Win365 Promotions,xem trc tip bóng á c1

News...   2020-11-27 15:41:15

  Win365 Football Betting,xem trc tip bóng á c1

L??ng gia ??ng ? m?t bên nhìn, t?a h? có chút ly gi?i l??ng du vì cái gì s? thích th??ng nh?c thanh tùng.

Ch??ng 70

?ay c?ng là b?i vì hang ?á bên này vi?n nghiên c?u ng??i phía tr??c ?? l?c soát quá m?t l?n lúc ?y c?ng kh?ng có phát hi?n hoàng tr?ch, sau l?i nh?ng ng??i khác c?ng li?n kh?ng l?i qua ?ay, r?t cu?c bên trong v?n v?t ch?u kh?ng n?i m?t chút va ch?m kh?ng h?o tùy ti?n vào t?i.

H?n phía tr??c b? n?i n?i l?a d?i cùng L??ng gia d?nh g?p m?t, b?i vì là b? l?a ?i cho nên lòng d? kh?ng th? nào thu?n. ??i m?t L??ng gia d?nh khi c?ng là c??ng ch? b?c b?i tam tình, làm chính mình t?n l?c kh?ng c?n quá m?c th?t l?.

  

Mà nh?c thanh tùng t?c b?t ??ng, h?n s? ?? y l??ng du chan chính y t??ng, t?n tr?ng nàng y ki?n.

“Ta ?ay tr?c ti?p nói cho gia gia!” L??ng gia ??ng l?y ra ?òn sát th?.

L??ng du ngh? ngh?, g?t g?t ??u. Hai ng??i cùng chu s? phó b?n h? nói m?t ti?ng, ??ng d?y ??m eo ? xe l?a trong xe ?i b?.

L??ng du v?a mu?n m? mi?ng, mu?n h?i ?? n?i n?i nh? th? nào nh?n th?c nhà mình ??i t?. Li?n nghe ???c ? m?t bên n?a ngày c?ng ch?a lên ti?ng c? l?i nh? là m?i v?a ph?n ?ng l?i ?ay, run r?y thanh am h?i “Nàng ??i t?? L??ng du, l??ng…… Nàng kh?ng ph?i là L??ng gia d?nh mu?i mu?i ?i?!”

xem trc tip bóng á c1

  Win365 Horse Racing betting,xem trc tip bóng á c1,

L??ng du là kh?ng bi?t L??ng gia ??ng ?êm nay th??ng suy ngh? nhi?u ít, sáng s?m nhìn ??n h?n tr??c m?t qu?ng tham m?t khi l?c ??u t?m t?c ra ti?ng “?áng th??ng hài t?, ?ay là ng? kh?ng thói quen gi??ng ??t ?i?” Nói xong còn th? dài, dùng ng??i t?ng tr?i ng? khí khuyên nh? “Ng? nhi?u m?y ngày thành thói quen, ng? gi??ng ??t ??i than th? h?o.”

“Kia gì, L??ng gia ??ng ng??i còn h?o ?i?” L??ng du xem h?n s?c m?t trong ch?c lát am trong ch?c lát tình, ngh? ??ng b?i vì xách thùng n??c ?i?m này vi?c nh? nhi li?n ?em hài t? ?? kích t?i r?i, kh?ng ?áng.

Ch? n?a gi? th?i gian v?a ??n, L??ng gia d?nh thu th?p h?o bao cùng h?n nói m?t ti?ng tái ki?n, ??ng d?y tiêu sái r?i ?i. Ch? d? h?n m?t ng??i l?u t?i t?i ch?, ngay ng?c nhìn nàng r?i ?i bóng dáng.

L??ng gia d?nh nh?y bén nh?n th?y ???c nàng m?t t? nhiên t?m d?ng, híp m?t ? l??ng du trên ng??i quét m?t vòng, ??t nhiên h?i “Ng??i bùa h? m?nh ?au?”

  

??i di?n ba ng??i bao g?m chu s? phó ??u t?n l?c thi?u m? mi?ng, t?nh qu?y r?y b?n h?.

“Kh?ng c?n.” L??ng du l?c ??u.

“Ta sai r?i!” L??ng du d?t khoát l?u loát, nh?n sai thái ?? h?o ??n v?n lu?n c? y x? m?t nh?c thanh tùng ??u ph?i banh kh?ng ???c.

L??ng du ho?n m?t chút, ph?n ?ng l?i ?ay cái này “?á ch?ng ch?t” kêu ??n h?n là c? l?i.

  xem trc tip bóng á c1,

Nh?c thanh tùng v? v? bên ng??i gh? d?a, y b?o l??ng du ng?i ? ch? kia. L??ng du v?a th?y h?n ?ay là s?m có chu?n b?, c?ng kh?ng h? gi?y gi?a, ngoan ngo?n mà ng?i xu?ng.

L??ng du m?t cái con m?t hình viên ??n bay qua ?i, cao b?ng ch?y nhanh cúi ??u làm b? cái gì ??u kh?ng có phát sinh b? dáng. Tr??ng h??ng ?em chính mình mang ??n t? li?u phan hai trang cho h?n, ??ng ??ng có th? hay kh?ng xem ?i vào, t?t x?u trang trang b? dáng kh?ng ph?i.

“Cái gì?” L??ng du nhíu mày, l?i xem ??i di?n ng??i m?t b? ch?c ch?n h?n s? ?áp ?ng b? dáng, c?m th?y cao húc ng??i này th?t là ?iên r?i.

[]。

Related

Related
Win365 First Deposit Bonus

Win365 Poker2019-10-12

  • Win365 Football
  • Win365 Poker
  • Win365 Online Game
  • 24h News Top