Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Esport-Win365 Lottery xem kenh truc tiep bong da

Time:2021-01-26 22:44:47 Author:sāng jun4 lóng Pageviews:42273

Win365 Lottery xem kenh truc tiep bong da

Nàng ??ng ? m?t bên, nghiêm túc mà nghiêm túc mà nhìn ch?m ch?m nhi?t k? ?ang xem, l?m b?m “36 ?? tám, th?c bình th??ng a…… Kh?ng phát s?t!”

Th?m y?n nh? t?i ngày ?ó chính mình r?i r?m còn có kh? s?, c?ng c?m th?y chính mình th?c ng?c.

L?c Th? nhan ?n m?y cái li?n ?n kh?ng v?, Th?m y?n kh?ng mu?n l?ng phí, h?n n?a tu?i d?y thì nam hài t? ?n u?ng v?n d? li?n ??i, v? thanh v? t?c, Th?m y?n li?n ?em d? l?i hoành thánh ??u ?n xong r?i.

Win365 Promotions

Th?m y?n lúc này m?i thanh am tr?m th?p mà nói “Ta kh?ng có vi?c gì.”

H?i di?n sau khi k?t thúc, Th?m y?n ?i h?u tr??ng, th?y ???c cùng ??ng b?n nói gi?n L?c Th? nhan.

T? gi?n l??c bu?ng trong tay bút bi, nhìn v? phía Th?m y?n, l?i ??ng lên, “T?t, c?m ?n các ng??i.”

L?c Thiên xa ? trong lòng lén lút th? dài nh? nh?m m?t h?i, “Kia kh?ng ph?i ???c.”

L?c Th? nhan nh? t?i kia v?i gi?y ng?i sao, l?i liên t??ng ??n ba ba cùng nàng l?i nói, càng thêm kiên ??nh y ngh? c?a chính mình.

Nói kh?ng ch?ng nàng còn ? ch?i th?m R?t cu?c k?t thúc, quai hàm ??u c??i ?au.

(zhēn huì yǎ ,As shown below

Win365 Lotto results

Di ??ng c?ng ch? là m?t ngày k?t thúc v? sau m?i có th?i gian ch?i m?t chút, pin th?c kinh dùng.

Th?m y?n ngh? th?m, ng??i m?i bi?t ???c sao?

“Ta m? là vì ta, m?i có th? cam ch?u ng??i th??ng xuyên xu?t hi?n ? ch? này, n?u ta nguy?n y nói, nàng c?ng s? kh?ng ng?n tr? ta kêu ng??i ba m? vì gia gia n?i n?i, c?ng s? kh?ng ng?n c?n ta than c?n b?n h?, mà ta c?ng kh?ng ngh? làm ta m? có b?t lu?n cái gì ta s? b? ng??i khác c??p ?i nguy c? c?m, v? lu?n là ng??i, v?n là ng??i cha m?, làm làm nàng có nguy c? c?m s?, nói làm nàng có nguy c? c?m nói, v?i ta mà nói, các ng??i li?n toàn b? ch? là ng??i xa l?.”

Win365 Promotions

H?n ??i L?c Th? nhan tam t? c?ng kh?ng ph?i hai n?m s?!

Nàng d?ch b??c chan t?i toilet, L?c Thiên xa kh?ng yên lòng nàng, theo qua ?i, v? m?t lo l?ng s?t ru?t ??ng ? c?a.

L?n này khai gi?ng c?ng li?n phan ban, b?i vì L?c Th? nhan cùng Th?m y?n trung kh?o là ? tay thành kh?o, kh?o thí thành tích kh?ng ??nh là kh?ng th? ??a vào Kinh Th? trung kh?o, vì th? ? phan ban khi, b?n h? ??u là t?ng ng??i l?p h?c cu?i cùng m?t ng??i, cái này làm cho t? nh? h?c n?m nh?t b?t ??u chính là h?c bá hai ng??i ??u có chút kh?ng thói quen.

wèi chí chūn huá

Th?m Thanh n?u ngh? ??n tr??c kia b?n h? hai ng??i c?ng là ? h?u ?ài ch?p ?nh ch?p, v?a lúc l?c hành sam m?y n?m nay lu?n là c?ng kh?ng có vi?c gì c?m camera n?i n?i ch?p, c?ng luy?n ra nh?t ??nh trình ?? t?i, li?n làm l?c hành sam l?i c?p hai ??a nh? ch?p ?nh ch?p.

[]

Nói xong l?i này, Th?m y?n li?n r?i ?i t?ng cao nh?t.

,As shown below

Win365 Gaming Site

Ch? L?c Th? nhan u?ng xong n?a chén n??c sau, L?c Thiên xa nhìn thoáng qua ch?t ??ng ? phòng khách hành ly, h?n tr?m m?c.

Có l? trên th? gi?i này, th?t s? có ng??i có th? ??i chính mình c?m tình cùng c?m xúc thao túng t? nhiên.

Gì di?p “……”

L?c Th? nhan ?n m?y cái li?n ?n kh?ng v?, Th?m y?n kh?ng mu?n l?ng phí, h?n n?a tu?i d?y thì nam hài t? ?n u?ng v?n d? li?n ??i, v? thanh v? t?c, Th?m y?n li?n ?em d? l?i hoành thánh ??u ?n xong r?i.

Nàng th?t s? kh?ng bi?t…… Th?m y?n kh?ng có cùng nàng nói qua.

H?n v?n lu?n nh? r? nàng xem t? gi?n l??c ánh m?t.

Win365 Esport

Th?m Thanh n?u ng? khí bình th??ng “Còn kh?ng có, có vi?c sao?”

L?c hành sam khí a.

Ch??ng 89

H?n nhìn nhà mình n? nhi nh? là ?? ch?u r?t l?n ?? kích, r? ??u cùng chim cút d??ng nh? ?i vào hàng hiên.

Th?m Thanh n?u v? m?t mu?n nói l?i th?i, L?c Thiên xa v?n ra lon, t? gi?u c??i, “Ng??i m?i v?a ??u th?y ???c?”

L?c hành sam khí a.

Win365 Registration Offer

L?c Thiên xa là th?t s? kh?ng phát hi?n có ng??i ?i theo h?n, h?n ??m chìm ? th? gi?i c?a chính mình, này m?y tháng t?i nay, ? trên ng??i h?n c?ng ?? x?y ra bi?n hóa nghiêng tr?i l?ch ??t.

L?c hành sam ai m?t ti?ng “Ng??i ??a nh? này, nh? v?y nhi?u nguy hi?m, t?i, ng??i xu?ng d??i, ta t?i.”

L?c Thiên xa ?n nh?n, “Ta nói ng??i nghe l?t ???c sao?”

,As shown below

Th?m Thanh n?u h?i “Sau ?ó ?au?”

Này s? cao trung có nh?t ??nh l?ch s?, h?c lên su?t c?ng r?t cao, tuy r?ng L?c Thiên xa mua kia ??ng bi?t th? bên c?nh chính là l?c hành sam cùng Th?m Thanh n?u tr??c kia h?n phòng, nh?ng Th?m Thanh n?u c?ng kh?ng tính toán mang theo nhi t? ?i tr?, khu bi?t th? t??ng ??i xa x?i, ?i h?c ?i làm ??u kh?ng có ph??ng ti?n, vì th? L?c Thiên xa l?i ?ánh nh?p t?i ?ay s? cao trung ph? c?n kh?ng xa ti?u khu mua hai c?n h?, trong ?ó m?t b? li?n l?y th?p h?n th? tr??ng gi?i thuê cho Th?m Thanh n?u m?u t?.

Yêu s?m c?ng kh?ng ?áng x?u h?, thích m?t ng??i c?ng ch?ng phan bi?t s?m mu?n gì, kh? nhan ? v? thành niên phía tr??c, r?t nhi?u t? t??ng ??u kh?ng ?? thành th?c, th??ng th??ng s? làm ra m?t chút s? tình t?i, cu?i cùng h?i ng??i h?i mình, còn ph?i ly do cha m? chùi ?ít. N?u Th?m y?n cùng th? nhan ? thành niên v? sau, v?n là thích ??i ph??ng, kia tin t??ng, tr?i qua th?i gian dài nh? v?y l?ng ??ng l?i, b?n h? ?? ngh? k? r?i, cho ??n lúc này, b?n h? mu?n ng?n c?ng ng?n kh?ng ???c. Sau khi thành niên b?n h?…… Nói v?y s? thành th?c r?t nhi?u ?i, ít nh?t s? so hi?n t?i mu?n thành th?c.

Win365 Esport

“??i bu?i t?i, u?ng ?i?m ?n c?ng tho?i mái.” L?c Thiên xa ?oái h?o n??c ?m sau cho nàng.

K? th?t c?ng là g?n nh?t, L?c Thiên xa m?i hi?u ???c n?m ?ó h?n cha m? d?ng tam l??ng kh?.

“Ta m? là vì ta, m?i có th? cam ch?u ng??i th??ng xuyên xu?t hi?n ? ch? này, n?u ta nguy?n y nói, nàng c?ng s? kh?ng ng?n tr? ta kêu ng??i ba m? vì gia gia n?i n?i, c?ng s? kh?ng ng?n c?n ta than c?n b?n h?, mà ta c?ng kh?ng ngh? làm ta m? có b?t lu?n cái gì ta s? b? ng??i khác c??p ?i nguy c? c?m, v? lu?n là ng??i, v?n là ng??i cha m?, làm làm nàng có nguy c? c?m s?, nói làm nàng có nguy c? c?m nói, v?i ta mà nói, các ng??i li?n toàn b? ch? là ng??i xa l?.”

As shown below

Win365 First Deposit Bonus

Th?m y?n ch?a t?ng có nhi?u d?ng l?i, g?t g?t ??u li?n r?i ?i, t? n?m t?ng ??n l?u m?t, h?n trong ??u hi?n lên ??u là v?a m?i kia m?t màn.

Mùa ??ng bu?i t?i v?n là th?c l?nh, m?i t? trong phòng ra t?i, L?c Th? nhan ?? b? ??ng l?nh ??n rùng mình m?t cái, nàng vay h?o kh?n quàng c?, mang h?o th? b?, ?i ra hàng hiên, qu? nhiên li?n th?y ???c l?c hành sam xe, c?ng b?i ph?c h?n, l?n nh? v?y tr?i l?nh, c? nhiên ? xe bên ngoài ??ng.

L?c Th? nhan nhanh chóng ?n ?n phím 【 m?i v?a t?m r?a xong ng?i ? trên gi??ng ni?m tam kinh, n? l?c áp xu?ng ??i ti?u hoành thánh khát v?ng. Tr??ng h?c nhà ?n s? phó ??n t?t cùng khi nào có th? toàn b? tr? v? c??ng v? a? 】

,As shown below

Win365 First Deposit Bonus

N? sinh m?t tr??ng ??n ?? b?ng, “Ta mua ??u mua, ng??i kh?ng ??nh mu?n thu a, dù sao cho ng??i!”

Nh?n th?c nhi?u n?m nh? v?y, ? Th?m Thanh n?u trong lòng, L?c Thiên xa là an nhan, c?ng là than nhan.

Nàng th?t kh?ng bi?t Th?m y?n c? nhiên kh? n?ng có thích ng??i……

[]

L?c hành sam bi?u tình c?ng kh?ng quá ??p, h?n ch? là cho r?ng L?c Thiên xa kh?ng thích h?n ??n ??c mang theo L?c Th? nhan ?i ra ngoài. H?n th?t c?ng kh?ng ph?i b?ng d? h?p hòi ng??i, bi?t phía tr??c s? tình c?p L?c Thiên xa ?? l?i bóng ma, cho nên lúc tr??c mang theo hai ??a nh? xem ?i?n ?nh, h?n c?ng vì h?n kh?ng có theo vào ?i mà sinh khí, thiên h? ??i b? ph?n cha m? tam tình ??u là gi?ng nhau, hi?n t?i h?i t??ng kh?i kia s? ki?n, chính h?n ??u ? phía sau s?, nh? v?y t??ng t??ng, li?n c?ng có th? ly gi?i L?c Thiên xa gi? phút này ph?n n? r?i.

L?c Th? nhan l?c ??u, “Ng??i chính là n?m gi? ph??ng b?c th??ng nghi?p m?ch máu ng??i a, hào phóng m?t chút, li?n, li?n cái l?u ?i!”

,As shown below

Win365 Lottery xem kenh truc tiep bong daWin365 Football Betting

L?c hành sam m?t l? v? x?u h? “Ta ch? là kh?ng ngh? t?i ti?u hài t? còn s? m?t ng?.”

Th?m y?n li?c m?t nhìn h?n, ti?p nh?n kia túi b?ng c?n, xé m? ?óng gói túi m?t góc, t? bên trong l?y ra m?t cái màu xanh l?c ti?u b?ng c?n, gi?ng n?m ??u gi?ng nhau.

Nàng có chút kh?ng tin xem h?n, “Ng??i nghiêm túc?”

Này m?t phen ??i tho?i, r?t có ?àn g?y tai trau y v?, L?c Thiên xa trong lòng h?i chút d? ch?u m?t ít.

Ly trí nói cho l?c hành sam, hài t? có hài t? riêng t?, h?n kh?ng th? ?i xem, nh?ng ??i tay th?c thành th?t mà m? ra kia tr??ng t?m card.

H?n t? trong túi l?y ra di ??ng, ngh? ngh? cho nàng ?? phát m?t cái tin t?c qua ?i 【 ng??i t?t c? ??i bình an. 】

Gì di?p “……”

Ly ngày này c?ng kh?ng ?? bao lau, l?c hành sam l?i c? y tìm l?y c? l?u t?i phòng ng?, h?n m?t ??i m?t gi? phút này hóa than vì radar, ? phòng ng? tìm ?? lo?i manh m?i.

Ch??ng 80

Win365 Poker

L?c Thiên xa ?em nên nói nói ??u nói, l?c hành sam l?u l?i c?c di?n r?i r?m, t? nhiên là t? Th?m y?n cái này ???ng nhi t? t?i thu th?p, chính cái g?i là cha thi?u n? thì con tr?, thiên kinh ??a ngh?a.

Trong phòng ng? xung ??t, L?c Th? nhan c?ng kh?ng bi?t, nàng c?m chi?c ??a xu?ng l?u li?n cùng Th?m y?n ?i san th? d?c m?t góc phan ?n ti?u hoành thánh.

Ninh thành r?p hát v?n là b? dáng c?, tr??c kia L?c Th? nhan ? ti?u h?c n?m nh?t khi li?n lên ?ài di?n xu?t quá, hi?n t?i c?ng coi nh? là ch?n c? tr?ng b?i.

Các nàng ??u xác ??nh s? kh?ng n?i trú, c?ng c?ng ch? là này n?a tháng s? cùng nhau tr?, b?t quá m?i v?a d?n ti?n ky túc xá khi, ??u còn r?t th?p th?m.

L?c Th? nhan n??c m?t ??u ph?i r?i xu?ng, nàng n? l?c ngh?n tr? v?, c??i nói “Kh?ng quan h?!”

H?n tin t??ng h?n m? m? s? làm ra nàng cho r?ng chính xác phán ?oán cùng quy?t ??nh, hi?n t?i h?n ?? kh?ng ph?i ba tu?i ti?u hài t?, s?m ?? qua ??i gia ?ình khái ni?m v?n là “Ba ba m? m? cùng ta” tu?i tác. V? lu?n cha m? chi gian quan h? th? nào, h?n ??u kh?ng nên quá nhi?u ?i can thi?p.

Win365 Football Betting

?i t?i ?i t?i, Th?m Thanh n?u c?ng phát giác kh?ng thích h?p t?i, L?c Thiên xa c? nhiên còn kh?ng có phát hi?n có ng??i ?i theo h?n?

Nàng v?a th?y h?n li?n ?em ?? v?t ??a cho h?n, nói “Th?nh ng??i giúp m?t chút a, ng??i giúp ta ?em cái này c?p t? gi?n l??c, ta cùng h?n ??u nói t?t, chi?u nay cu?i cùng m?t ti?t khóa sau h?n ? phòng h?c, ?úng r?i, h?n ? cao tam nh?t ban. ???c ch?a?”

Qua n?m phút, Th?m y?n ? L?c Th? nhan nh?c nh? d??i, ?em nhi?t k? ??a cho nàng.

H?n t? trong túi l?y ra di ??ng, ngh? ngh? cho nàng ?? phát m?t cái tin t?c qua ?i 【 ng??i t?t c? ??i bình an. 】

Còn kh?ng có t?t ?èn, L?c Th? nhan x?p h?ng phía tr??c t?m r?a xong v? sau li?n ng?i ? trên gi??ng ch?i di ??ng.

Th?m y?n nhìn ch?m ch?m ??t ? trên bàn trà ?? v?t, “?ó là cái gì?”

Win365 Football Betting

Th?m y?n ng?c ng?c, “L?c thúc thúc, y c?a ng??i là L?c Th? nhan thích ta? Th?t v?y ch?ng? ?ay là nàng chính mi?ng nói sao?”

Th?m y?n th? dài m?t h?i, “Ta ngh? t?i. Khen th??ng.”

Này s? cao trung ky túc xá ph??ng ti?n c?ng kh?ng tan, các nàng ng? ??n ??u là trên d??i ph? cái lo?i này giá s?t t? gi??ng, li?n phòng h?c c?ng ch?a ?i?u hòa, ky túc xá li?n càng ?? kh?ng có, ch? có hai cái ti?u qu?t tr?n t? c?p các nàng chuy?n v?n gió l?nh.

Win365 Sports Betting

L?c Th? nhan cùng Th?m y?n quan h? h?o, ?ay là ??i gia khai gi?ng khi li?n bi?t ??n s?, hai ng??i m?t kh?i t?i báo danh, l?i là t? m?t ch? t?i, m?y ngày nay hai ng??i cho nhau chi?u c?, c?ng may m?i ng??i ??u là tan sinh, l?i ? vào ??i b?n h? t?i nói th?c gian kh? quan hu?n trung, tr??c m?t c?ng kh?ng ai th?t s? s? ?i th?o lu?n hai ng??i b?n h? quan h?.

Này m?t phen ??i tho?i, r?t có ?àn g?y tai trau y v?, L?c Thiên xa trong lòng h?i chút d? ch?u m?t ít.

B?t thình lình ?m l?nh L?c Thiên xa c?ng ngay ng?n c? ng??i.

L?c Th? nhan u?ng n??c, h?n còn kh?ng quên nhi?u sách vài cau, “Ch?m m?t chút u?ng, ??ng s?c.”

L?c hành sam nhìn nhi t? t? h?c sinh trung h?c th?ng c?p vì cao trung sinh, này ba n?m t?i trong ?ó các lo?i tam tình ch? có h?n bi?t.

Th?m Thanh n?u ngh? ??n tr??c kia b?n h? hai ng??i c?ng là ? h?u ?ài ch?p ?nh ch?p, v?a lúc l?c hành sam m?y n?m nay lu?n là c?ng kh?ng có vi?c gì c?m camera n?i n?i ch?p, c?ng luy?n ra nh?t ??nh trình ?? t?i, li?n làm l?c hành sam l?i c?p hai ??a nh? ch?p ?nh ch?p.

Ch??ng 78

Th?m Thanh n?u c?ng ngay ng?n c? ng??i.

L?c hành sam nghe xong l?i này li?n có chút kh?ng tho?i mái, t?ng c?m th?y L?c Thiên xa am d??ng quái khí, “Ti?u hài t? kh?ng mu?n ?em tam s? nói cho ??i nhan nghe, ?ó là th?c bình th??ng, y c?a ng??i là, ta bi?t h?n có vi?c, ta còn mu?n làm b? cái gì c?ng kh?ng bi?t? ?ó là sau ba m?i làm ???c ra t?i!”

Win365 Log In

Ch? ?nh ch?p t?y ra t?i gót kia tr??ng l?o ?nh ch?p b?i ? bên nhau, tuy là Th?m Thanh n?u ??u nh?n kh?ng ???c c?m khái th?i gian c?c nhanh.

L?c Thiên xa l?ng l?ng mà nhìn l?c hành sam, l?n ??u c?m th?y, kh? n?ng ng??i cùng ng??i chi gian, th?t s? li?n kh?ng th? cho t?i m?t kh?i ?i.

Nàng d?n theo ?óng gói h?p, hít sau m?t h?i, ng?i ???c mùi h??ng, nh? t?i h?n nói trèo t??ng s?, nàng l?i d?n dò h?n, “Ng??i kh?ng th? h?c a, trèo t??ng kh?ng t?t, n?u nh? b? l?o s? b?t ???c li?n kh?ng h?o. T?i l?a t?t ?èn, trèo t??ng n?u là qu?ng ng? ch?m vào, ?au c?ng là ng??i, nghe nói té b? th??ng ??c bi?t ?au.”

Win365 Gaming Site

H?n nhìn nhà mình n? nhi nh? là ?? ch?u r?t l?n ?? kích, r? ??u cùng chim cút d??ng nh? ?i vào hàng hiên.

H?n ngh? th?m, làm ta s? mu?n ch?t.

H?n n? n? c??i, c?m th?y nàng ngay ng?c.

Th?m y?n th?c b?t ??c d?, trong lòng th?t s? là kh?ng ngh? ?áp l?i h?n, nh?ng xem ? b?ng c?n phan th??ng, h?n ?ành ph?i c?ng v??n tay n?m thành n?m tay, cùng h?n n?m tay ch?m vào m?t chút.

H?n còn ngh? h?m nay qua, nàng li?n kh?ng c?n m?i ngày ?i phòng h?c t?p luy?n v? ??o, li?n kh?ng c?n nh? v?y m?t m?i, s? h?u ng??i xem ??u ?ang nói ti?u n? hài nhóm nhi?u ?áng yêu nhi?u xinh ??p, ??a ph??ng ?ài truy?n hình c?ng truy?n phát tin quá, b?t quá màn ?nh l?u t?i L?c Th? nhan trên ng??i th?i gian c?ng kh?ng nhi?u, ?ay là l?n ??u tiên, Th?m y?n ? trong sinh ho?t ngh? t?i th?i gian nh? bóng cau qua khe c?a nh?ng l?i này, khi ?ó b?n h? ch? có sáu b?y tu?i, ch? ch?p m?t c? nhiên ??u qua ?i nhi?u n?m nh? v?y.

Ch? c?n ngh? ??n ngày ?ó bu?i t?i nhi t? ??n r?ng sáng hai ?i?m m?i t?t ?èn ng?, h?n li?n ?au lòng.

Win365 Football Betting

“Ta m? là vì ta, m?i có th? cam ch?u ng??i th??ng xuyên xu?t hi?n ? ch? này, n?u ta nguy?n y nói, nàng c?ng s? kh?ng ng?n tr? ta kêu ng??i ba m? vì gia gia n?i n?i, c?ng s? kh?ng ng?n c?n ta than c?n b?n h?, mà ta c?ng kh?ng ngh? làm ta m? có b?t lu?n cái gì ta s? b? ng??i khác c??p ?i nguy c? c?m, v? lu?n là ng??i, v?n là ng??i cha m?, làm làm nàng có nguy c? c?m s?, nói làm nàng có nguy c? c?m nói, v?i ta mà nói, các ng??i li?n toàn b? ch? là ng??i xa l?.”

L?c Th? nhan a m?t ti?ng, “Ng??i nói cái này? Gi?y ng?i sao a, ng??i còn có nh? hay kh?ng tr?n th?nh van, h?n phía tr??c kh?ng ph?i t?ng ta gi?y ng?i sao sao, còn g?t ta nói là h?n than th? ?i?p, k? th?t là h?n tr?m ng??i khác ??a cho h?n ca ca l? v?t, hi?n t?i h?n ca ca tìm t?i, hy v?ng ta có th? ?em cái này còn tr? v?, h?n ca ca gi?ng nh? cùng t? gi?n l??c là s? trung ??ng h?c, hai ng??i quan h? còn man t?t, tr??c kia cùng nhau ?ánh bóng r?.”

H?n v?n lu?n nh? r? nàng xem t? gi?n l??c ánh m?t.

Win365 Casino Online

L?c Th? nhan ?ánh g?y h?n, “Ta kh?ng yêu ?n KFC cùng MacDonald, gi?i.”

T?m card th??ng là quen thu?c ch? vi?t, là nhi t? vi?t ——

L?c Thiên xa thoáng bình ph?c tam tình, l?i nói th?m thía nói “???ng nàng là ng??i b?ng h?u khi, cùng là ng??i b?n gái khi, ng??i ??i ??i s? tình góc ?? c?ng s? kh?ng gi?ng nhau. Ng??i hi?n t?i nói thích nàng, nàng c?ng thích ng??i, ta tin t??ng, nh?ng này h?n là c?ng là các ng??i g?n nh?t m?i b?t ??u sinh ra t?i tam t?, làm chúng ta ???ng gia l?n lên nh? th? nào yên tam, n?u này hai ba n?m, các ng??i ?? x?y ra mau thu?n, th?m chí tách ra, nh? th? nào li?n xác ??nh s? kh?ng c?p m?t ng??i khác mang ??n ?nh h??ng? Này hai ba n?m th?i gian, là các ng??i c?p l?n nhau ch?ng minh, c?ng là làm nhà c?a chúng ta di?n m?o tin các ng??i kh?ng ph?i nh?t th?i xúc ??ng.”

Win365 Sportsbook

Th?m y?n “?i ra ngoài.”

Nàng còn ? h?n b?n nháp trên gi?y v? m?t cái q b?n ti?u nhan, ti?u nhan bên c?nh còn bay m?t ?óa van, van bên trong c?ng vi?t t? “Thi ??i h?c Tr?ng Nguyên Th?m y?n.”

H?i di?n sau khi k?t thúc, Th?m y?n ?i h?u tr??ng, th?y ???c cùng ??ng b?n nói gi?n L?c Th? nhan.

Th?m Thanh n?u c?ng ngay ng?n c? ng??i.

Th?m y?n c?ng kh?ng bi?t l?c hành sam tìm h?n là mu?n làm cái gì.

Th?m y?n kinh ng?c m?t giay, l?i b?t ??c d? mà nói, “V?y ng??i hi?n t?i mu?n ?n cái gì, ti?u hoành thánh?”

Win365 Online Betting

L?c Thiên xa bi?u tình nhàn nh?t, “Nói l?i t?m bi?t nói quá v?n toàn. ??c bi?t là kh?ng c?n ? tr??c m?t ta nói lo?i này l?i nói. V? d?ng.”

——

H?n kh?ng bi?t nàng có hay kh?ng nhìn ??n h?n, d??i ?ài ly san kh?u c?ng kh?ng g?n, h?n th?y kh?ng r? l?m trên m?t nàng bi?u tình, nh?ng h?n t??ng, nàng h?n là ?ang c??i.

Ly ngày này c?ng kh?ng ?? bao lau, l?c hành sam l?i c? y tìm l?y c? l?u t?i phòng ng?, h?n m?t ??i m?t gi? phút này hóa than vì radar, ? phòng ng? tìm ?? lo?i manh m?i.

L?c hành sam “…… Nói ?i.”

L?c Th? nhan ph?n ?ng l?i ?ay, x?u h?, kh? c?n c??i hai ti?ng “A, ta hoa m?t.”

Win365 Online Betting

“L?c t?ng, ta hy v?ng ng??i v? sau kh?ng c?n l?i ??n ??c tìm ta n? nhi, n?u có th? nói, ng??i tìm nàng có chuy?n gì phía tr??c th?nh th?ng báo ta m?t ti?ng.” L?c Thiên xa ng? khí c?ng kh?ng th? nào h?o, “Ng??i quan tam ti?u y?n, ng??i có th? h?i h?n, h?n n?u kh?ng mu?n nói cho ng??i, v?y ??i bi?u h?n kh?ng ngh? ng??i ?i tìm ki?m chuy?n này, ng??i li?n có th? d?ng ? ?ay. ???ng nhiên, này ch? là ta cho ng??i ki?n ngh?.”

Nàng th?t kh?ng bi?t Th?m y?n c? nhiên kh? n?ng có thích ng??i……

Th?m Thanh n?u ng? khí bình th??ng “Còn kh?ng có, có vi?c sao?”

(qīng chéng chūn) Win365 Horse Racing betting

Nàng d?n theo ?óng gói h?p, hít sau m?t h?i, ng?i ???c mùi h??ng, nh? t?i h?n nói trèo t??ng s?, nàng l?i d?n dò h?n, “Ng??i kh?ng th? h?c a, trèo t??ng kh?ng t?t, n?u nh? b? l?o s? b?t ???c li?n kh?ng h?o. T?i l?a t?t ?èn, trèo t??ng n?u là qu?ng ng? ch?m vào, ?au c?ng là ng??i, nghe nói té b? th??ng ??c bi?t ?au.”

Sách giáo khoa th??ng c?ng kh?ng có vi?t thích ng??i thích ng??i khác nên làm cái gì bay gi?.

Li?n ti?p ?ón ??u l??i ??n ?ánh, ánh m?t c?ng ch?a l?i c?p m?t cái, h?n li?n l?p t?c h??ng hàng hiên ?i ??n.

Win365 Sport Online

Nhi t? h?m tr??c bu?i t?i c?n b?n li?n kh?ng ph?i m?t ng?, th?t là ch?u tình khó kh?n.

Ch??ng 79

Hai ng??i là ? d??i l?u ??ng t?i L?c Thiên xa, L?c Thiên xa m?i v?a tan t?m tr? v?.

Win365 Lottery xem kenh truc tiep bong da

V?a lúc L?c Th? nhan khát n??c r?i gi??ng u?ng n??c, cha con hai ?ánh cái ??i m?t.

L?c Thiên xa ép h?i, “Chuy?n gì?”

Di ??ng c?ng ch? là m?t ngày k?t thúc v? sau m?i có th?i gian ch?i m?t chút, pin th?c kinh dùng.

Win365 Log In

Gì di?p ?ang ? sát tóc, nghe v?y d?ng m?t chút, khom l?ng trên gi??ng tr?i lên ??i ba l? tìm ???c dùng m?t l?n chi?c ??a ??a cho nàng, thu?n mi?ng h?i “Mu?n chi?c ??a làm cái gì?”

L?i nói ai ??u s? nói, so này còn d? nghe l?i nói, h?n ? Th?m y?n tu?i này c?ng nói qua, nh?ng nói kh?ng ??i bi?u làm.

Th?m y?n ? m?t ti?ng, “N?u là kh?o ?? nh?t, sáu ??n cái l?u.”

L?c Thiên xa ng?n ra, c?n ch?t kh?p hàm, m?i mi?n c??ng kh?ng ch? ???c kh?ng ? n? nhi tr??c m?t r?i l?, h?n c?m th?y chính mình già nua r?t nhi?u, h?n ?n thanh nói “Th?c xin l?i a.”

Có l? Th?m y?n c?m tình ch? là tu?i d?y thì qu?y phá, có l? h?n là th?t s? thích th? nhan. R?t cu?c là con la là m?, ??n l?i ra t?i l?u l?u.

Quan tr?ng nh?t, v?n là n?m ch?c l?p t?c a.

Win365 Registration Offer

Lúc này nghe Do?n v? giai nói l?i này, l?i nhìn xem c?m ti?u g??ng d?c h?t s?c ? xú m? L?c Th? nhan, kh?ng bi?t nh? th? nào, càng thích L?c Th? nhan.

【 m?i ngày vui v?! 】

N? sinh nóng n?y, “Nh? th? nào kh?ng c?n, ?ánh bóng r? kh?ng ??u là thích lo?i này bóng r? giày sao? Ng??i th? xem a, xem l?n nh? th? nào.”

L?c Thiên xa treo ?i?n tho?i sau ra kh?i phòng, v?a lúc li?n nhìn ??n L?c Th? nhan t? nàng phòng ng? ra t?i, u? o?i ?u xìu, v?a th?y chính là b? ??i ?? kích, th??ng m?t l?n nàng nh? v?y v?n là ti?u h?c th?i ?i?m b?i vì sinh b?nh kh?ng kh?o h?o……

L?c Thiên xa ?n nh?n, “Ta nói ng??i nghe l?t ???c sao?”

Có l? ? L?c Th? nhan trong lòng, t? gi?n l??c nh? v?y ph??ng th?c, ??i khái có th? coi nh? là thành th?c ?i?

Nàng v?a th?y h?n li?n ?em ?? v?t ??a cho h?n, nói “Th?nh ng??i giúp m?t chút a, ng??i giúp ta ?em cái này c?p t? gi?n l??c, ta cùng h?n ??u nói t?t, chi?u nay cu?i cùng m?t ti?t khóa sau h?n ? phòng h?c, ?úng r?i, h?n ? cao tam nh?t ban. ???c ch?a?”

Th?y nhi t? kh?ng lên ti?ng, l?c hành sam l?i nói “H?m nay ta tìm ng??i t?i, là t??ng cùng ng??i t?i m?t h?i ph? t? gian nói chuy?n.”

L?c Thiên xa kh?ng ph?i thánh nhan, h?n c?ng là m?t ng??i bình th??ng, h?n c?ng s? h?i h?n, có ph?i hay kh?ng chính mình lúc tr??c kh?ng nên c?u ng??i, có ph?i hay kh?ng lúc tr??c kh?ng nên cùng t? tuy?t ? bên nhau, có ph?i hay kh?ng nên càng ti?u tam c?n th?n m?t chút.

Th?m y?n bi?u tình kh? nhúc nhích, trong tay n?m ch?t ti?u b?ng c?n g?y g?c, b?ng c?n hóa m?t ít, tích trên m?t ??t, th?c mau mà li?n th?m ?i vào, l?u l?i d?u v?t.

“Do?n v? giai, ng??i mu?n hay kh?ng b? kem ch?ng n?ng? Ta xem ng??i c?ng ch?a ??.”

L?c Thiên xa ép h?i, “Chuy?n gì?”

Win365 Poker

Th?m y?n v?n nh? c? c? ch?p h?i “Th?t v?y ch?ng? Nàng th?t s? thích ta?”

Kh?ng bao lau sau, hai ng??i l?i tr? v? tr??ng h?c, Th?m y?n ?i ??n ky túc xá n? d??i l?u, c?p L?c Th? nhan g?i ?i?n tho?i, làm nàng xu?ng d??i.

Th?m y?n g?t ??u, “Ta nghiêm túc.”

L?c hành sam v? ng?, “Mang nàng ?i ?n ?? v?t, h?i ?i?m s? tình.”

L?c hành sam cùng Th?m y?n m?t tr??c m?t sau ?i t?i t?ng cao nh?t, l?c hành sam ti?p ?ón Th?m y?n ng?i ? h?n bên c?nh, ngay sau ?ó l?i t? b?t bi?n r??ng c?m m?t túi b?ng c?n ??a cho h?n, “Nghe nói ng??i thích ?n cái này. N?m th?, ta này trong r??ng tr? b? cái này, còn có khác ch?ng lo?i, có kem c?ng có n?i chuy?n, còn có các ng??i ??u thích g?o n?p bánh dày, ng??i ch? h? ??u n?m th?.”

L?c Th? nhan u?ng n??c, h?n còn kh?ng quên nhi?u sách vài cau, “Ch?m m?t chút u?ng, ??ng s?c.”

Win365 Online Game

L?c hành sam t? nhiên mà v?y li?n ngh? t?i L?c Th? nhan.

H?n kh?ng ngh? cùng l?c hành sam nói, nhi?u l?i vài cau ??u ph?i gi?m th?.

Nàng c?ng kh?ng ph?i ng?c t?, lúc này nghe Th?m y?n nh?c t?i t?i, s? nh? gi?ng nói, “Chúng ta l?p h?c c?ng có ng??i th?c chán ghét, th?c am d??ng quái khí, c? nhiên còn nói ta trung kh?o li?n ph? cao c?ng ch?a thi ??u, ng??i trong nhà hoa th?t nhi?u tài tr? phí m?i ti?n vào…… Nói ???c có cái m?i có m?t, ta ??u cho r?ng ta ba tr?m c?p tr??ng h?c t?c ti?n!”

L?c Th? nhan ? hòm thu?c tìm ???c nhi?t k? cho h?n, “Ng??i k?p ? d??i nách, nh? r?, n?m phút.”

Di ??ng c?ng ch? là m?t ngày k?t thúc v? sau m?i có th?i gian ch?i m?t chút, pin th?c kinh dùng.

H?n b?ng lên kia ly h??ng phiêu phiêu, m? ra cái n?p, th?y bên trong là b?ch th?y, lúc này m?i chú y t?i h?n b?n nháp trên gi?y có nh? v?y m?t cau ——

1.Win365 Log In

Th?m y?n ??ng ? phòng h?c bên ngoài, nghe l?i này ??u có chút kh?ng thích ?ng.

Th?m y?n có chút khó hi?u, “L?c thúc thúc, làm sao v?y?”

“?n.”

Win365 Football Betting

Ch??ng 90

C?ng kh?ng bi?t nên nói nhi t? tính cách quá n?i h??ng, v?n là nói h?n cái này ???ng ba ba quá th?t b?i.

Cao trung qu?n ???c th?c nghiêm, ? trong ky túc xá c?ng tìm kh?ng th?y các nàng có th? s? d?ng ??u c?m, ?úng gi? l??ng ?èn ?úng gi? t?t ?èn, hai cái ky túc xá dùng chung m?t cái toilet, ph?i dùng n??c ?m còn ph?i chính mình l?y ra bình n??c ?i ?ánh, r?t l?n trình ?? ?i lên nói, t??i di?t L?c Th? nhan ??i ky túc xá sinh ho?t ch? mong.

Win365 Online Betting

L?c hành sam nhìn ??n L?c Th? nhan ra t?i, kh?ng kh?i vui m?ng, qu? nhiên ??i h?n nh?t nhi?t tình chính là th? nhan, h?n m? c?a xe, làm nàng ng?i vào ?i.

L?c hành sam thanh am truy?n ??n “Ti?u th?m, ng??i ng? r?i sao?”

Nh?ng hi?n t?i c?ng kh?ng có bi?n pháp, m?t ph??ng di?n, h?n bi?t nhi t? h?n là s? kh?ng ?em lo?i này phi?n lòng s? nói cho m? m? nghe, h?n n?a ti?u th?m hi?n t?i còn ? n?i khác ?i c?ng tác, v?y càng s? kh?ng nói, nhi t? n?u là tìm kh?ng th?y nói h?t ??i t??ng, kia n?u là ngh?n h?ng r?i làm sao bay gi?? V? ph??ng di?n khác, h?n c?ng y th?c ???c ?ay là m?t c? h?i, là h?n g?n sát nhi t? n?i tam th? gi?i c? h?i t?t, n?u nhi t? ?em tam s? nói cho h?n nghe, này có ph?i hay kh?ng li?n y ngh?a b?n h? ph? t? chi gian quan h? càng ti?n thêm m?t b??c?

(gōu mèng hàn)

H?a uyên nhún nhún vai, c?ng m?c k?, r?i ?i phòng ng?, xu?ng l?u khi m?i phát hi?n Th?m y?n ?i theo phía sau h?n.

V?a lúc L?c Th? nhan khát n??c r?i gi??ng u?ng n??c, cha con hai ?ánh cái ??i m?t.

Xác ??nh Th?m y?n kh?ng có vi?c gì, hai ng??i li?n ph?i v?i vàng ?i tr??ng h?c th??ng s?m t? h?c, h?m nay L?c Thiên xa có vi?c g?p mu?n ?i m?t chuy?n thành ph? k? bên, tr?i còn ch?a sáng li?n xu?t phát, cho nên lúc này trên xe tr? b? cao nghi?p cái này tài x? bên ngoài, c?ng ch? có b?n h? hai cái.

Win365 Promotions

L?c Thiên xa ng?n ra, c?n ch?t kh?p hàm, m?i mi?n c??ng kh?ng ch? ???c kh?ng ? n? nhi tr??c m?t r?i l?, h?n c?m th?y chính mình già nua r?t nhi?u, h?n ?n thanh nói “Th?c xin l?i a.”

H?n kh?ng có làm sai cái gì ?i?

Th?m y?n nh? v?y m?t cái g?p chuy?n lu?n lu?n ??u th?c v?ng vàng bình t?nh thiên tài ti?u b?o b?i kinh ng?c, m? m?t l?i kinh ng?c nhìn L?c Thiên xa, “A??”

(tǒu kūn) Win365 Football Betting

Nàng v?n lu?n ??i kia v?i gi?y ng?i sao ??u th?c ?? y, th?m chí, lúc tr??c nàng nói nàng là tuy?t ??i s? kh?ng thích s? trung nam sinh cao trung nam sinh, b?i vì ? trong lòng nàng, cái này giai ?o?n nam sinh chính là ?u tr? ??i danh t?. Tr?n th?nh van ?em ng??i khác ??a cho ca ca l? v?t tr?m ra t?i m??n hoa hi?n ph?t, còn ?úng ly h?p tình mà nói là chính mình than th? ch? tác; tr?n th?nh van ? thu l? v?t lúc sau nên nh? th? nào x? trí, ?ó là h?n t? do, ng??i khác kh?ng th? ch? trích, nh?ng L?c Th? nhan là n? sinh, nàng thiên nhiên c?ng tình ??i t??ng là cùng nàng ??ng tính khác n? tính, b?i v?y ? nàng xem ra, tr?n th?nh van là kh?ng có quy tr?ng h?n nh?n l?y l? v?t.

Hai ng??i là ? d??i l?u ??ng t?i L?c Thiên xa, L?c Thiên xa m?i v?a tan t?m tr? v?.

T? gi?n l??c r?t cu?c ng?ng ??u nhìn v? phía nàng, ánh m?t ??m nhiên, bi?u tình c?ng th?c bình t?nh, “Kh?ng c?n, c?m ?n.”

(qín wǎn hàn)

H?n suy ngh?, nhi t? cùng th? nhan quan h? t?t nh?t, th? nhan h?n là s? bi?t ?i?

L?c Th? nhan ?ánh cái ngáp, tìm ???c chính mình bàn ch?i ?ánh r?ng, ??ng tác ch?t l?ng n?n kem ?ánh r?ng.

Th?m y?n kh?ng mu?n ?? cho ng??i khác bi?t h?n có nh? v?y m?t m?t, hu?ng chi h?n b?n than li?n kh?ng có cùng ng??i khác nói tam s? thói quen, li?n nói “M?t ng? mà th?i.”

Win365 Registration Offer

Th?m y?n ? m?t ti?ng.

Này ng?m ng?m h?i ng??i…… Gì di?p ??u nghe kh?ng n?i n?a, nàng xoay ng??i l?i nhìn v? phía Do?n v? giai, nói “C?ng kh?ng th? nh? v?y nói, ng??i nh? th? nào bi?t ng??i ba b?n h? c?ng ty tr??c ?ài ti?u th? kh?ng ph?i b?i vì gia ?ình ?i?u ki?n kh?ng h?o kh?ng th? ti?p t?c ??c sách, h?n n?a, L?c Th? nhan thành tích th?c h?o, ta nghe nói nàng ? b?n h? bên kia trung kh?o là toàn t?nh ?? t?, ?n nàng này thành tích, n?u là ? bên này kh?o nói, kh?o chúng ta ban ?? nh?t m?t chút v?n ?? ??u kh?ng có.”

Kia m?t tr??ng ?nh ch?p góc ph?i bên d??i th??ng th?i gian là 1998.12.31 1725

(jiá zhǐ zhēn) Win365 Gaming Site

Có l? ? L?c Th? nhan trong lòng, t? gi?n l??c nh? v?y ph??ng th?c, ??i khái có th? coi nh? là thành th?c ?i?

L?c Th? nhan ch?y nhanh nói, “??ng, ng??i này sáu ??n cái l?u ta còn là mu?n, ta ?ay c?ng ng?m l?i a, ng??i l?n này k? trung kh?o thí n?u là ti?p t?c kh?o c? n?m c?p ?? nh?t nói, ta cho ng??i cái gì khen th??ng ?au.”

Li?n ? h?n th?p ph?n quy tr?ng ?em giày n?p h?p h?o th? l?i t? qu?n áo khi, nghe ???c bên ngoài truy?n ??n ti?ng ??p c?a, h?n ?i ra phòng ng? ?i vào huy?n quan ch?, xuyên th?u qua m?t mèo nhìn ??n là L?c thúc thúc ??ng ? c?a, còn có chút bu?n b?c, m? c?a ra, m?t c? gió l?nh li?n chui ti?n vào.

Win365 Lottery

Th?m y?n tính tính th?i gian, “K? trung kh?o thí là ? Nguyên ?án phía tr??c, Nguyên ?án ??u ph?i phóng m?y ngày gi?, n?u là ta kh?o c? n?m c?p ?? nh?t nói, chúng ta li?n cùng ?i bò tr??ng thành ?i.”

Gì di?p cùng Ng? viên viên li?c nhau, c?ng ch?a ti?p l?i này tra.

Th?m y?n ngay t? ??u còn kh?ng có nghe hi?u l?i này, cái này bu?i t?i, h?n nguyên b?n th?ng minh ??u nh? là ??t nhiên ?ình ch? v?n chuy?n, r?t nhi?u l?i nói h?n nghe xong v? sau l?i ?i qua ??i n?o t? h?i, ??u ??n yêu c?u m?t ?o?n kh?ng ng?n th?i gian. T?a nh? gi? phút này, h?n nghe xong L?c Thiên xa nói, ngay ng??i g?n m?t phút, ph?n ?ng l?i ?ay sau, h?n kinh ng?c, kh?ng th? tin t??ng nhìn L?c Thiên xa, “L?c thúc thúc, ng??i ?ang nói cái gì? L?c Th? nhan thích ai?”

Th?m Thanh n?u h?i “Sau ?ó ?au?”

Ngày ?ó bu?i t?i lúc sau, L?c Thiên xa l?i l?n n?a kh?i ph?c bình th??ng, chính là lu?n lu?n th?y h?n li?n ái d?i h?n l?c hành sam ??u lén lút th? dài nh? nh?m m?t h?i. H?n còn r?t kh?ng thói quen L?c Thiên xa này u bu?n b? dáng, quá kh?ng kho?, c?ng ??u kh?ng ph?i ng??i tr? tu?i, ??u là 40 tu?i ng??i, kh?ng ?áng nh? v?y! H?n hi?n t?i tình hu?ng này, ti?u th?m kh?ng có n?a ?i?m mu?n thích h?n y t?, nhi t? ??i h?n c?ng kh?ng nhi?t tình, h?n còn ?ang r?u r? chính mình gia s?, h?n c?ng kh?ng u bu?n a, cho nên, kh?ng c?n thi?t, th?t s? kh?ng c?n thi?t!

Hai ??a nh? kh?ng ph?i quan h? nh? v?y h?o sao? Cùng than huynh mu?i d??ng nh?, b?t quá ngh? l?i t??ng t??ng c?ng là bình th??ng, con c?a h?n v?n d? tính tình li?n n?i li?m, kh?ng ??nh là s? kh?ng d? dàng cùng ng??i ta nói vi?c này, chính là, li?n th? nhan c?ng kh?ng bi?t, th?t là làm sao bay gi??

Win365 Lotto results

Khi ?ó nàng còn nh?, h?n c?ng gi?ng nhau, h?n c?ng gi?ng nh? bay gi? ng?i ? d??i ?ài, nhìn nàng khiêu v?, kh?ng ch? là ? trên ?ài, ? d??i ?ài, ? v? ??o phòng h?c ngoài c?a s?, ? mùa ??ng, h?n ??u xem qua th?t nhi?u th?.

Càng ?áng s? chính là, kia hai ngày ?i h?c khi, tam tình c?a h?n ??u th?c kh?ng xong, m?c k? là gi?i ?? v?n là ??c sách, ??u mang theo m?t c? chính h?n ??u th?c xa l? l? khí.

L?c Thiên xa r? m?t.

Win365 Esport

L?c phu nhan m?y n?m nay nh?t t? th?t kh?ng t?t quá, nhìn nh? ng?n n?p, k? th?t n?i b? kh? s? ch? có nàng chính mình m?i bi?t ???c.

“Ti?u y?n, ng??i th?t s? r?t l?i h?i, so v?i ta mu?n th?ng minh r?t nhi?u, ta m?y ngày này c?ng suy ngh?, n?u ta g?p ???c cùng ng??i gi?ng nhau s?, ta kh?ng ??nh làm kh?ng ???c nh? v?y h?o.” L?c hành sam nhìn v? phía h?n, “Cùng ng??i nói chuy?n này, c?ng là t??ng nói cho ng??i, kh?ng c?n s?, ta khác n?ng l?c kh?ng có, nh?ng v? sau che ch? ng??i h?n là kh?ng thành v?n ??, l?n này chính là cái ngoài y mu?n, kh?ng trách ng??i kh?ng c?n th?n, ng??i kh?ng có sai, ng??i c?ng làm r?t khá, là ta kh?ng t?t, kh?ng có b?o v? t?t ng??i.”

Do?n v? giai nang lên tay loát loát tóc, l? ra tr?ng n?n th? ?o?n, nàng nh?p m?i c??i, “Ta m? kh?ng cho ta dùng lo?i ?? v?t này, nói ??ng hóa h?c v?t ch?t, ta ??u kh?ng ??.”

“Ti?u y?n, ng??i th?t s? r?t l?i h?i, so v?i ta mu?n th?ng minh r?t nhi?u, ta m?y ngày này c?ng suy ngh?, n?u ta g?p ???c cùng ng??i gi?ng nhau s?, ta kh?ng ??nh làm kh?ng ???c nh? v?y h?o.” L?c hành sam nhìn v? phía h?n, “Cùng ng??i nói chuy?n này, c?ng là t??ng nói cho ng??i, kh?ng c?n s?, ta khác n?ng l?c kh?ng có, nh?ng v? sau che ch? ng??i h?n là kh?ng thành v?n ??, l?n này chính là cái ngoài y mu?n, kh?ng trách ng??i kh?ng c?n th?n, ng??i kh?ng có sai, ng??i c?ng làm r?t khá, là ta kh?ng t?t, kh?ng có b?o v? t?t ng??i.”

L?c hành sam v? ng?, “Mang nàng ?i ?n ?? v?t, h?i ?i?m s? tình.”

L?c Th? nhan ? hòm thu?c tìm ???c nhi?t k? cho h?n, “Ng??i k?p ? d??i nách, nh? r?, n?m phút.”

2.Win365 Casino Online

L?c hành sam c??i, dò ra tay mu?n ?i s? s? nhi t?, tay ? gi?a kh?ng trung l?i thu tr? v?, “Ng??i mu?n ??c cao trung, v? sau s? ti?p xúc càng nhi?u ng??i, b?t quá ng??i ??ng s?, ta s? h?o h?o che ch? ng??i.”

Hi?n t?i s? trung lên cao trung, gi?ng tam trung nh? v?y tr??ng h?c, c?ng là có ph?n s? tuy?n, có h?c sinh gia tr??ng c?ng s? giao tài tr? phí ??a hài t? ti?n vào ??c.

Có l? Th?m y?n c?m tình ch? là tu?i d?y thì qu?y phá, có l? h?n là th?t s? thích th? nhan. R?t cu?c là con la là m?, ??n l?i ra t?i l?u l?u.

Win365 Sports Betting

K? th?t các ??i nhan ??u minh b?ch, Vi tu?n c?ng kh?ng ph?i b?i vì t? tuy?t m?i ??ng th?, b?n h? càng minh b?ch, này c?n b?n c?ng quái kh?ng ??n ng??i khác trên ng??i ?i, nh?ng chính nh? L?c Thiên xa nói nh? v?y, cha m? chính là nh? v?y, ti?u hài t? sinh b?nh phát s?t, cho dù là bình th??ng sinh ly hi?n t??ng, c?ng s? trách t?i chính mình coi ch?ng kh?ng chu toàn, ch?ng s? có m?t ngàn cái m?t v?n cái ly do, cha m? ? hài t? trên ng??i, ??u s? kh?ng dùng ??n, s? theo b?n n?ng mà t? hài t? g?p ???c th??ng t?n tìm trách nhi?m c?a chính mình.

“Ng??i huy?t th?ng th??ng ba ba, l?c hành sam, có ??y ?? ly do hoài nghi ng??i yêu ???ng, nh?ng b?i vì ng??i kh?ng mu?n nói v?i h?n, h?n li?n tìm t?i r?i th? nhan, h?i th? nhan có bi?t hay kh?ng ng??i yêu ???ng s?.” L?c Thiên xa t?n l?c tam bình khí hòa mà nói, “H?n cùng th? nhan chia s? ng??i m?y ngày nay t?i ?? lo?i kh?ng thích h?p, k?t lu?n ng??i có thích ng??i.”

N?u kh?ng có t? gi?n l??c kia s? ki?n cho h?n mang ??n ?nh h??ng, h?n c?ng kh?ng s? nghe L?c Thiên xa, b?i vì h?n ??i chính mình có n?m ch?c, nh?ng hi?n t?i ngh? ??n, L?c thúc thúc nói ?úng, ng??i tr??ng thành ??u còn s? b?i vì yêu ???ng s? tình ?nh h??ng ??n c?ng tác c?m xúc, càng ??ng nói là b?n h?, b?n h? tam trí kh?ng thành th?c, kinh t? kh?ng riêng l?p, t? t??ng càng kh?ng riêng l?p……

Win365 Football Betting

??c bi?t là ? ?? bi?t chính mình nguyên b?n có m?t cái t?n nhi khi, cái lo?i này h?i h?n, bi th??ng c?m xúc tra t?n nàng ?? lau, nàng m?i cái cu?i tu?n ??u s? ?i chùa mi?u sao kinh th? vì còn ch?a xu?t th? t?n nhi c?u phúc, c?u nguy?n ki?p sau t?n nhi có th? ??u ??n ng??i trong s?ch, kh?e m?nh bình an, chuy?n này nàng ai c?ng kh?ng dám nói, nàng s? nói, nhi t? s? quái nàng, tr??ng phu c?ng s? quái nàng, k? th?t kh?ng c?n b?n h? quái, nàng li?n r?t t? trách, n?u lúc tr??c nàng ??i con dau h?o m?t chút, n?u khoan dung m?t chút, gì ??n n?i hi?n t?i nhi t? thành ng??i c? ??n, nàng 70 tu?i tu?i h?c th? nh?ng d??i g?i c?ng kh?ng t?n nhi.

L?c gia c?ng có dòng bên than thích, ?? qua ??i L?c l?o gia t? có than huynh ??, l?c hành sam c?ng ??n g?i m?t ti?ng gia gia.

H?a uyên ?i hi?u sách mua th?, Th?m y?n ? ?n v?t ph? mua m?t ph?n l?u niêu ti?u hoành thánh ?óng gói.

(zǔ hǎi lán) Win365Casino

L?c Th? nhan h?i “Kh?ng than a, ta ch? th?y quá h?n vài l?n, có m?t l?n ta d?n ti?ng Anh báo chí, kh?ng c?n th?n r?t m?y phan, là h?n giúp ta nh?t lên t?i, ta li?n bi?t h?n tên g?i là gì, bi?t h?n ? ?au cái l?p, bi?t h?n là h?c bá……”

Này s? cao trung có nh?t ??nh l?ch s?, h?c lên su?t c?ng r?t cao, tuy r?ng L?c Thiên xa mua kia ??ng bi?t th? bên c?nh chính là l?c hành sam cùng Th?m Thanh n?u tr??c kia h?n phòng, nh?ng Th?m Thanh n?u c?ng kh?ng tính toán mang theo nhi t? ?i tr?, khu bi?t th? t??ng ??i xa x?i, ?i h?c ?i làm ??u kh?ng có ph??ng ti?n, vì th? L?c Thiên xa l?i ?ánh nh?p t?i ?ay s? cao trung ph? c?n kh?ng xa ti?u khu mua hai c?n h?, trong ?ó m?t b? li?n l?y th?p h?n th? tr??ng gi?i thuê cho Th?m Thanh n?u m?u t?.

Th?m y?n có chút khó hi?u, “L?c thúc thúc, làm sao v?y?”

Win365 Registration Offer

Quan hu?n ??n 5 gi? chung li?n k?t thúc, các nàng tr? b? mu?n ?i nhà ?n ?n c?m, còn ph?i ?ánh n??c ?m x?p hàng t?m r?a, có ??i khi v?i xong ng? ??u t?t ?èn.

H?n nguyên b?n cho r?ng h?n có th? kh?ng ch? t?t c?m xúc, chính là ngày ?ó bu?i t?i h?n r? ràng m?t ng?.

Th?m y?n h?n, h?n có thích ng??i?!

3.

L?c Th? nhan m?i v?a ?em c?a ?óng l?i, quay ??u xem Th?m y?n, b? h?n tái nh?t s?c m?t khi?p s?, “Th?m y?n, ng??i làm sao v?y, có ph?i hay kh?ng b? b?nh?”

L?c Th? nhan l?c ??u, “Ng??i chính là n?m gi? ph??ng b?c th??ng nghi?p m?ch máu ng??i a, hào phóng m?t chút, li?n, li?n cái l?u ?i!”

Th?m y?n chan tr??c m?i v?a ?i, l?c hành sam l?p t?c li?n lên, ?i vào án th?, ?ang chu?n b? c?m l?y l?ch ngày nhìn lên, th?y ???c trên bàn b? toán h?c th? ng?n ch?n, l? ra m?t góc h?ng nh?t t?m card.

M?t ngày sau, l?c hành sam c?ng b?t bi?n r??ng l?i ?ay, Th?m y?n cùng L?c Th? nhan th?y, còn t??ng r?ng h?n mu?n ??i ngh? ho?c là th? nghi?m sinh ho?t ?i trên ???ng mua b?ng c?n.

Có l? trên th? gi?i này, th?t s? có ng??i có th? ??i chính mình c?m tình cùng c?m xúc thao túng t? nhiên.

“??i bu?i t?i, u?ng ?i?m ?n c?ng tho?i mái.” L?c Thiên xa ?oái h?o n??c ?m sau cho nàng.

Nàng kh?ng bi?t L?c Thiên xa cái này ?i?m nh? th? nào còn l?i ? ch? này, nh? th? nào kh?ng lái xe, ?m nh? v?y nghi ho?c, nàng ?i theo h?n phía sau.

Gì di?p cùng m?t cái khác b?n cùng phòng li?c nhau, ??u th?c v? ng?, các nàng r? ràng ? trên bàn ??u th?y ???c Do?n v? giai kem ch?ng n?ng.

B?n h? kh?ng bi?t ?ó là cái gì th? bài qu?n áo giày, b?t quá v?a th?y li?n r?t quy……

<p>L?c hành sam kh? n?ng c?ng là th?t s? kh?ng có phát hi?n hai ??a nh? chi gian kh?ng thích h?p.</p><p>Xem nàng c?t k? ?ai an toàn sau, h?n m?i vòng ??n m?t khác m?t bên lên xe.</p><p>B?n cùng phòng kiêm cùng l?p ??ng h?c h?a uyên m?t bên ? c?p sách tìm ki?m ti?n bao m?t bên nói “Các ng??i có hay kh?ng ng??i mu?n ?i ra ngoài, ta bi?t có ??y ??t nhi có th? trèo t??ng ?i ra ngoài.”</p>

L?c hành sam s?ng s?t, “Sau ?ó ta ngh? h?n kh?ng mu?n cùng ta nói, kia th? nhan cùng ti?u y?n quan h? h?o, ta li?n ?i h?i th? nhan, th? nhan nói nàng c?ng kh?ng bi?t, ch? ta ??a th? nhan sau khi tr? v?, L?c t?ng có th? là kh?ng thích ta ??n ??c mang th? nhan ?i ra ngoài, li?n ?? phát vài cau tính tình, ta c?ng kh?ng ph?i kh?ng th? ly gi?i, ??u là ???ng ba ba, tam tình c?a h?n ta minh b?ch……”

Do?n v? giai c?ng là ? kia m?y cái ?i ??u nam sinh tuy?n ra c?p hoa t?i sau, ??i L?c Th? nhan thái ?? li?n r?t vi di?u.

T?ng c?m giác ?? x?y ra cái gì thiên s?p xu?ng ??i s?!

Li?n ti?p ?ón ??u l??i ??n ?ánh, ánh m?t c?ng ch?a l?i c?p m?t cái, h?n li?n l?p t?c h??ng hàng hiên ?i ??n.

N?u kh?ng ph?i nàng ngh? ??n ho?ng, h?n c?ng s? kh?ng ?i, lo?i s? tình này, c?ng ch? làm m?t l?n.

Ch??ng 90

N? sinh nóng n?y, “Nh? th? nào kh?ng c?n, ?ánh bóng r? kh?ng ??u là thích lo?i này bóng r? giày sao? Ng??i th? xem a, xem l?n nh? th? nào.”

L?c Th? nhan tuy r?ng thèm ti?u hoành thánh, nh?ng c?m chi?u khi ??u ?? ?n no, lúc này c?ng ?n kh?ng h?t m?y cái.

Ch? là xác ??nh ??i nàng ra sao lo?i thích ??u dùng hai n?m!

<p>L?c hành sam ng?i ? án th? gh? trên, tr?m m?c m?t lát, l?i h?i “Ng??i h?m tr??c bu?i t?i là làm sao v?y, hình nh? là r?ng sáng hai ?i?m m?i t?t ?èn ng? ?i?”</p><p>Ch??ng 80</p><p>Ch??ng 89</p>

Th?m Thanh n?u ph?n ?ng c?ng là cùng L?c Thiên xa gi?ng nhau.

T? gi?n l??c r?t cu?c ng?ng ??u nhìn v? phía nàng, ánh m?t ??m nhiên, bi?u tình c?ng th?c bình t?nh, “Kh?ng c?n, c?m ?n.”

Th?m y?n ? m?t ti?ng, “N?u là kh?o ?? nh?t, sáu ??n cái l?u.”

Các nàng lên ?ài nh?y chính là m?t chi c? ?i?n dan t?c v?, t?ng c?ng là sáu cá nhan.

H?n tin t??ng h?n m? m? s? làm ra nàng cho r?ng chính xác phán ?oán cùng quy?t ??nh, hi?n t?i h?n ?? kh?ng ph?i ba tu?i ti?u hài t?, s?m ?? qua ??i gia ?ình khái ni?m v?n là “Ba ba m? m? cùng ta” tu?i tác. V? lu?n cha m? chi gian quan h? th? nào, h?n ??u kh?ng nên quá nhi?u ?i can thi?p.

Trong kho?ng th?i gian ng?n nàng c?ng kh?ng kh?i n?o ??ng m? r?ng ra, ch?ng l? là L?c m? nhan cùng Th?m dì hòa h?o, l?i kh?ng bi?t nên nh? th? nào cùng Th?m y?n nói?

4.

L?c Thiên ?i xa ti?n vào, ng?i ? trên s? pha, ch? ch? ??i di?n v? trí, tr?m gi?ng nói “Ng?i.”

H?n kh?ng bi?t nàng có hay kh?ng nhìn ??n h?n, d??i ?ài ly san kh?u c?ng kh?ng g?n, h?n th?y kh?ng r? l?m trên m?t nàng bi?u tình, nh?ng h?n t??ng, nàng h?n là ?ang c??i.

Trên th?c t?, Th?m Thanh n?u phía tr??c c?ng phát giác m?t ít manh m?i t?i, kia v?n là ? nhi t? b? b?t cóc ngày ?ó, lúc ?y b?n h? còn ng?i trên xe kinh h?n ch?a ??nh, nhi t? ph?n ?ng ??u tiên chính là cùng nàng m??n di ??ng c?p th? nhan báo bình an, lúc ?y nàng nghe ???c nhi t? nói chuy?n ng? khí li?n c?m th?y kh?ng thích h?p, b?t quá c?n th?n quan sát m?t ?o?n th?i gian sau, phát hi?n hai ??a nh? v?n là cùng tr??c kia gi?ng nhau, nàng li?n kh?ng l?i tham t??ng, r?t cu?c hai ??a nh? t? nh? m?t kh?i l?n lên, c?m tình v?n là kh?ng t?m th??ng, nh?ng hi?n t?i……

Win365 Football

L?c Thiên xa nhìn n? nhi ??ng ? ánh ?èn h?, kh?ng c?m h?c m?t nóng lên, h?n ?i ra phía tr??c, quay ??u ?i, nh? gi?ng nói “Ng??i n?i n?i nói, hi?n t?i là ngày nóng b?c, là ?i h?i ?m h?o th?i ?i?m, kh?ng c?n u?ng b?ng, ng??i u?ng ?n, ta cùng ng??i ?oái m?t ?oái.”

H?n còn ngh? h?m nay qua, nàng li?n kh?ng c?n m?i ngày ?i phòng h?c t?p luy?n v? ??o, li?n kh?ng c?n nh? v?y m?t m?i, s? h?u ng??i xem ??u ?ang nói ti?u n? hài nhóm nhi?u ?áng yêu nhi?u xinh ??p, ??a ph??ng ?ài truy?n hình c?ng truy?n phát tin quá, b?t quá màn ?nh l?u t?i L?c Th? nhan trên ng??i th?i gian c?ng kh?ng nhi?u, ?ay là l?n ??u tiên, Th?m y?n ? trong sinh ho?t ngh? t?i th?i gian nh? bóng cau qua khe c?a nh?ng l?i này, khi ?ó b?n h? ch? có sáu b?y tu?i, ch? ch?p m?t c? nhiên ??u qua ?i nhi?u n?m nh? v?y.

Ng??i kh?ng bi?t…… L?c Thiên xa v?n ??nh an ?i chính mình, l?c hành sam cái gì c?ng kh?ng bi?t, kia h?n c?ng kh?ng sai, nh?ng nh? v?y t??ng t??ng, li?n càng t?c gi?n!

(wèi xīn sù) Win365 Baccarat

Nói b?t quá là th??ng m?m mép h? m?m mép m?t ch?m vào s?, kia quá d? dàng. H?n n?u s? b? nh?ng l?i này ?? ??ng, kia h?n ? sinh y trong san ?? s?m b? l?a ??n kh?ng xu dính túi.

N?u kh?ng ph?i nàng ngh? ??n ho?ng, h?n c?ng s? kh?ng ?i, lo?i s? tình này, c?ng ch? làm m?t l?n.

Th?m y?n ?? thích th??ng ng??i khác sao? Nàng ch?p ch?p m?t, trong lòng có chút khó ch?u, vì th? ngay ng?c mà, ng?c ng?c l?c l?c ??u.

(tài zǐ shí) Win365 Log In

Th?m y?n nh? v?y m?t cái g?p chuy?n lu?n lu?n ??u th?c v?ng vàng bình t?nh thiên tài ti?u b?o b?i kinh ng?c, m? m?t l?i kinh ng?c nhìn L?c Thiên xa, “A??”

Th?m y?n ? s? trung này m?t n?m l?n lên th?c mau, 15-16 tu?i thi?u niên ?? có 1 mét 8.

L?c Th? nhan a m?t ti?ng, “Ng??i nói cái này? Gi?y ng?i sao a, ng??i còn có nh? hay kh?ng tr?n th?nh van, h?n phía tr??c kh?ng ph?i t?ng ta gi?y ng?i sao sao, còn g?t ta nói là h?n than th? ?i?p, k? th?t là h?n tr?m ng??i khác ??a cho h?n ca ca l? v?t, hi?n t?i h?n ca ca tìm t?i, hy v?ng ta có th? ?em cái này còn tr? v?, h?n ca ca gi?ng nh? cùng t? gi?n l??c là s? trung ??ng h?c, hai ng??i quan h? còn man t?t, tr??c kia cùng nhau ?ánh bóng r?.”

Win365 Horse Racing betting

Th?m y?n l?ng l?ng mà xem h?n.

——

H?n kh?ng bi?t th? nhan cái kia m?ng có ph?i hay kh?ng chan th?t, chính là quang ngh? ??n n? nhi có tr?i qua kh? n?ng, h?n li?n v? pháp tha th? chính mình, v? pháp ?em chính mình t? cái kia trong m?ng rút ra ra t?i.

(páng hàn yuè)

Nàng th?t kh?ng bi?t Th?m y?n c? nhiên kh? n?ng có thích ng??i……

L?c Th? nhan b? l?c hành sam mang theo ?i t?i trong ti?m, l?c hành sam c?p L?c Th? nhan ?i?m th?t nhi?u ?n, l?i là pizza l?i là n??c trái cay cùng n??ng cánh, n?u kh?ng ph?i L?c Th? nhan ng?n ?ón, h?n h?n kh?ng th? ?em trong ti?m s? h?u ?? ?n ph?m ??u ?i?m th??ng.

Hai ng??i nhìn t?i nhìn lui, tuy?n ??nh m?t khu nhà l?c hành sam b?n nhan c?ng th?c xem tr?ng c?ng l?p cao trung, này s? cao trung ? Kinh Th? x?p h?ng d?a tr??c, l?c hành sam cùng giáo l?nh ??o c?ng g?p qua vài l?n m?t, pha phí m?t phen c?ng phu m?i tranh th? t?i r?i hai cái danh ng?ch, giáo ph??ng s? d? phá l?, c?ng là vì Th?m y?n cùng L?c Th? nhan phi th??ng xu?t s?c, b?n h? hai ng??i ? tay thành trung kh?o, m?t cái là toàn t?nh ?? nh?t, m?t cái là toàn t?nh ?? t?, càng ??ng nói Th?m y?n b?n nhan ? s? trung khi c?ng tham gia quá r?t nhi?u l?n Olympic Toán thi ?ua.

L?c Th? nhan u?ng n??c, h?n còn kh?ng quên nhi?u sách vài cau, “Ch?m m?t chút u?ng, ??ng s?c.”

Th?m y?n ch?t l?ng, cùng máy móc gi?ng nhau ti?p nh?n nhi?t k? l?i ng?i ? trên s? pha, nhìn L?c Th? nhan v?i t?i v?i ?i, nàng m?t chút ?i phòng ng? m?t chút l?i ?? tr? l?i, trong tay còn c?m vài h?p d??c, l?p l?i mà xem b?n thuy?t minh, “Có tr? c?m m?o, có kh?i ho n??c ???ng, còn có h? s?t dán, b?t quá này d??c gi?ng nh? mua th?t lau, nghe nói là kh?ng th? tùy ti?n u?ng thu?c, d?t khoát ch? h? li?n ?i b?nh vi?n ?i? Tr??ng h?c phòng y t? h? s? a di g?n nh?t ? h?u ngh? sanh, m?i t?i cái kia gi?ng nh? kh?ng ph?i th?c hi?u.”

L?c Thiên ?i xa ti?n vào, kh?ng ??i dép lê, bi?u tình ng?ng tr?ng nghiêm túc.

H?n m? m? s? kh?ng qu?n h?n cùng l?c hành sam chi gian s?, ??ng d?ng, h?n c?ng s? kh?ng qu?n nàng cùng l?c hành sam chi gian là hòa h?o v?n là tách ra.

Kia m?t kh?c là cái gì c?m giác ?au?

L?c Th? nhan v? m?t “Ta b?t ng??i cái này x?o quy?t cao trung sinh l?i có bi?n pháp nào ?au” bi?u tình, r?t l?n trình ?? th??ng ch?c c??i Th?m y?n.

Win365 Gaming Site

Th?m y?n ? vào tu?i này, ??i v?i 40 tu?i nam nhan c?m khái là v? pháp ??ng c?m nh? b?n than mình c?ng b?, li?n có l? ??u s? kh?ng.

M?y n? sinh t?m th?i ? t?i m?t cái ky túc xá, t? nhiên ngh? ng?i khi c?ng ghé vào m?t kh?i nói chuy?n phi?m.

Hai cái nam sinh ?i vào h?o lánh góc, than th? nhanh nh?n phiên t??ng.

Do?n v? giai c??i, “Ta l?i ch?a nói nàng, ng??i g?p cái gì. Ta chính là nói, chúng ta n? sinh, t?t nh?t kh?ng c?n ? cái này giai ?o?n làm kh?ng nên làm s?, ?nh h??ng c?ng kh?ng ph?i ng??i khác, là chính mình a.”

Ch? ?nh ch?p t?y ra t?i gót kia tr??ng l?o ?nh ch?p b?i ? bên nhau, tuy là Th?m Thanh n?u ??u nh?n kh?ng ???c c?m khái th?i gian c?c nhanh.

L?c Th? nhan u?ng n??c trái cay, th?y l?c hành sam bi?u tình r?i r?m, nàng kh?ng nh?n tam, li?n nói “Nói ?i chuy?n gì, còn nh? v?y ta ??u s? h?i.”

。Win365 Lottery xem kenh truc tiep bong da

Expand Text
Related Articles
Win365 Casino Online

Win365 Sports Betting

L?c hành sam ng?i ? t?i ch? ngay ra.

S? h?u nghe nói m? v? c?a s? c?ng ch?a khai, cái gì tam tiên ph?n, l?u niêu ti?u hoành thánh, mì bào b?ng dao…… ??u ? ngh?, còn kh?ng có h?i!

L?c Thiên xa s? c?c k?, nh?c nh? nàng, “Th? nhan, ng??i gi?ng nh? ?em s?a r?a m?t ???ng kem ?ánh r?ng.”

Win365Casino

Win365 Poker

Nàng nói l?i này là thi?t tình, nàng m?i v?a nh?n th?c L?c Thiên xa th?i ?i?m, L?c Th? nhan m?i 4 tu?i, v?n là cái béo ?? ?? l?i ?áng yêu ti?u n? hài, ti?u n? hài l?i dán nàng, ng??i c?m tình ??u là ch? ra t?i, ? trong lòng nàng, th? nhan li?n t??ng ???ng v?i là nàng n? nhi.

L?c Th? nhan m?t mày h?n h?, “Kia h?o,” nàng m? t? t? trong ch?c lát sau l?i phát hi?n kh?ng thích h?p t?i, “Kh?ng ?úng a, ta nh? th? nào c?m th?y l?i này nên là ta ba cùng ta nói?”

Ch? t?i r?i ti?p theo cái giao l? khi, Th?m Thanh n?u ch? ??ng g?i l?i L?c Thiên xa, hai ng??i ?i c?a hàng ti?n l?i mua bia, t?i ph? c?n cách ?ó kh?ng xa c?ng viên.

Win365 Football Betting

Win365 Gaming Site

Bò tr??ng thành ai!

L?c hành sam trái l?i s?c h?n, “Ng??i h?i ta ta li?n ph?i nói?”

“Ta b?ng h?u cho ta mua ?i?m ?n, còn kém m?t ??i chi?c ??a.” L?c Th? nhan ti?p nh?n chi?c ??a, ??i gì di?p ch?p ch?p m?t, “C?m ?n ng??i a.”

Win365 Sportsbook

Win365 Promotions

C?ng ty cách ?ó kh?ng xa có m?t cái ph?, có th? ?i t?t v? nhà, L?c Thiên xa qu?i cái cong h??ng cái kia ph? ?i ??n, cái kia ph? có chút náo nhi?t, b?t quá lúc này c?ng kh?ng còn s?m, m?t ít qu?y hàng l?o b?n ??u b?t ??u thu quán.

L?c Th? nhan th?c c?m ??ng, kh?ng ngh? t?i chính mình thu?n mi?ng l?i nói Th?m y?n li?n nh? k?, còn làm b?n cùng phòng mang theo ti?u hoành thánh.

Th?m y?n v?n nh? c? c? ch?p h?i “Th?t v?y ch?ng? Nàng th?t s? thích ta?”

Win365Casino

Win365 Sports Betting

Nh?n th?c nhi?u n?m nh? v?y, ? Th?m Thanh n?u trong lòng, L?c Thiên xa là an nhan, c?ng là than nhan.

Th?m y?n l?y m?t lo?i khó có th? miêu t? ánh m?t nhìn l?c hành sam, th?ng xem ??n l?c hành sam ??u ng??ng ngùng.

Th?m y?n kh?ng nói chuy?n, ch? là nhìn ch?m ch?m nàng, ánh m?t kia làm L?c Th? nhan ??u kinh h?i.

....

relevant information
Hot News

<sub id="71373"></sub>
  <sub id="74159"></sub>
  <form id="47602"></form>
   <address id="10317"></address>

    <sub id="90900"></sub>

     Win365 Baccarat trang web ?ánh l? ?? uy tín sitemap Win365 Lottery keo truc tiep bong da Win365 Poker tai game danh bai online Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á hàn qu?c
     Win365 Poker truc tiep bong da thai lan hom nay| Win365 Baccarat danh xo| Win365 Poker truc tiép bong da| Win365 Baccarat tr?c tiêp bong ?a| Win365 Lottery l?ch truc tiep bong da| Win365 Baccarat danh bai baccarat| Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á chelsea| Win365 Lottery truc tiep bong da seagame 30| Win365 Poker tin viet online| Win365 Lottery l?ch t??ng thu?t tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Lottery tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam indonesia| Win365 Lottery linh tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Baccarat truc tiep bong da u23 viet nam| Win365 Poker truc tiep bong da vov| Win365 Poker xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay| Win365 Lottery truc tiep bong da vtv3| Win365 Poker tr?c tiêp bong da hom nay| Win365 Poker t? s? tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Baccarat truc tiep bong da seagame|