Win365 Best Online Betting,Win365 Sportsbook kênh truc tiep bong da

News...   2020-12-01 01:21:16

  Win365 Baccarat,Win365 Sportsbook kênh truc tiep bong da

T? hàm ??u ngón tay run run, m?t t? nhiên mà vu?t ve m?t chút ??u ngón tay.

Tuy r?ng c?m th?y k? quái, nh?ng cam tuy?t c?ng kh?ng ?? y nhi?u, r?t cu?c hi?n t?i t? hàm càng quan tr?ng.

“Ly T?, có bi?n pháp gì kh?ng làm này xà nhanh lên c?n cam tuy?t m?t ng?m.” Cách ?ó kh?ng xa th? sau. Hoàng l? nhìn ??n t? hàm h? th? tri?u cam tuy?t ?i ??n, nàng lu?ng cu?ng.

“Này ?ó h? v? s? b?o h? l?nh mu?i an toàn.” Ng? b?i, còn kh?ng ??i cam m?c ph?n ?ng l?i ?ay, L?c t? th? li?n ?em ng??i l?i ?i.

  

L?n tr??c ? quán trà c? nhiên ?em cam tuy?t l??ng ? m?t bên.

Cam tuy?t ti?p t?c ng?a ??u xem t? hàm.

“Tr?ch ng?c, ng?i ta bên c?nh ?i.” Cam tuy?t tri?u t? hàm khiêu khích c??i.

Nàng làn da tr?ng n?n, ? d??i ánh m?t tr?i nh? là phát ra nhu hòa quang, gi?ng nh? là m?m m?i b?ch di?n n?m.

Win365 Sportsbook kênh truc tiep bong da

  Win365 Football,Win365 Sportsbook kênh truc tiep bong da,

Ch??ng 34

Th?m t? xem b?t quá ?i h?n nói “Diêu cái gì diêu a, m?c k? diêu bao nhiêu l?n, kia c?ng là ta th?ng.”

“Mau cho ta ngh? cách.” Nhìn ??n t? hàm ly cam tuy?t càng ngày càng g?n, hoàng l? l?i l?y ra m?t túi ti?n ??a cho Ly T?.

Nàng h?m nay bu?i sáng r?i gi??ng th?i ?i?m kh?ng ?n nhi?u ít.

  

“T? hàm, ng??i nh? th? nào th?ng?” Cam tuy?t r?t tò mò, phi th??ng tò mò.

Nhìn ??n t? ha nh? v?y tiêu dao t? t?i kh?ng chút nào lo l?ng b? dáng, cam tuy?t ??t nhiên c?m th?y chính mình gi?ng cái ng?c t? gi?ng nhau h?t lo l?ng, cái g?i là hoàng ?? kh?ng v?i thái giám c?p c?ng chính là cái d?ng này.

Cam tuy?t ti?p t?c ng?a ??u xem t? hàm.

Nghe ??n m?y cái này l?i nói, cam nhu? nhi s?c m?t tr? nên càng thêm khó coi, h? l?nh m?t ti?ng, ?i chính mình v? trí.

  Win365 Sportsbook kênh truc tiep bong da,

Cam tuy?t ti?n lên m?t b??c, ??ng ? t? hàm tr??c m?t nói “V? c?ng t? này? Ng??i cái gì?”

T? hàm s?a sang l?i h?o lúc sau, ?em v?n lu?n “Chi chi chi” kêu cái kh?ng ng?ng chim nh? c?p ?á ??n ng?c, kia ?i?u ?i vào li?n b?t ??u k?ch li?t mà gi?y gi?a, còn m? t? hàm ng?c.

“Ta l?n tr??c ? thêu xuan các còn g?p qua này tam ti?u th?, tam ti?u th? ngoan ngo?n ?áng yêu, thiên chan tính tr? con, so nào ?ó hùng h? do? ng??i ng??i khá h?n nhi?u.”

“Nguyên lai là cái này?” Cam tuy?t che l?i cái trán, “Ng??i cùng ?ánh cu?c v??ng Ly n?i ?ng ngo?i h?p h? Th?m t? m?t l?n!”

Related

Related
  • Win365 Online Betting
  • Win365 Esport
  • Win365 Football Betting
  • 24h News Top