Win365 Log In keo nha c?i

chá xī yuán

Time:2020-11-25 19:33:05

Ti?u v?n thu th?p s?n sàng, ?em tr??ng nh? h?o, lúc này m?i ??i còn ghé vào qu?y th??ng Do?n ki?u ki?u nói “C? n??ng, nên tr? v?.”

Ng?a, còn có lo?i làm nàng máu s?i trào than m?t c?m.

Th? c?ng trà t?nh m?t lát, th?t s? kh?ng yên tam, l?i truy v?n m?t cau “Th?t s? kh?ng có vi?c gì sao?”

Win365 Log In keo nha c?i

M?y ngày này, trong ti?m v?i, th?n trang c?ng v?i, h?n l?i b? nghiêm l?nh c?m, kh?ng chu?n nh?c lòng c?a hàng cùng th?n trang s?, ?ành ph?i sinh s?i nhìn nàng m?t nh?c, m?i khi th? th?m dò nh?c t?i có th? giúp nàng chia s? m?t chút, ??u b? nàng th?c t?c gi?n mà ng?n l?i, còn d?n ra ‘ ??c ??nh ’ t?i.

Càng s? nhìn ??n h?n quan tam tham tình ánh m?t.

Do?n ki?u ki?u là th?t s? say, ??u óc c?n b?n kh?ng nghe sai s?, gió th?i ??n nàng c?m th?y có ?i?m l?nh, kh?ng t? giác ?m sát th? c?ng trà c?, biên ?m biên nói th?m “Có ph?i hay kh?ng phi quá cao, nh? th? nào có ?i?m l?nh?”

H?o sau m?t lúc lau, Do?n ki?u ki?u m?i ch?m r?i ch?p ch?p m?t, ánh m?t t?

Win365 Log In keo nha c?i

H?n thu h?i tay, xoay ng??i, mu?n nh?c chan ?i ra ngoài th?i ?i?m, h?n ??t nhiên l?i nói “Tr? phi ng??i ly do c?ng ?? thuy?t ph?c ta, n?u kh?ng ta quy?t s? kh?ng bu?ng tay.”

Do?n ki?u ki?u v?n là th?n kinh c?ng ch?t, chan ??u có ?i?m m?m, nghe ???c th? c?ng trà này thanh c??i, kh?ng c?m có ?i?m th?n quá thành gi?n, nàng ng?ng ??u, gi?n th? c?ng trà li?c m?t m?t cái “C??i cái gì?”

Ngh? ??n này kh? n?ng, ti?u v?n kh?ng nh?n xu?ng, l?i c??i m?t h?i lau.

V?a m?i còn tr?n h?n tay Do?n ki?u ki?u, nói mê l?m b?m m?t cau, hai tay t? trong ch?n v??n t?i, ch?t ch? ?m l?y th? c?ng trà cánh tay, làm nh? s? h?n ?i r?i, còn

Win365 Log In keo nha c?i

Nói l?i ?em ??u h??ng th? c?ng trà h?m vai ch?n ch?n.

H?o sau m?t lúc lau, h?n m?i t? kia x??ng s?ng tê d?i khi?p s? trung hoàn h?n, h?n nghiêng ??u, ng??i kh?i x??ng ?ang ng? say, kh?ng bi?t ?ang làm cái gì m?ng ??p, mi?ng còn kh?ng t? giác t?p ?i hai h?, th? c?ng trà nhìn nàng, v?a m?i kia m?m m?i xúc giác l?i l?n n?a trong lòng tiêm quanh qu?n, m?t khu?n m?t ch?m r?i ??.

H?n c? ng??i **, t? nhiên kh?ng t?t l?m v?n lu?n ? ch? này ??i, li?n ? m?t ti?ng, t? ?i thay qu?n áo.

Gi?a tr?a c? h? kh?ng tr? l?i, ch?t v?a th?y nàng tr? v?, th? c?ng trà còn t??ng r?ng ra chuy?n gì, m?i v?a ??ng d?y mu?n tri?u nàng ?i t?i, li?n th?y nàng ng?ng ??u nhìn ??n h?n, x? lên khóe mi?ng h??ng h?n c??i, này c??i, th? c?ng trà tam ??u hóa.

Win365 Log In keo nha c?i

Tác gi? có l?i mu?n nói Này m?t ch??ng vi?t m?t ngày, vi?t vi?t s?a s?a, c?ng kh?ng ph?i quá v?a lòng, nh?ng ta ph?i phát ra t?i, b?ng kh?ng mu?n ai m?ng o(╯□╰)o

B?t quá Do?n ki?u ki?u chính mình là ngh? t?i, ? cái này ph? bi?n t?o h?n th?i ??i, nàng tuy kh?ng tránh ???c mu?n nh?p gia tùy t?c, nh?ng r?t cu?c v?n là b?n kho?n nhi?u m?t ít, nàng y t??ng là, ch? th? c?ng trà thi h?i kim b?ng ?? danh, trúng Tr?ng Nguyên l?i thành than, nh? v?y, li?n có th? l?i kh?ng có n?i lo v? sau, c?ng có th? thanh th?n ?n ??nh v? cùng náo nhi?t, làm h?n l?.

H?o sau m?t lúc lau, th? c?ng trà m?i ? c?c l?c kh?c ch? trung, h?i “Ng??i kh?ng mu?n?”

??u bao nhiêu l?n, nên ngh? ng?i th?i ?i?m kh?ng ngh? ng?i, có khi còn ng? ?? khuya.

M?y ngày này, trong ti?m v?i, th?n trang c?ng v?i, h?n l?i b? nghiêm l?nh c?m, kh?ng chu?n nh?c lòng c?a hàng cùng th?n trang s?, ?ành ph?i sinh s?i nhìn nàng m?t nh?c, m?i khi th? th?m dò nh?c t?i có th? giúp nàng chia s? m?t chút, ??u b? nàng th?c t?c gi?n mà ng?n l?i, còn d?n ra ‘ ??c ??nh ’ t?i.

Win365 Log In keo nha c?i

Mu?n nói th? ?, là gi?, Do?n ki?u ki?u trong lòng k? th?t c?ng là chua xót, r?t cu?c b?n h? s?ng n??ng t?a l?n nhau mà ?i qua kia ?o?n nh?t gian nan nh?t t?.

Th? c?ng trà “……”

M?y h?m kh?ng ng? quá l??i giác Do?n ki?u ki?u nhìn bên ngoài t??i ??p d??ng quang, tam tình r?t t?t, ?m ch?n c? trong ch?c lát, du?i cái ??i ??i l??i eo, lúc này m?i ng?i d?y.

Trong phòng im ?ng, ch? còn hai ng??i h? h?p, Do?n ki?u ki?u m?t lòng trong ch?c lát th??ng trong ch?c lát h?, r?i r?m ??n mu?n m?nh.

Win365 Log In keo nha c?i?ng nga.”

Do?n ki?u ki?u ?? sát vào chút, c?n th?n ngh? ngh?, sau ?ó l?i nói th?m thía nói “Ng??i kh?ng c?n t??ng bên, ?em tam t? ??u phóng t?i ??c sách kh?o c?ng danh th??ng, ?ay m?i là hi?n t?i nh?t quan tr?ng.”

H?n m?i ly ??n th?t s? than c?n quá, Do?n ki?u ki?u ch? c?m th?y vành tai m?t tr?n ?m áp, còn có h?i th?, tê d?i c?m thu?n

M?nh li?t hít th? kh?ng th?ng c?m ?p vào tr??c m?t, Do?n ki?u ki?u có chút th? kh?ng n?i, nàng r?t cu?c ch?u ??ng kh?ng n?i, hai chan m?m nh?n, theo t??ng li?n ph?i ?i xu?ng, l?i ? s?p tr??t xu?ng khi, b? th? c?ng trà tr?c ti?p du?i tay ?m.

Win365 Log In keo nha c?i

H?n cái này ánh m?t, cái này bi?u tình……

??o có v? nàng cùng cái mao ??u ti?u t? d??ng nh?! ??ng b?t ??ng li?n m?t ?? tim ??p!

Th? c?ng trà sau khi r?i kh?i ?ay, Do?n ki?u ki?u l?i ??ng m?t h?i lau, m?i r?t cu?c ho?n qua th?n.

Tr??c th? nh?ng s? nh? v?y khó gi?i quy?t.

Win365 Log In keo nha c?i

Do?n ki?u ki?u còn ? sinh khí, cúi ??u chính nhìn d??i chan l?, nghe l?i này, ng?ng ??u, nháy m?t ??i m?t say l? ??, kh?ng cao h?ng nói “Ng??i c?ng phát hi?n?”

Tr??c th? nh?ng s? nh? v?y khó gi?i quy?t.

?ay là ng??i c?a h?n.

?ang ? gian nan t? ch?c ng?n ng? Do?n ki?u ki?u, c? ng??i ??u ng?c.

Win365 Log In keo nha c?i

Do?n ki?u ki?u th? xác và tinh th?n ??u m?t, c? k? quá nhi?u, suy ngh? quá nhi?u, còn có kia nói kh?ng r? kh? s? bao vay l?y nàng, nàng c? ng??i ??u ? vào h?ng m?t bên c?nh.

Not dressing up

C? ngày kh?ng gia, th?ng ??n thái d??ng xu?ng núi h?n m?i v?i vàng tr? v?, nhìn qua nh? là v?i m?t ngày, nh?ng ??i m?t r?t sáng, mang theo r? ràng vui s??ng.

?áng ti?c, ??i ca chính nhìn theo ki?u ki?u t? v? phòng, c?n b?n kh?ng th?y h?n.

Ng?i d?y sau, nhìn ??n mép gi??ng trên gh? th?m, Do?n ki?u ki?u lúc này m?i nh? t?i t?i h?m qua s?.

Win365 Log In keo nha c?i

H? xong, nàng chính mình l?i c??i, th?ng ?em cùng ng?i ? trong xe ng?a ???ng ng?c xem ??n tr?n m?t há h?c m?m.

H?n du?i tay mu?n ?? nàng, Do?n ki?u ki?u l?i tránh ?i, c?ng kh?ng xem h?n, ch? th?p th?p nói “Ng??i, ng??i tr??c ?i ra ngoài b?i.”

Nàng ?em phá tr??ng nh? bình phóng t?i trên bàn, ??i chút làm ti?u v?n ném xu?ng, lúc này m?i ?i thu th?p th?m th??ng ti?u ?? v?t.

C?ng r?i r?m th?t s?.

Win365 Log In keo nha c?i

B?i vì này m?t ?m là ??a l?ng v? phía ???ng ng?c, này ?ay ???ng ng?c li?n kh?ng có th? nhìn ??n th? c?ng trà bi?u tình, nàng còn k? quái ?au, nh? th? nào trà ca nhi ?em c? n??ng b? lên t?i li?n b?t ??ng, kh?ng nên l?p t?c ?m v? phòng phóng trên gi??ng sao? ??ng ? trong vi?n, làm gì a?

Do?n ki?u ki?u ng? r?i, n?i nào nghe ???c ??n, ch? ?em ??u vùi vào g?i ??u, l? ra non n?a khu?n m?t cùng phát ??nh, l?i ngoan l?i an t?nh, xem ??n th? c?ng trà l?i l?n n?a kh?ng nh?n xu?ng……

Tác gi? có l?i mu?n nói Nh??c nh??c mà lên ti?ng Th?t s? kh?ng ph?i c? y mu?n t?p ? ch? này, ta là th?t s? kh?ng vi?t xong, có th? xem phát bi?u th?i gian, này ch??ng ta vi?t sáu ti?ng ??ng h?, xóa kh?ng ít vai ph? tình ti?t, li?n…… Th?t s? kh?ng ph?i c? y oa, ta c?ng kh?ng bi?t vì cái gì ta g? ch? t?c ?? nh? v?y ch?m o(╯□╰)o

M?nh li?t hít th? kh?ng th?ng c?m ?p vào tr??c m?t, Do?n ki?u ki?u có chút th? kh?ng n?i, nàng r?t cu?c ch?u ??ng kh?ng n?i, hai chan m?m nh?n, theo t??ng li?n ph?i ?i xu?ng, l?i ? s?p tr??t xu?ng khi, b? th? c?ng trà tr?c ti?p du?i tay ?m.

Win365 Log In keo nha c?i

Nàng còn ch?a t?ng th?y c? n??ng cái d?ng này quá, so nghe ???c mu?n ?i d?o h?i chùa ?ình ca nhi còn vui v?.

H?n n?a ngày, nhi?t y ?i xu?ng, ???ng ng?c c?ng kh?ng suy ngh? c?n th?n chính mình là làm sao v?y, b?i vì nh? c? n??ng, li?n c?ng m? quá ?? y, dù sao nàng than th? h?o th?t s?, c? n??ng ??u th??ng xuyên khen nàng, tráng ??n cùng cái nghé con d??ng nh?.

Tr??c th? nh?ng s? nh? v?y khó gi?i quy?t.

“H?o.” Th? c?ng trà nhàn nh?t ti?ng nói h?u hi?u mà vu?t ph?ng nàng qu?n bách, nàng còn kh?ng có t?i k?p vui v?, li?n nghe ???c kia nói trong sáng ti?ng nói l?i nói “B?t quá, ta có cái ?i?u ki?n.”

Win365 Log In keo nha c?i

H?n phiên m?t t? l?i m?t t?, khóe mi?ng y c??i càng ngày càng nùng.

H?n mu?n nhanh lên tr??ng cao l?n lên, nh? v?y ??i ca khi d? ki?u ki?u t?, h?n li?n có th? ??ng ? ki?u ki?u t? tr??c m?t, b?o h? nàng!

Do?n ki?u ki?u v?a lòng, ? h?n h?m vai th?t m?nh g?t g?t ??u “?úng v?y, ta là tiên n?, ti?u tiên n?, tiên n? t? t?……”

Nhìn li?n ??i m?t c?ng ch?a ch?p m?t chút, làm này ?ó làm v? cùng quen thu?c th? c?ng trà, nh?ng cái ?ó phát tác nói, Do?n ki?u ki?u ??t nhiên li?n nói kh?ng ra kh?u.

Win365 Log In keo nha c?i

Th? c?ng trà t?nh m?t lát, th?t s? kh?ng yên tam, l?i truy v?n m?t cau “Th?t s? kh?ng có vi?c gì sao?”

H?o sau m?t lúc lau, Do?n ki?u ki?u m?i ch?m r?i ch?p ch?p m?t, ánh m?t t?

Ph? l?c là ki?n ?? tiêu hao th? l?c l?i tiêu hao trí nh? s?, dinh d??ng theo kh?ng k?p, ??u li?n kh?ng linh quang, nh?ng l?i kh?ng th? dinh d??ng quá th?a, Do?n ki?u ki?u li?n tr?u m?t ngày th?i gian, c? y làm th?c ??n ra t?i, giao cho ti?u van, m?i ngày ?n th?c ??n, c?p th? c?ng trà chu?n b? ?m th?c.

H?n phiên m?t t? l?i m?t t?, khóe mi?ng y c??i càng ngày càng nùng.

Win365 Log In keo nha c?i

“Sao ng??i l?i t?i ?ay?” Do?n ki?u ki?u mang theo vài ph?n vui s??ng h?i.

Th? c?ng trà mày m?t ch?n, Do?n ki?u ki?u b?n n?ng c?m th?y h?n cái này ánh m?t có ?i?m k? quái, nh?ng l?i nói ?? xu?t kh?u, h?n n?a t?ng ph?i cho h?n m?t ít thích h?p áp l?c m?i ???c, ai ng? nàng m?i v?a th?ng th?n s?ng l?ng, kh?ng cho chính mình r?t rè, li?n th?y th? c?ng trà m?t b??c ti?n lên, tr?c ti?p t?i g?n.

Th? c?ng trà kh?ng cho nàng tr?n tránh c? h?i, b?t l?y nàng c? tay, kh?ng cho nàng ?i.

?em ng?n kéo nhét tr? l?i ?i sau, nàng ng?i ? ?m s?p th??ng, l?y quá án t? th??ng tinh x?o cái h?p nh?, m?t ?ám xem xét.

Win365 Log In keo nha c?i

B?t quá ngày th??ng, th? c?ng trà ??i Do?n ki?u ki?u li?n r?t s?n sóc, nàng c?ng ch? là kinh ng?c m?t lát, ?áy lòng c?ng ch? là c?m khái hai ng??i th?t ?úng là làm ng??i ham m?, li?n kh?ng ngh? nhi?u bên.

Ti?u v?n nhìn ch?m ch?m h?n bóng dáng nhìn m?t lát, l?i l?n n?a ? trong lòng c?m khái C? n??ng m?nh c?ng th?t h?o!

?ng nga.”

Do?n ki?u ki?u quy?t ngh? mu?n ? th? c?ng trà bên này tìm v? b?i, th?c n? l?c mà duy trì c?m xúc, kh?ng có l?p t?c t??c v? khí.

Win365 Log In keo nha c?i

Nàng tóc là toàn ??t, lúc này c? t?t c? ??u là l?nh l?o, th? c?ng trà l?i c?m th?y c?, b? nàng c? quá ??a ph??ng, ? nóng lên.

Nói t?t cho nàng hai ngày th?i gian, ngh? nàng này hai ngày ? tr?n tránh chính mình, th? c?ng trà c?ng kh?ng tính toán khó x? nàng, li?n ngh? th?a d?p nàng còn kh?ng có tr? v?, ?em m?y th? này tàng ??n nàng th??ng xuyên dùng trang ?i?m qu?y, nh? v?y nàng r?a m?t ch?i ??u khi li?n s? nhìn ??n, ngoài y mu?n kinh h?, t? nhiên s? làm nàng càng d? dàng ti?p thu m?t ít, c?ng càng vui v? chút.

“Ly Ky mì hoành thánh bán ??n mau,” ???ng ng?c nghe nàng nói ph?i cho trà ca nhi mua mì hoành thánh, li?n thu?n mi?ng nói “Kh?ng bi?t ?u?i kh?ng theo k?p.”

M?nh li?t hít th? kh?ng th?ng c?m ?p vào tr??c m?t, Do?n ki?u ki?u có chút th? kh?ng n?i, nàng r?t cu?c ch?u ??ng kh?ng n?i, hai chan m?m nh?n, theo t??ng li?n ph?i ?i xu?ng, l?i ? s?p tr??t xu?ng khi, b? th? c?ng trà tr?c ti?p du?i tay ?m.

Win365 Log In keo nha c?i

H?n n?a ngày, nhi?t y ?i xu?ng, ???ng ng?c c?ng kh?ng suy ngh? c?n th?n chính mình là làm sao v?y, b?i vì nh? c? n??ng, li?n c?ng m? quá ?? y, dù sao nàng than th? h?o th?t s?, c? n??ng ??u th??ng xuyên khen nàng, tráng ??n cùng cái nghé con d??ng nh?.

Do?n ki?u ki?u lúc này m?i t? hoàn h?n, nhìn ti?u v?n li?c m?t m?t cái.

Nàng m?i v?a t?nh, h?n n?a ??t nhiên nh? v?y, có ?i?m trì ??n, nh?t th?i kh?ng ph?n ?ng l?i ?ay, li?n s?ng s? ? ch? ?ó kh?ng nhúc nhích.

Nàng c? nhiên u?ng say? Nàng sao có th? s? say ?au? Nàng l?i kh?ng có u?ng r??u!

Win365 Log In keo nha c?i

Nàng chính là l?p chí mu?n tr? thành hào phú ng??i, nh? th? nào có th? b?i vì tình tình ái ái li?n trên ???ng li?n chi?t.

Do?n ki?u ki?u tr?m quan sát hai ngày, phát hi?n th? c?ng trà th?t ?úng là ?n ???c, chính là ng?u nhiên ng?ng ??u nhìn v? phía nàng khi, ?áy m?t s? l? ra vài ph?n tình y, nh?ng th?t ra ?em nàng cái này tr?m quan sát c?p xem m?t ??.

M?y h?m kh?ng ng? quá l??i giác Do?n ki?u ki?u nhìn bên ngoài t??i ??p d??ng quang, tam tình r?t t?t, ?m ch?n c? trong ch?c lát, du?i cái ??i ??i l??i eo, lúc này m?i ng?i d?y.

Nhìn li?n ??i m?t c?ng ch?a ch?p m?t chút, làm này ?ó làm v? cùng quen thu?c th? c?ng trà, nh?ng cái ?ó phát tác nói, Do?n ki?u ki?u ??t nhiên li?n nói kh?ng ra kh?u.

Win365 Log In keo nha c?i

H?n c?p kia ?? b?ng ??i m?t, tr?m ??n ?áng s?, nhìn ch?m ch?m Do?n ki?u ki?u t?ng cau t?ng ch? h?i “? ng??i trong m?t, ta chính là lo?i này b?i tình b?c ngh?a, ng?i b?n ái phú?”

?ó là m?t h?p m?t h?p h??ng ph?n cùng ph?n m?t, còn có son m?i, ??u là h?n h?m qua làm ti?u v?n ?i cùng tr?n t? vi?n th?nh giáo t?i.

Do?n ki?u ki?u nhíu mày, nàng kh?ng m? mi?ng, ch? là nhìn ch?m ch?m th? c?ng trà nhìn m?t h?i lau, cu?i cùng nàng cúi ng??i ?? sát vào chút, ti?u ti?u thanh nói “Ta có ph?i hay kh?ng u?ng say phát ?iên?” N?u kh?ng th? c?ng trà kh?ng ??nh s? kh?ng nói nh? v?y!

“Cái này!”

Win365 Log In keo nha c?i

Do?n ki?u ki?u ng? ??n c?ng kh?ng ph?i □□ ?n, nàng ch?a bao gi? say quá r??u, h?m nay l?i có ?i?m m?c danh ph?n kh?i, h?n n?a là T?t Trung Thu, có chút nh? nhà, ng? r?i c?ng kh?ng l?n s?ng yên ?n, c?m b? lau m?t chút, nàng b?t an ??ng ??ng, theo b?n n?ng ?i tr?n th? c?ng trà tay.

Do?n ki?u ki?u có ?i?m x?u h?, nàng chà xát tay nói “Cái kia, ngày h?m qua say r??u s?, ng??i li?n ?? quên b?i.”

Vào lúc ban ?êm, ch? nói ti?u v?n b?n h?, ngay c? th? dung cùng th? c?ng ?ình này hai ti?u nhan ??u phát hi?n ??i ca cùng ki?u ki?u t? chi gian kh?ng thích h?p.

Do?n ki?u ki?u theo b?n n?ng mu?n lui v? phía sau, bên h?ng l?i b? m?t bàn tay ch? tr?.

Win365 Log In keo nha c?i

H?n nh? là c?c k? ph?n n?, l?i nh? là kh? s? c?c k?, h?ng m?t, c?n r?ng, gian nan mà th? d?c.

Còn có m?t ?êm cùng hai cái ban ngày ?au.

Do?n ki?u ki?u trên m?t khó hi?u càng sau, nàng có ?i?m kh?ng quá minh b?ch th? c?ng trà l?i này có y t? gì.

Nh?ng h?m nay li?n kh?ng gi?ng nhau.

Win365 Log In keo nha c?i

Nàng c?m th?y chính mình cái khó ló cái kh?n c? m?i bi?t m?c ví d? qu? th?c hình t??ng có s?c thuy?t ph?c c?c k? “Ph??ng gia tính toán m?u hoa m?i là lau dài ly

Do?n ki?u ki?u trong lòng ??c bi?t h?t h?ng.

M?i ??u kia hai ngày, hai ng??i còn có ?i?m x?u h?, nh?ng r?t cu?c cùng cái d??i mái hiên sinh s?ng m?y n?m, còn m?t cái nhà ? ng? lau nh? v?y, ?? s?m ? chung th?t s? t? nhiên, c?ng li?n kia hai ngày mà th?i, th?c mau hai ng??i li?n tìm t?i r?i tan ? chung hình th?c.

Nàng ng? v?n lu?n ??u th?c an t?nh, phía tr??c b?n h? ? trong th?n th?i ?i?m, c? h? kh?ng có phát sinh quá lo?i chuy?n này, ?êm nay c?ng kh?ng bi?t làm sao v?y, th? c?ng trà ?oán nàng có th? là say r??u say ??n kh?ng tho?i mái, ?ang mu?n thò l?i g?n nh? gi?ng tr?n an vài cau, m?i v?a thò l?i g?n, Do?n ki?u ki?u l?i l?n n?a xoay ng??i, m?i nh? nhàng t? th? c?ng trà m?t s??n x?t qua.

Win365 Log In keo nha c?i

Ng?i x?p b?ng ng?i ? trên gi??ng suy ngh? m?t h?i lau, Do?n ki?u ki?u cu?i cùng có ?i?m bu?n r?u mà l?i l?n n?a vò ??u, nàng li?n nh? v?y vay, li?n ?i?m này s? ??u kh?ng nh? ???c? Kh?ng th?

Kh?ng thành t??ng, th? c?ng trà c? nhiên s? ch? ??ng nh?c t?i thành than s?, còn, còn mu?n thi h??ng lúc sau li?n thành than.

Có nh? v?y m?t lát, th? c?ng trà là t??ng tr?c ti?p ng? bài, nh?ng cu?i cùng, h?n v?n là cho nàng c?ng ?? t?n tr?ng.

Th? c?ng trà “T??ng nh?t c? trung ??, c??i ng??i.” Cho nên ngày ?êm kh? ??c.

Win365 Log In keo nha c?i

Do?n ki?u ki?u h? h?p ??u d?ng l?i, ch? ng? ngác mà nhìn th? c?ng trà.

latest articles

Top

<sub id="68496"></sub>
  <sub id="14292"></sub>
  <form id="73357"></form>
   <address id="50289"></address>

    <sub id="73169"></sub>

     Win365 Log In giai ma keo nha cai Win365 Log In kenh keo nha cai Win365 Log In keo nha cai vtv3 Win365 Log In keo nha cai dua ra hom nay
     Win365 Log In keo nha cai tyle macao| Win365 Log In keo nha cai tyle macao| Win365 Log In kèo nhà cái tr?c tuy?n| Win365 Log In keo nha cai vtv3| Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á keo nha cai| Win365 Log In ti le keo nha cái| Win365 Log In keo nha cai tyle macao| Win365 Log In tr?c ti?p bóng ?á keo nha cai| Win365 Log In giai ma keo nha cai| Win365 Log In giai ma keo nha cai| Win365 Log In keo nha cái h?m nay| Win365 Log In kèo nhà cái tr?c tuy?n| Win365 Log In keo nha cai ty le ca cuoc| Win365 Log In keo nha cai vtv6| Win365 Log In giai ma keo nha cai| Win365 Log In ty le bong da keo nha cai| Win365 Log In ti le keo nha cái| Win365 Log In keo nha cai vtv3| Win365 Log In keo nha cai tyle macao|