Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

liù jun4 shuǎng

Time:2020-11-25 10:36:53

X??ng qu?c c?ng c?n r?ng, kh?ng ngh? t?i Trung D?ng H?u th? nh?ng ? Qu?nh Lam Y?n th??ng ch? ra t?i, Hoàng Th??ng s? th?y th? nào x??ng Qu?c c?ng ph?. R?t cu?c h? ng?n tr?ch c??i c?ng chúa s? tình, quy Hi?n phi c?ng cùng Hoàng Th??ng th?ng khí, Hoàng Th??ng c?ng cam ch?u.

Th? danh, m?t giáp B?ng Nh?n, h? ng?n tr?ch

L?p t?c li?n có thái giám ti?n lên phái phát gi?y và bút m?c, cùng ?? thi, yêu c?u m?t nén h??ng th?i gian.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Ch? là nh?m tu?n ki?t dùng kh?ng ít bút ky ph??ng thu?c ??u là ch? gi?n th?, ho?c là con s? ? R?p, còn có ghép v?n, ti?ng Anh h?n t?i.

Mà m?y th? này lam minh thành ??u làm ng??i ??a vào kinh c?p Hoàng Th??ng, ???ng nhiên lén h?n c?ng bi?t bi?t Ng? hoàng t?, Hoàng Th??ng m?t r?ng ??i duy?t, còn t? v? mu?n nam tu?n ??n B?ch H? thành t?i.

Mà phía sau, h? ng?n tr?ch v?n d? v?n lu?n bu?n b?c th?t b?i, này s? m?t s?c phát hi?n c? gia c? n??ng, l?p t?c li?n trình di?n anh hùng c?u m? nhan, t??ng cái quá lam minh thành n?i b?t.

“??u vào ?i.” Trung D?ng H?u ngh? sáu cháu gái s?, s?c m?t c?ng kh?ng t?t.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

C? chi lan d?a ? lam minh thành trong lòng ng?c, hai ng??i than than s? s? sau ?ó cái ch?n ng?.

C? chi lan tuy r?ng vào Lam gia gia ph?, nh?ng r?t cu?c l?n ??u tiên tr? v?, bái xong t? ???ng, l?i ?i trên núi t?o m?, ngày này xu?ng d??i, ??u m?t th?c, c? chi lan lòng bàn chan ??u ma kh?i phao.

Lam minh thành mang theo c? chi lan c?p lam l?o thái khái ??u, l?i bái bi?t lam t?c tr??ng cùng ??i Chu th?, m?i tr? v? nhà.

Lam ph? nh?ng th?t ra th?c ?m áp, c? chi lan c? ??n th?t nhi?u n?m, n?m nay có th? nói là nàng l?n ??u tiên ???ng gia làm ch?, cho nên t?n s?c v?i ?em cái này qua tu?i v? cùng náo nhi?t t?t t?t ??p ??p.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

“T??ng c?ng, chúng ta khi nào viên phòng?” C? chi lan ?? kh?ng ph?i t? tr??c cái gì c?ng ??u kh?ng hi?u ti?u c? n??ng, b?n h? thành than g?n b?n n?m, m??i chín tu?i sinh nh?t li?n ph?i t?i r?i.

Lam minh thành bài thi, th?c s? b?t ng??i tam, ti?n nh?ng c?ng, lui nh?ng th?, ng??i kh?ng ch? ch?n kh?ng ra h?n sai, còn kh?ng th? nói h?n kh?ng t?t.

X??ng qu?c c?ng c?n r?ng, kh?ng ngh? t?i Trung D?ng H?u th? nh?ng ? Qu?nh Lam Y?n th??ng ch? ra t?i, Hoàng Th??ng s? th?y th? nào x??ng Qu?c c?ng ph?. R?t cu?c h? ng?n tr?ch c??i c?ng chúa s? tình, quy Hi?n phi c?ng cùng Hoàng Th??ng th?ng khí, Hoàng Th??ng c?ng cam ch?u.

Thám Hoa chi danh nói th?t d? nghe, bao n?m qua ??u so B?ng Nh?n càng làm cho ng??i nh? k?, nh?ng h?n h? ng?n tr?ch tuy l?n lên tu?n, nh?ng là kia d?a b? ngoài ng??i sao.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

“V?y th?nh tr??c m??i tên thí sinh ti?n cung ?i.” Hoàng Th??ng nói.

Nh?ng c? chi lan li?n th?m, gi?ng b? thúc gi?c tàn ki?u hoa, b? n??c m?a ?ánh r?i r?t tan tác, m?t gi?c này ng? ??n ??i gi?a tr?a, lam minh thành ?? tr? l?i, còn v?n nh? c? ? ng?.

Nh?ng ng??i khác s?i n?i ph? h?a ra ti?ng, h? ng?n tr?ch than ph?n l?n ?au, x??ng qu?c c?ng t?n t?, l?i có cái c?ng chúa t? m?u, v?n là quy ??i nhan than cháu ngo?i.

C?ng là m?t ngày này, t?t c? m?i ng??i bi?t Tri ph? ??i nhan c? nào s?ng thê, kh?ng ng?ng ban ngày b?i phu nhan mua mua mua, kiên nh?n l?i c?n th?n, nghe nói còn t? mình xu?ng b?p vi phu nhan làm m?t chén mì tr??ng th?.

“Chúng ta tr?ch c?ng t? b? so kh?ng b?ng.”

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

“Nghe nói h?n là th?n ??ng.”

Mà c? gia nh?ng ng??i khác, th?t kh?ng có ngh? ??n c? chi lan nhanh nh? v?y li?n g? cho, tuy r?ng so ra kém c? gia phú quy, nh?ng vi?c h?n nhan này c?ng kh?ng tính th?p.

Mà ? Hoàng Th??ng xe ng?a ??i ch?m r?i s? ti?n B?ch H? thành th?i ?i?m, chiêng tr?ng g? lên, kèn x? na th?i bay t?i, phía tr??c các bá tánh già tr? l?n bé tay ph?ng hoa t??i, ?èn l?ng, khoai lang, tay h?ng th?, ?t cay, h? tiêu l??ng th?c ch? v?a múa v?a hát, hi?n ra m?t m?nh h? khí d??ng d??ng vui s??ng chi c?nh.

Ch? m? to m?t v?a th?y ??n ? lam minh thành trong lòng ng?c, trong m?t khi?p s?, h?n n?a s?c m?t ?ng ?? m?t m?nh, ph?n ?ng l?i ?ay, v?i vu?t kh?n che m?t, th? nh?ng còn ?, l?i nh? nhàng th? ra.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

K? th?t n?u kh?ng ph?i gia th? b?i c?nh cùng danh khí thêm phan, h? ng?n tr?ch kh?ng nh?t ??nh nh?p ti?n tam danh, này s? h? ng?n tr?ch quay ng??i l?i, nhìn ??n phía sau ?? t? danh truy?n l?, là cái l?u tr? ria mép, ng? quan tu?n tú nam nhan, xu?t t? v?n lam h?c vi?n, còn t?ng là h? ng?n tr?ch t? tr??c coi th??ng c?ng khinh th??ng cùng tr??ng.

Cho nên phát hi?n c? sáu nguy hi?m th?i ?i?m, nàng c?ng tr??c tiên bu?ng l?ng tay ra, l?i kh?ng có ngh? ??n hi?n t?i c? sáu c?ng ?i theo nàng r?i xu?ng. C? chi lan s?c m?t m?t m?nh tr?ng b?ch, cùng nàng cái này thanh danh b?i ho?i b? n? b?t ??ng, c? sáu chính là trong nhà s?ng ái c? n??ng.

C? gia hi?n t?i kh?ng r?nh lo lam minh thành, b?i vì h? ng?n tr?ch h??ng Hoàng Th??ng c?u thú L?c c?ng chúa, mà L?c c?ng chúa b? dáng cùng h? ng?n tr?ch r? ràng hai t??ng tình duy?t, s? là c??i kh?ng ???c c? sáu.

C? chi lan tuy r?ng vào Lam gia gia ph?, nh?ng r?t cu?c l?n ??u tiên tr? v?, bái xong t? ???ng, l?i ?i trên núi t?o m?, ngày này xu?ng d??i, ??u m?t th?c, c? chi lan lòng bàn chan ??u ma kh?i phao.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Mà phía sau, h? ng?n tr?ch v?n d? v?n lu?n bu?n b?c th?t b?i, này s? m?t s?c phát hi?n c? gia c? n??ng, l?p t?c li?n trình di?n anh hùng c?u m? nhan, t??ng cái quá lam minh thành n?i b?t.

Li?n nghe Hoàng Th??ng nói “Tr?m có m?t n?, hành b?n, n?m nay m??i tám, t? truy?n l?, ng??i nh?ng nguy?n làm tr?m con r??”

M?c dù c? chi lan xu?t than bá ph?, c?ng ng?n kh?ng ???c nh?ng cái ?ó có d? tam ng??i, ? b?n h? xem ra, kh?ng sinh nhi t? li?n l?n nh?t t?i l?i, kh?ng t? cách ng?n ?ón tr??ng phu thu dùng n? nhan.

C? l?c c? n??ng này s? vui v? th?c, nhìn ??n c? chi lan bên kia b? Tr?ng Nguyên lang c?p c?u, ngh? ??n chính mình có th? b? tr?ch c?ng t? c?u, c?ng kh?ng cùng c? chi lan so ?o.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Mà phía sau, h? ng?n tr?ch v?n d? v?n lu?n bu?n b?c th?t b?i, này s? m?t s?c phát hi?n c? gia c? n??ng, l?p t?c li?n trình di?n anh hùng c?u m? nhan, t??ng cái quá lam minh thành n?i b?t.

Hi?n t?i lam minh thành làm B?ch H? thành bên này thành c?ng gieo tr?ng h? tiêu, t? nhiên phi th??ng ???c hoan nghênh, cung kh?ng ?? c?u.

Nh?ng c? chi lan kh?n che m?t b? gió th?i kh?i, lam minh thành v?a th?y ??n c? chi lan m?t, l?p t?c li?n t? trên ng?a phi than d?ng lên, khinh c?ng nh?y li?n nh?y qua ?i c?u ng??i.

Mà m?y th? này lam minh thành ??u làm ng??i ??a vào kinh c?p Hoàng Th??ng, ???ng nhiên lén h?n c?ng bi?t bi?t Ng? hoàng t?, Hoàng Th??ng m?t r?ng ??i duy?t, còn t? v? mu?n nam tu?n ??n B?ch H? thành t?i.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

“Kia tr?m h?m nay li?n giúp ng??i thành ??t, vì Tr?ng Nguyên lang cùng c? th?t ti?u th? t? h?n.” Hoàng Th??ng l?i nói r?i xu?ng.

Not dressing up

N?u là ??i tr??c, ?o?n c?n du s? ?? y này ?ó h? danh, hi?n t?i ?o?n c?n du ??o kh?ng thèm ?? y này ?ó.

Th?, tr? b? tr?o n?ng nghi?p, tr?o c?ng nghi?p còn có th??ng nghi?p, lam minh thành c?ng kh?ng có s? s?y giáo d?c. H?n làm h?c ???ng, 6 tu?i tr? lên hài t? ??u có th? mi?n phí nh?p h?c, nh?ng mu?n tay làm hàm nhai, ng??i có th? l?a ch?n h? tr? tr?ng tr?t, ho?c là làm th? c?ng.

“T??ng c?ng, chúng ta khi nào viên phòng?” C? chi lan ?? kh?ng ph?i t? tr??c cái gì c?ng ??u kh?ng hi?u ti?u c? n??ng, b?n h? thành than g?n b?n n?m, m??i chín tu?i sinh nh?t li?n ph?i t?i r?i.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

C? chi lan bên ng??i nha hoàn m?t ch?n, c? l?c ti?u th? li?n càng khí n?i gi?n, tr?c ti?p xé ?i lên.

M?i ng??i nghe ???c T? c?ng chúa, lúc này m?i b?ng t?nh, là l?nh cung v? kia T? c?ng chúa a, kh?ng ph?i nghe nói Hoàng Th??ng kh?ng m?ng sao, nh? v?y xem c?ng kh?ng gi?ng.

T? chính l?c ph?m càng thành t? ng? ph?m viên ngo?i lang, tuy r?ng ch? là th?ng m?t cái giai, nh?ng lam minh thành m?i vào tri?u kh?ng ??n m?t n?m, qu? th?c làm ng??i ham m? ghen t? h?n.

Cái khác t? mu?i nha hoàn l?p t?c mu?n c?n ng??i, c?u ng??i, nh?ng có c? ng? ti?u th? ? trong ?ó làm s?, c?ng kh?ng bi?t ai ??y ai, ai ??ng vào ai, c? l?c ti?u th? li?n nh? v?y b? phía sau m?nh m? va ch?m, l?i b? c? chi lan b?t l?y, c? ng??i liên quan c? chi lan li?n nh? v?y ng? xu?ng.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Nh?m gia ng??i ??i này th?c bi th?ng, nh?m tu?n ki?t có th? nói là nh?m gia nh?t ti?n ?? ng??i, ??c bi?t s? ki?m ti?n, h?n n?a phát minh r?t nhi?u ?? v?t, ? nh?m gia xem ra nh?m tu?n ki?t kh?ng có th? thi khoa c? làm quan, nh?ng h?n là m?t tòa khai qu?t kh?ng xong kim s?n, là m?t cay cay r?ng ti?n, chiêu tài b?o a.

Có quan viên l?p t?c nhìn quy ??i nhan cùng x??ng qu?c c?ng li?c m?t m?t cái, sau ?ó tr?ng m?t nói, “Nói h??u nói v??n, khoa c? là b?ng th?c h?c, sao có th? l?y b? d?ng lu?n chi sao. Cao ??nh xuan v?n ch??ng nh? th? nào có th? cùng h? ng?n tr?ch so sánh v?i, n?u ?n t??ng m?o, d?t khoát gi? tuy?n m? tính, còn kh?o cái gì khoa c?.”

“H?i nguyên Lam minh thành.”

……

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Hoàng ?? nhìn nhìn tr??c m??i bài thi, cu?i cùng ??nh ra ??u danh, lam minh thành, m?t giáp Tr?ng Nguyên, li?n trung sáu nguyên, ?ay chính là ???ng th?i ?? nh?t nhan a.

Cu?i cùng, hoàng ?? làm các ??i th?n tuy?n ra tr??c m??i tên, lam minh thành ? bên trong.

Tam ph?m là th?c nhan;

Này s? hoàng ?? tuy r?ng mang theo thái giám, phía sau ?i theo hai cái th? v?, m?t hàng b?n ng??i kh?ng tính nói. Nh?ng kia m?t m?t minh hoàng long bào quá có tiêu chí tính, Hoàng Th??ng m?t l?i ?ay, ??nh l?c kém m?t ít, ?? b? ?nh h??ng t?i r?i, tay run lên, m?c n??c li?n tích ? trên gi?y, s?c m?t kinh s?, ch?y nhanh c?u giúp.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

X??ng qu?c c?ng c?n r?ng, kh?ng ngh? t?i Trung D?ng H?u th? nh?ng ? Qu?nh Lam Y?n th??ng ch? ra t?i, Hoàng Th??ng s? th?y th? nào x??ng Qu?c c?ng ph?. R?t cu?c h? ng?n tr?ch c??i c?ng chúa s? tình, quy Hi?n phi c?ng cùng Hoàng Th??ng th?ng khí, Hoàng Th??ng c?ng cam ch?u.

Nh?ng c? chi lan kh?n che m?t b? gió th?i kh?i, lam minh thành v?a th?y ??n c? chi lan m?t, l?p t?c li?n t? trên ng?a phi than d?ng lên, khinh c?ng nh?y li?n nh?y qua ?i c?u ng??i.

C? chi lan tuy r?ng vào Lam gia gia ph?, nh?ng r?t cu?c l?n ??u tiên tr? v?, bái xong t? ???ng, l?i ?i trên núi t?o m?, ngày này xu?ng d??i, ??u m?t th?c, c? chi lan lòng bàn chan ??u ma kh?i phao.

Này s? ?o?n gia cách vách là c? gia, ?o?n c?n du này v?a ?i ra gh? l? li?n th?y ???c c? d?c thành, l?p t?c th?nh c? d?c thành u?ng trà. Hi?n gi? c? d?c thành tuy r?ng là c? gia ??i t?n t?, nh?ng tr??c lang h?u h?, c? d?c thành t? nhiên nh?c k?t giao ?o?n c?n du.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

M?t là h? ng?n tr?ch sau l?ng quan h?, nh? là Qu?c T? Giám chi danh kh?ng th? ??a, tam t?c h? ng?n tr?ch c?ng là th?c ?u tú.

Huy?n thí ?? nh?t, ph? thí ?? nh?t, vi?n thí ?? nh?t ??u x?ng án ??u, ba cái án ??u vì ti?u tam nguyên.

Ba tháng sau, c? chi lan ti?m ng?i ?n thai, nàng hoài này m?t thai ??o nh? nhàng, kh?ng có gì quá l?n ph?n ?ng, h?n n?a ?n ma ma h??ng.

“??u vào ?i.” Trung D?ng H?u ngh? sáu cháu gái s?, s?c m?t c?ng kh?ng t?t.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

“Gia gia n?i n?i, ?ay là ta thê, c? chi lan.” Lam minh thành nang d?y c? chi lan, l?i gi?i thi?u cho gia gia n?i n?i.

Nh?ng v?n ?? là, lam minh thành bi?u hi?n th?t t?t quá, l?i là li?n trung sáu nguyên, d?t hoa trên g?m. B?ng kh?ng Hoàng Th??ng là cái l?p tr??ng kh?ng kiên ??nh, nói chuy?n phan l??ng kh?ng ?? ng??i, kia hi?n t?i kh?ng ??nh là ?y khu?t lam minh thành.

Lam minh thành g?t g?t ??u, c?ng bi?t lam l?o ng? nói r?t ?úng, hi?n t?i kh?ng nói ghen ghét h?n thí sinh, chính là nh?ng cái ?ó h? ti?n ??t c??c ng??i, c?ng kh?ng ngh? h?n th?ng.

Ngày k? sáng s?m l?i là hoa thuy?n r?ng thi ??u, còn có kéo co, b? gà b? v?t, cau cá, ?oán ?? ?èn ch? các lo?i v?n ??ng h?ng m?c.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Tr?n này ?ánh cu?c, ti?ng h? t?i cao chính là h? ng?n tr?ch, h?n v?n ch??ng làm kh?ng t?i, có b?n l?nh th?t s?, nh?ng r?t cu?c kém lam minh thành m?t b?c.

“Ai, L?c t?, ng??i…… A a, c?u m?ng a.” C? chi lan kh?ng c? l?c ti?u th? m?t cái m?nh m? ??y ?am, n?a cái than mình ra rào ch?n, tay c?ng g?t gao b?t l?y c? l?c ti?u th?.

“Oa, Tr?ng Nguyên h?o tu?i tr? a.”

Nh?ng m?c k? th? nào, này m?t ??i l?p, n?m nay thanh d??ng th? vi?n c??ng v?i v?n lam th? vi?n.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Ch??ng 105 th?ng quan v? quê

Ngày th? t? du l?m toàn b? B?ch H? thành.

Cho nên tr? b? ?o?n c?n du bên này, lam Tam Lang c?ng nh?t bi?t nh?m tu?n ki?t là ch?t nh? th? nào.

Lam minh thành m?t h?i t?i c?ng kh?ng có l?p t?c cùng ti?n nhi?m tri ph? làm giao ti?p, mà là v? tr??c h??ng.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Lam minh thành r?t cu?c bi?t chính mình v?a m?i c?m giác là cái gì, nguyên lai hoàng ?? c? y ?em T? c?ng chúa g? cho h?n, này s? lam minh thành tam nh? nhàng th? ra.

Lam minh thành c?ng kh?ng ngh? t?i là cái d?ng này, nh?ng tr?ng t?i m?t h?i, h?n c?ng v?n nh? c? s? kh?ng s?m nh? v?y viên phòng.

C? chi lan lúc này m?t v?n là h?ng h?ng, ch? c?n v?a th?y ??n lam minh thành, trong lòng li?n l? ra ng??ng ngùng cùng ng?t ngào, viên kh?ng viên phòng, v?n là có r?t l?n khác nhau.

“?i tr??c tr?ng th?y a quá ?i.”

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Thánh ch? chuy?n t?i ?? ng?n c?n c? th? t? thu th?p n? nhi, D??ng th? trong lòng nh? nhàng th? ra, c?ng ??i cham ngòi n? nhi cùng c? chi lan nháo c? ng? c? n??ng, trong lòng h?n mu?n ch?t.

Ch??ng 105 th?ng quan v? quê

Lam minh thành lúc này m?i bu?ng tha c? chi lan, làm ng??i c?p c? chi lan b? th?y t?m g?i, t?m r?a xong l?i cùng nhau ?n c?m tr?a.

M?y n?m nay, lam Tam Lang v?n lu?n ? giúp lam minh thành tìm ki?m cay n?ng nghi?p, làm Lam gia ng??i ng?m gieo tr?ng, cho nên lam minh thành lúc này ?ay tr? v?, c?ng là ph?i làm ??i s?.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

L?c c?ng chúa nói nh? v?y, Hoàng Th??ng kh?ng có ??ng y, li?n nói ngay “Tr?m l?i cùng ng??i m?u phi th??ng l??ng r?i nói sau.”

Này s? c? gia t?i thánh ch?, m?i ng??i ??u t?i r?i c?a, ch? có Trung D?ng H?u cùng c? th? t? bi?t ?ay là c? chi lan t? h?n y ch?, mà b?n h? tr? v? còn kh?ng có t?i c?p nói.

Hoàng Th??ng ?oàn ng??i v?a lòng kh?ng ???c, cái khác quan viên càng là ??i lam minh thành nhìn v?i con m?t khác, này m?t v? ? kinh thành th?i ?i?m bi?u hi?n kh?ng t?i, kh?ng ngh? t?i tr? v? B?ch H? thành, hoàn toàn làm B?ch H? thành có bi?n hóa nghiêng tr?i l?ch ?

Gi? này kh?c này, Hoàng Th??ng tam t? t??ng ???ng kích ??ng mênh m?ng, trong lòng c?m th?y B?ch H? thành bá tánh c?ng quá nhi?t tình.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Mà L?c c?ng chúa càng là khí kh?ng ???c, cung nhan ng?n kh?ng ???c, L?c c?ng chúa ?? h??ng t?i Qu?nh Lam Y?n ch?y t?i.

Cái khác t? mu?i nha hoàn l?p t?c mu?n c?n ng??i, c?u ng??i, nh?ng có c? ng? ti?u th? ? trong ?ó làm s?, c?ng kh?ng bi?t ai ??y ai, ai ??ng vào ai, c? l?c ti?u th? li?n nh? v?y b? phía sau m?nh m? va ch?m, l?i b? c? chi lan b?t l?y, c? ng??i liên quan c? chi lan li?n nh? v?y ng? xu?ng.

Có này m?t thao tác, ??i gia t? nhiên kh?ng khái giúp ti?n, phi th??ng vui vì toàn b? B?ch H? thành t?n m?t ph?n l?c.

“Nh? bi?t th? 21 dung t?nh.”

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Lam minh thành g?t g?t ??u, c?ng bi?t lam l?o ng? nói r?t ?úng, hi?n t?i kh?ng nói ghen ghét h?n thí sinh, chính là nh?ng cái ?ó h? ti?n ??t c??c ng??i, c?ng kh?ng ngh? h?n th?ng.

Th?t ?úng là b? h?n l?n l?n kh?ng ít th? t?t ra t?i, Hoàng Th??ng tr?c ti?p ?em ?o?n c?n du ?i?u nh?p C?ng B?, ch? là ?o?n c?n du th? h? mang v? t?i nh?m tu?n ki?t m?t quy?n bút ky, l?i kh?ng ng??i có th? xem hi?u.

B?t quá ch? lam Ly th? cùng Tri?u th? bi?t nàng mang thai sau, c?ng phi th??ng nh?n ??ng lam minh thành tác pháp, ? các nàng xem ra trong th?n t?c ph? than th? c??ng tráng mang thai xu?ng ??t c?ng kh?ng có vi?c gì, nh?ng chính là nh? v?y c?ng có t?c ph? c?ng gi? ???c hài t?.

Nh?m tu?n ki?t c?ng kh?ng c?m th?y ??o qu?c c?ng chúa ??t nhiên bi?n hi?n hu? hào phóng có cái gì kh?ng ?úng, ? h?n xem ra, c? ??i tam thê t? thi?p v?n d? li?n bình th??ng, c? ??i n? nhan hi?n hu? c?ng là theo ly th??ng h?n là.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Tr? b? này ?ó, còn tu ???ng thoát n??c, còn ki?n b?n c?u t? ho?i t? t?, ??i gia trên d??i m?t lòng, ??ng tam hi?p l?c lúc sau, toàn b? B?ch H? thành ??i bi?n b? dáng.

Di xu qu?n chúa này s? c?ng r?t là nhíu mày, th?m m?ng th? n? ???c vi?c thì ít, h?ng vi?c thì nhi?u.

“T? Lang, ta t?n nhi a.” Lam Ly th? ?m lam minh thành li?n th?ng khóc, Tri?u th? ch?m m?t b??c, nh?ng c?ng kh?ng có cùng lam Ly th? tranh, nàng r?t cu?c tham gia nhi t? h?n l?, bà m?u nhi?u n?m nh? v?y m?i nhìn th?y nhi t?, c?ng là trong lòng t??ng ni?m th?c.

C? d?c thành hi?n t?i may m?n thánh ch? t?i k?p th?i, ? trên ph? s? phát sinh lúc sau, ng? c? n??ng l?c c? n??ng th?t c? n??ng ba cái m?t h?i ph? ?? b? h?u phu nhan ph?t qu?. N?u kh?ng ph?i thánh ch? t?i k?p th?i, ch? s? c? chi lan ??u tr?n kh?ng thoát tr?ng ph?t, so sánh v?i cái khác cháu gái, c? gia ??i c? chi lan c?ng kh?ng có cái gì c?m tình.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

C? chi lan khí úc phi th??ng, m?i ng??i ??u cho r?ng nàng kh?ng th? sinh, li?n trong ph? nha hoàn ??u ngo ngoe r?c r?ch.

Mà quy ??i nhan là Hi?n phi ph? than, cho nên h? ng?n tr?ch cùng Tam hoàng t? c?ng là anh em bà con.

C? d?c thành v?a ly khai, chính ??nh cái b?ng to ng?i cùng ch? em dau u?ng trà di xu qu?n chúa, nhìn ?ang ? ban c?ng vay c?n ch? c? chi lan, h??ng t?i th? n? s? cái ánh m?t.

B?ch H? thành quan viên ??u ra t?i nghênh ?ón, càng kh?ng nói bá tánh ???ng h?m hoan nghênh, ?ay là b?n h? B?ch H? thành ?i ra quan viên, b?n h? B?ch H? thành vinh quang. T??ng ??i v?i nh?ng cái ?ó t? bên ngoài ?i?u t?i quan viên, lam minh thành càng làm cho b?n h? d? dàng ti?p thu.

Win365 Blackjack xem kenh truc tiep bong da

Hoàng Th??ng m?t kh?ng h? túc m?c, nhi?u m?t ph?n chính mình ??u kh?ng c?m giác ???c t??i c??i, th?m chí du?i kh?ng ???c du?i tay tri?u các bá tánh y b?o.

latest articles

Top

<sub id="91019"></sub>
  <sub id="86711"></sub>
  <form id="47097"></form>
   <address id="79050"></address>

    <sub id="84729"></sub>

     Win365 Blackjack truc tiep bong da htv9 Win365 Blackjack keo nhà cai Win365 Blackjack truc tiep bong da nu viet nam thai lan Win365 Blackjack keo nha cai dem nay
     Win365 Baccarat tr?c tiep bong da hom nay| Win365 Baccarat k?t qu? tr?c ti?p bóng ?á anh| Win365 Blackjack keo nha cai truc tiep bong da| Win365 Esport uy tinh| Win365 Blackjack keo nha cai truc tuyen| Win365 Baccarat xem truc tiep bong da binh luan tieng viet| Win365 Esport lode online uy tin nhat| Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á sea games 2019| Win365 Baccarat ti le keo nha cai| Win365 Baccarat xem truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á vtv6| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á man city| Win365 Esport truc ti?p bong da| Win365 Blackjack ket qua truc tiep bong da anh hom nay| Win365 Baccarat tr?c tiêp bong ?a vn h?m nay| Win365 Blackjack truc tiep bong da seagame hom nay| Win365 Baccarat lich truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Esport xem l?i tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á u23 vi?t nam| Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á u22|