Win365 First Deposit Bonus,Win365 Casino truc tiep bong da site:khandaia.com

News...   2021-01-24 14:55:32

  Win365 Sportsbook,Win365 Casino truc tiep bong da site:khandaia.com

“V? m?u, lam v? m?u, tên hay.” Lam minh thành g?t g?t ??u.

C? chi lan l?c ??u, “Hài t? v?n là l?u t?i cha m? bên ng??i h?o.” M?y n?m nay nhi t? con dau bên ngoài, ??i m?y cái cháu gái t? b?n h? hai l?o d??ng t?i bên ng??i, nh?ng tam ly là th?c ni?m cha m?.

Nh?t h?t h?ng chính là Hoàng H?u t? thanh khê, nàng n?m ?ó c?a h?i m?n m?i 128 ?ài, m?y n?m nay nàng v? t? v? s?ng, mu?n nh?n nu?i ti?u hoàng t?, Hoàng Th??ng c?ng kh?ng ??ng y, nàng ch? có th? m??n s?c ti?u hoàng t? m?u phi, l?i kh?ng ngh? duyên hi ?? phong ???ng phi nhi t? ??i hoàng t? vì Thái T?, ???ng phi c?ng nh?y vì Quy Phi.

Này ?? kh?ng ph?i kh?i hài, ?ay là v? nh?c ng??i.

  

Ngày th? ba l?i m?t, lam L?c Lang b?i th? n?m tr? v? Chu gia, Chu gia nam nhan còn h?o, ??i lam L?c Lang ??u khách khách khí khí, nh?ng n? quy?n bên này, có chút toan th? n?m g? kh?ng t?i, tìm lam L?c Lang tu?n tú l?ch s?, k? th?t Lam gia kh?ng có nói kh?ng n?p thi?p, nh?ng m?c k? toàn b? Lam gia, tr? b? lam l?o l?c có thi?p th?t ? ngoài, nh?ng ng??i khác ??u là m?t ch?ng m?t v? kh?ng có thi?p th?t th?ng phòng.

“Có th? ?n no sao?”

Kh?ng ch? có danh v?ng t?ng v?t, ??i Càn tr?m hoa ?ua n?, ?i h??ng th?nh th? huy hoàng, h?n nh? th? nào b? ???c th? ch?y nh? v?y có kh? n?ng tr?ng th?n.

Lúc này Chu gia li?n ??a ra ??i tan n??ng, t? ??i phòng tam c? n??ng, bi?n thành nh? phòng t? c? n??ng, Lam gia kh?ng cao h?ng.

Win365 Casino truc tiep bong da site:khandaia.com

  Win365 Horse Racing betting,Win365 Casino truc tiep bong da site:khandaia.com,

T? m??i n?m tr??c h?n mu?n cáo l?o h?i h??ng sau, duyên hi ?? kh?ng th? ng??i, c? h? ?em s? h?u s? ??u giao cho h?n làm, r? ràng h?n so duyên hi ?? tu?i còn nh?, nh?ng ??u b?c so duyên hi ?? còn nhi?u, lam minh thành hi?n t?i ??i duyên hi ?? có th? nói m?t b?ng chua xót oán ni?m.

Chan tr?i ti?m l? h?ng quang, nhà b?n h? gà tr?ng ch?n h?ng l?ng chim, th?ng th?ng than mình, ch?p cánh bay ??n ? gà t?i cao trên giá, ng?ng ??u ??n ng?c th?t dài kêu m?t ti?ng.

“T? ca, ta t??ng ngo?i nh?m.” Lam L?c Lang ?i?m này v?n là thanh t?nh, th? cát s? h?n là kh?ng c?n t??ng, chính là kh?o c?ng kh?o b?t quá, l?u t?i trong kinh c?ng ch? có th? d?a vào t? ca, h?n c?ng càng mu?n ngo?i nh?m rèn luy?n.

?áng ti?c s?ng thi?p vì làm nhi t? có cái sau, nh?n kh?ng ???c dùng th? ?o?n c?p nhi t? an bài n? nhan, c? th? t? yêu th??ng con v? l? li?n nh? v?y kh?ng có, tr?c ti?p b? s?ng thi?p khí ??n trúng gió.

  

Th?t là bu?n c??i c?c k?, trong m?ng lam minh thành ??u ph?i khí t?c, lam minh thành kh?ng ph?i kh?ng bi?t ??i ca v?n lu?n ghen ghét h?n, b?i vì h?n là Lam gia nhi?u nh? v?y trong giá thú t? t? sinh t?, duy nh?t ? gia gia n?i n?i bên ng??i l?n lên, h?n n?a gia gia n?i n?i th??ng yêu nh?t h?n, qua ??i sau tài s?n c?ng ??nh r?i di chúc ch? cho h?n m?t cái, h?n tra cha cùng nh?ng cái ?ó huynh ?? c?ng ch?a phan.

Nàng nhà m? ?? m?y cái t? mu?i toàn b? ??u g? ra ngoài, trong nhà là ?? ?? cùng em dau ???ng gia, em dau kh?ng mu?n b?ch b?ch d??ng nàng, li?n ?em nàng ?u?i ra t?i t? l?p m?n h?.

Ch??ng 125 nh??ng ng?i ??ng c?

H?n l?c ??u, ?em ?òn gánh tr?ng l?i gánh ? trên vai, ch?m r?i ?i ra ngoài c?a, ??i nàng nói “Ng??i mu?n dùng li?n dùng ?i, kh?ng kém ng??i ?i?m này ?? v?t.”

  Win365 Casino truc tiep bong da site:khandaia.com,

“Chúng ta nhi t? thu?c h?, kêu h? t? ho?c là h? oa ?i, phu quan c?m th?y cái nào h?o?” C? chi lan c?ng kh?ng ngh? nhi t? l?y quá khó nghe ti?n danh.

C? chi lan c?ng truy phong vì nh?t ph?m h?u phu nhan, th?y hào v?n tu?.

Chu?n b? kh?i hành th?i ?i?m, l?i thu ???c quê quán bên kia g?i th?, Lam l?o thái thái ?i.

Th?a t??ng là ?? lo?i quan l?i ??ng ??u, c?ng là l?c b? ??ng ??u, tan quan ti?n nhi?m, lam minh thành ??u tiên tr?o giáo d?c giúp ?? ng??i nghèo này m?t kh?i.

Related

Related
  • Win365 Football
  • Win365 Football
  • Win365 Online Game
  • 24h News Top