Win365 Promotions,Win365 Log In xsmn thu2

News...   2020-11-27 11:08:48

  Win365 Online Betting,Win365 Log In xsmn thu2

L? uy?n uy?n nh? gi?ng h?i tr?n phó s?n “Ta có th? hay kh?ng th?c mau li?n bi?n thành t? do xu?t nh?p, mà kh?ng ph?i tr?c ti?p li?n ?i ra ngoài nha. B?ng kh?ng ng??i lu?n là ? phòng thí nghi?m, ta s? th?c nhàm chán.”

B?n h? nhìn nhìn ?? b? vòng ?i vào, l?i b? các lo?i tin t?c t?ng ra t?i, nháo ??n ng?c ng?c, nh? gi?ng th?o lu?n lên.

Này m?t cau ??i v?i ? an t?nh t? h?i Th?m y?n, gi?ng nh? ? n?o n?i ?ánh bóng m?t cay que diêm ——

B?n h? nhìn nhìn ?? b? vòng ?i vào, l?i b? các lo?i tin t?c t?ng ra t?i, nháo ??n ng?c ng?c, nh? gi?ng th?o lu?n lên.

  

Gi?a phòng b?ng nhiên gian xu?t hi?n m?t cái hình chi?u l?p th?. Là t? nghiêng phía trên th? xu?ng khí gi?i th??ng th? xu?ng ra t?i. Hình chi?u l?p th? hình chi?u chính là cái n?m tu?i t? h?u hài t?, tóc cùng ??i m?t thu?n h?c, trên m?t kh?ng có gì bi?u tình, li?n huy?n phù ? kh?ng trung nhìn ch?m chú vào l? uy?n uy?n.

Th?m y?n c??i nh?o, kh?ng ch? L?c Th? nhan phát ?iên, h?n li?n l?i nghiêm túc lên, nghiêm trang mà nói “Ta có cái hoài nghi, h?m nay mu?n mua phòng ng??i kh?ng ph?i Quách thúc thúc, mà là ng??i ba ba.”

L?c Th? nhan nghe xong l?i này, l?i ? trong lòng sau kín mà th? dài m?t h?i.

Chúng ta ??i v?i ng??i k? ho?ch th? th?c c?m th?y h?ng thú, b?t quá th?c xin l?i, kh?ng có d? th?a tài chính ??u cho ng??i.

Win365 Log In xsmn thu2

  Win365 Online Game,Win365 Log In xsmn thu2,

“Là ba ba ta yêu ng??i.”

Th?m Thanh n?u chú y t?i L?c Thiên xa xem chính mình, li?n c??i gi?i thích nói “Ta lúc tr??c cho b?n h?n chu?n b? bánh mì chiên tr?ng còn có s?a bò, b?n h? ??u kh?ng thích.”

Quách duy khang l?i h?i “Ta nh? r? ng??i ? ninh thành là có hai c?n h? ?i?”

B?i vì ??i v?i nhan viên c?ng tác mà nói, “Thiên h?i” h??ng nhan lo?i h?c t?p, hoàn toàn có th? h?c t?p tr?n phó s?n. Tr?n phó s?n ? phòng thí nghi?m m?i ng??i nh?n tri trung, tuy?t ??i là phòng thí nghi?m n?i nh?t ti?p c?n v?i “Phi nhan lo?i” ch? s? th?ng minh ng??i.

  

Th?m y?n qu? nhiên chú y t?i nàng, h?n v?n là nh? v?y l?nh ??m “Mu?n nghe sao?”

N?u kh?ng ph?i ba ba làm ng??i tr??ng ngh?a, danh ngh?a còn có hai c?n h?, L?c Th? nhan ??u ph?i vì b?n h? cha con hai t??ng lai lo l?ng.

L?c Thiên xa l?i nói còn ch?a nói xong, L?c Th? nhan li?n m? to hai m?t, “V?y ng??i có ph?i hay kh?ng mu?n cùng b?n gái chia tay, th?t quá ?áng, ta kh?ng tán thành lo?i này hành vi.”

——

  Win365 Log In xsmn thu2,

Phòng thí nghi?m, thiên h?i t? kh?i ??ng gi? thuy?t hình t??ng ngo?i phóng sau, li?n m?i ngày t?i tìm l? uy?n uy?n nói chuy?n phi?m.

L?c Th? nhan c?ng kh?ng bi?t, có m?t l?n nguyên lai huy?n thành m? m? nh?n th?c b?ng h?u mang theo ti?u b?ng h?u l?i ?ay, kia ti?u b?ng h?u ?i tr?m l?y bình k?o, h?n nhìn th?y, t?c gi?n ??n kh?ng ???c.

“Mi?n giám ??nh, bên trong tin t?c, th?t s? ? ?o?t ng??i. B?n h? m?t nhà ?? b? kh?n c?p thay ??i ??n qu?c n?i, an bài nhan th? b?o h? lên.”

L?c Th? nhan th? s? gi?n l??c tính ra m?t chút, h?m nay xem kia phòng ? ít nói c?ng có hai tr?m cái bình ph??ng.

Related

Related
  • Win365 Lottery
  • Win365 Online Game
  • Win365 Baccarat
  • 24h News Top