? còn c? ngày vì h?n thu x?p, t??ng cho h?n gi?i thi?u ??i t??ng, ?áng ti?c ??u b? h?n uy?n chuy?n t? ch?i.

L?c Th? nhan v?n là ? vào m? m?t trung, nàng c?ng kh?ng dám tin t??ng ?ay là th?t s?, ai s? ?em m?t gi?c m?ng tr? thành là hi?n th?c sinh ho?t ?au, c?ng kh?ng bi?t nói vì cái gì, nàng cúi ??u nhìn v? phía chính mình cánh tay, phát hi?n toát ra n?i da gà.

Win365 Esport

Win365 Online Sportwetten

Nàng nói chính là thi?t tình l?i nói, nh?ng ? Th?m y?n xem ra, x?ng v?i nàng này bi?u tình, làm h?n nh? t?i m?y ngày h?m tr??c ? hi?u sách m?t quy?n sách th??ng nhìn ??n nói ——

Th?m y?n “……”

?i vào gi?c ng? tr??c u?ng s?a bò có tr? giúp yên gi?c.

Win365 Football Betting

Win365 Baccarat

L?c Thiên xa kh?ng có th?nh nàng ti?n vào, ngh? ??n ? phòng ng? ng? n? nhi, h?n c?m l?y ??t ? t? giày th??ng chìa khóa ?i ra, tr? tay ?óng c?a l?i, ng? khí tham tr?m “Th? nhan ?ang ng?, chúng ta ?i ra ngoài nói.”

Li?n tính ??n phúc b? bán ?i, L?c thúc thúc nh?t ??nh s? ?em m?t cái khác ??n phúc c?p mua tr? v?!

L?c Th? nhan ?i tr? v?, Th?m Thanh n?u thu th?p chén ??a v? sau li?n b?t ??u tìm ki?m th? t?ch, mu?n nhìn m?t chút ti?u hài t? n?u b? d?a t?i r?i có mu?n ?n hay kh?ng cái gì d??c, cùng lúc ?ó, ng?i ? phòng làm bài t?p Th?m y?n do d? trong ch?c lát, t? trong ng?n kéo l?y ra m?t quy?n sách, h?n th?t c?n th?n mà m? ra sách v?, bên trong k?p m?t ít ti?n gi?y, h?n ngh? ngh?, c?m n?m ??ng ti?n n?m ch?t ? trong tay.

Win365 Horse Racing betting

Win365 Gaming Site

L?c Th? nhan m?i phát hi?n chính mình hi?u l?m Th?m y?n. Còn t??ng r?ng h?n là t?i vay ti?n mua ??n chau, kh?ng ngh? t?i h?n là ? lo l?ng nàng s? b?i vì m?t vi?c này sinh khí.

Ng? m?t gi?c kh? n?ng ngày mai ti?u hài t? li?n kh?ng quá nh? r? h?m nay s?.

Nàng th?t s? s? chích!

....

relevant information
Hot News

<sub id="89058"></sub>
  <sub id="92447"></sub>
  <form id="23853"></form>
   <address id="42459"></address>

    <sub id="46452"></sub>

     Win365 Football cách ch?i baccarat sitemap Win365 Esport xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam g?p thái lan Win365 Football truc tiêp bong ?a Win365 Football truc tiep bong da duc
     Win365 Online Game xsmn thu2| Win365 Online Game choi loto online| Win365 Online Game kênh nào tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Football xem truc tiep bong da y| Win365 Online Game line truc tiep bong da| Win365 Online Game ?ánh ?? online uy tín| Win365 Esport xem tr?c ti?p bóng ?á gi?i ngo?i h?ng anh| Win365 Football top nha cai| Win365 Football truc tiep bong da duc| Win365 Football xem truc tiep bong da ngoai hang anh| Win365 Football tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Football cap lo choi nhieu| Win365 Online Game linh tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Football truc tiep bong da nu viet nam| Win365 Esport link tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Esport vtv6 truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Esport xem truc tiep bong da duc| Win365 Football top l?| Win365 Football xem truc tiep bong da phap|