Win365 Lottery,Win365 Football Betting xsmn thu4

News...   2021-01-23 21:17:00

  Win365 Promotions,Win365 Football Betting xsmn thu4

Tr?n cúc hoa m?t tr?n gió gi?ng nhau cu?n l?i ?ay, ?em T?ng l?o nhan cu?n tr? v? trong phòng.

H?o hài t?, ng??i v? tr??c phòng ?i, chuy?n này kh?ng c?n tùy ti?n cùng ng??i ngoài gi?ng.

L?u h?ng mai ? nhà làm vi?c nhi th?i ?i?m c?ng là th?t th?n, ng?i ? ti?u gh? g?p th??ng có m?t cham kh?ng m?t cham may qu?n áo, bên c?nh ti?u v?n h?o ng?u nhiên ngh?ch ng?m b? L?u h?ng mai b?t ???c chính là m?t ??n m?ng.

??i ca cùng h??ng qu?c b?n h? sao mà m?t chút tin ??u kh?ng có a.”

  

Phó ti?u ng? ? ??i ca nghiêm kh?c ánh m?t h?, kh?ng dám quá r? ràng, ch? là nang lên tay ph?i ti?u biên ?? mà tri?u nàng chi?u chi?u tay, xem nh? chào h?i.

C? thanh van li?n c??i khen nói “Li?n tr?n tr?ng m?t ??u nh? v?y ?áng yêu!”

Phó ti?u ng? v? ng?, trong lòng r? ràng, b?n h? hai là trong lòng h? th?n, nh?ng n?u nói h? th?n, nh?t h? th?n h?n là nàng m?i ?úng, nàng r? ??u r? ?u?i là cái ngo?i lai ng??i.

Phó ti?u ng? trong lòng b?ng nhiên có lo?i d? c?m b?t h?o.

Win365 Football Betting xsmn thu4

  Win365 Football Betting,Win365 Football Betting xsmn thu4,

?ó là d? ?? l?i cho c? thanh van v? trí.

Bu?i t?i l?o T?ng gia c? gia ?ình c?m n??c xong, m?i ng??i m?i v?a bu?ng trong tay bát c?m, tr?n cúc hoa li?n m? mi?ng.

M?t bên c? thanh van, nhìn hai anh em h? ??ng, nh? t?i này hai ng??i c?ng kh?ng có huy?t th?ng quan h?, trong lòng t?c kh?c khó ch?u, quy?t ?oán du?i tay ?i kéo phó ti?u ng?, ?em nàng kéo vào chính mình trong lòng ng?c, giáo hu?n nàng nói “??ng lo?n ?m, th?y r? ràng, ng??i b?n trai ? bên này!”

Theo sau nói “Các ng??i hai ng??i có chuy?n ?i cách vách phòng ngh? nói, ta mu?n làm c?ng.”

  

Ph??ng thúc g?t g?t ??u, y b?o nang c? thanh van c?ng nhan s? ?i?m l?c, ?em ng??i nang ?i vào.

C? thanh van nhìn m?nh kh?nh, k? th?t th?c r?n ch?c, v?ng vàng mà ch?ng l?i nàng, còn thu?n th? v??n tay ?em nàng ?m, c??i nh? ? nàng bên tai nói “Nh? v?y ch? ??ng nhào vào trong ng?c?”

[]

Phó ti?u ng?……

  Win365 Football Betting xsmn thu4,

Ph??ng thúc nói t?i ?ay, nu?t nu?t n??c mi?ng, ng?ng ??u nhìn phó minh ngh?a li?c m?t m?t cái, phó ti?u ng? ?em m?t l? kh?ng có Khai Phong n??c khoáng ??a cho ph??ng thúc, y b?o h?n tr??c gi?i khát.

C? thanh van gi? tay xoa xoa huy?t Thái D??ng, nói “T?i h?m qua u?ng nhi?u quá, ??u có ?i?m ?au, quá s?m kh?i kh?ng t?i.”

“Nga, ?? bi?t.”

“Còn có, ng??i có ph?i hay kh?ng ?? quên, ng??i g?t ta s?, ta còn kh?ng có tha th? ng??i ?au!”

Related

Related
  • Win365 Baccarat
  • Win365 Online Betting
  • Win365 Football Betting
  • 24h News Top